1. Metabolizam je: c) promet materije i energije u ćeliji. . Centralni nervni sistem čine: a) mozak i ki čmena moždina b) veliki i mali mozak c) veliki mozak, mali mozak, me đumozak i produžena moždina

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. Metabolizam je: a) stvaranje sloenih organskih materija iz neorganskih; b) razlaganje sloenih organskkih materija na proste neorganske; c) promet materije i energije u eliji. 2. Mutacije su: a) promene u naslednoj supstanci; b) promene u nenaslednoj supstanci; c) biohemijski proces uslovljen uticajima spoljanjih faktora. 3. Ako je potrebna krv za osobu O krvne grupe, koja osoba moe biti davaoc? a) AO krvne grupe; b) AB krvne grupe; c) BO krvne grupe; d) nijedne od ponuenih 4. Definiite pojam ekologije: a) nauka o meusobnim odnosima organizama i njihov odnos sa sredinom; b) nauka o meuzavisnosi istovrsnih organizama; c) nauka o funkcionisanju i grai ivih bia. 5. ta je populacija: a) najprimitivniji bioloki sistem sa kombinacijom kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika; b) skup jedinki iste vrste na istom prostoru i u istom vremenu; c) skup jedinki razliitih vrsta na istom prostoru u istom vremenu koje su povezane nainima ishrane. 6. ta je ekosistem: a) maseno izraen broj jedinki; b) jedinstvo biotopa i biocenoze; c) smenjivanje ekolokih faktora. 7. Ako je interfaza faza pripreme elije za mitotiku deobu, navedite redosled faza mitoze: )____________________________ b)____________________________ c)____________________________ d)____________________________ 8. Biocenoza je: a) skup jedinki iste vrste na odreenom prostoru b) stanite ivotne zajednice c) jedna populacija na nekom prostoru d) skup jedinki razliitih vrsta, koje naseljavaju isto stanite 9. Zaokruite jedan taan odgovor: a) prokarioti nemaju formirano jedro b) prokarioti imaju jedrovu membranu c) eukarioti nemaju jedrovu membranu i jedarce 10. Ekologija prouava: a) uzajamne odnose izmeu organizama b) odnos organizama prema ivotnoj sredini c) uzajamne odnose izmeu organizama, kao i odnose organizama prema ivotnoj sredini d) odnos oveka prema ivotnoj sredini 11. Mesto i poloaj jedne vrste zauzima u ivotnoj zajednici oznaen je kao: a) ekoloka nia b) biotop

 • c) ivotna forma d) biocenoza 12. Karakteristika svih bakterija je: a) da se hrane iskljuivo parazitski b) da ne poseduju formirano jedro c) da su iskljuivi anaerobi d) da su iskljuivi aerobi 13. Pol zigota kod oveka zavisi od: a) tipa spermatozoida koji uestvuje u oploenju b) tipa jajne elije koja uestvuje u oploenju c) faktora unutranje sredine organizma d) spoljanjih faktora u momentu oplodnje 14. Amplituda kolebanja jednog ekolokog faktora u ijim je granicama mogu opstanak vrste je: a) ekoloka valenca b) ekoloka distanca c) ekoloka forma 15. Zaokruite slovo ispred jednog tanog odgovora. a) Virusi mogu da se umnoavaju slobodno u prirodi. b) Virusi mogu da se umnoavaju samo u elijama biljaka. c) Virusi mogu da se umnoavaju u elijama ivotinja, biljaka i bakterija. 16. Jedinstven izvor kiseonika na Zemlji je proces: a) trulenja b) fosforilacije na nivou supstrata c) fotosinteze d) vrenja 17. Koji od navedenih organizama ima spoljanje oploenje: a) papagaj b) aba c) kornjaa d) pas 18. Homeotermni organizmi su: a) sisari b) vodozemci c) kornjae d) guteri 19. Mejozom nastaju a) polne elije b) somatske elije c) leukociti d) dlake 20. Ribozomi imaju ulogu u: a) odravanju telesne temperature kod riba b) oksidacijskim procesima c) sintezi proteina (belanevina) d) kretanju mikroorganizama 21. U sastav hemoglobina ulazi metal: a) gvode

