of 56 /56
AUKCJA 142 28 MARCA 2015 R. Kraków

142 aukcja - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kraków, Dom Aukcyjny DESA Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13 Ip 28 marca 2015, godz. 16.00

Text of 142 aukcja - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

 • AUKCJA 142

  28MARCA 2015 R.

  Krakw

 • 1. Udzia w licytacji przedmiotw moliwy jest telefonicznie po uprzednim zgoszeniu i wpaceniu wadiumNumer konta: Bank Pekao S.A. 69 1240 4533 1111 0000 5427 38942. Ceny podane w katalogu s cenami wywoawczymi3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, e przedmiot posiada tzw. cen gwarantowan, poniej ktrej nie moezosta sprzedany4. Numery pod fotografiami odpowiadaj numerom obiektw w katalogu5. Szczegowe informacje dotyczce aukcji mona uzyska telefonicznie w Domu Aukcyjnym tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy6. Prenumerata katalogw aukcyjnych (4 egz.) w 2015 r. - 60 z

  Wystawa przedaukcyjnaodbdzie si w dniach od 23 do 27 marca w godz. 11.00 - 19.00, w Krakowie,w Paacu Kmitw, ul. Floriaska 13, a w dniu aukcji obiekty mona oglda od godz. 10.00 - 14.00

  Zdjcia i skad: Piotr Nosek (tel. 501 413 564)Druk: Drukarnia Skleniarz

  ISSN 1429-6098

  DESA Dziea Sztuki i Antyki sp. z o.o.

  Prezes zarzdu: Magorzata Lalowicztel. 12 422-27-06 [email protected]

  V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: Jerzy Majewskitel. 12 422-19-66 [email protected]

  Rzeczoznawcy: Aldona Sotys, Jadwiga Oczko-Kozowska

  Kierownik Domu Aukcyjnego: Katarzyna Kwatro-Woniaktel. 12 422-19-66 [email protected]

  Opracowanie katalogu: Krzysztof Koniecznytel. 12 422-19-66 [email protected] Oczko-Kozowska, Anna Kozakiewicz, Aldona Sotys, Patrycja Gabry-Dudziak

  Na okadce (przd): Kazimierz MIKULSKI (1918-1998), NOCNE POKUSY, poz. 69Na okadce (ty): BROSZKA, poz. 103

  ul. Floriaska 1331-019 KrakwTel. 12 422-31-14Fax. 12 422-98-91

  [email protected]

  Patronat medialny

 • DESA

  AUKCJA142

  28 marca 2015 r., o godz. 1600

  w Krakowie, Paac Kmitw, ul. Floriaska 13, I p.

  malarstwo, rysunek, grafika, rzemioso

 • Oglne warunki aukcji.

  1. Osoba biorca udzia w aukcji rozumie i akceptuje warunki okrelone regulaminem.2. Przedmiotem aukcji s dziea sztuki i obiekty rzemiosa artystycznego powierzone przez klientw lub stanowice wasno Domu Auk-cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje si sprzeday, w imieniu waciciela, obiektw bdcych - zgodnie z owiadczeniem Sprzedajcego -wolnych od jakichkolwiek roszcze osb trzecich. 3. Obiekt wystawiony na aukcj posiada cen wywoawcz podan w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnic handlow.4. Obiekty wystawione do sprzeday posiadaj opisy, ktrych sporzdzenie potwierdzone jest przez ekspertw DESY wzgldnie przez za-proszonych konsultantw. 5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opata organizacyjna w wysokoci 15 %. Opata 15% obowizuje rwnie w sprzeday poaukcyjnej.

  I1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowizujcymi przepisami prawnymi przez upowanion osob, zwan Akcjonerem, ktra dziaaw imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner okrela postpienie w licytacji, czyli podwyszenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektw bez podawania przyczyn.4. Nabywc staje si osoba oferujca najwysz cen.5. Zakoczenie licytacji danego obiektunastpuje w momencie uderzenia motkiem przez Aukcjonera i jest rwnoznaczne z zawarciemumowy sprzeday. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

  II1. Do udziau w licytacji upowanione s osoby, ktre wpaciy wadium w wysokoci 700 z i otrzymay tabliczk zgoszeniow.2. DESA Sp. z o.o. moe odmwi wydania tabliczki zgoszeniowej osobom, ktre wczeniej nie wywizay si ze zobowiza w stosunkudo DESY lub z innych istotnych przyczyn.3. Osoby, ktre nie mog by osobicie na aukcji, maj moliwo, po wpaceniu wadium: pisemnego zoenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezm udzia pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokooferowanej ceny jest informacj poufn), telefonicznego udziau w licytacji.

  III1. Nabywca jest zobowizany wykupi obiekt w cigu 5 dni po zakoczeniu aukcji i odebra go na wasny koszt. W przypadkuprzekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzy skadowe.2. Dopuszcza si moliwo wpaty zadatku w wysokoci 20 % wylicytowanej ceny. Pozostaa kwota powinna by wwczas wpacona wterminie 14 dni po zakoczeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu nastpuje przepadek wpaconego zadatku. Na poczetzadatku zalicza si wadium, stanowice wwczas zadatek lub jego cz.3. Prawo wasnoci zakupionego obiektu przechodzi na kupujcego w momencie dokonania caej wpaty.4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezalenie Nabywca zobowizany jest dopokrycia wszelkich kosztw zwizanych i wynikych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszcze Waciciela/Sprzedajcego.

  IV1. Dom Aukcyjny daje gwarancj opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodnocipomidzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca moe zwrci obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, dajc zwrotu zapaconejkwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi by udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoci za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektw.3. Polskie muzea maj prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, e zgosz to bezporednio po zakoczeniu licytacjiobiektu.4. W zwizku z nowelizacj ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywz wymagajtylko te obiekty, ktre przekroczyy progi wiekowo-kwotowe dla poszczeglnych kategorii zabytkw, okrelone w art. 51 wyejwymienionej ustawy.5. Przypominamy rwnie, e zgodnie z obowizujcymi przepisami, Dom Aukcyjny jest zobowizany do zbierania danych osobowychklientw dokonujcych transakcji w kwocie powyej 15000 EUR.

  REGULAMIN AUKCJI

 • 3DWOREKOlej, tektura, 23 x 33 cm, sygn. l.d.: B. Rychter-Janowska, na odwrocie orzeczenie autentycznociLeszka Ludwikowskiego z 1971 roku. 5.000,-

  1. Bronisawa RYCHTER-JANOWSN (1868-1953)

  PEJZA WIEJSKIOlej, ptno, tektura, 38 x 49 cm, sygn. l.d.: B. Rychter-Janowska7.500,-

  2. Bronisawa RYCHTER-JANOWSN (1868-1953)

 • 4POLOWANIE NA DZIWOlej, ptno, tektura, 63,5 x 89 cm, sygn. p.d.: F. Pautsch8.200,-

  3. Fryderyk PAUTSCH (1877-1950)

  ORODEK SZKOLNY W JASTARNIOlej, ptno, 67x78 cm, sygn. l.d.: Al\ed Terlecki 1952 Orodek Szkol. L M. w JastarniKursanci7.500,-

  W latach 1906-1918 studiowa w ASP w Krakowie u L. Wyczkowskiego, J. MehoXera. Nalea do ZPAP orazTZSP. Swoje prace wystawia na wielu wystawach w Polsce i za granic m.in. w Moskwie, Rzymie, Odessie. W la-tach 1915-1919 by nauczycielem rysunku w Zakopanem. Tematem jego prac byy tatrzaskie pejzae, w ktrychczsto powtarza si motyw Hali Gsienicowej. Malowa te portrety, akty i wntrza.

