Click here to load reader

1. GİRİŞ - acikarsiv.ankara.edu.tracikarsiv.ankara.edu.tr/browse/26883/TEZ.pdf · subgingival kalkulus arasındaki ilişki yaygın bir bulgudur. 4- Kronik periodontitis; 30 dan

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. GİRİŞ - acikarsiv.ankara.edu.tracikarsiv.ankara.edu.tr/browse/26883/TEZ.pdf · subgingival...

 • 1

  1. GR:

  Periodonsiyum drt ana blmden oluur: gingiva, alveoler kemik,

  periodontal ligament ve sement. Periodontal dokularn temel grevi,

  fonksiyonel gereksinimleri karlayarak dileri azda tutmaktadr

  (Ainamo A.,1978;Ainamo ve Ainamo,1978). Periodontal hastalklar,

  bu dokularda bazlar geri dn olmayan patolojik deiikliklere

  neden olurlar (Mc Fall, 1982).

  Periodontal dokularn salkl halinin bilinmesi bu dokular etkileyen

  hastalklarn anlalmas asndan nemlidir. Salk, statik bir

  durum deildir; yaayan ve fonksiyon halinde olan bir organizma ya

  da doku deien evre ile devaml denge halindedir. evresel

  deiiklikler gerekletiinde normal fonksiyonuna devam edebilmesi

  iin doku aktivitesindeki deiiklikler de uyarlr. Bu durum; normal

  doku aktivitesinin, normal fonksiyonu ve yaamn devamll iin

  gerekli olup homeostaz olarak bilinir. Eer evresel deiiklik ok

  bykse homeostaz idame edilemez; anormal doku aktivitesi izlenir.

  Normal fonksiyon devam ettirilemez ve doku deiiklik aktiviteleri

  hastalk olarak tanmlanr (Eley ve Manson, 2004).

  Bakteriler, evremizin nemli bir parasdr ve bakterisiz bir yaam

  mmkn deildir. Yaayan dokular ieren doadai tm yzeylerin

  zeri bakteriyle kapldr. Oral mukoza da sindirim sisteminin bir

  paras olduundan, oral flora olarak bilinen ok sayda bakteriyle

  rtldr. Bakteriler, bu yzeylere eitli mekanizmalarla tutunurlar:

  mikroskobik przl yzeyler, sa benzeri mikroskobik uzantlar ve

 • 2

  protein ve polisakkarit yapdaki doal yaptrclar (Eley ve Manson,

  2004).

  Farkl yaam formlar, zaman zaman birinin dierine yardm

  etmesiyle yzyllardr denge halinde yaamlarn

  srdrebilmektedirler. Simbiyoz yaam olarak bilinen bu sistem,

  bizim vcudumuzda da bakterilerle bir denge halinde srmektedir ve

  yalnzca ani deiiklikler olduunda bu durum deiir. rnek olarak;

  di r ve periodontal hastalk normalde azmzda bulunan

  mikroorganizmalarca oluturulur. Primitif insanlarda, dental hastalk

  prevalans gnmze gre olduka dkt; bakteriyel plak olduka

  az miktarda ve nadiren di-kontak yzeylerinin apikalinde

  gzleniyordu. Aksine bugn bakteriyel plak, tm di yzeylerinde

  gzlenir ve dental hastalk yaygndr. Bunun nedeni; diyetteki

  deiiklikler ve kolay fermente olabilen karbonhidrat almyla di ve

  dieti marjini evresindeki bakteriyel yapnn ve dolaysyla oral

  evrenin deimesi; sonuta da bakteri-doku ilikisinde dengesizlik

  olmasyla bakterilerin doku ykm kapasitesi olan rnler retmesidir

  (Eley ve Manson, 2004).

  1.1.Mikrobiyal Dental Plak:

  Mikrobiyal dental plak; periodontal hastaln balama ve

  ilerlemesinde ana etyolojik ajan olarak kabul edilmektedir ( Le ve

  ark.,1965).

 • 3

  Dental plak; tek bir yap iinde birbirleriyle kompleks ilikili, ok

  sayda farkl bakteriyel tr ieren biyofilm tabakasdr (Costerton ve

  ark.,1987). Plak yaps balangta diler ve bakteriyel yap arasnda

  ilikilidir; ardndan bakteriyel topluluk iindeki farkl trlerle fiziksel

  ve fizyolojik evre arasnda iliki balar.

  Plak iindeki bakteriler, konakla ilikili evresel faktrlerden

  etkilenirler. Bu durumda, periodontal salk bakteriyel populasyon ve

  konak arasndaki dengeden etkilenmektedir. Dengenin bozulmas

  konak ve biyofilm iindeki bakterilerde deiiklie neden olabilir ve

  ardndan periodontal doku ykm gzlenir.

  Pelikl oluumunun ardndan, ilk birka dakika iinde bakteriler

  popule olmaya balarlar. lk birka saat iinde gzlenen streptokok

  trleri ve daha az oranda Actinomycesler balang kolonizasyonu

  olutururlar (Doyle ve ark.,1982).

  Dental plak; ok sayda mikroorganizma ierir ve plan 1 gr. nda

  yaklak 2x1011 bakteri bulunmaktadr (Gibbons ve ark.,1963;

  Socransky ve ark.,1963). Oral rneklerde tespit edilen 500 den fazla

  trn (Wittaker ve ark.,1996) 325 den fazlasnn plak iindeki

  bakteriyel tr olduu tespit edilmitir (Moore ve ark.,1987). Plak

  iinde, ayrca bakteriyel olmayan trler olarak mycoplazma trleri,

  protozoa ve virsler de izlenmektedir.

  Supragingival plak formasyonunda sklkla gzlenen bakteriler

  ekstraselller polisakkarit retme yetenei olan; bu sayede di ve

  dier blgelere tutunabilen St. mitior, St.sanguis, A.viscosus ve A.

  naeslundii dir.

 • 4

  Birincil plak formasyonunun ardndan, plaa yerleen ikincil

  kolonizerler; plak bymesi ve metabolizmasn etkileyerek evresel

  deiiklikler yaparlar. Bu mekanizmada ilk olarak; Neisseria ve

  Veillonella trleri, gr.(-) bakteriler devreye girerek bakteriler aras

  ilikiyi salayan interstisyel aralklar olutururlar. Ardndan, 4-7

  gn sonra gingival enflamasyon geliir. Bu mekanizma boyunca,

  evresel durumda baz deiiklikler meydana gelir. Bakteriyel

  byme iin bir alan olarak gingival sulkusun almas ve gingival

  sulkuler sv aknn balamas gzlenir. Bu arada Provetella,

  Porphyromonas, Capnocytophaga, Fusobacterium ve Bacteroides gibi

  gr.(-) rodlar ieren farkl bakteriyel trler de plaa yerleirler. 7-11

  gn iinde plan yaps spiroket ve vibrios gibi motil bakterilerin de

  gzlenmesiyle kompleks bir hal alr (Klenbrander ve London,1993;

  Klenbrander ve ark.,1989).

  1.2. Periodontal Hastalk:

  Periodontal hastalk, primer olarak anaerobik, gr (-) bakterilerden

  kaynakl periodontal dokularn miks bir enfeksiyonudur (Haffajee ve

  Socransky, 1994). Bu enfeksiyonun prevalans, populasyonda nemli

  bir sklkta gzlenir. Bu enfeksiyonun ilerleyii boyunca gzlenen

  periodontal sulkus derinliinde; tek bir patolojik periodontal cep

  iinde 109 ya da 1010 orannda gzlenen bakteriyel hcre seviyesiyle

  sonulanan bir bakteriyel proliferasyon gzlenir. Periodontal cebin

  epitelyal hattndaki lserasyon blgesi; lokal ve sistemik konak

  cevabna, bakteriyel orijinli lipopolisakkarit ve dier antijenik

  yaplarla immn sistem deiikliklerine neden olan cep boyunca bir

  geit oluturur (Ebersole& Taubman 1994). nemli olarak,

  periodontal enfeksiyonda gzlenen eitli patojenik trler dokuya

 • 5

  invazyon zellii gsterir ( Meyer ve ark.,1991, Sandros ve ark.,1977,

  Lindhe,2003).

  Periodontal dokular, enflamatuar, dejeneratif ve neoplastik patolojik

  deiiklikler gsterebilir. Bunlarn dnda otoimmn hastalklar

  gzlenebilir. Enflamasyon, periodontal patolojilerin en yaygn

  gzlenen formudur. Sadece gingivay etkiledii zaman gingivitis; daha

  derin periodontal dokulara ilerledii zaman periodontitis adn alr.

  Enflamasyon; akut veya kronik olabilir. Kronik gingivitis ve kronik

  periodontitis, kronik enflamatuar periodontal hastaln farkl

  aamalardr (Papapanou, 1994).

  1.2.1. Periodontal Hastalk Snflamas:

  Hastalk snflamas, klinik ve laboratuar tan ve spesifik tedavilerin

  ayrt edilmesi ya da durumlarnn belirlenmesi asndan gerekli bir

  olaydr. Bu amala hastalklarn ayrm kriterleri son snflamada,

  hastaln balama ya ve ilerleme oranndansa genetik faktrler,

  etyoloji ve histopatoloji ile idealize edilmitir.

  Son snflamadaki ana deiiklikler;

  1. Gingival hastalklarla ilgili kapsaml bir blm eklenmitir.

  2. Erikin periodontitis tanm, kronik periodontitis olarak

  deitirilmitir (Papapanau;1996).

 • 6

  3. Ayr kategorilerde incelenen, hzl ilerleyen ve inat

  periodontitis tanmlar elimine edilmitir.

  4. ou vakada balama yann tespitindeki klinik zorluklar

  nedeniyle erken balayan periodontitis tanm agresif

  periodontitis olarak deitirilmitir.

  5. Sistemik hastalklar sonucu oluan prepubertal periodontitis

  grubunu da ieren sistemik hastalklarla ilikili periodontitis

  ad altnda yeni bir grup oluturulmutur.

  6. Periodontal apseler, periodontal-endodontal lezyonlar ve

  kazanlm ya da geliimsel deformiteleri ieren yeni bir

  kategori oluturulmutur ( Eley ve Manson ; 2004).

  Buna gre dzenlenen son snflama u ekildedir:

  Tip I: Gingival hastalklar

  A. Dental plak baml gingival hastalklar

  1. Yalnz plakla ilikili givgivitis

  2. Sistemik faktrlerle modifiye olan gingival hastalklar

  3. la kullanmyla ilikili gingival hastalklar

  4. Kt beslenme ile ilikili gingival hastalklar

  B. Dental plakla baml olmayan gingival lezyonlar

  Tip II: Kronik periodontitis

  A. Lokalize

  B. Generalize

  Tip III: Agresif periodontitis

  Tip IV: Sistemik hastalklarla ilikili periodontitis

 • 7

  Tip V: Nekrotize periodontal hastalklar

  Tip VI: Periodontal apseler

  TipVII: Endodontik lezyonlarla ilikili periodontitis

  Tip VIII: Geliimsel veya kazanlm durumlar

  (Wolf ve ark.,2004)

  1.2.1.1. Gingival Hastalklar:

  Salkl dieti pembe renkli, dantela tarznda izlenen, sk yapda ve

  bak srt eklinde diler zerinde sonlanan bir formdadr.

  Salkl dieti ile gingivitis arasndaki ayrmn tespiti olduka zordur.

  nk dieti, klinik olarak salkl izlense bile histolojik olarak orta

  dzeyde bir enflamatuar ierik daima mevcuttur. Eer klinik ve

  histolojik enflamasyon artarsa, junctional epitelde lateral

  proliferasyon gzlenir.

  Gingival dokulardaki patolojik deiiklikler, gingival sulkustaki

  mikrorganizma varl ile ilikilidir. Bu mikroorganizmalar,

  sentezledikleri rnlerle epitelyal ve ba dokunun ykmna neden

  olurlar. Mikrobiyal rnler, prostogalandin E2, interferon, tmr

  nekrozis faktr ve interlkin 1 gibi vazoaktif ierikleri reten monosit

  ve makrofajlar aktive ederler. Tm bu olaylarn varl histopatolojik

  aamada gingivitis oluumuyla beraber gzlenir (Carranza,2002 ).

 • 8

  Plak baml gingivitisin karakteristik yaps u ekildedir:

  1. Gingival marjinde plak mevcuttur.

  2. Hastalk gingival marjinden balar.

  3. Dieti renginde deiiklik gzlenir.

  4. Dieti konturunda deiiklik izlenir.

  5. Sulkular s deiiklii vardr.

  6. Dieti svsnda art vardr.

  7. Mdahale ile kanama gzlenir.

  8. Ataman kayb izlenmez.

  9. Kemik kayb yoktur.

  10.Enflamatuar lezyonda gzlenen histolojik deiiklikler

  mevcuttur.

  11.Plak ortamdan uzaklatrldnda olay geri dner

  (Mariotti,1999).

  leri gingivitis vakalarnda dokudaki dem ve hiperplaziye bal

  olarak, sklkla klinik gzlemde yalanc cep formasyonu izlenir. Dieti

  cebi ve yalanc cep, ba dokuda ataman kayb izlenmediinden

  dolay gerek periodontal cep deildir. Bununla beraber, yalanc cep

  de oksijenden fakir bir ortam oluturacandan dolay,

  periodontopatik anaerobik mikroorganizmalarn gelimesine izin

  verebilir.

