Click here to load reader

1. Nacionalna ekonomija - UVODNO · PDF fileObjasniti i interpretirati pojam fiskalne, monetarne i vanjskotrgovinske politike na primjeru hrvatskog gospodarstva. ... PODJELA EKONOMIJE

 • View
  233

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of 1. Nacionalna ekonomija - UVODNO · PDF fileObjasniti i interpretirati pojam fiskalne,...

 • 1

  NACIONALNA EKONOMIJA

  Uvodno predavanje

  Prof.dr.sc. Branko Blaevi

 • 2

  O kolegiju: Naziv kolegija: NACIONALNA EKONOMIJA Kd kolegija: DST0901

  Dr.sc.Branko Blaevi, redoviti profesor u trajnom zvanju

  ECTS bodovi: 5,5 Vrsta kolegija: obvezatan Godina: 2012/13. Semestar: prvi Sveuilinog

  diplomskog studija

 • 3

  Literatura: Predavanja

  osnovna-1. Grupa autora, redaktor i urednik Vladimir avrak,-GOSPODARSTVO HRVATSKE, Politika

  kultura, Zagreb, 2011., (348 str.) 1. kolokvij: Uvodno predavanje; Poglavlje 1.,(15-32; + predavanje); Poglavlje 2. i 3. (32-66 + predavanje); poglavlje 4.,(67.-87. + predavanje); Poglavlje 5., (88.-107) + predavanja); 2. kolokvij: Poglavlje 6., (108.-125.) + predavanja, Poglavlje 7. (126.-145.)+ predavanja; Poglavlje 8.9.10. i 11.(146.-225.) + predavanja, Poglavlje 12. (226.-270.) + predavanja , Poglavlje 13. i 14. (str. 271-320.)+predavanja, Poglavlje 15 (321-342)+predavanja

  2. Branko Blaevi Turizam u gospodarskom sustavu Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 2001., poglavlje 5. (325-366); poglavlje 7. (str. 401-419); poglavlje 11. ( 505-520).

  dopunska:

  Ivo Drui, Jakov Sirotkovi, Uvod u hrvatsko gospodarstvoEkonomski fakultet-Zagreb, 2002.,(542 str.)

  Mate Babi - Makroekonomija, Mate d.o.o. 13. izdanje, 2003., poglavlja 13.; str. 539- 566.

 • 4

  Cilj predmeta: Proiriti teorijsku bazu i primijeniti makroekonomske

  zakonitosti na primjeru gospodarstva Hrvatske Kroz aplikativni pristup obraditi gospodarske resurse

  i kljune segmente ekonomske politike RH. Naglasak e biti na razvoju i vanosti turizma, u

  ostvarivanju ukupnih uinaka na nacionalno gospodarstvo.

 • 5

  Tematske jedinice (sadraj predmeta):

  1. Uvodno predavanje- Povijesno naslijee hrvatskog gospodarstva

  2. Dugorone karakteristike hrvatskog gospodarstva (Hrvatski gospodarski razvoj; privatizacija)

  3. Demografski i proizvodni resursi nacionalne ekonomije4. Strukturne promijene suvremenog hrvatskog gospodarstva (s

  osvrtom na turistiku potronju)5. Fiskalna politika i javni dug6. Monetarna politika u Hrvatskoj7. Zaposlenost, nezaposlenost i plae8. Industrija, poljoprivreda, turizam i trgovina9. Socijalna infrastruktura; Razvoj i tehnologija; energetski

  sektor10. Regionalna politika i regionalne nejednakosti u Hrvatskoj

 • 6

  Oekivani ishod uenja: Pravilno tumaiti i interpretirati temeljne makroekonomske

  agregate na primjeru hrvatskog gospodarstva. Objasniti povezanost i razlike izmeu kljunih makroekonomskih

  pojmova na primjeru hrvatskog gospodarstva. Objasniti i interpretirati pojam fiskalne, monetarne i

  vanjskotrgovinske politike na primjeru hrvatskog gospodarstva. Analizirati i obrazloiti gospodarsku strukturu Republike

  Hrvatske s posebnim naglaskom na djelatnosti koje su povezane s turistikim gospodarstvom i turistikom potronjom.

