121. Chemioterapia adjuwancyjna w skojarzonym leczeniu raka jelita grubego

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 121. Chemioterapia adjuwancyjna w skojarzonym leczeniu raka jelita grubego

 • runkach in vitro prowadzi do stymulacjiPMN. 3. Pobudzenie granulocyt6w oboj~tnochtonnych pod wptywem bisfosfo-nian6w (c1odronianu)moze przyczyniae si~do nasilenia odpornosci przeciwnowo-tworowej w przebiegu raka piersi.

  120.TERAPIA ADIUWANTOWAZAAWANSOWANEGO RAKA NERKI

  Nurzynski P., Lesniewski - Kmak K.,Korniluk J.

  Wojskowy Instytut Medyczny

  Terapia adiuwantowa raka nerki jestciekawym i kontrowersyjnym zagad-nieniem. W zatozeniu ta forma leczeniapowinna zmniejszae ryzyko pojawienia si~wznowy miejscowej i przerzut6w odle-gtych, przedtuzae czas wolny od chorobyoraz czas przezycia, zmniejszae kosztyleczenia chirurgicznego oraz systemo-wego. W doniesieniach historycznych rolahormonoterapii, chemioterapii oraz radio-terapii pozostaje bardzo kontrowersyjna.lmmunoterapia cytokinami (Pizzocaro,Basting, Escudier) nie przyniosta r6wniezoszatamiajqcych efekt6w. Kryteria kwali-fikacyjne, wsr6d kt6rych cecha N, stopienG, zaj~cie Uuszczu okotonerkowego Sqdecydujqce. Doniesienia dotyczqce roko-wania w przypadku naciekania naczynoraz cechy T Sq sprzeczne. Do rozwaze-nia w terapii adiuwantowej pozostajq

  nast~pujqce schematy: Bevacizumab + IL-2i/lub IFN; Thalidomid + IL-2 i/lub IFN(Olencki); Neovastat + IL-2 i/lub IFN(Batist); Gemcytabina, Navelbina + IL-2i/lub IFN(Guida); Capecitabina + IL-2i/lub IFN(Wenzel);.Fareston +lb2 iflubIFN (Gersanowich); pegylowany IFN+ IL-2(Clark). Uzyskanie skutecznej formy terapiiadiuwantowej zaawansowanego raka nerkistanowi trudne wyzwanie dla wsp6tczesnejonkologii. Rozw6j r6znorodnych form te-rapii pozwala miee nadziej~ na osiqgni~cietego celu .

  Rep. Pract. Oncol. Radiother. 8 (S2) 2003

  121.CHEMIOTERAPIA ADJUWANCYJNAW SKOJARZONYM LECZENIU RAKAJELITA GRUBEGO

  Popiela T., Kulig J., Legutko J.,Richter P.

  I Katedra Chirurgii UJ, Krak6w

  Celem pracy byto przedstawienie wy-nik6w skojarzonego a chemioterapiqadjuwancyjnq chirurgicznego leczenia rakajelita grubego. Podczas 19-1etnich pros-pektywnych badan klinicznych poddanoanalizie r6zne modele chemioterapii opar-tej 0 preparaty 5 Fluorouracylu z immu-nomodulacjq (BCG,Leucovorin, Levami-sole) Iub potqczonej z preparatem Irino-tecan ( CPT 11). Wyniki chemioterapiipor6wnano z grupq chorych poddanychwytqcznie leczeniu chirurgicznemu ( NiL).W latach 1984-2002 leczono operacyjnie1671 chorych z rakiem odbytnicy i okr~znicy. W stopniu zaawansowania II, III lubIV wg.UICC/AJCC zastosowano chemio-terapi~ adjuwancyjnq dokonujqc w okresiepooperacyjnym randomizacji do poszcze-g61nych Iinii terapeutycznych. Popraw~wynik6w leczenia dZi~ki zastosowaniuchemioterapii systemowej, w por6wnaniuz grupq Nil uzyskano w stopniu II i III raka

  okr~znicy (p< 0.04) oraz w stopniu III(p