162
1 st Grading MUSIKA IV Date: ___________ I. Mga layunin: Naaawit nang wasta ang "Lupang Hinirang". Nasasabi kung paano dapat awitin ang Pambansang Awit ng Pilipinas. Naipapakita sa pamamagitan ng kilos at pag-uugali ang tunay na pagpipitagan sa watawat ng Pilipinas. II. Paksang-Aralin: Awit: "Lupang Hinirang" Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "Lupang Hinirang" Instrumentong pantano III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang "Salamat Po, Panginoon" at bigyang halaga ang pamamaraan ng pag-awit nito. 2. Itanong: a. Kailan natin dapat awitin ang awit na ito? b. Ano ang isinasaad ng awit? c. Paano ita dapat awitin? Sakit? B. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan kung paano maipapakita ang pagmamahal sa bayan at pagpipitagan sa watawat ng Pilipinas. 2. Itanong: a. Paano mo maipakikita ang iyong pagmamahal sa bayan? b. Ano ang sagisag ng ating bayan? c. Paano maipakikita ang pagpipitagan sa watawat ng Pilipinas? d. Ano ang pamagat ng Pambansang Awit ng Pilipinas? 3. Ipabasa sa mga bata ang mga titik ng "Lupang Hinirang" at tiyaking wasto ang kanilang pagbigkas ng bawat salita. Lupang Hinirang 1

1st grading 4th grading musika

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1st grading 4th grading musika

1st Grading MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga layunin: Naaawit nang wasta ang "Lupang Hinirang". Nasasabi kung paano dapat awitin ang Pambansang Awit ng Pilipinas. Naipapakita sa pamamagitan ng kilos at pag-uugali ang tunay na

pagpipitagan sa watawat ng Pilipinas.

II. Paksang-Aralin: Awit: "Lupang Hinirang" Mga Kagamitan:

Iskor ng awit na "Lupang Hinirang" Instrumentong pantano

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Ipaawit sa mga bata ang "Salamat Po, Panginoon" at bigyang halaga ang pamamaraan ng pag-awit nito.

2. Itanong: a. Kailan natin dapat awitin ang awit na ito? b. Ano ang isinasaad ng awit? c. Paano ita dapat awitin? Sakit?

B. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan kung paano maipapakita ang pagmamahal sa bayan at

pagpipitagan sa watawat ng Pilipinas. 2. Itanong:

a. Paano mo maipakikita ang iyong pagmamahal sa bayan? b. Ano ang sagisag ng ating bayan? c. Paano maipakikita ang pagpipitagan sa watawat ng Pilipinas? d. Ano ang pamagat ng Pambansang Awit ng Pilipinas?

3. Ipabasa sa mga bata ang mga titik ng "Lupang Hinirang" at tiyaking wasto ang kanilang pagbigkas ng bawat salita.

Lupang Hinirang Sabihin sa mga batang makinig na mabuti habang inaawit mo ang "Lupang Hinirang". Pagkatapos ay sila naman ang paawitin mo. Ituro ang awit sa pamamaraang pagagad kung sakaling nahihirapan sila sa pag-awit.

C. Pagsasanay: 1. Sanayin ang mga bata sa pag-awit ng "Iupang Hinirang". 2. Patayuin sila nang tuwid, nakalagay ang kanang kamay sa kaliwang

dibdib at nakatingin sa watawat habang inaawit ang Pambansang Awit ng Pilipinas.

1

Page 2: 1st grading 4th grading musika

D. Pagpapahalaga: 1. Tumabi sa mga bata sa tuwing magkakaroon ng pagtataas o

pagbababa ng watawat. Tiyaking sinusunod ng mga bata ang lahat ng natutuhan sa pagbibigay pitagan sa watawat ng Pilipinas.

2. Muling ituro ang mga bahagi ng awit na hindi nila gaanong alam.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na

"Lupang Hinirang" na sinusunad ang lahat ng natutuhan sa pagbibigay pitagan sa watawat ng Pilipinas.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Lupang Hinirang" at laging awitin ng

may paggalang sa tamang pagkakataan.

2

Page 3: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Nadarama ang pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig Nagagamit ang anumang kilos ng katawan sa pagdama ng pulso

ng tunog na naririnig at hindi naririnig

II. Paksang-AralinPulso (Beat)Mga Kagamitan:

Tsart - Iskor ng "Rain, Rain Go Away!"

