1 Koordinacija sustava socijalne sigurnosti i reforme sustava

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Koordinacija sustava socijalne sigurnosti i reforme sustava socijalne sigurnosti

  IZVJEE o

  hrvatskom zakonodavstvu koje ureuje radno pravni status radnika migranata (iz EU i treih drava) te pravima koja proizlaze iz njihovog radno pravnog statusa (njihovim socijalnim pravima) u odnosu

  na pravnu steevinu EU

  Autori:

  prof. dr. Iris Goldner Lang Katedra za europsko javno pravo, Pravni fakultet, Sveuilite u Zagrebu

  mr.sc. Ivana Vukorepa

  Katedra za radon i socijalno pravo, Pravni fakultet, Sveuilite u Zagrebu

  Listopad, 2010

 • 2

  Sadraj

  1. UVOD................................................................................................................................................................. 3

  2. EU DRAVLJANI.................................................................................................................................................. 5

  2.1. ULAZAK, BORAVAK I PRAVO NA ZAPOSLENJE I SAMOZAPOLJAVANJE...................................................................................5

  2.2. JAVNA SLUBA ........................................................................................................................................................5

  2.3. OPRAVDANJA S OSNOVA JAVNOG PORETKA, JAVNE SIGURNOSTI I JAVNOG ZDRAVLJA..............................................................6

  2.4. UVJET POZNAVANJA JEZIKA ........................................................................................................................................7

  2. 5. SPAJANJE OBITELJI...................................................................................................................................................7

  2.6. ZABRANA DISKRIMINACIJE .........................................................................................................................................8

  2.7. JEDNAKO POSTUPANJE SOCIJALNA DAVANJA ...............................................................................................................9

  2.8. ZATITA DODATNIH MIROVINSKIH PRAVA ....................................................................................................................10

  2.9. KOORDINACIJA SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI ..........................................................................................................10

  3. DRAVLJANI TREIH DRAVA........................................................................................................................... 12

  3.1. ULAZAK, BORAVAK I PRAVO NA ZAPOSLENJE I SAMOZAPOLJAVANJE.................................................................................12

  3. 2. JAVNA SLUBA......................................................................................................................................................13

  3.3. OPRAVDANJE JAVNOG PORETKA, JAVNE SIGURNOSTI I JAVNOG ZDRAVLJA ..........................................................................13

  3.4. UVJET POZNAVANJA JEZIKA ......................................................................................................................................13

  3. 5. SPAJANJE OBITELJI.................................................................................................................................................13

  3.6. JEDNAKO POSTUPANJE............................................................................................................................................14

  3.7. KOORDINACIJA SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI ..........................................................................................................14

 • 3

  1. Uvod

  U okviru programa Koordinacija sustava socijalne sigurnosti i reforme sustava socijalne sigurnosti koji provode Vijee Europe u suradnji sa Europskom komisijom, strunjaci iz vie drava su bili zamoljeni pripremiti pravnu analizu zakonodavstva koje regulira radno pravni status radnika migranata te pravima koja proizlaze iz njihovog radno pravnog statusa. Stoga su Ivana Vukorepa u suradnji sa Iris Goldner Lang pripremili ovo izvjee koje analizira hrvatsko zakonodavstvo koje ureuje radno pravni status radnika migranata (iz EU i treih drava) te pravima koja proizlaze iz njihovog radno pravnog statusa (njihovim socijalnim pravima) u odnosu na pravnu steevinu EU.

  Ovaj tekst je odraz osobnih zakljuaka imenovanih strunjaka. Naime, Iris Goldner Lang i Ivana Vukorepa sudjeluju u radu nekoliko radnih skupina za pripremu pregovora u pojedinim poglavljima pravne steevine EU u Pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Meutim, stavovi izraeni u ovom izvjeu su iskljuiva odgovornost autora te ne predstavljaju slubeno stajalite Republike Hrvatske u pregovorima sa Europskom unijom.

  Imajui na umu zadatak koji nam je dalo Vijee Europe te svrhu Programa, ovo izvjee obuhvaa samo analizu ekonomski aktivnih osoba (radnika, ukljuujui i traitelje zaposlenja, te samozaposlenih osoba). tovie, uzimajui u obzir taenu ogranienu duinu izvjea, autori obrauju samo glavna pitanja te naglaavaju najvanije sugestije koje smatraju da bi hrvatska tijela vlasti trebala uzeti u razmatranje. U promiljanjima i zakljucima analizirani su i uzeti u obzir sljedei propisi:

  EU propisi

  Ugovor o funkcioniranju EU, l. 45-48, 56-57 (bivi l. 39-41, 49-50 Ugovora o Europskoj zajednici)

