of 19 /19
ตัวอย่าง

*0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

ตวอยาง

Page 2: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

พวงผกา แกวมณ ตวอยาง

Page 3: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

เจาของ บรษท พอาร พบลชชง จำกด

ทปรกษา วสา รตตประดษฐ ผพมพผโฆษณา สนสา ชายสม

บรรณาธการบรหาร พรหมมาตร ชายสม

ผชวยบรรณาธการบรหารฝายสำนกงาน บชยา บญศร

ผชวยบรรณาธการบรหารฝายการตลาดหนงสอ อภรด สนธชย

บรรณาธการ ไกรภพ สาระกล กองบรรณาธการ สมศร ชนบญเชด พศจนอกษร กญญาณฏฐ ฟผล

หวหนาฝายศลปกรรม ยทธพงษ กตตชยมงกฎ ศลปกรรม ภาสกร สขโพธ

จดจำหนาย บชยา บญศร

พมพท บรษท พรอสเพอร เซอรวส ซพพลาย จำกด โทรศพท 0-2871-7793-4

หามลอกเลยนแบบหรอนำไปเผยแพร ไมวาสวนหนงสวนใดของหนงสอเลมน รวมทงการคดลอกดวยวธการใด ๆ นอกจากจะไดรบอนญาตจากผจดพมพ มฉะนนจะถกดำเนนการทางกฎหมาย

จดจำหนายทวประเทศโดย บรษท พอาร พบลชชง จำกด โทรศพท 0-2462-7050-2

ขอมลทางบรรณานกรมของสำนกหอสมดแหงชาต National Library of Thailand Cataloging in Publication Data พวงผกา แกวมณ. เปลยนปชง เปนปโชค.-- กรงเทพฯ : พอาร, 2557. 144 หนา. 1. โหราศาสตร. I. ชอเรอง. 133.5 ISBN 978-616-288-118-3

จดทำโดย บรษท พอาร พบลชชง จำกด อาคาร Biz Town สขสวสด (ตรงขาม Big C พระประแดง)

90/58 ถ.สขสวสด ต.บางพง อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ 10130 โทรศพท 02-462-7050-2 โทรสาร 02-462-7055

e-mail: [email protected] www.kid-dd.com สำนกพมพ THINKGOOD

เลขมาตรฐานสากลประจำหนงสอ 978-616-288-118-3

พมพครงแรก สำนกพมพ THINK GOOD มกราคม 2557 ราคา 119 บาท

เปลยนปชง เปนปโชค พวงผกา แกวมณ

ตวอยาง

Page 4: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

คำจากสำนกพมพ

ในปพทธศกราช ๒๕๕๗ ซงเปนปนกษตรมะเมย ตามคตความเชอของคนไทยเชอสายจนวาจะมคนเกดปนกษตรทชงกบปมะเมยโดยตรงและมปนกษตรทมผลอยบาง ฉะนน ในทกๆ การเรมตนปใหม คนไทยเชอสายจนและคนไทยเองตางมความสนใจในการแกปชงกนมาก โดยเฉพาะผทเกดปชงโดยตรง จะมงทำพธแกปชงในรปแบบตางๆ ในสถานทตางๆ เพอขจดปดเปาสงไมดทมผลตอชวต และเพอเพมวาสนาบารม เสรมสรมงคลใหกบตนเอง...

