1.GRUP FORKLİFT OPERATÖRLÜĞÜ SINAV SORULARIis- ?· FORKLİFT OPERATÖRLÜĞÜ SINAV SORULARI1.GRUP.… page 1
1.GRUP FORKLİFT OPERATÖRLÜĞÜ SINAV SORULARIis- ?· FORKLİFT OPERATÖRLÜĞÜ SINAV SORULARI1.GRUP.… page 2

1.GRUP FORKLİFT OPERATÖRLÜĞÜ SINAV SORULARIis- ?· FORKLİFT OPERATÖRLÜĞÜ SINAV SORULARI1.GRUP.…

Embed Size (px)

Text of 1.GRUP FORKLİFT OPERATÖRLÜĞÜ SINAV SORULARIis- ?· FORKLİFT OPERATÖRLÜĞÜ SINAV...

1

1) 4 zamanl motorun zaman sras aadakilerden hangisidir?

a) Emme-sktrma-ateleme-egzoz b) Sktrma-emme-ateleme-atma c) Atma-egzoz-emme skma d) Ateleme-sktrma egzoz-emme

2) Motorlar soutma sistemlerine gre nasl snflandrlr?

a) Hava ve su soutmal motorlar b) Benzin ve dizel motorlar c) ten ve dtan yanmal d) Klimal klimasz

3) Aadakilerden hangisi her gn yaplmas gereken ilk kontroldr?

a) Karter contas c) Tork ayar b) Hidrolik ya d) Debriyaj ayar

4) Aadakilerden hangisi her yola karken yaplmas gereken zorunlu ilk kontroldr?

a) Hidrolik anzman ya c) Su b) Tekerlek ve bijonlar d) Ya

5) Rlanti yksek ayarlanr ise aadakilerden hangisi sylenebilir?

a) Motor stop eder c) Hararet yapar b) Az yakt yakar d) ok yakt yakar

6) Aadaki motor trlerinden hangisinde yakt tasarrufu en iyidir?

a) Tam enjeksiyonlu sistemli motor b) Lpg li dntrcl motorlar c) Benzinli karbratrl sistemli motor d) Elektrikli motorlar

7) Jigle ak(ekili vaziyette) unutulur ise aadakilerden hangisi sylenebilir?

a) Motor stop eder c) ok yakt yakar b) Az yakt yakar d) Hararet yapar

8) Tasarruf yapmak iin aadakilerden hangisi nemlidir?

a) Lastik havalar indirilmeli b) Fren ya artrlmal c) Hava filtresi sk sk temizlenmeli d) Motor ya seviyesi artrlmal

9) Fren sisteminde kullanlan yan cinsi nedir?

a) 20/50 numara ya c) Dili ya b) 10 numara makine ya d) Hidrolik ya

10) Sa ve sol fren ayar farkl olur ise ne sakncas vardr?

a) Yolda ara bir tarafa eker b) Fren yapnca bir tarafa eker c) Vitese gemez d) Ya yakar

11) Bir aracn diferansiyeli nde ise aadakilerden hangisi sylenebilir?

a) Arkadan eker aratr c) 4 eker aratr b) nden eker aratr d) Hepsi yanltr

12) Viraj aldran sistem hangisidir?

a) Vites kutusu c) Akslar b) Diferansiyel sistemi d) Tork

13) Motor hareketini anzmana (vitese) veren ya da kesen sistem hangisidir?

a) aft c) Debriyaj b) Vites kutusu d) Akslar

14) Bir aracn hzn ayarlayan sistem hangisidir?

a) Debriyaj c) aft b) Akslar d) Vites kutusu

15) Motor ya ka numaradr?

a) 20/50 numara makine ya b) 10/20 numara makine ya c) 80 numara makine ya d) 140 numara makine ya

16) Yolda giderken ya gstergesindeki anormallik karsnda ne yaplmaldr?

a) Motor stop ettirilir b) Motor rlantiye alnr c) Kap devresinde allr d) Kutup balar sklr

17) Motor egzozundan mavi duman kmas neyi gsterebilir?

a) Yaa su kartn c) Ya yaktn b) Suyun azaldn d) Yaa benzin kartn

18) Motor ya da makine paralarn temizleyen sistem hangi sistemdir?

a) Soutma sistemi c) Ateleme sistemi b) Yalama sistem d) Yakt sistemi

19) Motor ya rengi beyazlam ya da grilemi ise sorun nedir?

a) Ya eskimitir c) Ya yanmtr b) Yaa mazot karmtr d) Yaa su karmtr

20) Arata ksa devreden yangn ktnda nasl davranlmaldr?

a) Yakt deposu boaltlr b) Batarya kutup balar sklr c) Rlantide allr d) Yakt deposu su ile doldurulmaldr

21) Ak nasl takviye edilmelidir?

a) (+) u (-) ya (-)u (+)ye b) (+) u (+) ya (-)u (-)ye c) Seri balanmaldr d) Ak takviyesi forkliftte yaplmaz

22) Aky arj ederken ne nlem alnmaldr?

a) Redresr elle kumanda edilmelidir b) Asit doldurulduktan sonra balanmaldr c) Kompresr altrlmaldr d) Ak gz kapaklar almaldr

23) Ak suyu azaldnda ne ile takviye edilir?

a) Asitle temizlenmelidir c) Hidrolik ya b) Saf su d) Alkol

24) Dizel -LPG' li ve benzinli motor aks iin klk bakm ne demektir?