 • b) uranijum c) aluminijum d) bakar 22. Deobno vreteno je struktura za koju se tokom elijske deobe veu: a) ribozomi b) vakuole c) hromozomi d) druge elije 23. Haploidan broj hromozoma imaju: a) telesne elije b) polne elije c) eritrociti d) trombociti 24. Azotne baze u baze u molekulu DNK su: a) adenin, guanin, timin i citozin b) adenin, guanin, timin, uracil i citozin c) adenin, purin, timin i citozin d) adenin, pirimidin, timin i citozin 25. Taan redosled ekolokih nivoa (kategorija) je: a) jedinka, populacija, ekosistem, biocenoza, biom, biosfera b) jedinka, biocenoza, populacija, ekosistem, biom, biosfera c) jedinka, populacija, biocenoza, ekosistem, biom, biosfera d) jedinka, populacija, biocenoza, biom, ekosistem, biosfera 26. Saradnja u ostvarivanju odreenih uslova za ivot je: a) predatorstvo b) parazitizam c) kompeticija d) kooperacija 27. Gustina, prostorni raspored, natalitet, mortalitet, uzrasna i polna struktura, rastenje su osnovne odlike ______________________ (koje ekoloke kategorije). 28. Poveite tipove bakterija sa njihovim oblikom:

  koke tapiaste bacili spiralne spirili okruglaste

  29. Autotrofna ishrana je: a) sinteza organske materije putem fotosinteze ili hemosinteze b) sinteza sloene materije iz bilo koje proste materije c) koritenje organske materije iz okoline 30. Fotosintetski pigment kod biljaka nalazi se u: a) hromoplastima b) hloroplastima c) slobodno u listu 31. Prokariotske elije: a) nemaju jedro, ali imaju jedarce b) imaju jedro bez jedarca c) imaju jedrov materijal bez jedrove opne

 • d) imaju jedarce sa jedrovom opnom 32. Hromozom se sastoji od dve: a) hromatide, povezane centromerom b) hromoneme povezane centromerom c) hromomere povezane centromerom 32. Hemoglobin se sastoji od: a) hem grupe i gvoa b) gvoa i globularnog proteina c) hem grupe koja sadri gvoe i globularnog proteina 33. Koje su baze u molekulu DNK povezane dvostrukom vezom: a) A i G b) A i C c) A i T d) C i G 34. Skup svih hromozoma u eliji, koji je stalan i karakteristian za svaku vrstu, naziva se: a) genotip b) fenotip c) kariotip d) kariogram 35.U toku katabolikih procesa, sloena organska jedinjenja se razlau do: a) proteini do ________________ b) masti do __________________ c) polisaharidi do _____________ 36. Katabolizam je proces: a) razlaganja hrane, uz dobijanje energije b) sinteze hrane, uz dobijanje energije c) sinteze hrane uz troenje energije 37. Fotosinteza se deli na: a) mineralnu i biljnu fazu b) tamnu i svetlu fazu c) neorgansku i organsku fazu 38. Poredati periode individualnog razvia od poetnog do zavrnog (uneti redni broj): __ roenje jedinke __ prenatalni period __ stvaranje zigota __ smrt __ postnatalni period 39. Triplet nukleotida u informacionoj RNK naziva se: a) kodon b) antikodon c) genetiki kod d) matrica gena 40. Poredati energetska jedinjenja po sadraju energije od najvieg do najnieg: ADP, AMP, ATP a) najvii ____________ b) srednji ____________ c) najnii ____________

 • 41. Centralni nervni sistem ine: a) mozak i kimena modina b) veliki i mali mozak c) veliki mozak, mali mozak, meumozak i produena modina 42. Poikilotermni organizmi su: a) kos, komarac, krokodil, keiga b) pijavica, metilj, vilin konjic, slepi mi c) pacov, beloglavi sup, impanza, cari d) aran, krompirova zlatica, korpija, varan 43.Pri opraivanju, polenova zrna prihvata: a) drka tuka b) lepljivi ig tuka c) plodnik tuka 44. Upisivanjem broja 1-7 ispred zadatog pojma, poredati sistematske kategorije od najnie do najvie: __ porodica (familia) __ vrsta (species) __ klasa (classis) __ carstvo (regnum) __ red (ordo) __ rod (genus) __ razdeo (divisio) 45. Pojava da jedna biljka ima listove tazliitog oblika je: a) homofilija b) heterofilija c) heteroza 46. Boni organi (bone linije) kod riba imaju: a) ulnu ulogu (odreivanje dubine vode) b) ukrasnu ulogu (privlaenje partnera) c) potpornu ulogu (spoljanji skelet) 47. epii i tapii se nalaze: a) u srednjem uhu b) u mrenjai oka c) u zglobovima ake 48. Uloga ui je u: a) stvaranju unog kamena b) luenju hormona c) rasprivanju veih masnih kapljica u manje, radi lakeg iskoritenja 49. elijsku membranu grade: a) lipidi b) proteini c) lipidi i proteini 50. Prokarioti su: a) kvasci b) bakterije c) alge d) protozoa

 • 51. Telesna elija oveka sadri : a) diploidan broj hromozoma (46) b) haploidan broj hromozoma (23) c) to zavisi od vrste elije 52. Organski molekuli najbogatiji energijom su: a) proteini b) masti c) eeri 53. Organele karakteristine samo za biljne elije su: a) bievi b) ribozomi c) plastidi 54. Ako su oba roditelja krvne grupe AB, dete moe imati: a) samo krvnu grupu A b) samo krvnu grupu B c) bilo koju krvnu grupu, sem krvne grupe 0 55. Nauka koja se bavi prouavanjem oblika, strukture i funkcije elije naziva se a) biologija b) citologija c) zoologija 56. Proces odavanja vode u vidu vodene pare kod biljaka, naziva se: a) gutacija b) translacija c) transpiracija 57. Hromozomi eukariota sastoje se od: a) DNK i proteina b) proteina i lipida c) DNK i lipida 58. Liajevi su posebno graeni organizmi, ije je telo nastalo simbiozom dva organizma: a) alga i bakterija b) alga i gljiva c) bakterija i gljiva 59. Nauka koja se bavi prouavanjem tkiva naziva se: a) citologija b) histologija c) anatomija 60. Zatitnu ulogu kod ivotinja ima: a) pokrovno tkivo b) lezdano tkivo c) vezivno tkivo 61. Dugaki nerazgranati nastavak nervne elije naziva se: a) neurit (akson) b) dendrit c) neuron

 • 62. Raspored sive i bele mase u kimenoj modini je isti kao i u velikom mozgu. a) da b) ne 63. Tiroksin je hormon: a) hipofize b) tireoidee c) timusa 64. Proces sinteze DNK naziva se: a) translacija b) replikacija c) transkripcija 65. U toku procesa fotosinteze oslobaa se: a) ugljen-dioksid b) kiseonik c) voda 67. Organizmi sa uskom ekolokom valencom nazivaju se: a) eurivalentni b) stenovalentni 68. Skup prilagodbi neke vrste na ivotnu sredinu u kojoj ivi je: a) ekoloka nia b) ivotna forma c) skup ivotnih karakteristika 69. elijska membrana je osobina: a) svih elija b) samo prokariotskih elija c) samo biljnih elija d) samo ivotinjskih elija 70. Osnovne take ekoloke valence su: a) minimum, optimum i pesimum b) pesimum, optimum i maksimum c) minimum, optimum i maksimum 71. Lane noice, bievi i treplje su organele za: a) odbranu b) kretanje c) preivljavanje 72. Gen je: a) skup hromozoma u eliji b) segment niti DNK sa zabeleenom ifrom c) skup vidljivih osobina jednog organizma

  73. He