เปนเรองทนายนด สำหรบทานทกำลงเปดอานหนงสอเลมนอย ทานจะไดทำความเขาใจความเปนมาเปนไปของคำวา “ปชง” เมอทานเขาใจแลวกจะทราบถงวธการแกไขปชงใหเปนปโชคสำหรบทานได พรอมคำแนะนำดๆ เพอเสรมสรมงคลใหกบชวต ทไมเฉพาะกบทานทเกดปชงเทานน แตยงนำไปใชไดกบทกๆ ทานทสนใจเปดอานเรองน

“เปลยนปชง เปนปโชค” จะมเรองราวแนะนำทสอดแทรกสาระความร พรอมชวาทานใดเกดปชงแลวจะมวธแกไข ใหปชงกลายเปนปโชคสำหรบทานไดอยางไร ซงสาระสำคญและขอแนะนำดๆ รอทานอยในเลมนแลว

อยางไรกตาม ขอใหทานจงตงมนอยในทาน ศล และภาวนา อนจะเปนแรงหนนสงใหทกทานมชวตทเจรญงดงามอยในกรอบแหงศลธรรม คณงามความด ตอใหเคราะหกรรมหนกเพยงใด บญกศลจะชวยลดหยอนผอนปรน บรรเทาทกขใหกบทานอยางแนนอน

ขอใหทานโชคด

ไกรภพ สาระกล

บรรณาธการ

ตวอยาง

Page 5: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

เรองของความเชอ ความศรทธา ทมาพรอมกบความเปน

สรมงคล คอสงทคนเราใหความสำคญ ใหความสนใจมาตงแตอดต

ดงปรากฏเปนมายาคตทองถน พฒนาขนมาเปนขนบธรรมเนยม

ของกลมชนชาต จนสบตอมาเปนประเพณปฏบตทถกเผยแพรของ

คนสญชาต เชอชาตตางๆ

และหนงในประเพณปฏบตอนศกดสทธ ทรงคณคา ทสบสานมา

ยาวนาน กคอ ประเพณปฏบตเพอการเปลยนปชงใหกลายเปน

ปโชคไปพรอมๆ กบการสรางความเปนสรมงคลดวยเคลดลบ

ตางๆ

ซงปจจบนไมไดมเฉพาะพนองชาวจนเทานนทยดถอ แตได

กลายมาเปนความศรทธาของผคนหลากกลม หลากสญชาต หลาก

เชอชาตทผสมผสานกน ในขณะทพนองชาวจนกยดถอประเพณ

ปฏบตเพอความเปนสรมงคลตลอดทงปทชาวไทยยดถอปฏบตเชนกน

เมอเปนเชนนในปใหมทกำลงจะมาถง หรอกำลงเขามาถง

แลว รวมทงอาจจะมาถงแลวแตคณผอานกำลงไดมาพบหนงสอเลมน

แลวนำแนวคด ธรรมเนยม หลกการทปรากฏในหนงสอททาง

ทมงานสำนกพมพ และผเขยนไดสรางสรรคขนมาไปปฏบตไดตงแต

ปลายปเกา ไปจนถงตลอดทงป ใหม จะเปนสงททำใหทกๆ ดาน

คำจากนกเขยน

ตวอยาง

Page 6: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

ของชวตคณผอาน มแตความสข ความเจรญ ลดความทกข

ทำลายความโศก จากปชงทสงผลใหเกดแกผคนในนกษตรทเปน

ปญหา ไมวาปญหามาก หรอปญหานอย.. .อนเปนการสราง

ประโยชนใหเกดขนนนเอง

สวสดปมะเมย...ขอใหคณผอานทกทานมความสขความ

เจรญตลอดทงป จากการเปลยนปชง ใหเปนปโชค ทองคเทพเจา

จะชวยอำนวยอวยพร เมอไดปฏบตตามเคลดลบสำคญในหนงสอ

เลมน ดวยกนทกทานเทอญ

ดวยความเคารพจากจตทยนด

พวงผกา แกวมณ

ตวอยาง

Page 7: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

สารบญ

บทนำ ทำความเขาใจในนกษตร อนสมพนธตอปชง พทธศกราช ๒๕๕๗ เพอเปลยนปชงใหเปนปโชค ภาคท ๑ สดยอดเคลดมงคล เปลยนปชง ใหเปนปโชค