  4. Alfred TERLECKI (1883-1973)

 • 5SCENA WIEJSW Olej, ptno, tektura, 62,5 x 81 cm, sygn. l.d.: Sich5.000,-

  5. Kazimierz SICHULSKI (1879-1942)

  NOKTURNOlej, tektura, 48 x 68 cm, sygn. l.d: B. Rychter-Janowska7.500,-

  6. Bronisawa RYCHTER-JANOWSN (1868-1953)

 • 6WIDOK NA PLANTYOlej, tektura, 33 x 46 cm, sygn. p.d.: B. Rychter-Janowska5.000,-

  8. Bronisawa RYCHTER-JANOWSN (1868-1953)

  DWOREKOlej, tektura, 34,5x44 cm, sygn. l.d.: B. Rychter-Janowska6.000,-

  7. Bronisawa RYCHTER-JANOWSN (1868-1953)

 • 7TE REOlej, tektura, 36 x 49 cm, sygn. p.r.: A. Karpiski. Na odwrocie naklejka: S. Schmaus ul. Floria-ska 25 Sprzeda oryginalych obrazw artystw malarzy polskich z dnia 14.07.1936 r.15.000,-

  10. Alfons NRPISKI (1875-1960)

  ZIMOWY PEJZAOlej, ptno, 23,5 x 33 cm, sygn. p.d.: S. Bieszczad5.000,-

  9. Seweryn BIESZCZAD (1852-1923)

 • 8WNTRZE KOCIOAOlej, tektura, 23 x 34 cm, sygn. l.d.: Broni-sawa Rychter-Janowska Insbruck25.06.19154.500,-

  11. Bronisawa RYCHTER-JANOWSN(1868-1953)

  ORVIETOOlej, tektura, 23 x 33 cm, sygn. p.d.: Br. Rych-ter-Janowska Orvieto 19145.000,-

  13. Bronisawa RYCHTER-JANOWSN(1868-1953)

  PEJZA WOSKIAkwarela, gwasz, papier, 17 x 23 cm, sygn.l.d.: B. Rychter-Janowska 19373.800,-

  12. Bronisawa RYCHTER-JANOWSN(1868-1953)

 • 9WNTRZE SALONIKUOlej, ptno, tektura, 68 x 48,5 cm, sygn. l.d.: Br. Rychter-Ja-nowska 190610.000,-

  Pierwszym nauczycielem artystki by jej brat, malarz, Stanisaw Janowski. Na-stpnie w latach 1896-1902 uczya si w Monachium u A. Abgo i L. Bolleraoraz w prywatnej szkole S. Hollsy`ego. Po studiach odbya podr po pou-dniowej Europie uzupeniajc wyksztacenie w Akademii [orenckiej (1904).Zwizana bya z Krakowem i Lwowem, tam te wystawiaa swoje obrazy nawystawach w TPSP. Przejciowo zamieszkaa w Starym Sczu (1908-09),gdzie prowadzia prywatn szko malarstwa. Bya malark dworw polskich;pokazywaa w swoich pracach ich wntrza, architektur, a take sceny z yciadworu i wsi. Malowaa take pejzae - woskie i rodzime, rzadziej portrety.

  15. Bronisawa RYCHTER-JANOWSN (1868-1953)

  PAKT KOBIECYOlej, sklejka, 68,5 x 47,3 cm, nie sygnowany.3.000,-

  16. Stanisaw UMWSKI (1889-1976)

  GVL GVJCY NA DUDACHGwasz, karton, 35,2 x 19,5 cm, sygn. l.d.: Z. Stryjeska6.500,-

  Malarka i ilustratorka, autorka swoistego stylu inspirowanego sztuk ludowi polskim folklorem. Bya laureatk Grand Prix na Midzynarodowej Wysta-wie Sztuki Dekoracyjnej w Paryu 1925. Wspzaoycielka StowarzyszeniaArtystw Plastykw Rytm. ona architekta Karola Stryjeskiego.

  14. ZoOa STRYJESN (1894-1976)

 • 10

  RUSKI ORSZAK WESELNY Z PANEM ZAGOBSepia, gwasz, papier, 37,5 x 55 cm, sygn. p.d.: Juliusz Kossak /1886 Ekspertyza Pani Wacawy Milewskiej: (...) obraz odnosi si dopowieci Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem. (...) Kossak opracowa temat dwukrotnie, co nie tylko w caej praktyce malar-skiej artysty, ale i w przypadku ilustracji do Ogniem i mieczem", nie byo wyjtkiem. (...) Wymiary opiniowanego obrazu, zblionedo wymiarw ilustracji, ktre weszy w skad cyklu oraz technika wykonania w sepii nasuwaj przypuszczenie, e Ruski orszak we-selny z Panem Zagob" mia by moe stanowi cz cyklu.32.000,-

  By ojcem Wojciecha Kossaka. W latach 1855 do 1869 przebywa w Paryu, gdzie ksztaci si u H. Verneta. W 1868r. wyjecha do Monachium i uczsz-cza do atelier Franza Adama. W 1870 r. powrci do kraju i osiad w Krakowie, gdzie zaprzyjani si z W. Gersonem, F. Kostrzewskim, M. Olszewskim i H. Pillatim. By znakomitym akwarelist. Malowa sceny batalistyczne, historyczno-rodzajowe i rodzajowe. Gwnym tematem jego prac by ko. By za-oycielem najsynniejszej dynastii polskich malarzy. Oprcz malarstwa wykonywa te wiele rysunkw i ilustracji do ksiek, czasopism i kalendarzy.Swoje prace wystawia m.in. w TPSP w Krakowie, w Salonie Unegra.

  17. Juliusz KOSSAK (1824-1899)

 • 11

  MATW BOSW Z DZIECITKIEMOlej, ptno dublowane, 75 x 62 cm 28.000,-

  18. MN (XVIII w.)

 • 12

  SCENA RODZAJOWAAkwarela, papier, 15,5 x 30 cm, sygn.l.d.: A. Setkowicz2.000,-

  19. Adam SETKOWICZ (1875-1945)

  SCENA RODZAJOWAAkwarela, papier, 15,5 x 30,5 cm, sygn.l. d.: A. Setkowicz2.000,-

  20. Adam SETKOWICZ (1875-1945)

  PEJZAAkwarela, gwasz, papier, 38,5 x 50,8cm, sygn. p.d.: Rzepiski.6.000,-

  Malarz, graYk, ucze Pronaszki i Fedkowicza wWolnej Szkole Malarstwa L. MehoXerowej i kra-kowskiej ASP w pracowni Weissa, Kowarskiego,Pankiewicza. Studia uzupenia w Paryu, gdziedwukrotnie wystawia na Salonie Jesiennym. Popowrocie do Krakowa zwiza si z grup Zwor-nik. W 1936 wsplnie z J. Jarem zaoy szkomalarstwa im. A. Gierymskiego w Katowicach. Powojnie by profesorem krakowskiej ASP i cztero-krotnie rektorem tej uczelni. Wiele podrowa,m.in. do Woch, Francji, Holandii, Grecji i Hiszpa-nii. Bra udzia w licznych wystawach w kraju i zagranic (Nowy Jork, Bruksela, Wenecja, Tokio).Jest jednym z najwybitniejszych polskich kolorys-tw, poza malarstwem sztalugowym uprawia ry-sunek i graYk. Malowa pejzae, martwe natury,wiele miejsca powici aktom.

  21. Czesaw RZEPISKI (1905-1995)

 • 13

  PARKOlej, ptno, 32 x54,2 cm, sygn. p.d.:Rzepiski6.000-

  22. Czesaw RZEPISKI (1905-1995)

  PEJZA MORSKIOlej, ptno, 69 x 100 cm, sygn. p.d.: Ro-main Steppe (...)18885.000,-

  Malarz belgijski, by uczniem E. Van, Charles Bo-land i Izydora Meyers, malarz realista. Malowagownie pejzae morskie.