  Plak birikiminin en youn olduu ve temizliinin genellikle ihmal

  edildii bir alan olan interdental blge ayn zamanda histolojik yaps

  da msait olduundan dolay, dieti enflamasyonu sklkla bu

  blgeden balar. Kan damarlarndaki genileme sebebiyle doku

  krmzdr. Ayrca enflamatuar eksudadan dolay da dem mevcuttur.

  Bunlarn dnda klinik olarak hastalarda dietinde kanama,

 • 9

  konforsuzluk, ar, ho olmayan tat duyusu az kokusu da gzlenir (

  Eley ve Manson ; 2004).

  Gingivitisin periodontitise geliebilecei dorudur. Bununla beraber,

  tedavi edilmediinde bile, yllarca yalnzca kk varyasyonlar

  gstererek sabit pozisyonda kalabilir. Tedavi edildii taktirde,

  kesinlikle geri dnmldr.

  1.2.1.2. Kronik Periodontitis:

  Kronik periodontitisin klinik bulgular gingival enflamasyon( renk ve

  yap deiiklikleri), gingival cep blgesinden, sondalamada

  kanama(BOP), periodontal cep oluumu, klinik ataman kayb ve

  alveoler kemik kaybdr. Dietlerinde ekilme ya da bymeler, kk

  furkasyon blgesinde aklk, di mobilitesinde art, yer deitirme

  ve sonunda di kayb dier bulgulardandr (Kinane ve Lindhe,2003).

  Bunlarn dnda rahatszlk, az kokusu ve ho olmayan tat duyusu

  da dier bulgulara elik eder (Eley ve Manson ; 2004).

  Kronik periodontitis, puberteden sonra gingivitis olarak balar; fakat

  kemik kayb ve ataman kayb gibi semptomlar hemen gzlenmez.

  Kronik periodontitis genellikle, herhangi bir aamada ataman

  kaybyla ilikili akut eksaserbasyon gsterebilirken; periodontitisin

  yava ilerleyen bir formudur. Prevalans almalarnda kronik

  periodontitis, periodontitisin en sk gzlenen formudur. Kronik

  periodontitisin ileri formlar yalnzca populasyonun bir ksmnda

  gzlenir.

 • 10

  Socransky ve arkadalar(1984), periodontitisin eksaserbasyon ve

  remisyon epizodlar eklinde ilerlediini gstermitir ve bu olay burst

  hipotezi olarak adlandrlr. leri almalarda ise; akut

  eksaserbasyon periyodu altndayken devam eden bir mekanizma

  olduudur. zet olarak; kronik periodontitis:

  1- Baz bireylerin deneyimleriyle ilikili ileri bir lezyondur.

  2- Spesifik diler etkilenir.

  3- Bu enflamatuar hastaln ilerleyii lokalize eksaserbasyon ve

  ara sra remisyonla karakterize epizod izen devaml bir

  ilerlemedir.

  Lokal ve sistemik risk faktrleri, hastaln ilerleyiini etkiler. Lokal

  risk faktrleri, bir blgedeki plak akmlasyonunu ya da

  retansiyonunu arttran faktrler (takn restorasyonlar), travmatik

  okluzyon, lokal sigara etkileri vb. dir.

  Klinik ataman kayb, yetikin populasyonda yaklak 1-2 mm.

  olarak bulunmutur. Klinik ataman kayb bir ya da daha fazla

  alanda 3 mm. ve st olan bireylerin skl yala birlikte artar.

  Bununla beraber, genetik ve evresel risk faktrleri de etkilemektedir

  (Fleming,1999). izelge 1.1.de kronik periodontitisin klinik ve

  karakteristik zellikleri izlenmektedir (Lindhe,2003).

 • 11

  ZELGE 1.1.Kronik Periodontitisin Karakteristii ve Klinii

  Kronik periodontitisin karakteristii ve klinik bulgularn zeti:

  1- Kronik periodontitis yetikinlerde sk grlr; fakat ocuk ve

  adolesan dneminde de gzlenebilir.

  2- Periodontal ykm miktar oral hijyen ya da plak seviyeleri gibi

  lokal predispozan faktrlerle ve sigara kullanm, stres, diabet,

  HIV ve konak defans faktrlerini ieren sistemik risk

  faktrleriyle orantldr.

  3- Mikrobiyolojik plak kompozisyonu komplekstir ve hastalarla

  subgingival kalkulus arasndaki iliki yaygn bir bulgudur.

  4- Kronik periodontitis; 30 dan daha az blge etkilendiinde

  lokalize, daha fazla blge etkilendiinde generalize periodontitis

  olarak adlandrlr.

  5- Hastaln ileri klasifikasyonu, varolan klinik ykmn iddeti ve

  yaygnlndan temel alr.

  6- Kronik periodontitiste hastaln ilerlemesi ve patogenezi

  konak faktrleri, mikrobiyal plak tarafndan balatlr ve

  desteklenir.

  7- ilerleme yalnzca ileri klinik almalarla saptanabilir ve tedavi

  edilmemi olan hastalkl alanlarda rastlanr.

 • 12

  1.2.2.Periodontal Hastaln Histopatolojisi ve Patogenezi:

  Periodontal hastalk patogenezi, salkldan periodontal cep

  formasyonu, periodontal ataman kayb ve alveoler kemik kayb gibi

  lezyonlarn oluumuna kadar ilerleyen bir seri olaylar dizisidir.

  Periodontal hastaln enfeksiyz doasnn bilinmesi hastaln

  anlalmas asndan nem tamaktadr. Bakteriler, gingivitis ve

  periodontitisin eitli formlarnn primer etyolojik ajandr. Dieti

  kenarnda oalarak enflamasyona yol aan plak mikroorganizmalar

  salkl bireylerde oral mikroflorann paras olarak nadiren

  gzlenirler. Periodontal hastalkla ilikili spesifik mikroorganizmalarn

  ounluu gram(-) anaeroblardr ve vcuda girdiklerinde

  virulandrlar. Bu mikroorganizmalar periodontal blgede tutmak ve

  yaylmasn nlemek asndan konak cevab ok nemlidir.

  Periodontal bakterilere bal ciddi, lmcl reaksiyonlar nadir

  olduundan konak savunma mekanizmasnn iyi alt

  dnlebilir. Ancak periodontal bakterilerce oluturulan

  periodontitis dii destekleyen ba doku ve kemiin lokal olarak

  yklmasdr ve konak cevabnn etkisinin doku ykmn

  periodonsiyumda lokalize etmek ve bu patojenlerce ileri derecede

  lokal ve sistemik enfeksiyonlardan korumaktr.

  1.2.2.1.Periodontal Hastalklarn Histopatolojisi:

  Salkl periodontal dokularn gingivitis ve periodontitis srasnda

  birtakm hcresel ve yapsal deiikliklere urad yaplan

  almalarda gsterilmitir.

 • 13

  Normal periodontal dokular; dentogingival birleim alannda plak

  birikimi engellendiinde dieti aralnda, birleim epitelinde ve dieti

  ba dokusunda ok az miktarda lkosit izlenir. Salkl bireylerde,

  birleim epitelinde rete-peg yaps gzlenmez ve olduka iyi

  yaplanm kollajen fibril demetleriyle desteklenmitir. Histolojik

  olarak salkl dieti yalnzca plak birikiminin olmad dieti

  aralna komu alanlarda gzlenir. Bu tablo insanlarda olduka

  nadir olarak izlenir; nk dieti aralnda deien miktarlarda plak

  varl ve cevap olarak da subklinik deiiklikler mevcuttur. Buna

  ramen klinikte salkl dieti olarak kabul edilir(Page ve

  Schroeder,1976).

  Balang lezyonu; dieti sulkusunda plak birikimi baladktan 2-4

  gn sonra bu tablo gelimeye balar. Birleim epiteline komu damar

  duvarnda vasklit sz konusudur. Dieti sulkusunda eksdasyon

  izlenir. Birleim epiteli ve gingival sulkusa lkosit gnde art

  vardr. Perivaskler blgede kollajen kayb gzlenir(Page ve

  Schroeder,1976).

  .

  Erken lezyon; plak birikiminin balangcndan 4-7 gn sonra bu tablo

  geliir. Balang lezyonundaki bulgularda art vardr. Birleim

  epitelinin hemen altnda lenfosit younlamas izlenir.

  Yerlemi lezyon; erken lezyon tablosu uzun sre deimeden

  kalabilir. Yerlemi lezyonun en belirgin zellii enflamatuar hcre

  infiltrasyonunun kompozisyonundaki deiikliktir. Artk b lenfositler

  ve plazma hcreleri infiltre ba dokuda izlenmektedir. Kemik kayb

 • 14

  gzlenmezken akut enflamasyon bulgularna rastlanr. Ba doku

  fibrillerindeki kayp devam etmektedir. Yklan fibrillerden kalan

  boluu enflamatuar infiltrasyon doldurmaktadr. Birleim epitelinin

  apikale proliferasyonu, apikal ynde g ve lateral geliiminin yan

  sra cep formasyonunun erken bulgular gzlenebilir. Birleim epiteli

  incelmi, hatta kimi alanlarda devamlln kaybetmitir.

  lerlemi lezyon; yerlemi lezyonda gzlenen tm bulgular

  mevcuttur. Lezyonun alveoler kemik ve periodontal ligamente

  uzand ve alveoler kemiin belirgin ekilde rezorbe olduu grlr.

  Cep epiteline komu alanlarda kollajen kayb devam etmektedir ve

  uzak alanlarda fibrozis gzlenir. Periodontal cep formasyonu vardr;

  birleim epiteli apikal ynde g etmitir. Cep epitelinin lezyondan

  etkilenen ba dokusunun derinliklerine uzantlar yapt gzlenir ve

  yer yer lseredir. Hastaln remisyon ve eksaserbasyon dnemlerine

  bal olarak tablo deiiklikler gsterebilir (Page ve Schroeder,1976).

  1.2.2.2. Periodontal evreye Bakteriyel Tutunma:

  Gingival sulkus ve periodontal cep, cep tabannda gzlenen gingival

  sulkuler sv akyla devaml ykanr. Bakteriyel trler; bu blgede

  kolonize olurken cep svs aknn uzaklatrma abasna ramen

  yzeylere tutunabilmek zorundadr. Bu yzden periodontal patojenler

  iin tutunma zellii nemli bir virulans faktrdr.

 • 15

  Tutunmas gereken yzeyler plak yaps, dokular, kk ve di

  yzeyidir. Periodontal ortama bakterilerin balang kolonizasyonu

  di yzeyini tkrn kaplamasna veya di yzeyine pelikln

  tutunmasna olduka benzer. Uygun bir rnek olarak Actinomyces

  viscosusun tkrn rtt di yzeyine; prolinden zengin

  proteinlere sahip bakteriyel yzeyindeki fimbrialarla tutunmas

  gsterilebilir (Mergenhagen ve ark.,1987). Tutunmada en iyi

  karakterize edilmi iliki A.viscosusun yzey boyunca sahip olduu

  fimbrialarla S.sanguisin polisakkarit reseptrlerine tutunmasdr

  (Mcintire ve ark.,1987). Bu tip ilikiler periodontal evreye

  kolonizasyonda primer nem tamaktadr. Ek olarak, bakteriyel

  tutunma konak dokuya kolonizasyonda nemli rol oynad kadar

  bakteriyal invazyon ileminin de nemli bir parasdr. Benzer

  ekilde; P.gingivalisin dier bakterilere (Kinder ve Holt,1989;

  Kolenbrander ve Andersen,1989) , epitelyal hcrelere (Dickinson ve

  ark;1988) ve fibrinojen ve fibronektin (Lantz ve ark.,1991) ierikli ba

  dokuya tutunmas mikroorganizmann virulansnda nemli bir

  etkendir.

  1.2.2.3.Periodontal Hastalk Patogenezi:

  Periodontal hastalklardaki doku deiiklikleri ve konak ile bakteri

  arasndaki etkileimler patogenezin drt aamasyla aklanabilir.

  Bunlar;

  1. kolonizasyon,

  2. invazyon,

  3. doku ykm,

  4. iyileme ve fibrozistir.

 • 16

  1.2.2.3.1.Kolonizasyon:

  Balangta diin minesi veya sement yzeyinde pelikl birikir. Ksa

  sre sonra pelikl kapl yzey spesifik ve nospesifik olarak balanan

  St.mutans ve Acrinomyces trlerince kolonize edilir. Sonrasnda dier

  trler plaa eklenir. Di yzeyine tutunduktan sonra

  mikroorganizmalar oalr ve plak ktlesi byr. Plak ayn zamanda

  bakteriyal oalmann yan sra hareketli bakterilerin etkisiyle apikal

  ynde de geliir. Dieti cebi svs ve kemotaktik faktrler spiroketleri

  gingival sulkusa veya periodontal cebe ynlendirir. Benzer ekilde

  dier hareketli mikroorganizmalar da cep iine ynlenirler.

  Subgingival alanda kolonize olan mikroorganizmalar di veya epitel

  yzeyine tutunabilen ya da hareketli olanlardr. Aksi takdirde, dieti

  cebi svsnn akna kar koyamazlar.

