Click here to load reader

13 caesuur catalogus Just Quist

 • View
  221

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

13 caesuur catalogus Just Quist

Text of 13 caesuur catalogus Just Quist

 • DECREET zeeuws

  DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  LOST PAINTERS

  JUS

  T Q

  UIS

  T

  04

  | 0

  5 | 2

  013

  0

  8 |

  06

  | 20

  13

  catalog

  us #

  16

  kunstmagazine

 • inhoud statement Just Quist

  beelden

  opening 04| 05|2013 tentoonstelling

  tekst

  Harmen Eijzenga

  tafel 16|03|2013

  zie ook www.justquist.nl programmablog

  www.deschilderhetwerkenhetatelier.com presentatieruimteCAESUUR

  www.caesuur.nl LOST PAINTERS

  Va

  n

  G

  o

  g

  colofon teamCAESUUR 2012-2013: Giel Louws | Michiel Paalvast Harmen Eijzenga | Robbert Jan Swiers Machteld van der Wijst | Ramon de Nennie Willy van Houtum | Hans Overvliet | Anne Breel [ voorlopige ] tentoonstellingsplekken presentatieruimteCAESUUR, Middelburg WALL STREET TWENTY FIVE, Vlissingen zeeuws kunstmagazine decreet Grote Kerk Veere Videoportret Just Quist Anne Breel catalogus tekst: Just Quist fotografie: Hans Overvliet | Merel Brands opmaak: Hans Overvliet

  DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  met dank aan

  DE VROLIJKE AANDEELHOUDERS

  & DITO VRIENDEN VAN CAESUUR

  Just Quist

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  Just Q

  uist - 0

  4 | 0

  5 | 2013

  08

  | 06

  | 2013

  Statement Just Quist Ik maak schilderkunstgerelateerde objecten. In mijn werk ben ik niet zozeer opzoek naar het zuivere maar naar de realiteit van de voorstel-ling. Het werk positioneert zich beweeglijk ten opzichte van de verschillende contexten waar-binnen het ontstaat. Ik zoek de transitieve ruimte, een nog betekenisar-me ruimte, een ruimte die in overgang is, waar nog geen betekenis kan worden gegeven omdat hij nog niet volledig 'gearriveerd' is. Een ruimte waar bete-kenissen gegenereerd worden door de verbin-dingen die worden aangegaan, waar handelen overgaat in object. Dit gaat samen met een subtiele houding van veronachtzaming in keuze en behandeling van materiaal. Nieuwe fysieke kaders dienen zich aan waarbij formalisme en abstractie mijn belangstel-ling hebben en tegelijkertijd door mij worden bevraagd, zoekend naar een voor mij relevante houding. In de serie 'de schilder het werk & het atelier' heeft

  teamCAESUUR een naar mijns inziens belangrijke

  beslissing genomen om met de exposerende kunstenaar van gedachten te kunnen wisselen over het werk. Ik wil u graag uitnodigen om dat met mij te doen zodat ik misschien meer duidelijkheid kan schep-pen over de verschillende contexten en uitgan-gspunten en hoe het werk ontstaat. En ofschoon ik dat niet kan beloven zou ik willen dat dat met enig rumoer gepaard zal gaan.

