Click here to load reader

15. Chebyshev 综合 - Xidian2013/01/06  · 15. Chebyshev 综合 一、Chebyshev函数 二、Chebyshev多项式逼近 三、修正的偶数阶Chebyshev函数 四、Chebyshev综合

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 15. Chebyshev 综合 - Xidian2013/01/06  · 15. Chebyshev 综合 一、Chebyshev函数...

 • 15. Chebyshev 综 合西安电子科技大学,电子工程学院

  苏 涛

 • G

  fcω

  nH

  2nH 3=n5=n

  Butterworth综合

  ( ) nc

  nHG 22

  1

  +

  =

  ωω

  ω

  •带外过于平坦

  •带边3dB

 • 15. Chebyshev 综 合

  一、Chebyshev函数

  二、Chebyshev多项式逼近

  三、修正的偶数阶Chebyshev函数

  四、Chebyshev综合

 • 15. Chebyshev 综 合

  一、Chebyshev函数

  二、Chebyshev多项式逼近

  三、修正的偶数阶Chebyshev函数

  四、Chebyshev综合

 • ( )( )

  ( )

  >⋅

  ≤⋅=

  1

  1coscos1

  1

  xxchnch

  xxnxTn

  Chebyshev函数

  (1)表面分段,实质连续;(2)表面超越函数,实际是整数多项式;(3)带内等波纹,带外单调;

 • 递推公式

  ( ) ( ) ( )

  xTT

  xTxxTxT nnn

  ==

  −= −+

  1

  0

  11

  12

  证明: x1cos−=α αcos=x

  ( ) ( ) αααα nnn coscos21cos1cos =−++

  ( ) ( ) ( )xxTxTxT nnn 211 =+ −+

 • L

  xxxTxxTxxT

  xTxT

  T

  52016

  188

  34

  12

  1

  355

  244

  33

  22

  1

  0

  +−=

  +−=

  −=

  −=

  ==

 • (1)零点特性

  ( ) ( ) −

  =oddnevennT

  n

  n 010

  2

  (2)带边特性

  ( ) 11 =nT

  (3)奇偶特性

  ( ) ( ) ( )xTxT nnn 1−=−

 • (4)带外特性

  带外单调变化

  ( ) 12 1 >>≈ − xxxT nnn(5)最佳特性

  当 处,mxx = ( ) ( )mnmn xPxT =

  若带外固定,则Chebyshev带内波纹最小;若带内波纹固定,则Chebyshev带外最陡。

 • 15. Chebyshev 综 合

  一、Chebyshev函数

  二、Chebyshev多项式逼近

  三、修正的偶数阶Chebyshev函数

  四、Chebyshev综合

 • G

  ω1

  nH

  21 ε+nH

  oddn

  G

  ω1

  nH

  21 ε+nH

  evenn

  ( ) ( )ωεω 222

  1 nn

  THG

  +=

 • (1)直流特性

  ( )

  +

  =evennHoddnH

  Gn

  n

  210

  ε

  (2)带内特性

  2

  min

  max

  2minmax

  1

  1

  ε

  ε

  +=

  +==

  GG

  HGHG nn

  ε 等波纹系数;( )21log10 ε+=K 分贝波纹;

 • (3)带外特性

  ( ) ( ) 12 2222222 >>=≅ − ωωεωε

  ω nnn

  n

  n HTHG

  (4)复延拓:Chebyshev多项式

  ( ) ( )ωεω 222

  1 nn

  THG

  += ( ) ( )sjT

  HsGn

  n

  −+=− 22

  2

  1 ε

  ωjs =

  ( ) ( ) ( ) ( )( )sjTsjTsGsSsS

  n

  n

  −+−

  =−−=− 2222

  21111 1

  ε

 • ( ) 01 22 =−+ sjTnε拆分分母:Chebyshev多项式

  ( )[ ]ε11 jsjnchch ±=−−即,

  令, ( ) jvusjch +=−−1

  ( )[ ]ε1jjvunch =+

  ε1sincos jnvjshnunvchnu =⋅+⋅

  =⋅

  =⋅

  ε1sin

  0cos

  nvshnu

  nvchnu

 • ( )

  ashn

  unv

  nkn

  kvnv

  k

  k

  =

  =⇒=

  −=+

  =⇒=

  εε

  π

  111sin

  12,,2,1,02

  120cos

  1

  L

  ( ) vjchuvshujvujchs cossin ⋅+⋅−=+=

  ( ) ( )