  24. Romain STEPPE (1859-1927)

  PEJZA Z SIANOKOSAMIOlej, tektura, 24 x 46 cm, sygn. l.d. : J.Kostka2.500,-

  23. Jan KOSTN (1859-1937)

 • 14

  PRZEGLD VII PUKU HUZARW PRUSKICHOlej, ptno, 62,5 x 88 cm, sygn. p.d.: Tadeusz Ajdukiewicz 188237.000,-

  Tadeusz Ajdukiewicz by artyst zwizanym z mecenatem arystokracji i dworw panujcych; w tych krgach zrobi prawdziw karier, a jego obrazy podobay si po-wszechnie. Studia malarskie rozpocz w krakowskiej Szkole Sztuk Piknych. Pniej ksztaci si jeszcze w Wiedniu oraz w Monachium - w Akademii i w pracowni JzefaBrandta. Po studiach przez kilka lat jedzi po polskich dworach kresowych i malowa portrety. Okoo 1877 wyjecha do Parya, skd, wraz z Wadysawem Branickim wy-jecha w - wan dla jego przyszej twrczoci - podr na Bliski Wschd. Okoo roku 1882 zamieszka w Wiedniu, zaj pracowni po Hansie Makarcie, malujc dladworu cesarskiego i arystokracji. W 1893 bawi w Londynie, gdzie, m.in. portretowa ksicia Walii, w 1894 pracowa na dworze sutaskim w Konstantynopolu, nastpnietake w SoYi, Petersburgu i Bukareszcie. W Rumunii osiad na duej jako malarz nadworny Karola I. Po wybuchu I wojny wiatowej powrci do kraju i, mimo starszegowieku, zacign si do Legionw. Zmar, nie wytrzymawszy trudw wojennych. Malowa przede wszystkim portrety - zarwno reprezentacyjne, efektowne i eleganckie (Port-ret Heleny Modrzejewskiej, MNK), jak rwnie skromne i kameralne. Tworzy te sceny myliwskie, obrazy o tematyce wschodniej, bohaterskie sceny bitewne, rewie i prze-gldy wojsk (Przegld armii rumuskiej, 1896).

  25. Tadeusz AJDUKIEWICZ (1852-1916)

 • 15

  UCIECZW PRZED BURZOlej, ptno dublowane, 52 x 74 cm17.500,-

  26. MN (II po. XVIII w.)

 • 16

  SCENA RODZAJOWATusz, papier, 13,5 x 14,5 cm, sygn. p.d. monogramem wizanym JK7.500,-

  By ojcem W. Kossaka. W latach 1852-1855 przebywa w Warszawie, a od 1855r. do 1869r. w Paryu,gdzie ksztaci si u H. Verneta. W 1868r. wyjecha do Monachium i uczszcza do atelier F. Adama. W1970r. powrci do kraju i osiad w Krakowie, gdzie zaprzyjani si z W. Gersonem, F. Kostrzewskim,M. Olszewskim i H. Pillatim. By znakomitym akwarelist. Malowa sceny batalistyczne, historyczno-ro-dzajowe i rodzajowe. Gwnym tematem jego prac by ko. By zaoycielem najsynniejszej dynastii pol-skich malarzy. Oprcz malarstwa wykonywa te wiele rysunkw i ilustracji do ksiek, czasopism i kalendarzy.Swoje prace wystawia m.in. w TPSP w Krakowie, w Salonie Unegra.

  27. Juliusz KOSSAK (1824-1899)

  SCENA MYLIWSWOlej, ptno, 35 x 53,5 cm, sygn. p.d.: St. Janowski5.800,-

  By bratem malarki Bronisawy Rychter-Janowskiej i mem Gabrieli Zapolskiej (1901-1910). W latach1882-1886 studiowa w SSP w Krakowie u J. Jaboskiego, F. Szynalewskiego i W. uszczkiewicza. Od1887r. do 1890r. kontynuowa nauk w monachijskiej ASP u J.C. Hertericha i A. Liezen-Mayera. W1912r. zosta profesorem Wolnej Akademii Sztuki we Lwowie. Jego pierwsza wystawa odbya si w 1886r.w TPSP w Krakowie. Malowa pejzae, portrety, sceny rodzajowe i myliwskie, a w okresie suby w Legio-nach wykona wiele rysunkw i akwareli o tematyce wojskowej.

  28. Stanisaw JANOWSKI (1866-1942)

 • 17

  MODLITWAOlej, ptno, 67,5 x 48 cm, sygn. p.d.: E. Lindemann.11.000,-

  29. Emil LINDEMANN (1864-1945)

 • 18

  SCENA RODZAJOWAAkwarela, gwasz, papier, 27x21 cm, sygn. p.d.: F. Kostrzewski 18884.500,-

  Uczy si w warszawskiej Szkole Sztuk Piknych, a jego nauczycielami byli M. Zaleski,C. Breslauer i F. Piwarski.Od roku 1849 przez dwa lata przebywa i pracowa wKielcach zaproszony przez T. Zieliskiego mecenasa i kolekcjonera sztuki. W roku1856 podrowa po Europie na duej zatrzymujc si w Paryu. Stale mieszka wWarszawie, z miastem tym zwizana jest jego twrczo, pracowa w warszawskichczasopismach: Tygodniku Ilustrowanym" i Kosach". Autor ogromnej iloci ilustra-cji, rysunkw satyrycznych i karykatur.Gwnym tematem jego prac byy sceny rodza-jowe z ycia codziennego.

  31. Franciszek KOSTRZEWSKI (1826-1911)

  KWIATY W WAZONIEAkwarela, papier, 34 x 24,5 cm, sygn. p.d.: W. Weiss9.000,-

  32. Wojciech WEISS (1875-1950)

  PEJZA MIEJSKIGwasz, papier, 26 x 24 cm, na odwrocie opis i biogram artysty z pie-cztk DESY3.800,-

  Waciwe nazwisko Epifaniusz Drowniak, z pochodzenia emko. Urodzi si 21maja 1895 roku na terenie emkowszczyzny, zmar w roku 1968 w Krynicy. Naj-bardziej znany polski malarz naiwny. Wiedza na temat pochodzenia i modoci arty-sty jest skpa i niepewna. Zapamitany jako \agment folkloru Krynicy od zawsze".Nie posiad adnego wyksztacenia, uomno psychiczna i Yzyczna utrudniaa mukontakt z otoczeniem. cznikiem z tym zewntrznym wiatem byo dla niego malo-wanie. Na nieduych formatach zdobytego papieru, kartonikach, opakowaniach, ry-sowa owkiem, kredk, malowa akwarel otaczajcy go wiat, wzbogacony osobistfantazj i przeyciami. Po wojnie zaopiekowano si nim i przyjto do ZPAP. Jegoprace naiwne i wzruszajce ciesz si duym zainteresowaniem kolekcjonerw.

  30. Nikifor KRYNICKI (1895-1968)

 • 19

  PORTRET KOBIETY W SUKNI BALOWEJKredka, pastel, karton, 85 x 60 cm, sygn. l.d.: nieczytelna Wiede19262.500,-

  34. MN (XX w.)

  AKT KOBIECY NA TLE MORZaOlej, tektura, 62,5 x 48 cm, sygn. p.d.: St. urawski4.200,-

  Malarz, ucze krakowskiej ASP w pracowni MehoXera (1907-1913). By czonkiemCechu Artystw Plastykw Jednorg. Malowa akty, pejzae, martwe natury, kom-pozycje Yguralne.

  33. Stanisaw UMWSKI (1889-1976)

  KWIATYOlej, ptno, 39,5 x 28,5 cm, sygn. i dat. p.d.: Sam.Finkelstein 19315.500,-

  35. Sacha (Samuel) FINKELSTEIN (1890-1942)

 • 20

  SCENA RODZAJOWAOlej, ptno dublowane, 43 x 35,5 cm. Szkoa \ancuska. Do konser-wacji.7.000,-

  37. MN (XVIII/XIX)

  PORTRET HVBINY MAGDALENY MORSKIEJ Z DZIEDUSZYCKICHOlej, ptno dublowane, 70 x 60 cm

  MN (XIX w.)