a) Yzey temizlii c) Tam arj etme b) Suyu tamamlama d) Hibiri

25) Motor mar yapmyor ama korna alyorsa sebep ne olabilir?

a) Ak bitmitir

b) Ak kutup balar gevektir

c) Ak kablolar gevektir

d) Mar motoru kablolar gevektir 26) Dizel motorda kn mara basmadan nce hangi lambann snmesi beklenmelidir?

a) arj lambas c) Fren lambas b) Ya lambas d) Kzdrma bujileri lambas

27) Aracn elektriini srekli olarak reten hangi sistemdir?

a) Mar sistemi c) arj sistemi b) Ak d) Redresr

FORKLFT OPERATRL SINAV SORULARI 1.GRUP

2

28) Dinamonun rettii elektrik hangi durumda kesilir?

a) Ak dearj olunca c) Kay koptuunda b) Kay gergin olduunda d) Redresr

29) Su kaynatarak hararet yapm bir motora ne eit su konulur?

a) Kaynar su c) Souk su b) Ilk su d) Konulmaz

30) Hararet yapm bir forklift iin hangi nlem alnmaldr?

a) Rlantide altrlmaldr b) Motor Durdurulmaldr c) Yksek hz devresinde altrlmaldr d) Hemen su konulmaldr

31) Ak ok su azaltyor ve sigortalar da sk sk atyor ise hangi eleman arzal olabilir?

a) Enjektr c) Reglatr (konjektr) b) Su pompas d) Termostat

32) Vantilatr kay kopmas ya da gevemesi ne sorun karabilir?

a) Dinamo almaz c) Hararet yapar b) Su pompas almaz d) Hepsi dorudur

33) Lastik havalar dk bir ara iin hangisi dorudur?

a) Direksiyon hafifler c) Fren tutmaz b) Hz art yapar d) Direksiyon zorlar

34) Dizel motor hava yapm ise sebebi ne olabilir?

a) Su azalmtr b) Motor ya eksiktir c) Mazot dk seviyede ihmal edilmitir d) Karbratrde yakt kalmamtr

35) Dizel bir motorun yakt sisteminde yakt hava ierisine enjekte eden aralar nelerdir?

a) Enjektrler c) Bujiler b) Konjektr d) Supaplar

36) Forklift motoru egzozundan siyah duman kmas neyi gsterebilir?

a) Benzin kirlidir c) Motor ya yakyordur b) Hava filtresi tkaldr d) Mazot kirlidir

37) LPG ya da benzinli forklift iin kn erken altrma devresi hangisidir?

a) Jigle devresi c) Kap devresi b) Rlanti devresi d) Turbo

38) Her hangi bir arza olduunda ne yaplmaldr?

a) Tamir edilmelidir b) Rapor edilip amire bildirilmelidir c) Kk kazalar nemli deildir d) Yardm alnarak tamir edilmelidir

39) Dizel motorda kn silindir iine alnan havay stan elemanlar nelerdir?

a) Jigle kelebei c) Kzdrma bujileri b) Rlanti devresi d) Turbo

40) Dizel bir motorda 1. Zamanda (emme zaman) silindire ne emilir?

a) Hava ile benzin karm c) Mazot hava karm b) Mazot d) Yalnzca hava

41) Yk istiflerken aadakilerden hangisi gz nnde tutulmaldr?

a) Tavan, geit ykseklikleri ve kprleri b) Forkliftin kapasitesini c) Gr mesafesini d) Hepsi

42) Aadakilerden hangisi hidrolik sistem arzas yaratabilir?

a) Pistonlara dardan gelebilecek keskin alet darbeleri

b) Pistonlar strok sonuna kadar ap zorlamak c) Ar yk altnda brakmak-ar yk almak d) Hepsi hidrolik arzaya sebeptir

43) Aadakilerden hangisi tekerlekli makinede sakncal bir harekettir?

a) Rampalarda yanlamasna almak b) Toprak zeminde almak c) Rampalarda Aa-Yukar allmal d) Hibiri

44) Aadakilerden hangisi kesinlikle yaplmaz?

a) Hacimli yklerin tanmas b) Hafif ykler tanmas c) Tek atalla yk tanmas d) Lastik -kauuk tanmas

45) Forkliftle hacimli yk tanmas gerekiyor ise nasl hareket edilir?

a) Geri gidilir c)Operatrn arzusuna baldr b) ne gidilir d) Hacimli yk tanmaz

46) Ykl forkliftin meyilli yolda ini pozisyonu nasl olmaldr?

a) Dikkatli olunur, yn nemli deildir b) Geri ynde fren kontroll gidilir c) Tilt ederek ne gidilir d) Yardmc ile ileri gidilir

47) Forkliftin kapasitesini aan yk nasl tanr?

a) Tanmaz b) Arkaya insan takviyesi yaplr c) Arkaya bir miktar arlk ilave edilir d) Vites klterek tanr

48) Ykl forklift rayl yoldan nasl gemelidir?

a) Geri geri gitmelidir c) Dz gemelidir b) apraz gemelidir d) Gememelidir

49) Forklift ak s arj edilirken aadakilerden hangisi emniyet kural olarak arttr?

a) Ak eleman kapaklar ak olmaldr b) Ak dolarken banda beklenmelidir c) Akye su konulur d) Akye asit takviye edilir

50) Forklifti park ederken nelere dikkat edilmelidir?

a) atallar yere indirilmelidir b) El freni ekili olmaldr c) Meyilli yerlerde takozlanmaldr d) Hepsi dorudur

*** TEST BTT ***

LTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ.