1 SADRZAJ PROJEKTA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sadrzaj

Text of 1 SADRZAJ PROJEKTA

SADRAJTEHNIKE DOKUMENTACIJEHIDROTEHNIKIH OBJEKATA

ZA PROIZVODNI KOMPLEKS LEONI WIRING SYSTEMS SOUTHEAST D.O.O NA KP BR. 4658/77 U KO MALOITE, OPTINE DOLJEVAC

I/ TEKSTUALNI DEO

1. SADRAJ PROJEKTA

2. PROJEKTNI ZADATAK 3. VODNI USLOVI I USLOVI JKP DOLJEVAC 3.1 Miljenje RHMZ za vodne uslove

3.2 Miljenje JKP Doljevac za vodu i kanalizaciju 3.3 Miljenje VPC Morava 3.4 Analiza hidrotehnickih uslova pogona Leoni od velikih voda 4. TEHNIKI IZVETAJ 4.1 Hidrauliki proraun 4.1.1 Dimenzionisanje hidrantske mree 4.1.2 Tabelarni prikaz koliina vode za objekat

4.1.3 Dimenzionisanje vodovodne mree 4.1.4 Dimenzionisanje odvodnog kanala

4.2 Tehniki uslovi 4.2.1 Opti tehniki uslovi za izvoenje radova

4.2.2 Tehniki uslovi za vodovod i kanalizaciju

4.2.3 Tehniki uslovi za projektovanje i izvoenje atmosferske kanalizacije 4.3 Hidrauliko ispitivanje kanalizacione mree 4.4 Pluvia sistem

4.4.1 Pluvia elaborat

4.4.2 Hidrauliki proraun

4.4.3 Sigurnosni prelivi ravnih krovova i lebova

5. PREDMER I PREDRAUN RADOVA 5.1 Sanitarne instalacije 5.2 Atmosferska kanalizacija 5.3 Hidrantska mrea6. SPISAK SRPS STANDARDA PRI IZRADI INVESTICIONO TEHNIKE DOKUMENTACIJE7. PRILOG ZATITE NA RADUSADRAJ

GRAFIKE DOKUMENTACIJEHIDROTEHNIKIH OBJEKATA

ZA PROIZVODNI KOMPLEKS LEONI WIRING SYSTEMS SOUTHEAST D.O.O NA KP BR. 4658/77 U KO MALOITE, OPTINE DOLJEVAC

II/ GRAFIKA DOKUMENTACIJA

1. SINHRON PLAN 2. EMA HIRAULIKOG PRORAUNA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE 3. SPOLJNE INSTALACIJE

3.1 SITUACIJA SPOLJNE HIDRANTSKE MREE

3.2 SITUACIJA MREE PITKE VODE

3.3 SITUACIJA SANITARNE KANALIZACIJE

3.4 SITUACIJA KINE KANALIZACIJE ( KROV I OLUCI )

3.5 SITUACIJA KINE KANALIZACIJE ( PLATOI I SAOBRAAJNICE ) 4. UNUTRANJE INSTALACIJE 4.1 OSNOVA PRIZEMLJA - UNUTRANJA MREA HIDRANTSKE VODE

4.2 OSNOVA 1. SPRATA - UNUTRANJA MREA HIDRANTSKE VODE

4.3 OSNOVA PRIZEMLJA - UNUTRANJA MREA PITKE VODE

4.4 OSNOVA 1. SPRATA - UNUTRANJA MREA PITKE VODE

4.5 OSNOVA PRIZEMLJA - UNUTRANJA MREA SANITARNE KANALIZACIJE

4.6 OSNOVA 1. SPRATA - UNUTRANJA MREA SANITARNE KANALIZACIJE 4.7 OSNOVA KROVA - UNUTRANJA MREA SANITARNE KANALIZACIJE 4.8 OSNOVA KOTLARNICE- UNUTRANJA VIK I HIDRANTSKA MREA 4.9 OSNOVA PORTIRNICE-UNUTRANJA VIK I HIDRANTSKA MREA 4.10 OSNOVA SKLADITA-UNUTRANJA HIDRANTSKA MREA

5. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA- PLUVIA SISTEM 5.1 PLUVIA SISTEM-OSNOVA KROVA

5.2 PLUVIA SISTEM-PRESECI

5.3 PLUVIA SISTEM-AKSONOMETRIJA VERTIKALA

5.3.1 Aksonometrijski prikaz vertikale KV1 5.3.2 Aksonometrijski prikaz vertikale KV2 5.3.3 Aksonometrijski prikaz vertikale KV3 5.3.4 Aksonometrijski prikaz vertikale KV4 5.3.5 Aksonometrijski prikaz vertikale KV5 5.3.6 Aksonometrijski prikaz vertikale KV6 5.3.7 Aksonometrijski prikaz vertikala KV7 KV8 5.4 PLUVIA SISTEM-SKLADITE 5.4.1. Pluvia system-osnove skladita 5.4.2. Pluvia system-preseci skladita 5.4.3. Aksonometrijski prikaz vertikale KV9 6. OSNOVA I PRESEK REZERVOARA SA PUMPNOM STANICOM

