of 174 /174
Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: A.1.1…… 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Język angielski Kierunek studiów Elektronika i telekomunikacja Poziom studiów I stopnia (inż.) Profil studiów Ogólnoakademicki Forma studiów Stacjonarne Specjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej Jednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy mgr Juliusz Trando, mgr Hanna Szwalbe, mgr Małgorzata Modlińska, mgr Agnieszka Kubiak Przedmioty wprowadzające Język angielski Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Semestr Wykłady Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia projektowe Seminaria Zajęcia terenowe Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS * III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 2 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis efektów kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru WIEDZA W1 W wyniku kształcenia student posiada znajomość struktur leksykalno-gramatycznych umożliwiających rozumienie oraz formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych na poziomie B2. K_W21 T1A_W08 W2 Zna terminologię specjalistyczną z zakresu zagadnień wymienionych w treściach kształcenia. K_W19 T1A_W05 UMIEJĘTNOŚCI U1 W wyniku kształcenia student czyta ze zrozumieniem, tłumaczy i streszcza teksty o tematyce ogólnej oraz specjalistycznej a także wyszukuje w nich szczegółowe informacje. K_U01 K_U05 T1A_U01 T1A_U06 U2 Uczestniczy w rozmowach, dyskusjach oraz formułuje dłuższe wypowiedzi ustne/ prezentacje na tematy ogólne i K_U05 T1A_U06

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Embed Size (px)

Text of 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język...

Page 1: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: …A.1.1……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Język angielskiKierunek studiów Elektronika i telekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inż.)Profil studiów OgólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy

mgr Juliusz Trando, mgr Hanna Szwalbe, mgr MałgorzataModlińska, mgr Agnieszka Kubiak

Przedmioty wprowadzające Język angielskiWymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

III 30 2IV 30 2V 30 2VI 30 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 W wyniku kształcenia student posiada znajomość struktur

leksykalno-gramatycznych umożliwiających rozumienieoraz formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych napoziomie B2.

K_W21 T1A_W08

W2 Zna terminologię specjalistyczną z zakresu zagadnieńwymienionych w treściach kształcenia.

K_W19 T1A_W05

UMIEJĘTNOŚCIU1 W wyniku kształcenia student czyta ze zrozumieniem,

tłumaczy i streszcza teksty o tematyce ogólnej orazspecjalistycznej a także wyszukuje w nich szczegółoweinformacje.

K_U01K_U05

T1A_U01T1A_U06

U2 Uczestniczy w rozmowach, dyskusjach oraz formułujedłuższe wypowiedzi ustne/ prezentacje na tematy ogólne i

K_U05 T1A_U06

Page 2: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

specjalistyczne.U3 Rozumie wypowiedzi ustne oraz dłuższe teksty słuchane

na tematy ogólne i specjalistyczne.K_U05 T1A_U06

U4 Formułuje odpowiedzi na pytania, notatki i krótkie tekstypisemne na tematy ogólne i specjalistyczne.

K_U01 T1A_U01

U5 Korzysta z oryginalnych materiałów anglojęzycznychoraz słowników ogólnych i specjalistycznych.

K_U06K_U17

T1A_U01T1A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 W wyniku kształcenia student jest świadomy poziomu

swoich kompetencji językowych i rozumie potrzebę ichrozwijania.

K_K01 T1A_K01

K2 Jest otwarty na komunikowanie się w języku angielskim ikorzystanie z materiałów anglojęzycznych orazwykorzystuje umiejętności językowe w życiu społecznymi pracy zawodowej.

K_K06 T1A_K07

3. METODY DYDAKTYCZNE

Ćwiczenia laboratoryjne: prezentacje, praca z podręcznikiem i materiałami oryginalnymi, tłumaczenia,ćwiczenia konwersacyjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Udział w ćwiczeniach, kolokwia, wypowiedzi pisemne i ustne, prezentacja

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenialaboratoryjne

Powtórzenie struktur leksykalno –gramatycznych języka angielskiego napoziomie B1Poszerzenie struktur leksykalno –gramatycznych języka angielskiego dopoziomu B2 w następujących zakresach tematycznych:

1. praca: CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, życie zawodowe,korespondencja formalna

2. historia technologii informacyjnej3. telekomunikacja – podstawowe pojęcia4. symbole i operacje matematyczne5. zawody powiązane z technologią informacyjną6. technologia informacyjna w przemyśle7. systemy operacyjne8. elektryczność9. rozwój technologii informacyjnej10.sztuczna inteligencja11.e-learning12.technologia informacyjna w innych gałęziach przemysłu

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekt kształceniaForma oceny

Wypowiedźustna

Wypowiedźpisemna Kolokwium Prezentacja

W1 x x xW2 x xU1 x xU2 x x x

Page 3: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

U3 x xU4 xU5 xK1 xK2 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Evans, V., Dooley J., Wright S., 2011. Carter Paths: Information Technology.Express Publishing

2. Ibbotson, M., 2009. Professional English in Use Engineering, CambridgeUniversity Press

3. Soars, L., Soars, J., 2003. New Headway- Intermediate, Oxford University PressLiteraturauzupełniająca

1. Dubis A., Firganek J., 2006. English through Electrical and Energy Engineering.,Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

2. Glendinning, E.,McEwan J., 1998. Oxford English for IT, Oxford UniversityPress

3. Marks, J., 2007. Check Your English Vocabulary for Computers and InformationTechnology: All you need to improve your vocabulary. A&C Black

4. Siuda, J., 1992. Gramatyka do testów i egzaminów. Angloman

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 120Przygotowanie do zajęć 40Studiowanie literatury 60Inne (przygotowanie do zaliczeń, itd.) 40Łączny nakład pracy studenta 260

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 8

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 8

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 4: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……A.1.2…

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Język niemieckiKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inż.)Profil studiów OgólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) ijego stopień lub tytuł naukowy mgr Barbara Matuszczak, mgr Jolanta Ludwiczak

Przedmioty wprowadzające Język niemieckiWymagania wstępne Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/ B1

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

III 30 2IV 30 2V 30 2VI 30 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 W wyniku kształcenia student posiada znajomość struktur

leksykalno-gramatycznych umożliwiających rozumienieoraz formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych napoziomie A1/B1.

K_W21 T1A_W08

W2 Zna terminologię specjalistyczną z zakresu zagadnieńwymienionych w treściach kształcenia.

K_W19 T1A_W05

UMIEJĘTNOŚCIU1 W wyniku kształcenia student czyta ze zrozumieniem,

tłumaczy i streszcza teksty o tematyce ogólnej orazspecjalistycznej a także wyszukuje w nich szczegółoweinformacje.

K_U01K_U05

T1A_U01T1A_U06

U2 Uczestniczy w rozmowach, dyskusjach oraz formułujedłuższe wypowiedzi ustne/ prezentacje na tematy ogólne ispecjalistyczne.

K_U05 T1A_U06

U3 Rozumie wypowiedzi ustne oraz dłuższe teksty słuchanena tematy ogólne i specjalistyczne.

K_U05 T1A_U06

Page 5: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

U4 Formułuje odpowiedzi na pytania, notatki i krótkie tekstypisemne na tematy ogólne i specjalistyczne.

K_U01 T1A_U01

U5 Korzysta z oryginalnych materiałów niemieckojęzycznychoraz słowników ogólnych i specjalistycznych.

K_U06K_U17

T1A_U01T1A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 W wyniku kształcenia student jest świadomy poziomu

swoich kompetencji językowych i rozumie potrzebę ichrozwijania.

K_K01 T1A_K01

K2 Jest otwarty na komunikowanie się w języku niemieckim ikorzystanie z materiałów niemieckojęzycznych orazwykorzystuje umiejętności językowe w życiu społecznymi pracy zawodowej.

K_K06 T1A_K07

3. METODY DYDAKTYCZNE

Ćwiczenia laboratoryjne: prezentacje, praca z podręcznikiem i materiałami oryginalnymi, tłumaczenia,ćwiczenia konwersacyjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Udział w ćwiczeniach, kolokwia, wypowiedzi pisemne i ustne, prezentacja

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenialaboratoryjne

Powtórzenie struktur leksykalno –gramatycznych języka niemieckiego napoziomie A1/ B1Poszerzenie struktur leksykalno –gramatycznych języka niemieckiego dopoziomu B1/B2 w następujących zakresach tematycznych:

1. praca: CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, życiezawodowe2. pojęcia matematyczne3. komunikacja we współczesnym świecie4. multimedia5. oprogramowanie i sprzęt komputerowy6. pojęcia w optyce7. massmedia8. ciepło, temperatura, pomiary9. fale, drgania10.energia, energia odnawialna

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekt kształceniaForma oceny

Wypowiedźustna

Wypowiedźpisemna Kolokwium Prezentacja

Page 6: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

W1 x x xW2 x xU1 xU2 x x xU3 x xU4 xU5 xK1 xK2 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Conlin, C., 2003.Unternehmen Deutsch, Neubearbeitung, Lehrbuch undArbeitsbuch. Poznan. Wydawnictwo LektorKlett2. Lemcke, Ch.., Rohman, L., Scherling, T., 2004. Berliner Platz 3, Zertifikatsband.Langenscheidt3. Vorwerk,B.,1990.Physik und Technik. Braunschweig. Westermann

Literaturauzupełniająca

1. Eisenreich, H.1988,Deutsch für Techniker, Lese- und Übungsbuch. Leipzig,VEB Verlag.1. Targosz,E., 2005. Angst vor Fachtexten?- das kann nicht leichter sein! Texte zurWahl und Übungen für Deutsch als Fremdsprache. Studium Praktycznej NaukiJęzyków Obcych. Politechnika Krakowska.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 120Przygotowanie do zajęć 40Studiowanie literatury 60Inne (przygotowanie do zaliczeń, itd.) 40Łączny nakład pracy studenta 260

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 8

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 8

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 7: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: …A.1.3……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Język rosyjskiKierunek studiów Elektronika i telekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inż.)Profil studiów OgólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy mgr Zofia Heliasz

Przedmioty wprowadzające brakWymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

III 30 2IV 30 2V 30 2VI 30 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 Po zakończeniu przedmiotu student zna słownictwo na

poziomie średnio zaawansowanym, rozumie tekstsłuchany potrafi wyszukać kluczowe myśli i słowaoraz znaleźć szczegółowe informacje.Student zna struktury gramatyczne na poziomieśredniozaawansowanym i używa ich w prawidłowymkontekście.

K_W21 T1A_W08

W2 Zna terminologię specjalistyczną z zakresu zagadnieńwymienionych w treściach kształcenia.

K_W19 T1A_W05

UMIEJĘTNOŚCIU1 W wyniku kształcenia student czyta ze zrozumieniem, K_U01 T1A_U01

Page 8: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

tłumaczy i streszcza teksty o tematyce ogólnej orazspecjalistycznej a także wyszukuje w nich szczegółoweinformacje.

K_U05 T1A_U06

U2 Uczestniczy w rozmowach, dyskusjach oraz formułujedłuższe wypowiedzi ustne/ prezentacje na tematy ogólne ispecjalistyczne.

K_U05 T1A_U06

U3 Rozumie wypowiedzi ustne oraz dłuższe teksty słuchanena tematy ogólne i specjalistyczne.

K_U05 T1A_U06

U4 Formułuje odpowiedzi na pytania, notatki i krótkie tekstypisemne na tematy ogólne i specjalistyczne.

K_U01 T1A_U01

U5 Korzysta z oryginalnych materiałów rosyjskojęzycznychoraz słowników ogólnych i specjalistycznych.

K_U06K_U17

T1A_U01T1A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 W wyniku kształcenia student jest świadomy poziomu

swoich kompetencji językowych i rozumie potrzebę ichrozwijania.

K_K01 T1A_K01

K2 Jest otwarty na komunikowanie się w języku rosyjskim ikorzystanie z materiałów rosyjskojęzycznych orazwykorzystuje umiejętności językowe w życiu społecznymi pracy zawodowej.

K_K06 T1A_K07

3. METODY DYDAKTYCZNE

Ćwiczenia laboratoryjne: prezentacje, praca z podręcznikiem i materiałami oryginalnymi, tłumaczenia,ćwiczenia konwersacyjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Udział w ćwiczeniach, kolokwia, wypowiedzi pisemne i ustne, prezentacja

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczenia rozwijające podstawowe sprawności językowe, tj. słuchanie,mówienie, czytanie i pisanie. Poszerzanie ogólnego zakresu słownictwa orazgramatyki na poziomie średniozaawansowanym. Terminologia specjalistyczna(elektrotechnika). Wzbogacanie form i stylistyki przekazu- korespondencjabiznesowa (CV, list motywacyjny). Prace projektowe.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekt kształceniaForma oceny

Wypowiedźustna

Wypowiedźpisemna Kolokwium Prezentacja

W1 x x xW2 x xU1 x xU2 x x xU3 x xU4 xU5 xK1 xK2 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Pado, A. 2006. Start.Ru - Język rosyjski dla średnio zaawansowanych.Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Page 9: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Literaturauzupełniająca

1. Fidyk, M. Skup’-Stundis, T. 1997. Nowe Repetytorium z językarosyjskiego.Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa

2. Skiba, R. Szczepaniak M. 1999. ‘Dziełowaja riecz’ Podręcznik z rozszerzonymzakresem słownictwa handlowo-menadżerskiego. Wydawnictwo „REA”

3. Chwatow S. Chajczuk R. 2000. Russkij jazyk w bizniesie Wydawnictwa Szkolnei Pedagogiczne, Warszawa

4. Gołubiewa A. Kowalska N. 2000. Russkij jazyk siewodnia-dla uczniówstudentów i przedsiębiorców Wydawnictwo Edukacyjne Agmen

5. Rodimkina A. Landsman N. 2005. Rosja - dzień dzisiejszy - teksty i ćwiczeniaWydawnictwo REA s.j.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 120Przygotowanie do zajęć 40Studiowanie literatury 60Inne (przygotowanie do zaliczeń, itd.) 40Łączny nakład pracy studenta 260

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 8

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 8

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 10: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do Wytycznych dla rad podstawowychjednostek organizacyjnych do tworzenia nowych iweryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia wUTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……A.2……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Podstawy przedsiębiorczościKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopniaProfil studiów ogólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy

dr hab. inż. Witold Hołubowicz, prof. UTP.dr inż. Michał Choraśmgr inż. Adam Flizikowski

Przedmioty wprowadzające nie są wymaganeWymagania wstępne brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

VII 15 1

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZA

W1 Rozumie podstawowe mechanizmy oraz formyorganizacyjno-prawne funkcjonowania małej firmy K_W24 T1A_W11

W2Posiada wiedzę na temat cech wymaganych od lidera, abybył w stanie założyć i prowadzić własną firmę oraz znatemat mechanizmów zarządzania zespołem i projektem.

K_W21 T1A_W08

W3

Ma wiedzę na temat realizacji podstawowych procesów wfirmie: analizy finansów, zarządzania pracownikami,mechanizmów marketingu, innowacyjności oraz obsługiklienta

K_W23 T1A_W09

W4Ma wiedzę w zakresie podstawowych zasadfunkcjonowania dużych zespołów ludzkich, np. wielkichkorporacji

K_W21 T1A_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U1Potrafi podać i prawidłowo zinterpretować przykładymałych firm działających na rynku polskim, opisanych wprasie albo zaobserwowanych we własnym otoczeniu

K_U01 T1A_U01

U2Potrafi podać i prawidłowo zinterpretować różne aspektyprocesów wewnętrznych w firmie oraz w korporacji K_U01 T1A_U01

Page 11: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

U3Potrafi podać i prawidłowo napisać oraz przeanalizowaćbiznes-plan do przykładowej sytuacji biznesowej K_U01 T1A_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Potrafi przeanalizować zadany problem, sformułowaćopinię w tej kwestii oraz uzgodnić ją wspólnie z drugąosobą z zespołu

K_K01K_K04

T1A_K01T1A_K03T1A_K04

K2 Potrafi przeanalizować opis sytuacji zawarty w literaturzedodatkowej i ocenić jej przydatność do problemów zeswojego otoczenia

K_K01 T1A_K01

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład, gry szkoleniowe/dydaktyczne, filmy szkoleniowe, studium przypadków oraz praca w grupach

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Ocena przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach, wykonanie wymaganych zadań domowych

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisaćtreści

osobno dlakażdej z

form zajęćwskazanychw punkcie

1.B

Wykład

1. Pierwszy kontakt z biznesem. Znajdowanie niszy w rynku. Zamienianie pomysłów w plany.2. Jak dobrze prowadzić firmę. Definiowanie strategii marketingowej. Dbałość o klienta Unikanie

porażki w biznesie. Jak znajdować i zatrzymywać najlepszych pracowników. Rozwój firmy.3. Prowadzenie firmy w domu. Elementy działania w korporacji i innych strukturach hierarchicznych4. Finanse osobiste - planowanie. Finansowanie, własnościowość oraz organizacja firmy. Kupowanie

działającej firmy. Składanie oferty kupna. Finanse: rachunek przepływu środków pieniężnych,koszty i rentowność. Świadczenia pracownicze i ubezpieczenia społeczne. Podatki.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacjaW1 XW2 XW3 XW4 XU1 xU2 xU3 xK1 XK2 X

6. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Eric Tyson, Jim Schnell: Własna firma, IDG, Warszawa, 19992. Iwona Majewska-Opiełka: Sukces firmy, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,Gdańsk, 20073. B. Kożusznik: Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa, 20024. Dennis C. Carrey: Jak prowadzic firmę, MT Biznes, Warszawa, 20065. Collin Barrow: Zarządzanie finansami w małej firmie, Helion, Gliwice, 2005

Page 12: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do Wytycznych dla rad podstawowychjednostek organizacyjnych do tworzenia nowych iweryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia wUTP w Bydgoszczy

Literaturauzupełniająca

Wycinki prasowe dostarczone przez prowadzącego

7. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 1.B 15Przygotowanie do zajęć 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10Łączny nakład pracy studenta 35

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 1

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 1* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 13: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………… Pozycja planu: ……… A.3…….

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Technologia informacyjnaKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopniaProfil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Michał Choraś, dr inż. Beata Marciniak

Przedmioty wprowadzające brakWymagania wstępne Podstawowa obsługa komputera

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

I 15 1I 15 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu architektury i

działania komputerówK_W06 T1A_W02

T1A_W03W2 Ma elementarną wiedzę na temat systemów operacyjnych

instalacji i usuwania oprogramowaniaK_W09 T1A_W02

T1A_W07W3 Ma elementarną wiedzę do zrozumienia pozatechnicznych

aspektów działalności inżynierskiejK_W21 T1A_W08

UMIEJĘTNOŚCIU1 Potrafi pozyskiwać i wykorzystać pozyskane informacje

w celu rozwiązania określonego zadania.K_U01 T1A_U01

U2 Potrafi opracować dokumentację do zadania projektowegoi przedstawić graficznie otrzymane wyniki

K_U03 T1A_U03

U3 Potrafi wykorzystać poznane modele do przygotowaniaprezentacji multimedialnej, stworzenia odpowiedniej bazydanych czy opracowania statystycznego wyników

K_U07 T1A_U08T1A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 Ma świadomość odpowiedzialności zachowania w sposób

profesjonalny, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczyK_K03 T1A_K05

Page 14: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

techniki

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Wykład zaliczany na podstawie testu pisemnego.Laboratorium zaliczane na podstawie referatu i prezentacji multimedialnej oraz sprawozdania .

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady:podstawy technik informatycznych. Przetwarzanie tekstów. Arkuszekalkulacyjne. Bazy danych. Grafika menedżerska i/lub prezentacyjna. Usługi wsieciach informatycznych. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.Ćwiczenia laboratoryjne:ćwiczenia oparte o pakiet Open Office, GIMP

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne

W1 x xW2 x xW3 x xU1 x xU2 x xU3 x xK1 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Kopertowska M., Sikorski W.,2006, Przetwarzanie tekstu WydawnictwoNaukowe PWN

2. Kopertowska M., 2006,Grafika menadżerska i prezentacyjna. Wyd. MIKOM W-wa

3. Dudek W.,2006, Bazy danych SQL. Teoria i praktyka, Helion,Literaturauzupełniająca

1. CybulkaJ., Jankowska B. Nawrocki J., 2007, Automatyczne przetwarzanietekstów. ZWK, Lex i YACC. Nakom

2. Kopertowska M., 2007, Arkusze kalkulacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWNWarszawa

3. Sokół M.,2010,Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik,Wydawnictwo Helion,

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 30

Page 15: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Przygotowanie do zajęć 20Studiowanie literatury 20Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 30Łączny nakład pracy studenta 100

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 3

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 3

iostateczna liczba punktów ECTS

Page 16: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do Wytycznych dla rad podstawowychjednostek organizacyjnych do tworzenia nowych iweryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia wUTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……A.4……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna i praca w grupieKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopniaProfil studiów ogólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy

dr hab. inż. Witold Hołubowicz, prof. UTP.dr inż. Michał Choraśmgr inż. Adam Flizikowski

Przedmioty wprowadzające nie są wymaganeWymagania wstępne brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

I 30 1I 15 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZA

W1

Rozumie rolę negocjacji w życiu codziennym, zarówno wsytuacjach zawodowych jak i niezawodowych, niskiegooraz wysokiego szczebla. Ma uporządkowaną wiedzę natemat etapów negocjacji, gamy możliwych sposobówdziałania oraz ich interpretacji.

K_W21 T1A_W08

W2Posiada wiedzę na temat cech, jakie aspekty działaniaodróżniają ludzi działających skutecznie od pozostałychwg metodyki Covey’a.

K_W21 T1A_W08

W3Ma wiedzę na temat mechanizmów realizacji proceduryszukania pracy, w tym rozmowy kwalifikacyjnej. Rozumieposzczególne etapy tej procedury oraz ich znaczenie

K_W21 T1A_W08

W4Ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad savoir-vivre,zarówno w sytuacjach zawodowych jak i prywatnych.Rozumie rolę zasad savoir-vivre w życiu codziennym.

K_W21 T1A_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Potrafi podać i prawidłowo zinterpretować przykładynegocjacji w życiu codziennym, prywatnym oraz

K_U01 T1A_U01

Page 17: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

zawodowym oraz ocenić ich zgodność z zaleceniamidotyczącymi procesu negocjacji

U2Potrafi podać i prawidłowo zinterpretować różne aspektyskutecznego działania na bazie własnych oraz cudzychprzykładów a także zastosować je do własnych działań

K_U01 T1A_U01

U3Potrafi podać i prawidłowo zinterpretować różne aspektyprocesu szukania pracy na bazie własnych oraz cudzychprzykładów a także zastosować je do własnych działań

K_U01 T1A_U01

U4 Potrafi podać i prawidłowo zinterpretować różne aspektyreguł savoir-vivre na bazie własnych oraz cudzychprzykładów a także zastosować je do własnych działań

K_U01 T1A_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Potrafi przeanalizować zadany problem, sformułowaćopinię w tej kwestii oraz uzgodnić ją wspólnie z drugąosobą z zespołu

K_K01K_K04

T1A_K01T1A_K03T1A_K04

K2 Potrafi przeanalizować opis sytuacji zawarty w literaturzedodatkowej i ocenić jej przydatność do problemów zeswojego otoczenia

K_K01 T1A_K01

K3 Potrafi działać w zespole, rozróżniać interes indywidualnejosoby od interesu grupy, dobrać działania w zależności odzadanego kryterium

K_K04T1A_K03T1A_K04

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład, gry szkoleniowe, filmy szkoleniowe, praca indywidualna w grupach oraz dyskusje, grydydaktyczne.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Kolokwium, aktywność na zajęciach, przygotowanie wymaganych zadań domowych

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisaćtreści

osobno dlakażdej z

form zajęćwskazanychw punkcie

1.B

Wykład

1. Negocjacje. Mity o negocjacjach, negocjacje w trybie: „wygrana-wygrana”, etapynegocjacji, przygotowanie, stawianie celów, utrzymywanie emocjonalnego dystansu,aktywne słuchanie, finalizowanie negocjacji, najczęstsze błędy

2. Skuteczne działanie. Rola proaktywności, stawianie celów strategicznych a realizacjataktyki, sprawy ważne a pilne, delegowanie zadań, tworzenie sytuacji: „wygrana-wygrana”, skuteczna komunikacja, syndrom ostrzenia piły.

3. Proces szukania pracy. Szukanie pracy, jako sprzedaż, rola sprzedaży w gospodarkachkonkurencyjnych, szukanie pracy jako proces dołączania do grupy, etapy szukaniapracy, materiały marketingowe w procesie szukania pracy, rola i główne elementyrozmowy kwalifikacyjnej, typowe błędy.

4. Savoir-vivre w biznesie. Zasady ogólne, przedstawianie się, zasady starszeństwa,mówienie sobie po imieniu, zasady ubioru biznesowego, elementy zachowania sięprzy posiłkach

Projekt/seminariumPraktyczne opracowanie zagadnień z zakresu objętego wykładem dla danegoprzypadku/problemu określonego przez prowadzącego zajęcia, prezentacja, praca grupowa idyskusja.

Page 18: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do Wytycznych dla rad podstawowychjednostek organizacyjnych do tworzenia nowych iweryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia wUTP w Bydgoszczy

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacjaW1 x xW2 x xW3 x xW4 x xU1 xU2 xU3 xU4 xK1 xK2 xK3 x

6. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. E. Bonneau: O zachowaniu się w pracy, Świat Książki, Warszawa, 20002. H-G. Schnitzer: Poradnik współczesnego savoir-vivre, Delta, Warszawa, 19983. S.Covey: 7 nawyków skutecznego działania, Rebis Dom Wydawniczy, Poznań,20034. M.C.Donaldson, M.Donaldson: Negocjacje, Oficyna Wydawnicza Read Me ,Warszawa, 19995. B.Lunden, L.Rosell: Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces wnegocjacjach.wyd.3, BL Info Polska, Opole, 2003

Literaturauzupełniająca

Wycinki prasowe dostarczone przez prowadzącego

7. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 1.B 45Przygotowanie do zajęć 15Studiowanie literatury 15Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10Łączny nakład pracy studenta 85

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 3

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 3* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 19: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……A.5……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczneKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I (inż. lub lic.)Profil studiów Ogólno akademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy

dr Andrzej Kostencki, mgr Adam Dahms, mgr Waldemar Zimniak,mgr Bogdan Nuckowski, mgr Marek Roszak, mgr Dariusz Gogolin,mgr Małgorzata Bieranowska, mgr Danuta Sobiś, mgr MonikaWiśniewska, mgr Artur Markowski, mgr Aureliusz Gościniak,mgr Małgorzata Targowska, mgr Włodzimierz Kiedrowski

Przedmioty wprowadzające Brak

Wymagania wstępne

Brak przeciwwskazań zdrowotnych.Studenci rehabilitacji ruchowej – zaświadczenie od lekarzaspecjalisty z orzeczeniem.Studenci całkowicie zwolnieni z wychowania fizycznego –zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające całkowitezwolnienie z zajęć również w grupie rehabilitacji ruchowej.Posiadanie umiejętności pływania nie jest wymagane.

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

III 30 1IV 30 1

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 Student zna zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i

urządzeń obiektu oraz wie, jakie urządzenia i przybory związanesą z uprawianiem danej dyscypliny sportowej lub danegoschorzenia. Zna regulamin korzystania z obiektów sportowych, wktórych realizowane są zajęcia dydaktyczne.

K_W21 T1A_W08

W2 Student posiada wiedzę związaną z przeprowadzeniemrozgrzewki, wie, jakie ćwiczenia wpływają na rozwój ikształtowanie zdolności motorycznych oraz zna wpływ naorganizm człowieka i poprawę jego zdrowia. Student zna zasadyhigieny osobistej.

K_W21 T1A_W08

Page 20: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 6

W3 Student zna przepisy gry i zasady sędziowania, testy isprawdziany oceniające sprawność fizyczną ogólną i specjalną.Student posiada aktualną wiedzę z wybranej tematyki sportowej.

K_W21 T1A_W08

W4 Student czasowo niezdolny do zajęć z wychowania fizycznego zprzyczyn zdrowotnych zna treści wychowania zdrowotnegorealizowanych w ramach zajęć z rehabilitacji ruchowej. Studentzna podstawowe przepisy i zasady gier zespołowych.

K_W21 T1A_W08

W5 Student całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznegoposiada wiedzę teoretyczną związaną z kulturą fizyczną,turystyką i rekreacją oraz z wybranymi dyscyplinamisportowymi.

K_W21 T1A_W08

UMIEJĘTNOŚCIU1 Student potrafi dobrać sprzęt i przybory do danej dyscypliny

sportu. Umie korzystać zgonie z regulaminem z obiektówsportowych.

K_U06 T1A_U05

U2 Student potrafi przeprowadzić rozgrzewkę zgodnie z zasadamimetodyki, potrafi kontrolować wysiłek fizyczny na podstawieswojego tętna. Student posiada podstawowe umiejętnościtechniczno-taktyczne w zakresie wybranej formy ruchu. Studentpotrafi zastosować zasady higieny osobistej.

K_U06 T1A_U05

U3 Student posiada umiejętności sędziowania oraz potrafizastosować przepisy obowiązujące w danej dyscypliniesportowej.Student potrafi ocenić poziom swojej ogólnej i specjalnejsprawności fizycznej na podstawie poznanych testów isprawdzianów.Student posiada umiejętność bieżącej weryfikacji materiałów otematyce sportowej.