  Uredba Vijea (EEZ) br. 1612/68 od 15. listopada 1968. o slobodi kretanja radnika unutar Zajednice (OJ L 257 19.10.1968 str. 2)

  Direktiva Europskog parlamenta i Vijea 2004/38/EZ od 29. travnja 2004. o pravu graana Unije i lanova njihove obitelji da se slobodno kreu i borave na teritoriju drava lanica koja doopunjava Uredbu (EEZ) br. 1612/68 i ukida Direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/ /EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/ EEZ (tekst sa znaajem za Europski gospodarski prostor) (OJ L 158, 30.4.2004, str. 77123)

  Direktiva Vijea 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (OJ L 251, 3.10.2003, st. 1218)

  Direktiva Vijea 2003/109/EZ od 25. studenog 2003. o status dravljana treih drava koji imaju stalni boravak (OJ L 16, 23.1.2004, str. 4453)

  Direktiva Vijea 2005/71/EZ od 12. listopada 2005. o posebnom postupku za ulazak dravljana treih drava u svrhu znanstvenoga istraivanja (OJ L 289, 3.11.2005, str. 1522)

  Direktiva Vijea 2009/50/EZ od 25. svibnja 2009. o uvjetima za ulazak i boravak dravljana treih drava u svrhu zapoljavanja visoko kvalificiranih osoba (OJ L 155, 18.6.2009, str. 1729)

  Direktiva Europskog parlamenta i Vijea 2009/52/EZ od 18. lipnja 2009. kojom se propisuju najnii standardi za sankcije i mjere protiv poslodavaca dravljana treih drava na ilegalnom boravku (OJ L 168, 30.6.2009, str. 2432)

  Direktiva Vijea 98/49/EZ od 29. lipnja 1998. o zatiti dodatnih mirovinskih prava zaposlenih i samozaposlenih osoba koje se kreu unutar Zajednice (OJ L 209, 25.7.1998, str. 4649)

  Uredba Vijea (EZ) br. 859/2003 od 14. svibnja 2003. koja proiruje odredbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 i Uredbe (EEZ) br. 574/72 na dravljane treih drava koji nisu pokriveni tim odredbama samo zbog svojeg dravljanstva (OJ L 124, 20.5.2003, str. 13)

 • 4

  Uredba Europskog parlamenta i Vijea (EZ) br. 883/2004 od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (tekst sa znaajem za Europski gospodarski prostor i vicarsku, OJ L 166, 30.4.2004, str. 1123)

  Uredba Europskog parlamenta i Vijea (EZ) br. 987/2009 od 16. rujna 2009. koja uspostavlja postupak za provedbu Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (tekst sa znaajem za Europski gospodarski prostor i vicarsku, OJ L 284, 30.10.2009, p. 142)

  Hrvatski propisi

  Zakon o strancima (NN br. 79/07, 36/09);

  Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN br. 85/08);

  Zakon o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10);

  Zakon o posredovanju pri zapoljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN br. 80/08, 94/09, 121/10);

  Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 150/08, 94/09, 153/09, 71/10);

  Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN br. 85/06, 150/08, 71/10);

  Zakon o zdravstvenom osiguranju zatite zdravlja na radu (NN br. 85/06 i 67/08);

  Zakon o doprinosima (NN br. 84/08, 152/08, 94/09);

  Zakon o zdravstvenoj zatiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN br. 114/97);

  Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN br. 85/08 i 110/08);

  Zakon o doplatku za djecu (NN br. 94/01, 138/06, 107/07 i 37/08);

  Zakon o mirovinskom osiguranju (NN br. 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07, 79/07, 35/08, 40/10, 121/10);

  Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, zajedno sa zadnjim izmjenama i dopunama koje su usvojene 22. listopada 2010., ali nisu objavljene u NN do zavretka pisanja ovog izvjea);

  Zakon o mirovinskim osiguravajuim drutvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane tednje (NN 106/99, 63/00, 107/07);

  Zakon o zdravstvenoj zatiti (NN br. 121/03, 48/05, 85/06, 117/08);

  Zakon o lijenitvu (NN br. 121/03, 117/08);

  Zakon o ljekarnitvu (NN br. 121/03, 142/06, 35/08, 117/08);

  Zakon o medicinsko-biokemiskoj djelatnosti (NN br. 121/03, 117/08);

  Zakon o osnovnom kolstvu (NN br. 59/90, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03 proieni tekst, 76/05);

  Pravilnik o pravima, uvjetima i nainu koritenja zdravstvene zatite u inozemstvu (NN 50/09, 118/09).

 • 5