  1.2.2.3.2.nvazyon:

  Bu aamada mikroorganizmann kendisi veya yan rnleri cep epiteli

  yoluyla dieti ba dokusu derinliklerine hatta alveoler kemik yzeyine

  kadar ulaabilirler. Bakteriyel penetrasyonun, ou periodontal

  hastalk formunda snrl olduu grlmektedir. Ancak agresif

  periodontitiste ba doku derinliklerinde canl

  A.actinomycetamcomitans hemen hemen her zaman izlenebilmektedir.

  Benzer ekilde nekrotizan lseratif gingivitiste spiroketlerin dokuya

  invazyonu da bilinmektedir. Kronik periodontitiste de P.gingivalis cep

  epiteli hcreleri arasnda, epitelin hemen altndaki ba dokuda

 • 17

  gzlenmekte ancak doku derinliklerine ilerlememektedir

  (Carranza,1990).

  Periodontal dokularda kok,rod, filament ve spiroketleri ieren gram(-)

  ve gram(+) bakteriler alveoler kemie komu blgelerde ve gingival

  ba doku iinde gzlenmilerdir. Bakteriler gingival sulkus ya da cep

  epitelindeki lserasyon boyunca giri yolu bulabilirler ve gingival

  dokunun hcreler aras boluklarnda gzlenmilerdir

  (Carranza,2003).

  1.2.2.3.3.Doku Ykm:

  Mikroorganizmalar veya onlarn rnleri dokuya invaze olduu

  zaman doku ykm gzlenebilir. Doku ykmndan sorumlu tutulan

  iki mekanizma vardr:

  1. Direk etkiler: mikroorganizmalarn kendisi ya da onlarn

  enzimleri doku ykmna yol aarlar. Kollajeni paralayabilir

  veya ba doku atamannn ykmna neden olabilirler.

  Endotoksin, lipoteikoik asit gibi bakteriyel rnler kemik

  rezorbsiyonunun potansiyel stimlatrleridir.

  2. ndirek etkiler: A. actinomycetemcomitans ve P.gingivalis gibi

  eitli periodontopatojenlerin dorudan ileri derecede doku

  ykmna neden olduklar bilinmektedir. Fakat, ayn zamanda

  konan doku ykc mekanizmalarn da balatarak doku

  ykmn arttrrlar. ndirek veya konaa bal doku ykm etkisi,

  lokal doku ykmna yol aan konak hcrelerinin veya humoral

  faktrlerin indksiyonu, stimlasyonu veya aktivasyonunun

  sonucudur.

 • 18

  1.2.2.3.4.yileme ve Fibrozis:

  Bu safhada enflamasyonun zlmesi ve periodontal dokularda

  iyileme grlmektedir. Bu aama hakknda ok az ey bilinmektedir;

  ancak histopatolojik ve klinik almalardan periodontal hastaln

  episodik olduu, eksaserbasyon(aktif) ve remisyon(pasif)

  dnemlerinin bulunduu saptanmtr. Remisyon periyotlar;

  enflamasyonun azalmas, dieti kollajenz dokunun restorasyonu ve

  sklkla gingival fibrozisle karakterizedir. Alveoler kemik

  konturlarndaki remodelasyon ve radyografik olarak belirgin olan

  kemik ii ceplerde sklerotik deiiklikler remisyon dneminde

  iyilemenin olduunu gstermektedir (Carranza,1990).

  1.3.Bakteri Hcrelerinin Yaps ve Genel zellikleri:

  1.3.1.Bakteri hcre Yaps:

  Hcre yaplar ve rgtlenmenin karmakl temelinde birbirinden

  ayrt edilen karyotik ve prokaryotik olarak iki temel ve birbirinden

  farkl tipe evrimlemitir (Levinson ve Jawetz,.2001).

 • 19

  ekil 1.1. prokaryot ve karyot hcre yaps

  Hayvan hcreleri, bitkiler ve mantarlar karyotik iken bakteri ve

  mavi-yeil algler prokaryotiktir. ekirdek ve dier organellerin

  yokluuna ek olarak, prokaryotlar daha kk ribozomlar ierirler.

  ou bakteri evreye kar onlar korumas iin membranlar

  etrafnda peptidoglukan yapda a benzeri hcre duvarna sahiptir.

  ekil 1.1. de prokaryot ve karyot hcre yaps izlenmektedir(Murray

  ve ark.,2005).

  Bakteriler ekillerine gre kok, basil ve spiroket olarak temel

  gruba ayrlrlar. Koklar yuvarlak, basiller ubuk, spiroketler

  zemberek eklindedir. Baz bakterilerin ekilleri deikenlik gsterir;

  bunlara pleomorfik yani ok ekilli ad verilir. Bakterinin eklini kat

  hcre duvar belirler. Bir bakterinin mikroskoptaki grnm bunun

  tannmasnda kullanlan en nemli gstergelerden bir tanesidir (ekil

  1.2.) (Levinson ve Jawetz,.2001).

 • 20

  ekil 1.2. bakteri hcre ekilleri

  zgn ekillerine ek olarak, bakterilerin dizili biimi de nemlidir.

  Baz koklar iftler (diplokok), bazlar zincirler ( streptokok), dierleri

  ise zm salkm gibi kmelenmi (stafilokok) haldedir. Bu

  dzenlenme bakterilerin hcre blnmesi srasnda konum ve

  birbirlerine tutunma dereceleri tarafndan belirlenir.

  Bakterilerin boyu yaklak 0.2-5m. Arasnda deiir. En kk

  bakteri aa yukar en byk virus kadar olup konak dnda

  yaayabilen en kk mikroorganizmadr.

  Hcre duvar, btn bakterilerde ortak olan, en dta yer alan hcre

  yaptadr. Baz bakteriler, daha az ortak rastlanan kapsl, kam

  ve pilum gibi hcre duvar dnda yer alan baz yzey yaplar ierir.

  Hcre duvar ok katmanl bir yap olup zar peptidoglikan dan

  oluan bir i katman ve kalnl ile kimyasal bileimi bakteri tipine

  bal olarak deien bir d katmandan oluur. Peptidoglikan atya

  destek verir ve hcrenin tipik eklinin srdrlmesini salar

  (Levinson ve Jawetz,.2001).

 • 21

  1.3.2.Gram-pozitif ve Gram-negatif Bakterilerin Hcre Duvar:

  Hcre duvarnn yaps, kimyasal bileimi ve kalnl gram-pozitif ve

  gram-negatif bakterilerde farkldr. Peptidoglikan katman gram-

  negatif bakterilere oranla gram-pozitif bakterilerde ok daha kalndr.

  Baz gram-pozitif bakterilerde peptidoglikandan dar taan teikoik

  asit lifleri de bulunurken gram-negatif bakterilerde buna rastlanmaz.

  Bunun aksine, gram-negatif organizmalar lipopolisakkarit,

  lipoprotein ve fosfolipidden oluan karmak bir d katmana sahiptir.

  Gram-negatif bakterilerde d zar katman ile sitoplazmik zar

  arasnda yer alan bolua periplazmik aralk denmekte olup buras

  baz trlerde penisilin ve dier -laktam ilalar ykan ve beta-

  laktamaz ad verilen enzimlerin bulunduu yerdir (Levinson ve

  Jawetz,.2001)(ekil 1.3.).

  ekil 1.3. gram(+) ve gram(-) hcre zelikleri

  Sitoplazmik

  membran

  Kam Yzey

  proteini

  Ribozom

  Kromozom Ribozom

  Kam

  Periplazmik

  yzey

  Peptidoglikan tabaka

  nklzyon cisimcii

  Sitoplazmik membran Kapsl Mezozom Kapsl

  nklzyon cisimcii

  Pili

  D membran Peptidoglik

  an tabaka

 • 22

  1.3.2.1.Gram Boyama:

  Gram boyama, tedaviye balamadan nce bakterilerin iki ana snf

  arasndaki farkll klinisyene tanmlayan gvenilir ve kolay bir

  testtir (Murray ve ark.,2005).

  1884 de Danimarkal hekim Christian Gram tarafndan gelitirilen

  bu boyama ilemi mikrobiyolojideki en nemli ilemdir. Bu yntemle

  bakterilerin ou iki gruba ayrlr:

  1- mavi boyanan gram-pozitif bakteriler;

  2- krmz boyanan gram-negatif bakteriler,

  Gram boyama 4 basamakl bir yol izler:

  1- kristal viyole boya tm hcreleri maviye boyar.

  2- Bir kristal meneke-iyot karmas yapmak zere iyot zeltisi

  eklenir; btn hcreler mavi grnmeye devam eder.

  3- Aseton veya etanol gibi organik bir zc; mavi boya

  karmasn, lipidden yoksul, kaln duvarl gram-pozitif

  bakterilere gre lipidden zengin, ince duvarl gram-negatif

  bakterilerden daha byk lde sker. Gram-negatif

  organizmalar renksiz grnrken gram-pozitif bakteriler mavi

  kalmaya devam eder.

  4- Krmz safranin boyas rengi kaybolmu olan gram-negatif

  hcreleri krmzya boyarken gram-pozitif hcreler mavi

  kalmaya devam eder.

  Bakterilerin tm gram boyama ile grlemez. Bu mikroorganizmalar

  mikobakteriler, treponema pallidum, mycoplasma pneumoniae,

 • 23

  leigonella pneumoniae, klamidyalar ve riketsiyalardr (Levinson ve

  Jawetz,.2001).

  1.3.3.Aerobik veAnaerobik reme:

  Bakteriyel byme her zaman bir enerji kaynana ihtiya duyar ve

  hcrenin yap ve biyokimyasal makinesini oluturan proteinler,

  yaptalar ve membran iin gerekli hammadde retiminde nem

  tar. Bakteriler hcrenin blok retimleri iin lipidleri, karbonhidrat

  ve aminoasitleri sentezlemek zorundadr.

  Byme iin minimum ihtiya, bir karbon ve nitrojen kayna, bir

  enerji kayna, su ve eitli iyonlardr.

  Oksijen, konak olan insan iin nemli olduu kadar, birok bakteri

  tr iin de zellikle nemlidir. Baz mikroorganizmalar, gaz gangreni

  sebebiyle oksijen varlnda reyemezler. Bu bakteriler zorunlu

  anaerobdur. Dier mikroorganizmalar, reme iin oksijen varlna

  ihtiya duyarlar ve zorunlu aerob olarak tanmlanrlar. Bununla

  beraber, baz mikroorganizmalar da oksijenin varlnda da

  yokluunda da reyebilirler. Bu bakterilerse fakltatif anaeroblar

  olarak tanmlanr (Murray ve ark.,2005).

 • 24

  1.4. Oral Bakteriler:

  Doumdan sonra az sterildir; fakat saatler iinde

  mikroorganizmalar, zellikle de Streptococcus salivarius gzlenmeye

  balar. Di srmesinin ardndan zamanla kompleks bir flora izlenir.

  Bakteriler; tkrk, dil ve yanaklar zerinde, di yzeyleri zellikle

  fissrlerinde ve gingival sulkus iinde gzlenir. Tkrkteki bakteri

  miktar mililitrede binlercedir; fakat bakteri populasyonunun

  ounluu dil dorsumunda bulunur. Salkl gingival sulkusta bile

  tkrktekinden daha fazla bakteri vardr ve periodontal hastalkta

  sulkuler populasyon oalr.

  Dil, yanak, di fissurlar, tkrk, gingival sv, gibi azn eitli

  blmlerine bakldnda farkl ekosistemde farkl bakteri trleri

  gzlenmektedir ki bunlar dier dokularla ve birbirleriyle denge

  halinde bulunurlar. Baskn mikroorganizmalar streptokoklardr.

  Bireyden bireye, azn farkl blmlerinde, ayn diin farkl

  yzeylerinde fralama ve yemek yeme ncesi ve sonras miktar ve tipi

  varyasyon gsterir. Ya, diyet, tkrk kompozisyonu ve ak hz

  gibi sistemik faktrler oral floray etkiler.

  1.4.1. Subgingival Flora:

  Subgingival bakteri kolonizasyonu sadece supragingival plak ve

  gingivitis varlnda gzlenir. Plan basit olarak apikale doru

  bymesi olarak gzlenmez. Fakat nc bakterilerin basit bir apikale

  hareketindense besin ve oksijen tansiyon gradientlerine baldr

 • 25

  (Newman;1977). Balang nc bymeyi dier yerli bakterilerin

  progresif kolonizasyonu ve gram (-) rod ve spiroketler gibi zellikle

  subgingival duruma iyi adapte olmu bakterilerin oalmas takip

  eder. Baz trlerin dierlerini seici inhibasyonu ve farkl bakteriyel

  trler arasndaki simbiyotik ilikiler de ksmen evrede gzlenir.

  Subgingival floradaki morfolojik almalarda, dile ilikili ve dokuyla

  ilikili blgelerde farkllk gzlenir. Dile ilikili plak, kalkulus

  formasyonu ve kk rkleriyle ilgiliyken; dokuyla ilgili plak

  yumuak doku ykmnda potansiyel nem tar. Anaerobik

  actinomyces trleri kk yzeyiyle ilikilidir. Dierleri cep iinde

  tutunmam ve serbest halde bulunur. Subgingival flora birok farkl

  tr ieren kompleks bir yapdr ( Eley ve Manson ; 2004).