K_U06 T1A_U05

U4 Student czasowo niezdolny do zajęć z wychowania fizycznego zprzyczyn zdrowotnych potrafi wykonać zadania ruchowe wramach swojej sprawności fizycznej. Student umie ocenić swojąsprawność fizyczną na podstawie określonych prób.

K_U06 T1A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 Student jest świadomy wpływu aktywności fizycznej na swoje

zdrowie oraz podejmuje się organizacji różnorodnych formaktywności rekreacyjno-sportowych.

K_K02 T1A_K02

K2 Student potrafi pracować indywidualnie i w grupie zgodnie zzasadami fair-play.

K_K02 T1A_K02

K3 Poprzez kształtowanie własnych umiejętności student maświadomość i rozumie potrzebę promowania zdrowego stylużycia.

K_K02 T1A_K02

3. METODY DYDAKTYCZNEZajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w formie zajęć praktycznych i teoretycznych. Zajęcia praktyczne:pokaz, ćwiczenie przedmiotowe, instruktaż.Zajęcia teoretyczne: pogadanka, opis, dyskusja, referat, prezentacja.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU1.Zarówno Semestr III i IV kończą się zaliczeniem z oceną. Zaliczeniem przedmiotu jest aktywne uczestnictwo wzajęciach, wykonanie testu sprawności ogólnej „Eurofit” (październik-maj), sprawdzianów technicznych wybranychform ruchu, obecność na zajęciach jest obowiązkowa a każda nieobecność musi być odrobiona.2.Student grupy rehabilitacyjnej uczestniczy w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów, w czasie III semestruzalicza test związany z dyscyplinami Zimowych Igrzysk Olimpijskich, a w IV semestrze z dyscyplinami LetnichIgrzysk Olimpijskich. Wykonuje w każdym semestrze próby sprawnościowe dostosowane do swoich możliwościruchowych.3.Student całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego uczestniczy w zajęciach zgodnie z regulaminemstudiów. Wykonuje pracę związaną z kulturą fizyczną, turystyką, rekreacją i sportem oraz odpowiada na zagadnieniaz nim związane, uczestniczy w wybranych jednostkach zajęć uzgodnionych z prowadzącym.

Page 21: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

III 1. Każdy student bez względu na formę zajęć ( nie dotyczy zajęć z rehabilitacji ruchowej i zwolnieńcałkowitych) wykonuje w miesiącu październiku wybrane próby z testu Eurofit2.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami aerobiku.Zajęcia porządkowo- organizacyjne z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ćwiczeń oraz stosowaniaprzyborów i przyrządów. Podstawowe przepisy i zasady sędziowania.Technika podstawowych kroków aerobikowych:- step touch, step out, heel back, knee up, V-step, A-step, Grape Winde, Double step touch.Znaczenie w aerobiku: Hi impact, Low impact, Hi low, TBS, ABS oraz Pilates.Zajęcia z piłkami (Body Ball) oraz z hantlami.3.Forma zajęć :zajęcia ogólnego rozwoju z elementami lekkiej atletykiZajęcia porządkowo-organizacyjne z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ćwiczeń oraz stosowaniaprzyborów i przyrządów. Podstawowe przepisy i zasady sędziowania. Elementy techniki: naukapodstawowych konkurencji lekkoatletycznych- biegi (nauka startu niskiego, wysokiego, technikakroku biegowego), skoki (w dal, wzwyż, trójskok, mierzenie rozbiegu), rzuty (dysk, oszczep, pchnięciekulą).4.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami jeździectwaZajęcia porządkowo-organizacyjne z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ćwiczeń oraz stosowaniaprzyborów i przyrządów. Podstawowe przepisy i zasady sędziowania w skokach i ujeżdżeniu. Naukaprzygotowania jeźdźca i konia do zajęć. Nauka wsiadania z podłoża, za pomocą przyborów. Naukadosiadu i anglezowania (w jeździe na wprost, po łukach, po zatrzymaniu). Nauka jazdy kłusiećwiczebnym.5.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami tenisa stołowegoZajęcia porządkowo-organizacyjne z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ćwiczeń oraz stosowaniaprzyborów i przyrządów. Podstawowe przepisy i zasady sędziowania. Elementy techniki: ćwiczeniaoswajające z piłką i rakietką tenisową, operowanie piłką, podbijanie, odbijanie rotując w miejscu,marszu, truchcie. Nauka i doskonalenie odbicia piłki z forhendu, bekhendu. Nauka serwisu z forhendui bekhendu.6.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami koszykówki.Zajęcia porządkowo- organizacyjne z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ćwiczeń oraz stosowaniaprzyborów i przyrządów. Podstawowe przepisy i zasady sędziowania.Elementy techniki:- poruszanie się po boisku bez i z piłką, nauka podań i chwytów piłki, nauka kozłowania,- nauka rzutów do kosza, nauka rzutu z dwutaktu.7.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami piłki siatkowej.Zajęcia porządkowo- organizacyjne z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ćwiczeń oraz stosowaniaprzyborów i przyrządów. Podstawowe przepisy i zasady sędziowania.Elementy techniki:- nauka postawy siatkarskiej i sposoby poruszania się po boisku,- nauka odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym,- nauka zagrywki (tenisowa, dolna) i przyjęcia piłki.8.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami piłki nożnej.Zajęcia porządkowo- organizacyjne z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ćwiczeń oraz stosowaniaprzyborów i przyrządów. Podstawowe przepisy i zasady sędziowania.Elementy techniki:-Nauka poruszania się bez piłki (starty, skoki, wieloskoki, zmiana tempa i kierunku))-Ćwiczenia oswajające z piłką w tym głównie: prowadzenie i przyjęcie piłki, drybling, wślizg,odbieranie piłki przeciwnikowi, żonglerka.-Nauka uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy.9.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami pływania.Zajęcia porządkowo- organizacyjne z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ćwiczeń oraz

stosowania przyborów i przyrządów. Podstawowe przepisy i zasady sędziowania.-Ćwiczenia oswajające z wodą (równowaga ciała, ćw. oddechowe)-Nauka i technika pływania stylem grzbietowym(praca nóg i ramion na lądzie i wodzie z deską i

samodzielnie.

Page 22: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 4 z 6

-Ćwiczenia w nauczaniu nawrotu zwykłego. Nauczanie startu z wody.

10.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami rehabilitacji ruchowej.Zajęcia porządkowo- organizacyjne z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ćwiczeń oraz stosowaniaprzyborów i przyrządów na siłowni.-nauka ćwiczeń na różne schorzenia: wady postawy, urazy kończyn górnych i dolnych, schorzeńukładu krążenia, chorób reumatycznych( w okresie przewlekłym), chorób obwodowego układunerwowego.11.Zajęcia teoretyczno-praktyczne dla studentów z całkowitym zwolnienie lekarskimZnaczenie terminologii dotyczącej turystyki, rekreacji i sportu.Charakterystyka wybranych dyscyplin sportowych (gry zespołowe i inne- znaczenie techniki i taktyki)Zasady organizacji, systemy rozgrywek i udział w imprezach sportowo-rekreacyjnychZnaczenie wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji w życiu człowieka„Eurofit” analiza wysiłku fizycznego (tętno-sposoby i zasady pomiaru)Środki odnowy biologicznej jako integralna część treningu sportowegoWiedza z zakresu aktualnej literatury sportowej (wydarzenia, imprezy sportowe).

IV 1. Każdy student bez względu na formę zajęć ( nie dotyczy zajęć z rehabilitacji ruchowej i zwolnieńcałkowitych) wykonuje w miesiącu maju wybrane próby z testu Eurofit2.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami aerobiku.Doskonalenie poznanych kroków i podskoków w aerobiku: step touch, step out, heel back, knee up,-Nauczanie podstawowych kroków tanecznych (Hi Dance):cha, cha, mambo, jazz,-Doskonalenie Body Mix, BBC, TBC oraz Pilates, jako podstawowe techniki w aerobiku.-Tworzenie układów choreograficznych z podstawowych kroków aerobikowych.-Zajęcia z piłkami (Body Ball).3.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami lekkiej atletykiDoskonalenie techniki poznanych konkurencji lekkoatletycznych. Rozwijanie wytrzymałości biegowej,poznanie przepisów lekkoatletycznych. Biegi sztafetowe (technika przekazywania pałeczki).4.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami jeździectwaDoskonalenie dosiadów i jazdy na wprost, po łukach, serpentynach, itp. Nauka zagalopowania naprawą i lewą nogę. Nauka pokonywania przeszkód w parkurze (przeszkody pojedyncze, wysokie ischodkowe) oraz w terenie (leżące kłody, zwisające gałęzie, korzenie).5.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami tenisa stołowegoDoskonalenie forhendu i bekhendu ze zmianą uderzeń. Nauka odbić top spinowych, blokowanie piłek,gry lobami, gra defensywna. Taktyka gry przy własnym serwisie i odbiorze.6.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami koszykówki.Doskonalenie poznanych elementów techniki: podania, chwyty, kozłowanie i rzuty do kosza.-Poruszanie się po boisku w obronie.-Pivot po zatrzymaniu, rodzaje zasłon, nauka zastawienia i zbiórki z tablicy.Elementy taktyki-Rodzaje ataku: gra w przewadze i gra 1:1.7.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami piłki siatkowej.Elementy techniki:- doskonalenie poznanych elementów technicznych w piłce siatkowej,- nauka przyjęcia (odbicia) piłki o zachwianej równowadze,- nauka wystawienia sposobem oburącz górnym i dolnym w przód, tył, na skrzydło lewe i prawe- nauka ataku (kiwnięcie, plasowanie, zbicie dynamiczne) oraz bloku (pojedynczy, podwójny).8.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami piłki nożnej.Doskonalenie poznanych elementów technicznych: prowadzenie i przyjęcie piłki, itp.-Nauka uderzenia wewnętrznym, prostym i zewnętrznym podbiciem.-Uderzenia sytuacyjne: kolanem, podudziem, udem, piersią, barkiem itp.-Nauka przyjęcia i uderzenia piłki głową.9.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami pływania.Ćwiczenia oswajające ze środowiskiem wodnym ( znaczenie wyporności i oporu wody).Doskonalenie pływania stylem grzbietowym, doskonalenie startów i nawrotów,-Nauka pływania stylem klasycznym, dowolnym (nauka ruchów ramion na lądzie i w wodzie).-Nauka i doskonalenie startów: z wody, z odbicia od ściany, ze słupka startowego.-Nauka i doskonalenie nawrotów: krytych, odkrytych.10.Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami rehabilitacji ruchowej.-doskonalenie ćwiczeń na różne schorzenia: wady postawy, urazy kończyn górnych i dolnych,schorzeń układu krążenia, chorób reumatycznych( w okresie przewlekłym), chorób obwodowegoukładu nerwowego.11.Zajęcia teoretyczno-praktyczne dla studentów z całkowitym zwolnienie lekarskimZnaczenie terminologii dotyczącej turystyki, rekreacji i sportu.

Page 23: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Charakterystyka wybranych dyscyplin sportowych (gry zespołowe i inne- znaczenie techniki i taktyki)Zasady organizacji, systemy rozgrywek i udział w imprezach sportowo-rekreacyjnychZnaczenie wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji w życiu człowieka„Eurofit” analiza wysiłku fizycznego (tętno-sposoby i zasady pomiaru)Środki odnowy biologicznej jako integralna część treningu sportowegoWiedza z zakresu aktualnej literatury sportowej (wydarzenia, imprezy sportowe).

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efektkształcenia

Forma oceny

Test Referat ObserwacjaSprawdziany sprawnościogólnej specjalnej.

W3 xW4 x xW5 x xU1 xU2 x xU3 x x xU4 x x xK1 xK2 xK3 x

7. LITERATURA

Literatura podstawowa 1. Bartkowiak E. Pływanie. Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa 1997.2. Dudziński Tadeusz. Nauczanie podstaw techniki i taktyki koszykówki – przewodnik do

zajęć z koszykówki ze studentami kierunku nauczycielskiego. AWF Poznań 2004.3. Grządziel Grzegorz, Szade Dorota. Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy mini

siatkówki. AWF Katowice. Katowice 2006.4. Hoffman K. Systematyka ćwiczeń w nauczaniu lekkiej atletyki.5. Talaga Jerzy. ABC Młodego piłkarza Nauczanie techniki. Wydawnictwo Zysk i s-ka.

Poznań 2006.6. Rehabilitacja Medyczna – W. Dega, K. Malinowska – PZWL Warszawa 1993

Literatura uzupełniająca1. Arteaga Gomez Ruth. Aerobik i step. Ćwiczenia dla każdego. Trening na każdy dzień.

Buchmann 2009.2. Dega W., Milanowska K. Rehabilitacja medyczna. PZWL Warszawa 19933. Gallagher- Mundy Chrissie. Ćwiczenia z piłkami. Świat książki 2007.4. Goddard D., Neumann U. Wspinaczka. Trening i praktyka. RM 2004.5. Grykan Jerzy. Integralny tenis stołowy. Kraków 2007.6. Kaczyński A. Atlas gimnastycznych ćwiczeń siłowych. Wrocław 2001.7. Klocek Tomasz, Szczepanik Maciej. Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. COS.

Warszawa 2003.8. Królak Adam. Tenis-nauczanie gry. COS. Warszawa 2008.9. Laughlin T. Pływanie dla każdego. Buk Rower 2007.10. Ljach Wladimir. Koszykówka – podręczniki dla studentów AWF. Część I i II. AWF.

Kraków 2007.11. Museler W. Nauka jazdy konnej. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2012.12. Poliszczuk Dimitri A. Kolarstwo- teoria i praktyka treningu. COS Warszawa 199613. Sikorski W., Tokarski S. Budo-japońskie sztuki walki. Szczecin 198814. Superlak Edward, red. Piłka siatkowa- techniczne- taktyczne przygotowanie do gry.

Wyd. BK. Wrocław 2006.15. Talaga Jerzy. Sprawność fizyczna- specjalna. Testy. 2006.16. Korekcja wad postawy- Maria Kutzner – Kozińska AWF

Page 24: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 6 z 6

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 60Przygotowanie do zajęć -Studiowanie literatury -Inne (przygotowanie do testu, zaliczeń, przygotowanie referatu, projektu itd.) -Łączny nakład pracy studenta 60

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 25: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: Pozycja planu: …A.6……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej i BHPKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inżynierskie - 3,5 - letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Adam Marchewka

Przedmioty wprowadzające BrakWymagania wstępne Brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

I 15 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności

intelektualnej oraz prawa patentowegoK_W22 T1A_W10

UMIEJĘTNOŚCIU2 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy K_U24 T1A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego

dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia,studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencjizawodowych, osobistych i społecznych

K_K01 T1A_K01

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

zaliczenie referatu

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Page 26: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady - Podmiot prawa autorskiego w tym rodzaje utworów autorskie, prawamajątkowe, autorskie prawa osobiste, plagiat, prawo patentowe, znaków towarowychwzorów przemysłowych. Ograniczenia zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lubprawami pokrewnymi. Ogólna charakterystyka własności przemysłowej.Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych iosobistych. Odpowiedzialność karna. Podstawy wiedzy na temat obowiązujących aktówprawnych w RP: Konstytucja, Prawo Pracy, Ustawa o szkolnictwie wyższym, PrawoKonsumenckie, Prawo budowlane (szczegółowo samodzielne funkcje techniczne). Istotabezpieczeństwa i higieny pracy. Organizacje międzynarodowe prawa pracy. Podstawoweprzepisy dot. bhp. Organizacja stanowiska pracy. Choroby zawodowe. Wypadki przypracy. Postępowanie powypadkowe. Pierwsza pomoc. Postacie pracy. Fizjologiczneuwarunkowania wydajności pracy. Obciążenia fizyczne i umysłowe. Optymalny czaspracy, przerwy wypoczynkowe. Psychofizyczne właściwości człowieka. Materialneśrodowisko pracy: czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne. Hałas w procesie pracy.Oświetlenie i barwy w miejscu pracy. Mikroklimat. Ergonomiczne kształtowaniestanowiska roboczego. Pozycja robocza. Badanie metod pracy. Organizacja i realizacjabadań. Projektowanie stanowisk roboczych. Ocena ryzyka zawodowego. Zarządzaniebezpieczeństwem i higieną pracy.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Referat

W1 xU1 xK1 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Dziennik Ustaw - http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wdu2. Monitor Polski - http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wmp3. Rączkowski B.: BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2012.

Literaturauzupełniająca

1. PROMIŃSKA U., NOWICKA A., POŹNIAK-NIEDZIELSKA M. ZAKOWSKA-HENZLER H.: Prawo własności przemysłowej, Difin, Warszawa 2004

2. Praca zbiorowa pod red. BRODECKIEGO Z.: Ochrona praw jednostki, LexisNexis,Warszawa 2004

3. MARCINKOWSKA J.: Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowezagadnienia, PIPWIUJ (zeszyt 87), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004

4. DOBRZENIECKI K.: Prawo a etos cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2004

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 15Przygotowanie do zajęć 15Studiowanie literatury 15Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 15

Page 27: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Łączny nakład pracy studenta 60

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 28: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do Wytycznych dla rad podstawowychjednostek organizacyjnych do tworzenia nowych iweryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia wUTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……A.7……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektem i zespołemKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopniaProfil studiów ogólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy

dr hab. inż. Witold Hołubowicz, prof. UTP.dr inż. Michał Choraśmgr inż. Adam Flizikowski

Przedmioty wprowadzające nie są wymaganeWymagania wstępne brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

VI 15 1

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZA

W1 Zna podstawowe cechy organizacji projektu i sposobyskutecznej realizacji projektu K_W21 T1A_W08

W2 Rozumie podstawowe mechanizmy zarządzania ludźmi K_W23 T1A_W09

W3 Posiada wiedzę o praktycznych sposobach wpływania nainnych K_W21 T1A_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U1Potrafi wskazać przykłady projektów ze swojegootoczenia oraz zastosować metodykę zarządzaniaprojektami do tych przykładów

K_U01 T1A_U01

U2Potrafi wskazać różnego typu grupy oraz prawidłowozinterpretować różne aspekty zarządzania taką grupą K_U01 T1A_U01

U3Potrafi rozpoznać i prawidłowo zinterpretować różneprzykłady wpływania innych podmiotów na naszezachowania

K_U01 T1A_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Potrafi przeanalizować zadany problem z obszaruzarządzania projektem oraz zaproponować i uzasadnićrekomendowany sposób działania

K_K04 T1A_K03T1A_K04

Page 29: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

K2 Potrafi przeanalizować zadany problem z obszaruzarządzania zespołem oraz zaproponować i uzasadnićrekomendowany sposób działania

K_K01K_K03

T1A_K01T1A_K05

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład, gry szkoleniowe/dydaktyczne, filmy szkoleniowe, studium przypadków oraz praca w grupach

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Ocena przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach, wykonanie wymaganych zadań domowych

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisaćtreści

osobno dlakażdej z

form zajęćwskazanychw punkcie

1.B

Wykład

1. Podstawowe pojęcia o projektach. Planowanie i szacowanie. Budowa zespołu.Zarządzanie ryzykiem. Komunikacja i dokumentacja.

2. Wpływanie na innych. Wzajemność. Konskewencja. Społeczny dowód słuszności. Regułalubienia i autorytetu. Zasada niedostępności.

3. Zarządzanie zespołem. Działanie w grupie – podstawowe mechanizmy. Lider a menedżer.Zasady przywództwa. Problemy uczestnictwa w grupie.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacjaW1 XW2 XW3 XW4 XU1 xU2 xU3 xK1 XK2 X

6. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. G.R. Heerkens, „Jak zarządzać projektami”, Warszawa 20032. M. Armstrong, „Zarządzanie ludźmi”, Poznań 20073. R. Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi”, Gdańsk 20114. S. R. Covey, „Zasady skutecznego przywództwa”, Poznań 2008

Literaturauzupełniająca

1. H. Kerzner, „Zarządzanie [projektami studium przypadku”, Gliwice 20052. D. Bolchover, C. Brady, „90-minutowy memnedżer – lekcje z pierwszej linii

zarządzania”, Poznań 20073. Wycinki prasowe dostarczone przez prowadzącego

7. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Page 30: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do Wytycznych dla rad podstawowychjednostek organizacyjnych do tworzenia nowych iweryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia wUTP w Bydgoszczy

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 1.B 15Przygotowanie do zajęć 10Wykonanie zadań 10Łączny nakład pracy studenta 35

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 1

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 1* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 31: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: B.1

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Podstawy matematykiKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inżynierskie - 3,5-letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy Nauczyciele Instytutu Matematyki i Fizyki UTP

Przedmioty wprowadzające brakWymagania wstępne Opanowanie wiedzy z matematyki w zakresie szkoły średniej

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

I 35E 2I 30 3II 30E 2II 30 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę,

analizę, probabilistykę oraz elementy matematykidyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne imetody numeryczne, niezbędne do:1) opisu i analizy działania obwodów elektrycznych,elementów elektronicznych oraz analogowych icyfrowych układów elektronicznych, a takżepodstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących;2) opisu i analizy działania systemów elektronicznych itelekomunikacyjnych, w tym systemów zawierającychukłady programowalne;3) opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów, wtym sygnałów dźwięku i obrazu;4) syntezy elementów, układów i systemówtelekomunikacyjnych

K_W01 T1A_W01T1A_W07

Page 32: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i

innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioskioraz formułować i uzasadniać opinie

K_U01 T1A_U01

U2 potrafi wykorzystać poznane metody i modelematematyczne, a także symulacje komputerowe doanalizy i oceny działania systemów elektronicznych itelekomunikacyjnych

K_U07 T1A_U08T1A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania

się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studiapodyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencjizawodowych, osobistych i społecznych

K_K01 T1A_K01

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia audytoryjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

kolokwia, egzamin pisemny

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykład:I sem.Elementy logiki, elementy teorii funkcji, relacje i zbiory. Rachunek różniczkowyfunkcji jednej zmiennej. Przebieg zmienności funkcji. Macierze i działania namacierzach. Całka oznaczona i nieoznaczona. Podstawowe metody całkowaniafunkcji jednej zmiennej. Liczby zespolone i funkcje zmiennej zespolonej. Ciągi iszeregi funkcyjne (potęgowy, Taylora i Fouriera). Przekształcenie Fouriera.II sem.Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania. Wielomiany, funkcjewymierne w dziedzinie zmiennej zespolonej i rozkład funkcji wymiernej naułamki proste. Funkcje trygonometryczne, harmoniki i podstawowe wzorytrygonometrii planarnej. Wybrane zagadnienia z teorii pół wektorowych(twierdzenia Gaussa-Ostrogradskiego i Stokesa). Elementy rachunkuprawdopodobieństwa i podstawy teorii procesów stochastycznych stacjonarnych iniestacjonarnych.Ćwiczenia laboratoryjne:Praca przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania do realizacjinastępujących zadań z zakresu wykładu:- działania na macierzach,- obliczanie wyznaczników i macierzy odwrotnej,- rozwiązywanie układów równań liniowych,- szeregi Fouriera,- działania na liczbach zespolonych,- wyznaczanie funkcji gęstości prawdopodobieństwa i parametrów rozkładówprawdopodobieństwa,

- wyznaczanie i interpretacja wartości podstawowych statystyk z próby (m.in.wartość średnia, wariancja i odchylenie standardowe),

- opracowanie statystyczne próby dwuwymiarowej (współczynnik korelacji iwspółczynniki regresji liniowej),

- wykorzystanie podstawowych rozkładów statystycznych do testowania hipotez

Page 33: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

statystycznych.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Obserwacjana

ćwiczeniachW1 x xU1 x x xU2 x x xK1 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne, modele i metody. WNT,Warszawa, 2000.

2. Lassak M., Matematyka dla studiów technicznych, wyd. XIII. Bydgoszcz,Supremum, 2010.

3. Pietraszek J., Mathcad – ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2008.4. Zachwieja G., Równania różniczkowe zwyczajne i elementy rachunku

operatorowego, wyd. III, Bydgoszcz, Supremum, 2010.Literaturauzupełniająca

5. Bobrowski D., Probabilistyka w zastosowaniach technicznych, WNT, Warszawa,1986.

6. Fichtenholz G. M., Rachunek różniczkowy i całkowy, t. I i II, Warszawa, PWN,1995.

7. Krysicki W. i inni, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna wzadaniach, PWN, Warszawa, 2002.

8. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz I i II, PWN,Warszawa, 2006.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 125Przygotowanie do zajęć 80Studiowanie literatury 55Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 60Łączny nakład pracy studenta 320

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 11

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 11

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 34: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowychjednostek organizacyjnych do tworzenia nowych iweryfikacji istniejących programów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: B.2

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Matematyka DyskretnaKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inżynierskie – 3,5-letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Wiesław Zech

Przedmioty wprowadzające brakWymagania wstępne Brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

II 30 2II 30 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie matematyki dyskretnej,

w tym metody matematyczne niezbędne do: rozwiązywaniakombinatorycznych problemów optymalizacyjnych przydatnychm.in. w elektronice i telekomunikacji

K_W01 T1A_W01T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych

źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ichinterpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować iuzasadniać opinie.

K_U01 T1A_U01

U2 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania iprzygotować tekst zawierający omówienie jego wyników.

K_U03 T1A_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się

(studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe,kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych ispołecznych

K_K01 T1A_K01

3. METODY DYDAKTYCZNE

Page 35: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia projektowe

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

wykład: egzamin pisemny i ustny; ćwiczenia audytoryjne: ocena aktywności na zajęciach, 3 sprawdziany,zaliczenie pisemne; projekt: bieżące referowanie wyników cząstkowych i obrona projektu

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z form zajęćwskazanych w punkcie1.B

Wykłady – Relacje i funkcje dyskretne oraz metody zliczania ich podstawowychrodzajów. Rozmieszczenia i ich zliczanie. Podziały zbioru i liczby. Zasady: włączania iwyłączania, szufladkowa Dirichleta oraz ich konsekwencje. Równania rekurencyjne ifunkcje tworzące. Przeliczanie grafów oznaczonych. Przeliczanie strukturnieoznaczonych w oparciu o teorię grup (lemat Burnside’a i tw. Pólyi). Arytmetykamodularna i jej aplikacje w kryptologii. Elementy teorii grafów: drogi i cykle,wyznaczanie zboru maksymalnych klik w grafie w powiązaniu z problememnienadmiarowego pokrycia wierzchołkowego, drzewa i lasy.Ćwiczenia audytoryjne - Rozwiązywanie zadań powiązanych treścią wykładu.Ćwiczenia projektowe – Projektowanie algorytmów z wykorzystaniem metodmatematyki dyskretnej.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 x x xU1 x xU2 xK1 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Libura Marek, Sikorski Jarosław, 2005, Wykłady matematyki dyskretnej. Cz.I:Kombinatoryka; Cz. II: Teoria Grafów. Wydawnictwo WIT, Warzawa.

2. Palka Zbigniew, Ruciński Andrzej, 2004, Wykłady z kombinatoryki, WNT,Warszawa

3. Ross Keneth A., Wright Charles R. B., 2005, Matematyka dyskretna, PWN,Warszawa.

4. Neapolitan Richard, Naimipour Kumarss, 2004, Podstawy algorytmów, Helion,Gliwice

Literaturauzupełniająca

1. Gilbert Wiliam J., Nicholson W. Keith, 2008, Algebra współczesna zzastosowaniami, WNT, Warszawa.

2. Lipski W., Marek W., 1986, Analiza kombinatoryczna, PWN, Warszawa.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 60

Przygotowanie do zajęć 30

Studiowanie literatury 25

Page 36: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowychjednostek organizacyjnych do tworzenia nowych iweryfikacji istniejących programów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 35

Łączny nakład pracy studenta 150

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 6

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 6

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 37: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: B.3

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu FizykaKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inżynierskie - 3,5-letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy Nauczyciele Instytutu Matematyki i Fizyki UTP

Przedmioty wprowadzające Podstawy matematyki

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego,umiejętność rozwiązywania równań różniczkowychjednorodnych stopnia pierwszego i drugiego, znajomość liczbzespolonych i własności wektorów.

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

II 30E 2II 15 3

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę,

termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm,fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzęniezbędną do zrozumienia podstawowych zjawiskfizycznych występujących w elementach i układachelektronicznych oraz w ich otoczeniu

K_W02 T1A_W01

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i

innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioskioraz formułować i uzasadniać opinie

K_U01 T1A_U01

U2 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celupodnoszenia kompetencji zawodowych

K_U06 T1A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Page 38: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

K1 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcaniasię (studia drugiego i trzeciego stopnia, studiapodyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencjizawodowych, osobistych i społecznych

K_K01 T1A_K01

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

kolokwia, egzamin pisemny, wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i oddanie sprawozdań

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykład:Elektrostatyka. Przewodnictwo prądu elektrycznego. Przebicie elektryczne.Przewodniki, izolatory i półprzewodniki. Zjawiska na styku metal-metal,półprzewodnik-półprzewodnik, metal-półprzewodnik. Specyfikamikroelektronicznych i nanoelektronicznych scalonych układów CMOS.Magnetyzm i ferromagnetyzm. Drgania i ruch falowy. Fala elektromagnetyczna –tłumienie, polaryzacja i podstawowe cechy. Elementy optyki: promieniowanieświetlne, elementy optyki geometrycznej, dyspersja, dyfrakcja, interferencja,polaryzacja światła, źródła promieniowania. Elementy fizyki kwantowej:dualizm falowo-korpuskularny, elementy elektroniki kwantowej – emisjaspontaniczna i wymuszona, lasery. Lasery i detektory promieniowania wtechnikach pomiarowych. Fizyczne podstawy światłowodów (transmisjajednomodowa i wielomodowa). Podstawy mechaniki. Elementy termodynamiki.

