1.Bdp - Društveni Proizvod i Dohodak

 • View
  13

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bdp

Transcript

 • BDP DRUTVENI PROIZVOD I DOHODAKDoc. dr Zoran Mastilo

 • PREDMET MAKROEKONOMIJE

 • Razlika mikroekonomije i makroekonomije. U dijelu bavljenja mikroekonomijom bavili smo se individualnim tritima, odnosno tritima pojedinih proizvoda i usluga (penica, automobili, turistike agencije). To su bila pitanja potroakog izbora kao i ta odreuje visinu cijene pojedinog proizvoda ili faktora proizvodnje i visinu ponude. Bavili smo se pitanjima maksimuma profita preduzea i maksinuma koristi za potroaa.

 • Nevidljiva ruka tritaSvako radi u svom interesuRazmena povezuje interese pojedinanih privrednih subjekataCijene su najvaniji indikatori za trino odluivanje(Potpuna) konkurencija podie efikasnost upotrebe oskudnih resursaSavremena ekonomska kriza radja sumnje o efikasnosti trita

 • Poslednja tri naela: Opte okolnostiivotni standard zavisi od produktivnosti i lokacije na svetskom trituInsitucije uredjuju poslovanje u svakoj privredi i smanjuju neizvesnostPrivredne odluke imaju multiplikativne efekte i dugorone efekte

 • ivotni standard zavisi od produktivnosti

  Bruto domai proizvod meri ivotni standardU svetu ne postoji ravnomerna raspodela BDP-aNajbogatije zemlje su, medjutim, najproduktivnijeBlizina razvijenim tritima je, takodje, znaajna jer smanjuje transakcione trokove trgovine i investiranja

 • U makroekonomiji je pogled mnogo iri. Ovdje se bavimo ekonomijom kao cjelinom. Kada je u pitanju odnos ponude i tranje, ovdje se ne bavimo tritima pojedinanih proizvoda, nego ukupnom ponudom na jednoj, i ukupnom tranjom, na drugoj strani. Drugim rijeima, u makroekonomiji se bavimo agregatnom ponudom i agregatnom tranjom.Kada govorimo o cijenama, ne govorimo o cijenama pojedinog proizvoda ili usluge, nego o cijena cjeline, o optem nivou cijena.Cijene su vezane ne samo za obim proizvodnje nego i za monetarno trite, pa se postavlja i pitanje nivoa inflacije.

 • Makroekonomija se zapravo bavi:ukupnim obimom proizvodnje dobara i usluga,ukupnom tranjom za ovim proizvodima i uslugama,ukupnom zaposlenosti i nezaposlenosti,optim nivoima cijena,platnim bilansom,stopom ekonomskog rasta.

 • Ciljevi makroekonomije:maksimalan rast proizvodnje,ostvarenje pune zaposlenosti,stabilne cijene i ravnotea uvoza i izvoza.

 • Maksimalan rast proizvodnje. Postoje dva naina za mjerenje bruto drutvenog proizvoda. Nominalni BDP izraava se u tekuim cijenama, a realni u stalnim cijenama, ime rast realnog BDP zapravo izraava rast fizikog obima proizvodnje.Bruto drutveni proizvod (BDP), predstavlja ukupno proizvedenu koliinu materijalnih dobara i izvrenih usluga u jednoj dravi (drutvenoj zajednici) tokom jedne godine.BDP se moe izraziti:Naturalno ili koliinskiVrednosno (u novcu)

 • Potrebno je razlikovati potencijalni od realnog BDP. Potencijalni BDP predstavlja mogunost proizvodnje.Dva su kljuna faktora koja utiu na rast potencijalnog BDP:porast resursa i porast efikasnosti koritenja raspoloivih resursa.Realan BDP je ispod potencijalnog.Kada je kretanje nizbrdino blago, kada kratko traje i kada je udaljenost od potencijalnog BDP mala, to stanje u privredi se naziva recesijom, a kada je kretanje okomitije, kada dugo traje i kada je udaljenost od potencijalnog BDP velika, stanje u privredi se naziva depresijom.