  1.4.2. Subgingival Florada Anaerobik Rodlarn Terminolojisi:

  Steenbergen, 1991 de Oral black pigmente gram (-) anaerobik

  rodlarn terminolojisinde son zamanlarda gzlenen deiiklikleri

  tanmlamtr ( izelge1.2.).

 • 26

  izelge 1.2.Mikroorganizmalarn yeni terminolojisi

  ESK ADI YEN ADI

  Black-pigmente bakteroidesler black-pigmente anaerobik rodlar

  Bacteroides gingivalis porphyromonas gingivalis

  Bacteroides endodontalis porphyromonas endodontalis

  Bacteroides corporis porphyromonas corporis

  Bacteroides melaninogenicus porphyromonas melaninogenicus

  Bacteroides denticola porphyromonas denticola

  Bacteroides loescheii porphyromonas loescheii

  Bacteroides forsythus ismi ayn kalmtr: fakat veillonella recta ,

  camphilobacter recta olarak tekrar isimlendirilmitir.

  Subgingival plak rneklerinde; rutin olarak retilmesi zor olan eitli

  yeni trler rapor edilmeye balamtr( Tanner 1991). Bunlar; E.

  Timidum, E. Brachy , ve E. Nodatumu ieren Eubacterium trleri, (

  Hobleman 1980) Streptococcus oralis ve S. Gordonii, ( Kilian 1989) ,

  Actinomyces georgiae, A. Genencseriae ( Johnson 1990) ieren gr. (+)

  bakterilerdir. Nazl gr. (-) Fusobacterium alocis ve F. Sulci( Cato 1985),

  Mitsukella dentalis, motil selemonas( Moore 1987), Treponema

  socranski alt trleri( Smibert 1984), ve B. Forsythus tur(

  Tanner1986).

 • 27

  1.4.3. Salk ve Hastalkta Subgingival Flora:

  Karanlk alan ve faz konrast mikroskobisi almalar periodontal

  salkta hareketsiz rod ve koklar ieren ok yetersiz bir subgingival

  flora varln gstermitir ( Litsgarten 1992). Gingivitiste kok

  miktarnda azalmayla birlikte hareketli rod ve spiroketlerde paralel

  art gzlenir. Kronik periodontitiste hareketli rod ve spiroket

  miktarnda iki kat art gzlenmektedir. Tekrarlayan periodontitiste

  inaktif olana gre cep iinde spiroket ve hareketli rod saysnda art

  gzlenir ( Litsgarten 1984).

  Kltr almalarnda, periodontal cep iinde yaklak 300 bakteriyel

  rnek tanmlanmtr. Salkl gingival sulkus ieriinde gr (+)

  fakltatif St.coc ve Actinomyces trleri baskndr ve benzer bir flora

  baarl tedavi edilen periodontal ceplerde de bulunur. Kronik

  gingivitiste; kltre edilebilen floradaki gr (-) anaerobik bakteri

  miktar yaklak %45 tir(Slots 1979). Predominant bakteriler;

  Actinomyces trleri, Streptokok trleri, Fusobacterium ncleatum;

  Provetella intermedia ve eitli non-pigmente Bacteroides trleridir.

  leri yetikin periodontitiste gr (-) bakteri yaklak % 75 olana kadar

  bu bakteriler artmaya devam eder ve anaerobik fakltatif bakteri

  kltrel florada yaklak % 90dr. Kronik yetikin periodontitiste

  yaygn olarak buluna gr (-) bakteriler; P. Gingivalis, P. ntermedia, F.

  Nucleatum, Capnocytophaga trleri; C. Recta, Eikonella corrodens ve

  A.a. dr (Slots,1979; Slots ve Genco1984) ve karanlk alan

  mikroskobisinde spiroketler izlenir

 • 28

  Salkl, gingivitis ve ileri periodontitisle ilikili subgingival floradaki

  bakteriyel trlerin kesin olarak tanmlanmas, son yllarda florann

  zelletirilmesiyle allmaktadr. Bu bakteriyel trler, Taner(1991)

  tarafndan tanmlanm ve bildirilmitir ve izelge 1.3.,1.4.,1.5. de

  listelenmitir.

 • 29

  izelge 1.3. Salkl bireylerde gzlenen bakteriyel trler

  Salkl bireylerde gzlenen bakteriyel trler

  Gram-pozitif rodlar

  Actinomyces israelli Rothia dentocariosa

  Actinomyces naeslundii Actinomyces gerencseriae

  Actinomyces odontolicus

  Gram-pozitif koklar

  Streptokokus mitis Streptokokus sanguis

  Streptokokus oralis Streptokokus gordonii

  Peptostreptokokus micros

  Gram-negatif rodlar

  Selemonas sputigena Provetella intermedia

  Capnocytophaga gingivalis Fusobacterium nucleatum

  izelge 1.4. Gingiviste gzlenen bakteriyel trler

  Gingiviste gzlenen bakteriyel trler

  Salkl,gingivitis ve periodontitiste gingivitiste gingivitis ve

  periodontitiste

  Actinomyces gerencseriae Actinomyces naeslundii Provetella intermedia

  Actinomyces naeslundii Camphilobacter concisus Eubacterium

  timidum

  Bacteroides gracilis Streptokokus anginosis Fusobacterium

  nucleatum

  Capnocytophaga ochacea Streptokokus anginosis Camphylobacter recta

  Haemophilus aphrophilus

  Proprionibacter acnes

  Veillonella parvula

  Gamella ( Streptokokus ) morbillorula

 • 30

  izelge 1.5. leri periodontitisle ilikili bakteriyel trler

  izelge 1.5. de gsterilen bakterilerin eitli kombinasyonlar,

  dnyann eitli blgelerindeki hastalarla yaplan ou almada ileri

  periodontitisli alanlarda art gstermitir. Kronik periodontitisli 30-

  59 yalarnda 148 inli yetikin hastada yaplan bu almada; ileri

  periodontitisli alanlarda olduu gibi P. Gingivalis, T.denticola,

  leri periodontitisle ilikili bakteriyel trler

  Gram- pozitif rodlar Gram-pozitif koklar

  Eubacterium brachy Peptostreptokokus micros

  Eubacterium nodatum Peptostreptokokus anaerobius

  Eubacterium timidum Peptostreptokokus acnes

  Proprionibacter acnes

  Lactobasillus minutus

  Gram-negatif rodlar Gram-negatif spiroketler

  porphyromonas gingivalis Borrelia vincenti

  Provetella intermedia Trepenoma denticola

  Provetella intermedia Treponema macrodentium

  Provetella denticola Trepenoma oralis

  Provetella oralis Trepenoma socaranskii

  Bacteroides forsythus

  Actinobacillus actinomycetemcomitans

  Eikenella corrodens

  Campylobacter recta

  Fusobacterium nucleatum

  Fusobacterium alocis

  Selenomonas alocis

  Selenomonas sputigena

 • 31

  B.forsythus ve C.recta dikkate deer olmak zere; bu trlerin

  miktarnda art gzlenmitir.

  Cep floras kompozisyonu; diin bir alanndan dierine ve bireyden

  bireye varyasyon gsterebilmektedir. Cepteki belirli bakterilerin

  gsterilmesi

  zorunlu deildir ki; cep florasndaki bu bakteriler normal oral

  floradan eitli miktar ve sklk olarak farkl bakteriyel trler

  olduundan yaygn olmayan patojenlerdir(Theiladen 1986).

  1.5.Destrktif Periodontal Hastalktaki Patojenler:

  1.5.1.Actinobacillus actinomycetemcomitans:

  Destrktif periodontal hastalk ve patojen arasndaki en kuvvetli iliki

  A.a. da gzlenmitir. Kk, hareketli olmayan, gram(-), rod

  formunda, kanl agarda yldz ekilli reme formu gsteren

  mikroorganizmalardr. lk kez bu trler; salkl, gingivitis ve

  periodontitisi ieren dier klinik durumlardaki plak rneklerinde

  mevcut olan younlukla karlatrldnda lokalize jvenil

  periodontitis lezyonlarnda ok sayda tespit edildiinde olas

  periodontopatojen olarak tanmlanmlardr ( Newman ve ark. 1976,

  Slots 1976, Newman ve Socransky 1981). Hastaln baaryla tedavi

  edilmesinin ardndan, A.a. ya ok daha dk seviyede rastland

  veya hi rastlanmad (Slots ve Rosling 1983, Haffajee ve ark.1984).

  A.a. invitroda, insan epitelyal hcrelerden (Blix ve ark. 1992,

  Sreenivasan ve ark. 1993), insan vaskler endotelyal hcrelerden (

  Schenkein ve ark. 2000) ve invivoda bukkal epitelyal hcrelerden

  (Rudney ve ark. 2001) izole edilmitir.

 • 32

  A.a. destrktif periodontal hastaln yetikin formlarnda da tespit

  edilmitir; fakat rol hala net deildir. A.a. yetikin periodontitis

  formlarndan izole edilmesine ramen; lokalize juvenil periodontitisli

  bireylerdeki lezyonlardan daha az say ve sklkta rastlanmaktadr. Ek

  olarak, yetikin lezyonlardaki plak rneklerindeki miktar ayn plak

  rneklerindeki dier trler kadar yksek deildir.

  1.5.2.Porphyromonas gingivalis:

  P.gingivalis bir dier periodontopatojendir. Gram (-), anaerobik,

  hareketli olmayan, ksa rodan koka doru deien morfolojiye sahip

  mikroorganizmalardr. P.gingivalis; ou aratrmada black-pigmente

  bacteroides grubunun yesi olarak tanmlanr. Bu trn yeleri

  kollejenaz, hemolizin, ya asitleri, NH3, H2S, indol gibi rnler aa

  karrlar. P.gingivalis epitelyal bariyeri geen PMN lerin

  migrasyonunu inhibe edebilirler (Madianos ve ark. 1997).

  A.a. gibi P.gingivalis de in vitroda insan gingival epitelyal hcrelerde

  (Lamon ve ark. 1992; Duncan ve ark. 1993; Sandros ve ark. 1993) ve

  in vivoda bukkal epitelyal hcrelerde ( Rudney ve ark. 2001)

  gsterilmitir. Epitelyal hcrelere tutunma ve invazyonu,

  P.gingivalisin fimbrialar ile gerekletirmektedir (Njoroge ve ark.

  1997).

 • 33

  1.5.3.Bacteroides forsythus:

  Peirodontopatojenlerden biri olan B.forsythus ilk olarak 1979 da

  tanmlanmtr (Taner ve ark 1979).

  Bu organizmalar; gram (-), anaerobik, i ekilli, yksek pleomorfik

  zellikli, rod forma sahip mikroorganizmalardr. Yaygnlkla

  subgingival blgede gzlenirler (Socransky ve ark. 1988).gingivitis

  veya salkl blgelerden ziyade, periodontal apse ya da destrktif

  periodontal hastalkta yksek oranda izlenmektedir (Lai ve ark. 1987;

  Herrero ve ark. 2000; Papapanonu ve ark. 2000). Ek olarak;

  B.forsythus inaktif lezyonlardan ok aktif lezyonlarda sklkla tespit

  edilmektedir (Dzink ve ark. 1988).

  1.5.4.Spiroketler:

  Gram (-), anaerobik, heliks ekilli, yksek motil yetenei olan

  mikroorganizmalar olup ou periodontal cepte yaygn olarak

  bulunurlar. Destrktif periodontal hastaln patogenezinde

  spiroketlerin geni bir etkisi vardr. ANUG iin spiroketler ana

  etyolojik ajandr; etkilenmi blgelerden alnan doku biyopsilerinde

  bol miktarda varlklar gsterilmitir (Listgarten ve Socransky 1964).

  Periodontal hastaln dier formlar iin spiroketlerin rol ak

  deildir. Bu gruptaki mikroorganizmalarn dikkat ekmesinin esas

  nedeni cep derinliinin artt blgelerde saylarnn da artmasdr.

  ounlukla spiroketlerin spesifik trleri periodontal ykmla

  ilikilidir. Treponema denticola, salkl blgelerdense periodontal

 • 34

  hastalkl blgelerde, supragingival plaktansa subgingival plakta

  olduka yaygn olarak bulunmutur (Simonson ve ark. 1988; Yuan ve

  ark. 2001). Sifilizin etyolojik ajan olan Treponema pallidum, salkl,

  periodontitis ve ANUGlu bireylerden doku ve/veya supra ve

  subgingival plak rneklerinde tespit edilmitir.

  1.5.5.Provetella intemedia/ Provetella nigrescens:

  Gram (-), ksa, anaerobik rod olan P.intermedia, ANUG da ( Loeshe ve

  ark.1982) ve kronik periodontitiste ilerlemekte olan blgelerde tespit

  edilmitir (Taner ve ark. 1996).

  Bu trler P.gingivalisin virulans zelliklerini gsterir ve laboratuar

  hayvanlarna enjeksiyonunda miks enfeksiyonlar gzlenmitir

  (Hafstrom ve Dahlen 1997). n vitroda oral epitelyal hcrelerde

  varlklar gsterilmitir (Dorn ve ark. 1998).