7. PODUNI PRESECI 7.1 PODUNI PRESEK SANITARNE KANALIZACIJE 7.1.1 Poduni presek sanitarne kanalizacije- deonica I

7.1.2 Poduni presek sanitarne kanalizacije- deonica II

7.1.2 Poduni presek sanitarne kanalizacije- deonica III 7.2. PODUNI PRESEK ATMOSFERSKE KANALIZACIJE (PLATOI I SAOBRAAJNICE) 7.2.1 Poduni presek atmosferske kanalizacije (platoi i saobraajnice)- deonica I

7.2.2 Poduni presek atmosferske kanalizacije (platoi i saobraajnice)- deonica II 7.2.3 Poduni presek atmosferske kanalizacije (platoi i saobraajnice)- deonica III7.3 PODUNI PRESEK KINE KANALIZACIJE (KROV I OLUCI) 7.3.1 Poduni presek atmosferske kanalizacije (platoi i saobraajnice)- deonica I

7.3.2 Poduni presek atmosferske kanalizacije (platoi i saobraajnice)- deonica II 8. AKSONOMETRIJA 8.1 AKSONOMETRIJSKA EMA PITKE VODE 8.2 AKSONOMETRIJSKA EMA HIDRANTSKE VODE 9. DETALJI 9.1 DETALJI VOROVA KOD SPOLJNE HIDRANTSKE MREE

9.1.1 Detalji vorova 1 i 2 9.1.2 Detalji vorova 3 i 4 9.1.3 Detalji vorova 5 i 6

9.1.4 Detalji vorova 7 i 8 9.1.5 Detalji vorova 9 i 10

9.1.6 Detalj vora 11 9.1.7 Detalj vora 12

9.1.8 Detalji vorova veze hidranata 9.1.9 Detalji vorova 13, 14 i 15

9.2 DETALJ VORA NADZEMNOG HIDRANTA

9.3 METALNI POARNI HIDRANTSKI ORMANI 9.4 SKICA PREPUMPNE STANICE 9.5 ULINI SLIVNIK TIP RT-COMBIPOINT 9.6 TIPSKO REVIZIONO OKNO ZA CEVI DN 200 DN 500 9.7 TIPSKO REVIZIONO OKNO ZA CEVI DN 600 DN 800

9.8 TIPSKO REVIZIONO OKNO ZA CEVI DN 1000

9.9 AHT ZA MERENJE PROTOKA ISPUTENE VODE

9.10 PENJALICE ZA REVIZIONO OKNO

9.11 SPOJNA GRAEVINA 9.12 DETALJ ROVA POLAGANJE CEVI 9.12.1 Detalj prelaza preko rova-kod saobraajnica

9.12.2 Detalj prelaza preko rova-kod zelenih povrina

9.13 DETALJ PRELAZA PREKO ROVA

9.14 ROV SA METALNOM PODGRADOM

9.15 RAZUPIRANJE ROVA 9.16 IZLIVNA GRAEVINA

9.16.1 Izlivna graevina-presek 9.16.2 Izlivna graevina-osnova 9.17 OBALOUTVRDA 9.18 CLARA 60-120 9.19 BOX PRO

9.20 POPRENI PRESEK BUNARA B1

9.21 POPRENI PRESEKBUNARA B2I TEKSTUALNA I NUMERIKA DOKUMENTACIJA

2. PROJEKTNI ZADATAK

3. VODNI USLOVI I USLOVI JKP DOLJEVAC

4.1 HIDRAULIKI PRORAUN

4.2 TEHNIKI USLOVI

4.3 HIDRAULIKO ISPITIVANJE KANALIZACIONE MREE

4.4 PLUVIA SISTEM

5. PREDMER I PREDRAUN RADOVA

6. SPISAK SRPS STANDARDA PRI IZRADI INVESTICIONO TEHNIKE DOKUMENTACIJE

7. PRILOG ZAITE NA RADU

3.2 MILJENJE JKP DOLJEVAC ZA VODU I KANALIZACIJU

3.4 ANALIZA HIDROTEHNIKIH USLOVA POGONA LEONI OD VELIKIH VODA

3.1 MILJENJE RHMZa ZA VODNE USLOVE

3.3 MILJENJE VPC MORAVA

II GRAFIKA DOKUMENTACIJA

1. SINHRON PLAN

2. EMA HIDRAULIKOG PRORAUNA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

3. SPOLJNE INSTALACIJE

4. UNUTRANJE INSTALACIJE

5. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA-PLUVIA SISTEM

6. OSNOVA I PRESEK REZERVOARA SA PUMPNOM STANICOM

7. PODUNI PRESECI

8. AKSONOMETRIJA

9. DETALJI

5.1 SANITARNE INSTALACIJE

5.2 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

5.3 HIDRANTSKA MREA