Ćwiczenia laboratoryjne:1.Badanie obwodów rezonansowych RLC, wybrane zastosowania2.Analiza oraz przetwarzanie sygnału dźwiękowego3.Wahadła sprzężone oraz tłumienie w układach drgających4.Fale w ośrodkach ograniczonych5.Refrakcja fal akustycznych6.Syntetyczna apertura

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Obserwacjana

ćwiczeniachW1 x xU1 x x xU2 x x xK1 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Kleszczewski Z., Fizyka klasyczna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice,1998.

2. Kleszczewski Z., Fizyka kwantowa, atomowa i ciała stałego, Wydawnictwo

Page 39: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1997.3. Kalisz J., Massalska M., Massalski J.M., Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami,

PWN, Warszawa, 1987.4. Kucenko, A.N., Rublew J.W., Zbiór zadań z fizyki dla wyższych uczelni

technicznych, PWN, Warszawa, 1980.5. Zielińska-Kaniasty S., Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami, Wydawnictwa

Uczelniane ATR, Bydgoszcz, 2000.Literaturauzupełniająca

6. Resnick, R. Holliday D., Fizyka, PWN, Warszawa, 2002.7. Szargut, J., Termodynamika, PWN, Warszawa, 1998.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 30Studiowanie literatury 25Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 25Łączny nakład pracy studenta 125

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 5

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 5

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 40: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: B.4

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Metodyka projektowania i techniki realizacjiKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inżynierskie - 3,5 - letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Adam Marchewka

Przedmioty wprowadzające BrakWymagania wstępne Brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

I 15 2I 15 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania

prostych urządzeń telekomunikacyjnychK_W17 T1A_W04

T1A_W07UMIEJĘTNOŚCI

U1 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umieoszacować czas potrzebny na realizację zleconegozadania; potrafi opracować i zrealizowaćharmonogram prac zapewniający dotrzymanieterminów

K_U02 T1A_U02

U2 potrafi zaprojektować prosty obwód drukowany,korzystając ze specjalizowanego oprogramowania

K_U18 T1A_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K05 T1A_K06K2 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną

oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracyK_K04 T1A_K03

T1A_K04

Page 41: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

w zespole i ponoszenia odpowiedzialności zawspólnie realizowane zadania

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia projektowe

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

zaliczenie pisemne - kolokwium, przygotowanie projektu i jego obrona

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady - Podstawy wiedzy o projektowaniu. Podmiot i przedmiot projektowania.Zawartość dokumentacji technicznej. Normy PN i EN odnoszące się do zagadnieńteletechnicznych. Elementy rysunku technicznego. Problemy projektowe. Strategieprojektowe. Metody działań podstawowych. Modelowanie i jego znaczenie wprojektowaniu. Komputerowe wspomaganie projektowania /Matlab, CAD, LaTex/.

Ćwiczenia projektowe - Projekt jest ilustracją zagadnień omawianych na wykładzie orazopracowywaniem przez studentów przykładowych projektów urządzeńtelekomunikacyjnych w środowiskach CAD.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 xU1 xU2 xK1 xK2 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Gasparski W. i inni: Projektoznawstwo – Elementy wiedzy o projektowaniu. 1988,WNT, Warszawa

2. Sielicki A., Jeleniewski T.: Elementy metodologii projektowania technicznego. 1980,WNT, Warszawa

3. Szymczak Cz.: Elementy teorii projektowania. 1998, PWN Warszawa4. Pikoń A.: AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki, 2011, Helion

Literaturauzupełniająca

1. Dorosiński W., Gasparski W., Wrona S.: Zarys metodyki projektowania Arkady, 1981,Warszawa

2. Mrozek B., Mrozek.Z.: MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie III,2010, Helion

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 30Przygotowanie do zajęć 15Studiowanie literatury 35

Page 42: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 40Łączny nakład pracy studenta 120

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 4

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 4

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 43: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……B.5………

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Obwody i sygnałyKierunek studiów Elektronika i telekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inż.)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr hab. inż. Ryszard Wojtyna, prof. nadzw. UTP (wykład)

Przedmioty wprowadzające matematykaWymagania wstępne podstawowa widza za zakresu matematyki i fizyki

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

II 30E 1II 30 2II 15 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna elementarną terminologię związaną z teorią obwodów

i sygnałów.K_W02 T1A_W01

W2 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metod opisu ianalizy obwodów elektrycznych oraz zakresu sygnałówwystępujących w układach elektronicznych

K_W14 T1A_W03T1A_W04

W3 zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacjiukładów scalonych

K_W18 T1A_W03T1A_W04T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCIU1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz

interpretować uzyskane informacjeK_U01 T1A_U01

U2 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. K_U02 T1A_U02U3 Potrafi wykorzystać poznane metody obliczeniowe,

modele matematyczne i symulacje komputerowe doanalizy układów elektrycznych i elektronicznych.

K_U07 T1A_U08

T1A_U09

Page 44: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego doszkalania

się i podnoszenia swoich kompetencji.K_K01 T1A_K01

K2 Ma świadomość odpowiedzialności za swoją pracę ipodporządkowania się regułom występującym w zespole.

K_K04 T1A_K03T1A_K04

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Wykład - egzamin pisemnyĆwiczenia audytoryjne - kolokwiaĆwiczenia laboratoryjne – ustny sprawdzian przygotowania do ćwiczeń, złożenie sprawozdań zwykonanych ćwiczeń

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład Klasyfikacja sygnałów elektrycznych. Szereg i przekształcenie Fouriera.Porównanie teorii obwodów elektrycznych z teorią pola elektromagnetycznego.Podstawowe modele elementów i układów elektronicznych używane w analizieobwodów elektrycznych. Makromodele dużych układów. Prawa, reguły i związkiwykorzystywane w analizie obwodów. Nieliniowa analiza stałoprądowa (DCAnalysis). Liniowa analiza zmiennoprądowa (AC Analysis). Analiza przejściowaw dziedzinie czasu (Transient Analysis). Przekształcenie Laplace’a i operatorowyopis obwodu. Analiza obwodów liniowych w dziedzinie czasu. Teoria liczbzespolonych i jej przydatność do analizy obwodów pobudzanych sygnałamiharmonicznymi. Charakterystyki amplitudowe i fazowe obwodów w dziedzinieczęstotliwości. Charakterystyki asymptotyczne Bodego. Elementarna teoriasprzężenia zwrotnego. Stabilność układów elektronicznych i kryteria stabilności.

Ćwiczeniaaudytoryjne

Tworzenie matematycznego opisu wybranych układów elektronicznych irozwiązywanie, analitycznie i/lub graficznie, uzyskanych równań opisującychukłady

Ćwiczenialaboratoryjne

Zestawianie połączeń badanych obwodów i wykonywanie pomiarówpodstawowych wielkości elektrycznych tych obwodów

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacja

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x x

Page 45: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

U2 x

U3 x x x

K1 x

K2 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Osiowski J., Szabatin J. : Podstawy teorii obwodów, Tom 1, 1995, WNT2. J. Osiowski, J. Szabatin : Podstawy teorii obwodów, Tom 2, 1995, WNT3. W. Meller: Metody analizy obwodów liniowych, Wydawnictwo Uczelniane ATR,

Bydgoszcz, 2005Literaturauzupełniająca

1. J. Kudrewicz: Nieliniowe obwody elektryczne, 1996, WNT2. A. Król, J. Moczko: PSpice – symulacja i optymalizacja uk³adów

elektronicznych, Wydawnictwo NAKOM, Poznañ 19983. M. Krakowski: Elektrotechnika teoretyczna, Tom 1, Obwody liniowe i

nieliniowe, PWN, 19998. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 75Przygotowanie do zajęć 5Studiowanie literatury 15Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 30Łączny nakład pracy studenta 125

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 5

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 5

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 46: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: …… B.6 ……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Programowanie urządzeńKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów WTIiE/Instytut Telekomunikacji i InformatykiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr hab. inż. Andrzej Borys, dr inż. Mariusz Aleksiewicz

Przedmioty wprowadzające

Metodyka i technika programowania, Wybrane językiprogramowania wysokiego poziomu, Systemy wbudowane,Architektura komputerów i systemów operacyjnych, Technikibezprzewodowe

Wymagania wstępne Języki programowania, znajomość systemów łącznościbezprzewodowej

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

V 15E 1V 15 1

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 Student zna architekturę oraz rozumie zasady działania

systemów operacyjnych zaimplementowanych naurządzeniach mobilnych.

K_W06,K_W12

T1A_W02,T1A_W03

W2 Student zna mechanizmy działania aplikacji pod kontrolasystemów operacyjnych implementowanych naurządzenia mobilne

K_W08 T1A_W02T1A_W04,T1A_W07,

W3 Student potrafi wskazać wady i zalety najpopularniejszychsystemów operacyjnych stosowanych w urządzeniachmobilnych i określić specyfikę tworzenia aplikacji na tesystemy.

K_W07 T1A_W02,T1A_W04

UMIEJĘTNOŚCIU1 Student potrafi wykorzystać poznane techniki

projektowania oraz środowiska projektowe do tworzeniaprostych aplikacji na najpopularniejsze urządzenia

K_U10,K_U22

T1A_U07,T1A_U08,T1A_U09

Page 47: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

mobilne.KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracęwłasną oraz jest gotowy do podporządkowania sięzasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnościza wspólnie realizowane zadania w celu osiągnięcianajlepszej realizacji sprzętowej i programowej.

K_K04 T1A_K03,T1A_K04

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład multimedialny, ćwiczenia projektowe, pokaz, dyskusja.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Wykład – zaliczenie pisemne lub odpowiedź ustna, ocena z przygotowania do ćwiczeń projektowych,kolokwia, zaliczenie projektu.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady: Omówienie podstawowych pojęć i wprowadzenie w tematykęmobilnych urządzeń działających pod kontrolą systemów operacyjnych.Przegląd i charakterystyka mobilnych platform sprzętowych. Przegląd rynku zzakresu mobilnych urządzeń działających pod kontrolą wybranych systemówoperacyjnych. Charakterystyka najpopularniejszych platform mobilnych:Android, Symbian, iOS, Windows Mobile&Phone7 i innych. Architekturazaprezentowanych systemów operacyjnych. Klasyfikacja urządzeń przenośnych(- MIDP (Mobile Information Device Profile); - CLDC (Connected LimitedDevice Configuration)…) oraz wpływ tej klasyfikacji na sposób tworzeniaaplikacji na urządzenia przenośne. Zagadnienia związane z dystrybucją ikompatybilnością aplikacji budowanych na urządzenia mobilne. Prezentacjaśrodowisk programistycznych dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych(Eclipse, VisualStudio, NetBeans, QT SDK, XCode, Interface Builder…).Środowisko programistyczne dla JavaME. Struktura aplikacji na urządzeniaprzenośne i związane z nią pojęcia. Sposobów interakcji aplikacji mobilnych zużytkownikami. Metody wymiany danych z innymi aplikacjami serwerowymi zapomocą protokołów sieciowych (TCP/IP). Wymiana danych między aplikacjamipracującymi w architekturze peer-2-peer z wykorzystaniem lokalnej metodykomunikacji (Bluetooth).Ćwiczenia laboratoryjne: Sprawdzenie umiejętności stosowania praktycznegoelementów wykładu. Proces projektowania aplikacji na wybrane urządzeniemobilne. Analiza i określenie możliwości i celowości wykorzystania mobilnychsystemów operacyjnych do realizacji projektu. Samodzielne opracowanie iutworzenie prostej aplikacji mobilnej.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Dyskusja

W1 x xW2 x xW3 x xU1 x xU2 x x

Page 48: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

K1 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Lauren Darcey, Shane Conder: Android. Programowanie aplikacji na urządzeniaprzenośne. Wydanie II, Helion, Gliwice 2011

2. D.Mark, J.Nutting, J.LaMarche: Programowanie aplikacji na iPhone. Poznajplatformę iOS SDK3 od podstaw, Helion, Gliwice 2011

3. Paweł Gala: Symbian S60. Programowanie urządzeń mobilnych, Helion, Gliwice2009

4. Bartosz Turowski, Jacek Matulewski: Programowanie aplikacji dla urządzeńmobilnych z systemem Windows Mobile, Helion, Gliwice, 2010

5. J. Kurose, K. Ross: Computer Networks: a Top-Down Approach Featuring theInternet, Pearson/Addison Wesley, 2005, wyd. 3 lub wyd 2.

6. 2. V.Goyal Pro Java ME MMAPI: Mobile Media API for Java Micro Edition,Apress; 1 edition (May 1, 2006), ISBN-10: 1590596390

7. 3. J.E. Keogh: J2ME: The Complete Reference, McGraw-Hill (February 27,2003), ISBN-10: 0072227109

8. Topley K. J2ME Almanach. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.9. C. Bala Kumar, Paul J. Kline, and Timothy J. Thompson: Bluetooth Application

Programming with the Java APIs (The Morgan Kaufmann Series in Networking),Morgan Kaufmann; 1 edition (October 1, 2003), ISBN-10: 1558609342

10. http://java.sun.com/docs/books/jls/download/langspec-3.0.pdLiteraturauzupełniająca

1. Holub A.. "Wątki w Javie. Poradnik dla programistów". Wydawnictwo Mikom2. A.Tanenbaum: Sieci komputerowe, Helion, Gliwice 20043. L. Lemay, R. Cadenhead: Java 2 dla każdego, Helion, Gliwice 2001.4. Ed Burnette: Hello, Android. Programowanie na platformę Google5. dla urządzeń mobilnych. Wydanie III, Helion, Gliwice 20116. Kristofer Layon: Tworzenie aplikacji iOS na urządzenia iPhone, iPod touch oraz

iPad. Przewodnik dla projektantów serwisów WWW, Helion, Gliwice 2011

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 30Przygotowanie do zajęć 10Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10Łączny nakład pracy studenta 60

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 49: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: B.7……………

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Technika obliczeniowa i symulacyjnaKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inżynierskie - 3,5-letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy

dr inż. Teresa Chyła – Ciołczyk,mgr inż. Damian Szczegielniak

Przedmioty wprowadzające Matematyka, Obwody i sygnałyWymagania wstępne brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

III 45E 1IV 30 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 ma wiedzę w zakresie zasad budowy i sposobu

wykorzystania modeli matematycznych statycznych idynamicznych układów elektrycznych, elektronicznych inieelektrycznych, zarówno ciągłych jak i dyskretnych

K_W01 T1A_W01T1A_W07

W2 ma szczegółową wiedzę w zakresie modelowania orazsymulacji układów elektrycznych i elektronicznych

K_W34 T1A_W02T1A_W04T1A_W07

W3 ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowegoopracowywania wyników pomiarów oraz analizywyników eksperymentów symulacyjnych

K_W15 T1A_W03T1A_W04T1A_W07

W4 zna oprogramowanie do obliczeń i symulacjiinżynierskich

K_W18 T1A_W03T1A_W04T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi opracować dokumentację dotyczącą zaplanowania

i przeprowadzenia eksperymentu symulacyjnego orazzawierającą wyniki tego eksperymentu

K_U03 T1A_U03

Page 50: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 4

U2 potrafi wykorzystać poznane metody i modelematematyczne, a także symulacje komputerowe, doanalizy i oceny działania istniejących i projektowanychukładów elektrycznych i elektronicznych

K_U07 T1A_U08T1A_U09

U3 potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymentsymulacyjny, potrafi przedstawić otrzymane wyniki wformie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji iwyciągnąć właściwe wnioski

K_U12 T1A_U07T1A_U08

U4 potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskamiprogramistycznymi, z zakresu komputerowej analizy isymulacji układów elektronicznych, do symulacji,projektowania i weryfikacji projektów układówelektronicznych.

K_U10 T1A_U07T1A_U08T1A_U09

U5 potrafi opracować model układu elektronicznego,zaprogramować symulację, zaplanować i przeprowadzićeksperyment symulacyjny oraz poddać analizie wyniki

K_U33 T1A_U11T1A_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 potrafi efektywnie pracować w zespole, ma świadomość

ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie wykonywanezadanie

K_K04 T1A_K03T1A_K04

K2 potrafi ocenić znaczenie eksperymentu symulacyjnego wprocesie projektowania i realizacji układówelektronicznych i potrafi ocenić wpływ pracy własnej nawyniki osiągane przez zespół

K_K11 T1A_K02T1A_K03

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

wykład-kolokwium zaliczeniowe na II sem., egzamin na III sem., sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych,opracowanie i obrona projektu

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady-Budowa modeli matematycznych układów statycznych i dynamicznych(liniowych i nieliniowych, ciągłych i dyskretnych). Transformacje modeluciągłego w dyskretny. Metody numeryczne wykorzystywane przy rozwiązywaniumodeli matematycznych: numeryczne algorytmy rozwiązywania układówliniowych równań algebraicznych, algorytmy rozwiązywania równańnieliniowych, metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowychzwyczajnych i układów równań różniczkowych. Komputerowe opracowywaniewyników pomiarów(interpolacja, aproksymacja). Symulacja i eksperymentsymulacyjny. Cele i etapy symulacji. Ograniczenia i korzyści oraz najczęstszebłędy symulacji komputerowej. Planowanie eksperymentów symulacyjnych.Oprogramowanie do obliczeń i symulacji inżynierskich. Zasady tworzeniaskryptów do narzędzi programowych. Dokumentacja eksperymentusymulacyjnego. Modele i symulacja dynamicznych układów elektrycznych,elektronicznych oraz dynamicznych procesów i zjawisk nieelektrycznych.Ćwiczenia laboratoryjne-budowanie, w oparciu o równania różniczkowezwyczajne, modeli dynamicznych (liniowych i nieliniowych) dla zadanychukładów elektronicznych. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowychzwyczajnych i wizualizacja wyników dla wcześniej opracowanych modeli.

Page 51: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Wykorzystanie przestrzeni roboczej programu MATLAB i programu Simulink.Ćwiczenia obejmują również badanie charakterystyk częstotliwościowych,badanie stabilności modeli układów dynamicznych ciągłych i dyskretnych.Ćwiczenia projektowe-projektowanie modeli istniejących dynamicznych układówelektrycznych, elektronicznych lub układów będących w fazie projektowania.Planowanie i przeprowadzanie eksperymentów symulacyjnych na opracowanychmodelach. Analiza wyników i opracowywanie wniosków. Sporządzaniedokumentacji.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacjaW1 x xW2 x x xW3 xW4 x xU1 x x xU2 x xU3 xU4 x x xU5 x xK1 xK2 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1.Osowski S.,2007,Modelowanie i symulacja układów i procesów dynamicznych,OWPW, Warszawa

2.Walczak J., Pasko M.,2005,Komputerowa analiza obwodów elektrycznych zwykorzystaniem programu SPICE. Zagadnienia podstawowe

3.Skowronek M., 2004, Modelowanie cyfrowe, WPŚ, Gliwice4.Osowski S., Tobola A., 1995, Analiza i projektowanie komputerowe obwodów z

zastosowaniem języków MATLAB i PCNAP, OWPW, WarszawaLiteraturauzupełniająca

1.Skowronek M., 2005, Zadania z modelowania cyfrowego, WPŚ, Gliwice2.Osowski S., Cichocki A., Siwek K.,2006, MATLAB w zastosowaniu do obliczeń

obwodowych i przetwarzania sygnałów, OWPW, Warszawa

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 75Przygotowanie do zajęć 15Studiowanie literatury 15

Page 52: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 4 z 4

Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 45Łączny nakład pracy studenta 150

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 5

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 5

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 53: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: B.8

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Metodyka i technika programowaniaKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopniaProfil studiów ogólnoakademicki lub praktycznyForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy

dr inż. Rafał Bonieckidr inż. Mariusz Sulimadr inż. Mirosław Miciak

Przedmioty wprowadzające brakWymagania wstępne brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

I 30E 2I 30 3I 15 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i

techniki programowania aplikacji desktopowych,webowych i mobilnych

K_W43 T2A_W02T2A_W04T2A_W11T2A_W09

W2 Ma szczegółową wiedzę w zakresie architekturyoprogramowania systemów informatycznych

K_W45 T2A_W02T2A_W04T2A_W07

UMIEJĘTNOŚCIU1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i

innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioskioraz formułować i uzasadniać opinie

K_U01 T2A_U01

U2 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umieoszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania

K_U02 T2A_U02

Page 54: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 4

U3 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacjizadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierającyomówienie wyników realizacji zadania.

K_U03 T2A_U04

U4 Potrafi sformułować specyfikację prostych systemówinformatycznych na poziomie klas, z wykorzystaniemjęzyków zorientowanych obiektowoPotrafi sformułować algorytm z wykorzystaniem klaskolekcji, posługuje się językami programowaniawysokiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziamiinformatycznymi do opracowania programówkomputerowych

K_U60 T2A_U07T2A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego

dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia,studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencjizawodowych, osobistych i społecznych

K_K07 T2A_K01T2A_K02T2A_K03T2A_K07

K3 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną orazgotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespolei ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowanezadania

K_K06 T2A_K01T2A_K03

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, prelekcja.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin pisemny, zaliczenie pisemne, kolokwium, przygotowanie projektu.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykład - Dane i ich komputerowe reprezentacje. Struktury danych,paradygmaty projektowania algorytmów, modele rozwiązywaniaproblemów. Podstawowe konstrukcje języków algorytmicznych.Rekurencja i typy programów rekurencyjnych. Analiza sprawnościalgorytmów. Programowanie strukturalne i obiektowe. Algorytmysortowania i wyszukiwania danych. Przetwarzanie grafów i przetwarzaniełańcuchów znakowych. Dynamiczne struktury danych – listy, tablicoweimplementacje list, stos, kolejki, sterty i kolejki priorytetowe, drzewa i ichreprezentacje. Zastosowanie techniki programowania typu „dziel-i-rządź”. Programowanie interakcji z użytkownikiem. Algorytmy i strukturydanych są przedstawiane w Javie, ale w stylu przystępnym dla osóbznających inne współczesne języki programowania.Ć wiczenia laboratoryjne - W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenciuczą się praktyczniej implementacji w języku Java z wykorzystaniemśrodowiska IDE (Eclipse lub NetBeans) zagadnień omawianych nawykładzie.Ć wiczenie projektowe - W ramach ćwiczeń projektowych studencimuszą napisać program którego celem jest wykonywanie elementarnychoperacji na strumieniu tekstowym (sortowanie, grupowanie, selekcja). Zewzględu na duże rozmiary plików tekstowych, dostarczanych przezprowadzącego, studenci mają możliwość praktycznego zastosowaniastruktur dynamicznych poznanych na wykładzie. Treści projektowe niewymuszają stosowania konkretnego interfejsu we/wy (tekstowego lubgraficznego) i dają dużą swobodę w sposobie rozwiązywania

Page 55: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

postawionego zadania.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 x x xW2 xU1 x x xU2 xU3 x xU4 x xU5 x x xK1 x xK2 xK3 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

Sedgewick R, Gliwice 2012r. ,”Algorytmy”, Wydanie IV, HelionSchildt H,Gliwice 2005r.,”Java Kompendium programisty”, HelionAho A, Hopcroft J, Ullman J, Gliwice 2003r, „Projektowanie i analizaalgorytmów”, HelionLoudon K, Gliwice 2003 r.,” Algorytmy w C”, HelionWróblewski Piotr, Gliwice 2009r. Algorytmy, struktury danych i technikiprogramowania. Wydanie IV, Helion

Literaturauzupełniająca

Drozdek A, Warszwa 1996r.,”struktury danych w języku C”,WNTSedgewick R, Warszawa 2003r.,”Algorytmy w C++”,RMKoffman E, Gliwice 2006r.,” Struktury danych i techniki obiektowe naprzykładzie Javy 5.0”,HelionBarr A, Gliwice 2006r,” Znajdź błąd. Sztuka analizowania kodu”, HelionGliwice

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 75Przygotowanie do zajęć 25Studiowanie literatury 45Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 55Łączny nakład pracy studenta 200

Page 56: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 4 z 4

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 7

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 7

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 57: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: …… B.9 ……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo informacji w firmieKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów WTIiE/Instytut Telekomunikacji i InformatykiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Jacek Majewski

Przedmioty wprowadzająceMatematyka, Teoria informacji, Przetwarzanie sygnałów,Podstawy telekomunikacji, Systemy i sieci telekomunikacyjne,Architektura komputerów i systemów operacyjnych

Wymagania wstępneZnajomość pojęć z zakresu algebry, rachunkuprawdopodobieństwa, działanie systemów i sieciteleinformatycznych

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

VII 15 1VII 15 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawnych

aspektów zarządzania i przetwarzania powierzonejinformacji w systemach teleinformatycznych

K_W21,K_W22,K_W23

T1A_W08,T1A_W10,T1A_W09

W2 Posiada wiedzę w zakresie programowej i sprzętowejkonfiguracji systemów bezpieczeństwa infrastrukturyteleinformatycznej

K_W06,K_W19

T1A_W02,T1A_W03,T1A_W05

UMIEJĘTNOŚCIU1 Potrafi dokonać podstawowej analizy bezpieczeństwa

części programowej i sprzętowej systemuteleinformatycznego

K_U23 T1A_U10

U2 Potrafi dobrać narzędzia sprzętowe i programowe doochrony danych w tym danych osobowych

K_U25 T1A_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Page 58: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 4

K1 Jest kompetentny we współpracy i szkoleniu osób, którenie są specjalistami w zakresie systemówteleinformatycznych, w obszarze wykorzystywanychmechanizmów bezpieczeństwa informacji

K_K03 T1A_K05

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład multimedialny, prezentacje, wykład z elementami dyskusji, Projekt - realizowany w formierealizacji zagadnień z obszaru bezpiecznego przetwarzania informacji

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Wykład - zaliczenie pisemne w formie testu lub zadańProjekt – prezentacja, pisemny raport z wykonanych zadań.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady: Bezpieczeństwo - definicje pojęć podstawowych. Bezpieczeństwo jakoproces realizowany w czasie obejmujący różne dziedziny i obszaryfunkcjonowania firmy. Model ISO/OSI i TCP/IP – funkcjonalność. Wirusykomputerowe - pojęcia podstawowe, podział i sposób działania. Systemyantywirusowe - elementy składowe i sposoby działania. Dobre praktykibezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych. Usługi z zakresubezpieczeństwa – analiza na modelu funkcjonalnym ISO/OSI. Klasyfikacjazagrożeń w systemach teleinformatycznych. Straty wynikające z zagrożeń wsystemach komputerowych. Zagrożenia dla informacji i usług. Związki pomiędzyusługami ochrony informacji. Słabe punkty sieci komputerowych. Kryptografia -pojęcia podstawowe. Kryptografia - metody, idea podpisu cyfrowego. Praktycznewskazówki wyboru haseł. Zapory ogniowe - pojęcia podstawowe,funkcjonalność, konfiguracja. Przykłady zagrożeń niepoprawnej implementacjinorm i standardów bezpieczeństwa na przykładzie sieci IEEE 802.11.Bezpieczeństwo - zależność między sprawcami a obiektami przestępstw.Bezpieczeństwo - zagrożenia i typowe środki ochrony. Elementy wpływające nabezpieczeństwo systemów komputerowych. Budowa strategii systemubezpieczeństwa firmy, plan i istota zabezpieczeń. Przykład propozycji IBM wzakresie tabeli działań kierownictwa w obszarze ochrony informacji. Analizaryzyka wobec zakresu zabezpieczeń systemu komputerowego. Przykładpropozycji FBI - model postępowania w obecności zagrożeń. Klasyfikacja metodutrzymania bezpieczeństwa, poziomu ochrony. Przykłady norm bezpieczeństwa:np. ISO/IEC TR 13335 (odp. PN-I-13335), Federal Information ProcessingStandard (FIPS), BS 25999, ISO/IEC 27001. Bezpieczeństwo – aktyadministracyjne. Zasady projektowania mechanizmów ochrony informacji.Bezpieczeństwo - sposoby działania intruza w systemie. Modele i metody atakówsieciowych na systemy teleinformatyczne.Projekt: Zapoznanie studentów z dostępnymi rozwiązaniami sprzętowymi ioprogramowania w zakresie ochrony informacji w firmowych systemachteleinformatycznych.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Dyskusja

Page 59: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

W1 x xW2 x xU1 x x xU2 x x xK1 x x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. W. Stallings, Network Security Essentials. Prentice Hall, 20032. J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach

informatycznych. PWN, 20013. N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce., Helion, 20044. S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. Wyd. RM, 19975. W. R. Cheswick. Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Helion, 20036. Sieber V. : The International Handbook on Computer Crime. Computer-Related

Economic Crime and the Infrigement of Privacy ; J. Willey and Sons 1986.7. Slade’s R. : Guide to Computer Viruses ; Springer, New York 1996.8. Noonan Wesley J.: Ochrona Infrastruktury Sieciowej. McGraw Hill,

Wydawnictwo “Edition 2000” 2004, ISBN 83-73669. Malik S.: Network Security Principles and Practices. CiscoPress 2003,

ISBN 1-58705-025-010. Szmit M., Gusta M., Tomaszewski M.: 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci

komputerowej. Wydawnictwo Helion 2005, ISBN 83-7361-517-211. Lukatsky A.: Wykrywanie włamań i aktywna ochrona danych. A-LIST LLC,

Wydawnictwo Helion 2005, ISBN 83-7361-666-7Literaturauzupełniająca

1. Bieżące raporty dotyczące bezpieczeństwa generowane np. przez firmyprodukujące systemy antywirusowe

2. Analiza incydentów (raporty) – naruszeń bezpieczeństwa technologii, procedur.3. Cornwall H. : Datatheft. Computer Fraud, Industrial Espionage and Information

Crime ; Mandarin Paperibacks, London 1990.4. Kaeo M.: Tworzenie Bezpiecznych Sieci. CiscoPress, Wydawnictwo Mikom

2000, ISBN 83-7158-245-5.5. Kifner T.: Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji. Wydawnictwo Helion

1999, ISBN 83-7197-187-7.6. Scambray J., McClure S., Kurtz G.: Hakerzy Cała Prawda. Sekrety zabezpieczeń

sieci komputerowych. Osbourne / McGraw-Hill, Wydawnictwo Translator 2001,ISBN 83-86149-85-X.

