1982 - Nummer 98 - september 1982

 • View
  231

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eerstejaars info Studiereis Belgie Cafe 'De Hoogte' In dit nummer:

Transcript

 • In dit nummer:

  september 1982

  Eerstejaars info Studiereis Belgie Cafe 'De Hoogte'

 • ROSTRA BLAD VAN DE ECONOMISCHE FACULTEIT

  DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

  REDACTIE Adriaan Dorresteijn Harko van den Hende Joke Jansen Schoonhoven Jos Jongstra Hans Koenhein

  ADRES Jodenbreestraat 23 kamer 1339 tel. 525 24 97 10 11 NH Amsterdam copy naar: Rostra Jodenbreestraat 23 kamer 1339 10 11 NH Amsterdam Adreswi jzigingen: Studentenadministratie Jodenbreestraat 23

  REACTIES De redactie stelt zich open voor reacties: behoudt zich echter het recht voor deze if. te korten.

  ADVERTENTIES Bij voorkeur schriftelijk of telefonisch: 525 24 97 en 020 - 96 13 36 Tarieven: 111 pagina f 370.-112 pagina f 300.-Bij 4 plaatsingen resp. : f 350.- en f 285.-

  OPLAGE: 2500 verschijnt 8x per jaar.

  COVERDESIGN Dick van Hell

  DRUK Drukkerij Kaal Nieuwe Herengracht 61

  Welkom iedereen op het Maupoleum. De dekaan van de faculteit, Prof. Drs. van der Zijpp, vertelt in zijn welkomstwoord waar jullie met de keuze voor de studic economie aan begonnen zijn. De redaetie nodigt jullie uit eerst een blik te werpen op het gebouw waar het zich allemaal in afspeelt. De foto op de voorplaat accentueert iets, dat iedereen direct opvalt; het Maupoleum blinkt niet uit in architectonische sehoonheid. Ouderejaars zullen daaraan toevoegen, dat enige smaakvolle sfeer in het gebouw ook ver te zoeken is. Akkoord, het Maupoleum is wat saai, maar de omgeving rond het instituut is dat niet. Het is dichtbij hartje Amsterdam, naast het Waterlooplein en tegenover een ... bouwput. Op de plaats van deze bouwput zal eens een stadhuis annex muziektheater verrijzen. Er zi;n echter Amsterdammers, die vre-zen, dat deze 'Stopera' Diet veel mooier zaI worden dan ODS gebouw. Helaas kun-nen jullie dus niet in de pauze tussen de colleges even snel een kaartje kopen voor een avond gevuld met kunst na een dag gevuld met economie. Daar staat wei tegenover dat je in die pauze een babbeltje kunt maken met de jongens van de ME, die sinds deze zomer de bouw van de Stopera begeleidt. Nieuwe aerie ofzou er een andere reden zijn voor de vaste standplaats van het Rijkspolitiebusje? Het studentenverzet is toch niet meer van dien aard, dat de ME wordt ingeschakeld om de twee-fasen structuur in te voeren? Het bewaken van een tentoonstelling over vredesposters ligt ook niet voor de hand. Misschien dat uit het in-formatieve gesprekje in de pauze blijkt dat we hier te maken hebben met het veel bespro-ken gemeentebeleid; de pol itieagent terug naar de wijk!

  pag.3 pag.4 pag.5 pag. 6 pag. 7 pag. 8

  pag.9 pag. 10

  pag. 11 pag. 13 pag. IS

  Welkomstwoord; Prof. Drs. I. van der Zijpp SEF info Cafe 'De Hoogte'; HK Schumpeter langs de weg; HvdH SPOED Een boekdrukkerij, een spinmachine en een kolenmijn; W.M.J. Schoonenberg Loopjongen; Jos de Beus Boekrecenties: Steunen of kreunen; JJ Economen over crisis JJS Sgroothandel; Philip Monas Nigeria, negen economische studies; HK Dageraad; Dick van Nes

 • Welkom eerste jaars

  Namens het bestuur heet ik u welkom in onze facultaire gemeenschap. Naar wij hopen zult u zich hierin spoedig thuis gevoelen.