 • Odnos potencijalnog i realnog BDP mogao bi se grafiki prikazati na sljedei nain: Potencijalni BDPRealni BDPVRIJEMEBDP

 • Nominalni BDP, I stope rasta realnog BDP-a u BIHIzvor: Centralna Banka BIH, Godinji izvjetaj 2010, str.14Ovaj grafiki prikaz pokazuje, da je BDP u BIH od 2006. do 2008. godine imao rast, a dolaskom globalne krize u 2009. godini, BDP je imao smanjenje, dok je u 2010. godini, imao blagi oporavak, te 2012., 2013, oekuje se blagi rast.

 • Realni BDP, godinja stopa rastaIzvor: World Economic Outlook, IMF, Apr 11Ova analiza pokazuje pad BDP-a, od 2009. i procjene rasta u 2010., 2011., i 2012. godini, u svijetu, SAD-u, Zoni eura, Japanu, Centralnoj i Istonoj Evropi i BIH.

  2009201020112012

  Svijet-0.55.04.44.5SAD-2.62.82.82.9Zona eura-4.11.71.61.8Japan-6.33.91.42.1Centralna i Istona Evropa-3.64.23.74.0BiH-3.10.82.24.0

 • Projekcija razvoja: stope rasta BDP

  Chart1

  5.6144.481.6973.0543143235

  5.2135.0792.9822.6734054022

  6.9055.1822.7682.1408342164

  5.5363.0210.6480.4385451994

  -2.873-0.604-4.085-2.4400595695

  1.54.2170.963.1008943318

  34.341.4932.5502921044

  54.4611.8142.398496602

  5.54.5311.8422.503934489

  5.54.5771.7752.3932027414

  54.5861.6822.389855914

  Srbija

  Svet

  Euro zona

  SAD

  Sheet1

  Column1SrbijaSvetEuro zonaSAD

  20055.6144.481.6973.0543143235

  20065.2135.0792.9822.6734054022

  20076.9055.1822.7682.1408342164

  20085.5363.0210.6480.4385451994

  2009-2.873-0.604-4.085-2.4400595695

  20101.54.2170.963.1008943318

  201134.341.4932.5502921044

  201254.4611.8142.398496602

  20135.54.5311.8422.503934489

  20145.54.5771.7752.3932027414

  201554.5861.6822.389855914

 • Osnovni makroekonomski indikatori RS 2006 - 2010Izvor: Privredna Komora Republike Srpske - www.komorars.ba

  POKAZATELJPERIOD2006.2007.2008.2009.2010.Broj stanovnika u RS (procjena)1.443.7091.439.6731.439.6731.435.1791.433.038Nominalni BDP (u 000 KM)6.543.7267.350.9858.489.2878.243.2658.306.974Realna stopa rasta (u %)5,8%6,7%6,2%-2,8%0,8%Broj zaposlenih 252.227258.209259.205253.665247.388Broj nezaposlenih143.219139.825135.102139.536145.343Prosjena neto plata (u KM)520585755788784Stopa rasta industrijske proizvodnje 19,1%1,4%16,8%19,0%5,0%Izvoz (u 000 KM)1.540.2361.671.6011.921.8371.672.9152.177.809Uvoz (u 000 KM)2.760.1633.347.9254.146.5193.567.1044.053.076Saldo robne razmjene(u 000 KM)-1.219.927-1.676.324-2.224.682-1.894.189-1.875.267Pokrivenost uvoza izvozom55,8%49,9%46,3%46,9%53,7%Inflacija (potroake cijene, %)6,4%1,1%7,2%-0,4%2,5%Strane direktne investicije(u 000 KM)103.2231.946.688165.675104.500

 • BDP (u 000 KM) I BDP PER CAPITA (KM) 2006-2010Izvor: Republiki zavod za statistiku Republike Srpske

 • STOPA REALNOG RASTA BDP (u %), ZA PERIOD 2006-2010 Izvor: Republiki zavod za statistiku Republike Srpske

 • STRUKTURA BDP RS U 2010. GODINIIzvor: Republiki zavod za statistiku Republike Srpske

 • U Saveznoj Republici Njemakoj, npr., odnos potencijalnog i realnog BDP je sledei:

 • Razlika izmeu potencijalnog i stvarnog BDP naziva se jaz (odnosno GAP).Ostvarenje pune zaposlenosti. Osnovna je potreba ljudi da rade, te vlada koja ne moe da zaposli svoje ljude, ne treba ni da vlada.Stopa nezaposlenosti je postotak radne snage koja ne moe da nae zaposlenje.

