179206837 Prevencija Konflikata Ppt

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

aa

Transcript

 • UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET POLITIKIH NAUKAODSJEK: SIGURNOSNIH I MIROVNIH STUDIJAMAGISTARSKI I SPECIJALISTIKI STUDIJ

  PREVENCIJA DRUTVENIH KONFLIKATA

  Sarajevo, 01.12.2012.godine

 • L I T E R A T U R ALEKSIKON SIGURNOSTI (2001)KONFLIKTI (2003)POLITIKA I SIGURNOST (2008)ETNIKI SUKOBI I EVROPSKA SIGURNOST (TATALOVI, 2003)PREVENCIJA KONFLIKATA U MEUNARODNIM ODNOSIMA (DAUTOVI, 2007)MEUNARODNO PRAVO (DEGAN)

 • DRUTVENI KONFLIKTIPojam konflikta;Struktura konflikta;Vrste konflikta;Dimenzije konflikta;

 • Pojam drutvenog konflikta Konflikt (conflictare udarati to od to; boriti se) sukob, spor, rasprava koja prijeti da e se jo vie zaplesti, borba, rat, oruani sudar.Aristotel: ovjek je od prirode politiko bie (zoon politikon)Interes lat. Interesse biti kraj neega; interest stalo je do neega, vano je za nekoga...sklonost, naklonost,...panja prema neemu,... Korist, izgled na korist, probitak

 • Pojam drutvenog konflikta

  Interes1 volja1 mo1 C I LJ konfliktInteres2 volja2 mo2

  Konfrontacija drutvenih moi, borba,sudar, saradnja i suprostavljanje (borba i integracija)

 • Struktura konfliktaa.) uesnici u konfliktu (konfrontiranje dvije ili vie drutvenih moi);b.) ciljevi uesnika u konfliktu (nosilaca moi);c.) sredstva i naini konflikta (kojima se sudaraju moi);d.) potencijali, kapaciteti moi koje se sudaraju;e.) prostor konflikta;

 • Struktura konfliktaf.) nivo konflikta;g.) duljina trajanja konflikta;h.) ishod konflikta;i.) posljedice konflikta;

 • Vrste konflikataa) - Drutveno prihvatljivi konflikti i - Drutveno neprihvatljivi konflikti;b) - Nenasilni konflikti i - Nasilni konflikti;c) -Oruani konflikti visokog intenziteta i- Oruani konflikti niskog intenziteta;

 • Dimenzije konfliktaProstorna dimenzija konflikta;Uesnici u konfliktu;Sauesnici u konfliktu;Nivoi moi u konfliktu;Duljina trajanja konflikta;Sredstva u konfliktu;Posljedice konflikta;

 • Drutvena mo i drutvena silaU najirem smislu mo predstavlja potencijal, postojanje mogunosti za proizvoenje nekih promjena: u prirodi ili drutvu.Mo, (ili kao sinonim) snaga predstavlja potencijal, postojanje mogunosti, kapaciteta, resursa za proizvoenje nekih promjena u prirodi i drutvu. Openito, dakle, mo moe biti: prirodna i drutvena.

 • Drutvena mo i drutvena silaSila je djelatna mo, ona je organizirani segment moi koji djeluje, ispoljava se, manifestira se, ona je sredstvo i izraz moi.Ue promatrano, pod drutvenom silom se podrazumjeva upotreba ili mogunost upotrebe fizike prinude.Politika, ekonomska i vojna mo; Politika, ekonomska i vojna sila;

 • Drutvena mo i drutvena silaVojna sila podrazumjeva ukupne potencijale koje jedna drava odnosno, narod, politiki pokret ili neka druga organizacija moe da upotrijebi u oruanoj borbi;Ekonomska sila podrazumjeva sposobnost proizvoenja materijalnih dobara jednog drutva, drave uzimajui u obzir sve njene postojee ekonomske potencijale.Politika sila podrazumjeva vojnu kao svoj vani elemenat, kao svoj osnovni izraz.

 • Vrste konflikataUnutardravni

  Meunarodni

 • Teorije o konfliktimaSun Cu Vu; - Klauzevic; Platon; - Maltus;Aristotel; - Hantington;Tukidid; - Mils;Apijan; - Luis Kozer;Makijaveli; - Brzezinski;Hasan Kafija Pruak;Ibn Haldun;Thomas Hobs;

 • Vrste drutvenih konflikataUnutar drutveni konflikti;

  Konflikti meu dravama i drutvima;(meunarodni konflikti)

 • Unutar drutveni konfliktiDrutveno regulirana i produktivna nadmetanja, takmienja politikog, ekonomskog i drugog karaktera

 • Konflikti nasilnog karakteraKonflikti nasilnog karaktera unutar jednoga drutvaDravni udar;Graanski rat;Pobuna (oruana i neoruana;Revolucija;Graanski nemiri;Terorizam;Borbe organizovanih kriminalnih grupa (domai i meunarodni kriminal);Neefikasno funkcioniranje vlasti;

 • Konflikti meunarodnog karakteraNeoruani;Specijalne operacije;Razliite vrste meunarodnih sporova: politikog, ekonomskog i drugog karakteraOruani;Agresija;Rat;Specijalne operacije;Prijetnje vojnom silom;itd.

 • Prevencija drutvenih konflikataSistem nacionalne sigurnosti;Sigurnosna politika;Nacionalne doktrine;Nacionalne strategije;Sistem nacionalne sigurnosti u funkciji zatite i spaavanja;

 • Prevencija meunarodnih konflikataMirovne operacije;Operacije nametanja mira;Meunaordna arbitraaSudska i Van sudskaDiplomatske mjere;Posredovanje u konfliktima (dobre usluge, posredovanja druge vrste)Meunarodno pravo;Oblici meunarodnog sigurnosnog organiziranja;(UN, NATO, EU, OSCE)- vojno-politiko organiziranje- kooperativna sigurnost;- Pitanje retorzije u meunarodnim odnosima;

 • HVALA NA PANJIPITANJA ???

  beridani@fpn.unsa.basmajicm@fpn.unsa.ba