  12,,2,1,02

  12cos2

  12sin1

  −=

  +⋅+

  +⋅−=+

  nkn

  kjchan

  kshask

  L

  ππ

 • 显然,根的分布 111 +++ += kkk js ωσ

  12

  12

  1 =

  +

  ++

  chashakk ωσ

  n2π

  椭圆上的等分分布

 • (5)Chebyshev多项式的n

  带外特性确定n,即元件数;

  当 时,要求 ,

  其中 分贝波纹

  1>= sωω ALLs >AK

  ( ) ( )[ ] ALTHGL nns ≥++−=−= 2222 1log10log10log10 ωεω

  1=nH110 10 −=AK

  ε

 • 1110

  110

  int 110

  101

  +

  = −

  s

  AK

  AL

  ch

  ch

 • 注意:偶数阶Chebyshev多项式逼近的矛盾

  ( )

  +

  =evennHoddnH

  Gn

  n

  210

  ε

  ( )( )

  1,1

  40 2 =+= g

  l

  l rrrG

  ( )( )

  11

  41 22 ≤

  ++=

  l

  ln r

  rH εevenn

  l

  l

  rr2

  1−≤ε

  显然, 1≠lr

  偶数阶Chebyshev响应,负载不能等于特性阻抗。

 • 15. Chebyshev 综 合

  一、Chebyshev函数

  二、Chebyshev多项式逼近

  三、修正的偶数阶Chebyshev函数

  四、Chebyshev综合

 • 【定理】修正的偶数阶Chebyshev多项式Ln与标准Chebyshev多项式有如下关系:

  ( ) ( )hkxTxL nn += 22

  其中,n

  hk2

  ,2cos,cos2 0002 πθθθ =−==

 • 15. Chebyshev 综 合

  一、Chebyshev函数

  二、Chebyshev多项式逼近

  三、修正的偶数阶Chebyshev函数

  四、Chebyshev综合

 • 理想响应

  nH

  f

  ( )2ωG

  采用Buttworth逼近函数

  ( ) ( ) ( )sSsSsG −=− 21212

  网络无耗

  ( ) ( )( )2

  *1111

  1 sGsSsS

  −−=

  分解反射函数非唯一,可实现性

  ( )sS11

  阻抗函数

  ( ) ( )( )sSsSZsZ in

  11

  110 1

  1m

  ±=

  阶梯电抗网络

 • ( ) ( )sjTHsG

  n

  n

  −+=− 22

  2

  1 ε

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )sjTsjTHsGsSsS

  n

  nn

  −+−+−

  =−−=− 2222

  21111 1

  11ε

  ε

  令:nH−

  =1

  ˆ2

  2 εε

  ( ) ( ) ( ) ( )( )

  ( )

  ( ) ( )( )( ) ( )( ) ( )sCsC

  sDsDsjTsjTH

  sjT

  sjTHHsSsS

  nn

  nn

  n

  nn

  n

  nn

  n

  −−

  =

  −+−+

  −=

  −+

  −−

  +−=−

  22

  22

  22

  22

  1111

  1ˆ11

  11

  11

  εε

  ε

  ε

 • ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )sCsCsDsDsSsS

  nn

  nn

  −−

  =−1111

  ( ) ( )( )sCsDsS

  n

  n±=11

  显然,分解非唯一;必须保证分母的根在左半平面。

 • 【例】综合n=2的Chebyshev低通网络

  ( ) ( )sjTHsG

  n

  n

  −+=− 22

  2

  1 ε

  ( ) ( ) 1212 222 −−=−−=− ssjsjT

  ( ) ( )14411

  2422

  +++=−

  sssG

  ε

  ( ) ( ) ( )

  2

  224

  22

  2421111

  4121

  144111

  εε

  ε

  +++

  +

  =

  +++−=−

  ss

  s

  sssSsS

 • ( ) ( )( )

  ( ) ( )bsasbsasss

  sSsS+−⋅++

  +−⋅

  +

  =− 22

  22

  111121

  21

  待定系数a,b,得到

  +=

  −=

  εε

  ε

  21

  111

  2

  2

  b

  a

  ( )bsas

  ssS

  ++

  += 2

  2

  1121

 • ( ) ( )( )21

  212

  11

  2

  11

  11

  −+

  +++=

  +−

  =bsa

  bsas

  sSsSsZin

  sa2

  21

  +b

  21

  −b

  0

  sb

  a

  21

  +

  212 2 +++ bsas

  21

  −+ bsa

  sa

  bs 122 2 −+

  122 −= ba

  21

  −+ bsa

  sa

  21

  +b

  2121

  +

  b

  b

  21

  +b

 • sa2

  sb

  a

  21

  +2121

  +

  b

  b