III.PamamaraanA. Pagbabalik Aral

Pag-usapan ang ritmo at gayahin ang tunog at kilos ng mga bagay na may ritmo. Sabihin:

Gayahin at ulit-ulitin ang huni 0 awit ng ibon. Ipakita mo nga sa klase ang ritmo ng mga gumagalaw na bagay. Hayaang ulit-ulitin ng mga bata ang ritmo Iparinig mo nga ang ritmo ng mga bagay na tumitibok at naririnig. Hayaang ulit-ulitin ng mga bata ang ritmong narinig

B. Paglalahad1) Ipadama sa mga bata ang pulso sa pamamagitan ng pagkilos. 2) Pagmartsahin ang mga bata at bilangan ng isa,

dalawa, isa, dalawa o kaya ay kaliwa, kanan, kaliwa, kanan

3) Ipapansin sa mga bata ang regular na bagsak ng kanilang mga paa habang nagmamartsa.

4) Ipabigkas sa mga bata ang "Twinkle, Twinkle. Little Star," at pasabayan ng martsa.

5) Ituro ang awit na "Rain, Rain, Go Away" sa pamamaraang pagagad.

6) Ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain, Go Away", at ipagawa ang mga sumusunod habang umaawit. a. Pagpalakpakhabang umaawit. b. Pagguhit sa hangin c. Pagguhit sa papel o pisara

7) Pagbukud-bukurin ang mga iginuhit na pulso ayon sa sukat (measure). Gumamit ng panghati (bar line). Gawin habang nagpapaliwanag.

C. Paglalahat1) Ipaawit na muli sa klase ang "Rain, Rain ... " habang itinuturo ng

3

Page 4: 1st grading 4th grading musika

isang bata ang mga pulso na nakaguhit sa plsara. 2) Ganyakin ang klaseng magbigay ng paglalagom ng kanilang

natutuhan tungkol sa pulso. 3) Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:

1. Ano ang pulso? 2. Saan mo maihahalintulad ang pulso? 3. Paano mo maikikilos ang iyong katawan ayon sa pulso?

4) Pabigkasin ang mga bata ng isang tugma at pasabayan ng kilos ng katawan upang maipadama ang pulso.

5) Paawitin ng isang awit ang mga bata at sabayan ng kilos ng katawan upang maipadama ang pulso.

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Rain,

Rain Go Away",

V. Takdang Aralin:Kabisaduhing mabuti ang awit na "Rain, Rain Go Away".

4

Page 5: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Natutukoy ang mabibigat at magagaan na pulso Nailalagay sa wastong lugar ang panandang diin (>) ayon sa

nadamang bigat ng tunog na narinig

II. Paksang-AralinDiinMga Kagamitan:

Tsart - iskor ng awit na "Rain, Rain, Go Away"

III.PamamaraanA. Pagbabalik Aral

1. Ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain, Go Away". Pag-usapan ang tungkol sa pulso at pakilusin ang mga bata ayon sa pulso habang umaawit.

B. Paglalahad1. Linangin at ipadama sa mga bata ang diin.2. Muling ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain ... " habang

isinusulat ng guro ang pulso ng awit sa pisara. 3. Tiyaking magkakatulad at regular ang pagpalakpak ng mga batao 4. Ilagay ng guro ang panandang diin habang ipinapalakpak ng mga

bata

C. Paglalahat1. Ganyakin ang klase na gumawa ng paglalahat para sa aralin.

Ipasagot ang mga sumusunod: a. Ano ang diin? b. Paano nagkakaiba ang diin at pulso? c. Saan matatagpuan ang diin ng awit?

D. Pagsasanay1. Paawitin ng isang awit ang mga bata o pabigkasin ng isang tugma

na natutuhan na habang ipinapalakpak ang pulso at diin.

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Rain,

Rain Go Away" ng may wastong diin.

V. Takdang Aralin:

5

Page 6: 1st grading 4th grading musika

Kabisaduhing mabuti ang awit na "Rain, Rain Go Away" ng may wastong diin.

6

Page 7: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkatpangkat ng

mga tunog sa dalawahang sukat Natututuhan at naaawit nang wasto ang "Tayo'y Umawit" Nakakikilos ayon sa metrong dalawahan

II. Paksang-AralinMetrong DalawahanMga Kagamitan:

Tsart - iskor ng "Tayo'y Umawit"

III.PamamaraanA. Pagbabalik Aral

1. Ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain, Go Away". Pag-usapan ang tungkol sa pulso at pakilusin ang mga bata ayon sa pulso habang umaawit.

2. Ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain ... " at pakilusin sila ayon sa pulso at diin ng awit.

3. Pag-usapan ang mga simbolo at panandang napag-aralan tulad ng: diin, sukat at panghati.

B. Paglalahad1. Ganyakin ang mga bata sa pag-aaral ng isang bagong awit, ang

"Tayo'y Umawit". 2. Itanong:

a. Ano ang maaari mong gawin kung ikaw ay nalulumbay 0 walang magawa?

b. Anu-ano ang naidudulot ng awit sa isang tao? 3. Ituro ang "Tayo'y Umawit" sa pamamaraang pagagad. Hayaang

nakikita ng mga bata ang lskor habang itinuturo ang awit 4. Ulit-ulitin ang pag-awit hanggang matutuhan ng mga bata ang

awit. 5. Pag-usapan ang gamit ng palakumpasan sa metrong dalawahan. 6. Itanong:

a. Ano ang palakumpasan ng awit? b. Bumilang ayon sa metrong"dalawahan. c. Iang pulso mayroon ang bawat sukat sa metrong dalawahan?

C. Paglalapat 1. Gumawa ng paglalagom tungkol' sa araHn.

a. Isulat ang pulso ng awit na natutuhan. b. Pagpangkat-pangkatin ang mga tunog o pulso sa dalawahan

sa pamaIriagitan ng panghati.7

Page 8: 1st grading 4th grading musika

c. Lagyan ng diin sa taniang lugar. d. Bumilang ng dalawahan habang itinuturo ang pulso ng awit. e. Ipala-pak ang diin ng hulwarang ritmo:

D. Paglalahat1. Itanong:

a. Ano ang metl'ong dalawahan? b. Paano inaawit ang mga awit sa metrong dalawahan?

E. Pagsasanay1. Muling ipaawit ang "Tayo'y Umawit". 2. Ipagawa sa mga bata ang mga sumusunod:

a. Ipalakpak ang pulso ng awit habang umaawit. b. Magmartsa ayon sa pulso habang umaawit. c. Ipadyak ang diin habang umaawit.

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Tayo'y

Umawit".

V. Takdang Aralin:Kabisaduhing mabuti ang awit na "Tayo'y Umawit".

8

Page 9: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkatpangkat ng mga

tunog sa tatluhang sukat Naaawit nang wasto ang "Bahay Kubo"

II. Paksang-AralinMetrong TatluhanMga Kagamitan:

Tsart - iskor ng "Bahay Kubo"

III.PamamaraanA. Pagbabalik-aral

1. Ipaawit ang "Tayo'y Umawit" at pakilusin ang mga bata ayon sa pulso at diin.

2. Pag-usapan ang metro at palakumpasan ng awit. 3. Itanong:

a. Ano ang palakumpasan ng "Tayo'y Umawit"? b. Ilang bilang mayroon ang bawat sukat? c. Ilang pulso ang madarama sa bawat sukat?

B. Paglalahad1. Ganyakin ang mga bata sa patuloy na pag-awit. 2. Tiyakin na laging katamtaman ang labas ng kanilang tinig at

maayos at maingat ang pag-awit upang maabot ang wastong nota. Ilahad ang iskor ng awit na "Bahay Kubo" at pag-usapan ang mga simbolo ng awit.

C. Paglalahat1. Itanong

a. Ano ang metrong tatluhan? b. Ano ang gamit nito sa isang awit?

D. Paglalapat1. Gumawa ng paglalagom tungkol sa aralin

a. Isulat ang pulso ng awit b. Pagpangkat-pangkatin ang mga pulso sa tatluhan sa

pamamagitan ng panghati. c. Lagyan ng diin sa tamang lugar.

E. Gawaing Upuan1. Pagpangkat-pangkatin ang sumusunod na mga pulso ayon sa

metrong tatluhan at lagyan ng diin.