  1.5.6.Fusobacterium nucleatum:

  F.nucleatum gram (-), anaerobik, i ekilli bir mikroorganizma olup

  yaklak 100 yl nce subgingival florada varl gsterilmitir (Plaut

  1894). Periodontitisli bireylerde ve periodontal apse varlnda

  F.nucleatum tespit edilmitir (Herrera ve ark. 2000). n vitroda insan

  gingival epitelyal hcreler iine bu trlerin invazyonu epitelyal

  hcrelerden IL-8 sekresyonu artmaktadr (Han ve ark.2000).

 • 35

  1.6.Mikrobiyal Kompleks:

  Karmak biyofilm yapdaki bakteri ilikileri tesadfi deildir,

  bakteriyel trler arasnda spesifik iliki vardr. Sokransky ve

  arkadalar (1998), 185 yetikin bireyden alnan 13.000 subgingival

  plak rnei ile dental plaktaki spesifik mikrobiyal gruplarn varln

  gstermek amacyla altlar. Birbiriyle yakn ilikili 6 bakteriyel

  grup tanmland. Streptokoklar ieren sar kompleks,

  capnocytophaga trlerini ieren yeil kompleks, V.pargula ve

  A.odontolikusu ieren mor kompleks ve actynomyces trlerini

  iermektedir. Bu gruplar di yzeyinde ilk kolonize olan

  mikroorganizmalardr; onlarn bymesi sklkla gram krmz ve

  turuncu kompleksin oalmasn tetikler. Turuncu komplex

  C.Gracilis, C.rectus, C.showae, E.Nodatum, F.nucleatum,

  F.periodonticum, P.micros, P.intermedia, P.nigrescens,

  S.Concellatusu ierirken krmz komplex de B.forsytyus, P.gingivalis

  ve T. Denticola bulunmaktadr. Bu iki komplex periodontal hastalkta

  majr etkili ajandr(ekil 1.4.).

  Benzer ilikiler farkl oral bakteriyel trler arasnda da allmtr.

  (Colenbrander ve arkadalar, 1999) farkl gruplardaki bakterilerde

  bulunan benzer adezinler dier bakteri hcrelerinin benzer

  reseptrlerince tanmlanabilir. ou insan oral bakterileri dier oral

  bakterilere tutunur. Bu hcreler aras tutunma koagregasyon olarak

  bilinir.

 • 36

  ekil 1.4.Plan mikrobiyal kompozisyonu

  Salk ve hastalk arasndaki ana farkllk krmz komplexin miktar

  ve younluundaki arttr. Ek olarak da turuncu komplex yeleri

  olan P.Micros ve C.showae ieren putatif periodontopatojenlerin

  periodontitisli bireylerde daha sk izlenmesidir.

  Subgingival ortam etkileyen konak faktrlerinden biri cep

  derinliidir. Krmz komplex trleri artan cep derinlii says ve

  sklyla ilikili olarak artmaktadr. Tm turuncu komplex trlerinde

  de bu iliki gsterilmitir. Krmz ve turuncu komplex yalnz

  bireydeki hastalk durumuyla deil ayn zamanda periodontal

  blgedeki hastalk durumuyla da ilikilidir. Bu iki kompleksteki

  mikroorganizmalar di etinde kzarklk, sondalamada kanama ve

 • 37

  spurasyonun lld gingival enflamasyonlu blgelerde ayrt

  edilmitir.

  1.7.Oral Floradaki Dier Mikroorganizmalar:

  1.7.1.Proprionibacterium:

  Proprionibakteri; sklkla ksa zincir formlu kk gr.(+) rodlardr.

  Sklkla; deri, konjuktiva, d kulak yolu, orfarenks ve bayanlarn

  genital blgesinde bulunur. Organizmalar anaerobik ya da

  aerotolerans, hareketsiz, katalaz pozitif, ana rn olarak propionik

  asit reten mikroorganizmalardr. zole edilen en yaygn iki tipi

  P.acnes ve P.proprionicustur.

  P.acnes iki ana enfeksiyon tipinden sorumludur:

  1)Ergenlikte veya gen yetikinlikteki akneler,

  2)Protetik rnler veya intravaskler blgelerdeki kateterli hastalarda

  grlen frsat enfeksiyonlar.

  Proprionibakteri, en yaygn olarak kan kltrlerinden izole edilir.

  Fakat ciltte bakteri ile kontamine alanlarda da sklkla gzlenir.

  Aknede, P.acnesin ana rol enflamatuar cevab stimle etmesidir.

  Ya folikllerinde biriken bakteri dk molekl arlkl peptit

 • 38

  reterek lkositleri uyarr. Bakteri fagosite edilir ve ardndan

  bakteriyel hidrolitik enzimler salnr.( lipaz, proteaz, neuroaminidaz

  ve hyaluorinidaz) Lokalize enflamatuar cevap stimle olur. Deney

  hayvanlarna enjekte edildiinde P.acnes, lakrimal kanal enfeksiyonu

  ve apseye sebep olmutur (Murray ve ark.,2005).

  Proprionibacteriumun eitli trlerinin az iinde varl bildirilmitir.

  Dental plakta P.acnesin varl rapor edilmitir. P.propionicus

  boyamalarndaki lakrimal kanalikulit vakalarnda ve frsat

  patojenler olarak izole edilmitir. Kk yzey rklerinden alnan

  rneklerde de izolasyon salanmtr (Marsh ve Martin,1999).

  1.7.2.Bifidobacterium Trleri:

  Anaerobik non-spor formda gram(+) rod grubu yeleri

  proprionibacterium, eubacterium, bifidobacterium, lactobasillus,

  actimomyces ve mobiluncustur.

  Bifidobacterium trleri insan ve hayvanlarn intestinal sistemleri ve

  lamlarda bulunur. Proprinionibacterium trleri deri ve oral kavitede

  izlenir.

  Bifidobacterium trleri ile klinik materyallerde nadiren karlalr.

  Patojenik potansiyelli bifidobacterium trlerinden yalnzca B.dentium

  gzlenmektedir. Bu mikroorganizma da dental rkten izole

  edilmitir.

 • 39

  Maiden ve arkadalarnn yaptklar bir almada; flurojenik substrat

  testi kullanlarak periodontal bakteriyal ieriin karakteristiini

  deerlendirmilerdir. Periodontal rneklerde, Proprionibacterium

  trleri ve bifidobacterium dentium tespit edilmitir.( manual clin.

  Microbiology)

  1.7.3.Veillonella Trleri:

  ou nemli gram(-) anaerobik st solunum yolu, gastrointestinal

  sistem ve genitoriner sistemde kolonize olmaktadrlar. Bu gruptaki

  rodlar Bacteroides, Fusobacterium, Porphyromonas ve Provetella iken

  kok ise Veillonelladr.

  Anaerobik gram(-) koklar, kontaminasyon olmad srece klinik

  rneklerden nadiren izole edilir. Veillonella yeleri orofarenkste

  predominant mikroorganizmalar olmasna karn klinik rneklerdeki

  izolasyonu %1 den daha azdr (Murray ve ark.,2005).

  Veillonella trleri zellikle orofarenks ve intestinal mukozada olmak

  zere insan florasnda bulunan gram(-) anaerobik koklardr. Bu

  mikroorganizmalar oral kavitenin bakteriyel ekolojisinde nemli rol

  oynar ve gingival ve periodontopatik mekanizmada etkilidir.

  Veillonella trlerinin osteomyelit ve endokardit gibi baz ciddi

  enfeksiyon hastalklarnda tek etyolojik ajan olarak bildirilen vakalar

  mevcuttur ( Reig, 1997).

 • 40

  1.7.4.Viridans Streptokoklar:

  Viridans streptokoklar, W-hemolitik ve non-hemolitik streptokok

  grubunda bulunup orofarenks, gastrointestinal sistem ve

  genitoriner sistemde kolonize olurlar. Ya asitleri onlar asndan

  toksik olduu iin cilt yzeyinde nadir bulunurlar. Bu

  mikroorganizmalar eitli enfeksiyonlara neden olurlar. zellikle di

  rkleri, subakut bakteriyel endokardit ve supuratif intraabdominal

  enfeksiyonlarla ilikilidir. Viridans streptokok trleri spesifik

  hastalklarla ilikili olduundan trlerin tanmlanmas nemlidir.

  Mesela, subakut bakteriyel endokardit S.gordonii,S.mitis kaynakl

  iken; di rkleri S.mutans ve S.sobrinustan; apse formasyonu ise

  S.anginosus,S.constellatus ve S.intermediustan kaynaklanr (Murray

  ve ark.,2005).

  1.7.5.Koagulaz Negatif Stafilokoklar:

  Stafilokoklar; cilt, yumuak doku, kemik ve riner sistemi ieren

  geni spektrumlu sistemik hastalklara ve frsat enfeksiyonlara

  neden olan nemli patojenlerdendir. Bunlarn yalnzca insanda

  rastlanan trleri koagulaz enzimi retirler. Bazlar ise bu enzimi

  retmez ve koagulaz negatif stafilokok adn alrlar.

  Mikrokoklar alt alt gruba ayrlr ve ounlukla insan cilt yzeyinde

  kolonize olurlar. Bu koklar stafilokoklara benzerler ve koagulaz

 • 41

  negatif stafilokok grubuna dahil edilirler. Baz bireylerde frsat

  enfeksiyonlara neden olabilirler.

  Koagulaz negatif stafilokoklar fakltatif anaerobturlar. Normal insan

  florasnda cilt ve mukozal yzeylerde bulunurlar. Kateter ile ilikili

  bakteriyemiyle, subakut endokarditle ve santral sinir sistemi shunt

  enfeksiyonlar ile ilikili olduklar bilinmektedir (Murray ve

  ark.,2005).

  1.8. Periodontal Hastalklarn Neden Olduu Sistemik

  Problemler:

  Yirminci yzyln balarndaki medikal gr; ileri sistemik

  enfeksiyonun lokal alan enfeksiyonuyla sonulanabileceiydi ve bu

  gr fokal enfeksiyon fikrini gelitirdi. Hastaln lokal ve sistemik

  savunma mekanizmalarnn anlalmasyla bu fikir reddedilmeye

  baland (Eley ve Manson ; 2004).

  Fokal enfeksiyon teorisi 19.yzylda ve 20.yzyl balarnda nem

  kazanmaya balamtr. Oral mikroorganizmalarn tanmlanmas ve

  snflanmasnn ardndan normalde yalnzca oral kavitede bulunan

  mikroorganizmalarla baka ekilde karlalmas oral fokal

  enfeksiyonun neminin deerlendirilmesine neden olmutur (Li ve

  ark.,2000).

 • 42

  Dental plan her bir mgr.nda 1011 den fazla bakteriyel tr

  gzlenmektedir.insanlardaki endodontal ve periodontal enfeksiyonlar

  kompleks bir mikroflora ile ilikilidir.apikal periodontitiste yaklak

  200, marjinal periodontitiste ise 500den fazla mikroorganizma tr

  ile karlalmaktadr. Bu enfeksiyonlar sklkla anaerobik, gram(-)

  rodlardan kaynakldr. Mikroflorann kan akm sistemine anatomik

  yaknl bakteriyel rnlerin, ieriklerinin ve komplekslerinin

  sisteme karmasna ve bakteriyemiye neden olabilir (Li ve ark.,2000).

  Periodontal hastalklarn patogenezi ve ilerlemesinde konaa bal

  faktrlerin etkisi bilinmektedir. Fiziksel, evresel ve sosyal konak

  stresleri hastaln ortaya kmasn etkileyebilir ve modifiye edebilir

  (Mealey, 1999). Sistemik bozukluklarn ntrofil, monosit ve/veya

  lenfosit fonksiyonlarn etkileyerek, sitokinler ve inflamatuar

  mediyatrlerin retimi veya aktivitesinde deiikliklere yol amas sz

  konusudur. Bakteriyel ataa kar konak cevabndaki bu

  deiikliklerin, kemik veya ataman kaybnda klinik olarak lokalize

  veya generalize artlara sebep olmas mmkndr.

  Yakn zamanda yaplan almalar, periodontal enfeksiyonlarn eitli

  nemli sistemik hastalklarn balangc ve/veya ilerleyiinde rol

  olduu konusunda nemli kantlar salamtr (Nery ve ark., 1987;

  Scannapieco ve Genco, 1999).

  Periodontitis, zellikle iddetli formu, birtakm sistemik hastalklar

  iin riski anlaml derecede arttrabilmektedir. Bu sistemik durumlar

  iin ateroskleroz, koroner kalp hastal, kalp krizi sonucu lm riski,

  diabet, respiratuar hastalklar, romatoid artrit, fel ve erken doum

 • 43

  ve dk doum arlnda dnyaya gelen bebekler rnek olarak

  verilebilir (Holmstrup ve ark., 2003).

  Bunlarn dnda, periodontal enfeksiyon; pulmoner enfeksiyonlar,

  bakteriyemi, septisemi, infektif endokardit gibi enfektif hastalklara

  neden olabilecei gibi; daha nadir olarak da dental problemlerin

  toksik ok sendromu, beyin apsesine neden olduu vakalar da

  bildirilmitir (Eley ve Manson ; 2004).