7. Strebe M.: Firewalls. Ściany ogniowe. SYBEX Inc., Wydawnictwo Mikom 2000,ISBN 83-7279-025-6.

8. Dancewicz M.: Techniki skanowania sieci komputerowych. Software 2.0 nr 9(81) 2001, Software-Wydawnictwo Sp. z o.o., ISSN 1508-1656.

9. Horton M., Mugge C.: HackNotes™ Network Security Portable Reference.McGraw-Hill 2003, ISBN 0072227834

10. Ustawa o ochronie danych osobowych.11. Ustawa o ochronie informacji niejawnych.12. Ustawa o dostępie do informacji publicznej.13. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych14. Normy dotyczące bezpieczeństwa informacji ISO/IEC, PN

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 30

Page 60: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 4 z 4

Przygotowanie do zajęć 25Studiowanie literatury 20Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 15Łączny nakład pracy studenta 90

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 3

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 3

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 61: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów Ii II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……B.10.………

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Wstęp do elektroniki

Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja

Poziom studiów I (inż.)

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Specjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej

Jednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy

dr hab. inż. Maciej Walkowiak, prof. UTPmgr inż. Anna Witenberg

Przedmioty wprowadzające Brak

Wymagania wstępne Brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

SemestrWykłady Ćwiczenia

audytoryjneĆwiczenia

laboratoryjneĆwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenowe

Liczbapunktów

(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS1

I 15 1

I 15 1

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZA

W1 Zna podstawowe fakty z historii telekomunikacji ielektroniki.

K_W19 T1A_W05

W2 Ma podstawową wiedzę o modelach stosowanych welektronice i telekomunikacji.

K_W01 T1A_W01T1A_W07

1 ostateczna liczba punktów ECTS

Page 62: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona z 5

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i baz danychoraz odpowiednio je interpretować.

K_U01 T1A_U01

U2 Potrafi stosować podstawowe narzędzia matematycznewykorzystywane w elektronice i telekomunikacji

K_U07 T1A_U08T1A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Rozumie rolę matematyki i fizyki jako narzędziinżynierskich

K_U24 T1A_U15

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Wykład – pisemna indywidualna forma zaliczenia

Ćwiczenia – ustny sprawdzian przygotowania do ćwiczenia, kolokwium

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z form zajęćwskazanych wpunkcie 1.B

WykładyHistoria telekomunikacji oraz początków elektroniki. Zagadnienieprzekazywania energii ze źródła do obciążenia; pojęcie dopasowaniaenergetycznego; warunki dopasowania. Opis zjawisk fizycznych:rzeczywistość, model fizyczny, model matematyczny. Przykłady modelimatematycznych i fizycznych w elektronice i telekomunikacji.Rozróżnianie definicji od innych zależności na przykładzie pojęciaoporności; prawo Ohma. Wykorzystanie zasady przyczynowości.

ĆwiczeniaWybrane narzędzia matematyczne stosowane w elektronice itelekomunikacji. Obliczanie pochodnych funkcji na przykładzieoptymalizacji dopasowania źródła do obciążenia. Operacje na liczbachzespolonych na przykładzie zapisu symbolicznego. Zapis macierzowy iprzekształcanie macierzy w kontekście metod analizy obwodów. Przykładyszeregów i całek wykorzystywane w teorii sygnałów.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacja

Page 63: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów Ii II stopniaw UTP w Bydgoszczy

W1 x

W2 x

U1 x x

U2 x x

K1 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN2. Zasoby sieciowe

Literaturauzupełniająca

1. Stankiewicz W.: Zadania z matematyki dla wyższych uczelnitechnicznych. PWN

2. Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów.WNT

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studenta

Obciążenie studenta –Liczba godzin

(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 30

Przygotowanie do zajęć 15

Studiowanie literatury 15

Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10

Łączny nakład pracy studenta 70

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2

Page 64: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów Ii II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……C.1………

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Elementy Elektroniczne

Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja

Poziom studiów I (inż.)

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Specjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej

Jednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy

dr hab. inż. Ryszard Wojtyna prof. UTP,

dr inż. Jarosław Majewski,

Przedmioty wprowadzające Fizyka, Matematyka

Wymagania wstępne Brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

SemestrWykłady Ćwiczenia

audytoryjneĆwiczenia

laboratoryjneĆwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenowe

Liczbapunktów

(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS1

II 30 1

II 30 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZA

W1 zna elementarną terminologię związaną z elementamielektronicznymi. Rozumie podstawowe zjawiska fizycznewystępujące w przyrządach półprzewodnikowych.

K_W02 T1A_W01

1 ostateczna liczba punktów ECTS

Page 65: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona z 5

W2 ma uporządkowana wiedzę w zakresie zasady działaniaelementów elektronicznych.

K_W13 T1A_W03T1A_W04

W3 zna i rozumie sposoby wykorzystania elementówelektronicznych w układach analogowych i cyfrowych.

K_W18 T1A_W03T1A_W04T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i baz danychoraz odpowiednio je interpretować.

K_U01 T1A_U01

U2 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. K_U02 T1A_U02U3 Potrafi, w oparciu o poznane metody i wyniki symulacji

komputerowych, dokonać analizy i oceny działaniaelementów elektronicznych.

K_U07 T1A_U08T1A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego doszkalaniasię i podnoszenia swoich kompetencji.

K_K01 T1A_K01

K2 Ma świadomość odpowiedzialności za swoją pracę ipodporządkowania się regułom występującym w zespole.

K_K04 T1A_K03T1A_K04

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia laboratoryjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia laboratoryjne – ustany sprawdzian przygotowania do ćwiczenia, złożeniesprawozdań z wykonanych ćwiczeń

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z form zajęćwskazanych wpunkcie 1.B

WykładyFizyczne podstawy działania półprzewodnikowych elementówelektronicznych. Elementy bez złączowe – termistor, piezorezystor,gaussotron i hallotron. Złącza PN i prostujące złącze metal-półprzewodnik.Diody: prostownicze, stabilizacyjne, pojemnościowe, przełączające,mikrofalowe. Tranzystory: bipolarne, złączowe-polowe, polowe. Tetrodypolowe. Dwu-końcówkowe stabilizatory prądu. Tranzystory bipolarne zizolowaną bramką. Tranzystory typu SIT. Tyrystory, diaki i triaki.Tranzystory jedno-złączowe i programowalne tranzystory jedno-złączowe.Przyrządy ze sprzężeniem ładunkowym. Elementy bierne monolitycznychukładów scalonych. Elementy systemów mikro-elektro-mechanicznych.

Ćwiczenia LaboratoryjneBadanie charakterystyk I-V i prostych układów z zastosowaniem diodpółprzewodnikowych. Tranzystor bipolarny – charakterystyki, podstawoweukłady pracy, właściwości wzmacniające tranzystora bipolarnego.Tranzystory unipolarne JFET i MOSFET – badanie charakterystyk i

Page 66: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów Ii II stopniaw UTP w Bydgoszczy

podstawowych układów pracy. Przyrządy przełączające – tyrystor –charakterystyki. Badanie układów scalonych – wzmacniacz operacyjny,bramka TTL i CMOS – charakterystyki, parametry

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacja

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x

K2 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Świt A., Pułtorak J., 1979, Przyrządy półprzewodnikowe, WNT.

Marciniak W., 1984, Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone,WNT

2. Streetman B., 1976, Przyrządy półprzewodnikowe, WNT

Literaturauzupełniająca

1. Hennel J., 2003, Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT2. Horowitz P., Hill W., 2009, Sztuka elektroniki. WKiŁ

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studenta

Obciążenie studenta –Liczba godzin

(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 60

Przygotowanie do zajęć 10

Page 67: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona z 5

Studiowanie literatury 10

Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10

Łączny nakład pracy studenta 90

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 3

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 3

Page 68: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów Ii II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……C.2……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Analogowe układy elektroniczne

Kierunek studiów Elektronika i telekomunikacja

Poziom studiów I stopnia (inż.)

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Specjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej

Jednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy

dr hab. inż. Ryszard Wojtyna, prof. nadzw. UTP (wykład)

Przedmioty wprowadzające Obwody i sygnały, Przyrządy półprzewodnikowe

Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu elementów elektronicznych imetod opisu i analizy obwodów elektronicznych.

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

SemestrWykłady Ćwiczenia

audytoryjneĆwiczenia

laboratoryjneĆwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenowe

Liczbapunktów

(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS1

III 30E 1

III 30 2

III 15 3

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZA

W1 zna elementarną terminologię związaną z elektronikąanalogową. Rozumie podstawowe zasady działania

K_W02 T1A_W01

1 ostateczna liczba punktów ECTS

Page 69: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona z 5

układów analogowychW2 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie działania

analogowych układówK_W13 T1A_W03

T1A_W04W3 zna i rozumie sposoby wykorzystania układów

analogowych oraz narzędzia do ich projektowania isymulacji

K_W18 T1A_W03T1A_W04T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury orazinterpretować uzyskane informacje

K_U01 T1A_U01

U2 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole K_U02 T1A_U02U3 Potrafi dokonać analizy prostego układu analogowego w

zakresie czasu i częstotliwościK_U08 T1A_U08

T1A_U09KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Rozumie potrzebę nieustannego dokształcania się ipodnoszenia swoich kompetencji zawodowych

K_K01 T1A_K01

K2 Ma świadomość odpowiedzialności za swoją pracę ipodporządkowania się regułom pracy w zespole

K_K04 T1A_K03T1A_K04

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład z elementami technik multimedialnych, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Wykład - egzamin pisemnyĆwiczenia laboratoryjne – ustny sprawdzian przygotowania do ćwiczeń, złożenie sprawozdań zwykonanych ćwiczeńĆwiczenia projektowe – złożenie wykonanego projektu i jego pozytywna ocena

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z form zajęćwskazanych wpunkcie 1.B

WykładyTryby pracy układów elektronicznych. Specyfika i klasy układówanalogowych. Metody analizy i projektowania układów analogowych.Wpływ sprzężenia zwrotnego na właściwości układów analogowych.Rodzaje sprzężeń zwrotnych i zagrożenia wynikające z ich stosowania.Klasyfikacja wzmacniaczy elektronicznych. Właściwości i zastosowaniapopularnych wzmacniaczy, tj. wzmacniaczy małosygnałowych,wzmacniaczy różnicowych, wzmacniaczy operacyjnych, wzmacniaczyszerokopasmowych, wzmacniaczy mocy małej i dużej częstotliwości,wzmacniaczy optoelektronicznych. Filtry elektroniczne – klasyfikacja,budowa, właściwości i zastosowania. Zasilacze napięciowe o działaniuciągłym i zasilacze impulsowe. Generatory przebiegów okresowych –klasyfikacja, budowa, właściwości i zastosowania. Modulatory,demodulatory i układy przemiany częstotliwości. Układy z pętląsynchronizacji fazowej. Przetworniki analogowo-cyfrowe icyfrowo-analogowe. Specjalizowane układy analogowe.

Page 70: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów Ii II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Ćwiczenia LaboratoryjneZestawianie połączeń wybranych układów analogowych (filtry,wzmacniacze, kłady zasilające itp.) i wykonywanie pomiarówpodstawowych wielkości elektrycznych tych układów.

Projekt

Wykonanie projektu i symulacje komputerowe pracy (analiza, obliczenia)prostych analogowych układów elektronicznych z wykorzystaniemśrodowiska PSPICE

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacja

W1 X

W2 X

W3 X

U1 X X X

U2 X X X

U3 X X X

K1 X

K2 X

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Z. Nosal, J. Baranowski: Układy elektroniczne cz. I, WNT, W-wa, 20032. A. Filipkowski: Układy elektroniczne - Analogowe i cyfrowe. WNT, W-wa,

20033. P. Horowitz, W. Hill: Sztuka elektroniki. WKiŁ, W-wa, 2001

Literaturauzupełniająca

1. J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne część 2 - Układyanalogowe nieliniowe impulsowe, WNT, Warszawa 2004.

2. A. Guziński: Liniowe elektroniczne układy analogowe. WNT, W-wa, 1994

Page 71: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona z 5

3. U. Tietze, CH. Schenk: Układy półprzewodnikowe. WNT, W-wa, 1997

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studenta

Obciążenie studenta –Liczba godzin

(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 75

Przygotowanie do zajęć 25

Studiowanie literatury 25

Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 20

Łączny nakład pracy studenta 145

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 6

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 6

Page 72: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……C.3………

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeńKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I (inż.)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Tomasz Talaśka

Przedmioty wprowadzające Podstawy elektronikiWymagania wstępne Brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

II 15 1III 15 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna elementarną terminologię w zakresie własności

elektrycznych materiałów wykorzystywanych w układachelektronicznych i w automatyce.

K_W02 T1A_W01

W2 ma podstawową wiedzę z zakresu elementów i urządzeństosowanych w konstrukcjach elektronicznych i wautomatyce

K_W05K_W20

T1A_W01

W3 zna zasady i metody projektowania i konstruowaniaprostych układów elektronicznych i układów automatykiprzemysłowej.

K_W16 T1A_W04T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł K_U01 T1A_U01U2 potrafi pracować indywidualnie i w zespole przy realizacji

zadaniaK_U02 T1A_U02

U3 potrafi skorzystać ze specyfikacji katalogowychelementów celem dopasowania ich do wymagań zadania

K_U17 T1A_U01T1A_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie konieczność ciągłego śledzenia rozwoju K_K01 T1A_K01

Page 73: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

inżynierii materiałowejK2 ma świadomość odpowiedzialności za terminową

realizację zadań przy pracy w zespoleK_K04 T1A_K03

T1A_K04

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, realizacja projektu w grupie

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

W: testy wielokrotnego wyboruP:, opracowanie i pozytywna ocena złożonego projektu wraz z prezentacją multimedialną

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

WykładyWłaściwości elektryczne i elektromechaniczne podstawowych elementów(podzespołów) wchodzących w skład układów elektronicznych i systemówautomatyki przemysłowej. Metody projektowania i montażu płytek PCB zwykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Budowa i zasada działaniasterowników PLC. Projektowanie prostych systemów automatykiprzemysłowej z wykorzystaniem sterowników PLC.Ćwiczenia projektowe – W ramach ćwiczeń projektowych studentpowinien nabyć umiejętność w zakresie projektowania płytek PCB, a takżeprostych i praktycznych układów automatyki przemysłowej zwykorzystaniem sterowników PLC.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacjaW1 XW2 XW3 XU1 XU2 X XU3 XK1 X XK2 X

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Rymarski Z., 2000, Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych.Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych” – WydawnictwoPolitechniki Śląskiej.

2. Sałat, R., Korpysz K., Obstawki P., Wstęp do programowania sterownikówPLC, Wydawnictwo komunikacji i łączności, Warszawa 2012

3. Kisiel R., Podstawy technologii dla elektroników – poradnik praktyczny, BTC,2006

Page 74: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Literaturauzupełniająca

1. Kisiel R., 1999, Podstawy konstruowania urządzeń elektronicznych”, OficynaWydawnicza Politechniki Warszawskiej.

2. Materiały szkoleniowe na stronie http://www.cadsoftusa.com/

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 30Przygotowanie do zajęć 15Studiowanie literatury 15Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 20Łączny nakład pracy studenta 80

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 3

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 3

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 75: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……C.4………

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu OptoelektronikaKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów studia pierwszego stopnia (inżynierskie - 3,5-letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Tomasz Talaśka

Przedmioty wprowadzające Podstawy elektronikiWymagania wstępne brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

III 15 1IV 30 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna elementarną terminologię z zakresu optoelektoniki K_W02 T1A_W01W2 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu działania

podstawowych elementów optoelektronicznychK_W13K_W03

T1A_W03T1A_W04

W3 Zna i rozumie sposoby wykorzystania elementówoptoelektronicznych do przetwarzania i przesyłaniasygnałów

K_W18 T1A_W03T1A_W04T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCIU1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i kart

katalogowych oraz odpowiednio je interpretować.K_U01 T1A_U01

U2 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. K_U02 T1A_U02U3 Potrafi, w oparciu o poznane metody dokonać analizy i

oceny działania elementów optoelektronicznych.K_U07 T1A_U08

T1A_U09KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego doszkalaniasię i podnoszenia swoich kompetencji.

K_K01 T1A_K01

K2 Ma świadomość odpowiedzialności za swoją pracę i K_K04 T1A_K03

Page 76: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

podporządkowania się regułom występującym w zespole. T1A_K04

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych, pokaz, projekt, dyskusja4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Wykład: test wielokrotnego wyboru, aktywność w czasie wykładu,Laboratorium: zaliczenie sprawdzianów i wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych- sprawozdania.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady -Właściwości promieniowania optycznego. Zjawiska optyczne i metody ichopisu. Źródła promieniowania: termiczne, elektroluminescencyjne, lasery– zasada działania i właściwości. Detektory promieniowania– zasadadziałania i parametry techniczne. Trendy rozwojowe optoelektroniki.laboratorium –Badanie nadajników i odbiorników promieniowania. Zapoznanie się zpodstawowymi właściwościami elementów optoelektronicznych.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacjaW1 XW2 XW3 XU1 XU2 XU3 XK1 XK2 X

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Bernard Ziętek, „Optoelektronika”, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.2. Kathryn Booth, Steven Hill, „Optoelektronika”, WKŁ Warszawa 2001.3. Jerzy Siuzdak, „Wstęp do współczesnej telekomunikacji

światłowodowej”, WKŁ Warszawa 1999, wyd.2.Literaturauzupełniająca

1. Z. Bielecki, A. Rogalski: Detekcja sygnałów optycznych, WNT, W-wa,2001

2. M. Malinowski: Lasery światłowodowe, Oficyna Wydawnicza P. W., W-wa, 2003

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45

Page 77: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Przygotowanie do zajęć 5Studiowanie literatury 15Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10Łączny nakład pracy studenta 75

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 3

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 3

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 78: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……C.5………

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Układy i systemy scaloneKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów studia pierwszego stopnia (inżynierskie - 3,5-letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Tomasz Talaśka

Przedmioty wprowadzające Podstawy elektronikiWymagania wstępne brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

IV 30 1IV 15 2IV 15 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna elementarną terminologię związaną z elektroniką i

mikroelektronikąK_W02 T1A_W01

W2 ma uporządkowaną wiedzę i rozumie podstawę zasadydziałania układów elektronicznych (analogowych icyfrowych) wykonanych w postaci scalonej

K_W13 T1A_W03

T1A_W04W3 zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji

układów scalonychK_W18 T1A_W03

T1A_W04T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCIU1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz

interpretować uzyskane informacjeK_U01 T1A_U01

U2 Potrafi posłużyć się właściwie dobrymi narzędziami doprojektowania i symulacji układów elektronicznych

K_U02 T1A_U07T1A_U08T1A_U09

U3 Potrafi projektować proste układy elektroniczneprzeznaczone do różnych zastosowań

K_U08 T1A_U16

Page 79: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 Rozumie potrzebę nieustannego dokształcania się i

podnoszenia swoich kompetencji zawodowychK_K01 T1A_K01

K2 Ma świadomość odpowiedzialności za swoją pracę ipodporządkowania się regułom pracy w zespole

K_K04 T1A_K03T1A_K04

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład z elementami technik multimedialnych, ćwiczenia projektowe

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Wykład - egzamin pisemnyĆwiczenia projektowe – złożenie wykonanego projektu i jego pozytywna ocena

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady -Metody i techniki produkcji układów scalonych. Techniki projektowaniatopografii układów scalonych. Metody i techniku symulacji komputerowejprojektowanych układów. Optymalizacja topografii połączeń elementów.Rola padów w kontekście czasu propagacji sygnałów. Projektowanieukładów analogowych pod kątem minimalizacji szumów ienergooszczędnej pracy. Projektowanie układów analogowych i cyfrowychna jednym podłożu. Kompromis – szybkość działania a straty energii.Prezentacja nowatorskich analogowych i analogowo-cyfrowychspecjalizowanych układów scalonych (ASIC) charakteryzujących siębardzo niskim poborem mocy i wykorzystywanych m.in w aplikacjachmedycznych.

Laboratorium –Zapoznanie się ze specjalizowanym środowiskiem do projektowaniaspecjalizowanych układów scalonych. Wykonanie topografii,optymalizacja podstawowych parametrów i symulacje komputerowewybranych układów scalonych.Projekt –Wykorzystanie specjalizowanego środowiska do projektowania układówscalonych - samodzielnie wykonanie projektu (schemat, topografia iweryfikacja) układu cyfrowego, analogowego lub analogowo-cyfrowego.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacja

W1 x

Page 80: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

W2 x

W3 x

U1 x xU2 x xU3 x xK1 x x

K2 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Hans R. Camenzind, Projektowanie analogowych układów scalonych,BTC, 2010

2. Z. Ciota: Układy analogowe VLSI. Pol. Łódzka, Łódź 20013. Paul Horowitz, Winfield Hill, Sztuka Elektroniki, część 1 i 2, WKŁ,

20094. M. Napieralska, G. Jabłoński: Podstawy mikroelektroniki, Pol. Łódzka,

20055. M. J. Patyra: Projektowanie układów MOS w technice VLSI, W-wa,

1993, WNTLiteraturauzupełniająca

1. Napieralski A, M. Daniel, M. Szermer, K. Ślusarczyk: "Mikromaszyny iczujniki półprzewodnikowe", Pol. Łódzka, Łódź 2001

2. K. Wawryn, Układy z przełączanymi prądami, WNT, 19973. T. Łuba, B. Zbierzchowski, "Komputerowe projektowanie układów

cyfrowych ", WKiŁ, W-wa 20004. P. E. Allen, D. R. Holberg: CMOS Analog Circuit Design, Oxford

University Press, 20028. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 60Przygotowanie do zajęć 15Studiowanie literatury 20Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 25Łączny nakład pracy studenta 120

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 5

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 5

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 81: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: C.6

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Technika cyfrowaKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopniaProfil studiów ogólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Łukasz Saganowski

Przedmioty wprowadzające Matematyka: algebra zbiorów, rachunek zdań,Elektronika: układy przełączające.

Wymagania wstępne

Zakres wiedzy: znajomość podstawowych pojęć z teorii zbio-rów i rachunku zdań, znajomość sposobu działania cyfrowychukładów przełączających.Umiejętności: potrafi pracować – zarówno indywidualnej jak izespołowej.Kompetencje społeczne: rozumie potrzebę podnoszenia kompe-tencji zawodowych.

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

III 45E 3III 30 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów kształ-cenia dla ob-

szaruWIEDZA

W1 Posiada wiedzę z zakresu algebry Boole’a oraz podsta-wowych metod analizy i syntezy cyfrowych układówkombinacyjnych oraz synchronicznych.

K_W01T1A_W01T1A_W07

W2 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury kom-puterów, w szczególności warstwy sprzętowej, K_W06 T1A_W02

T1A_W03W3 Posiada wiedzę z zakresu konstruowania programowal-

nych układów cyfrowych (CPLD, FPGA) przy pomocyjęzyka wysokiego poziomu VHDL.

K_W08T1A_W02T1A_W04T1A_W07

W4 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie K_W13 T1A_W03

Page 82: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 4

wiedzę w zakresie zasad działania cyfrowych ukła-dów elektronicznych.

T1A_W04

W5

Zna i rozumie procesy prostych telekomunikacyjnychurządzeń cyfrowych, układów scalonych i mikrosystemówna potrzeby systemów telekomunikacyjnych. Posiadawiedzę na temat projektowania prostych układów scalo-nych i mikrosystemów dla potrzeb telekomunikacji przypomocy układów programowalnych.

K_W16 T1A_W04T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U1

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych iinnych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioskioraz formułować i uzasadniać opinie Potrafi zaprojekto-wać cyfrowy układ kombinacyjny, synchroniczny orazwybrane elementy mikroprocesora za pomocą klasycz-nych metod projektowania oraz z wykorzystaniem językaopisu sprzętu wysokiego poziomu VHDL.

K_U01K_U22K_U14

T1A_U01T1A_U07,T1A_U09T1A_U14

U2 Potrafi zasymulować działanie zaprojektowanego układucyfrowego opisanego np. za pomocą języka VHDL przypomocy wybranych narzędzi projektowych i symulacyj-nych.

K_U07K_U10

T1A_U08T1A_U09T1A_U07T1A_U08T1A_U09

U3

potrafi sformułować specyfikację prostych systemówelektronicznych i telekomunikacyjnych na poziomie reali-zowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisusprzętu,

K_U14 T1A_U14

U4potrafi projektować proste układy i systemy elektroniczneprzeznaczone do różnych zastosowań, w tym proste sys-temy cyfrowego przetwarzania sygnałów.

K_U16 T1A_U16

U5 Potrafi dobrać odpowiedni cyfrowy układ programowalnydo zadania. K_U17

K_U19

T1A_U01T1A_U16T1A_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcaniasię (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplo-mowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych,osobistych i społecznych

K_K01 T1A_K01

K2 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną orazgotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespolei ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowanezadania

K_K04 T1A_K03T1A_K04

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia laboratoryjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Wykład: Egzamin pisemny – rozwiązanie od 5-ciu do 8-miu specjalnych zadań polegających na zaprojek-towaniu jakiegoś prostego układu cyfrowego,Ćwiczenia laboratoryjne: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, wymagane jest dostarczeniesprawozdań ze wszystkich ćwiczeń.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Page 83: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykład:Układy kombinacyjne i sekwencyjne oraz ich opis matematyczny – tablice funk-cji, funkcje logiczne, automaty, grafy, tablice przejść/wyjść. Cyfrowa reprezenta-cja informacji – systemy zapisu liczb i działania arytmetyczne. Algebra Boole’ajako narzędzie opisu układów logicznych – funkcje logiczne, postaci kanoniczne,metody minimalizacji funkcji logicznych. Analiza i synteza układów kombina-cyjnych. Funktory logiczne. Synteza układów kombinacyjnych z wykorzysta-niem funktorów, multiplekserów i modułów programowalnych. Typowe układykombinacyjne. Układy iteracyjne. Analiza i synteza układów sekwencyjnychsynchronicznych i asynchronicznych – minimalizacja liczby stanów i ich kodo-wanie, wyciągi i hazardy w układach asynchronicznych. Typowe układy sekwen-cyjne –przerzutniki, rejestry, liczniki. Techniki realizacji układów cyfrowych –parametry i charakterystyki. Organizacja magistrali, adresacja i synchronizacja.Pamięci – parametry i typy dostępu do informacji. Wprowadzenie do logiki ukła-dów programowalnych i specjalizowanych. Komputerowe wspomaganie projek-towania i testowania układów cyfrowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:Ćwiczenia laboratoryjne obejmują następujące zagadnienia:

1. Projektowanie układów kombinacyjnych metodą klasyczną (ręczna ana-

liza i synteza).

2. Projektowanie liczników synchronicznych metodą klasyczną.

3. Projektowania automatów stanu metodą klasyczną.

4. Projektowanie podstawowych układów arytmetycznych (dodawanie,

mnożenie itp.)

5. Wprowadzenie do języka VHDL.

6. Projektowanie liczników synchronicznych, liczników porównujących z

preskalerem w języku VHDL.

7. Projektowanie układów arytmetycznych w języku VHDL.

8. Projektowanie detektorów sekwencji w języku VHDL.

9. Projektowanie dwuprocesorowych automatów stanu w języku VHDL.

10. Projektowanie generatorów PWM (Pulse Width Modulation)

11. Obsługa elementów wyświetlających LED i LCD.

12. Projektowanie układów do obsługi interfejsów szeregowych np.

PCM,I2S, I2C, 1Wire itp. w języku VHDL

13. Buforowanie danych odbieranych z interfejsów szeregowych z użyciem

pamięci FIFO

14. Realizacja projektów hierarchicznych w języku VHDL.

15. Projektowanie elementów składowych mikrokontrolera za pomocą języ-

ka VHDL.

Page 84: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 4 z 4

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efekt kształ-cenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 x x x xW2 x xW3 x xW4 x xW5 x xU1 xU2 xU3 xU4 xU5 xK1 x xK2 x x

7. LITERATURA

Literatura pod-stawowa

1. Łuba T.: Synteza układów logicznych, WSISIZ, Warszawa , 20012. Łuba T. Jasiński K. Zbierzchowski B.: Specjalizowane układy cyfrowe w

strukturach PLD i FPGA, WKŁ, Warszawa, 19983. Majewski W.: Układy logiczne, WNT, Warszawa, 19924. Molski M.: Wstęp do techniki cyfrowej, WKŁ, Warszawa, 1989

Literatura uzu-pełniająca

1. Tokheim R.L.: Digital Electronics, Principles and Applications, Mc GrawHill, New York,1999

2. Wikinson B.: The Essence of Digital Design, Prentice Hall Europe Simon &Shuster Company, 1998

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 1B 75Przygotowanie do zajęć 35Studiowanie literatury 35Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 35Łączny nakład pracy studenta 180

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 7

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 7

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 85: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: C.7

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Cyfrowe przetwarzanie sygnałówKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inżynierskie - 3,5-letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy prof. dr hab. inż. Ryszard S. Choraś, dr inż. Mścisław Śrutek

Przedmioty wprowadzająceWymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu matematyki.

