1. Lembaran Kerja.doc

Embed Size (px)

Text of 1. Lembaran Kerja.doc

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2

NOMBOR BULAT: TAHUN 6NOMBOR BULAT: TAHUN 6

Lembaran Kerja 1

Nama:_________________

Kelas:_____________

3 902 801Tiga juta sembilan ratus dua ribu lapan ratus satu

Tiga juta sembilan puluh dua ribu lapan ratus satu

2 570 080Dua juta lima ratus tujuh ribu lapan puluh

Dua juta lima ratus tujuh puluh ribu lapan puluh

5 500 004Lima juta lima puluh ribu empat

Lima juta lima ratus ribu empat

4 206 900Empat juta dua ratus enam ribu sembilan ratus

Empat juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus

6 040 039Enam juta empat puluh ribu tiga ratus sembilan

Enam juta empat puluh ribu tiga puluh sembilan

1. Dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh

(2 243 420,2 423 420,2 234 420)

2. Sejuta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas

(1 074 919,1 470 991,1 407 919)

3. Lapan juta tiga ratus empat belas ribu seratus lima

(8 314 150,8 341 105,8 314 105)

4. Enam juta seratus enam puluh ribu sembilan puluh

(6 160 090,6 106 900,6 610 009)

Lembaran Kerja 2

Nama:_________________

Kelas:_____________

A6 034 002B6 000 342C6 340 020D6 304 002

E6 003 420F6 003 402G6 030 420

EEnam juta tiga ribu empat ratus dua puluh

Enam juta tiga ratus empat ribu dua

Enam juta tiga ratus empat puluh dua

Enam juta tiga ratus empat puluh ribu dua puluh

Enam juta tiga puluh empat ribu dua

Enam juta tiga puluh ribu empat ratus dua puluh

Enam juta tiga ribu empat ratus dua

Lembaran Kerja 3

Nama:_________________

Kelas:_____________

Lembaran Kerja 4Nama:_________________

Kelas:_____________

Tuliskan perkataan bagi setiap nombor berikut. 1. 6000000

2. 7000050

3. 8000002

4. 3630504

5. 5334096

6. 2001403

7. 3780400

8. 4607518

9. 7018026

10. 8002950

11. 9000673

12. 2280000

Lembaran Kerja 5Nama:_________________

Kelas:_____________

Tuliskan perkataan bagi setiap nombor berikut.1. 4346208

2. 6715488

3. 2100000

4. 3408920

5. 3480000

6. 6000080

7. 6275868

Lembaran Kerja 6Nama:_________________

Kelas:_____________

Tuliskan perkataan bagi setiap nombor berikut.1. 7345389

2. 8005002

3.7982036

4.5704800

5.4009380

6.9716824

7.2052310

8.3408203

9.5036059

10.7280016

11.4107222

12.9260090

13.820100414.6868100

15.9490068

Lembaran Kerja 7Nama:_________________

Kelas:_____________

1. Empat juta tiga ratus tujuh puluh lapan ribu empat ratus lima.

2. Enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lapan ratus tiga puluh sembilan.

3. Dua juta lima ratus sembilan ribu satu ratus dua puluh empat.

4. Tujuh juta enam ratus lapan puluh lapan ribu satu ratus.

5. Satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lapan puluh lima.

6. Dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu.

7. Tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh.

8. Empat juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh.

9. Lima juta lapan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga.

10. Satu juta empat ratus ribu tujuh ratus dua puluh satu.

Lembaran Kerja 8Nama:_________________

Kelas:_____________

1. Enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima puluh satu.

2. Enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lapan puluh lapan.

3. Tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu lapan ratus tiga belas.

4. Tujuh juta lapan ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh empat.

5. Lapan juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam.

6. Enam ratus tiga puluh tujuh ribu satu ratus lima.

7. Tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tiga.

8. Sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan puluh sembilan.

Lembaran Kerja 9Nama:_________________

Kelas:_____________

1. Lapan juta enam ratus lapan ribu lapan ratus tujuh puluh empat.

2.Sembilan juta sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga.

3.Sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan.

4.Dua juta lapan ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan belas.

5.Tujuh juta dua puluh ribu seratus enam puluh empat.

6.Lapan juta lima ratus ribu seratus empat puluh tiga.7.Empat juta lapan ratus tiga puluh ribu lima puluh satu.

8.Tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh lapan.