  PORTRET HVBIEGO IGNACEGO MORSKIEGO MAMAGDALENY MORSKIEJOlej, ptno, 70 x 60 cmWg oryginau Pietra Lambruzzi w zbiorach Muzeum Okrgowegow Jarosawiu24.000,-

  36. MN (XIX w.) Para obrazw

 • 21

  PORTRET KOBIETYAkwarela, gwasz, papier naklejony na tektur, 81 x 61 cm, sygn. p.d.:J. Rupniewski2.700,-

  39. Jerzy RUPNIEWSKI (1888-1950)

  W. FVNCISZEKOlej, ptno, dublowane, 60 x 42 cm, sygn. p.d.: (.....) S.K. Batowski(....) 189810.000,-

  38. Stanisaw NCZOR-BATOWSKI (1866-1946)

  WODOSPADPastel, papier, 61 x 49 cm, sygn. p.d.: K. Stabrowski 19158.000,-

  40. Kazimierz STABROWSKI (1869-1929)

 • 22

  PORTRET DZIEWCZYNYOlej, ptno, 50 x 43 cm, sygn. p.d.: J. Zuber/86. Na odwrocie naklejki.21.000,-

  41. Juliusz ZUBER (1861-1910)

 • 23

  KWIATY W WAZONIEOlej, ptno, 77 x 58 cm, sygn. p.d.: Joe Raphael50.000,-

  Amerykaski malarz impresjonista, spdzi wikszo swojego ycia jako emigrant cho utrzymywa bliskie kontakty z rodzimymrodowiskiem artystycznym w Kaliforni. Urodzi si w miecie Jackson w dniu 2 VI 1869 roku, studiowa w California School ofDesign. W 1902 roku rozpocz nauk na Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts w Paryu, a potem przenis si do AcadmieJulian i studiowa pod kierunkiem Jeana -Paula Laurensa. Spdzi kilka lat w Holandii, gdzie malowa obrazy inspirowane ciem-nym stylem holenderskich mistrzw. Nastpnie ewoluowa w stron impresjonizmu zapoyczonego od \ancuskich mistrzw, stosu-jc jednak szersze, wolniejsze pocignicia pdzla. W 1939 roku powrci do San Fransisco, gdzie mieszka i prowadzi studio, a domierci w dniu 11 XII 1950 roku.

  42. Joe MPHAEL (1869-1950)

 • 24

  ARCHANIO MICHA ZABIJAJCY SZATANARysunek owkiem, papier, 27 x 19 cm, sygn. p.d.: JM 188860.000,-

  W latach 1852-1858 studiowa w krakowskiej SSP u W.K. Sta]lera i W. uszczkiewicza. Nauk kontynuowa w Monachium w latach1859-1860 u H. Anschtza oraz w Akademii w Wiedniu u C. Rubena (1860r.). Od 1873r. by dyrektorem SSP w Krakowie, a w1887r. zosta docentem h.c. Uniwersytetu Jagielloskiego. Otrzyma wiele nagrd i wyrnie m.in. zoty medal w Paryu w 1865r. i zotymedal I klasy na Wystawie wiatowej w Wiedniu w 1867r. i bero wrczone mu przez Wadze Krakowa w 1878r. na znak panowania wsztuce. Odby wiele podry m.in. do Parya, Wiednia, Turcji, Wgier i Woch. Od poowy lat 50-tych tworzy gwnie obrazy z dziejwojczystych, poprzedzone wnikliwymi studiami historycznymi i zabytkoznawczymi. Jego obrazy to w wikszoci ogromnych rozmiarwkompozycje o wielkiej sile wyrazu, ktre cechuje poczenie realistycznej obserwacji i dokumentalnej cisoci szczegw z przejaskrawiongestykulacj i dynamicznymi ukadami kompozycyjnymi caoci obrazu. Jego obrazy przesycone gbokim patriotyzmem, ukazay pol-skiemu spoeczestwu wizje przeszoci i odegray du rol w umocnieniu wiadomoci narodowej. Matejko wykona jedno z najwik-szych dzie polskiego malarstwa monumentalnego- polichromi w Kociele Mariackim w Krakowie oraz cykl rysunkw "Poczet krlw iksit polskich". Obecnie jego dziea znajduj si w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i Warszawie.

  43. Jan MATEJKO (1838-1893)

 • 25

  SOBIESKI POD WIEDNIEM szkicPirko, owek, papier, 43,5 x 61,5 cm, sygn. monogram wiazany p.d.: JM. (po konserwacji)Opinia mgr Boeny Gakowskiej rzeczoznawcy i historyka sztuki. 35.000,-

  44. Jan MATEJKO (1838-1893)

 • 26

  KOMPOZYCJAAkwarela, papier, 28,5 x 40,5 cm, sygn. p.d.:M. Oberlnder 19623.100,-

  W latach 1946-48 uczy si w Liceum Sztuk Plastycznychw Warszawie. Nastpnie w latach 1948-53 studiowa wwarszawskiej ASP. W 1955, wraz z Elbiet Grabsk,Janem Dzidzior i Jackiem Sienickim by wsporganiza-torem Oglnopolskiej Wystawy Modej Plastyki, ktra podnazw Arsenau wesza do legendy polskiej sztuki wsp-czesnej. Jednym z symboli postawy i stylistyki arsenaowejsta si pokazany na tej wy-stawie obraz Oberlndera Na-pitnowani. W latach 1956-61 artysta kierowa galeridziaajc pod patrontem tygodnikw kulturalno-spoecz-nych, kolejno: Po Prostu, Nowej Kultury i Wspczes-noci. Wybr najlepszych prac ze swego dorobkuartystycznego przekaza w 1977 Muzeum Narodowemuwe Wrocawiu.

  47. Marek OBERLNDER (1922-1978)

  KOBIETA Z DZBANEMAkwarela, technika mieszana, papier, 40,5 x46 cm, sygn. l.d.: K.Z 19293.100,-

  46. Kazimierz ZIELENIEWSKI (1888-1931)

  WIDOK Z OKNA PVCOWNIOlej, ptno, 49 x 71, 5 cm, sygn. p.d.: Rzepiski12.000,-

  45. Czesaw RZEPISKI (1905-1995)

 • 27

  PORTRET DZIEWCZYNYPastel, papier, 71 x 52 cm, sygn. l.d.: P. Stachiewicz. Po konserwacji.4.500,-

  W latach 1877-1883 studiowa w krakowskiej SSP u Jan Matejki oraz w latach1883-1885 w monachijskiej Akademii u O. Seitza. Podrowa do Woch, Pale-styny. Przez wiele lat by prezesem TPSP w Krakowie. Tematem jego prac byysceny rodzajowe, religijne i portrety modych dziewczt. Jego niektre obrazy od-znaczaj si niekiedy akcentami realizmu. Zajmowa si take ilustratorstwemm.in. do Trylogii i Quo vadis H. Sienkiewicza.

  48. Piotr STACHIEWICZ (1858-1938)

  ODPOCZYNEK WWALERIITechnika mieszana, papier, 58 x 45,5 cm, sygn. l.d.: Z. Rozwa-dowski 19169.500,-

  Malarz, zwizany z lwowskim rodowiskiem artystycznym, jeden z autorw pa-noram Bitwy pod Piramidami i Racawickiej. Studiowa u Matejki w kra-kowskiej SSP (1883-1891) oraz w akademii monachijskiej. W latach1910-1920 by profesorem Szkoy Przemysy Artystycznego we Lwowie. Wswoim lwowskim mieszkaniu przy ul. Jabonowskich prowadzi w latach mi-dzywojennych prywatne lekcje rysunku i malarstwa. Do jego ulubionej tematykinaleaa batalistyka, malowa rwnie sceny rodzajowe, pejzae i portrety.

  49. Zygmunt ROZWADOWSKI (1870-1950)

  WIEE KOCIOA MARIACKIEGO W KVKOWIEOlej, tektura, 31,5 x 23,5 cm, sygn. l.d.: St. Poraj Fabijaski4.000,-

  50. Stanisaw POMJ-FABIJASKI (1865-1947)

 • 28

  AUTOPORTRETPastel, papier, 28 x 32 cm, sygn. l.d.: Stef. Zech. 559.500,-

  51. Stefan ECHOWSKI (1912-1984)

  NAGIE I ONWgiel, owek, papier, 15,5 x 16,5 cm, sygn. l.d.: SZ 39 Katalogz wystawy Stefana echowskiego w 2014 r. w Muzeum Naro-dowym w Kielcach, poz. 1310.5.500,-

  52. Stefan ECHOWSKI (1912-1984)

 • 29

  POETAPastel, papier, 24,5 x 21 cm, sygn. p.d.: S 1942oraz l.d. napis: Poeta6.000,-

  53. Stefan ECHOWSKI (1912-1984)

  EROTYKPastel, owek, papier, 28 x 20 cm, sygn. p.d.: S. Zech 405.000,-

  54. Stefan ECHOWSKI (1912-1984)

 • 30

  TO TU JEST TOAkwarela, papier, 28 x 37 cm, sygn. p.d.: FranciszekMaluszczak 20102.950,-

  57. Franciszek MALUSZCZAK (ur. 1948)

  CERKIEWOlej, pyta, 38 x 48 cm, sygn. p.d.: St Chomiczewski2.300,-

  56. Stanisaw CHOMICZEWSKI (XX w.)

  MARTWA NATUV Z BUTLOlej, ptno, 70 x 74,5 cm, sygn. p.g.: Jan Ksiek,naklejka z wystawy TPSP w Krakowie5.000,-

  W latach 1920-1924 i 1929/30 studiowa w ASP w Krako-wie u J. MehoXera. Studiowa take histori sztuki na Uniwer-sytecie Jagielloskim. W 1924r. by w Rzymie i Florencji. W1921 by nauczycielem rysunku w krakowskiej szkole redniej ipedagogiem podczas okupacji na tajnych kompletach w szko-ach. Nalea do zrzeszenia Zwrotnik i Grupy Dziesiciu.Jego prace byy wystawiane w TPSP w Krakowie, warszaw-skiej Zachcie oraz w odzi i Radomiu. Malowa gwnie pej-zae, portrety, martwe natury i kwiaty. Rzadko malowarwnie sceny rodzajowe i pejzae architektoniczne.

  55. Jan KSIEK (1900-1964)

 • 31

  TACZCAWgiel, papier, 42 x 30 cm, sygn. p.d.: monogram wi-zany A.H. 7.VIII. 19752.950,-

  58. Adam HOFMAN (1918-2001)

  DWIE KOBIETY Z PSAMIWgiel, papier, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: monogram wi-zany A.H. 7.VI.19692.950,-

  59. Adam HOFMAN (1918-2001)

  APRILIADA 1992Gwasz, papier, 29 x 20 cm, sygn. p. d.: Jan Modoeniec2.150,-

  60. Jan MODOENIEC (1928-2000)

 • 32

  SZKICE POSTACI (dwustronne)Monotypia, papier, 20 x 20 cm, sygn. p.d.: M. Jarema 1956Potwierdzenie autentycznoci i piecztka Kornela Filipowi-cza7.000,-

  Malarka, rzebiarka i scenograZa; przyjaciele nazywali j Jaremiank.W latach 1929-1935 studiowaa rzeb w Akademii Sztuk Piknych wKrakowie w pracowni Xawerego Dunikowskiego. Wspzaoycielkaawangardowej i radykalnie lewicowej Grupy Krakowskiej.Przed wybuchem II wojny wiatowej zajmowaa si gwnie rzeb, ktrpo wojnie porzucia dla malarstwa. Tworzya obrazy abstrakcyjne. Od1951 wykonywaa monotypie. Wykorzystujc t technik i czc j nie-kiedy z farbami olejnymi i temperami wykonaa jedne z najsawniejszychswoich cykli malarskich Penetracje oraz Rytmy. Wsppracowaa z teatramiCricot, Cricot 2 oraz teatrzykiem kukiekowym Adama Polewki, ktrytworzy szopki polityczne w rodowisku robotnikw.

  61. Maria JAREMA (1908-1958)

  MODA KOBIETA NA LAMPARCIEJ SKRZETechnika mieszana, tektura, 24,5 x 26 cm, sygn. p.d.: MaxBruning, l.d.: Original radierunh2.500,-

  62. Max BRUNING (1887-1968)

 • 33

  POSTA KOBIECAOwek, papier, 40 x 28 cm, sygn. na odwrocie TeresaPgowska, szkice do obrazw, lata 80-te, z kolekcji FilipaPgowskiego3.550,-

  64.Teresa PGOWSN (1926-2007)

  POSTA KOBIECAOwek, papier, 40 x 28 cm, sygn. na odwrocie TeresaPgowska, szkice do obrazw, lata 80-te, z kolekcji FilipaPgowskiego.3.550,-

  63. Teresa PGOWSN (1926-2007)

  AKTOwe, papier, 48 x 32,7 cm, sygn. p.d.:St. ur1.200,-

  W latach 1907-1913 studiowa malarstwo w ASP w Krakowie u J. Me-hoXera i W. Weissa. Nalea do stowarzyszenia Cech Artystw Plastykw"Jednorg". Pozostawa pod duym wpywem W. Weissa.

  65. Stanisaw UMWSKI (1889-1976)

 • 34

  BEZ TYTUUOlej, ptno, 60 x 79 cm, sygn. p.d.: Dominik, na od-wrocie datowany 199715.500,-

  66. Tadeusz DOMINIK (1928-2014)

 • 35

  HELIOSAkryl, ptno 120 x 110 cm, sygnowany na blejtramie Jerzy Kaucki 1999 Helios12.000,-

  Malarz, scenograf, urodzony w 1931 we Lwowie. Studiowa w Akademii Sztuk Piknych w Krakowie w latach 1951-1957. Dyplom w pracowni Andrzeja Stopki na Wy-dziale ScenogaYi ASP. W 1976 r. przystpi do Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. W latach 1981-2003 prowadzi pracowni malarstwa w ASP w Poznaniu.Szereg wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku w Warszawie, Kakowie, Chemie, Cieszynie, Lublinie, Zielonej Grze, a take w wystawach zbiorowych w Anglii, Nie-mczech, na Wgrzech, we Woszech, Turcji, Gecji, Szwajcarii i Kanadzie. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Kakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocawiu, muzeumOkrgowe w Chemie, Museum Modern Art, Sammlung Jurgen Blum, Hunfeld, galerie HoXmann, Gorbelheimer-Muhle, a take w kolekcjach prywatnych w kraju i za granic.Jerzego Kauckiego czsto okrela si jakoYlozoYcznego konstruktywist a on sam chtnie powouje si na kontynuatora malarstwazapocztkowanego przez K. Malewicza.

  67. Jerzy NUCKI (ur. 1931)

 • 36

  AKTWgiel, biel tytanowa, ptno, sygn. pr.r. monogram wizany FS, 168437.000,-

  Studiowa w Krakowie w ASP u W. Weissa w latach 1949-1952 a nastpnie do 1955 r. w ASP w Warszawie u M. Byliny. W jegotwrczoci widoczna jest fascynacja kultur baroku i zaskakujce surrealistyczne skojarzenia.