 • Stabilne cijene. Cilj je da se odre stabilne cijene na slobodnom tritu, odnosno da se odre stabilne cijene na osnovi odnosa ponude i tranje, sa to je mogue manjim uplitanjem drave.Kretanje opteg nivoa cijena mjeri se indeksom cijena na malo.Rast cijena se mjeri stopom inflacije koja se dobije kada se od indeksa cijena ove godine oduzme indeks cijena prosle godine i razlika podijeli sa indeksom cijena iz prole godine, te pomnoi sa sto.

  Stopa inflacije =

 • Uporedni prikaz inflacije merene rastom maloprodajnih cena kao i stopa rasta BDP na prethodnu godinu, prosenog i kumulativnog rasta 2010/2000.

 • Poeci druge decenije XXI veka su, za Srbiju, u znaku ogromnog rizika od rastue inflacije i opte ekonomske nestabilnosti, daljeg pada dinara. Opasnost od kratkorone upotrebe sredstava od prodaje Telekoma, velika iskuenja vlade u suoavanju sa trajkovima zaposlenih u javnim slubama i sve to u situaciji kada su godinji anuiteti za servis stranog duga dospeli do nivoa jedne desetine BDP-a. Stopa nezaposlenosti je bila u padu kratko vreme nakon 2007. da bi u vreme krize opet eskalirala, ka vrednosti od ak preko 19%.

 • Na slici data je grafika informacija o tome da je Srbija nakon blagog poboljanja pozicije na globalnoj rang listi 2008/9. kada je dospela na 85. poziciju, u svim kasnijim vrednovanjima padala sve do 96. mesta, od ukupno 136 zemalja za 2010/11.Pozicije Srbije u globalnoj konkurentnosti na osnovu godinjih izvetaja WEF

 • Na osnovu pozicije ukupno 12 pojedinih stubova koji uslovljavaju bolju ili slabiju meunarodnu konkurentnost, evo prikaza najslabije ocenjenih indikatora za Srbiju na skali WEF. Relativne pozicije u globalnoj skali konkurentnosti (prema WEF) Srbije i nekih zemalja u okruenju tokom proteklih etiri godine

 • Stubovi Rang od ukupno 139 zemalja1. Institucije 1203. Makro-ekonomsko okruenje1096. Efikasnost trita dobara1257. Efikasnost trita rada1021

  1. The Global Competitiveness Raport, World Economic Forum, Geneva, Switzerland 2010 Table 4: Global Competitiveness Index 20102011 rankings and 20092010 comparisons,

 • Srbija i svet: BDP tokom poslednje dve decenija sa projekcijama za narednu (4,5% rasta - plavi i 5,8% - crveni indikatori)

 • Ako se dogodi opti pad cijena, onda je rije o deflaciji.Ravnotea uvoza izvoza. Razlika izmeu izvoza i uvoza naziva se neto izvoz. Kada je vrijednost izvoza vea od vrijednosti uvoza, onda je neto izvoz pozitivan, odnosno radi se o trgovinskom suficitu. Trgovinski deficit je stanje u platnom bilansu kada je vrijednost uvoza vea od vrijednosti izvoza.

 • Instrumenti ekonomske politike. Uglavnom se odnose na etiri instrumenta, odnosno etiri politike koje provodi drava:fiskalna politika,monetarna politika,meunarodna ekonomska politika ipolitika dohodaka.

 • Fiskalna politika. Dvije su strane sa kojih fiskalna politika utie na privredni razvoj, odnosno rast dohotka.Monetarna politika je drugi moni instrument makroeko-nomske politike. To je upravljanje