18 march 2014 pdf

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INDORE, AFTERNOON, NEWS, PAPER

Transcript

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  Je

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  2 cebieueJeej 18 ceee& 2014

  iegceeMlee veiej #es$e ceW OegueW[er kes leewnej kee Deeuece ner keg Deueie Lee~ Fme #es$e ceW jnves Jeeues veeieefjke peneb Glmeen kes meeLe jbieeW kes Fme leewnej kees jbieeW kes meeLe cevee jns Les~Fmekes meeLe ner Fme #es$e ceW peesjoej Heeie ee$ee Yeer efvekeeueer ieF&~ en Heeie ee$ee efMeJe cebefoj iegceeMlee veiej mes efvekeuekej iegceeMlee veiej keer keF& ieefueeeW ceW efvekeueer~ jnJeeefmeeeW ves Ketye

  iegueeue, jbie G[eee~ peien-peien Fme Heeie ee$ee kee jbieeruee mJeeiele efkeee~ Fme ee$ee ceW enueeooeme uee, keceue uee, Deeefo Meeefceue Les~

  ie gceeMlee veiej ce Wefvekeueer Heeie ee$ee

  hegefueme keer peebe keekeW yevee jepeyee[ejbieeW kes Fme heJe& hej henueer yeej megyen mes ueskej

  jele leke hegefueme eewjeneW hej Ke[er ngF& vepej DeeF&~Leeves keer hegefueme kes meeLe ner meeLe eeleeeele hegefuemeYeer eewjeneW hej Ke[er ngF& Leer~ Menj kes oe mLeuejepeyee[e kees lees hegefueme ves Deheveer peebe kee keWyevee efueee Lee~ Fme mLeeve mes iegpejves Jeeues veeieefjkeeWceW mes keF& keer hegefueme ves Deuekeesnue ef[skej mes Yeerpeebe keer~ Fmekes meeLe ner hegefueme ves Fme #es$e mesefvekeueves Jeeues egJeeDeeW kees jeskeves ceW Yeer keneR keesF&kemej veneR es[er~ Menj mes DehejeefOeeeW kees heke[vesceW hetjer lejn veekeece hegefueme DeeefKej Meebefle JeJemLeeyeveeS jKeves kes efueS Meebefleefee veeieefjkeeW keer MeebefleceW oKeue [euekej GvnW ner peeoe Meebefle mes jnves kesefueS efJeJeMe kej mekeleer nw~

  efjieue eflejens hej ngF& Oejheke[efjieue eflejens kees Yeer hegefuemekeefce&eeW ves Iesj jKee Lee~ Fme eflejens mes

  Deeves peeves Jeeues meYeer 6 jemleeW hej hegefuemekeceea pecee Les~ eneb hegefueme vesveeieefjkeeW keer peebe kejves kes meeLe ner meeLe Ske veee keece Yeer efkeee JenLee ogheefnee Jeenve eeuekeeW mes JeenveeW kes omleeJespe eske kejves kee~ efpemeefove meeje Menj jbie keer cemleer ceW [tyee nes Deewj Menj kee keesF& veeieefjkeFmeer cemleer kes Deeuece ceW leewnej ceveeves kes efueS Iej mes efvekeues leeshegefueme jbie ceW Yebie [eueves kee keesF& ceewkee veneR es[leer nw~ Fmeer kesc e s v e p e jhe g e fueme ve sFme eewjensh e j k e F &J e e n v eeeuekeeW keesj e s k e k e jG v e m e sieeef[eeW keso m l e e J e s p eceebie s~ peyeJ e e n v eeeueke ves kene efke Deepe jbie kee ceenewue nw FmeefueS keeiepe Iej hej jKeDeeee ntb lees lelkeeue hegefueme ves Gmes Dehevee efMekeej yevee efueee~

  Fboewj~ OegueW[er kee leewnejmecetes Menj ceW jbieeW keer cemleer ceWceveeee ieee~ leewnej kees ueskejveeieefjkeeW ceW peesjoej Glmeen Leeefpemekes heefjCeecemJehe nj lejHejbieeW keer yenej Leer~ me[ke hej jbie,iegueeue mes mejesyeej esnjs ner vepejDee jns Les~jbieeW kes oes leewnejeW ceW mes

  henuee leewnej OegueW[er keuemeesceJeej kees Menj ceW hejbhejeielehe mes peesMe Deewj Glmeen kes meeLeceveeee ieee~ Fme yeej efHejleewnej kees ueskej egJeeDeeW ceW SkeDeueie ner Glmeen kee JeeleejCe Lee~nesueer kes otmejs ye[s heJe& jbiehebeceer kesDeeves kes hetJe& Fme Oegues[er kes heJe& hej