ก. การไหวองคไฉซงเอย

ข. การปฏบตแตสงอนเปนมงคลรบตรษจน

- หยบยนความเปนมงคลเขาหาตนเอง

- ทำจตใหผองใส

- อยาตดโชค ตดลาภ ของตวเอง

- เมอพบหนาบคคลอนๆ ใหเอยมธรสวาจาอนเปนมงคลแก กนและกน

- มอบผลสมสทองใหแกกนและกน

- ทบทวนคำสอนของบรรพชน และตงใจวาจะนำมาใช ตลอดป

- แตงกายและสวมเครองประดบเพอถงพลงแหงความเปน มงคล

๑๐

๑๙

๒๙

๓๖ ๓๗

๓๘ ๓๙

๔๐

๔๒ ๔๒

๔๔ ตวอยาง

Page 8: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

- การวางผลฟกเพอสรางความเปนสรมงคล

- กราบไหวเจาแมกวนอมมหาโพธสตว อวโลกเตศวร

- กราบไหวเทพเจากวนอ เพอความเปนสวสดมงคล

และเอาชนะเภทภยทขดขวางความมงมศรสข

- บชาปเซยะ สตวมงคลสรางความรำรวย ภาคท ๒ สดยอดเคลดมงคล เปลยนปชง ใหเปนปโชค ทำตาม

ธรรมเนยมของคนหลายๆ ชาตผสมกน แลวนำไปปฏบตตงแตตนป

- หากไมจำเปนไมควรไปรวมงานศพ

- บชาอรหนตอปคต

- บชาพระสวล เพอใหไดมาซงลาภ ยศ ชอเสยงความรำรวย

- กราบไหวบชา พระอรหนตสงกจจายน

- สะเดาะเคราะหบงสกลตาย

- จดบชาเทยน ลดเคราะห สบชะตา และรบโชค

- พจารณาเลอกศาสตรแหงตวเลขมงคล เพอสรางความ

มงคงรำรวย มอายยนยาว

๕๐

๕๑

๕๔

๕๕

๖๑

๖๔

๖๕ ๖๙

๗๒ ๗๖

๘๕

๗๑

ตวอยาง

Page 9: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

ภาคท ๓ เดนทางไปกราบไหวสงศกดสทธตางๆ ทชาวไทยและ

ชาวจน เคารพศรทธา ในวนอนเปนมงคล เพอความเปนสรมงคล และในวนตรษจนเพอแกปชง และ คมครองดวงชะตา

- แกปชงจากองคไทสวยเอย

- แกปชงจากวด ศาลเจา สงศกดสทธทตองไปกราบไหว

ใหเหมาะสมกบนกษตรทชง และไมชง

- หลวงพอเนอง วดจฬามณ

- วดพราหมณ (หลวงพอปากแดง นครนายก)

- วดปรกโพธ (หลวงพอนลมณ)

- วดปาตง (หลวงปหลา ตาทพย)

- ศาลาเสดจเจาปพญายม

- ศาลเจาพอเสอ

- ศาลเจาแมเสอ

- ศาลเจาเลงบวยเอย

- ศาลเจาพอปคำแกว

- ศาลคณปคณยาเมองทองธาน

- ศาลตายายแหงวดมณวงศ

- วดโพธ

- วดบวรนเวศวหาร ราชวรวหาร

๙๑

๙๓ ๙๘

๑๐๔

๑๐๕ ๑๐๗

๑๐๘ ๑๑๐ ๑๑๒

๑๑๓ ๑๑๖ ๑๑๗

๑๑๙

๑๒๑ ๑๒๒

๑๒๓ ตวอยาง

Page 10: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

- วดราชโอรสาราม ราชวรวหาร

- วดราชประดษฐสถตมหาสมารามราชวรวหาร

- ศาลทาวมหาพรหม

- ชางสามเศยรพพธภณฑชางเอราวณ

- ศาลหลกเมองกรงเทพมหานคร

- วดแจง

- วดราชบพธสถตมหาสมาราม บทสงทาย หนงหมน หนงลานเคลดมงคลทวาดแคไหน ไมยงยนไดเทาการทำความด เปนคนด อยในศลในธรรม

๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๗ ๑๒๙ ๑๓๐

๑๓๒ ๑๓๔

๑๓๗

๙๓ ๙๘

๑๐๔

๑๐๕ ๑๐๗

๑๐๘ ๑๑๐ ๑๑๒

๑๑๓ ๑๑๖ ๑๑๗

๑๑๙

๑๒๑ ๑๒๒

๑๒๓ ตวอยาง

Page 11: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

บทนำ

ทำค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น

นกษตร อนสมพนธตอ

ปชง พทธศกราช

๒๕๕๗ เพอเปลยนปชง

ใหเปนปโชค ตวอยาง

Page 12: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

เมอเขาศกราชใหมทงแบบสากลและแบบจน การพยายาม

ทายทกดวง หรอความเปนไปของตนเองทจะเกดขนทงป คอสงท

คนสวนใหญตองการอยากร เพราะจะสามารถกำหนด วางแผน

หรอตอบรบปญหาทอาจเกดขนกบชวต

รวมทงทำใหรถงสงไมด สงไมเปนมงคลตางๆ ทอาจจะเขา

มาจนทำใหปนนเปนปทมแตความทกข ไมมความสข

นำไปสการพยากรณและคำทำนายดวงดาว ดวงชะตาชวต

โดยผรในศาสตรแหงการพยากรณ หากเปนชาวไทยกคงจะเรยกวา

โหรหรอหมอด ถาหากเปนคนจนกยอมไมพน ซนแส

แตในปจจบน เพราะชวตทงของคนจนและคนไทยนนผสาน

เปนหนงเดยวกน การประยกตและกลนกนของวฒนธรรมบางสวน

จงเกดขน

คนไทยสวนใหญจงมความเชอในเรองนกษตรแบบจน เพอ

ศกษา หรอดเปนแนวทางในการใชชวตไปตลอดทงป ยงเปนเรอง

ของ ปชง แลวละกคนไทยยอมไมพลาดหาวธแกเคลด ทำความ

เขาใจเรองปชง เพอใหผานปนนไปได

เหตผลเพราะ ปชงสามารถสงผลตอชวตใหวอดวาย

อกทงยงมองคประกอบอนๆ ทสมพนธตอปชงอยางหลกเลยง

มได จงตองระแวดระวงกนทกป ไปพรอมๆ กบตองทำความเขาใจ

กนอยางมาก

เปลยนปชง เปนป โชค

11

ตวอยาง

Page 13: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

แตกอนอนจะขอกลาวถง นกษตร อนเปนองคประกอบ

สำคญของปชง ตามปฏทนระบบจนทรคตของจน ซงปฏทนระบบ

นมการจดแบงหนวยวนเวลาทการผสมผสานระหวางราศบนหรอท

เรยกวา กงฟา ๑๐ ราศ ซงประกอบดวย

นอกจาก กงฟา ๑๐ ราศ แลว ยงม กานดน ๑๒ ราศ

หรอทเรยกวา ๑๒ เซงเซยว

ชอภาษาจน พลง ธาต

甲 (กะ) หยาง 甲 ไม 甲

甲 (อก) หยน 甲 ไม 甲

甲 (เปย) หยาง 甲 ไฟ 甲

甲 (เตง) หยน 甲 ไฟ 甲

甲 (โบว) หยาง 甲 ดน 甲

甲 (ก) หยน 甲 ดน 甲

甲 (แก) หยาง 甲 ทอง 甲

甲 (ซง) หยน 甲 ทอง 甲

甲 (ยม) หยาง 甲 นำ 甲

甲 (กย) หยน 甲 นำ 甲

12เปลยนปชง เปนป โชค

ตวอยาง

