16. Radna Memorija_DIOU

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 16. Radna Memorija_DIOU

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  1/29

  Radna memorija

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  2/29

  • Koraci traženja kvara kod sumnje naprobleme s memorijom.

  • Potrebno je postojanje dijagnostičkihprograma za testiranje radamemorije.

  • Svako osobno računalo ima već

  ugrađen jedan dijagnostički programza testiranje rada memorije.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  3/29

  POST• Svaki !"S ima P"S# dijagnostički program koji se

  pokreće u prvom trenutku nakon uključenja sustava.• #aj dijagnostički program provjerava i testira

  memoriju.• Kontrolni broj zapisan kod zadnjeg postavljanja

  !"S$a komparira se sa brojem dobivenimtrenutnim testom% i ako postoji razlika prijavljujegre&ku.

  • 'a vrijeme testiranja P"S# u sve memorijskelokacije upisuje uzorak podataka% a zatim ih čita iprovjerava da li je pročitani podatak isti kao upisani.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  4/29

  • Kad P"S# otkrije gre&ku prijavljuje je

  na tri načina(

  kodiranim zvučnim signalom%

  ispisom kodirane poruke na monitoru%

  slanjem koda gre&ke na određenulokaciju u adresnom prostoru procesora.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  5/29

  • 'vučni signal služi i za prijavu kritične ili )atalne

  gre&ke u dijelovima memorije važnim za radsustava.• Svaki proizvođač !"S$a ima svoje kodove za

  prijavu gre&ke.

  • *ko va& sustav prođe kroz P"S# bez indikacijegre&ke memorije% tada možda i nije hardverski  problem ili sam P"S# nije u mogućnostidetektirati problem.

  • +ekad zbog teže vidljivih hardverskih de)ekataP"S# ne uspijeva detektirati pogre&ku.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  6/29

  • P"S# je dizajniran da svoju zadaću izvr&ava brzo% pa testiranje nije detaljno% kao &to bitrebalo biti.

  • 'a detaljnije provjeravanje memorije preporučase pokretanje dijagnostičkih programa sa nekih

  drugih medija.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  7/29

  • Postoje neki besplatni programi za testiranje

  memorije kao &to su(,emtest-/ 0indo1s ,emor2 3iagnostic

  •"vi programi koriste algoritme koji upisujurazličite tipove oznaka% u sve memorijskelokacije sustava% testirajući svaki bit% tako daprovjeravaju upisivanje podataka u memoriju i

  čitanje istih iz memorije.• "ni prilikom testiranja isključuju procesorskucache memoriju da bi osigurali testiranje samomodula.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  8/29

  • 4edan od nedostataka programskihdijagnostičkih alata je taj da oni kao odgovordaju samo test prolazi ili neprolazi.

  • "ni ne mogu odrediti period kroz koji će taj

  memorijski modul jo& ispravno raditi.• +a rad memorijskog modula može utjecati imatična ploča.

  • 5est je slučaj da neki memorijski modul ne

  prolazi test na jednom računalu% a prolazi test nadrugom računalu.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  9/29

  • +ajpotpunije testiranje može se obavitiupotrebom uređaja za testiranje samihmemorijskih modula.

  • "vi uređaji imaju utor u koji se umećememorijski modul i omogućuju temeljitotestiranje i pri različitim parametrima 6brzina

  takta% napon% različite vremenske postavke itd.7.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  10/29

  • "vi uređaji otkrivaju postojanje gre&ke sve dozadnjeg bita i nakon testa prikažu koja je stvarna brzina rada memorije.

  • Servisi računalne opreme trebaju imati takav

  uređaj jer pomoću njega može u&tedjeti vrijeme inovac na duže vrijeme.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  11/29

  • ! kad je računalo u radu mogu se dogoditi gre&ke

  memorije% identi)icirane porukom gre&ke% a onesu najče&će(8 Greška pariteta$ sklop matične ploče za

  provjeru pariteta% otkrio je promjenu u

  memoriji nakon &to je podatak spremljen.8 Opće ili globalne greške zaštite$ gre&ka

  opće namjene prijavljuje o&tećenje programa umemoriji% i rezultira trenutnim prekidomizvr&avanja aplikacije. ,ože biti uzrokovana bug$om ili gre&kom u programu.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  12/29

  8 Fatalna greška izuzeća$ pojava

  ilegalne instrukcije% nevažećih podatakaitd.8 Greška dijeljenja$ opća gre&ka koja

  indicira poku&aj dijeljenja sa nulom% ilirezultat operacije nestane u ciljniregistar.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  13/29

  +avedene gre&ke mogu biti uzrokovane(

  • de)ektnom ili neispravno kon)iguriranommemorijom%• programskim bug$om

  8 driver-ima,

  8 lošim napajanjem,8  pražnjenjem statičkog elektriciteta,8 radio-frekventnim smetnjama,8 neispravno postavljenim parametrima za

  memoriju8 ...

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  14/29

  • *ko sumnjate na probleme sa memorijompostoje načini testiranja koji detektirajuproblem.

  • olji rezultati testiranja postižu se upotrebom vi&e različitih dijagnostičkih programa.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  15/29

  • 4edan od problema sa programskim

  dijagnostičkim alatima je pokretanje testova uzuključen sistemski cache.• #ada testiranje memorije nije pouzdano% i

  poznato je pod nazivom write back cache‑ .

