10 programski sadrzaji po fazama casa fizickog vaspitanja

Embed Size (px)

Text of 10 programski sadrzaji po fazama casa fizickog vaspitanja

FIZIKO VASPITANJE POSEBNIH GRUPA 2

Prof. dr Nedeljko Rodi Ass mr Romana RomanovFakultet za sport i turizam Novi Sad

PROGRAMSKI SADRAJI PO FAZAMA ASA FIZIKOG VASPITANJA

PREDAVANJE 10

FVPG2

2

PROGRAMSKI SADRAJI PO FAZAMA ASA FIZIKOG VASPITANJA1. 2. 3. 4. 5. Tematske celine: Programski sadraji za uvodni deo asa fizikog vaspitanja od 1. do 4. razreda O. Programski sadraji za pripremni deo asa fizikog vaspitanja od 1. do 4. razreda O. Programski sadraji za glavni deo asa fizikog vaspitanja od 1. do 4. razreda O. Programski sadraji za zavrni deo asa fizikog vaspitanja od 1. do 4. razreda O. Posebne aktivnosti u fizikom vaspitanju uenika niih razreda osnovne kole.FVPG2 3

USMERENJE PROCESA FIZIKOG VASPITANJA MLAEKOLSKE DECE 1. razvoju motorikih sposobnosti, 2. sticanju motorikih znanja, 3. usvajanju teorijskih znanja; i njihovom usavravanju i primeni u svakodnevnim i specifinim uslovima ivota i rada.FVPG2 4

SADRAJ ZA UVODNI DEO ASA FIZIKOG VASPITANJA UENIKA 1. RAZREDA O.. Hodanje sa oponaanjem (kao vojnik, meda, zeka poskoci u unju). Hodanje sa promenom brzine. Hodanje sa promenom duine koraka. Tranje sa oponaanjem (kao sportista, tranje rairenih ruku leptir). Vijugavo tranje. Tranje sa raznim zadacima (uanj, okret, preskok jarka). 1. Traenje druga (u parovima, na znak razdvajanje, tranje, u parove). 2. Zaustavljanje (slobodno tranje, na znak sedi-uni-lezi-kreni). 3. Koje jato bre leti (dve grupe, na znak trkom na icu eonu liniju). 4. Koji e voz pre stii (dve grupe, na snag koja pre stigne na stanicu). 5. Pisanje slova (u parovima, na znak ispisuju npr. slovo O i drugo). 6. Proticanje potoka (dve grupe, na znak trei imitiraju kretanje potoka). 7. Prozivanje (tranje, na poziv uenik stane, ostali se okupe oko njega). 8. Poplava grad (deca tre, na znak trae mesto da se popnu ili sklone). 9. Tranje za nastavnikom (slobodno hodanje, na znak tre za njim). 10.Hvatanje sa iskljuivanjem (jedan hvata, na dotik sedne, ponavlja se).FVPG2 5

SADRAJ ZA PRIPREMNI DEO ASA FIZIKOG VASPITANJA UENIKA 1. RAZREDA O.. Vebe oblikovanja za rameni pojas, vrat i ruke (Maemo kao leptir, Vetrenjaa, Pisanje brojeva u vazduhu, Okretanje toka na bunaru, Prolaenje kroz iprag, Zakivanje eksera u zid, Skrivanje vrata, Laku no dobar dan, Znam na znam, Nailazi avion). Vebe oblikovanja za trup (Beremo jabuke i stavljamo ih u korpu, Vetar povija drvee, Drvosea, Zavei cipele, Pijemo vodu kao petlii, Pisanje brojeva nogom, Laku no dobar dan, Klatno na satu, Pljesak rukama iznad glave, Crtamo luk). Vebe oblikovanja za karlini pojas (Skaimo kao lopta, Uvlaimo konac u iglu, Roda hoda, Hromi vrapi, Kako omladina igra u disku, Kako meda hoda, Dlanom o dlan, ivenje na maini, Leva-desna, Karate). Vebe oblikovanja uz primenu metode dramatizacije (Deco, kreemo se ulicom, Prelazimo preko ulice, Nailazimo na raskrsnicu, Nalazimo se ispred oblakodera ili na deijem igralitu sa spravama za penjanje, Poinje da pada kia, Kia je drestala da pada...).FVPG2 6