Lembaran Kerja 10Nama:_________________

Kelas:_____________Namakan nilai tempat bagi setiap digit bergaris dalam nombor berikut.

6 421 780

196 536

7 628 149

8 023 950

3 457 608

2 709 513

2 756 392

4 860 281

7 640 185

10.

9 682 054

Lembaran Kerja 11Nama:_________________

Kelas:_____________Nyatakan nilai tempat bagi digit yang digariskan.1. 7 613 910

_____________

2.4 782 964

_____________

3. 8 137 006

_____________

4. 7 214 368

_____________

5. 3 517 200

_____________

6. 5 601 398

_____________

7. 2 972 436

_____________

8. 6 029 387

_____________

9. 2 418 306

_____________

10. 1 576 829

_____________

11. 4 057 938

_____________

12. 6 214 348

_____________

13. 9 033 217

_____________

14. 8 594 126

_____________

Lembaran Kerja 12

Nama:_________________

Kelas:_____________Bulatkan nilai yang betul bagi digit yang digariskan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tuliskan nilai bagi digit yang digariskan.

NomborNilai digitNomborNilai digit

1.3 749 3729.4 907 146

2.275 62710.4 009 821

3.460 03011.3 487 216

4.374 84812.4 293 508

5.1 723 13213.6 724 839

6.6 140 80014.2 516 314

7.2 540 12715.5 097 328

8.3 361 03216.7 116 283

Lembaran Kerja 13Nama:_________________

Kelas:_____________Nyatakan nilai setiap digit bergaris dalam nombor berikut.

7 895 604

3 784 670

8 934 065

2 653 609

9 105 723

4 709 568

8 427 914

6 541 327

Lembaran Kerja 14Nama:_________________

Kelas:_____________Nyatakan nilai digit yang digariskan.1. 7 613 910

_____________

2.4 782 964

_____________

3. 8 137 006

_____________

4. 7 214 368

_____________

5. 3 517 200

_____________

6. 5 601 398

_____________

7. 2 972 436

_____________

8. 6 029 387

_____________

9. 2 418 306

_____________

10. 1 576 829

_____________

11. 4 057 938

_____________

12. 6 214 348

_____________

13. 9 033 217

_____________

14. 8 594 126

_____________

Lembaran Kerja 15Nama:_________________

Kelas:_____________

Cerakinkan nombor-nombor berikut :1. 6 901 863 Nilai digit : _______________________________________________

2. 3 690 185

Nilai tempat : _____________________________________________

3. 6 291 018

Nilai tempat : _____________________________________________

4. 8 101 926

Nilai digit : _______________________________________________

5. 6 107 485

Nilai tempat : _____________________________________________

6. 3 018 953

Nilai digit : _______________________________________________

7. 5 673 014

Nilai digit : _______________________________________________

8. 7 406 207

Nilai tempat : _____________________________________________

Lembaran Kerja 16

Nama:_________________

Kelas:_____________

Bina nombor-nombor berikut.

1. 2 000 000 + 7 000 + 300 000 + 2 + 50 + 100 + 80 000

= _____________

2. 70 + 1 000 + 600 000 + 3 + 90 000 + 500 + 8 000 000

= _____________

3. 50 000 + 4 000 000 + 1 + 20 + 7 000 + 600

= _____________

4. 7 000 + 80 + 8 000 000 + 1 + 200 + 300 000

= _____________

5. 1 juta + 4 puluh + 6 ratus ribu + 9 ratus + 7 sa + 8 puluh ribu + 5 ribu

= _____________

6. 3 puluh + 5 juta + 2 sa + 8 ribu + 6 puluh ribu

= _____________

7. 6 puluh + 3 ribu + 2 ratus + 8 ratus ribu + 5 sa + 9 juta

= _____________

8. 8 puluh ribu + 6 juta + 5 ratus ribu

= _____________

Lembaran Kerja 17Nama:_________________

Kelas:_____________

Tuliskan nombor berikut dengan menggunakan unit juta.1. 4 500 000

_____________

2.3 250 000

_____________

3. 6 420 000

_____________

4. 1 170 000

_____________

5. 6 370 000

_____________

6. 9 300 000

_____________

7. 6 580 000

_____________

8. 4 700 000

_____________

9. 260 000

_____________

10. 800 000

_____________

11. 190 000

_____________

12. 530 000

_____________

13. 360 000

_____________

14. 500 000

_____________

Lembaran Kerja 18Nama:_________________

Kelas:____________