  • #o znači da je podatak koji će se upisati u glavnumemoriju već upisan u cache.

  • udući da test program upisani podatak odmah ičita% u stvarnosti je podatak isčitan iz cachememorije% a ne iz glavne memorije.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  16/29

  • #akav test vremenski kratko traje.• 'aključak je da prilikom testiranja glavne

  memorije treba cache biti isključen.• ,nogi stariji !"S$i imaju mogućnost

  isključivanja cache memorije.• 9eć prije navedeni programi za dijagnostikumemorije 6,emtest-/ i 0indo1s ,emor23iagnostic7 automatski kod testiranja isključuju

  cache.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  17/29

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  18/29

  • Koraci procedure za pronalaženjegrešaka memorije:

  • Pokrenite računalo i vidite P"S#.8  *ko je izvr&en bez gre&ke istestirana je osnovna

  )unkcionalnost memorije. *ko je do&lo do prijavegre&ke idite na proceduru izoliranja gre&ke.

  • :estartajte sistem i uđite u !"S postavke.Provjerite da li u !"S$u očitana količinamemorije odgovara stvarnoj količini memorije.

   *ko postoji razlika idite na proceduru izoliranjagre&ka. 

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  19/29

  • ; !"S$u isključite opciju za cache% spremite

  postavke ponovo pokrenite računalo sa nekog odmedija koji sadrži dijagnostičke programe.8 Pratite upute pokrenutog dijagnostičkog

  programa% kako bi ispravno testirali osnovnu i

  pro&irenu memoriju.8  *ko program prijavi gre&ku idite na proceduru

  izoliranja gre&ke.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  20/29

  •  *ko P"S#% a niti neki od pokrenutih

  dijagnostičkih programa nisu otkrili gre&ku%možemo smatrati da je memorija sklopovskiispravna.

  • Ponovo restartajte računalo% uđite u !"S iuključite cache. :ačunalo će raditi veoma sporosve dok ne uključite cache.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  21/29

  • *ko% i nakon provjere memorije kroz prethodne

  točke% i dalje imate problema sa memorijom%tada postojeći problem nije moguće rije&iti ovim jednostavnim testiranjem.

  • Postoji mogućnost da je problem uzrokovan

  lo&im programom ili nekom drugomneispravnosti u va&em računalu.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  22/29

  • Procedura za izolaciju mana memorije

  • ;potreba ove procedure pretpostavlja da jeproblem rada memorije prijavljen kod testiranjaP"S#$om ili kod testiranja dijagnostičkim

  programima pokrenutih sa nekog medija.•  Slijedeći postupak predstavlja korake za

  izolaciju ili identi)ikaciju modula koji uzrokujegre&ku.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  23/29

  • :estartirajte računalo i uđite u !"S postavke.!zaberite napredne postavke ili chipset  postavke.#u trebamo potražiti vremenske parametrememorije. 'a vremenske parametre odaberitezadanu vrijednost 6default 7% a to su vrijednosti za

  najsporiji rad.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  24/29

  • Spremite izmjene u postavkama% restartajteračunalo i ponovo testirajte memoriju prema

  proceduri traženja kvarova.• *ko je nakon ponovnog testiranja problem

  rije&en% znači da su bile postavljene

  neodgovarajuće memorijske postavke.• *ko je problem i dalje prisutan% najvjerojatnijeimate neispravan memorijski modul. Pređite naslijedeći korak.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  25/29

  • "tvorite kući&te računala i pronađite memorijskemodule na matičnoj ploči.

  • "dredite raspored memorijskih banaka6koristite dokumentaciju ili otisnuti tekst namatičnoj ploči7 i odredite koji moduli pripadaju

  kojoj banci.

  ' ij it bl tič i ij ki d l b i ć ti d i ij ki d l ili ki d l k j t i dili :

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  26/29

  • ;klonite sve memorijske module osim modula izprve memorijske banke% restartajte računalo i

  ponovo testirajte memoriju prema proceduritraženja kvarova.

  • *ko problem i dalje postoji tada je memorijski

  modul u

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  27/29

  • 'amijenite problematični memorijski modul u

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  28/29

  • *ko ste do&li do ove točke znači da je prva ili

  prethodna banka testirana kao dobra% stogaproblem treba biti u modulima koji suprivremeno izvađeni.

  • !nstalirajte modul u sljedeću banku i restartajteračunalo i ponovo testirajte memoriju premaproceduri traženja kvarova. *ko se problemponovi% memorija u toj banci je neispravna.

  +astavite testiranje svake banke% sve dok nepronađete neispravni modul.

 • 8/18/2019 16. Radna Memorija_DIOU

  29/29

  •Ponovite prethodni korak za sve preostale banke. *ko nakon testiranja svih memorijskih modula i banaka problem nije pronađen% tada je problempovremen ili uzrokovan lo&im spojevima na

  kontaktima memorijskih modula.• 5esto pomaže jednostavna akcije vađenja i vraćanja modula u memorijske utore% jer možeisprovocirati e)ekt samoči&ćenja kontakata.