  ceess leewj hej iegueeue kee nereueve jnlee nw, uesefkeve iegueeuekes meeLe peye jbie Yeer efceue peeSlees efHej jbieeW kes Fme heJe& keeDeevebo ner keg Deewj nes peeleenw~ efheues meeueeW keer Dehes#ee Fmeyeej OegueW[er kee leewnej peeoeGlmeen kes meeLe ceveeee ieee~eele: mes ner nesueer Kesueves kesFgke JeefeeeW ves Deheves hetJe& mesleeMegoe keee&ece kes DevegmeejFme leewnej kees ceveeves kee keee&Meg kej efoee Lee~Fme yeej OegueW[er kes heJe& hej

  hejbhejeiele he mes Gheeesie efkeeepeeves Jeeuee ueeue Deewj iegueeyeerjbie ner peeoe Gheeesie efkeeeieee~ veeieefjkeeW ves Deve iebos jbieeWmes efkeveeje kej efueee~ megyen meshenues lees yeeeW ceW nesueer keeGuueeme e ieee Lee Jes Deheves

  efce$e ceb[ue kes meeLe nesueer ceveeves ueiesLes~ Deveske cegKe ceeie& hej jnves JeeuesveeieefjkeeW kes Iej kes yeenj heeveer mesYejs yele&ve ceW jbie Ieesue efoee ieee LeeDeewj yees Fme yele&ve kes heeme keneRceiiee ueskej lees keneR Hegiiee ueskej,keneR efheekeejer ueskej lees keneR, ueeweueskej Ke[s ngS Les Jes Jeneb mesiegpejves Jeeues veeieefjkeeW hej jbie keeen heeveer HeQke kej Dehevee GlmeenefoKee jns Les Deewj nesueer nw efeuueejns Les~oeshenj nessves leke jbieeW kes Fme

  leewnej ceW Kego kees jbieves kes efueSegJee Deewj yegpegie& Yeer yeenj Dee ieSLes~ GvneWves Yeer Deheves leeMegoe keee&ecekes Devegmeej nesueer kee heJe& Glmeen kesmeeLe ceveevee Meg kej efoee Lee~ ieleJe

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  cebieueJeej, 18 ceee& 2014 3

  hesue keer egveeJeer leweeefjeeW kees hebKe ueiesFboewj~ kee be sme ke s

  u e e s k e m e Y e e e l e eM e e rmeleveejeeCe hesue keer e g v e e J e e r l e w e e j e r i e l euee s k e meYee e g v e eJe k e s cegkeeyeues Fme yeej peeoener "erke eue jner nw~ SkelejHe hetjer leweejer hesue DeewjGvekee heefjJeej kej jnenw~ JeneR Menj keebesme YeerFme yeej leweeefjeeW ceW ueieer ngF& nw~Menj keebesdme DeOe#e eceeso b[veves Menj kes meejs yueeke DeOe#eeWkees he$e efueKekej Deheves-Deheves #es$eeWkes yetLe mlej keer kecesefeeW kee ie"vekejves kees kene nw Deewj meeLe ceW Gvekeebesme keee&kelee&DeeW kes veece Deewjheles Yeer ceesyeeFue vecyej kes meeLeieebOeer YeJeve Yespeves kees kene nw, peesyetLe keer peJeeyeoejer mebYeeueWies~ meeLe

  ner b[ve ves meejs yueekeDeOe#eeW kees kene nw efke JesDeheves DeOeerve Deeves JeeuesJee[eX ceW eeej-emeej Megk e j W ~ b[v e D e y e nje fJeOeevemeYee ke s kee be smeheoeefOekeeefjeeW Deewj ecegKekeee&kelee&DeeW keer yew"ke ieebOeerYeJeve ceW yeguee jns nQ~ Deepe

  Meece 4 yepe s iee bOee r YeJeve ce WefJeOeevemeYee #es$e eceebke 4 kes keebesmeveslee Deewj keee&kelee&DeeW keer yew"keyegueeF& nw, efpeveceW nejs-peerles hee

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  MeefveJeej 16 veJebyej 2013cebieueJeej, 18 ceee& 20144

  U U` U U UUU ' SU U ` U U ` ` U U U U U U ' ' xvz U SU U ` U U UU ' M ` LS U U U UU wx `

  penj Keeves mes ceewleFboewj~ osheeuehegj kes eece yevesef[ee ceW jnves Jeeues Debefkele efhelee keceue

  hesue 18 meeue kees penjerueer Jemleg Keeves hej Demheleeue ceW Yeleea efkeeeieee peneb Gmekeer ceewle nes ieF&~