Page 14: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

ปนกษตร ชอภาษาจน พลง ธาต

ชวด จอ 甲 หยาง 甲 นำ 甲

ฉล ทว 甲 หยน 甲 ดน 甲

ขาล อง 甲 หยาง 甲 ไม 甲

เถาะ เบา 甲 หยน 甲 ไม 甲

มะโรง ซง 甲 หยาง 甲 ดน 甲

มะเสง จ 甲 หยน 甲 ไฟ 甲

มะเมย โงว 甲 หยาง 甲 ไฟ 甲

มะแม บ 甲 หยน 甲 ดน 甲

วอก ซน 甲 หยาง 甲 ทอง 甲

ระกา อว 甲 หยน 甲 ทอง 甲

จอ สก 甲 หยาง 甲 ดน 甲

กน ไห 甲 หยน 甲 นำ 甲

หมายถง ๑๒ นกษตร หรอ นกขต ทชาวจนสรางเปน

สญลกษณของสตวมงคล ๑๒ ชนด เพอใชเปนวธการจดจำเรองป

และการนบอาย โดยในแตละปจะมชอเรยกเปนสตวชนดตางๆ

๑๒ ชนด เปนสญลกษณ เรยงตามลำดบ

เปลยนปชง เปนป โชค

13

ตวอยาง

Page 15: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

ดงนนเมอบคคลใดเกดตรงกบนกษตรใด ปเกดของบคคล

นนจะตองตรงกบสตวมงคลประจำปทไดเกดมาไปชวชวต เพราะ

ชวตตองมนกษตรเปนสตวมงคลไปตลอดชวตนเอง จงทำใหเกด

ความเชอในเรองของ ปชง หรอ ปะทะ หมายถง คปนกษตรทไม

ถกกน ตามเคลดวชายดหลกการคำนวณและผกดวงจนตามหลก

ดวยการคำนวณหาราศ ๑o ตว มาผสมกบ ๑๒ นกษตร ไลเรยง

จบคกนได ๖o ค โดยในแตละปจะมนกษตรทชงกนอยทกป และ

สำหรบในปพทธศกราช ๒๕๕๗ อนเปนนกษตรมะเมย มนกษตรท

ชงกนดงตอไปน

ปชวด คอนกษตรทชงอยางแรง

ไดแก ทานทเกดปชวดซงเกดในปพทธศกราช ๒๔๖๗, ๒๔๗๙,

๒๔๙๑, ๒๕o๓, ๒๕๑๕, ๒๕๒๗, ๒๕๓๙, ๒๕๕๑

ปนกษตรทรวมชง

ไดแก ทานทเกดในปมะเมย ปเถาะ และประกา ซงเกดในป

พทธศกราช ๒๔๕๘, ๒๔๖๑, ๒๔๖๔, ๒๔๗๐, ๒๔๗๓, ๒๔๗๖,

๒๔๘๒, ๒๔๘๕, ๒๔๘๘, ๒๔๙๔, ๒๔๙๗, ๒๕oo, ๒๕o๖, ๒๕o๙,

๒๕๑๒, ๒๕๑๘, ๒๕๒๑, ๒๕๒๔, ๒๕๓๐, ๒๕๓๓, ๒๕๓๖, ๒๕๔๒,

๒๕๔๕ และปพทธศกราช ๒๕๔๘

14เปลยนปชง เปนป โชค

ตวอยาง

Page 16: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

ปมะเมย

- จะถกเอาเปรยบ มคนมาเบยดเบยนจนทำใหวนวายใจ

ปมะเมยปนหากโชคดจะประสบโชค ๒ ชน หากมเคราะหจะทวคณ

๒ เทา

ปเถาะ

- จะถกหมมตรหมางเมน เกดผดใจกบเพอนฝง ทำใหชวต

ไมเปนสข

ประกา

- คาดหวงในสงใดจะไมสมดงหวง และสขภาพปนจะไม

แขงแรง

ปฉล

- ชงเลกนอย โดยในปนจะถกใสรายปายส เกดความหงดหงด

ใจจนอารมณเสยบอย ๆ

ซงในรอบการนบท ๖o ป หรอในแตละปจะมเทพเจา

ไทสวยเอย คอเทพเจาแหงดวงชะตา ประจำปนกษตร

ประจำอยในแตละป โดยในแตละรอบจะม ๑๒ ปนกษตร หมนรอบ