  Bu konunun doas ve olu ekli hakknda eitli otrler farkl

  grler ne srmektedir. Bu teorileri aklamak ve desteklemek

  adna eitli mekanizmalar ortaya konulmutur. Teorik olarak bir

  veya daha fazla eitli mekanizma ile periodontal hastalklarn

  sistemik sal etkileyebilecei dnlmektedir: Bu hipotetik

  mekanizmalar;

  1. Periodonsiyumdan derin komu dokulara (fasiyal plan, sins

  veya beyin enfeksiyonlar) enfeksiyonun direkt olarak

  genilemesi.

  2. Oral bakterilerin, uzak blgelerde enfeksiyonlara sebep olacak

  ekilde sistemik dolama penetrasyonu (endokardit,

  tromboz/ateroskleroz).

  3. Oral bakterilerin, rnlerinin veya konak rnlerinin distal

  mukozal alanlara hastal ilerletmek veya alevlendirmek zere

  yaylm (pulmoner veya gastrointestinal enfeksiyon)dr.

  4. nflamatuar mediyatrlerin periodonsiyumdan dolama, uzak

  blgeleri etkileyerek fonksiyon grmek zere geii

  (ateroskleroz).

 • 44

  5. Periodontitis ve aterosklerozu etkileyen ortak predispozan

  mekanizmalar.

  1.8.1. Dk Doum Arl:

  Dk doum arl(DDA) iin yaygn risk faktrleri; sigara ve alkol

  bamll, ila kullanm, sosyo-ekonomik durum, ya ve

  beslenmeyle beraber periodontal hastalk olarak belirtilmitir

  ( Williams ve ark., 2001).

  Offenbacher ve arkadalar; 1996 da yaptklar bir almada, 124

  hamile kadnn 93 nde DDA bildirmilerdir. DDA ve NDA(normal

  doum arl) vakalarnn, periodontal deerlendirme ve klinik

  ataman seviyeleri karlatrldnda; NDA grubuna gre DDA

  grubunda klinik ataman seviyesi anlaml oranda kt bulunmutur.

  Damare ve arkadalar; 1997 de yaptklar bir almada erken

  trimesterda rutin amniyosentez yaplan 18 hamile kadnn amniyon

  svs ve dieti oluu svsnda IL-1B ve PGE2 seviyelerini

  karlatrm ve anlaml oranda ilikili bulmulardr.

  Yine Offenbacher ve arkadalarnn 1998 de yaptklar bir baka

  almada; 48 hamile kadnda DOS da PGE2 ve IL-1B seviyelerine

  bakmlardr. DNA probe yntemi kullanlarak; P.gingivalis, A.a.,

  B.forsythus ve T.denticola nn tespiti iin subgingival plak rnekleri

  alnd. DDA ve kontrol gruplar karlatrldnda DDA vakalarnda

  IL-1B ve PGE2 anlaml oranda yksek bulundu ve bakteri oran da

  daha yksek seviyedeydi (Eley ve Manson, 2004).

 • 45

  1.8.2. Diabetes Mellitus:

  Diabetes mellitus, rlatif ya da kesin inslin yetmezlii kaynakl

  hiperglisemi ile karakterize klinik bir sendromdur. eitli metabolik

  anormalitelerle karakterizedir ve gzler, bbrek, sinir sistemi, damar

  yaps ve periodonsiyumu ieren uzun dnem komplikasyonlar

  mevcuttur. Diabet, inslin baml ya da tip1 ve inslin baml

  olmayan tip2 olarak snflandrlr.

  Etyolojisi hala ak deildir; fakat diabetin ana tiplerinde genetik

  eilimlerle beraber evresel faktrlerin ilikisi zerinde

  durulmaktadr. Genetik yatknlkla genellikle klinik sendrom geliir

  ve geri saym balar. nslin baml diabette evresel faktrler virs,

  diet, immnolojik faktrler ve pankreas hastaldr. nslin baml

  olmayan diabette ise, yaam stili, ya, hamilelik, pankreas patolojisi

  ve inslin sekresyon ve direnciyle alakaldr.

  leri periodontal hastalk sklkla ileri diabetle beraber gzlenir. Diabet

  ileri periodontal hastalk iin risk faktrdr. Benzer ekilde

  periodontal hastalk da diabet iin predispozan ya da etkileyici

  faktrdr. Son zamanlarda Grossi ve Genco(1998)ileri periodontal

  hastaln diabetin iddetini arttrdn ve metabolik kontrol problemi

  olduunu bildirmilerdir. Sitokin sentez halkasnn enfeksiyon

  araclyla dzenlenmesi ve periodontopatik mikroorganizmalarn

  rnleri ve lipopolisakkaritlerin kronik stimulusu, AGE aracl sitokin

  cevabn arttrabilir. Bu iki yolun kombinasyonu, yani enfeksiyon ve

 • 46

  AGE aracl sitokin dzenlenmesi, diabetik periodontitiste gzlenen

  doku ykmndaki artn ve diabetin iddetini nasl arttrdn

  aklamada yardmcdr. Diabetiklerde, diabetik olmayanlara gre

  periodontal hastalk geliimi daha yksektir ve hastaln iddeti

  diabetin sresi ile ilikilidir (Li ve ark.,2000).

  1.8.3. Pnomani:

  Pnmoni, bakteri virs ve parazitleri ieren ve geni yelpazede

  enfeksiyz ajanlardan kaynakl pulmoner parankimin bir

  enfeksiyonudur. zellikle yal ve otoimmn hasta grubunda

  yaamn tehdit eden enfeksiyonlardr ve tm yalardaki hastalarda

  anlaml oranda lme neden olur.

  Mikroorganizmalar alt solunum yolunu 4 olas yolla enfekte edebilir.

  Orofarengeal ieriin aspirasyonu, enfeksiyz aeresoln inhalasyonu,

  evre alanlardan enfeksiyonun yaylmas ve enfeksiyonun pulmoner

  blge dndan hematojen yoldan yaylmas.

  En yaygn alt solunum yoluna orofarengeal florann aspirasyonuyla

  oluan bakteriyal pnmonidir. Konak defans mekanizmas bakterileri

  elimine edemez ve doku destrksiyonu geliir. Aspirasyondan nce

  oral kavite ya da farengeal mukoza yzeylerinde ilk kolonize olan

  patojen benzerdir. Bu patojenler antibiyotik tedavisinden sonra

  normal oral floradaki remenin ardndan eksojen yolla kolonize

  olabilir. Streptekokus pneumonie, mycoplasma pneumonie ve

  haemophilus enfluenzae gibi ou potansiyel respiratuvar patojen

  orofarenkste kolonize olabilir ve alt solunum yoluna aspire edilebilir.

 • 47

  Dier trler, P.gingivalis ve fusobakterium gibi anaeroblar ve A.a. y

  ieren normal oral florada bulunan mikroorganizmalardr. Bu

  organizmalarda aspirasyonun ardndan pnmoniye sebep olabilir.

  Pnmoni, anaerobik bakteri enfeksiyonuyla sonulanabilir. Dental

  plak zellikle de periodontal hastalkl bireylerde bu formdaki

  mikroorganizmalar iermektedir. Subgingival bakteri zellikle

  anaerobik trler olmak zere eitlilik gsterir. Pnmoniye neden

  olan oral bakteriyel trler A.a., Actynomyces israelii, capnocytophaga

  spp, eikenella corrodens, provetella intermedia ve St.conctellatus tur.

  1.8.4. Kardiyovaskler Hastalk:

  Yaplan almalarda kardiyovaskler hastalklar iin klasik risk

  faktrlerinden olan hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve sigara

  iiminin kardiyovaskler hastalk vakalarnn insidansndaki

  deikenlie 1/2 ila 2/3 orannda etkili olduu gsterilmitir (AAP,

  1998). Buna gre kardiyovaskler hastalklarn patogenezine baka

  faktrlerin de etki edebilecei dncesi ortaya kmtr.

  Son on yldr; kt oral salk kardiyovaskler hastalkla(KVH)

  yakndan ilikili bulunmutur ( Mathula ve ark, 1989,1993,1995). Ek

  olarak, periodontal hastalkla koroner kalp hastal arasnda anlaml

  iliki rapor edilmitir (Beck ve ark, 1998). Bu almalarda;

  periodontal deiken olarak alveoler kemik seviyesi, sondalama

  derinlii ve kaybedilen di says kaydedilmitir. Periodontal hastalk

  iin, risk deerlendirmesi retrospektif olarak yaplmtr. Ya,

  cinsiyet, sosyoekonomik durum, sigara kullanm ve kolesterol gibi

 • 48

  faktrler ayrca dzenlenmitir. Bir baka almada, fatal

  kardiyovaskler hastalk ve periodontal salk arasndaki iliki

  incelenmitir. Oral salk skorlar, ya, cinsiyet, sigara kullanm ve

  kardiyovaskler hastalk arasnda fatal deerlendirme asndan

  anlaml iliki bulunmutur.

  eitli aratrma gruplar ise; KVH ve periodontal hastalk arasnda

  dk seviyeli istatistiksel anlamllk buldular. Bu gruplardan biri;(

  Damare ve ark.,1997)olas mekanizma olarak;

  Prostoglandin E2 ve interlokin-1B salnmn uyaran gr.(-) bakterilerin

  lipopolisakkaritlerinin salnm olabileceini bildirmilerdir.

  Eer periodontal hastalk; KVH iin risk tekil ediyorsa aadaki

  mekanizmalar sonucu olabilir:

  LPS, prostoglandin ve proinflamatuvar sitokinlerin oranlarnn

  etkisiyle tromboembolik olay predispoze olabilir (Beck ve ark.,1998).

  Periodontopatik bakterilerden salnan faktrler platelet

  agregasyonunu retebilir. Loubokos ve arkadalar; 2001 de

  yaptklar bir almada P. Gingivalisden salnan gingipain etkisini

  deerlendirmiler ve platelet agregasyonunu tevik ettiini

  bulmulardr.

  Son olarak; periodontal patojenleri ieren oral bakteriler atheron

  plann iinde bulunmulardr ( Beck ve ark.,1998).

 • 49

  1.8.4.1. Ateroskleroz:

  Periodontal enfeksiyonlar ve ateroskleroz arasndaki ilikiyi aklama

  konusunda eitli olas mekanizmalar sz konusudur. Enfeksiyz

  ajanlarn aterom pla oluumuna direkt etkileri, enfeksiyonla

  tetiklenen indirekt veya konak kaynakl etkiler, periodontal hastalk

  ve ateroskleroza ynelik genetik predispozisyon ve genel risk

  faktrleri olarak saylabilir.

  Diler deskuamatif olmayan yzeylerle transktanz ilikidedir ve

  periodontal cep konak organizma ile devaml etkileim halinde

  bulunan yksek saylarda gram (-) anaerobik mikroorganizmalar

  ierir. Buna ek olarak inflame epitelyal bariyer bakteriyel invazyona

  kar zayflam bir koruma sergiler ve bu durum oral kaynakl

  metastatik enfeksiyonlarn sebepsel orijininin biyolojik olasln

  aklar. Dental pla oluturan bakteriler kuvvetli adhesiv

  zelliklerine gre ekolojik olarak seilmitir ve endotelyal hcrelere

  adhezyon kapasitesi ve buna bal olarak artm patojenite gsterir.

  Mukozal bariyer zarar grdnde oral kavitenin kommensal

  florasnn streptokoklar opportunistik patojenler olarak hareket

  edebilirler. Normalde patojenik olmayan sanguis tipi, ekosistemde

  patojenlere kar konak defansnda bir problem olmadka koruyucu

  rol oynar.

 • 50

  Subgingival plan kolonizasyonundan sonra A.

  actinomycetemcomitans ve P. gingivalis gibi patojenler mukozal

  epitelyal hcrelere saldrr, lizise uratr ve ba dokusuna doru

  kendine bir yol oluturur. Ba dokusunda invaziv flora periodontal

  inflamasyonu stimule eder ve ilk olarak gingival dolamdan

  plateletlerle karlalr. nflame ve lsere olmu gingival olukta relatif

  olarak zararsz kommensal streptokoklar dolam ve kan

  komponentleri gibi sistemik kompartmanlara geer ve trombs

  benzeri agregasyona sebep olur (Beck ve Offenbacher, 2001).

  1.8.5. Enfektif Endokardit:

  nvitro almalar ve deneysel hayvan almalar gstermektedir ki

  enfektif endokarditin geliimi eitli fazlarda olabilmektedir. lk

  olarak kapak yzeyinde bakteriyel tutunma ve kolonizasyon iin

  uygun deiiklikler olmak zorundadr. Yzey deiiklikleri, eitli

  lokal ve sistemik faktrlerden etkilenebilir. Bu deiikler; platelet ve

  fibrin depozisyonu ve bakteriyel olmayan trombotik

  endokarditle(BOTE) sonulanr. Ardndan mikroorganizmalar bu

  alana tutunur ve birikirler. Kolonizasyonun ardndan, yzey fibrin ve

  plateletle hzlca rtlr.

  BOTE de balang kolonizasyon, kapan endotelyal yzeyinde

  oluur. Kapak yzeyinde ykm olmadnda bakteri enfeksiyonuyla

  deneysel hayvan almalarnda, enfektif endokardit gelimemektedir.