  Tumaiti i interpretirati sadraj ekonomske politike i politike stabilizacije na primjeru hrvatskog gospodarstva.

  Primijeniti zakonitosti teorija privrednog razvoja na gospodarstvo Republike Hrvatske s osrtvom na regionalni razvoj

 • 7

  Termini nastave:UTORAK:

  grupa 2 12,00 15,00 sati

  grupa 115,00 18,00 sati

 • 8

  Termini kolokvija:

  Kolokvij + esej iz tematskih jedinica 1-5.20.11. 2012.

  Kolokvij + esej iz tematskih jedinica 5-10.15.01.2013.

 • 9

  Termini predavanja, seminara i aktivnosti:REDOVITI STUDENTI:

  02.10.2012. uvodno-prvo predavanje

  09.10.2012. 2.predavanje

  16.10.2012. 3.predavanje

  23.10.2012. 4. predavanje

  30.10.2012. 5.predavanje

  06.11.2012. 6.predavanje

  13.11. 2012.- SEMINARSKE PREZENTACIJE

  20.11. 2012.- 1. KOLOKVIJ; ESEJ; SEMINARI

  1.kolokvij ispitna literatura do 107 str.

 • 10

  Termini predavanja, seminara i aktivnosti:

  27.11.2012. 7.predavanje

  04.12.2012.- 8. predavanje

  11.12.2012. 9.predavanje

  18.12.2012. 10.predavanje

  08.01. 2013.- SEMINARSKE PREZENTACIJE

  15.01. 2013.- 2. KOLOKVIJ; ESEJ; SEMINARI

  2.kolokvij ispitna literatura (od 108-342 str.)

 • 11

  Termini predavanja, seminara i aktivnosti:IZVANREDNI STUDENTI-ZABOK 12.10. 2012. Tematska jedinica: 1., 2., 3., 4.

  09.11. 2012. Tematska jedinica; 5., 6., 7., 8.

  30.11. 2012. I. KOLOKVIJ (1.-5.) + ESEJ

  + predavanja tematska jedinica: 9. i 10.

  21.12.2012. II. KOLOKVIJ (6.-10), + ESEJ + SEMINARSKI RADOVI

 • 12

  Termini predavanja, seminara i aktivnosti:IZVANREDNI STUDENTI-OPATIJA 20.10. 2012. Tematska jedinica: 1., 2., 3., 4.

  17.11. 2012. Tematska jedinica; 5., 6., 7., 8.

  08.12. 2012. I. KOLOKVIJ (1.-5.) + ESEJ

  + predavanja tematska jedinica: 9. i 10.

  12..01.2013. II. KOLOKVIJ (6. -10), + ESEJ + SEMINARSKI RADOVI

 • 13

  Ocjenjivanje studenata prema ECTS sustavu

  to se ocjenjuje?

  - Pohaanje nastave 2%

  - Aktivnost na nastavi:

  Seminarski rad 5+5 10%

  2 eseja 4+6 10%

  - Kolokvij I., i II., 48%

  ------------------------------------------------------------

  Ukupni % uspjeha tijekom nastave 70%

  - Zavrni ispit 30%

 • 14

  O KOLEGIJU: KONZULTACIJE

  Kabinet za konzultacije: Fakultet 1.kat kabinet 106

  Konzultacije za studente:

  Prof.dr.sc.B.BlaeviPonedjeljak 9,30-11,30Utorak 9,30-11,30

  Doc.dr.sc.A.JeluiPonedjeljak 10-12Utorak 9-11

  Dr.sc.Elena RudanPonedjeljak 15-17Utorak 10-12

 • 15

  O KOLEGIJU

  ECTS bodovi: 5,5Vrsta kolegija: OBVEZNIGodina: 2012/13Semestar: TREI (zimski)

 • 16

  CILJ PREDMETA:

  Cilj predmeta je studentima na jednostavan i sustavan nain objasniti temeljne elemente makroekonomije, te uzrono-posljedinu povezanost izmeu mikroekonomije i makroekonomije.

  Poseban naglasak je na razumijevanju makroekonomskih politika, koje determiniraju gospodarske aktivnosti stanovnitva, privatnog i javnog sektora.