  68. Franciszek STAROWIEYSKI (1930-2009)

 • 37

  NOCNE POKUSYOlej, ptno, 48,5 x 38,5 cm, na odwrocie sygn. K. Mikulski Krakw 1982, Agnieszce Balzac60.000,-

  Wystawiany i reprodukowany w katalogach: Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzw, Henryka Sienkiewicza 3, 2009 rok; DESA sp.z o.o., Krakw, Floriaska 13, 2003 rok; Piano Nobile, Krakw, Rynek Gwny 33, 1996 rok; Galeria Sztuki BWA, d, Toru,Pozna, Pock, Bydgoszcz, Wrocaw 1987-1988.

  W latach 1939-40 studiowa w ASP w Krakowie w pracowni K. Sichulskiego i F. Pautscha. W latach 1945-46 odby studia aktorskie i reyserskie w Studio Dramatycznymprzy Starym Teatrze w Krakowie. Od 1957 roku czonek Grupy Krakowskiej. Bra udzia w Wystawach Sztuki Nowoczesnej (Krakw 1948-49, Warszawa 1957 i 1959).Uprawia malarstwo, rysunek, scenograY, zajmowa si sztuk aktorsk, gra w teatrze konspiracyjnym Tadeusza Kantora i w Cricot 2, pisa wiersze. Malarstwo artysty klasy-Ykowane jest jako surrealistyczne, metaforyczne, oniryczne. Ulubione motywy to pikne kobiety, zwierzta, kwiaty traktowane umownie, wypeniajce przestrze obrazu.

  69. Kazimierz MIKULSKI (1918-1998)

 • 38

  PEJZA Z OJCOWAPastel, papier, 49 x 69 cm, sygn. p.d.: Janina Reb-row-Berdak 19792.500,-

  Studia: ASP w Krakowie, dyplom 1959 r. Uprawia malar-stwo, graYk warsztatow, rysunek. Autorka pejzay, mart-wych natur, portretw, aktw.

  71. Janina REBROW-BERDAK (ur. 1933)

  KLASZTOR NORBERTANEKOlej, tektura, 48 x 70 cm, sygn. p.d.: O]okar Ski-biski2.000,-

  70. OPokar SKIBISKI (1900-1980)

  LEKCJA MUZYKIOlej, ptno, 78 x 100 cm, sygn. p.d. : Z. Pytel, naodwrocie: Pytel Zdzisawa 1963/644.500,-

  72. Zdzisaw PYTEL (ur. 1933)

 • 39

  JESIEPastel, papier, 64 x 50 cm, sygn. p.d.: 96 Stasys8.500,-

  73. Stasys EIDIGREVICIUS (ur. 1949)

  NA KOLANACHPastel, papier, 65 x 50 cm, sygn. p.d.:()1999 Stasys8.500,-

  74 Stasys EIDIGREVICIUS (ur. 1949)

 • 40

  BEZ TYTUUAkryl, pyta pilniowa, 64 x 64 cm, sygn.na odwrocie: Henryk Staewski nr 731876, oraz piecztki Desy 35.000,-

  75. Henryk STAEWSKI (1894-1988)

  KOMPOZYCJA (z cyklu FORMURY)Technika wasna, pyta pilniowa,51x61 cm, sygn. na odwrocie: Jan Ziem-ski Lublin19.000,-

  Studiowa w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku J.Miosiowej w Lublinie, na medycynie UniwersytetuMarii Curie-Skodowskiej oraz histori sztuki naKUL-u. W 1956 r. wspzaoyciel Koa ModychPlastykw, pniejszej lubelskiej grupy Zamek dzia-ajacej w latach 1956-60. Do Grupy naleeli m.in.:W. Borowski, J. Durakiewicz, T. Dzieduszycki, R.Kiwerski. Grupa wystawiaa m.in. w warszawskiejgalerii Krzywe Koo w 1958 r. Artysta tworzy,wraz kolegami z grupy, obrazy strukturalistyczne, wtym cykl Formura". W latach 70-tych powsta cyklPermutacje", w ktrym ujawni zainteresowaniaefektami optycznymi. Udzia w wielu wystawach iimprezach ruchu neokonstruktywistycznego. Donajwaniejszych cykli jego twrczoci nale: Seriakosmiczna (1955-56, zamknita UpadkiemIkara); Formury (1958-59), od 1965 r. serieprac opartych na rytmie geometrii: Interferencje, Per-mutacje, po cykle optycznych obrazw-reliefw bu-dowanych dwoma barwami czerni i biel.

  76. Jan ZIEMSKI (1920-1988)

 • 41

  WODOSPAD IIIGwasz, papier, 48 x 63 cm, sygn. na odwro-cie: Jan Tarasin Gwasz Wodospad III5.900,-

  77. Jan TAMSIN (1926-2009)

  BEZ TYTUUTemper, papier, 56 x 70 cm, sygn. p.g.: S.M.X 2008, p.d.: J. Modoeniec5.900,-

  78. Stanisaw MODOENIEC (ur. 1953)

  BEZ TYTUUCollage, 20 x 31 cm, nie sygnowany4.150,-

  79. Jan BERDYSZAK (1934-2014)

 • 42

  MARTWA NATUV, 1951Olej, ptno, 54 x 56 cm, sygn. p.d.: A. Konieczko 513.800,-

  Urodzony w 1919 roku w Humniskach. Studia w krakowskiej Aka-demii Sztuk Piknych w latach 1945-1952 w pracowni ZbigniewaPronaszki oraz Zygmunta Radnickiego. Adam Konieczko uprawiamalarstwo sztalugowe, graYk malarstwo cienne a take i kola i re-liefowe techniki wasnego autorstwa. Czonek ZPAP Okrgu Kra-kowskiego.

  81. Adam KONIECZKO (1919-2006)

  MARTWA NATUV, 1956Olej, ptno, 73 x 57 cm, sygn. l.d.: A. Konieczko 563.800,-

  82. Adam KONIECZKO (1919-2006)

  KOMPOZYCJA ABSTVKCYJNAMonotypia na czerwonym jedwabiu, 19 x 48 cm, sygn.p.d.: STERN, ponowna sygn. na passe-partoutSTERN 959 naklejona na odwrociu. 3.200,-

  80. Jonasz STERN (1904-1988)

 • 43

  3X 100 MTusz papier, 3 x 60 x 60 cm, sygn. na odwrocie9.000,-

  Urodzi si w 1931 w Wolsztynie. W 1956 ukoczy Wydzia Ar-chitektury Politechniki Wrocawskiej. Od 1992 jest kierownikiemZakadu Rysunku i Rzeby na tej Uczelni. Zajmuje si malarstwem,graYk, fotograY, a take organizowaniem akcji". Naley doGrupy Wrocawskiej". W 1973 by laureatem Nagrody Krytyki Ar-tystycznej im. C.K. Norwida. Jego prace wystawiane byy miedzy in-nymi na: Biennale w Sao Paulo (1974), Atelier 72" w Edynburgu,Prsences Polonaises" w Paryu (1983). Jego cykl Obrazy Osta-teczne" (1976-89) prezentuje odrczne, poziome linie traktowane,jako uproszczone pismo. Pod koniec lat 80-tych powsta cykl Labi-rynty", a w latach 90-tych: Kwadraty doskonale".