  Polietilen kateter aortik kapaa yerletirildiinde, intravenz olarak

  enjekte edilen mikroorganizmalarla kolaylkla endokardit gelimitir.

 • 51

  Mikroskobik almalar gstermitir ki; mikroorganizmalar fibrin-

  platelet depozitlerine tutunmaktadr. Kapak yzeyi deiiklikleri,

  hayvan ve insanlarda bakteriyel kolonizasyon iin eilim yaratr.

  BOTE; malignite, romatik ya da doumsal kalp hastal ve ba doku

  hastal olan bireylerde zellikle gzlenmitir.

  Geici bakteriyemi, BOTE de etkin olan mikroorganizmalarn

  kolonizasyonuna neden olabilir ve enfektif endokardit geliimine

  neden olabilir. Bakteriyemi dental ekim ve dier oral cerrahi

  prosedrler gibi travmatize ilemlerde, bakteriyle ar bir ekilde

  kolonize olan mukozal yzey olduu zaman bakteriyemi daima

  gzlenir. Bakteriyeminin derecesi, cerrahi ileme bal oluan

  travmann iddetiyle ve yzeyle ilikiye geen mikroorganizma

  miktaryla balantldr. Geici bakteriyemi, ou vakada dk

  oranda gzlenir ve kan akm ou bireyde 20 dakika iinde steril

  hale gelir (Nord ve ark.,1990).

  1.8.5.1. Enfektif Endokarditteki Mikroorganizmalar:

  BOTE de mikroorganizmalarn tutunma yetenei, endokarditin

  gelimesinde nemli bir basamaktr. Endokarditle sklkla ilikili

  mikroorganizmalar;

  Viridans streptokok

  Enterokok

  Staf. Aureus

  S. epidermidis

 • 52

  Pseudomonas aeroginosa

  Endokarditte nadir grlen mikroorganizmalar;

  E.coli

  Klebsiella pneumoniae

  Endokarditte sk grlen mikroorganizmalar, nadir grlenlerden

  daha iyi tutunma zelliine sahiptirler.

  Gram pozitif aerobik streptokok veya stafilokoklar infektif

  endokarditte be vakadan drdnn sebebi olarak grlse de

  anaerobik bakteriler daha nadir ama nemli bir etkendir(Rajasuo ve

  ark.,2004).

  Periodontal hastalk patojeni olan A.a. ise son zamanlarda enfektif

  endokarditte etken mikroorganizma olarak tanmlanmtr. Bu

  mikroorganizmann neden olduu 60 dan fazla endokardit vakas

  bildirilmitir.

  Oral bakterilerin kapak yzeyine tutunma yetenei rettikleri

  ekstraseller polisakkarit olan dekstranla balantldr. Endokarditin

  patogenezinde bakterilerin tutunma yetenei nem kazanmaktadr.

  rettikleri ekstraseller dekstranla en yksek oran oral bakteriler

  iinde S.mutans, S.sanguis, S:bovis ve S.mitior dadr. Dekstran

  retimi endokardit patogenezinde virlans faktr olarak

  dnlmektedir.

 • 53

  Dental prosedrle enfektif endokardit ilikisini incelemek iin

  yzlerce vaka deerlendirilmitir. Bu vakalarn ounda enfektif

  endokarditin ortaya k dental ilemlerin ardndan olmutur.

  Dental prosedrler enfektif endokardit iin ok yksek risk tekil

  etmezler; fakat oral cerrahiden sonra tm hastalarda geici

  bakteriyemi gzlenmektedir ve nadir de olsa enfektif endokardit

  eilimi yaratabilir ( Nord ve ark.,1990).

  1.8.5.2. Enfektif Endokardit Risk Grubu Hastalar:

  Antibiyotik proflaksisi gerektiren riskli kalp rahatszlklar ve

  proflaksi gerektirmeyenler aada zetlenmitir. (AHA : American

  Heart Association)

  Antibiyotik proflaksisi gerektiren durumlar:

  Yksek risk grubu

  o Protetik kalp kapa tayanlar o Geirilmi bakteriyel endokardit o Konjenital kalp hastal( tek ventrikl veya byk arter

  transpozisyonu) o Sistemik pulmoner shunt cerrahisi geirenler

  Orta risk grubu

  o Dier konjenital kardiyak malformasyonlar o Acquired valvar dysfunction (eg, rheumatic heart

  disease) o Hipertrofik kardiyomiyopati o Valvar problemi ieren Mitral kapak prolapsusu

 • 54

  Endokardit proflaksisi gerektirmeyen durumlar:

  Genel populasyondan daha yksek risk tamazlar.

  o zole atriyal septal defekt o Arteriyel septal defekt, ventrikler septal defekt, patent

  duktus arteiozusun cerrahi tedavisi o Geirilmi by-pass operasyonu o Valvar problemi iermeyen mitral kapak prolapsusu o Fizyolojik veya fonksiyonel kalp murmur o Geirilmi Kawasaki hastal o Valvar disfonksiyonu olmayan romatik ate o Kalp pili kullananlar

  1.8.5.3. Antibiyotik proflaksisi:

  Antibiyotik proflaksisisi bakteriyel endokarditten korunmak amacyla

  gelitirilmitir. Endokardit, kalp kasnda bakterilerin

  kolonizasyonuyla karakterize bir hastalktr. Kalp zerindeki

  deformasyon ve enflamasyon yaamsal standartlar etkilemektedir.

  Endokarditten korunmak amacyla AHA risk grubu hastalar iin bir

  proflaksi rejimi nermitir. lk olarak 1955 te tanmlanm, eitli

  defalar farkllamtr. Son nerilen rejim hasta uyumunu artran

  basitletirilmi bir rejim olup antibiyotie kar direnli bakteri

  gelime ihtimalini azaltmaktadr.

  Eer bireyler yksek veya orta risk grubunda ise dental ilemlerden

  nce izelge 1.6.da ksaca zetlenen, AHA tarafndan nerilmi olan

  antibiyotik rejiminin uygulanmas gereklidir.

 • 55

  izelge 1.6.Enfektif Endokarditte Antibiyotik Proflaksisi

  durum ila dozaj Standart profilaksi

  Amoxicillin yetikin: 2.0 g; ocuk: 50 mg/kg ilemden 1 saat nce oral yolla

  Oral yolla ila alamayanlar

  Ampicillin yetikin: 2.0 g IM veya IV; children: 50 mg/kg IM veya IV ilemden nce yarm saat iinde

  Penisilin alerjisi olanlar

  Clindamycin veya

  yetikin: 600 mg; children: 20 mg/kg ilemden 1 saat nce oral yolla

  Cephalexin veya cefadroxil veya

  yetikin: 2.0 g; children; 50 mg/k ilemden 1 saat nce oral yolla

  Azithromycin veya clarithromycin

  yetikin: 500 mg; children: 15 mg/kg ilemden 1 saat nce oral yolla

  Penisilin alerjisi olan ve oral yolla ila alamayanlar

  Clindamycin veya Cefazolin

  yetikin: 600 mg; ocuk: 20 mg/kg IV ilemden nce yarm saat iinde yetikin : 1.0 g; ocuk: 25 mg/kg IM veya IV ilemden nce yarm saat iinde

  1.9. Bakteriyemi:

  Geici bakteriyemi; rutin dental maniplasyonlar srasnda enfekte

  oral dokularn cerrahi maniplasyonundan, alt riner sistem

  enfeksiyonlarndan kaynakl, apselerin insizyon ve drenaj sebebiyle,

  intravenz veya intra kardiyak katater gibi cihazlarda kolonizasyon

  sebebiyle oluabilir. Gram negatif bakteriyemi arlkl oluur ve

  frsatdr. Salkl bireylerde herhangi bir sorun yaratmayabilir.

  Ancak immun sistem problemli bireylerde ciddi nem tar. Decbit

  lserli bireylerde cilt kaynakl, genitoriner veya gastrointestinal

  sistemde veya akcier enfeksiyonlar primer odak olabilir. Bunlarn

  dnda valvuler kalp hastal, protetik kalp kapak ve dier

 • 56

  intravaskler protez tayan hastalar gibi risk grubu bireylerde dental

  ilemlerin ardndan gzlenebilir.

  Kronik hastal olan veya immn sistemi basklanm bireylerde

  gram negatif bakteriyemi yaygn olarak gzlenebilir. Ek olarak,

  aerobik basil, anaerob ve mantar kaynakl da kan dolam sistemi

  enfeksiyonlar geliebilir.

  Geici, dk seviyeli bakteriyemi, zel risk tayan hastalar dnda

  asemptomatiktir. Bulgu verdiinde, taipne, titreme, ate ve

  abdominal ar, bulant, kusma ve diyare gibi gastrointestinal sistem

  deiiklikleri gsterir.

  Tanda klinik bulgular dnda gram boyama ve kltr nerilir. Kan

  kltrleri aerobik ve anaerobik mikroorganizmalarn her iki grubu

  iin de yaplmaldr. ki ayr kan kltr iki ayr blgeden birer saat

  arayla alnmaldr. Bununla beraber, eer hasta daha nce

  antibiyotik kullanmsa, gram boyama ya da kltr negatif sonu

  verir.

  Bakteriyemi, cerrahi prosedr veya intravenz ya da riner kateter

  kaynaklysa tespit edilemez ve eer hastann valvular kalp hastal,

  intravaskuler protezi yoksa veya immn sistemi basklanmamsa

  antibiyotik proflaksisine gerek yoktur. Bu gibi hastalarda

  endokarditten korunmak iin antibiyotik proflaksisi nerilir.

 • 57

  1.9.1. Oral lemlerin Ardndan Bakteriyemi:

  Romatoid kalp hastalnn azalmasna ve antibiyotik proflaksisinin

  gelimesine karn, enfektif endokardit son yllarda artan sklkla

  rapor edilmitir. leri medikal ve cerrahi tedavilere ramen, hala %27

  mortalite oranyla yaam tehdit eden hastalklar listesindedir.

  Sthaphilococcus aureus, zellikle baz populasyon grubunda, son

  almalarda ana etiyolojik ajan olarak bulunmutur. Son molekler

  biyolojik tekniklerin kullanm enfektif endokardit hastalarnda,

  gelitirilmesi zor olan gram(-) bakterilerin tanmlanmasna izin

  vermitir. Bu mikroorganizmalarn bazlar enfeksiyz zellikli oral

  kavitedeki tipik bakterilerdir ( Carmona ve ark.,2002).

  Dental prosedrlere bal olarak yksek riskte bakteriyemi gzlenen

  ilemler;

  - Di ekimi

  - mplant yerletirilmesi ve di reimplantasyonu

  - Cerrahi ve cerrahi olmayan periodontal ilemler

  - Kk apeksini ilgilendiren endodontik tedavi ve endodontik

  cerrahi

  - Ortodontik bant yerletirilmesi

  - ntraligamenter enjeksiyon

  - Kanama riski olan politr ilemi

  - Antibiyotikli fiber ya da striplerin subgingival yerletirilmesi

 • 58

  Dk bakteriyemi riski olan dental prosedrler;

  - Restoratif prosedrler

  - Lokal anestezi enjeksiyonu

  - Rubber dam uygulanmas

  - Sutur kaldrlmas

  - Oral l ilemi

  - Florid tedavisi

  - Oral radyograflar

  - St dilerinin dmesi olarak belirtilmitir.

  Carmona ve arkadalarnn yaptklar retrospektif bir almada,

  infektif endokardit tansyla 1997-1999 yllar arasnda hastaneye

  yatm 101 birey aratrmaya dahil edildi. Bu bireylerin 12 sinin oral

  kaynakl infektif endokardit olduu tespit edildi. 12 bireyin 6 s oral

  enfeksiyon, 6 s ise oral ilem sonucu enfektif endokardit geirmiti.

  Bu almada infektif endokardit geirdii tespit edilen hastalarn

  mevcut oral enfeksiyonlar periodontal apse, odontojenik apse,

  pulpitis ve ok miktarda rk olarak tespit edilmitir. nfektif

  endokardite neden olan mdahaleler ise, di ekimi, dolgu, politr ve

  kk yzeyi dzletirmesi olarak bildirilmitir. Tanmlanan

  mikroorganizmalarn % 45,4 streptokok, % 37,5 i stafilokok

  olarak tespit edilmitir. Aratrclar, bu sonular temel alarak, oral

  hijyenin artrlmas ve dental bakmn gelitirilmesinin gerekliliini

  hem salkl hem de risk grubu hastalar iin zorunlu olduunu

  bildirmilerdir (Carmona ve ark.,2002 ).