  Naglasak je i na razumijevanju ponaanja gospodarstva, determiniranju uzroka nastajanja temeljnih makroekonomskih problema, te vrednovanju uinaka makroekonomske politike.

 • 17

  SEMINARSKI SATI I RADOVI

  Svi studenti su obavezni napisati i izlagati seminarski rad.

  Teme za seminarski rad biti e dodijeljene svakom studentui objavljene na Lumensu na stranicama kolegija do12.10.2012.

  Raspored odravanja seminara i podjela studenata biti etakoer objavljena na Lumensu.

 • 18

  Uvod u ekonomiku narodnog gospodarstva PODJELA EKONOMIJE

  OPA (MAKROEKONOMIJA) EKONOMIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA

  (MIKROEKONOMIJA)

  EKONOMIKA NARODNOG GOSPODARSTVA=MAKROEKONOMIJA=MAKROEKONOMSKA TEORIJA=MAKROEKONOMSKAANALIZA

  10/5

 • 19

  Veza teorijske ekonomije i kolegija

  Nacionalno gospodarstvo (1)

  Uloga teorijske ekonomije u Bolonjskom procesu ? Pretvaraju li se ek. fakulteti u vie poslovne kole? Ne moe postojati poslovna ekonomija ako nema teorijske

  ekonomije Treba afirmirati teorijske predmete: Makroekonomija;

  Mikroekonomija; Osnove ekonomije; Ekonomika narodnog gospodarstva; Ekonomske teorije.

  Indoktrinacija neoliberalnim konceptom danas - prije marxizmom

 • 20

  Veza teorijske ekonomije i kolegija Nacionalno gospodarstvo (2)

  Istraivanje teorijskih osnova i praktine politike

  Gospodarenje imovinom = pribavljanje sredstava za ivot, borba protiv gladi, hladnoe, bolesti i drugih zala

  Ekonomija sredstava najstarija ovjekova vjetina- postaje znanstveno podruje /1776./

 • 21

  PRENOENJE MAKROEKONOMIJE U POLITIKU(1)

  J.M. Keynes- Treba li se i moe li se vlada mijeati u ekonomiju?

  Keynesijanska ekonomija-pokazuje put izlaska iz depresija

  Monetarizam- razvio se tokom 60. -obeava rjeavanje inflacije

  Neoklasine kole miljenja - ne vjeruju u savreno trite

 • 22

  PRENOENJE MAKROEKONOMIJE U POLITIKU(2)

  Teorija racionalnih oekivanja/Robert Lukas, Tomas Sargent/-pojedinci postupaju racionalno kada djeluju u svom interesu

  Ekonomija ponude- razvija se 80.- tih g. obeava smanjenje poreza i poveanje tednje i investicija

  1917-1980. tih godina 1/3 svijeta su zahvatile Marxove doktrine

  1990. tih godina ponovno otkrivanje trita /Samuelson/ (neoliberalan koncept)

 • 23

  Povijest moderne makroekonomije poine Keynesom 1936. g.

  Keynesove zasluge za IS-LM model Johna Hicksa i Alvina Hansena 1930.-tih i 1940.-tih godina

  Razdoblje 1940,. do 1970. je zlatno razdoblje makroekonomije (teorija osobne potronje Modigliani; teorija investicija i teorija potranje za novcem- James Tobin; teorija rasta- Robert Solow; makroekonometrijski modeli- L. Klein)

  1960. tih godina javljaju se monetaristi (MiltonFridman) i suprostavljaju se Keynesijancima

  1970- tih godina makroekonija doivljava krizu pojava stagflacije- kritika Roberta Lucasa i racionalna oekivanja

  Najnovija zbivanja (neoklasiari; neokeynesijanci, teoretiari novog rasta)

 • 24

  Zajednika uvjerenja U kratkom roku- pomaci u agregatnoj potranji

  utjeu na proizvodnju

  U srednjem roku proizvodnja se vraa svojoj prirodnoj razini (prirodna stopa nezaposlenosti)

  U dugom roku akumulacija kapitala i stopa tehnolokog napretka odreuju stupanj razvoja proizvodnje

 • 25

  VEZA POLITIKE DEMOKRACIJE I TRITA

  - slob