9

Page 10: 1st grading 4th grading musika

2. Humandang iparinig sa klase ang pulso at diin ng hulwarang ritmo na ginawa.

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Bahay

Kubo"

V. Takdang Aralin:Kabisaduhing mabuti ang awit na "Bahay Kubo"

10

Page 11: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkatpangkat ng mga

tunog sa apatang sukat Naaawit nang maayos ang awit na "Sa Likod Bahay" N akakikilos ayon sa metrong apatan

II. Paksang-AralinMetrong ApatanMga Kagamitan:

Tsart - iskor ng "Sa Likod Bahay"III.Pamamaraan

A. Pagbabalik-aral1. Awitin ang "Tayo'y Umawit" at "Bahay Kubo". 2. Pag-usapan- ang tungkol sa metrong dalawahan at metrong

tatluhan. 3. Pakilusin ang mga bata ayon sa metrong dalawahan habang

inaawit ang "Tayo'y Umawit". 4. Pakilusin ang mga bata ayon sa metrong tatluhan habang inaawit

ang "Bahay Kubo". 5. Ipapalakpak sa mga bata ang mga sumusunod na hulwarang

ritmo: B. Paglalahad

1. Ituro nang pagagad ang awit na "Sa Likod Bahay". 2. Ituro ang awit nang payugtu-yugto.3. Itanong sa mga bata ang mga sumusunod kapag natutuhan na

nila ang awit.a. Anu ang palakumpasan ng awit na “Sa Likod Bahay”?b. Ano ang metro ng awit?c. Ilang pulso ang nadarama ninyo sa isang sukat?

C. Paglalapat1. Ipagawa sa mga bata ang mga sumusunod:

a. Pumalakpak ayon sa pulso habang umaawit.b. Magmartsa ayon sa pulso habang umaawit.c. Ipadyak ang diin habang nagmamartsa.d. Isulat ang pulso sa hangin.e. Isulat ang pulso sa pisara at pagpangkatpangkatin sa apatang

sukat.2. Ipabigkas sa mga bata ang bilang sa halip na paggalaw ayon sa

pulso.D. Paglalahat

1. Itanong11

Page 12: 1st grading 4th grading musika

a. Ano ang metrong apatan?b. Paano inaawit ang mga awit sa metrong apatan?

E. Pagpapahalaga1. Ilang pulso sa isang sukat mayroon ang metrong apatan?2. Bumilang ayon sa metrong apatan.3. Ano ang palakumpasan ng metrong apatan?4. Lagyan ng panandang diin ang awit na natutuhan.5. Paano ginagamit ang panghati?

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sa

Likod Bahay"

V. Takdang Aralin:Kabisaduhing mabuti ang awit na "Sa Likod Bahay"

12

Page 13: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Nailalarawan ang pulso sa anyong "quarter note" at "quarter rest" Natututuhan at naaawit nang wasto ang "Ang Pusa Ko" Nabibigkas ang titik ng awit ayon sa hulwarang ritmo nito. Nasusunod ang panandang "quarter rest" Naibibigay ang tunog ng hulwarang ritmo sa pamamagitan ng

iba't ibang kilos ng katawan

II. Paksang-Aralin“Quarter Note “at “Quarter Rest” (Nota at Pahinga)Mga Kagamitan:

Tsart - iskor ng "Ang Pusa Ko"

III.PamamaraanA. Pagbabalik-aral

1. Ilahad ang iskor ng awit at ipaawit sa mga bata ang "Ang Pusa Ko". Pag-usapan ang mga elemento ng musika na natutuhan na. Itanong: a. Ilang pulso mayroon ang isang sukat ng awit na "Ang Pus a

Ko"? b. Ilang sukat mayroon ang awit? c. Bumilang ayon sa pulso ng awit. Ano ang palakumpasan ng

awit? B. Paglalahad

1. Pag-usapan ang mga alagang hayop ng mga bata.Itanong:a. Anu-ano ang mga alaga ninyong hayop?b. Paano mo ipinakikita ang iyong pagmamahal sa iyong alagang

hayop?c. Paano nakatutulong sa atin ang mga alagang hayop?

2. Ituro sa pamamaraang pagagad ang awit.3. Itanong ang mga sumusunod kapag natutuhan na ang awit.

a. Nasa anong palakumpasan ang awit?b. Ilang pulso mayroon ang isang sukat?

C. Paglalahat1. Itanong:

a. Ano ang “quarter note”?b. Ano ang pagkakaiba ng “quarter note” sa “quarter rest”?c. Ilang bilang ang tinatanggap ng bawat isa?

D. Pagpapahalaga1. Itanong:

13

Page 14: 1st grading 4th grading musika

a. Ilang bilang ang tinatanggap ng bawat isang quarte note?b. Iguhit ang quarter note.c. Iguhit ang quarter rest.

IV. Pagtataya:

Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Ang Pusa Ko"

V. Takdang Aralin:Kabisaduhing mabuti ang awit na "Ang Pusa Ko"

14

Page 15: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Naipakikita na ang dalawahang tunog na magkasingtagal ang

haba ay maaaring katumbas ng isang pulso. Naisasagawa sa pamamagitan ng pag-awit, pagbigkas, pagkilos

o pagtugtog ang dalawahang tunog na magkasingtagal ang haba katumbas ng isang pulso.