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

IV 45E 2V 30 1V 15 1

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia Odniesieniedokierunkowych efektówkształcenia

Odniesieniedo efektówkształceniadla obszaru

WIEDZA

W1 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii sygnałów imetod ich przetwarzania

K_W14+ T1A_W03,T1A_W04

W2 Ma podstawową wiedzę niezbędną do opisu i analizyalgorytmów przetwarzania sygnałów

K_W01+ T1A_W01,T1A_W07

W3 Posiada elementarną wiedzę w zakresie matematyki,matematyki dyskretnej, metod matematycznych niezbędnych doopisu i działania podstawowych układów przetwarzaniasygnałów

K_W01+ T1A_W01,T1A_W07

W4 Ma podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny K_W21 +, T1A_W08

Page 86: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

pracy przy komputerze.

W5 Ma elementarną i rozszerzoną wiedzę w zakresie cyfrowegoprzetwarzania obrazów i innych sygnałów cyfrowych. Znapodstawowe metody zapisu i kompresji sygnałów cyfrowych.

K_W30 T1A_W04

T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemówprzetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości,stosując odpowiednie narzędzia programowe (SciLab)

K_U08+ T1A_U08T1A_U09

U2 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł;potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ichinterpretacji

K_U01+ T1A_U01

U3 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentacjępoświęconą algorytmom przetwarzania sygnałów oraz wynikomprojektu dotyczącego realizacji podstawowych układówprzetwarzania sygnałów

K_U04+ T1A_U03T1A_U04

U4 Potrafi zastosować wybrane algorytmy w cyfrowymprzetwarzaniu sygnałów, potrafi dokonać elementarnej analizysygnałów i obrazów cyfrowych.

K_U29 T1A_U06T1A_U07T1A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną orazgotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole iponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

K_K04+ T1A_K03T1A_K04

K2 Potrafi współdziałać i pracować w grupie nad zadaniami naturytechnicznej, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się K_K08 T1A_K01

T1A_K03

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia projektowe

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Egzamin, kolokwia, obrona projektu

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady :Klasyfikacja sygnałów. Parametry sygnałów. Próbkowanie sygnałów ciągłych.Systemy dyskretne w czasie. Systemy LTI. Przekształcenie Z. Analiza Fourierasygnałów ciągłych w czasie. Analiza Fouriera dyskretnych w czasie sygnałów isystemów. Transformacje Fouriera. Filtracja cyfrowa – Filtry FIR i IIR.Zastosowania cyfrowego przetwarzania sygnałów.Ćwiczenia projektowe :Projekt obejmuje zagadnienia omawiane na wykładzie. Koncentrować się będziena wykorzystaniu pakietu SciLaba w projektowaniu prostych systemówprzetwarzania sygnałów dyskretnych.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efekt Forma oceny (podano przykładowe)

Page 87: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

kształcenia Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

W1 xW2 x xW3 x xU1 xU2 xU3 xK1 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

Literatura podstawowa1. R. G. Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKL,

Warszawa, 19992. T.P.Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów – od teorii do zastosowań, WKL,

Warszawa, 20053. Khalid Sayood, Kompresja danych. Wprowadzenie, RM, Warszawa, 20024. Oppenheim A. V., Schafer R. W. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Wydawnictwa

Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1979.5. Richard G. Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2000.6. Oppenheim A.V.: „Sygnały cyfrowe. Przetwarzanie i zastosowania.” WNT,

Warszawa, 1982.Literaturauzupełniająca

1. J. Szabatin, Podstawy teorii sygnałów, WKŁ, Warszawa, 2000.2. H., Dziech A., Sawicki J., Elementy cyfrowego przetwarzania sygnałów z

przykładami zastosowań i wykorzystaniem środowiska MATLAB. WydawnictwoPostępu Telekomunikacji, Kraków, 1999, s. 132.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 90Przygotowanie do wykładu i projektu 10Studiowanie literatury 10Przygotowanie projektu 10Łączny nakład pracy studenta 120

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 4

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 4

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 88: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: C 8

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Podstawy telekomunikacjiKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr hab. inż. Zdzisław Drzycimski

Przedmioty wprowadzające brakWymagania wstępne brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

I 30 2II 30 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna podstawowe pojęcia związane ze współczesną

telekomunikacją oraz jej zadaniamiK_W10,K_W19

T1A_W02,T1A_W05

W2 zna ogólne charakterystyki sygnałów reprezentującychokreślone typy wiadomości

K_W01 T1A_W01,T1A_W07

W3 zna podstawowe sposoby przetwarzania sygnałów wodniesieniu do mediów przesyłowych oraz systemówtelekomunikacyjnych

K_W01,K_W11

T1A_W01,T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi poprawnie zinterpretować oraz scharakteryzować

zmodulowane sygnały telekomunikacyjneK_U08 T1A_U08

U2 potrafi sklasyfikować oraz określić miejsce zastosowaniamediów teletransmisyjnych w odniesieniu do ichpodstawowych parametrów

K_U17 T1A_U01,T1A_U16

U3 potrafi określić cel i miejsce stosowania określonychsystemów i sieci telekomunikacyjnych

K_U15 T1A_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy na K_K01 T1A_K01

Page 89: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

temat ogólnie pojętej telekomunikacji jako dziedzinynieustannie rozwijającej się

K2 posiada pełną świadomość, iż większość gałęzigospodarek światowych są podporządkowane sprawnejtelekomunikacji i teleinformatyce

K_K02 T1A_K02

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

zaliczenie pisemne

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykład: Zadania telekomunikacji. Sygnały i wiadomości. Reprezentacjasygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości. Charakterystyka sygnałówreprezentujących: dźwięki, teksty, obrazy nieruchome i ruchome, dane cyfrowe.Sieć telekomunikacyjna. Kanały telekomunikacyjne i ich własności. Kryteriaoceny jakości i sposoby optymalizacji. Usługi telekomunikacyjne. Mediatransmisyjne: przewodowe, radiowe, światłowodowe. Modulacje analogowe icyfrowe – sposoby i własności. Ogólne zasady działania cyfrowych systemówtransmisyjnych PDH – tworzenie systemów E1, regeneratory, systemy wyższychrzędów. Zasady działania radiowych systemów telekomunikacyjnych DECT.Telefonia komórkowa GSM – zasady tworzenia i działania, usługi, kierunkirozwoju. Sieci komputerowe i Internet.Laboratorium:

1. Wpływ zniekształceń liniowych na jakość transmisji.2. Wpływ zniekształceń nieliniowych na jakość transmisji.3. Wpływ przedników na jakość transmisji w torach kablowych.4. Wpływ niedopasowania impedancji na jakość transmisji.5. Własności i efekty modulacji amplitudy AM.6. Kody transmisyjne.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 xW2 xW3 x xU1 xU2 xU3 xK1 xK2 x

7. LITERATURA

Literatura Reed R., 2000. Telekomunikacja. WKŁ.

Page 90: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

podstawowa Małecki J., 1993. Wstęp do telekomunikacji. Lynx-SFT.Jajszczyk A., 1993. Wstęp do telekomutacji. WNT.

Literaturauzupełniająca

WesołoHaykin S., 2000. Systemy telekomunikacyjne. WKŁ.Wesołowski K., 2003. Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych. WKŁ

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 60Przygotowanie do zajęć 15Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 15Łączny nakład pracy studenta 100

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 4

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 4

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 91: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: C.9

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Protokoły komunikacyjneKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Piotr Kiedrowski

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacjiWymagania wstępne Brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

IV 15 1V 30 1

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna podstawowe protokoły stosowane w sieciach

telekomunikacyjnych, które są klasyfikowane wedługmodeli warstwowych

K_W10,K_W12,K_W26

T1A_W02T1A_W04

W2 zna metody badania oraz modelowania protokołów K_W08,K_W25

T1A_W02T1A_W04

W3 zna ogólną budowę testerów oraz oprogramowaniesłużące do monitorowania protokołów

K_W15 T1A_W03

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi poprawnie sklasyfikować protokoły

komunikacyjne w odniesieniu do warstw funkcjonalnychK_U01,K_U14

T1A_U01,T1A_U14

U2 potrafi utworzyć prostą aplikację programowegoprotokołu

K_U22 T1A_U07

U3 potrafi wykorzystywać sprzęt emulacyjny i pomiarowy dooceny właściwości systemu telekomunikacyjnego

K_U11 T1A_U08,T1A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę bieżącego aktualizowania wiedzy na

temat rosnącej liczby nowych technologiiK_K01,K_K07

T1A_K01

Page 92: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

komunikacyjnych oraz protokołów w nimi związanychK2 posiada pełną świadomość, iż rozwój nowatorskich

teleinformatycznych i telekomunikacyjnych rozwiązańjest konieczny, aby podołać ciągle rosnącemuzapotrzebowaniu na usługi teleinformatyczne

K_K02 T1A_K02

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, metoda przypadków

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin pisemny w przypadku wykładu,w przypadku ćwiczeń laboratoryjnych – średnia ocen z przygotowania ćwiczeń i przebiegu ćwiczeń.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

WykładKlasyfikacja protokołów komunikacyjnych ich rola w realizacji transmisjidanych, sygnalizacji oraz usług multimedialnych. Rys historyczny i kierunkirozwoju transmisji danych. Modele warstwowe służące do opisu protokołów.Najczęściej stosowane protokoły w nowoczesnych sieciach komunikacyjnych.Modelowanie oraz zasady badania protokołów komunikacyjnych na zgodnośćz zaleceniami. Metodyka badań wydajności protokołów komunikacyjnych.Wymierna ocena błędów i anomalii systemów opartych na realnychprotokołach komunikacyjnych. Metodyka monitorowania oraz zapoznanie sięz budową i oprogramowaniem testerów i emulatorów protokołów. Metodyrejestracji oraz analiza off-line.

Ćwiczenia laboratoryjneMonitorowanie wybranych protokołów drugowarstwowych itrzeciowarstwowych. Wybrane analizatory protokołów komunikacyjnych.Badanie protokołów w warunkach błędów transmisyjnych. Praca zemulatorami protokołów. Poznanie oprogramowania do monitorowania ianalizy protokołów sieciowych. Badanie parametrów siecikomputerowych opartych na protokole TCP/IP. Tworzenie prostychaplikacji programowych protokołów oraz rola prymitywów wkomunikacji między warstwami.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma ocenyEgzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Przygotowanie

W1 xW2 xW3 xU1 x xU2 x xU3 xK1 xK2 x

7. LITERATURA

Literatura 1. Woźniak J., Nowicki K.: (1998) Sieci LAN, MAN i WAN protokoły

Page 93: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

podstawowa komunikacyjne, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji,

2. Pach R.: (1997) Wybrane problemy analizy i projektowania protokołówwielodostępu w sieciach teleinformatycznych. Społeczeństwo GlobalnejInformacji.

3. Łapkiewicz Z.: (1995) Tester protokołów K1197 – materiały szkoleniowe,Instytut Telekomunikacji PW

Literaturauzupełniająca 4. Danilewicz G.: (2005) System sygnalizacji nr 7 Protokoły, standaryzacja.

WKŁ

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 5Studiowanie literatury 5Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 5Łączny nakład pracy studenta 60

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 94: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: …… C.10 ……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Teoria sygnałówKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inżynierskie - 3,5-letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy prof. dr hab. inż. Igor Rozhankivskyy

Przedmioty wprowadzające Matematyka, Podstawy telekomunikacji

Wymagania wstępne Znajomość pojęć z zakresu algebry, rachunkuprawdopodobieństwa

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

III 30 2III 15 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 posiada uporzadkowaną wiedzę dotyczącą technik

przetwarzania i kodowania sygnałów do zastosowań wsieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

K_W04,K_W10,K_W14

T1A_W01,T1A_W02,T1A_W03,T1A_W04

W2 zna terminologię związaną z metodami przetwarzaniasygnałów w dziedzinach czasu i częstotliwości

K_W18 T1A_W01,T1A_W05

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi celowo stosować metody przetwarzania sygnałów

dla dostosowania cyfrowej informacji do właściwościkanału przesyłowego

K_U01,K_U03,K_U10

T1A_U01,T1A_U03,T1A_U05,T1A_U06,T1A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład multimedialny, zadania projektowe, pokaz, dyskusja.

Page 95: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Wykład – zaliczenie pisemne lub odpowiedź ustna, ocena z realizacji zadania projektowego, dyskusja iomówienie zadania projektowego.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady: Sygnały i ich modele matematyczne. Klasyfikacja i modelematematyczne sygnałów. Parametry sygnałów w dziedzinie czasu. Funkcjakorelacji. Sygnały w dziedzinie częstotliwości. Szereg Fouriera. Podstawowewłaściwości szeregu Fouriera. Widmo gęstości mocy. Dyskretyzacja sygnałówciągłych. Twierdzenie o próbkowaniu. Próbkowanie idealne i próbkowanienaturalne, kodowanie. Decymacja i interpolacja. Obliczanie parametrówsygnałów na podstawie próbek. Analiza widmowa sygnałów. Ciągi dyskretne wczasie. Podstawowe właściwości dyskretnej transformaty Fouriera, interpretacjagraficzna i analityczna, zniekształcenia wywołane nakładaniem się widm. Oknowycinające, zjawisko przenikania. Analiza widmowa na podstawie próbeksygnału. Szybka transformata Fouriera. Podstawy filtracji cyfrowej. Podstawowewłaściwości filtrów cyfrowych. Realizacja metod analogowych technikącyfrową. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI). Podstawyprojektowania filtru dolnoprzepustowego. Zjawisko Gibbsa i metody redukcjizniekształceń oscylacyjnych. Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej(NOI). Schematy strukturalne i podstawy projektowania filtrów NOI. Podstawycyfrowego przetwarzania obrazów. Przegląd i charakterystyka metod kodowaniai dekodowania obrazów.Ćwiczenia projektowe: Sprawdzenie umiejętności stosowania praktycznegoelementów wykładu.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Dyskusja

W1 x xW2 x xU1 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Jerzy Szabatin - Podstawy teorii sygnałów, Wydawnictwa Komunikacji iŁączności, rok wydania: 2003, ISBN: 83-206-1331-0.

2. Tomasz Zieliński - Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów, UczelnianeWydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, rokwydania: 2002, ISBN: 83-88309-55-2.

3. Tomasz P. Zieliński - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań ,Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, rok wydania: 2005, ISBN: 83-206-1596-8.

Literaturauzupełniająca

1. Dag Stranneby - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Metody, algorytmy,zastosowania, BTC, rok wydania: 2004, ISBN: 83-921073-4-9.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Page 96: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 30Studiowanie literatury 20Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 45Łączny nakład pracy studenta 140

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 6

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 6

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 97: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: C.11

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu MetrologiaKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I (inż.)Profil studiów OgólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunekstudiów

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy

dr hab. inż. Jan Ryszard Jasik, prof. UTPdr inż. Dariusz Surmadr inż. Sławomir Andrzej Torbus

Przedmioty wprowadzające Matematyka, Fizyka, Teoria obwodówWymagania wstępne znajomość podstawowych praw obwodów elektrycznych,

rachunku różniczkowego i całkowego, rachunkuprawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz zasaddziałania podstawowych układów elektronicznychanalogowych i cyfrowych

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe

Seminaria Zajęciaterenowe

Liczbapunktów

(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

I 30 2II 30 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę

w zakresie zasad działania elementów elektronicznych(w tym elementów optoelektronicznych, elementówmocy oraz czujników), analogowych i cyfrowychukładów elektronicznych oraz prostych systemówelektronicznych

K_W13 T1A_W03T1A_W04

W2 ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna irozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowychwielkości charakteryzujących elementy systemówtelekomunikacyjnych różnego typu, zna metodyobliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do

K_W15 T1A_W03T1A_W04T1A_W07

Page 98: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 4

analizy wyników eksperymentuUMIEJĘTNOŚCI

U1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych iinnych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioskioraz formułować i uzasadniać opinie

T1A_U01

U2 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umieoszacować czas potrzebny na realizację zleconegozadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogramprac zapewniający dotrzymanie terminów

T1A_U02

U3 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacjizadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierającyomówienie wyników realizacji tego zadania

K_U03 T1A_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz

gotowość podporządkowania się zasadom pracy wzespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnierealizowane zadania

K_K04 T1A_K03T1A_K04

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

5. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin pisemny lub ustny, sprawdzian, sprawozdania z ćwiczeń

6. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykłady 1. Podstawowe pojęcia metrologii: wielkość fizyczna i wartośćwielkości, pomiar, mezurand, wzorzec, czujnik, przetwornik iprzyrząd pomiarowy, metoda i układ pomiarowy, system pomiarowy.

2. Błędy pomiarów, pojęcie niepewności, klasyfikacja błędów: błądprzyrządu i błąd metody, błąd podstawowy i dodatkowy, błądsystematyczny i przypadkowy, błąd statyczny i dynamiczny, błądaddytywny i multiplikatywny.

3. Wzorce wielkości elektrycznych i czasu, hierarchia wzorców:wzorzec ampera, kwantowe wzorce napięcia i rezystancji,regulowane wzorce pojemności, indukcyjności i rezystancji,kwarcowe i atomowe wzorce częstotliwości.

4. Oznaczanie klasy i normalizacja błędów narzędzi pomiarowych:normalizacja addytywna, multiplikatywna, addytywno-multiplikatywna, i normalizacje nietypowe.

5. Obliczanie błędów przy jednokrotnych pomiarach bezpośrednich ipośrednich; zasady zaokrąglania wyniku i błędu pomiaru.

6. Przegląd ustrojów mierników analogowych stosowanych do pomiaruprądu, napięcia, mocy i energii.

7. Pomiarowe przetworniki skali: dzielniki napięcia, boczniki irezystory dodatkowe, przekładniki prądowe i napięciowe,wzmacniacze pomiarowe.

8. Pomiary czasu i częstotliwości: struktura, funkcje i właściwościczęstościomierza/czasomierza cyfrowego, fazomierz cyfrowy.

9. Pomiary napięcia i natężenia prądu stałego: woltomierze iamperomierze magnetoelektryczne, kompensacyjna metoda pomiarunapięcia stałego, struktury i właściwości multimetrów cyfrowych zprzetwarzaniem na czas i na częstotliwość.

Page 99: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

10. Pomiary rezystancji: metoda techniczna oraz metody mostkowe ikomparacyjne.

11. Pomiary wielokrotne w warunkach powtarzalności: obliczaniebłędów przypadkowych oraz całkowitej i rozszerzonej niepewnościpomiarów, prezentowanie wyników pomiarów i niepewnościpomiarowej, pisanie raportu z pomiarów.

12. Pomiary parametrów napięcia zmiennego: woltomierzeelektromagnetyczne, multimetry cyfrowe z przetwornikami (AC toDC), multimetry próbkujące.

13. Pomiary mocy i energii w obwodach jednofazowych prądusinusoidalnego.

14. Pomiary wartości chwilowej napięcia: analogowe i cyfroweoscyloskopy elektroniczne, cyfrowa rejestracja przebiegu napięcia.

15. Automatyzacja pomiarów – współpraca standardowej aparaturypomiarowej z komputerem osobistym.

Laboratorium 1. Pomiary parametrów źródeł napięć stałych o małej mocy wyjściowej2. Badanie mierników magnetoelektrycznych3. Pomiary parametrów dwójników pasywnych metodami technicznymi4. Pomiary kompensatorem napięcia stałego5. Pomiary wielokrotne i szacowanie niepewności w układzie

wspomaganym komputerowo6. Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego7. Cyfrowe pomiary częstotliwości i czasu8. Multimetryczne pomiary napięcia i prądu stałego9. Multimetryczne pomiary parametrów napięcia zmiennego10. Pomiary mocy odbiorników jednofazowych prądu sinusoidalnego

miernikami analogowymi11. Wyznaczanie parametrów dwójników pasywnych metodą pomiarów

trzech napięć w układzie wspomaganym komputerowo12. Badanie przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-

analogowych

7. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)

Egzaminustny

Egzaminpisemny

Sprawdzian Sprawozdaniaz ćwiczeń

W1 x xW2 x xU1 xU2 x xU3 xK1 x

8. LITERATURA

Literatura podstawowa 1. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT,Warszawa 2003r.

2. Jellonek A., Gąszczak J., Orzeszkowski Z., Rymaszewski R.: Podstawymetrologii elektrycznej i elektronicznej. PWN, Warszawa 1980 r.

Page 100: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 4 z 4

3. Kalus - Jęcek B., Kuśmierek Z.: Wzorce wielkości elektrycznych i ocenaniepewności pomiaru. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006 r.

4. Wołłk-Łaniewski L., Wittek J.: Niepewność pomiaru w zadaniach zmetrologii elektrycznej, Wyd. UTP, Bydgoszcz 2008 r.

Literatura uzupełniająca 1. Taylor J.R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego. PWN, Warszawa1999r.

2. Piotrowski J., Podstawy miernictwa. WNT, Warszawa 2002 r.3. Marcyniuk A., Podstawy miernictwa elektrycznego dla kierunku

elektronika. Wyd. P.Śl., Gliwice 2002 r.4. Stabrowski M., Cyfrowe przyrządy pomiarowe. P.W.N., Warszawa 2002r.5. Tumański S., Technika pomiarowa. WNT, Warszawa 2007 r.6. Skubis. T. Opracowanie wyników pomiarów. Wydawnictwo P.Śl,,

Gliwice 2003r.7. Dusza J., Gortat G., Leśniewski A., Podstawy Miernictwa. Oficyna Wyd.

P.W., Warszawa 2004r.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studenta Obciążenie studenta –Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 60Przygotowanie do zajęć 15Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 15Łączny nakład pracy studenta 100

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 4

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 4

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 101: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: … C.12 …

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Podstawowe zagadnienia transmisyjneKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr hab. inż. Zdzisław Drzycimski

Przedmioty wprowadzające Przetwarzanie Sygnałów, Systemy i Sieci Telekomunikacyjne,Urządzenia i Systemy Teletransmisyjne,

Wymagania wstępne Znajomość technik stosowanych w cyfrowych systemachtransmisyjnych

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

SemestrWykłady Ćwiczenia

audytoryjneĆwiczenia

laboratoryjneĆwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

IV 15 1IV 30 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna formaty oraz zasady funkcjonowania systemów z

komutacją pakietówK_W10,K_W26

T1A_W02,T1A_W04

W2 zna szczegółowo właściwości oraz miejsca zastosowańcyfrowych modulacji pasmowych w połączeniu ztechnikami rozpraszania widma

K_W27,K_W28

T1A_W04,T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi określić specyfikę funkcjonowania sieci

pakietowej w odniesieniu do usługK_U14 T1A_U14

U2 potrafi ocenić miejsce zastosowania jak też właściwościcyfrowych modulacji pasmowych oraz technikrozpraszania widma

K_U08 T1A_U08,T1A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z

zakresu nowoczesnych technik transmisyjnych w celuszybkiej sprzętowej oraz programowej weryfikacji

K_K01,K_K07

T1A_K01

Page 102: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

istniejących sieciK2 posiada pełną świadomość, iż dzięki nowoczesnym

systemom i sieciom teletransmisyjnym możliwa jestszybka wymiana informacji, co jest siłą napędowągospodarki

K_K02 T1A_K02

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

zaliczenie pisemne z wykładu, sprawozdania z laboratorium

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

WykładySystemy ATM. Komórki ATM. Multipleksacja i przełączanie (komutacja)komórek ATM. Architektura protokołu komunikacyjnego sieci ATM. Funkcjerealizowane poprzez poszczególne warstwy protokołu. Ścieżki i kanaływirtualne. Kierowanie ruchem (routing) w sieciach ATM. Interfejsy w sieciachATM. Usługi oferowane w sieciach ATM. Warstwowa struktura sieci ATM.Współpraca sieci ATM oraz IP.Techniki modulacji cyfrowych: MPSK, MFSK, MSK, QAM. Modulacje owidmie rozproszonym - własności, odporność na zakłócenia.Ćwiczenia laboratoryjne: Widma sygnałów cyfrowych, Kody rozpraszające,Zależność odporności na zakłócenia od długości słowa kodowego i rodzaju kodu.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma ocenyEgzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 xW2 xU1 xU2 xK1 x xK2 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Chen T.,M., 1995. ATM switching systems. Artech House2. Haykin s., 1998. Systemy telekomunikacyjne. WKŁ. t.1i 23. Xiong F., 2000. Digital modulation techniques. Artech House

Literaturauzupełniająca

4. Killen H., B., 1992. Transmisja cyfrowa w systemach światłowodowych isatelitarnych. WKŁ

5. Wajda K., 1995.Sieci szerokopasmowe. Fundacja Postępu Telekomunikacji

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Page 103: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 15Studiowanie literatury 15Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 15Łączny nakład pracy studenta 90

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 3

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 3

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 104: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: C.13

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Języki programowania wysokiego poziomuKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inżynierskie – 3.5letnie.)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej

Jednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Piotr Grad

Przedmioty wprowadzające Architektura komputerów i systemów operacyjnych, Podstawyprogramowania

Wymagania wstępne Podstawy programowania

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

IV 45E 2V 30 1V 15 1

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i

technik programowaniaK_W07 T1A_W02

W2 ma szczegółową wiedzę w zakresie architektury ioprogramowania systemów mikroprocesorowych(języki wysokiego i niskiego poziomu)

K_W08 T1A_W02T1A_W04T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz

danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskaneinformacje, dokonywać ich interpretacji, a takżewyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniaćopinie

K_U01 T1A_U01

U2 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacjizadania inżynierskiego i przygotować tekstzawierający omówienie wyników realizacji tego

K_U03 T1A_U03

Page 105: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

zadaniaKOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłegodokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia,studia podyplomowe, kursy) - podnoszeniakompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K01 T1A_K01

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia projektowe4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin zaliczeniowy, zaliczenie zadań laboratoryjnych, rozliczenie projektu.5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Treści kształceniaWykłady – Podstawy tworzenia aplikacji webowych i ich interfejsówgraficznych, przy wykorzystaniu internetowych bazach danych, jêzyka PHP,JavaScript. Podstawy wybranych jêzyków programowania. Obs³uga dzia³añu¿ytkownika i zdarzeñ – zastosowanie do tworzenia dynamicznych systemówinformacyjnych.

Ćwiczenia projektowe - Zadania projektowe są adekwatne do problemówporuszanych na wykładzie.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 x x xW2 x xU1 xU2 xK1 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Welling L., Thomson L., PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW.Vademecum Profesjonalisty. 2005

2. Ballard P., Moncur M., Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening,2009

3. Wilton P., Colby P., SQL od podstaw, 2005Literaturauzupełniająca

1. Joshi V., PHP i jQuery. Receptury, 2011

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Page 106: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 90Przygotowanie do zajęć 10Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10Łączny nakład pracy studenta 120

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 4

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 4

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 107: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: C.14

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Anteny i propagacja falKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inżynierskie - 3,5-letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr hab. inż. Maciej Walkowiak

Przedmioty wprowadzająceWymagania wstępne brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

III 30 1III 15 3

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie

wiedzę w zakresie pól i fal elektromagnetycznych, wtym wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji,przewodowego i bezprzewodowego przesyłania orazdetekcji sygnałów w paśmie wysokich częstotliwości

K_W04 T1A_W01T1A_W03T1A_W04

W2 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszychtrendach rozwojowych telekomunikacji

K_W19 T1A_W05

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i

innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioskioraz formułować i uzasadniać opinie

K_U01 T1A_U01

U2 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacjizadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierającyomówienie wyników realizacji tego zadania

K_U03 T1A_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Page 108: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

K1 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcaniasię (studia drugiego i trzeciego stopnia, studiapodyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencjizawodowych, osobistych i społecznych

K_K01 T1A_K01

K2 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczneaspekty i skutki działalności inżyniera telekomunikacji, wtym jej wpływ na środowisko, i związaną z tymodpowiedzialność za podejmowane decyzje

K_K02 T1A_K02

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia projektowe

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

testy, kolokwia, obrona projektu wg założeń prowadzącego

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady - Rola anteny w łączu radiowym w ujęciu systemowym. Klasyfikacjai zastosowania anten. Parametry anten. Równanie zasięgu. Anteny liniowe iwalcowe – dipol półfalowy, symetryzatory. Anteny z falą bieżącą – antenaśrubowa, antena Yagi-Uda. Anteny tubowe. Anteny reflektorowe i paraboliczne.Anteny szerokopasmowe: spiralne i logperiodyczne. Anteny planarne:mikropaskowe i szczelinowe. Układy antenowe – metody analizy, mnożnikukładu, charakterystyka wynikowa. Podstawy miernictwa antenowego.środowiska i mechanizmy propagacyjne fal radiowych. Fala w wolnejprzestrzeni. Strefy Fresnela. Fale: przyziemna i przestrzenna oraz zjawiskawnikania i odbicia od ziemi. Wpływ krzywizny ziemi. Wpływ troposfery napropagację fali przestrzennej. Propagacja w warunkach rzeczywistych. Wpływjonosfery na łączność naziemną i satelitarną. Modelowanie propagacji wotwartych środowiskach miejskich i w budynkach.