  Okabe ve arkadalarnn yaptklar almaya bir veya daha fazla dii

  ekilecek 183 hasta dahil edildi. Bireylerin herhangi bir sistemik

  problemi mevcut deildi ve son iki haftadr antibiyotik

 • 59

  kullanmamlard. Diler; marjinal veya apikal periodontitis,

  perikoronit gibi enflamatuar nedenle ya da meziodens, gml di,

  protetik amal veya ene kr nedeniyle enflamatuar olmayan

  nedenlerle ekilmilerdi. Alnan kan kltrleri sonucunda

  enflamatuar nedenle ekim yaplan 155 hastann 121 inde reme

  tespit edildi. Enflamatuar olamayan nedenle ekim yaplan 28

  bireyinse 11 inde reme mevcuttu. reyen mikroorganizmalar

  anaerob, fakltatif anaerob ve aerob mikroorganizma grubuna

  dahildi. Bu almann sonucuna gre, zellikle tespit edilen

  mikroorganizmalar anaerob mikroorganizmalard. Di ekimiyle

  alakal olan bakteriyemiler zellikle geici bakteriyemi olarak

  bildirilir. Bununla beraber, bakteriyemiler yalnz enfektif endokardite

  neden olmaz; ayn zamanda daha nadir olarak beyin apsesi, karacier

  apsesi gibi sonular da dourabilir. Bu yzden immn sistemi

  basklanm olan sistemik problemli hastalarda di ekimine bal

  oluan bakteriyemi komplikasyonlarndan korunmak iin nlem

  alnmak zorundadr (Okabe ve ark.,1995).

  Erverdi ve arkadalar yaptklar almada; ortodontik bant

  uygulama ileminin ardndan bakteriyemi skln

  deerlendirmilerdir. yi oral hijyene sahip 40 salkl ortodontik

  hasta almaya dahil edilmitir. Sistemik problemli hastalar alma

  d braklmtr. Her bir hastaya molar diine bant uygulanmasnn

  ardndan, standart ilemlerle gerekli kan rnekleri toplanmtr.

  Bireylerin % 7,5 inde bakteriyemi tespit edilmitir. reyen

  mikroorganizmalar S.mitis ve S.sanguis tir. Bu iki mikroorganizma

  da infektif endokarditte etken mikroorganizma olarak bildirilmitir.

  Bununla beraber bu almaya gre, ortodontik bant uygulamas

  srasnda grlen % 7,5 lik bakteriyemi, di fralamada gzlenen

  %25 ( schlein ve arkadalar) ve dental ilemde gzlenen %22-40 lk (

  Wilson ve Van Scoy) orandan daha dktr. Dk risk tekil

 • 60

  ettiinden dolay bu almada nerilen bant uygulamas ncesi,

  antibiyotik kullanmn sistemik risklerinden dolay yalnzca gargara

  kullanmnn yeterli olabileceidir. Eer sistemik riskli hasta grubu

  mevcutsa dk de olsa bakteriyemi riskinden dolay antibiyotik

  proflaksisi nerilebilir (Geerts ve ark.,2002).

  Flood ve arkadalarnn yaptklar bir almada; dento-alveoler

  apsesi bulunan 25 hastann p ve kan kltrlerini

  deerlendirmilerdir. Bireylerin 12 sine aspirasyon yaplrken 13ne

  insizyonla drenaj salamlardr. Yalnzca insizyonla drenaj yaplan

  hastalarn 3 nde geici bakteriyemi gzlenmitir. Bu aratrma

  sonucunda aspirasyonla drenajn zellikle risk grubu hastalarda

  daha koruyucu olaca bildirilmitir. Eer aspirasyonla drenaj

  mmkn deilse risk grubu hastalar iin insizyonla drenajdan nce

  antibiyotik proflaksisi nerilmektedir (Flood ve ark.,1990).

  King ve arkadalar; diki alnmasnn ardndan gzlenebilecek

  bakteriyemi riskini deerlendirmilerdir. Bu amala almaya dahil

  ettikleri 36 hastann 16 sn di ekimi ardndan 20 sini ise diki

  almnn ardndan deerlendirmilerdir. 16 hastann 14nde

  bakteriyemi gzlenirken; 20 hastann sadece 1inde bakteriyemi

  gzlenmitir. Oran ok dk olmasna ramen kardiyak riski olan

  hasta gruplar iin antibiyotik destei nerilmitir (King ve ark.,1988).

 • 61

  1.9.2. Periodontal Tedavi Sonras Bakteriyemi:

  Periodontitisin lokal enflamatuar ve enfeksiyz doas iyi

  bilindiinden beri, ou aratrma patojenik bakteri ve konak cevab

  arasndaki ilikiye odaklanmtr. Patojenitesi olan bakteriler,

  periodontitisin eitli formlaryla ilikilendirilip tanmlanmlardr.

  Periodontal bakteri ve onun rnlerinin direkt periodontal dokulara

  hcum edebildii ve sistemik sirklasyona katlabildii gsterilmitir.

  Ksa sreli bakteriyemi, eitli oral ilemlerle provake olabilir. Oral

  kaynakl bakteriyeminin derecesi gingival enflamasyonun derecesiyle

  direkt ilikilidir (Christan ve ark.,2002).

  Bakteriyemi, herhangi bir sebeple bakterilerin kan akmna karmas

  olarak tanmlanmaktadr. Dental prosedrlerde rutin periodontal

  sondalamann ardndan bile bakteriyemi gzlenmektedir.

  Periodontitisli hastalarda, rutin periodontal sondalamann ardndan

  % 43 oranda bakteriyemi izlenmektedir. Cerrahi olan ve olmayan

  periodontal tedavilerden sonra bakteriyemi izlenebilmektedir. Bu

  bakteriyemiler normalde 15 dk.dan daha uzun srmez ve 2- 5 dk.

  iinde byk oranda datlr. Odontojenik bakteriyemi, sakz

  ineme ve di fralama gibi rutin vcut fonksiyonlarndan sonra da

  grlebilmektedir. Tm bakteriyemiler anlaml deildir ve kalp

  dokusu zerinde ciddi bir ykma neden olmayabilir. Odontojenik

  bakteriyemilerin iddeti ve insidans, periodontitis ya da fokal

  enfeksiyonlarla ilikili olarak artabilmektedir. Genellikle tm

  bakteriyemiler enfektif endokardit geliimine neden olmaz( Nord ve

  Heimdahl,1990). Bakteriyemi, bakterilerin youn olarak kolonize

  olduu mukozal yzeylerin di ekimi ve dier oral cerrahi ilemlerle

  travmatize edilmesi sonucu ortaya kar. Bakteriyeminin derecesi,

 • 62

  yzeydeki mikroorganizma miktaryla ve cerrahi prosedrn

  iddetiyle bamldr (Nord ve Heimdahl,1990).

  eitli aratrmalar, oral kavitedeki kretaj, subgingival irrigasyon,

  endodontik tedavi, di ekimi, fralama ve ineme gibi ilemlerden

  sonra eitli yollarla kan akmna kartn tanmlamlardr (Geerts

  ve ark.,2002) .Bu ilemlerin ardndan gzlenen bakteriyemi ortalama

  10-30 dk. sonra izlenmektedir ve salkl bireylerde klinik olarak ok

  nem tamamaktadr (Erverdi ve ark.,1999). Bakteriyemi ou

  vakada dk derecede izlenmektedir ve genellikle kan dolam 20

  dk. iinde steril olmaktadr (Nord ve Heimdahl,1990). mmn

  sistemle ilgili olarak, bakteriyeminin bu episodlar salkl bireylerde

  ksa srelidir ve vcut scaklndaki hafif art dnda nadiren

  sistemik semptomlara neden olur. Bununla beraber baz vakalarda,

  sistemik sirklasyondaki oral orijinli bakteriler beyin apsesi, enfektif

  endokardit ve protetik alet enfeksiyonlar gibi ileri sistemik

  enfeksiyonlara neden olabilirler (Geerts ve ark.,2002). Dier yandan

  protetik kalp kapak, nceden geirilmi bakteriyel endokardit,

  kardiyak malformasyonlar, romatoid disfonksiyonlar, mitral kapak

  prolapsusu, sentetik vaskler greftleri tayan bireyler iin

  bakteriyemi ciddi bir risk faktrdr (Geerts ve ark.,2002).

  Son yllarda, anaeroblardan kaynakl oral enfeksiyonlar olduka sk

  gzlenmektedir ve anaeroblardan kaynakl bakteriyemiye de baz

  almalarda rastlanmtr. Periodontal cep, anaerobik bakterilerin

  bymesi iin ideal bir ortam oluturmaktadr(Okabe ve ark.,1995).

  Actinobacillus actinomycetemcomitans periodontal hastalk iin bir

  patojendir ve son zamanlarda enfektif endokardit iin etken

  mikroorganizma olarak tanmlanmtr. u ana kadar, bu

  mikroorganizmadan kaynakl 60 vaka bildirilmitir (Nord ve

 • 63

  Heimdahl,1990). Periodontal cep duvarndaki lsere cep epiteli,

  patolojik cep iindeki mikroorganizmalarn kolaylkla derin dokulara

  ardndan da kan sirklasyonuna karmasna izin vermektedir.

  Kolaylkla travmatize olabileceinden cep iine yerletirilen

  periodontal sondla bakteriyemi oluabilmektedir. Bunun dnda di

  fralama gibi rutin gnlk alkanlklarda bile bir miktar bakteriyemi

  olduu tespit edilmitir.

  Geerts ve arkadalarnn ( 2002 ) yaptklar bir almada,

  periodontal hastal olan ve olmayan bireylerde dikkatli inemeye

  bal oluan endotoksemiyi deerlendirmilerdir. Kardiyovaskler

  hastalk gibi sistemik problemlere neden olduu dnlen

  periodontitiste, periodontal cep iindeki endotoksin gibi

  preinflamatuar bakteriyel toksinlerin kan akmna getii

  dnlmektedir. almann sonucunda, zellikle ileri periodontitise

  sahip bireylerde, kan dolamnda oral kaynakl bakteriyel endotoksin

  varl gsterilmitir.

  Daly ve arkadalarnn ( 2001 ) yaptklar bir almada, full- mouth

  sondalamaya bal gzlenen bakteriyemiyi deerlendirmilerdir.20

  kronik gingivitis, 20 kronik periodontitisli hasta almaya dahil

  edilmitir. Periodontal sondalamaya bal olarak kronik periodontitisli

  hastalarn 8 inde, kronik gingivitisli hastalarn 2 sinde bakteriyemi

  gzlenmitir. Bu almann sonucunda infektif endokardit riski

  altnda olan bireyler iin periodontal sond kullanm ncesi

  radyografik deerlendirme yaplarak periodontitisi olan hastalarda

  antibiyotik proflaksisi nerilmitir.

 • 64

  Lucartorto ve arkadalarnn ( 1992 ) yaptklar bir almada, HIV(+)

  hastalarda periodontal enfeksiyon varlnda ve di yzeyi temizlii ve

  kk yzeyi dzletirmesi ileminin ardndan bakteriyeminin tespitini

  incelemilerdir. 22 HIV gingivitisli hastann 7sinde; 19 HIV

  periodontitisli hastann 7sinde bakteriyemi tespit etmilerdir.

  Lofthus ve arkadalarnn ( 1991 ) yaptklar almada, di yzeyi

  temizlii ve kk yzeyi dzletirmesinden sonra oluan bakteriyemi

  skln azaltmada kullanlan subgingival irrigasyonun,

  bakteriyemiye neden olup olmadn deerlendirmilerdir. 18

  hastada bakteriyemi tespit edilmitir. Bunlardan 10 tanesi

  klorhexidin grubu, 5 tanesi steril su grubu, 3 tanesi yalnz di yzeyi

  temizlii ve kk yzeyi dzletirmesinden sonra gzlenmitir.

  Waki ve arkadalarnn ( 1990 ) yaptklar almada, di yzeyi

  temizlii ve kk yzeyi dzletirmesinden sonra gzlenen bakteriyemi

  sklna, evde yaplan gargara ve profesyonel subgingival

  irrigasyonun etkisini deerlendirmilerdir. Bu ilemlerden sonra, 10

  hastada bakteriyemi tespit etmilerdir. Klorhexidinin subgingival veya

  oral irrigasyonda kullanmnn bakteriyemi skl zerinde anlaml

  bir etkisi olmadn belirtmilerdir.

  Hunter ve arkadalar, air polishing ileminin ardndan oluan doku

  ykm sonucu oluabilecek bakteriyemi deerlendirmilerdir. Bu

  amala 40 hastay iki gruba ayrp bir grupta rutin politr ilemi,

  dier grupta da air polishing cihaz kullanmlardr. Deney grubunda

  3 hastada, kontrol grubunda ise 7 hastada bakteriyemi tespit

  edilmitir. Gruplar aras anlaml farkllk bulunmazken dental

 • 65

  temizlik ileminin bakteriyemi iin risk tekil ettii bildirilmitir.

  Bakteriyeminin plak miktar ve gingival enflamasyon iddeti ile

  orantl olduunu belirtmiler ve risk grubundaki hastalar iin

  antibiyotik proflaksisi gerektiini vurgulamlardr (Hunter ve

  ark.,1989).

  1.10. Ama:

  Periodontal hastalklarn bakteriyel kaynakl olduu bilinmektedir.

  leri periodontal probleme sahip bireylerde periodontal cep iinde

  mevcut olan bakterilerin lsere cep epiteli veya gingival marjin

  araclyla kan akmna kart gzlenmitir. Bakteriyemi olarak

  tanmlanan bu durum, kardiyak problemli hastalarda ve yksek

  enfektif endokardit risk grubundaki hastalarda ciddi bir sorun tekil

  etmektedir. Periodontitisli bireylerde, rutin gnlk ilemlerin

  ardndan bile bir miktar bakteriyemi gzlenmesi bu hastalar iin

  yksek standa