of 3 /3

Click here to load reader

1. OPĆE INFORMACIJE - kbf.unizg.hr predmeta/RPK... · Biblijski temelji eshatološke nade i pregled teološko-povijesnog ... Eshatologija u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila, Zagreb,

  • Upload
    vothu

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1. OPĆE INFORMACIJE - kbf.unizg.hr predmeta/RPK... · Biblijski temelji eshatološke nade i pregled teološko-povijesnog ... Eshatologija u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila, Zagreb,

1

1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač

1.6. Godina studija III. godina RPK

1.2. Naziv predmeta

Teološka antropologija i eshatologija

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4

1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave

(broj sati P+V+S+e-učenje)

45 P

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

preddiplomski 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 55

1.5. Status predmeta obvezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

x

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Poznavati temeljne sadržaje teološkoga razumijevanja čovjeka, koje se bazira na biblijskom i teološkom tumačenju stvaranja, posebno stvaranja čovjeka, zatim njegova odnosa prema Bogu i prema stvorenjima, njegova poziva i grijeha, djelovanja milosti i njegove suradnje, te eshatološkoga dovršenja. Steći temeljni uvid u kršćanski pogled na čovjeka u rasponu od njegova iskonskoga

stanja (protologije), preko povijesne realizacije (grijeh, milost) do konačnoga dovršenja (eshatologija), a što uključuje teologiju stvaranja, nauk o milosti i eshatologiju.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Poznavanje filozofske antropologije, biblijske teologije Staroga i Novoga zavjeta, graničnih pitanja religije i prirodnih znanosti.

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Razumjeti temeljne sadržaje biblijske i sustavne teologije stvaranja, teologije milosti i eshatologije. Povezati sadržaje teološke antropologije s ostalim sadržajima dogmatske teologije. Znati predstaviti biblijsku i teološku sliku čovjeka u kontekstu današnjih različitih

pristupa shvaćanju čovjeka. Uočiti u čemu je čovjekov poziv i smisao njegova života u njegovu odnosu prema Bogu

Stvoritelju i stvorenjima. Načela teološke antropologije primijeniti u osobnom vjerničkom razmišljanju,

vjeronaučnoj nastavi, župskoj katehezi, širem pastoralnom djelovanju i u dijalogu sa suvremenim društvenim mentalitetom.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će moći: razumjeti i objasniti temeljne sadržaje vjere u Boga Stvoritelja (1. članak Vjerovanja) argumentirano predstaviti značajke i poruku vjere u stvaranje ući u dijalog s evolucijskim tumačenjem nastanka svijeta i života uočiti problematiku kreacionističke interpretacije nastanka svijeta teološki i egzistencijalno se suočiti s problemom zla u svijetu u svjetlu objave objasniti grešno stanje i grijeh u svjetlu Adamova grijeha te ga povezati

s univerzalnošću Kristova spasenjskoga djela poznavati i razumjeti temeljne sadržaje teologije milosti otkrivati i poticati dinamizam djelovanja milosti i ljudske suradnje u kršćanskoj

egzistenciji aktualizirati eshatološku perspektivu čovjekova života i dovršenja spasenja s teološkog polazišta analizirati i kritički vrednovati suvremena pitanja i shvaćanja

čovjeka na različitim područjima 2.5. Sadržaj predmeta

detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u kolegij. Čovjek kao teološko pitanje. Sadržaj, metoda i specifičnost Teološke antropologije. 2. Opća teologija stvaranja: Stvaranje svijeta i čovjeka u Starome i Novome zavjetu.

Page 2: 1. OPĆE INFORMACIJE - kbf.unizg.hr predmeta/RPK... · Biblijski temelji eshatološke nade i pregled teološko-povijesnog ... Eshatologija u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila, Zagreb,