Ćwiczenia projektowe - Projektowanie ³¹cza radiowego. Podstawowe obliczeniasystemu antenowego wieloreflektorowego. Dobór elementów sk³adowych w liniitransmisyjnej dla systemu antenowego. Projektowanie prostych anten z fal¹bie¿¹c¹. Obliczenia parametrów usytuowania anten dla ³¹cza radioliniowego orazdostêpowego NLOS. Analiza kryteriów okreœlaj¹cych jakoœæ ³¹cza pod k¹tempropagacji z uwzglêdnieniem ukszta³towania terenu. Projektowanie systemówwieloantenowych SIMO, MISO oraz MIMO.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 x… xU1 x… xK1 x… x

7. LITERATURA

Page 109: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Literaturapodstawowa

1. J. Szóstka, Fale i anteny, WKŁ,2000.2. Józef Modelski [i in.]. Pomiary parametrów anten Oficyna Wydaw. PWr.,

Wrocław 20043. W. Nawrocki, Rozproszone systemy pomiarowe, WKŁ

Literaturauzupełniająca

1. Z.Bieńkowski, E. Lipiński. Amatorskie anteny KF i UKF. Teoria i praktyka.WKiŁ, Warszawa 1978.

2. S. Rosłaniec: Podstawy techniki antenowej. Oficyna Wydaw. P. Warsz.,Warszawa 2006

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 15Studiowanie literatury 20Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 25Łączny nakład pracy studenta 105

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 4

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 4

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 110: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……..C.15……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Techniki bezprzewodoweKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Zbigniew Zakrzewski

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacji, Anteny i propagacja fal

Wymagania wstępne

Podstawy przetwarzania sygnałów oraz metod modulacjianalogowych i cyfrowych. Umiejętność operowaniapodstawowymi pojęciami stosowanymi w telekomunikacji iteleinformatyce. Znajomość wielkości i jednostekteletechnicznych.

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

IV 30 1IV 15 3

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna techniki stosowane w łączu bezprzewodowym

pozwalające na jego funkcjonowanieK_W04 T1A_W04

T1A_W07W2 zna podstawowe zasady funkcjonowania systemów i sieci

łączności bezprzewodowej naziemnej i satelitarnejK_W10 T1A_W03

W3 zna techniki integracji sieci bezprzewodowych z sieciamiprzewodowymi

K_W11 T1A_W02T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi ocenić miejsce zastosowania określonych technik

bezprzewodowych w systemie i sieciK_U01K_U05

T1A_U01

U2 potrafi określić i dokonać wyboru bezprzewodowegosystemu na podstawie danych początkowych

K_U15K_U17

T1A_U16

U3 potrafi poprawnie określić granicę między domenami siecibezprzewodowej i przewodowej

K_U14 T1A_U14

Page 111: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy na

temat technik bezprzewodowych w epoce rozwojutechnologii sieciowych

K_K01 T1A_K01

K2 posiada pełną świadomość, iż rozwój technikbezprzewodowych stanowi istotny element umożliwiającydostęp do sieci członków społeczności pozostających wruchu

K_K02 T1A_K02

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, metoda przypadków.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

zaliczenie pisemne lub ustne, test pisemny lub komputerowy, sprawozdania lub raporty z wykonanychćwiczeń laboratoryjnych

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady: Łącze radiowe: część nadawcza, odbiorcza i bezprzewodowa –charakterystyka funkcji systemowych, podstawowe zjawiska. Zakresy falradiowych stosowanych w komunikacji bezprzewodowej. Interfejs antenowy –parametry użytkowe. Podstawy techniki nadawania i odbioru. Funkcjonalneujęcie nadajnika i odbiornika radiowego. Zagadnienie przenoszenia widma.Budowa i działanie stopnia przemiany i syntezy częstotliwości. Blok bardzowysokich częstotliwości. Właściwości podstawowych rodzajów modulacjianalogowych i cyfrowych. Modem radiowy. Kodowania źródła. Kodowanienadmiarowe. Budowa i działanie stacji radiowej. Sieć radiowa. Metody dostępudo kanału. Radiowy system dostępowy. Radiowe przęsło telekomunikacyjne,linia radiowa. System komórkowy. Odległość koordynacyjna, pękikomórek. Systemy i techniki bezprzewodowe – kierunki rozwoju. Satelitatelekomunikacyjny i jego zastosowania.Ćwiczenia laboratoryjne: Wybrane techniki dostępu wielokrotnego spośródF/T/C/S/OF/DMA oraz CSMA/CA. Konfigurowanie lokalnego węzła 802.11oraz sieci ad-hoc. Widmowe właściwości sekwencji rozpraszających iulosowiających. Współpraca techniki OFDM z modulacją pasmową n-QAM.Widmowa analiza sygnału radiowego w kanale częstotliwościowym ookreślonych parametrach modulacyjnych i kodowych. Analiza sygnałówzmodulowanych cyfrowo w paśmie podstawowym – pasmowe modulacjecyfrowe.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma ocenyEgzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Wejście lab.

W1 x x xW2 x xW3 xU1 x x xU2 x x

Page 112: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

U3 xK1 x x xK2 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Haykin S., 1998. Systemy telekomunikacyjne, cz. 1 i 2, WKŁ.2. Wesołowski K., 2003. Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych,

WKŁ.3. Killen H.B., 1992. Transmisja cyfrowa w systemach światłowodowych i

satelitarnych, WKŁ.Literaturauzupełniająca

4. Hołubowicz W., Szwabe M., 1998. Systemy radiowe z rozpraszaniem widma,Holkom.

5. Gajewski P., Wszelak S., 2008. Technologie bezprzewodowe sieciteleinformatycznych, WKŁ.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 15Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 15Łączny nakład pracy studenta 85

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 4

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 4

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 113: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: C.16

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Techniki multimedialneKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Jacek Majewski

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacji, Przetwarzanie sygnałów

Wymagania wstępneZakres wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych jakiepowinien posiadać student przed rozpoczęciem realizacjiokreślonego przedmiotu / brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

V 15 1V 15 1

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie przetwarzania

sygnałów dla usług multimedialnychK_W14 T1A_W03

T1A_W04W2 ma szczegółową wiedzę z zakresu standardów kompresji

obrazu i dźwiękuK_W26 T1A_W04

W3 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metodykiprzygotowania treści multimedialnych do transportu wsystemie telekomunikacyjnym

K_W07 T1A_W02T1A_W04

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi analizować źródła zawierające informację z

zakresu systemów multimedialnychK_U01 T1A_U01

U2 potrafi opracować zadanie inżynierskie w formieobejmującej użycie narzędzi z zakresu technologiimultimedialnych

K_U03K_U04

T1A_U03T1A_U04

Page 114: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

U3 potrafi zaplanować i dotrzymać harmonogram realizacjizadania inżynierskiego

K_U02 T1A_U02

U4 potrafi wykorzystać poznane modele matematyczne izjawiska fizyczne do analizy metod wykorzystywanych wsystemach multimedialnych

K_U07K_U08

T1A_U08T1A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie wpływ pracy własnej na wyniki osiągane przez

zespół, ponosi odpowiedzialność za terminowośćrealizacji zadań

K_K04 T1A_K03T1A_K04

K2 potrafi analizować wpływ implementacji usługmultimedialnych na kreowanie nowego produktu na rynku

K_K05 T1A_K06

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, dyskusja, analiza przykładów, interakcja ze słuchaczami, prezentacja projektów

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

W: test wielokrotnego wyboru, zadania otwarte, zaliczenie ustne, aktywność w trakcie wykładu, dyskusjaP: przygotowanie projektu, złożenie referatu (na koniec semestru, liczba: 1), wygłoszenie referatu zużyciem narzędzi multimedialnych (na koniec semestru).

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

W: Przekaz multimedialny i jego rodzaje. Metody i standardy kompresjidźwięku, obrazu i tekstu. Elementy grafiki i animacji komputerowej. Integracjausług telekomunikacyjnych a komunikacja multimedialna. Technologie inarzędzia realizacji systemów multimedialnych. Multimedialne środowiskaoperacyjne. Mechanizmy specyfikacji i zarządzania jakością usługmultimedialnych. Metody akwizycji dźwięku i obrazu dla potrzebtelekonferencji. Tworzenie teleusług na bazie platformy Java. Usługiinteraktywne. Radiofonia i telewizja interaktywna. Radiodyfuzja a systemymultimedialne. Wykorzystanie sieci dostępowych do dostarczaniainteraktywnych usług multimedialnych. Usługi multimedialne z zastosowaniemterminali ruchomych. Rejestracja przekazu multimedialnego.P: Projekt implementacji usługi multimedialnej na aktualnej infrastrukturzeteleinformatycznej z uwzględnieniem możliwości realizacji jej z określonymiparametrami jakościowymi. Opracowanie i implementacja kodera obrazówruchomych. Opracowanie i implementacja wybranego kodera dźwięku. Projektsystemu telekonferencyjnego. Projekt i przygotowanie treści multimedialnych.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacjaW1 x xW2 x xW3 x xU1 xU2 x xU3 xU4 x x xK1 x

Page 115: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

K2 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Przylaskowski A., Warszawa 2005, Kompresja danych. Podstawy. Metodybezstratne. Kodery obrazów, Wydawnictwo BTC.

2. Choraś R., Warszawa 2005, Komputerowa wizja. Metody interpretacji iidentyfikacji obiektów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.

3. Malina W., Smiatacz M., Warszawa 2005, Metody cyfrowego przetwarzaniaobrazów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.

4. Acharya T., Tsai P-S., 2004, JPEG2000 Standard for Image Compression.Concepts, Algorithms and VLSI Architectures, Wiley Interscience.

5. Hanzo L., Cherriman P. J., Streit J., 2007, Video Compression andCommunications, John Wiley & Sons Ltd, ISBN 978-0-470- 51849-6 (HB)

Literaturauzupełniająca

1. Richardson I.E.G., 2002, Video Codec Design, Wiley Interscience.2. Shi Y.Q., Sun H., 2000, Image and Video Compression for Multimedia

Engineering: Fundamentals, Algorithms and Standards, CRC Press.3. Gibson J.D., 2001, Multimedia Communications, Academic Press.4. O’Driscoll Gerard, 2008, Next Generation IPTV Services and Technologies, John

Wiley & Sons Ltd, ISBN 978-0-470-16372-6

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studenta Obciążenie studenta –Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 30Przygotowanie do zajęć 10Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10Łączny nakład pracy studenta 60

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 116: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: C.17

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Urządzenia i systemy teletransmisyjneKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy

dr hab. inż. Zdzisław Drzycimskimgr inż. Jan Kołodziej

Przedmioty wprowadzające Podstawy Telekomunikacji

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości dotyczące transmisji sygnałówcyfrowych w paśmie podstawowym oraz z wykorzystaniemtechnik modulacji i kodowania liniowego. Własności torówtelekomunikacyjnych.

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

V 30 1V 15 1V 15 1

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna międzynarodowe zalecenia dotyczące systemów i

urządzeń teletransmisyjnychK_W26 T1A_W04

W2 zna architekturę systemów z hierarchii plezjochronicznejoraz synchronicznej

K_W10,K_W26

T1A_W02,T1A_W04

W3 zna podstawy funkcjonowania światłowodowych iradiowych systemów teletransmisyjnych

K_W10,K_W25

T1A_W04,T1A_W06

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi poprawnie określić wybór systemu

teletransmisyjnego zgodnego z normamitelekomunikacyjnymi

K_U17 T1A_U01,T1A_U16

U2 potrafi wykonać jakościowe pomiary plezjochronicznych isynchronicznych systemów teletransmisyjnych

K_U11,K_U27

T1A_U13,T1A_U15

U3 potrafi zaprojektować prostą sieć teletransmisyjną z K_U15, T1A_U12,

Page 117: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

wykorzystaniem urządzeń światłowodowych orazradiowych

K_U26 T1A_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z

zakresu systemów teletransmisyjnych, które stanowiątrzon ciągle rozwijających się sieci szkieletowych

K_K01,K_K07

T1A_K01

K2 posiada pełną świadomość, iż dzięki systemom i sieciomteletransmisyjnym dużych szybkości możliwa jest szybkawymiana informacji, co jest siłą napędową gospodarki

K_K02 T1A_K02

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Egzamin pisemny lub ustny, wykonanie przewidzianych ćwiczeń i złożenie z nich sprawozdań,przygotowanie, złożenie i obrona projektu

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady:Zalecenia ITU-T dotyczące systemów telekomunikacyjnych i dostępowych.Zasada działania i przykłady systemów cyfrowych wykorzystywanych wsieciach dostępowych. Zasada działania i przykłady systemów cyfrowychPCM pierwszego i wyższych rzędów przeznaczonych dla torów „metalowych”i światłowodowych. Zasada działania i przykłady systemów synchronicznychSDH. Systemy DWDM – zasada działania, przykłady. Systemy radioliniowe isystemy satelitarne. Tendencje rozwojowe systemów teletransmisyjnych.Ćwiczenia laboratoryjne:Pomiary parametrów systemów cyfrowych i ich elementów. Pomiaryurządzeń dostępowych, PDH, SDH wykorzystujących różnego typu drogitransmisyjne. Badania parametrów kanałów transmisyjnych.Ćwiczenia projektowe - Projekt systemu PDH SDH, DWDM w którymtransmitowany jest sygnał PDH lub SDH. Projekt linii radiowej (trasy istruktury).

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 xW2 xW3 xU1 x xU2 xU3 xK1 x xK2 x

7. LITERATURA

Literatura 1. Killen H. B. 1992 „ Transmisja cyfrowa w systemach światłowodowych i

Page 118: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

podstawowa satelitarnych” WKiŁ,2. Kula S.. 2005 „Systemy teletransmisyjne”. WKiŁ.3. Kula S. 2009. „Systemy i sieci dostępowe xDSL” WKiŁ4. Szóstka J. 2008. „Mikrofale”. WKiŁ

Literaturauzupełniająca

5. Drzycimski Z. 2000 „ Wstęp do systemów cyfrowych” Skrypt ZakładuTeletransmisji

6. Zalecenia ITUT: G 702-704, G 712, G 732, G 741-745, G 793, G 952, G 954,G 811, G 781-783,G.991-995

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 60Przygotowanie do zajęć 10Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10Łączny nakład pracy studenta 90

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 3

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 3

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 119: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: C 18

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomoweKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr hab. inż. Zdzisław Drzycimski

Przedmioty wprowadzające według programu studiów w zależności od tematyki pracy

Wymagania wstępne

Umiejętność: sformułowania celu pracy i metod związanych zjej realizacją, korzystania z publikacji naukowych itechnicznych, multimedialnych prezentacji zagadnieńzwiązanych z realizowaną pracą dyplomową

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

VI 30 2VII 60 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna szczegółowo zasady pisania inżynierskiej pracy

dyplomowejK_W21K_W22

T1A_W08T1A_W10

W2 zna sposoby przedstawiania poszczególnych etapówwyników pracy z wykorzystaniem narzędziinformatycznych

K_W21 T1A_W08

W3 orientuje się w zagadnieniach poruszanych na egzaminiezawodowym oraz obronie pracy dyplomowej

K_W10K_W19

T1A_W02T1A_W05

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi poprawnie zestawić wyniki pracy inżynierskiej w

formie części opisowej ze wstępem teoretycznym orazokreśleniem celu pracy

K_U03 T1A_U03

U2 potrafi wyartykułować tezy pracy oraz zaprezentować winżynierski sposób uzyskane wyniki

K_U04 T1A_U03,T1A_U04

U3 potrafi brać udział w dyskusji stanowiącej zasadniczy K_U25 T1A_U25

Page 120: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

element obrony pracy dyplomowejKOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 rozumie potrzebę zebrania swoich umiejętności iprzedstawienia ich w zwartej formie, aby móc toprzedstawić bieżącemu lub potencjalnemu pracodawcy

K_K05 T1A_K06

K2 rozumie i posiada świadomość, iż dyplomowa pracainżynierska, w zwartej formie, stanowi bardzo dobrymateriał dla osób zainteresowanych tematem i mogącychznacznie szybciej rozwijać się

K_K06,K_K04

T1A_K07,T1A_K03,T1A_K04

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wprowadzenie, prezentacje multimedialne, dyskusja

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Obecność na wszystkich zajęciach, prezentacja multimedialna.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Zasady pisania pracy dyplomowej (ustalenie zawartości pracy, podział narozdziały i podrozdziały, opis stanu wiedzy związanej z tematem pracydyplomowej, styl pisania, tytuły, akapity, powoływanie pozycji literatury,powoływanie wzorów, rysunków i tablic, zasady pisania wzorów, sporządzanietablic i umieszczania rysunków, spis literatury, załączniki). Przygotowanie iwygłaszanie referatu nt. pracy dyplomowej. Dyskusje, uwagi krytyczne i ocenareferatów i stanu zaawansowania prac dyplomowych. Przygotowanie doegzaminu dyplomowego, syntetyczne zestawienie istotnego materiałuniezbędnego do wykazania wiedzy na egzaminie.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma ocenyEgzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Referat

W1 xW2 xW3 xU1 xU2 xU3 xK1 xK2 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Gambarelli G., Łucki Z., 1996. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską.Universitas . Kraków.

2. Zaczyński B.,1995.Poradnik autora prac seminaryjnych dyplomowych imagisterskich. Żak. Warszawa.

3. Oliver P., 1999. Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów,Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Literaturauzupełniająca

4. Pioterek P., Zielenicka B., 1997. Technika pisania prac dyplomowych. Wyd.Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań.

Page 121: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

5. Stuart C., 2002. Sztuka przemawiania i prezentacji, Książka i Wiedza.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 90Przygotowanie do zajęć 10Studiowanie literatury 10Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10Łączny nakład pracy studenta 120

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 4

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 4

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 122: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3

1/3

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: C.19

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowaKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunekstudiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy przedstawiciel przedsiębiorstwa/firmy

Przedmioty wprowadzające brakWymagania wstępne brak

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne Lektorat Ćwiczenia

projektowe Seminaria Zajęciaterenowe

Liczbapunktów

(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSpo IV 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 Po zakończeniu praktyki student wie jakie są podstawowe

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wprzedsiębiorstwie.

K_W21 T1A_W08

UMIEJĘTNOŚCIU1 Po zakończeniu praktyki student potrafi, wykonywać

proste prace inżynierskie polecone przez przełożonych, wtym działać w zespole podczas realizacji takich prac.Umie stosować się do harmonogramu prac.

K_U02 T1A_U02

U2 Po zakończeniu praktyki student potrafi selekcjonowaćprzydatne mu w pracy informacje, jest w staniewykorzystać zdobyte wiadomości w przyszłej pracyzawodowej.

K_U01,K_U03,K_U25

T1A_U01,T1A_U03,T1A_U15

U3 Po zakończeniu praktyki student potrafi odpowiednio sięzachować i stosować podstawowe zasady bezpieczeństwai higieny pracy w przedsiębiorstwie w szczególnościpodczas pracy przy urządzeniach, aparatach i maszynachelektrycznych.

K_U24 T1A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Page 123: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3

2/3

K1 Po zakończeniu praktyki student ma świadomośćodpowiedzialności za wykonywaną pracę, istotyzachowania w profesjonalny sposób i przestrzegania etykizawodowej.

K_K02,K_K03

T1A_K02,T1A_K05

3. METODY DYDAKTYCZNE

Instruktaż, dyskusja, pogadanka, pokazy, pomiary, zajęcia praktyczne.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Zaliczenie przedmiotu na podstawie potwierdzonych przez opiekuna praktyk wpisów w dzienniczkupraktyk (plan praktyk, przebieg praktyki i opinia opiekuna praktyk) i wypełnionej ankiety.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Praktyka zawodowapo IV semestrze(4 tygodnie)

Praktyka zawodowa obejmuje zapoznanie studenta z: podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, ze strukturą organizacyjną firmy, urządzeniami/systemami elektronicznymi i telekomunikacyjnymi

użytkowanymi w firmie wraz z celem ich stosowania, problematyką eksploatacji w/w urządzeń/systemów, tworzeniem i obiegiem dokumentów technicznych w firmie, zasadami bezpiecznego obiegu informacji w firmie systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie i celu ich stosowania.

Cel i program praktyki powinien pozwolić na praktyczną weryfikacjęwiedzy nabytej podczas studiów oraz nabycie umiejętności pracy wzespole przy wykonywaniu zadań w szczególności z dziedziny elektronikii telekomunikacji.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efektkształcenia

Forma ocenyWpis w

dzienniczkupraktyk

Ankieta

W1 x xU1 x xU2 x xU3 x xK1 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Przepisy wewnętrzne firmy w zakresie wykonywanych obowiązków nastanowisku pracy

Literaturauzupełniająca

2. Normy i przepisy zewnętrzne obowiązujące w firmie.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Page 124: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3

3/3

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 160Przygotowanie do zajęć 5Studiowanie literatury 1Inne (przygotowanie do zaliczeń, przygotowanie referatu itd.) 1Łączny nakład pracy studenta 167

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 4

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 4

Page 125: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: D 1.1.1

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Pomiary sieci cyfrowychKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Arkadiusz Rajs

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacjiWymagania wstępne

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

VI 15E 2VI 30 5

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna elementarną terminologię dotyczącą systemów i sieci

telekomunikacyjnychK_W10,K_W26

T1A_W02

W2 zna i rozróżnia metody pomiarowe wykorzystywane wtelekomunikacji

K_W15 T1A_W03

W3 zna sposoby oceny jakości na podstawie wykonanychpomiarów

K_W20,K_W27,K_W28

T1A_W03,T1A_W04

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi wykonać pomiary zgodnie z zaleceniami ITU K_U11,

K_U27T1A_U08,T1A_U13

U2 umie poprawnie interpretować wyniki wykonanychpomiarów według standardów telekomunikacyjnych

K_U12 T1A_U07,T1A_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy

dotyczącej pomiarów nowo powstających systemówtelekomunikacyjnych

K_K01,K_K07

T1A_K01

K2 posiada świadomość potrzeby wykonywania pomiarów, K_K02 T1A_K02

Page 126: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

aby jakość usług była świadczona na jak najwyższympoziomie z pożytkiem dla społeczności informacyjnych

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin pisemny, test, sprawdzian, złożenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych (4)

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

W: Wymierna ocena jakości. Parametry określające jakość. Metody pomiarowe idiagnostyczne stosowane w telekomunikacji. Pomiary w warstwie fizycznej.Ocena jakość łączy. Wpływ jakości sieci na jakość usług. Badanie niezawodnościsieci, metody pomiaru czasu przełączenia na rezerwę. Pomiary QoS w czasierzeczywistym następujących parametrów: jitter, latency, rola filtracji po:adresach, tagach, numerach portów itp.; Pomiar BERT. Interpretacja wyników nazgodność z: ITU-T G.821, G.826, M2100, RFC-2544 oraz RFC-3393. Rolatestów BER i PER dla warstw 1/2/3/4.Ćw. lab.: Badanie jakości traktów i łączy. Badanie wpływu zakłóceń i uszkodzeńna jakość transmisji. Badanie ścieżek cyfrowych zestawionych poprzez różnegotypu systemy transmisyjne. Badanie jakości synchronizacji i jej wpływu najakość. Pomiary BER/PER dla warstw 1/2/3/4 modelu OSI w sieci IP overEthernet z wykorzystaniem analizatora sieci. Analizy wyników i obserwacji.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma ocenyEgzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 xW2 xW3 xU1 xU1 xK1 xK2 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Kula S., 2005. Systemy teletransmisyjne, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.2. Zalecenia ITU-T G.820-829, Quality and availability target3. Soderstrom T, Stoica P., 1997. Identyfikacja systemów, Wydawnictwo NaukowePWN.

Literaturauzupełniająca

1. Nawrocki W., 2006. Rozproszone systemy pomiarowe. WKŁ.2. Perlicki K., 2002. Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych. WKŁ.

1. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Page 127: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 35Studiowanie literatury 35Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 35Łączny nakład pracy studenta 150

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 7

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 7

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 128: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: D 1.1.2

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Ocena jakości sieci telekomunikacyjnejKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Arkadiusz Rajs

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacjiWymagania wstępne

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

VI 15E 2VI 30 5

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna elementarną terminologię dotyczącą systemów i sieci

telekomunikacyjnychK_W10,K_W26

T1A_W02

W2 zna i rozróżnia metody pomiarowe wykorzystywane wtelekomunikacji

K_W15 T1A_W03

W3 zna sposoby oceny jakości na podstawie wykonanychpomiarów

K_W20,K_W27,K_W28

T1A_W03,T1A_W04

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi wykonać pomiary zgodnie z zaleceniami ITU K_U11,

K_U27T1A_U08,T1A_U13

U2 umie poprawnie interpretować wyniki wykonanychpomiarów według standardów telekomunikacyjnych

K_U12 T1A_U07,T1A_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy

dotyczącej pomiarów nowo powstających systemówtelekomunikacyjnych

K_K01,K_K07

T1A_K01

K2 posiada świadomość potrzeby wykonywania pomiarów, K_K02 T1A_K02

Page 129: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

aby jakość usług była świadczona na jak najwyższympoziomie z pożytkiem dla społeczności informacyjnych

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin pisemny, test, sprawdzian, złożenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych (4)

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

W: Wymierna ocena jakości. Parametry określające jakość. Metody pomiarowe idiagnostyczne stosowane w telekomunikacji. Pomiary w warstwie fizycznej.Ocena jakość łączy. Wpływ jakości sieci na jakość usług. Badanie niezawodnościsieci, metody pomiaru czasu przełączenia na rezerwę. Jakość synchronizacji i jejwpływ na usługi. Metody zarządzania siecią oraz wpływ zarządzania na jakośćsieci. Zapoznanie z obsługą aparatury diagnostyczno - pomiarowej. Interpretacjawyników. Pomiary „user-to-user” oraz ocena jakości usług.Ćw. lab.: Badanie jakości traktów i łączy. Badanie wpływu zakłóceń i uszkodzeńna jakość transmisji. Badanie ścieżek cyfrowych zestawionych poprzez różnegotypu systemy transmisyjne. Badanie jakości synchronizacji i jej wpływu najakość. Analizy wyników i obserwacji.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma ocenyEgzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 xW2 xW3 xU1 xU1 xK1 xK2 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Kula S., 2005. Systemy teletransmisyjne, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.2. Zalecenia ITU-T G.820-829, Quality and availability target3. Soderstrom T, Stoica P., 1997. Identyfikacja systemów, Wydawnictwo NaukowePWN.

Literaturauzupełniająca

1. Nawrocki W., 2006. Rozproszone systemy pomiarowe. WKŁ.2. Perlicki K., 2002. Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych. WKŁ.

1. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin

Page 130: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 35Studiowanie literatury 35Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 35Łączny nakład pracy studenta 150

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 7

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 7

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 131: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……..D.1.2.1……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Systemy radioweKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Zbigniew Zakrzewski

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacji, Anteny i propagacja fal, Technikibezprzewodowe, Systemy i sieci telekomunikacyjne

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw budowy anten radiowych. Umiejętnośćstosowania modeli propagacyjnych w komunikacjibezprzewodowej. Znajomość formatów systemówteletransmisyjnych.

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

VII 15E 2VII 30 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna normy określające sposoby wykonywania obliczeń

podczas projektowania łącza mikrofalowegoK_W15,K_W26

T1A_W03,T1A_W04

W2 zna parametry łącza mikrofalowego, które podlegająobliczeniom oraz pomiarom

K_W04,K_W27,K_W28

T1A_W01,T1A_W03,T1A_W07

W3 zna formaty stosowane w mikrofalowych systemachteletransmisyjnych

K_W10,K_W19,K_W25

T1A_W02,T1A_W05,T1A_W06

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi wykonać podstawowe obliczenia dla

mikrofalowego traktu radioliniowegoK_U01,K_U15,K_U26

T1A_U01,T1A_U16,T1A_U04

U2 potrafi określić rodzaj potrzebnych do wykonaniapomiarów oceniających jakość łącza radiowego oraz

K_U11,K_U27

T1A_U08,T1A_U13,

Page 132: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

urządzeń węzłowych T1A_U15U3 potrafi ocenić przydatność łącza radiowego w strukturze

sieci transportowejK_U15,K_U28

T1A_U10,T1A_U12,T1A_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy na

temat łączności mikrofalowej także w połączeniu ztechnikami fotonicznymi

K_K01,K_K07

T1A_K01

K2 posiada pełną świadomość, iż rozwój sieci radiowychstanowi istotny element umożliwiający dostęp do siecirozległej przez społeczność zamieszkującą tereny słabozurbanizowane

K_K02 T1A_K02

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, audytoryjna prezentacja układów i przyrządów.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

zaliczenie pisemne lub ustne, test pisemny lub komputerowy, sprawozdania z wykonanych ćwiczeńlaboratoryjnych

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady: Podstawy funkcjonowania cyfrowych systemów radiowych. Cyfrowemodulacje pasmowe. Techniki zwielokrotniania sygnałów w torach radiowych.Protekcyjne kodowanie kanałowe FEC. Mikrofalowe anteny radiokomunikacyjnei zasady obliczeń kierunkowych systemów antenowych. Propagacyjne zjawiskawystępujące w torach radiowych oraz techniki eliminacji efektów pogarszającychtransmisje cyfrowych strumieni szerokopasmowych. Podstawy analizy iprojektowania cyfrowych systemów radiowych. Projektowanie traktów i siecimikrofalowych z protekcją przestrzenną i częstotliwościową. Zasadywykonywania pomiarów systemów z radiowymi łączami mikrofalowymi.Hipotetyczne Łącze Odniesienia oraz Hipotetyczna Radiowa Ścieżka Cyfrowa.Realizacje radiowych systemów cyfrowych PCM, PDH, SDH oraz Ethernet wkonfiguracjach p-p oraz p-wp oparte na firmowym osprzęcie mikrofalowym.Projektowanie mikrofalowej sieci MetroEthernet. Wprowadzenie do technikmikrofalowo-fotonicznych.Ćwiczenia laboratoryjne: Pomiary parametrów natężenia polaelektromagnetycznego w strefie transmisyjnej. Kodery i dekodery kodowaniablokowego i splotowego. Wpływ zakłóceń na jakość transmisji (symbolowa ibitowa stopa błędów). Badanie parametrów wybranych anten i systemówantenowych. Pomiary poziomów interferencji wspólnokanałowych isąsiedniokanałowych.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 x x xW2 x x x

Page 133: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

W3 x x xU1 x xU2 x x xU3 x x xK1 x xK2 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Kula S., 2004. Systemy teletransmisyjne, WKŁ.2. Rasiukiewicz M., Leśnicki A., 1983. Podstawy systemów horyzontowych linii

radiowych, WKŁ.3. Katulski R.J., 2009. Propagacja fal radiowych w telekomunikacji

bezprzewodowej, WKŁ.Literaturauzupełniająca

4. Lehpamer H., 2010. Microwave Transmission Networks, McGraw-Hill, IIwydanie.

5. Normy i ustalenia ITU-R z serii P oraz F.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 35Studiowanie literatury 35Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 35Łączny nakład pracy studenta 150

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 6

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 6

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 134: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……..D.1.2.2……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Systemy i sieci łączności bezprzewodowejKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Zbigniew Zakrzewski

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacji, Anteny i propagacja fal, Technikibezprzewodowe, Systemy i sieci telekomunikacyjne

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw budowy anten radiowych. Umiejętnośćstosowania modeli propagacyjnych w komunikacjibezprzewodowej. Znajomość formatów systemówteletransmisyjnych.