  Als student aan onze faculteit zult u geconfronteerd worden met een rijk geschakeerd studieprogramma. Dit studiepro-grarrfina vloeit voort uit verschillende ontwikkelingen inhet verleden. ... - - .-

  Zoals u wellicht bekend is, bestond het hogere economische onderwijs aanvankelijk vooral uit handels- en boekhoudon-derricht: ItaW: had reeds vroeg haar academie voor boekhoudkunde te Milaan. In 1685 werden in Parijs en in 1715 wer-den in Dresden voordrachten over koopmanschap gehouden. In Hamburg werd een handelsacademie gevestigd in 1728. Wenen volgde in 1770 en Moskou in 1783, terwijl in Amsterdam in 1750 een mislukte poging werd gedaan om een 'faculteit voor geographie en koophandel' op te richten.

  Vanafhet midden van de 19-de eeuw nam het handelsonderwijs een grote vlucht. De voornaamste Duitse handelshoge-scholen werden in het laatste dee 1 van die ee\.!'v opgericht. De eerste Amerikaanse wetenschappelijke instituten ont-stonden in 1847 in Harvard en in 1860 in Yale. In 1913 werd in Rotterdam de N ederlandse Handelshogeschool opge-richt en in 1922 werd de Faculteit der Handelswetenschappen als zesde faculteit aan de U niversiteit van Amsterdam toegevoegd.

  Met de opkomst van instellingen voor hoger onderwijs groeide de oude handelswetenschap uit tot wat nog het best met de oude naam 'bedrijfshuishoudkunde' als equivalent van het Engelse 'business administration' kan worden aange-duid. Binnen het Nederlandse universitaire onderwijs werd de studie hiervan nauw gekoppeld aan de studie van de 'economie': het kennisgebied 'political economy' of wei 'economics' dat vanafhet eind van de 18-de eeuw als zelfstan-dig studieterrein tot ontwikkeling was gekomen. Op grond hiervan werd de naam van onze faculteit in 1935 herzien in Faculteit der Economische Wetenschappen.

  Naast de bedrijfshuishoudkunde en de economie worden vanouds diverse kenniselementen gedoceerd die hiermee min of meer samenhangen of die van belang zijn voor het goed functioneren in het zakenleven en de maatschappij als geheel. Hierin zijn in de loop der decennia verschillende ontwikkelingen opgetreden. Op het ogenblik nemen vooral de wis-kunde en de statistiek een belangrijke plaats in de studie in.

  Hoewel een vergaande vel binding van de studie der bedrijfshuishoudkunde met de stu die van de economie in veellan-den ongebruikelijk is - binnen veel Amerikaanse universiteiten bestaat er bijvoorbeeld een betrekkelijk scherpe schei-ding tussen de 'graduate school of business administration' en de 'faculty of economics' -, heeft onze facuiteit recent besloten deze verbinding althans in het eerste deel van de studie te handhaven. Dit betekent, dat u gedurende de eerste 1213 jaar van de tot ale 4-jarige cursusduur be ide vakken met enkele nevenvakken dient te bestuderen; in de resterende 21f3 jaar bestaat er een grote mate van vrijheid in de studiekeuze.

  Zoals u zult merken, wordt uw studie in het eerste gedeelte ook betrekkelijk intensief begeleid. Op de hoorcolleges wordt de te bestuderen stof uitvoerig toegelicht; in werkgroepen worden de verschillende onderwerpen verder bespro-ken. Aldus tracht de faculteit zoveel mogelijk te voorkomen dat men vroegtijdig moet beeindigen. Er bestaat echter geen verplichting tot het volgen van de colleges noch tot het deelnemen aan de werkgroepen. Studenten die door zelfstandig werken tot goede resultaten kunnen komen, kunnen desgewenst niet volledig van het onderwijsaanbod ge-bruik maken.