และผสมธาตรวมกบราศดน (ตก) หรอนกษตรรวมเปน ๖o รอบ

หรอ ๖o ป รวม ๖o พระองค

เปลยนปชง เปนป โชค

15

ตวอยาง

Page 17: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

ทง ๖o พระองคลวนเปนเทพเจาแหงดวงชะตา สามารถ

ดลบนดาลความสข โชคลาภ ความมงคงรำรวย ไปจนถงความอบ

โชค ตามความเมตตาของทาน เรยกเปลยนกนไปในแตละป

สำหรบองคไทสวยเอยประจำป พทธศกราช ๒๕๕๗ อนเปนปมะเมยน

องคไทสวยเอยทลงมาสถตเฝาปมพระนามวา ขนพลเจยงซอ

ไตเจยงกง

หากคณรวานกษตรของคณมการชงในป พทธศกราช ๒๕๕๗

กตองไปทำการอธษฐานจตตอ ขนพลเจยงซอไตเจยงกง

เพอขอพรคมครองดวงชะตา เปลยนปชงใหเปนปโชค ถอ

เปนการสรางความเปนมงคล เพอกอใหเกดความสข ความรำรวย

และความสวสดสขแกชวต ยงถาหากปฏบตในวนทเรมตนตรษจน

กจะยงดและเปนการแกไขตงแตเนนๆ จากนนจงปฏบตเคลดมงคล

ตางๆ ในป พทธศกราช ๒๕๕๗ เพอลดพลงชง เสรมพลงมงคล

ใหชวตรงโรจน รงเรองตลอดไป

ซงคณผอานทกทานทนกษตรของคณชงในปพทธศกราช

๒๕๕๗ ไมวาจะชงมาก หรอชงนอย และแมแตไมชงกตาม แนวคด

และวธปฏบตของเคลดมงคล ถอเปนสงอนทรงคณคาท

สามารถนำไปใช นำไปปฏบตเพอใหชวตเปนไปในทางทด ดงทจะ

ไดนำเสนอตอไป

16เปลยนปชง เปนป โชค

ตวอยาง

Page 18: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

หนงสอขายดของสำนกพมพ THINK GOOD

สำหรบทานทตองการสงซอเปนจำนวนมาก เพอใชในการกศล และในโอกาสตางๆ ตดตอไดโดยตรงกบทางสำนกพมพ ทเบอรโทรศพท 0-2462-7050-2 ตอ 106

e-mail: [email protected] สำนกพมพคดด - THINKGOOD

คำคมธรรมะ พระอรหนต

อภนหารศกดสทธ เขาคชฌกฎฉบบ เปดตำนานปาฏหารยเทพเจาแหงขนเขา

คมคำธรรมะโดนใจ จากธรรมเทศนาของพระอรหนตแหงยคสมย พระอรยสงฆผชทางตามวถธรรมแหงพระพทธศาสนา

เรองราวอนศกดสทธสดอศจรรยของพระเกจผสรางตำนานเขาคชฌกฏ

ศรทธาทตงมนนำมาซงความสำเรจ เหนผลสมปรารถนา

ผเขยน : ว.วรรณพงษ

ราคา : 99 บาท

ผเรยบเรยง : แกวธารา

ราคา : 99 บาท

ตวอยาง

Page 19: *0%F5 - images-se-ed.com · ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีนักษัตรมะเมีย ตามคติ ความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจีนว่าจะมีคนเกิดปีนักษัตรที่ชงกับปี

ตวอยาง