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

VII 15E 2VII 30 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna normy określające sposoby wykonywania obliczeń

podczas projektowania łącza mikrofalowegoK_W15,K_W26

T1A_W03,T1A_W04

W2 zna parametry łącza mikrofalowego, które podlegająobliczeniom oraz pomiarom

K_W04,K_W27,K_W28

T1A_W01,T1A_W03,T1A_W07

W3 zna formaty stosowane w mikrofalowych systemachteletransmisyjnych

K_W10,K_W19,K_W25

T1A_W02,T1A_W05,T1A_W06

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi wykonać podstawowe obliczenia dla

mikrofalowego traktu radioliniowegoK_U01,K_U15,K_U26

T1A_U01,T1A_U16,T1A_U04

U2 potrafi określić rodzaj potrzebnych do wykonaniapomiarów oceniających jakość łącza radiowego oraz

K_U11,K_U27

T1A_U08,T1A_U13,

Page 135: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

urządzeń węzłowych T1A_U15U3 potrafi ocenić przydatność łącza radiowego w strukturze

sieci transportowejK_U15,K_U28

T1A_U10,T1A_U12,T1A_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy na

temat łączności mikrofalowej także w połączeniu ztechnikami fotonicznymi

K_K01,K_K07

T1A_K01

K2 posiada pełną świadomość, iż rozwój sieci radiowychstanowi istotny element umożliwiający dostęp do siecirozległej przez społeczność zamieszkującą tereny słabozurbanizowane

K_K02 T1A_K02

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, audytoryjna prezentacja układów i przyrządów.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

zaliczenie pisemne lub ustne, test pisemny lub komputerowy, sprawozdania z wykonanych ćwiczeńlaboratoryjnych

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady: Łącze radiowe: część nadawcza, odbiorcza i bezprzewodowa –charakterystyka funkcji systemowych, podstawowe zjawiska. Zakresy falradiowych stosowanych w komunikacji bezprzewodowej. Interfejs antenowy –parametry użytkowe. Podstawy techniki nadawania i odbioru. Funkcjonalneujęcie nadajnika i odbiornika radiowego. Zagadnienie przenoszenia widma.Budowa i działanie stopnia przemiany i syntezy częstotliwości. Blok bardzowysokich częstotliwości. Właściwości podstawowych rodzajów modulacjianalogowych i cyfrowych. Modem radiowy. Kodowania źródła. Kodowanienadmiarowe. Budowa i działanie stacji radiowej. Sieć radiowa. Metody dostępudo kanału. Radiowy system dostępowy. Radiowe przęsło telekomunikacyjne,linia radiowa. System komórkowy. Odległość koordynacyjna, pękikomórek. Systemy i techniki bezprzewodowe – kierunki rozwoju. Satelitatelekomunikacyjny i jego zastosowania.Ćwiczenia laboratoryjne: Wybrane techniki dostępu wielokrotnego spośródF/T/C/S/OF/DMA oraz CSMA/CA. Konfigurowanie lokalnego węzła 802.11oraz sieci ad-hoc. Widmowe właściwości sekwencji rozpraszających iulosowiających. Współpraca techniki OFDM z modulacją pasmową n-QAM.Widmowa analiza sygnału radiowego w kanale częstotliwościowym ookreślonych parametrach modulacyjnych i kodowych. Analiza sygnałówzmodulowanych cyfrowo w paśmie podstawowym – pasmowe modulacjecyfrowe.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 x x x

Page 136: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

W2 x x xW3 x x xU1 x xU2 x x xU3 x x xK1 x xK2 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Haykin S., 1998. Systemy telekomunikacyjne, cz. 1 i 2, WKŁ.2. Wesołowski K., 2003. Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych,

WKŁ.3. Killen H.B., 1992. Transmisja cyfrowa w systemach światłowodowych i

satelitarnych, WKŁ.4. Katulski R.J., 2009. Propagacja fal radiowych w telekomunikacji

bezprzewodowej, WKŁ.Literaturauzupełniająca

5. Hołubowicz W., Szwabe M., 1998. Systemy radiowe z rozpraszaniem widma,Holkom.

6. Gajewski P., Wszelak S., 2008. Technologie bezprzewodowe sieciteleinformatycznych, WKŁ.

7. Lehpamer H., 2010. Microwave Transmission Networks, McGraw-Hill, IIwydanie.

8. Normy i ustalenia ITU-R z serii P oraz F.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 35Studiowanie literatury 35Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 35Łączny nakład pracy studenta 150

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 6

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 6

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 137: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……..D.1.3.1……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Sieci światłowodoweKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Zbigniew Zakrzewski

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacji, Optoelektronika, Systemy i siecitelekomunikacyjne

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw budowy oraz parametrów źródeł światła idetektorów optycznych. Znajomość zasady funkcjonowaniałącza optycznego oraz budowy światłowodówtelekomunikacyjnych. Znajomość podstaw formatów systemówteletransmisyjnych.

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

V 15E 2V 30 4V 30 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna standardy oraz parametry światłowodów

telekomunikacyjnych pod kątem ich zastosowań wsieciach światłowodowych

K_W03,K_W26

T1A_W01,T1A_W03

W2 orientuje się w stopniu szczegółowym w formatachświatłowodowych systemów pasywnych i aktywnychjedno- i wielokanałowych.

K_W10,K_W26

T1A_W02,T1A_W04

W3 zna budowę, zasadę funkcjonowania oraz teletechniczneparametry układów i urządzeń optycznych stosowanych wsystemach i sieciach światłowodowych

K_W02,K_W03,K_W11

T1A_W01,T1A_W03,T1A_W04

W4 zna metody wykonywania pomiarów traktów i sieciświatłowodowych z wykorzystaniem OTDR, OSA orazmierników mocy optycznej

K_W03,K_W15,K_W27

T1A_W01,T1A_W03,T1A_W04

Page 138: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 4

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi dobrać odpowiednie okablowanie światłowodowe

do stosowanego systemu optycznegoK_U15,K_U17,K_U26

T1A_U01,T1A_U04,T1A_U16

U2 potrafi określić parametry początkowe i dobraćodpowiedni standard systemu optycznego doprojektowanej sieci światłowodowej

K_U05,K_U15,K_U26

T1A_U01,T1A_U06,T1A_U04

U3 potrafi określić parametry początkowe oraz dobrać układyi urządzenia węzłowe w projektowanej sieciświatłowodowej

K_U17,K_U26,K_U03,K_U04

T1A_U01,T1A_U16,T1A_U03,T1A_U04

U4 potrafi wykonać kompleksowe pomiary traktów orazsystemów światłowodowych

K_U11,K_U04,K_U27

T1A_U08,T1A_U03,T1A_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy na

temat sieci i systemów światłowodowych w dobierozwoju technologii fotonicznych

K_K01,K_K07

T1A_K01

K2 posiada pełną świadomość, iż rozwój szerokopasmowychsieci światłowodowych stanowi o stopniu dostępuspołeczności całego świata do informacji i wiedzy

K_K02 T1A_K02

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, audytoryjna prezentacja układów i przyrządów.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

zaliczenie pisemne lub ustne, test pisemny lub komputerowy, sprawozdania z wykonanych ćwiczeńlaboratoryjnych, raport z wykonanego projektu oraz obrona projektu.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady: Liniowe i nieliniowe transmisyjne parametry włóknistychświatłowodów telekomunikacyjnych. Klasyfikacja światłowodów wedługnormatywów ITU-T. Aktywne i pasywne układy stosowane w torachświatłowodowych: wzmacniacze światłowodowe i półprzewodnikowe, źródłapromieniowania typów LED oraz LASER, kompensatory dyspersjichromatycznej i polaryzacyjnej, tłumiki optyczne oraz sprzęgacze optyczne.Metody sprzęgania światłowodów i układów fotonicznych. Projektowanie torówświatłowodowych. Teletransmisyjne jedno- i wielokanałowe systemyświatłowodowe. Układy i urządzenia stosowane w światłowodowejtelekomunikacyjnej fotonice zintegrowanej: stałe i rekonfigurowalnemultipleksery ROADM, przełącznice optyczne OXC, krotnice optyczne, filtry,reflektory i cyrkulatory optyczne, demultipleksery, transceivery oraztranspondery optyczne. Teoria i praktyka pomiarów wykonywanych w torach,systemach i sieciach światłowodowych.Ćwiczenia laboratoryjne: Tłumieniowe i reflektancyjne pomiary torów i traktówświatłowodowych – metody pomiarowe. Zasada funkcjonowania OTDR imiernika mocy optycznej z wbudowanym sprzęgaczem optycznym. Praktykainterpretacji reflektogramu. Pomiar dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej toruświatłowodowego – ocena pasma przenoszenia medium światłowodowego dlaokreślonych warunków modulacyjnych. Ocena wpływu makro- i mikro-zdarzeńzgięciowych na energetyczny bilans mocy łącza światłowodowego. Pomiar

Page 139: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

tłumieniowych i reflektancyjnych parametrów złączy rozłącznych różnychtypów. Opomiarowywanie, metodą OTDR, pasywnej rozdzielczej sieciświatłowodowej zbudowanej ze sprzęgaczy optycznych. Techniki łączeniaświatłowodów metodą spajania dyfuzyjnego. Pomiar optycznych parametrówźródeł światła z zastosowaniem optycznego analizatora widma.Ćwiczenia projektowe: Obliczenia i projektowanie światłowodowych torów oraztraktów teletransmisyjnych. Ocena parametrów tłumieniowych, odbiciowych idyspersyjnych toru światłowodowego. Dobór odpowiednich standardówświatłowodów telekomunikacyjnych do projektowanej sieci. Projektowanielokalnych i rozległych sieci światłowodowych z zastosowaniem technik CWDMoraz DWDM. Projektowanie sieci światłowodowych z wykorzystaniemspecjalistycznego oprogramowania.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 x x xW2 x xW3 x x xW4 x xU1 xU2 x x xU3 x xU4 x xK1 x xK2 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Siuzdak J, 1997. Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej, WKŁ.2. Perlicki K., 2002. Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych, WKŁ.3. Kula S., 2004. Systemy teletransmisyjne, WKŁ.4. Perlicki K., 2007. Systemy transmisji optycznej WDM, WKŁ.

Literaturauzupełniająca

5. Chomycz B., 2009. Planning Fiber Optic Networks, McGraw-Hill.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 75Przygotowanie do zajęć 45Studiowanie literatury 45Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 65Łączny nakład pracy studenta 230

Page 140: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 4 z 4

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 10

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 10

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 141: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: ……..D.1.3.2……

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Optyczne sieci dystrybucyjne i dostępoweKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Zbigniew Zakrzewski

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacji, Optoelektronika, Systemy i siecitelekomunikacyjne

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw budowy oraz parametrów źródeł światła idetektorów optycznych. Znajomość zasady funkcjonowaniałącza optycznego oraz budowy światłowodówtelekomunikacyjnych. Znajomość podstaw formatów systemówteletransmisyjnych.

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

V 15E 2V 30 4V 30 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna standardy oraz parametry światłowodów

telekomunikacyjnych pod kątem ich zastosowań wsieciach światłowodowych

K_W03,K_W26

T1A_W01,T1A_W03

W2 orientuje się w stopniu szczegółowym w formatachświatłowodowych systemów pasywnych i aktywnychjedno- i wielokanałowych.

K_W10,K_W26

T1A_W02,T1A_W04

W3 zna budowę, zasadę funkcjonowania oraz teletechniczneparametry układów i urządzeń optycznych stosowanych wsystemach i sieciach światłowodowych

K_W02,K_W03,K_W11

T1A_W01,T1A_W03,T1A_W04

W4 zna metody wykonywania pomiarów traktów i sieciświatłowodowych z wykorzystaniem OTDR, OSA orazmierników mocy optycznej

K_W03,K_W15,K_W27

T1A_W01,T1A_W03,T1A_W04

Page 142: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 4

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi dobrać odpowiednie okablowanie światłowodowe

do stosowanego systemu optycznegoK_U15,K_U17,K_U26

T1A_U01,T1A_U04,T1A_U16

U2 potrafi określić parametry początkowe i dobraćodpowiedni standard systemu optycznego doprojektowanej sieci światłowodowej

K_U05,K_U15,K_U26

T1A_U01,T1A_U06,T1A_U04

U3 potrafi określić parametry początkowe oraz dobrać układyi urządzenia węzłowe w projektowanej sieciświatłowodowej

K_U17,K_U26,K_U03,K_U04

T1A_U01,T1A_U16,T1A_U03,T1A_U04

U4 potrafi wykonać kompleksowe pomiary traktów orazsystemów światłowodowych

K_U11,K_U04,K_U27

T1A_U08,T1A_U03,T1A_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy na

temat sieci i systemów światłowodowych w dobierozwoju technologii fotonicznych

K_K01,K_K07

T1A_K01

K2 posiada pełną świadomość, iż rozwój szerokopasmowychsieci światłowodowych stanowi o stopniu dostępuspołeczności całego świata do informacji i wiedzy

K_K02 T1A_K02

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, audytoryjna prezentacja układów i przyrządów.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

zaliczenie pisemne lub ustne, test pisemny lub komputerowy, sprawozdania z wykonanych ćwiczeńlaboratoryjnych, raport z wykonanego projektu oraz obrona projektu.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady: Liniowe i nieliniowe transmisyjne parametry włóknistychświatłowodów telekomunikacyjnych. Klasyfikacja światłowodów wedługnormatywów ITU-T. Aktywne i pasywne układy stosowane w torachświatłowodowych: wzmacniacze światłowodowe i półprzewodnikowe, źródłapromieniowania typów LED oraz LASER, kompensatory dyspersjichromatycznej i polaryzacyjnej, tłumiki optyczne oraz sprzęgacze optyczne.Metody sprzęgania światłowodów i układów fotonicznych. Projektowanie torówświatłowodowych. Teletransmisyjne jedno- i wielokanałowe systemyświatłowodowe: PDH, SDH/SONET, ATM, xWDM, OTN,1GbE/10GbE/100GbE, FITL/xPON, FibreChannel. Układy i urządzeniastosowane w światłowodowej telekomunikacyjnej fotonice zintegrowanej: stałe irekonfigurowalne multipleksery ROADM, przełącznice optyczne OXC, krotniceoptyczne, filtry, reflektory i cyrkulatory optyczne, demultipleksery, transceiveryoraz transpondery optyczne. Sieci całkowicie optyczne. Protokołyteletransmisyjne stosowane w sieciach światłowodowych ASON/GMPLS nawarstwach optycznej i sterowania. Teoria i praktyka pomiarów wykonywanychw torach, systemach i sieciach światłowodowych.Ćwiczenia laboratoryjne: Tłumieniowe i reflektancyjne pomiary torów i traktówświatłowodowych – metody pomiarowe. Zasada funkcjonowania OTDR imiernika mocy optycznej z wbudowanym sprzęgaczem optycznym. Praktykainterpretacji reflektogramu. Pomiar dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej toru

Page 143: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

światłowodowego – ocena pasma przenoszenia medium światłowodowego dlaokreślonych warunków modulacyjnych. Ocena wpływu makro- i mikro-zdarzeńzgięciowych na energetyczny bilans mocy łącza światłowodowego. Pomiartłumieniowych i reflektancyjnych parametrów złączy rozłącznych różnychtypów. Opomiarowywanie, metodą OTDR, pasywnej rozdzielczej sieciświatłowodowej zbudowanej ze sprzęgaczy optycznych. Techniki łączeniaświatłowodów metodą spajania dyfuzyjnego. Pomiar optycznych parametrówźródeł światła z zastosowaniem optycznego analizatora widma. Pomiar orazanaliza zmodulowanych i niezmodulowanych optycznych sygnałówwielokanałowych xWDM. Pomiar charakterystyk szumowej i wzmocnieniawzmacniacza światłowodowego EDFA.Ćwiczenia projektowe: Obliczenia i projektowanie światłowodowych torów oraztraktów teletransmisyjnych. Ocena parametrów tłumieniowych, odbiciowych idyspersyjnych toru światłowodowego. Dobór odpowiednich standardówświatłowodów telekomunikacyjnych do projektowanej sieci. Projektowanielokalnych i rozległych sieci światłowodowych z zastosowaniem technik CWDMoraz DWDM. Topologie sieci światłowodowych bazujących na urządzeniach O-E-O oraz całkowicie optycznych. Projektowanie światłowodowych dostępowychsieci pasywnych xPON/FITL. Optymalizacja sieci optycznej z zastosowaniemtransportowego formatu OTN. Projektowanie sieci światłowodowych zwykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 x x xW2 x xW3 x x xW4 x xU1 xU2 x x xU3 x xU4 x xK1 x xK2 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Siuzdak J, 1997. Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej, WKŁ.2. Perlicki K., 2002. Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych, WKŁ.3. Kula S., 2004. Systemy teletransmisyjne, WKŁ.4. Perlicki K., 2007. Systemy transmisji optycznej WDM, WKŁ.

Literaturauzupełniająca

5. Chomycz B., 2009. Planning Fiber Optic Networks, McGraw-Hill.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Page 144: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 4 z 4

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 75Przygotowanie do zajęć 45Studiowanie literatury 45Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 65Łączny nakład pracy studenta 230

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 10

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 10

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 145: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: D.1.4.1

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Systemy i sieci telekomunikacyjne

Kierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopniaProfil studiów OgólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Ireneusz Olszewski

Przedmioty wprowadzające -Wymagania wstępne Brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

VII 30 2VII 15 3

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 Ma podstawową wiedzę w zakresie systemów i sieci

telekomunikacyjnych, tj. telefonicznych, zintegrowanych,komórkowych i sieci Internet.

K_W10K_W20

T1A_W02

W2 Ma elementarną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzą-cych w skład sieci teleinformatycznych, w tym siecibezprzewodowych, przewodowych oraz optycznych.

K_W11 T1A_W02

UMIEJĘTNOŚCIU1 Potrafi zaimplementować proste algorytmy sieciowe w

języku MATLAB oraz dokonywać weryfikacjipoprawności działania, oszacowania czasu obliczeń orazwyznaczenia złożoności obliczeniowej tych algorytmów.

K_U01 T1A_U01

U2 Potrafi przygotować krótką prezentację poświęconąuzyskanym wynikom.

K_U04 T1A_U03T1A_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Page 146: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

K1 Ma świadomość szybkiego postępu w telekomunikacji irozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, np. nastudiach drugiego stopnia.

K_K01 T1A_K01

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Wykład: egzamin pisemny lub ustny; ćwiczenia laboratoryjne: wykonanie wszystkich ćwiczeń orazsprawozdań.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady -

Pojęcie usługi, systemu i sieci telekomunikacyjnej. Funkcje elementów sieci.Klasyfikacja sieci i topologie. Zasoby sieci. Ruch telekomunikacyjny.Klasyfikacja i atrybuty usług. Poziom i jakość usług. Numeracja i adresacja.Techniki zwielokrotnienia. Techniki realizacji komutacji i transmisji.Synchronizacja pracy sieci. Modele warstwowe współpracy urządzeń. Modelodniesienia komunikacji systemów otwartych. Protokoły komunikacyjne isystemy sygnalizacji. Sterowanie w sieciach – obsługa wywołań, wybór drogi,realizacja połączenia. Węzły komutacyjne. Rutery IP. Sieci telefoniczne,zintegrowane, komórkowe i teleinformatyczne. Przewodowe i bezprzewodowetechniki dostępu. Sieci dostępowe. Elementy komutacji optycznej. Sieciszkieletowe. Niezawodność sieci. Integracja i konwergencja technik i usług. SieciNastępnej Generacji oraz Internet Następnej Generacji.

Ćwiczenia Laboratoryjne -Przedmiot obejmuje implementację w języku MATLAB szeregu algorytmówrozwiązujących różne problemy z zakresu teorii grafów i sieci. Rozważaneproblemy obejmują: problem najkrótszego drzewa rozpinającego, problemnajkrótszych dróg w grafie, problem maksymalnego przepływu oraz problemkomiwojażera.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Rozmowa

W1 XW1 XU1 X XU2 X XK1 X

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Kabaciński W., Żal M.: 2007, Sieci telekomunikacyjne, WKŁ;2. Dunsmore B., Skandier T.: 2003 Technologie telekomunikacyjne, MIKOM;3. Norris M. Teleinformatyka, 2002, WkiŁ;4. Papir Z.: 2001, Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia sieci pakietowych, WKŁ.

Page 147: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Literaturauzupełniająca

1. Danilewicz G., Kabaciński W., 2005, System Sygnalizacji nr 7. Protokoły,Standaryzacja, Zastosowanie, WKŁ.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15Studiowanie literatury 20Inne (przygotowanie do egzaminu) 20Łączny nakład pracy studenta 100

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 5

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 5

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 148: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: D.1.4.2

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Sieci NGN

Kierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopniaProfil studiów OgólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Ireneusz Olszewski

Przedmioty wprowadzające -Wymagania wstępne Brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

VII 30 2VII 15 3

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 Ma podstawową wiedzę w zakresie systemów i sieci

NGN, tj. telefonicznych, zintegrowanych, komórkowych isieci Internet.

K_W10K_W20

T1A_W02

W2 Ma elementarną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzą-cych w skład sieci teleinformatycznych, w tym siecibezprzewodowych, przewodowych oraz optycznych.

K_W11 T1A_W02

UMIEJĘTNOŚCIU1 Potrafi zaimplementować proste algorytmy sieciowe w

języku MATLAB oraz dokonywać weryfikacjipoprawności działania, oszacowania czasu obliczeń orazwyznaczenia złożoności obliczeniowej tych algorytmów.

K_U01 T1A_U01

U2 Potrafi przygotować krótką prezentację poświęconąuzyskanym wynikom.

K_U04 T1A_U03T1A_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Page 149: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

K1 Ma świadomość szybkiego postępu w telekomunikacji irozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, np. nastudiach drugiego stopnia.

K_K01 T1A_K01

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Wykład: egzamin pisemny lub ustny; ćwiczenia laboratoryjne: wykonanie wszystkich ćwiczeń orazsprawozdań.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady -Pojęcie usługi, systemu i sieci telekomunikacyjnej NGN. Dokumentystandaryzacyjne sieci NGN. Architektura sieci NGN. Funkcje elementów sieci.Klasyfikacja sieci i topologie. Zasoby sieci. Ruch telekomunikacyjny.Klasyfikacja i atrybuty usług. Poziom i jakość usług. Numeracja i adresacja wsieci NGN. Techniki zwielokrotnienia. Techniki realizacji komutacji i transmisji.Synchronizacja pracy sieci. Modele warstwowe współpracy urządzeń. Modelodniesienia komunikacji systemów otwartych. Protokoły komunikacyjne isystemy sygnalizacji w sieciach NGN. Bezpieczeństwo w sieci NGN.

Ćwiczenia Laboratoryjne -Przedmiot obejmuje implementację w języku MATLAB szeregu algorytmówrozwiązujących różne problemy z zakresu teorii grafów i optymalizowaniazasobów sieci. Rozważane problemy obejmują: problem najkrótszego drzewarozpinającego, problem najkrótszych dróg w grafie, problem maksymalnegoprzepływu oraz problem komiwojażera.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Rozmowa

W1 XW1 XU1 X XU2 X XK1 X

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Kabaciński W., Żal M.: 2007, Sieci telekomunikacyjne, WKŁ;2. Dunsmore B., Skandier T.: 2003 Technologie telekomunikacyjne, MIKOM;3. Norris M. Teleinformatyka, 2002, WkiŁ;4. Papir Z.: 2001, Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia sieci pakietowych, WKŁ.5. Dokumenty ITU-T z serii Y.

Literaturauzupełniająca

1. Danilewicz G., Kabaciński W., 2005, System Sygnalizacji nr 7. Protokoły,Standaryzacja, Zastosowanie, WKŁ.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Page 150: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15Studiowanie literatury 20Inne (przygotowanie do egzaminu) 20Łączny nakład pracy studenta 100

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 5

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 5

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 151: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: D.1.5.1

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Architektura komputerów i systemy operacyjneKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inżynierskie - 3,5-letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Tadeusz Leszczyński

Przedmioty wprowadzająceWymagania wstępne brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

VI 30 2VI 15 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZA

W1 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architekturykomputerów, w szczególności warstwy sprzętowej K_W06 T1A_W02

T1A_W03

W2 ma elementarną wiedzę w zakresie systemówoperacyjnych, K_W09 T1A_W02

T1A_W07

W3 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszychtrendach rozwojowych techniki komputerowej K_W19 T1A_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U1

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danychiinnych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioskioraz formułować i uzasadniać opinie

K_U01 T1A_U01

U2 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celupodnoszenia kompetencji zawodowych K_U06 T1A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłegodokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia,studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji

K_K01 T1A_K01

Page 152: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

zawodowych, osobistych i społecznychK2 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K05 T1A_K06

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia projektowe

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

testy, kolokwia, obrona projektu wg założeń prowadzącego ( sprawdzenie poprawności działaniaprogramu)

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady - Architektura systemu komputerowego na poziomie rejestrów – cyklrozkazowy. Kodowanie liczb, operacje arytmetyczne i logiczne, strukturysterowania. Podprogramy. Wywoływanie usług systemu operacyjnego.Programowanie mieszane. Zasady sterowania urządzeń i obsługa przerwańsprzętowych. Maszyny wirtualne. Architektura systemów pamięci – hierarchia,zarządzanie, pamięć wirtualna. Architektury komputerów o złożonychi zredukowanych zestawach instrukcji. Przetwarzanie potokowe. Systemywieloprocesorowe. Klasyfikacja i funkcje systemów operacyjnych. Procesy iwątki. Przetwarzanie współbieżne i równoległe. Systemy plików – organizacjaciągła ,listowa i indeksowa; atrybuty i uprawnienia. Transakcje i bezpieczeństwow systemach operacyjnych. Systemy scentralizowane i rozproszone. Komunikacjai praca w sieci.Ćwiczenia projektowe - przygotowanie i testowanie krótkich programówasemblerowych oraz ich łączenie z kodem wybranych języków wysokiegopoziomu.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma ocenyEgzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 x xW2 x xW3 x xU1 x xU2 x xK1 xK2 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Stallings W., 2000, Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT,Warszawa

2. Null l., Lobur J., 2004, Struktura organizacyjna i architektura systemówkomputerowych, Helion, Gliwice

3. Mano M., 1990, Architektura komputerów, WNT, Warszawa.4. Eager, Lister A.M., 1995, Wstęp do systemów operacyjnych, WNT, Warszawa5. Stallings W., 2006, Systemy operacyjne struktura i zasady budowy, PWN,

WarszawaLiteratura 1. Gorsline G.W.,1997, Mikrokomputery – Rodzina Intel 18086, WNT, Warszawa.

Page 153: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

uzupełniająca 2. Silberschatz A.,Peterson J.L., Galvin P.B.,1993, Podstawy systemów o peracyjnych,WNT, Warszawa.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 25Studiowanie literatury 25Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 25Łączny nakład pracy studenta 120

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 6

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 6

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 154: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowychjednostek organizacyjnych do tworzenia nowych iweryfikacji istniejących programów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: D.1.5.2

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Systemy wbudowaneKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inżynierskie – 3,5-letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Wiesław Zech

Przedmioty wprowadzające Technika cyfrowaWymagania wstępne Brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

IV 30 2IV 15 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 ma szczegółową wiedzę w zakresie architektury i

oprogramowania systemów mikroprocesorowychstosowanych w systemach wbudowanych.