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  Just

  Qu

  ist

  - o

  pen

  ing

  -- 0

  4 |

  05

  | 20

  13

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  JU

  ST

  QU

  IST

  - 04

  | 05 | 20

  13 0

  8 | 0

  6 | 20

  13

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  JUS

  T Q

  UIS

  T -

  04

  | 0

  5 | 2

  013

  0

  8 |

  06

  | 20

  13

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  JU

  ST

  QU

  IST

  - 04

  | 05 | 20

  13 0

  8 | 0

  6 | 20

  13

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  JUS

  T Q

  UIS

  T -

  04

  | 0

  5 | 2

  013

  0

  8 |

  06

  | 20

  13

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  JU

  ST

  QU

  IST

  - 04

  | 05 | 20

  13 0

  8 | 0

  6 | 20

  13

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  JUS

  T Q

  UIS

  T -

  04

  | 0

  5 | 2

  013

  0

  8 |

  06

  | 20

  13

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  JU

  ST

  QU

  IST

  - 04

  | 05 | 20

  13 0

  8 | 0

  6 | 20

  13

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  JUS

  T Q

  UIS

  T -

  04

  | 0

  5 | 2

  013

  0

  8 |

  06

  | 20

  13

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  JU

  ST

  QU

  IST

  - 04

  | 05 | 20

  13 0

  8 | 0

  6 | 20

  13

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  JUS

  T Q

  UIS

  T -

  04

  | 0

  5 | 2

  013

  0

  8 |

  06

  | 20

  13

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  Just Q

  uist - H

  armen

  Eijzeng

  a -- 04

  | 05 | 20

  13

  WERK IN UITVOERING Harmen Eijzenga

  Enigszins lichtvaardig had ik na mijn opening van de tentoonstelling van Just Quist in Caesuur op verzoek van een aantal aanwezigen toegezegd de tekst daar-van op papier te zullen zetten. Dat bleek nog niet zo eenvoudig: die opening was een soort performance waarin woord en handeling een samenhang vormden die niet zonder meer in woorden alleen te vangen blijkt - ls ze al in woorden uit te drukken is. Want gebaar, mimiek, een terloops heen-en-weer lopen, een achteloze opmerking, en vooral ook betekenisvol zwijgen zeggen vaak meer dan duizend woorden. Ik heb daarom van de nood een deugd gemaakt met een beschrijving van wat er te zien en te horen was: een monoloog met (cursief) regieaanwijzingen en scnebeschrijvingen, en ik heb dat aangevuld met een aantal overwegingen die, deels in enkele aanteke-ningen, maar vooral in mijn hoofd, de ondergrond van mijn openingsact waren, maar die uitgeschreven een voortzetting van mijn gedachten vormen waar ik ook zelf weer mee verder kan. Als volgt:

  - Het toneel stelt een expositieruimte voor met tegenover elkaar een roodachtige en een groenachtige muur, beide nauwelijks afgewerkt, alsof ze na sloop van stuclaag en/of tengelwerk slechts provisorisch geschilderd zijn. De derde wand is opgebouwd uit horizontaal op een raamwerk aangebrachte planken, met aan beide zijden een opening tussen wand en muur. Aan deze drie wan-den hangen enkele objecten die men onder zekere om-standigheden en vanuit bepaalde perspectieven kunstwer-ken zou kunnen noemen. De vierde wand bestaat uit twee etalageruiten gescheiden door een glazen deur. Tegen de linker ruit staat rechtop een gebogen messingplaat, op de toneelvloer gezekerd met twee in daartoe aangebrachte gaten gestoken deuvels. Alleen van buitenaf zichtbaar staat er op de plaat middels koperpoets aangebracht de tot dan toe niet-bestaande naam Rene Joffe. Het publiek bevindt zich in een kring op het toneel rondom een daardoor ontstane leegte. Na ingeleid te zijn door de toneelmeester maakt H. zich los uit de kring van omstanders en bestemt daarmee de leegte tot het podium waar de openingsact zich zal afspelen. H. neemt het woord:

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  Just

  Qu

  ist

  - H

  arm

  en E

  ijzen

  ga

  -- 0

  4 |

  05

  | 20

  13

  Ik begin met een aantal op enkele citaten van de filo-soof Wittgenstein gebaseerde teksten. (neemt een pas-sende spreekhouding aan) Ik zit met een filosoof onder een boom op een bank in het park. (maakt enkele bank-, boom- en parkscheppende gebaren) Hij zegt herhaalde-lijk, wijzend op de boom (wijst): Dit is een boom, Ik weet dat dit een boom is. Dan (steekt zijn hand op) steekt hij zijn hand op met de woorden: Dit is een hand en Ik weet dat dit een hand is. Er komt een derde bij (draait zich een halve slag om en gaat bevreemd staan kijken), die enigszins bevreemd staat te kijken. Geruststellend zeg ik tegen hem (draait een halve slag terug): Hij is niet gek, hoor we filosoferen alleen maar. (H. zwijgt even om een overgang te scheppen) Komt een man bij de dokter en (strekt zijn hand horizontaal en kijkt een denkbeeldig persoon aan) legt hem zijn hand voor met de woorden: Dit lijkt niet alleen op een hand, het s ook een hand alleen, ik weet niet of het mjn hand is. (doet een stap opzij om de denkbeeldige dokter plaats te geven en knikt ger-uststellend) De dokter knikt en zegt: Ik geef u wel een verwijsbriefje voor de psychiater.

  (H. laat een pauze vallen en richt zich vervolgens

  rechtstreeks tot het publiek) Stel u voor: ik kom een marsbewoner tegen die mij vraagt: Hoeveel tenen hebben mensen? Ik zeg: Tien. Ik zal het je laten zien en ik trek mijn schoe-nen uit. Als hij nu vraagt: Wist je dat zonder te kij-ken? wat zou ik dan moeten antwoorden? Wij men-sen weten of we zoveel tenen hebben, of we ze nu zien of niet.? (H. wacht even om eventuele hilariteit een kans te geven en neemt dan een uitleggerige houding aan) Deze drie teksten gaan, als zo vele van Wittgen-stein, over drie problemen: - de relatie tussen de woorden en de dingen is meestal als verwijzend op te vatten; - van sommige zaken denken we zeker te kunnen zijn zonder ze te hoeven bewijzen; - de betekenis van een woord wordt bepaald door de toepassing ervan in het gebruik binnen een bepaalde context/discours/domein/taalspel.

  Goed. (H. loopt naar de buitendeur en wijst) Dit is een deur. Kijk maar, ik kan het laten zien. (opent en sluit de deur) Dat doet een deur nu eenmaal, daar is een deur voor bedoeld, dat is evident. (gaat in de open deur staan en richt zich over zijn schouder tot het publiek)

 • DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

  Just Q

  uist - H

  armen

  Eijzeng

  a -- 04

  | 05 | 20

  13

  waakt ogenblik ben ik even gaan rommelen in de materialenkistjes daar (wijst in de richting van

Search related