2

3. Nauk o stvaranju u učiteljstvu i tradiciji: glavni sadržajni elementi. 4. Problem zla i patnje u svijetu. 5. Anđeli i demoni. 6. Posebna teologija stvaranja: Čovjek u odnosu prema Bogu – Biblijska terminologija i antropologija. 7. Čovjek – jedinstvo duše i tijela: teološko-povijesni pregled i problematika nazivlja. 8. Čovjek slika Božja i osoba. 9. Teologija stvaranja i evolucijska tumačenja nastanka svijeta. 10. Čovjek u opoziciji Bogu: Istočni grijeh - biblijski temelji i teološko-povijesni razvoj. 11. Istočni grijeh: peccatum originale originans i peccatum originale originatum. 12. Kolokvij: Opća i posebna teologija stvaranja, istočni grijeh. 13. Čovjek po milosti Božjoj otkupljen na novi život: stvarnost milosti u Svetome Pismu. 14. Teološko-povijesni razvoj nauka o milosti 1 15. Teološko-povijesni razvoj nauka o milosti 2 16. Čovjekov život u dinamizmu milosti (ulivene kreposti, iskustvo milosti, zasluge). 17. Eshatološko dovršenje čovjeka i svijeta: eshatologija, jezik i predodžbe. 18. Biblijski temelji eshatološke nade i pregled teološko-povijesnog razvoja eshatologije. 19. Teološki govor o smrti. 20. Susret s Bogom poslije smrti: posebni i univerzalni sud. 21. Uskrsnuće mrtvih (i reinkarnacija). 22. Čovjekova sudbina poslije smrti: čistilište. 23. Čovjekova sudbina poslije smrti: nebo, pakao. 24. Povijesno-kozmička eshatologija.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

predavanja seminari i radionice vježbe on line u cijelosti mješovito e-učenje terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveze studenata

Redovito pohađanje predavanja i aktivno sudjelovanje na njima (pitanjima, diskusijom, vlastitim bilješkama), kratko izlaganje odabrane teme iz teološke antropologije ili izrada samostalnih zadataka.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave 0,4 Istraživanje Praktični rad Eksperimentalni rad Zadaci 0,4 Pisani rad

Esej Seminarski rad (Ostalo upisati)

Kolokvij 1,6 Usmeni ispit 1,6 (Ostalo upisati)

Pismeni ispit Projekt (Ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnost na nastavi 10 % Zadaci 10 % Kolokvij 40 % Usmeni ispit 40 %

2.11. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj

primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija L. NEMET, Teologija stvaranja, Zagreb, 2003. 5 N. BIŽACA, Osobno i društveno u suvremenom govoru o istočnom grijehu, u: N. A. ANČIĆ – N. BIŽACA (ur.), Osobna i društvena dimenzija grijeha, Split, 2002., 111-153.

1

A. MATELJAN, Obdareni ljubavlju. Uvod u teologiju milosti, Split, 2006. 1

W. KASPER, Narav – milost – kultura, u: Crkva u svijetu, 39 (2004.) 4, 459-476. http://hrcak.sr

ce.hr/ L. NEMET, Kršćanska eshatologija, Zagreb, 2002. 5

Page 3: 1. OPĆE INFORMACIJE - kbf.unizg.hr predmeta/RPK... · Biblijski temelji eshatološke nade i pregled teološko-povijesnog ... Eshatologija u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila, Zagreb,

3

2.12. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

A. SCOLA – G. MARENGO – J. PRADES LOPEZ, Čovjek kao osoba. Teološka antropologija, Zagreb, 2003. Papa FRANJO, Laudato sì. Enciklika o brizi za zajednički dom, Zagreb, 2015. F. COURTH, Kršćanska antropologija. Bog – čovjek – svijet, Đakovo, 1986. INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, Communion and Stewardship: Human

Persons Created in the Image of God, u: http://www.vatican.va/roman _curia/ congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_communion-stewardship_en.html (također na drugim jezicima) Ph. A. ROLNICK, Osoba, milost i Bog, Zagreb, 2012. A. TAMARUT, Stvoreni za ljubav. Kršćanski pogled na čovjeka, Zagreb, 2005. R. LAVATORI, Gospodin će doći u slavi. Eshatologija u svjetlu Drugoga vatikanskog

koncila, Zagreb, 2011. S. O. HORN – S. WIEDENHOFER (ur.), Stvaranje i evolucija, Split, 2008.

2.13. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Studente se prati tijekom predavanja (pitanja, komentari, diskusija, zadaci), rezultata kolokvija i ispita. Podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata koristiti će povratno i nastavnici za samovrednovanje i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.

2.14. Ostalo (prema mišljenju

predlagatelja) x