190708 -- Discovering the 7th Continent Surprise! with Quark 2019-07-19¢  Discovering the 7th Continent

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 190708 -- Discovering the 7th Continent Surprise! with Quark 2019-07-19¢  Discovering the...

 • Antarctica Discovering the 7th Continent Surprise! 16 วนั โดยเรือ Quark Expeditions “World Explorer”

  6 – 21 ธันวาคม 2562

 • Discovering the 7th Continent Surprise! 16 Days - 2 -

  09.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู เคานเ์ตอร์สายการบินเอมิเรตส์ เคานเ์ตอร์เช็คอินแถว H เจา้หนา้ท่ี เวิลด ์เซอร์ไพร้ส รอตอ้นรับ พร้อมอาํนวยความสะดวก

  12.40 น. โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG922 นาํท่านเหินฟ้าสู่ แฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (ใชเ้วลาประมาณ 12 ชัว่โมง 25 นาที)) พกัคา้งแรมบนเคร่ืองบิน 19.05 น. ถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี แวะพกัเพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 22.15 น. โดยสายการบินลุฟต์ฮันซา เท่ียวบินท่ี LH510 นาํท่านเหินฟ้าสู่ บัวโนสไอเรส ประเทศ

  อาร์เจนตินา (ใชเ้วลาประมาณ 13 ชัว่โมง 45 นาที)

  08.00 น. ถึงท่าอากาศยานบัวโนสไอเรส เมืองหลวงท่ีสุด และเมืองท่าของประเทศอาร์เจนตินา หลงัพิธี การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสมัภาระแลว้

  13.00 น. โดยสายการบินสายการบิน แอโรลเีนียส อาร์เจนตินัส เท่ียวบินท่ี AR1896 นาํท่านเหินฟ้าสู่ อูซัวยา ประเทศอาร์เจนตินา (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 35 นาที)

  กลางวนั อาหารบริการบนเคร่ืองบินพร้อมเคร่ืองด่ืม 16.35 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Malvinas Argentinas อูซัวยา ประเทศอาร์เจนตินา เมืองท่าเลก็ๆ แต่จอแจ ตั้งอยูท่ี่ปลายสุดของทวีปอเมริกาใต ้หลงัตรวจเช็คสมัภาระแลว้ นาํ

  ท่านเดินทางผา่นชมตวัเมืองอซูวัยา แลว้นาํท่านสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั คํ่า อาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารภายในโรงแรม พกัคา้งแรม ณ โรงแรม ARAKUR Ushuaia & Spa หรือในระดบัเดียวกนั

  วนัทีส่อง 7 ธันวาคม 2562 แฟรงค์เฟิร์ต – บัวโนสไอเรส – อูซัวยา

  วนัทีห่น่ึง 6 ธันวาคม 2562 กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต

 • Discovering the 7th Continent Surprise! 16 Days - 3 -

  เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารภายในโรงแรม หลงัอาหาร อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั เพ่ือปรับเวลาและเตรียมตวัลงเรือในช่วงบ่าย กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเช็คอินลงเรือ World Explorer และเก็บสมัภาระ World Explorer เป็นเรือสาํรวจขั้วโลกใตล้าํใหม่ล่าสุดของ Quark Expeditions ท่ีเพิ่ง

  เปิดตวัคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน ค.ศ. 2019 ใน Viana do Castelo ประเทศโปรตุเกส โดยได ้คาร์ลา บรูนี-ซากอซี (Carla Bruni-Sarkozy) นกัประพนัธ์เพลง นกัร้อง นางแบบ และอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหน่ึงของฝร่ังเศส มาเป็นผูต้ดัริบบ้ินแดงเพ่ือเปิดเรือ และเธอ ยงั เป็นแม่ทูนหวัของเรือ World Explorer อีกดว้ย

  เรือนกัสาํรวจท่ีหรูหราลาํน้ี จะเร่ิมเดินเรือคร้ังแรกโดย Quark Expeditions โดยจะอยูใ่น

  ทวีปแอนตาร์กติกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เรือลาํใหม่ล่าสุดน้ีมีความโดดเด่นดา้น ดีไซนห์อ้งพกัท่ีเป็นสไตลค์อนเทมโพราลีหรือแบบร่วมสมยั ทุกหอ้งสวีทมีระเบียงส่วนตวั ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายระดบัพรีเม่ียม รองรับผูเ้ดินทางไดท้ั้งหมด 176 ท่าน ดว้ย เคร่ืองยนตเ์ทคโนโลยไีฮบริดท่ีทนัสมยัจาก Rolls-Royce ทาํใหมี้ผลกระทบต่อ ธรรมชาติตํ่า มากในการเดินเรือ World Explorer จะดาํเนินการโดยหน่ึงในทีมนกัสาํรวจ และทีมงานท่ีมี ประสบการณ์มากท่ีสุดในภูมิภาคขั้วโลกเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ท่านจะไดรั้บ ประสบการณ์สาํรวจขั้วโลกใตท่ี้ดีท่ีสุด เรือ World Explorer มีความโดดเด่น สะดวกสบาย และกวา้งขวาง หอ้งโดยสารทุกหอ้งมีระเบียงส่วนตวัสาํหรับชมววิทะเลโดยตรง World Explorer ยงัมีส่ิงต่างๆ มากมาย มีพื้นท่ีสาธารณะเพื่อผอ่นคลายหลงัจากท่ีท่านกลบัมา จาก การผจญภยั รวมถึงโดมแกว้ท่ีเป็นท่ีนัง่ชมวิว ท่านสามารถพกัผอ่นท่ีเลาจน์ อ่านหนงัสือ สบายๆ ท่ีหอ้งสมุด หรือใชบ้ริการศนูยสุ์ขภาพท่ีมีลู่วิ่งแบบกลางแจง้ ยมิขนาดเลก็และซาวน่า รวมถึงสปาท่ีมีหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ หอ้งอาบนํ้ าและหอ้งลอ็คเกอร์

  วนัท่ีสาม 8 ธันวาคม 2562 อูซัวยา – ลงเรือ Quark Expeditions “World Explorer”

 • Discovering the 7th Continent Surprise! 16 Days - 4 -

  เรือ World Explorer ออกเดินทางจากอูซวัยา เร่ิมตน้การผจญภยัสู่ทวีปท่ีเจด็ของโลก ทวีป

  แอนตาร์กติก หรือขั้วโลกใต ้ท่ีนอ้ยคนนกัจะเดินทางมาถึง เรือจะล่องไปตามช่องทาง Beagle อนัเก่าแก่ ซ่ึงตดัผา่นหมู่เกาะ Tierra del Fuego ทางตอนใตสุ้ดของทวีปอเมริกาใต ้ ในวนัถดัไปท่ีท่านจะไดเ้ห็นแผนดิน ท่านอาจจะอยูใ่นทวีปทางใตสุ้ดของโลกแลว้!

  คํ่า อาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือ

  พกัคา้งแรม ณ บนเรือ World Explorer