  83. Zdzisaw JURKIEWICZ (ur. 1931)

 • 44

  Z CYKLU: METALETechnika wasna , ptno, 60 x 50 cm, sygn. na odwro-cie: Z cyklu METALE 9.000,-

  85. Kajetan SOSNOWSKI (1913-1987)

  BEZ TYTUU Technika wasna, ptno, 50 x 50 cm, sygn. na odwro-cie: Z cyklu (nieczytelne)9.000,-

  Urodzi si w 1913 r. w Wilnie. Zmar w 1987 r. w Warszawie. Stu-diowa w warszawskiej ASP w latach 1934-39 w pracowniach T.Pruszkowskiego i W. Jastrzbowskiego. Wspzaoyciel Warszaw-skiej Grupy 55 i Galerii Krzywe Koo. Uprawia malarstwo, rysuneki sporadycznie rzeb. Pod koniec lat 50-tych zaj si abstrakcj i eks-perymentami wiodcymi do koncepcji ascetycznych obrazw pu-stych". W 1998 r. mia pomiertn wystaw w Zachcie.W poowie lat 50. namalowa nastrojowo-metaforyczny cykl obra-zw pt. Pamitnik liryczny, a w kocu lat 50. posugiwa si for-mami abstrakcyjnymi. Powsta wwczas cykl bezprzedmiotowychObrazw biaych. W latach 1961-1962 stworzy pierwsze kla-syczne Obrazy puste podejmujc zagadnienie emanacji wiata. Wpowstajcych kolejno cyklach rozwaa problemy z zakresu naukcisych. W cyklu obrazw chemicznych Metalepseis (1972) zaj sizjawiskami ze wiata awizualnego, za w cyklu obrazw szytych(kompozycji zoonych z pozszywanych kawakw ptna) Katali-pomena (1975) nawizywa do treci ekologicznych. Od 1980roku obrazom szytym utrzymanym w jednym kolorze nadawanazw Interwencje. Do koca ycia rozwija seri obrazw pt.Ukady rwnowartociowe.

  84. Kajetan SOSNOWSKI (1913-1987)

 • 45

  SZKICAkwarela, 25 x 35 cm, sygn. l.d.: Stefan Gie-rowski5.900,-

  86. Stefan GIEROWSKI (ur. 1925)

  Ukad LV/126 2002 Technika wasna, ptno, 49 x 45 cm5.000,-

  Urodzony w Toruniu. Absolwent Wydziau Sztuk Pik-nych UMK, ktry ukoczy w 1954 roku. Czonek sto-warzyszenia twrczego Grupa Toruska" w latach1958-78. By stypendyst ZPAP w Moskwie i Leningra-dzie w 1970 roku oraz stypendyst rzdu woskiego wWenecji, Rzymie i Florencji w 1976 roku. Bra udzia wwielu spotkaniach artystycznych i plenerach awangardy,m.in.: I Biennale Form Przestrzennych Elblg w 1965roku, Zote Grono Zielona Gra w 1965 i 1969 roku,Spotkaniu Twrcw Midzynarodowy Plener Osieki -w latach 1968-1969, w Plenerach Artystw Posuguj-cych si Jzykiem Geometrii w latach 1978-2003; wBiaowiey, Okunince k. Chema i Orosku. Bra udziaw ponad 250 wystawach zbiorowych, w tym ponad 120midzynarodowych. Uprawia malarstwo sztalugowe imonumentalne, projektowanie i architektur wntrz;tworzy kompozycje kolaowe i asamblae w latach1958-70. Jest twrc ukadw sferycznych, ktre tworzyod 1980 roku. Artysta ma w swoim dorobku take 12realizacji plastycznych w zakresie malarstwa monumen-talnego i mozaiki. Profesor UMK w Toruniu.

  87. Mieczysaw WINIEWSKI (1927-1988)

 • 46

  BRZEGI NIEGAkwarela, tempera, papier, 40 x 30 cm, sygn. p.d.:JerzyDuda G.789/1998, l.d.: Brzegi-nieg (akwarela, tem-pera 40 x 40 cm)12.400,-

  88. Jerzy DUDA-GMCZ (1941-2004)

  Akryl, pastel, papier, 40 x 32 cm, sygn. p.d.: W. Kunz3.550,-

  89. Wodzimierz KUNZ (1926-2002)

 • 47

  Z CYKLU NARODZINY ZIEMITechnika wasna, pyta, 38 x 55 cm, sygn. na odwrocie: z cyklu Narodziny ziemi, 38 x 55,1987 Musiaowicz, oprawa autorska.7.650,-

  91. Henryk MUSIAOWICZ (1914-2015)

  POEGNANIEAkryl, olej, ptno, 45 x 45 cm, sygn. na odwrocie: Bienias Poegnanie akryl, olej, ptno,45 x 45, 2005 r. str. 23 / katalog.3.000,-

  Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Piknych w latach 1978-1983. Dyplom w pracowni profesoraJuliusza Joniaka w 1983 roku.Profesor ASP w Krakowie prowadzi pracowni rysunku na Wydziale Malarstwa.

  90. Grzegorz BIENIAS (ur. 1958)

 • 48

  MARTWA NATUVOlej, ptno, 75 x 60 cm, sygn. na odwrocie: Albert Za-uski Praca Dyplomowa r. 68 Prac. Prof. Marczy-skiego5.500,-

  93. Albert ZAUSKI (XX w.)

  MARTWA MATUVOlej, ptno, 60,5 x 70 cm, sygn. p.g.: 14.6. Allan 614.000,-

  Studiowa w ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa u C. Rze-piskiego oraz na Wydziale ScenograYi u A. Stopki. Jest profesoremna macierzystej uczelni. W latach 1965 i 1967 bra udzia w Bien-nale Modych w Paryu. Zajmowa si malarstwem sztalugowym iciennym, rzeb, scenograY i graYk. Obecnie skupi si na malar-stwie i rysunku. Bra udzia w wielu wystawach m.in. w III BiennaleGraYki w Krakowie, Triennale Rysunku we Wrocawiu, ArtyciASP wobec Wyspiaskiego w Krakowie. Jego prace mona ogldam.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, MinisterstwieKultury i Sztuki. Artysta otrzyma Nagrod I stopnia MinistraKultury i Sztuki.

  94. Allan RZEPN (ur. 1940 r.)

  MARTWA NATUVOlej, ptno, 48 x 65 cm, sygn. p.d.: W. Krawczyk4.500,-

  92. W. KMWCZYK (XX w.)

 • 49

  DWA AKTY DZIEWCZYNLitograYa, 42 x 53 cm, sygn. l.d.: Kisling,stempel ATELIE KISLING XXIII/LXX1.500,-

  97. Mojesz KISLING (1891-1953)

  KVJ ZA MIASTEM DOMAkryl, pastel, graYt, papier, 50 x 70 cm, sygn.l.d.: Maciej Majewski 20141.500,-

  95. Maciej MAJEWSKI (ur. 1963)

  DOMAkryl, pastel, graYt, papier, 50 x 70 cm, sygn.l.d.: Maciej Majewski 20141.500,-

  96. Maciej MAJEWSKI (ur. 1963)

 • 50

  KOMPOZYCJARelief na betonie, metal, 35,5 x 25 cm, sygn. na odwrocie monogramemwizanym MK 655.000,-

  98. Marian KRUCZEK (1927-1983)

  UK SZCZCIAMetal, technika wasna, 23 x 39 cm5.700,-

  W 1954 ukoczy Wydzia Malarstwa ASP w Krakowie. By uczniem m.in. prof.Wojciecha Weissa i Zbigniewa Pronaszki. Uprawia malarstwo, rzeb, graYk. Swojeprace prezentowa na ponad 50 wystawach indywidualnych, oraz uczestniczy w prze-szo 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granic . By pracownikiem naukowymi wykadowc ASP w Krakowie. W 2009 roku z okazji 60-lecia Nowej Huty zapre-zentowano w Nowohuckim Centrum Kultury monograYczn wystaw prac artysty.Kilkadziesit jego dzie posiada Muzeum Historyczne w Sanoku.

  Reprezentuje oryginaln sztuk z pogranicza ludowej baniowoci, kombinacji znale-zionych przedmiotw i biologicznej fantastyki. Jego montaowe rzeby i paskorzebyze zomu oraz graYki, odbijane z matryc odpadw po sztancowaniu, skadaj si nasugestywny wiat artystycznej wizji. Wystawia prace w kraju i za granic gwnie wSzwecji, Belgii, Francji, najczciej w Krakowie, Nowej Hucie i w Sanoku. Od 1977 r.wsppracowa z Muzeum Sztuki Lubuskiej w Zielonej Grze, gdzie do dzi znajdujesi jego galeria autorska. Jego prace znajduj si w zbiorach publicznych i prywatnychw Polsce, Czechach, Wgrzech, Niemczech, Danii, Szwajcarii, Francji, Norwegii, Szwecji,Izraelu, USA i Kanadzie.