  Ieder studeert op eigen wijze. In het algemeen verdient het echter aanbeveling frequente contacten met me de-studenten te houden om met hen over het yak te discussieren. Daarenboven zijn er niet alleen de docenten maar ook ver-schillende andere personen in de universiteit die tot taak hebben u met raad en daad bij te staan. Schroomt niet zo nodig een beroep op hen te doen. De studie-adviseur van onze faculteit is te allen tijde bereid u naar het juiste adres te verwijzen.

  Prof. Drs. I. van der Zijpp, Decaan van de Faculteit der

  Economische Wetenscha ppen

  3

 • SEF-info '82-'83 De afkorting SEF staat voor Studievereniging der Economische faculteit. Nu zegt deze naam nog niet zoveel. Vandaar dat we gemeend hebben dit door middel van een info-artikeltje duideIijk te maken. Hierin zullen we dan niet met statuten gaan smijten of andere zwaarwichtige dingen vertellen. Wat je dus niet zult te-genkomen is de mededeling dat de SEF de 'niet politieke' belangen van de stu-denten behartigt. Ook is het niet bedoeld ais werving om het kleine groepje on-betaaide vrijwilligers die de SEF draaiende houdt uit te breiden. WeI vind je uitleg over de verschillende activiteiten die bij de SEF plaatsvinden. Misschien kun je dit in de toekomst nog gebruiken.

  Boeken en syllabi De meest bekende en belangrijkste service die de SEF haar leden biedt is de verkoop van verplichte boeken met 10% korting. De syllabi zijn even-eens bij de SEF-balie te koop. (Ook voor niet-leden). Zelfs de keuze literatuur voor doctoraal-groot vakken wordt via intekenlijsten aangeboden. Op deze manier besparen studenten zich een he le-boel geld en moeite. Boekenbeurs Naast de verkoop van nieuwe boeken biedt de SEF haar leden de gelegenheid om gebruikte boe-ken te kopen of te verkopen. Deze doorlopende beurs werkt op de volgende eenvoudige manier: De aanbieder bepaalt zelfzijn prijs en plaatst het boek in de 'boekenbeurskast'. Na verkoop ont-yang! hijlzij het bedrag via zijn bank- of giro-rekening. Voor precieze informatie kun je terecht bij de balie. Borrel Het wekelijkse hoogtepunt op het 'Maupoleum' vormt de SEF-borrel. Iedere donderdag tussen 16.00-18.00 uur vindt deze plaats in ons 'bruine cafe' tegenover de SEF-kamer. Hier kun je onder het genot van een bet apt pilsje of anderzins met studenten en docenten (?) keuve-len. Uiteraard zijn de prijzen aangepast. Copieeren Voor het copieeren van referaten, papers, tenta-mens, posters, liefdesbrieven en alle andere denk-bare onzin heeft de SEF twee copieermachines . Niet alleen A4 en A3 kunnen vermenigvuldigd worden maar zelfs je Hollandse zuinigheid kun je laten botvieren op de verkleinings mogelijkhe-den. Daarnaast zijn er andere hulpmiddelen die je klint gebruiken zoals: een bindapparaat, niet-machines, perferators, een typemachine enzo-voort . De kosten van het copieeren bedragen:

  Lid van: A-4 verkleinen A-3

  SEF, VSAE 0,15 0,20 0,25 ASVS, AS VA 0,20 0,25 0,30 Niet leden 0,25 0,30 0,40

  Elpees Een voorwaarde om te studeren is een gezellig muziekje . Maar het feit dat grammofoonplaten voor de doorsneestudent te prijzig zijn heeft de SEF gemeend hieraan wat te moeten doen. Daar-om kun je als SEF-lid voor f 15,50 Nederlandse, Amerikaanse en Engelse platen