SADRAJ ZA GLAVNI DEO ASA FIZIKOG VASPITANJA UENIKA 1. RAZREDA O.. Hodanje i tranje (Hodanje u koloni, u odreenom ritmu i tempu, u unju, u parovima. Tranje kao i primeri za hodanje, i kao avioni, konjii). Skakanje (na jednoj nozi, sa vijaom, u dubinu, uvis i udalj iz mesta i iz zaleta, preskakanje niskih prepreka, potoka, iz gnezda u gnezdo...). Puzanje i penjanje (etvoronono puzanje, puzanje sa provlaenjem, penjanje po ripstolu, kosim i vertikalnim vedskim lestvama, u prirodi...). Hvatanje, dodavanje i bacanje (hvatanje i dodavanje loptice i lopte, bacanje u daljinu i cilj, obaranje unja, medicinke izmeu nogu; vienje). Vuenje i guranje (u paru upiranjem dlanovima, stopalima, leima; pomou palice, motke, obrua; nadvlaenje; vuenje, dizanje i noenje). Vebe na tlu (klek-usprav; leei poloaj potrbuke ili na leima-usprav; kotrljanje; ablji poskoci; kolut napred iz unja u uanj). Statika i dinamika ravnotea tela (stajanje na jednoj nozi ili obema nogama na suenoj povrini; hodanje po suenoj povrini i preko prepreka). Ritmike vebe i narodni plesovi (Plesni korak, Deji poskok, plesovi Ja pose-jah lan, Devojica platno beli, Kako mi se mak seje).FVPG2 7

SADRAJ ZA ZAVRNI DEO ASA FIZIKOG VASPITANJA UENIKA 1. RAZREDA O.. Sakrivanje predmeta (pojedinano ili grupno, pobednik ko pronae). Ko bolje gaa (u nekoliko kolona, u koncetrune krugove se gaa). Mala Bilja kolo vodi (kolo vodi nas ne gleda, posle otpevanih stihova dete zavezanih oiju opipavanjem pokuava da utvrdi koji je uenik). Milane, gde si? (zavezanih oiju u krugu dozivanjem trai druga Milana). Izmena mesta (uenici sede u krugu, razbrojani po etiri, prozvan broj menja mesto a uenik zavezanih oiju u sredini pokuava nekog uhvatiti). Pogodi gde je kreda (uenici sede u vrsti, ruke ispruene, jedan uenik obilazi i neprimetno kredu dodaje, uenik sa strane pogaa kod kog je). Traiti patiku (uenici sede u krugu jedan uz drugog polusavijenih nogu ispod kojih dodaju jedan drugom patiku, jedan uenik da nae i uzme). Ocenjivanje odoka (kolika je udaljenost predmeta u koracima/metrima). Pogodi me (slobodno kretanje po sali, jedno dete zavezanih oiju vikne Stoj, poziva jedno dete i prilazi mu da ga pronae). Brzo reagovanje (deca sede u krugu, u sredini kruga je nastavnik, koji baca loptu nekom ueniku i izgovara pas dete hvata loptu uz av, av).FVPG2 8

MINIMALNI OBRAZOVNI ZAHTEVI (PROVERA) ZA UENIKE 1. RAZREDA ONOVNE KOLE Kompleks vebi oblikovanja. Brzo tranje na 20 m. Meki sunoni doskok sa visine od 60 cm. Iz zaleta jednononim odrivom doskok u pesak ili na strunjau. Bacanje loptice sa zamahom odozgo u horizontalni cilj na 10 m. Preskakanje kratke vijae sunonim odrivom bez meuskoka 10. Na doelnom vratilu: pomicanje ulevo i udesno u visu meovitom. Kolut napred iz unja u uanj. Loptom: dodavanje u parovima. Hodanje u zadatom ritmu.FVPG2 9

SADRAJ ZA UVODNI DEO ASA FIZIKOG VASPITANJA UENIKA 2. RAZREDA O..Hodanje sa oponaanjem. Hodanje na razne naine (sa promenom brzine, tempa, na prstima...). Tranje kombinovano sa hodanjem. Tranje uz razne zadatke (skoiti, okrenuti se, unuti, sesti i sl.). Tranje i hodanje kombinovano sa drugim prirodnim oblicima kretanja (puzanjem, penjanjem, provlaenjem). 1. Hvatanje svog para (u parovima, jedno dete iz para hvata drugo). 2. Ko e pre, ko e bolje (dve vrste na 10-15 m, na znak zamena mesta). 3. Tranje raznim brzinama (dve kolone, na znak tre 1. 2. 3. brzinom). 4. Noni straar (krug manje, dva igraa ne mogu biti u jednom krugu). 5. Hvatanje loptom (na znak jedan uenik gaa ostale pogoeni nastavlja). 6. Hvatanje u lancu (jedan hvata, pa nastavlja sa uhvaenim drugom itd). 7. Ko e prvi deo sprave (svi lagano tre na znak ko pre do npr.Kozlia). 8. Vijugavo tranje (u koloni izmeu stalaka, medicinki i slini prepreka). 9. Likovi (imitiranje npr. aviona, pticu, zeia, bicikliste, automobila ...). 10.Raskre (pomou rekvizita uz imitiranje motorikog ponaanja). FVPG2 10

SADRAJ ZA PRIPREMNI DEO ASA FIZIKOG VASPITANJA UENIKA 2. RAZREDA O.. Vebe oblikovanja za rameni pojas, vrat i ruke (Ptica mae krilima, Prsno plivanje, Pecamo ribu, Zatita od sunca, Vodenica, Beremo voe, Dohvati suprotno rame, Tik-tak, Na peakom prelazu, Ptica pije vodu). Vebe oblikovanja za trup (Kosimo travu, Vetar savija ito, Veslanje u amcu, Brada-koleno, Voenje bicikla, Podmornica, Rampa, Izvianje, Pisanje slova i rei, Peremo pod). Vebe oblikovanja za karlini pojas (Prskamo se vodom, Mali-veliki, Tri konjia, Klatno, Kretanje u dubokom snegu, Skakanje preko konopca, Visoki-niski, Zgri-oprui, Kruiti stopalom, Skae vrabac). Vebe oblikovanja sa lopticama (Podizanje loptice do uzruenja, Kruenje loptice oko tela, Proturiti lopticu ispod noge, Otkloni sa lopticom, eoni krugovi sa kopticom, Boni krugovi sa lopticom, Preskakanje loptice sunonim poskocima, Kotrljanje loptice u unju, Isputanj/proturanj/valjanje loptice, Podii noge sa lopticom).FVPG2 11

SADRAJ ZA GLAVNI DEO ASA FIZIKOG VASPITANJA UENIKA 2. RAZREDA O.. Hodanje i tranje (Hodanje sa postrojavanjem, preko prepreka, uz muziku pratnju... Tranje preko prepreka, tafetno, brzo i istrajno...). Skakanje (iz I razreda, preskakivanje raznih prepreka, udalj sunono, u dubinu do 80 cm, naskakanje na predmete, skakanje preko konopca...). Penjanje i puzanje (penjanje po gimnastikim spravama, sa noenjem, u prirodi, puzanje u kleeem stavu, bono, potrbuke, sa provlaenjem..). Bacanje i hvatanje (razliitih predmeta u cilj i daljinu levom i desnom rukom, jednom i obema rukama, lopte udvoje sa hodanjem, u krugu...). Vuenje i guranje (u paru upiranjem; vuenje konopca i sl.), dizanje i noenje (vedskog sanduka, druga, klupe i sl.). Vebe na tlu (bono kotrljanje ulevo i udesno, kolut napred i bono kotrljanje, dva koluta napred povezano). Ritmike vebe i narodni plesovi (ponavljaju se elementi ritmikog vebanja iz 1. razreda, ritmiko kretanje kroz hodanje, tranje, poskoke u paru, lancu, koloni; narodni plesovi Mi smo deca vesela, Ja posejah lubenice, Kolariu Paniu).FVPG2 12

SADRAJ ZA ZAVRNI DEO ASA FIZIKOG VASPITANJA UENIKA 2. RAZREDA O.. Ocenjivanje udaljenosti (4 kolone, zavezanih oiju do nacrtanog kruga). Ko pogrei ispada iz igre (uenik u sredini kruga dodaje razliito loptu). Ko zove (uenik sedu u sredini kruga zatvorenih oiju, odabran uenik izmenjenim glasom poziva uenika koji treba da pogodi ko je zvao). Pogaanje unja (u vie kolona gaaju uenici po jedan loptom unj). Gaanje druga loptom (u dve vrste, ispred na 2-3 m se nalazi uenik okrenut leima, koji se lagano pogaa, a ovaj gaa onog ko ga je pogodio). Igra kole (u vrsti, nastavnik baca loptu ko uhvati ide u sledei razred). Boro kae (uenici u krugu ili u dve vrste, nastavnik kae: Boro kae... npr. unite i svi uenici unu, ako samo kae unite pogreno...). Ko ispada iz igre (u sredini kruga sedi uenik, pitaljkom prekida dodavanje lopte, kod koga je lopta ispada, a krug se smanjuje). Ide maca oko tebe (pazi da te ne ogrebe dete ide oko kruga nosi maramu, ostavlj