  100. Marian KRUCZEK (1927-1983)

  TRYBUNA KVSNALIRelief na betonie, metal, 80 x 55 cm, sygnatura na odwrocie7.500,-

  99. Marian KRUCZEK (1927-1983)

 • 51

  Szko bezbarwne i rubinowe, szlifowane, zocenia, ma-lowana farbami emaliowymi (przetarcia), wys. 14 cm,k. XIX w.1.700,-

  102. PATERN

  Miniatura, Portret kobiety ZoYi ze Stroynowskich Mikuowskiej, temp., ko, sygn. l./3/4: (SK?), wymiary owal: 5,4 x 4,1 cm, XIX w.Miniatura, Portret modzieca Wincentego Mikuowskiego, temp., ko, wymiary: 4,2 x 3,5, XIX w. Miniatura, Portret mski z proYlu Sabby Mikuowskiego, temp., tektura, wymiary: 5,2 x 4,3, XIX/XX w. 4.700,-

  Sabba Mikuowski (XVIII-XIX wiek) genera major ziemiaski w czasie powstania kociuszkowskiego, skarbnik, miecznik, owczy, wojski, czenik i podstoli wilicki.Organizator powstania w wojewdztwie sandomierskim.

  101. MINIATURY Z RODZINY MIKUOWSKICH

  zoto pr. 585, masa 5,310 g., diament naturalny, szlif8/8 w formie okrgej, masa ok. 0,15 kr,cztsto I/SI,Austro-Wgry, Wiede (1901-1921)3.000,-

  103. BROSZN

 • INDEKS ARTYSTW

  Tadeusz AJDUKIEWICZ (1852-1916) 25Jan BERDYSZAK (1934-2014) 79Grzegorz BIENIAS (ur. 1958) 90Seweryn BIESZCZAD (1852-1923) 9Max BRUNING (1887-1968) 62Stanisaw CHOMICZEWSKI (XX w.) 56Tadeusz DOMINIK (1928-2014) 66Jerzy DUDA-GMCZ (1941-2004) 88Stasys EIDIGREVICIUS (ur. 1949) 73,74Sacha (Samuel) FINKELSTEIN (1890-1942) 35Stefan GIEROWSKI (ur. 1925) 86Adam HOFMAN (1918-2001) 58,59Stanisaw JANOWSKI (1866-1942) 28Maria JAREMA (1908-1958) 61Zdzisaw JURKIEWICZ (ur. 1931) 83Stanisaw NCZOR-BATOWSKI (1866-1946) 38Jerzy NUCKI (ur. 1931) 67Alfons NRPISKI (1875-1960) 10Mojesz KISLING (1891-1953) 97Adam KONIECZKO (1919-2006) 81,82Juliusz KOSSAK (1824-1899) 17,27Jan KOSTN (1859-1937) 23Franciszek KOSTRZEWSKI (1826-1911) 31W. KMWCZYK (XX w.) 92Marian KRUCZEK (1927-1983) 98-100Nikifor KRYNICKI (1895-1968) 30Jan KSIEK (1900-1964) 55Wodzimierz KUNZ (1926-2002) 89Emil LINDEMANN (1864-1945) 29Maciej MAJEWSKI (ur. 1963) 95,96Franciszek MALUSZCZAK (ur. 1948) 57Jan MATEJKO (1838-1893) 43,44Kazimierz MIKULSKI (1918-1998) 69Jan MODOENIEC (1928-2000) 60Stanisaw MODOENIEC (ur. 1953) 78

  MN 18,26,34,36,37Henryk MUSIAOWICZ (1914-2015) 91Marek OBERLNDER (1922-1978) 47Fryderyk PAUTSCH (1877-1950) 3Teresa PGOWSN (1926-2007) 63,64Stanisaw POMJ-FABIJASKI (1865-1947) 50Zdzisaw PYTEL (ur. 1933) 72Joe MPHAEL (1869-1950) 42Janina REBROW-BERDAK (ur. 1933) 71Zygmunt ROZWADOWSKI (1870-1950) 49Jerzy RUPNIEWSKI (1888-1950) 39Bronisawa RYCHTER-JANOWSN (1868-1953) 1,2,6-8,11-13,15Czesaw RZEPISKI (1905-1995) 21,22,45Allan RZEPN (ur. 1940 r.) 94Adam SETKOWICZ (1875-1945) 19,20Kazimierz SICHULSKI (1879-1942) 5OPokar SKIBISKI (1900-1980) 70Kajetan SOSNOWSKI (1913-1987) 84,85Kazimierz STABROWSKI (1869-1929) 40Piotr STACHIEWICZ (1858-1938) 48Franciszek STAROWIEYSKI (1930-2009) 68Henryk STAEWSKI (1894-1988) 75Romain STEPPE (1859-1927) 24Jonasz STERN (1904-1988) 80ZoOa STRYJESN (1894-1976) 14Jan TAMSIN (1926-2009) 77Alfred TERLECKI (1883-1973) 4Wojciech WEISS (1875-1950) 32Mieczysaw WINIEWSKI (1927-1988) 87Albert ZAUSKI (XX w.) 93Kazimierz ZIELENIEWSKI (1888-1931) 46Jan ZIEMSKI (1920-1988) 76Juliusz ZUBER (1861-1910) 41Stefan ECHOWSKI (1912-1984) 51-54Stanisaw UMWSKI (1889-1976) 16,33,65

 • P L A C W K I D E S Y :

  Prezes - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91Rzeczoznawcy - ul. Floriaska 13, tel. 12 429-12- 51

  Dom Aukcyjny - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14e-mail: [email protected]

  Antykwariaty w innych miastach

  42-200 Czstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: [email protected] Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: [email protected] Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: [email protected] Rzeszw, Rynek 4, tel. 17 862-47-82 e-mail: [email protected]

  WSZYSTKIE SALONY PRZYJMUJ DZIEA SZTUKI NA KOLEJNE AUKCJE

  DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarsz firm w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

  Prowadzi dziaalno handlow i kulturotwrcz, zabezpiecza cenne dziea sztuki dla zbiorw muzealnych, prowadzi promocjdzie sztuki wspczesnej i jej twrcw poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granic. Posiada dowiadczonych i wykwali-fikowanych rzeczoznawcw, rwnie biegych sdowych wykonujcych ekspertyzy, oceny i wyceny dzie sztuki.

  DESA posiada salony antykwaryczne na terenie caego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granic, zwaszcza dotyczce polonikwm.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Wsppracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeamikrajowymi i zagranicznymi.

  Firma DESA uczestniczy w programie Leonardo da Vinci, utworzonym w oparciu o sie wsppracy obejmujc rodowiskaakademickie, przedsibiorstwa, instytucje patronackie na terenie caej Europy. DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

  Siedziba Desy mieci si w Paacu Kmitw. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej po. XVI wieku naokaza rezydencj dla monowadczej rodziny Kmitw. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementw wczesnorenesan-sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego pitra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejnaprzebudowa miaa miejsce w drugiej poowie XVIII wieku, std pochodz polichromie wntrz pierwszego pitra., stropy belkowei kominki na II pitrze, a take neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema paskorzebami przedstawiajcymi scen ko-ronacji Najwitszej Marii Panny i ory pokonujce we. Obiekt jest siedzib firmy od 1988 roku.

  Antykwariaty w Krakowie

  Salon, ul. Floriaska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: [email protected], ul. Floriaska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: [email protected]

 • [email protected]@desa.art.pl

  ISSN 1429-6098