  U U U U ` U ^U

  eeket ceejkej ceefnuee kees newpe ceW HesWkeeFboewj~ ieesceefiejer kes meceerhe eee

  keer ogkeeve eueeves Jeeueer Ske ceefnueekees oes DeejesefheeeW ves eeket ceejeDeewj Gmes heeveer kes newpe ceW HeWkeefoee~ ceefnuee kees iebYeerj DeJemLeeceW Gheeej kes efueS Demheleeue ceWoeefKeue efkeee ieee nw~ peevekeejerkes Devegmeej Ieeeue ceefnuee kee veecemejespe heefle letHeeveefmebn 45 meeuenw~ Jen ieescceefiejer kes heeme ner ceWjnkej eee keer ogkeeve eueeleer Leer,efpemes keue Deejesheer kesJeueefmebn DeewjueKeveefmebn cekeJeevee ves efceuekejeeket mes nceuee efkeee Deewj heeveerkeer newpe ceW Hebske ieS~JeneR keue jele ye[er iJeeueesueer

  ceW efJeJeeo nes ieee efpemekes euelesSke ceefnuee kees he[ewefmeeeW ves eeketc e e j k e j I e e eu e k e j e f o e e~yeereyeeeJe kejves DeeS Gmekes ue[keskees Yeer ue ceej efoee~ heueeefmeeehegefueme ves yeleeee efke Ieeeue ceefnueekee veece MeesYee heefle kewueeMe yeewjemeer46 meeue efveJeemeer ye[er iJeeueesueernw~ Deejesheer keeefueee Deewj ieewefjeeGHe& metjpe ves efJeJeeo kejles ngS Gmeseeket ceejkej Ieeeue kej efoee

  yeereyeeeJe kejves Gmekee ue[keeDeeee lees DeejesefheeeW ves Gmekeer YeerefheeF& kej oer~ JeneR Deepeeo veiejLeeveevleie&le efMeJeveiej ceW nesueer keee boe v ene R o s v e s h ej Deeje s h e e rjeceefJeueeme ves Fmeer #es$e ceW jnvesJeeues cegkesMe mete&JebMeer kees eeket

  ceejkej Ieeeue kejefoee~ JeneR YebJejkegDeebbLeeveevleie&le peerle veiejceW efjhees& Jeeheme veneRuesves hej Deejesheer mebpeeefhelee yeeyet Deewj GmekesYeeF& jepet ves he[ewmeerjepekegceej yeeF& kes IejceW Iegmekej eeket ceeje

  Deewj Gmes Ieeeue kej efoee~JeneR ceunejiebpe Leeveevleie&leefpebmeer ne cewoeve ceW efJeJeeokes eueles Deejesheer Fcejeve,peHej, meeefoke Deewj peeveves efceuekej Fmeer #es$e ceWjnve s Jeeue s iee sue t GHe &

  efJeOeJee kees etne ceej oJee efKeueeF&Fboewj~ efkejeSoej ceefnuee kees cekeeve Keeueer veneR

  kejvee cenbiee he[e~ Deejesheer cekeeve ceeueefkeve ves DehevesmeeefLeeeW kes meeLe efceuekej Gmes etne ceej oJee efKeueeoer Deewj peeve mes ceejves keer Oecekeer oer~ hegefueme ves leerveueesieeW kes efKeueeHe cegkeocee ope& efkeee~Ievee efmecejesue Leevee Debleie&le ieesee keer nw~

  eneb jnves Jeeuee r me gvee rlee yeeF& hee fle mJe. YejleefkejeS mes jnleer nw, Gmes cekeeve ceeueefkeve jsKeeDeeS efove cekeeve Keeueer kejves kes efueS Oecekeeleerjnleer nw~ Fmeer yeele kees ueskej efheues efovees s b jsKeeyeeF& heefle veejeeCe ves Deheveer meeLeer mebieerlee yeeF&

  heefle veevetjece Deewj keeueer yeeF& GHe& meblees

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  cebieueJeej 18 ceee& 20145

  mcee& efehe kes Deehejsj Yeer yeves oueeueDeehemeer eeflebeflee ceW kej jns ieesueceeue

  Fboewj~ mcee& efehe kebheveer keesDeejerDees ceW keece kejves kes efueSefpeccesoejer oer ieF& nw~ Fme kebheveer vespees Deehejsj efJepee veiej keeee&ueeceW lewveele efkeS nbw, GveceW mes DeefOekeebMeDeehejsj oueeue yeve egke s nQ~efpememes otmejs GheYeeseeDeeW keer heermeerueeemeWme mebyebefOele omleeJespe ueieeleejieeeye nesves keer efMekeeeleW meecevesDee jner nw~ Fme yeele kees heefjJenveefvejer#eke ves mJeerkeeje Yeer nw Deewj

  Deehemeer KeeReleeve keer Jepen mes enefmLeefle DeeS efove yeve jner nw~ efpemekeerJepen mes keF& yeej SpeW Deewj enebkes DeehejsjeW kes yeere efJeJeeo keerefmLeefle yeve egkeer nw~ efkemeer Yeer efoveFme lejn keer IeveeSb ye[s efJeJe