K_W08K_W09

T1A_W02T1A_W07

W2 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie stosowaniaukładów elektronicznych (analogowych i cyfrowych) wobrębie zintegrowanego systemu wbudowanego. K_W13

T1A_U07T1A_U08T1A_U09

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i

innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioskipraktyczne.

K_U01 T1A_U01

U2 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacjizadania projektowego i przygotować tekst zawierającyomówienie jego wyników.

K_U09K_U17

T1A_U01T1A_U16

Page 155: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

U3 potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów iukładów elektronicznych i telekomunikacyjnych zewzględu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne(pobór mocy, szybkość działania, koszt itp.)

K_U03 T1A_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania

się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studiapodyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencjizawodowych, osobistych i społecznych

K_K01 T1A_K01

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia projektowe

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

wykład: egzamin pisemny i ustny; projekt: opracowanie i obrona projektu

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady – Mikrokontrolery. Platforma FPGA. Programy wbudowane. Systemyoperacyjne czasu rzeczywistego. Przetwarzanie danych a zu¿ycie energii.Projektowanie systemów niezawodnych. Metodyki projektowania.Ćwiczenia projektowe – Podstawową funkcją projektu jest praktycznaimplementacja systemu kontrolno-pomiarowego opartego na wykorzystaniuwybranych sterowników.

1. Techniczna specyfikacja zadania projektowego i określenie wymaganejilości wejść/wyjść, cyfrowych/analogowych.

2. Przegląd dostępnych architektur sterowników, wraz z analizą ichmożliwości pod kątem implementacji wyspecyfikowanego zadania.

3. Określenie systemu operacyjnego sterownika4. Określenie niezbędnych peryferiów5. Opracowanie schematu blokowego układu6. Implementacja układu.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć sięmetody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 x xW2 x xU1 xU2 xK1 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Augustyn J., Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodzinySAM7S z

rdzeniem ARM7TDMI, Wydawnictwo IGSMiE PAN

Page 156: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowychjednostek organizacyjnych do tworzenia nowych iweryfikacji istniejących programów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

2. Daca W., Mikrokontrolery – od układów 8-bitowych do 32-bitowych,MIKOM,

Warszawa 2000.3. Lee E. A., Seshia S. A., Introduction to Embedded Systems – A Cyber-PhisicalSystems

Approach, LeeSeshia.org, 2011.Literaturauzupełniająca

1. Marwedel Peter, Embedded Systems Design, Springer Dortrecht HeidlbergLondon New York 2011.

2. Wilmshurst Timothy, Design Embedded Systems with PIC Microcontrollers,Elseviers,

2007

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 25Studiowanie literatury 25Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 25Łączny nakład pracy studenta 120

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 6

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 6

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 157: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: D. 1.6.1

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Pakietowe sieci teleinformatyczneKierunek studiów Elektronika i telekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inż.)Profil studiów OgólnoakademickiForma studiów StacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Jarosław Frymark,

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacjiWymagania wstępne brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

VI 30 2VI 15 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZA

W1

ma elementarną wiedzę w zakresie urządzeńwchodzących w skład sieci teleinformatycznych, wtym sieci przewodowych, bezprzewodowychoptycznych oraz konfigurowania tych urządzeń wsieciach lokalnych

K_W11,K_W37

T1A_W02

T1A_W07

W2 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszychtrendach rozwojowych telekomunikacji K_W19 T1A_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U1

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, bazdanych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskaneinformacje, dokonywać ich interpretacji, a takżewyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniaćopinie

K_U01 T1A_U01

U2potrafi korzystać ze specyfikacji i norm w celudobrania odpowiednich komponentówprojektowanego układu lub systemu

K_U17T1A_U01T1A_U16

Page 158: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

telekomunikacyjnegoKOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłegodokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia,studia podyplomowe, kursy) - podnoszeniakompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K01 T1A_K01

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia projektowe

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

kolokwium zaliczeniowe, rozliczenie projektu

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady - Sieci i protokoły transmisyjne: plezjochroniczne PDH, synchroniczneSDH, sieci asynchroniczne, sieci skalowalne. Standardy dla rozległych siecipakietowych: sieci X25, sieci Frame Relay, sieci SMDS, sieci ATM. Architekturaintersieci, adresowanie, wiązanie adresów, kapsułkowanie, niezawodny transportoraz zestaw protokołów TCP/IP, przegląd metod i układów pośredniczących.Współpraca pakietowych sieci komputerowych z siecią ATM. Dostęp do usługtelekomunikacyjnych: dostęp cyfrowy ISDN, dostęp szerokopasmowy BISDN,dostęp szerokopasmowy xDSL, dostęp światłowodowy, dostęp hybrydowy, dostępbezprzewodowy. Telefonia komórkowa – dostęp do Internetu przy wykorzystaniutelefonii komórkowej. Konwergencja technologii, urządzeń, sieci i usług.Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych. Zarządzanie sieciamiteleinformatycznymi.Laboratorium - Zapoznanie studentów z metodami projektowaniai eksploatacji sieci teleinformatycznych

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 xW2 x xU1 x xU2 xK1 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Woźniak J.,NowickiK.,1998, Sieci LAN, MAN i WAN – protokoły komunikacyjne,Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków

2. Zbigniew Hulicki Z., 1998, Systemy komunikacji multimedialnej, WydawnictwoFundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków

3. Comer D.,2000, Sieci komputerowe i intersieci, WNT Warszawa.4. Komar B.,2000, Administracja sieci TCP/IP Helion Gliwice5. Morris M.,2002, Teleinformatyka, WKŁ,Warszawa

Literatura 1. Brenner L.M., Iasi A, F.,Servati AL., 1997 Intranety Biblia, Mikom, Warszawa

Page 159: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

uzupełniająca 2. Zieliński B., 2000, Bezprzewodowe sieci komputerowe, Helion, Gliwice3. Mark A. Sportach M.,A., 2000, Routing IP podstawowy podręcznik, Mikom,

Warszawa4. Ballew S.M., 2000, Zarządzanie sieciami IP za pomocą ruterów Cisco, Read Me

Warszawa.5. Praca zbiorowa, 2005, Vademecum Teleinformatyki , Sieci komputerowe,

telekomunikacja, instalatorstwo, IDG Poland S.A.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 20Studiowanie literatury 25Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 40Łączny nakład pracy studenta 130

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 6

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 6

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 160: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: D.1.6.2

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Technologie siecioweKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopnia (inżynierskie - 3,5-letnie)Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy

dr inż. Tadeusz Leszczyński , dr inż. Jarosław Frymark,dr inż. Tomasz Marciniak, dr inż. Sławomir Bujnowski

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacji, Architektura komputerówi systemów operacyjnych

Wymagania wstępne brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi

VI 30 2

VI 15 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZA

W1

ma elementarną wiedzę w zakresie architekturysystemów i sieci komputerowych oraz systemówoperacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi iutrzymania narzędzi informatycznych służących dosymulacji i projektowania sieci komputerowych

K_W08K_W09

T1A_W02T1A_W07

W2

potrafi posłużyć się właściwie dobranyminarzędziami w celu symulacji, konfiguracji siecikomputerowych pod względem funkcjonalności,działania i zasad bezpieczeństwa

K_W27

T1A_W04T1A_W03T1A_W06T1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U1

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, bazdanych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskaneinformacje, dokonywać ich interpretacji, a takżewyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniaćopinie

K_U01 T1A_U01

Page 161: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

U2

potrafi korzystać ze specyfikacji i norm w celudobrania odpowiednich komponentówprojektowanego układu lub systemutelekomunikacyjnego

K_U09K_U17

T1A_U01T1A_U16

U3

potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacjizadania inżynierskiego i przygotować tekstzawierający omówienie wyników realizacji tegozadania

K_U03 T1A_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłegodokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia,studia podyplomowe, kursy) - podnoszeniakompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K01 T1A_K01

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia projektowe

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

wykład zaliczany na podstawie egzaminu, opracowanie i obrona projektu

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady - Geneza i rozwój sieci komputerowych. Warstwowy model architekturysieci komputerowych (OSI, TCP/IP). Fizyczne środki transmisji w sieciachlokalnych – rodzaje mediów transmisyjnych, topologie. Protokoły sieci:protokoły sterowania łączem logicznym, protokoły sterowania dostępem domedium (MAC), protokoły warstwy sieciowej, protokoły warstwy transportowej,protokoły warstwy aplikacji.. Technologie sieci LAN: Ethernet, FastEthernet,GigabitEthernet, 10GigabitEthernet, Tokenring, 100VG - Any LAN, siecibezprzewodowe. Elementy aktywne sieci: karta sieciowa, stacja robocza, serwerplików, gniada okablowania, mosty, routery, bramy, przełączniki. Konfiguracjasieci lokalnych: sieć równorzędna z udostępnieniem zasobów, sieci typu klient –serwer. Okablowanie strukturalne. Współpraca sieci lokalnych – intranety.Projektowanie sieci. Internet i związane z nim protokoły i usługi.Ćwiczenia projektowe - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny (podano przykładowe)Egzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

W1 xW2 xU1 x xU2 x xU3 x x xK1 x x x

Page 162: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Douglas E. Comer, 2000, Sieci komputerowe I intersieci, WNT, Warszawa2. Woźniak J., Nowicki K.,1998, Sieci LAN, MAN i WAN protokoły komunikacyjne,

Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków3. Tanenbaum A. S.,2004, Sieci komputerowe, Helion, Gliwice4. Sportach M., 1999, Sieci komputerowe- księga eksperta, Helion, Gliwice

Literaturauzupełniająca

1. A. Engst, G. Fleishman, 2005, Sieci bezprzewodowe, Helion, Gliwice2.Chustecki i in.,Praca zbiorowa, 2003, Vademecum Teleinformatyka, Sieci

kopmputerowe, telekomunikacja, instalatorstwo ,IDG Poland S.A., Warszawa

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin(podano przykładowe)

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 25Studiowanie literatury 25Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 25Łączny nakład pracy studenta 120

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 6

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 6

i ostateczna liczba punktów ECTS

Page 163: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: D.1.7.1

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Aplikacje w sieciach teleinformatycznychKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Arkadiusz Rajs

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacji

Wymagania wstępne Podstawy zasad funkcjonowania sieci dostępu orazpodstawowe parametry mediów teletransmisyjnych

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

V 30 2V 15 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna rodzaje usług świadczonych w sieciach

teleinformatycznych z uwzględnieniem ich parametrówK_W06 T1A_W02

W2 zna architektury oraz rodzaje teleinformatycznych siecidostępu

K_W10,K_W20

T1A_W02,T1A_W06

W3 zna podstawowe technologie stosowane w sieciachopartych na różnych mediach przesyłowych

K_W11 T1A_W02

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi określić podstawowe cechy sieci dostępu K_U01,

K_U14T1A_U01,T1A_U14

U2 potrafi skonfigurować zasadnicze elementy sieci dostępupracujących w różnych formatach oraz na różnychmediach teletransmisyjnych

K_U21 T1A_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy na

temat sieci dostępu oraz usług przez nie świadczonychK_K01,K_K07

T1A_K01

K2 posiada pełną świadomość, iż rozwój technik dostępu w K_K02 T1A_K02

Page 164: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

sieciach teleinformatycznych stanowi o procesachumożliwiających swobodne dostarczanieszerokopasmowych usług do społeczności bazujących nainformacji

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin pisemny, test, sprawdzian, złożenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych (4)

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

W: Prognozy usług telekomunikacyjnych i informatycznych ze szczególnymuwzględnieniem nowych usług szerokopasmowych (wideokonferencje, zdalnenauczanie, zdalna praca, wideo na żądanie, strumieniowanie). Sieci dostępuoparte na technologii xDSL, zalecenia ITU i ETSI. Modemy i standardy od V22.do V90. Sieć ISDN (model warstwowy, protokoły, styki i media transmisyjne),sieci HDSL (warstwa fizyczna i zarządzanie), sieci ADSL (wymagania orazzalecenia ADSL Forum), sieci HFC (struktura, zarządzanie i konfiguracje). Siecikomputerowe: topologie, media transmisyjne, kody transmisyjne, modelwarstwowy wg OSI.Ć. lab.: Konfiguracja radiowej sieci dostępowej, Konfiguracja przewodowejsieci dostępowej, konfiguracja światłowodowej sieci dostępowej, Konfiguracjamieszanej sieci dostępowej. We wszystkich ćwiczeniach należy wyróżnić dwaetapy: konfigurację i zestawienie sieci modelowej, badanie parametrówstworzonej sieci.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma ocenyEgzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 x xW2 x xW3 x xU1 x xU2 xK1 xK2 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Praca zbiorowa pod redakcją Papira Z., 1997. Sieci dostępowe dla usługszerokopasmowych. t. III WFPT.

2. Martin – Flatin J. P., 2002. Web – Based Management of IP Networks andSystems. Wiley Europe.

3. Woźniak J., Nowicki K. 1998. Sieci LAN, MAN i WAN protokołykomunikacyjne. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.

Page 165: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Literaturauzupełniająca

4. Comer D. E.,2003. Sieci komputerowe i intersieci. WNT.

1. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 20Studiowanie literatury 35Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 45Łączny nakład pracy studenta 145

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 6

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 6

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 166: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: D.1.7.2

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Programowanie aplikacji mobilnychKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów ogólnoakademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Arkadiusz Rajs, dr inż. Mariusz Aleksiewicz

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacji, Języki programowania wysokiegopoziomu

Wymagania wstępne Podstawy zasad funkcjonowania sieci dostępu orazpodstawowe parametry mediów teletransmisyjnych

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

V 30 2V 15 4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna rodzaje usług świadczonych w sieciach

teleinformatycznych z uwzględnieniem ich parametrów naurządzeniach mobilnych.

K_W06 T1A_W02

W2 zna architektury oraz rodzaje interfejsów oraz specyfikęmechanizmów działania aplikacji pod kontrola systemówoperacyjnych implementowanych na urządzenia mobilne

K_W10,K_W20

T1A_W02,T1A_W06

W3 zna podstawowe technologie stosowane w sieciachopartych na różnych mediach przesyłowych

K_W11 T1A_W02

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi określić podstawowe cechy sieci dostępu i

wykorzystać poznane techniki projektowaniaK_U01,K_U14

T1A_U01,T1A_U14

U2 potrafi skonfigurować zasadnicze elementy sieci dostępupracujących w różnych formatach do tworzenia prostychaplikacji na najpopularniejsze urządzenia mobilne.

K_U21 T1A_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Page 167: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

K1 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy natemat sieci dostępu oraz usług przez nie świadczonych

K_K01,K_K07

T1A_K01

K2 posiada pełną świadomość, iż rozwój technik dostępu wsieciach teleinformatycznych stanowi o procesachumożliwiających swobodne dostarczanieszerokopasmowych usług do społeczności bazujących nainformacji

K_K02 T1A_K02

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin pisemny, test, sprawdzian, złożenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych (4)

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

Wykłady: Omówienie podstawowych pojęć i wprowadzenie w tematykęmobilnych urządzeń działających pod kontrolą systemów operacyjnych.Przegląd i charakterystyka mobilnych platform sprzętowych. Przegląd rynku zzakresu mobilnych urządzeń działających pod kontrolą wybranych systemówoperacyjnych. Charakterystyka najpopularniejszych platform mobilnych:Android, Symbian, iOS, Windows Mobile&Phone7 i innych. Architekturazaprezentowanych systemów operacyjnych. Klasyfikacja urządzeń przenośnych(- MIDP (Mobile Information Device Profile); - CLDC (Connected LimitedDevice Configuration)…) oraz wpływ tej klasyfikacji na sposób tworzeniaaplikacji na urządzenia przenośne. Zagadnienia związane z dystrybucją ikompatybilnością aplikacji budowanych na urządzenia mobilne. Prezentacjaśrodowisk programistycznych dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych(Eclipse, VisualStudio, NetBeans, QT SDK, XCode, Interface Builder…).Środowisko programistyczne dla JavaME. Struktura aplikacji na urządzeniaprzenośne i związane z nią pojęcia. Sposobów interakcji aplikacji mobilnych zużytkownikami. Metody wymiany danych z innymi aplikacjami serwerowymi zapomocą protokołów sieciowych (TCP/IP). Wymiana danych między aplikacjamipracującymi w architekturze peer-2-peer z wykorzystaniem lokalnej metodykomunikacji (Bluetooth).Ćwiczenia projektowe: Sprawdzenie umiejętności stosowania praktycznegoelementów wykładu. Proces projektowania aplikacji na wybrane urządzeniemobilne. Analiza i określenie możliwości i celowości wykorzystania mobilnychsystemów operacyjnych do realizacji projektu. Samodzielne opracowanie iutworzenie prostej aplikacji mobilnej.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma ocenyEgzamin

ustnyEgzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie …………

W1 x xW2 x xW3 x xU1 x xU2 xK1 x

Page 168: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

K2 x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Lauren Darcey, Shane Conder: Android. Programowanie aplikacji na urządzeniaprzenośne. Wydanie II, Helion, Gliwice 2011

2. D.Mark, J.Nutting, J.LaMarche: Programowanie aplikacji na iPhone. Poznajplatformę iOS SDK3 od podstaw, Helion, Gliwice 2011

3. Paweł Gala: Symbian S60. Programowanie urządzeń mobilnych, Helion, Gliwice2009

4. Bartosz Turowski, Jacek Matulewski: Programowanie aplikacji dla urządzeńmobilnych z systemem Windows Mobile, Helion, Gliwice, 2010

5. J. Kurose, K. Ross: Computer Networks: a Top-Down Approach Featuring theInternet, Pearson/Addison Wesley, 2005, wyd. 3 lub wyd 2.

6. 2. V.Goyal Pro Java ME MMAPI: Mobile Media API for Java Micro Edition,Apress; 1 edition (May 1, 2006), ISBN-10: 1590596390

7. 3. J.E. Keogh: J2ME: The Complete Reference, McGraw-Hill (February 27,2003), ISBN-10: 0072227109

8. Topley K. J2ME Almanach. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.9. C. Bala Kumar, Paul J. Kline, and Timothy J. Thompson: Bluetooth Application

Programming with the Java APIs (The Morgan Kaufmann Series in Networking),Morgan Kaufmann; 1 edition (October 1, 2003), ISBN-10: 1558609342

1. http://java.sun.com/docs/books/jls/download/langspec-3.0.pdLiteraturauzupełniająca

1. Holub A.. "Wątki w Javie. Poradnik dla programistów". Wydawnictwo Mikom2. A.Tanenbaum: Sieci komputerowe, Helion, Gliwice 20043. L. Lemay, R. Cadenhead: Java 2 dla każdego, Helion, Gliwice 2001.4. Ed Burnette: Hello, Android. Programowanie na platformę Google5. dla urządzeń mobilnych. Wydanie III, Helion, Gliwice 20116. Kristofer Layon: Tworzenie aplikacji iOS na urządzenia iPhone, iPod touch oraz

iPad. Przewodnik dla projektantów serwisów WWW, Helion, Gliwice 2011

1. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studentaObciążenie studenta –

Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 45Przygotowanie do zajęć 20Studiowanie literatury 35Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 45Łączny nakład pracy studenta 145

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 6

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 6

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 169: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: D.1.8.1

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością usług w sieciach cyfrowychKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów Ogólno akademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Jacek Majewski

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacji, Protokoły komunikacyjne, Systemyi sieci telekomunikacyjne

Wymagania wstępneZakres wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych jakiepowinien posiadać student przed rozpoczęciem realizacjiokreślonego przedmiotu / brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

VII 15 2VII 15 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna w sposób uporządkowany funkcjonalność sieci z

zakresu warstwowego modelu ISO/OSIK_W10 T1A_W02

W2 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu czynnikówwpływających degradująco na usługę w sieci

K_W28 T1A_W03T1A_W07

W3 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu mechanizmówzarządzania sieciami i ich wpływu na jakość usługsieciowych

K_W29K_W23

T1A_W03T1A_W09

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi przeanalizować funkcjonowanie sieci i dobrać

konieczne narzędzia pomiarowe w celu określenia jakościusługi

K_U11K_U27

T1A_U08T1A_U09T1A_U13T1A_U15

U2 potrafi w zakresie zarządzania procesami zachodzącymi w K_U01 T1A_U01

Page 170: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

systemach Telekomunikacyjnych dobrać normy, źródłaliteraturowe i przedstawić wynik analiza w zwięzłej iprzejrzystej formie

K_U03K_U04K_U17

T1A_U03T1A_U04T1A_U16

U3 potrafi na podstawie informacji o funkcjonowaniu siecizaprojektować proces testowania systemówtelekomunikacyjnych

K_U13 T1A_U08T1A_U13

U4 potrafi określić wpływ nowych usług w infrastrukturzetelekomunikacyjnej na rynek i społeczeństwo

K_U22 T1A_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę poznawania trendów rozwoju systemów

zarządzania sieciami oraz kształtowania jakości usługK_K01K_K07

T1A_K01

K2 ma świadomość wpływu funkcjonowania siecitelekomunikacyjnej jako środowiska wymiany informacjiw społeczeństwie

K_K02K_K06

T1A_K02T1A_K07

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, dyskusja, analiza przykładów, interakcja ze słuchaczami, prezentacja projektów

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

W: test wielokrotnego wyboru, zadania otwarte, zaliczenie ustne, aktywność w trakcie wykładu.P: przygotowanie projektu, złożenie referatu (na koniec semestru, liczba: 1), wygłoszenie referatu zużyciem narzędzi multimedialnych (na koniec semestru).

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

W: Funkcjonalności warstw modelu ISO/OSI. Klasyfikacja usług w sieciachtelekomunikacyjnych. Klasyfikacja parametrów jakościowych (QoS) i ich wpływna realizowane funkcje systemu zarządzania siecią. Bezpieczeństwo usług wsieci. Rola protokołów w funkcjach dostarczania parametrów jakościowych wsystemach sieciowych. Integracja systemów zarządzania jako element QoSusługi. Przegląd technologii w infrastrukturze sieciowej z uwzględnieniemmożliwości realizacji przez nie funkcji QoS.P: Analiza stanu bezpieczeństwa systemów sieciowych. Analiza i diagnostykadefektów pracy sieci. Analiza parametrów jakościowych i ich wpływ narealizowane w sieci usługi. Projekt usługi na aktualnych technologiach winfrastrukturze z uwzględnieniem możliwości realizacji jej z określonymiparametrami jakościowymi.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacjaW1 xW2 xW3 xU1 xU2 xU3 xU4 xK1 x x

Page 171: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

K2 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Czarnecki P., Jajszczyk A., Lubacz J., Poznań 1996, Standardy zarządzaniasieciami OSI/NM, TMN, Wydawnictwo EFP.

2. Jean Philippe, Martin Flatin, 2002, Web–Based Management of IPNetworks and Systems” Wiley Europe.

3. Gibson J.D., 2001, Multimedia Communications, Academic Press.4. O’Driscoll Gerard, 2008, Next Generation IPTV Services and Technologies, John

Wiley & Sons Ltd, ISBN 978-0-470-16372-65. D.E.Comer, Sieci komputerowe i intersieci, WNT, 2003

Literaturauzupełniająca

1. Zalecenia ITU.2. Zalecenia ETSI.3. Mani Subramanian, 2002, “Network Management, Principles and Practice”

Addison Wesley.4. Grzech A., 2002, Sterowanie ruchem w sieciach teleinformatycznych, Wyd.

Politechniki Wrocławskiej.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studenta Obciążenie studenta –Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 30Przygotowanie do zajęć 15Studiowanie literatury 25Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 30Łączny nakład pracy studenta 100

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 4

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 4

* ostateczna liczba punktów ECTS

Page 172: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu: ………………. Pozycja planu: D.1.8.2

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymiKierunek studiów Elektronika i TelekomunikacjaPoziom studiów I stopień inż.Profil studiów Ogólno akademickiForma studiów stacjonarneSpecjalność Systemy i Sieci Telekomunikacji CyfrowejJednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiImię i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopień lub tytuł naukowy dr inż. Jacek Majewski

Przedmioty wprowadzające Podstawy telekomunikacji, Protokoły komunikacyjne, Systemyi sieci telekomunikacyjne

Wymagania wstępneZakres wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych jakiepowinien posiadać student przed rozpoczęciem realizacjiokreślonego przedmiotu / brak wymagań

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

Semestr Wykłady Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenialaboratoryjne

Ćwiczeniaprojektowe Seminaria Zajęcia

terenoweLiczba

punktów(W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS*

VII 15 2VII 15 2

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektów kształcenia

Odniesienie dokierunkowych

efektówkształcenia

Odniesienie doefektów

kształcenia dlaobszaru

WIEDZAW1 zna w sposób uporządkowany funkcjonalność sieci z

zakresu warstwowego modelu ISO/OSIK_W10 T1A_W02

W2 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu czynnikówwpływających degradująco na usługę w sieci

K_W28 T1A_W03T1A_W07

W3 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu mechanizmówzarządzania sieciami i ich wpływu na jakość usługsieciowych

K_W29K_W23

T1A_W03T1A_W09

UMIEJĘTNOŚCIU1 potrafi przeanalizować funkcjonowanie sieci i dobrać

konieczne narzędzia pomiarowe w celu określenia jakościusługi

K_U11K_U27

T1A_U08T1A_U09T1A_U13T1A_U15

U2 potrafi w zakresie zarządzania procesami zachodzącymi w K_U01 T1A_U01

Page 173: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Strona 2 z 3

systemach Telekomunikacyjnych dobrać normy, źródłaliteraturowe i przedstawić wynik analiza w zwięzłej iprzejrzystej formie

K_U03K_U04K_U17

T1A_U03T1A_U04T1A_U16

U3 potrafi na podstawie informacji o funkcjonowaniu siecizaprojektować proces testowania systemówtelekomunikacyjnych

K_U13 T1A_U08T1A_U13

U4 potrafi określić wpływ nowych usług w infrastrukturzetelekomunikacyjnej na rynek i społeczeństwo

K_U22 T1A_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNEK1 rozumie potrzebę poznawania trendów rozwoju systemów

zarządzania sieciami oraz kształtowania jakości usługK_K01K_K07

T1A_K01

K2 ma świadomość wpływu funkcjonowania siecitelekomunikacyjnej jako środowiska wymiany informacjiw społeczeństwie

K_K02K_K06

T1A_K02T1A_K07

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykład multimedialny, dyskusja, analiza przykładów, interakcja ze słuchaczami, prezentacja projektów

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

W: test wielokrotnego wyboru, zadania otwarte, zaliczenie ustne, aktywność w trakcie wykładu.P: przygotowanie projektu, złożenie referatu (na koniec semestru, liczba: 1), wygłoszenie referatu zużyciem narzędzi multimedialnych (na koniec semestru).

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wpisać treści osobnodla każdej z formzajęć wskazanych wpunkcie 1.B

W: Zarządzanie z uwzględnieniem funkcjonalności modelu ISO/OSI. Funkcjesystemów zarządzania w utrzymaniu i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych.Klasyfikacja systemów zarządzania. Klasyfikacja usług w sieciachtelekomunikacyjnych. Klasyfikacja parametrów jakościowych (QoS) i ich wpływna realizowane funkcje systemu zarządzania siecią. Sieć zarządzaniatelekomunikacją TMN: architektura sieci TMN, metodyka specyfikowaniainterfejsów sieci TMN, model informacyjny sieci TMN, przegląd usług i funkcjizarządzania TMN. Bezpieczeństwo sieci. Charakterystyka interfejsówwykorzystywanych w zarządzaniu. Rola protokołów SNMP, SNOP, http i Telnetw zarządzaniu węzłami sieci. Integracja systemów zarządzania jako element QoSusługi.P: Zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi różnych producentów. Detekcjazdarzeń, błędów i anomalii w sieci, Funkcje i interpretacja raportów 24-godzinnych i 15-minutowych. Analiza stanu bezpieczeństwa systemówsieciowych. Analiza i diagnostyka defektów pracy sieci. Analiza parametrówjakościowych i ich wpływ na realizowane w sieci usługi.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metodysprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)

Efektkształcenia

Forma oceny

Egzaminustny

Egzaminpisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie

Aktywność,dyskusja,

prezentacjaW1 xW2 xW3 xU1 xU2 x

Page 174: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Język angielskiwtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/eit_I_st_s_1415.pdf · Przedmioty wprowadzające Język angielski ... gramatyki na poziomie

Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostekorganizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejącychprogramów studiów I i II stopniaw UTP w Bydgoszczy

U3 xU4 xK1 x xK2 x x

7. LITERATURA

Literaturapodstawowa

1. Czarnecki P., Jajszczyk A., Lubacz J., Poznań 1996, Standardy zarządzaniasieciami OSI/NM, TMN, Wydawnictwo EFP.

2. Stallings W., 2003, Protokoły SNOP i RMON. Vademecumprofesjonalisty, Wydawnictwo Helion.

3. Jean Philippe, Martin Flatin, 2002, Web–Based Management of IPNetworks and Systems” Wiley Europe.

4. D.E.Comer, Sieci komputerowe i intersieci, WNT, 2003Literaturauzupełniająca

1. Zalecenia ITU.2. Zalecenia ETSI.3. Mani Subramanian, 2002, “Network Management, Principles and Practice”

Addison Wesley.4. Grzech A., 2002, Sterowanie ruchem w sieciach teleinformatycznych, Wyd.

Politechniki Wrocławskiej.

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

Aktywność studenta Obciążenie studenta –Liczba godzin

Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 30Przygotowanie do zajęć 15Studiowanie literatury 25Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 30Łączny nakład pracy studenta 100

Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 4

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 4

* ostateczna liczba punktów ECTS