Naisusulat ang dalawang magkasintagal ang habang tunog na katumbas ng isang pulso sa anyong eighth note.

II. Paksang-AralinAwit: “Laging Mag-iingat”Eight Note Mga Kagamitan:

Tsart - iskor ng "Laging Mag-iingat"

III.PamamaraanA. Pagbabalik-aral

1. Awitin ang "Laging Mag-ingat" at pag-usapan ang mga elemento ng musikimg natutuhan na habangnakalahad ang iskor ng awit. Itanong: a. Ilang pulso mayroon ang isang sukat sa awit na "Laging Mag-

ingat"? b. Ilang sukat mayroon ang 'awit? c. Bumilang ayon sa pulso ng bawat sukat. d. Ano ang palakumpasan ng awit?

B. Paglalahad1. Ipasuri sa mga bata ang mga notang ginamit sa "Laging Magingat"

at ipakilala ang "eighth note". 2. Ipapalakpak o ipabigay sa mga bata ang halaga ng mga

sumusunod na nota. 3. Itanong

a. Ilang pulso o bilang mayroon ang isang sukat? b. Ilang "eighth note" mayroon sa isang sukat?c. Ilang "eighth note" ang dapat ipalakpak sa isang bilang?

Upang maging madali ang pagbibigay halaga sa "eighth note" ay sabihin natin ang pantig na "di" sa bawat nota

C. Paglalahat1. Itanong

a. Ano ang eight note?b. Ilang bilang ang tinatanggap ng bawat isa?

D. Paglalapat15

Page 16: 1st grading 4th grading musika

a. Muling ipaawit sa mga bata ang awit na “Laging Mag-ingat". b. Ipapalakpak sa mga bata ang pulso habang umaawit. c. Ipapalakpak ang bawat nota habang umaawit. d. Muling hatiin sa dalawang pangkat ang mga batao Ipapalakpak sa

isang pangkat ang pulso at sa isa ay ang bawat nota habang umaawit.

IV. Pagtataya:Hatiin sa dalawang pangkat ang mga bata. Ipapalakpak sa isang

pangkat ang pulso at sa isa aya ng bawat nota habang umaawit.

V. Takdang Aralin:Kabisaduhing mabuti ang awit na "Ang Laging Mag-iingat"

16

Page 17: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Nasasabi ang kahulugan at kahalagahan ng melodiya Natutukoy ang matataas at mabababang nota Nakaaawit nang maayos at wasto upang maunawaan at madama

ang daloy ng himig Natututuhan ang awit na "Up And Down"

II. Paksang-AralinAwit: “Up and Down”Mga Kagamitan:

Tsart - iskor ng "Up and Down"

III.PamamaraanA. Paghahanda

1. Magsimula sa pagsasanay sa tinig - (2 minuto) 2. Sabihin:

Mga bata, paano ang huni ng lamok sa ating tainga? Gayahin nga natin - "Nu _ _ _" (himig ng mataas na “do”) Ulitin Row One Row Two Lahat Tayo

B. Paglalahad1. Ituro ang "Up and Down" sa pamamaraang pagagad2. Ipaawit na muli sa mga bata ang buong awit. 3. Ipaliwanag na ang mga awit ay binubuo ng mga simbolong

inihanay sa limguhit. 4. Pag-usapan ang mga uri ng nota na ginamit sa awit. 5. Ipakilala sa mga bata ang salitang "melodiya". Sabihin sa kanila

na ang himig na naririnig nila sa pag-awit ay tinatawag na "melodiya"

C. Paglalahat1. Ganyakin ang klaseng magbigay ng paglalagom sa kanilang

natutuhan sa aralin.2. Itanong:

a. Anu-anong uri ng nota ang matatagpuan sa awit? b. Ano ang nagbibigay tono o himig sa awit? c. Anu-anong uri ng nota ang bumubuo sa melodiya? d. Ano ang melodiya?e. Ano ang gamit ng melodiya?

D. Pagsasanay17

Page 18: 1st grading 4th grading musika

1. Muling ipaawit ang "Up And Down". 2. Awitin ang melodiya sa pamamagitan ng pantig na . "ma".

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Up

and Down"

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Up and Down"

18

Page 19: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Naaawit ang so-fa silaba ng mga notang papataas, papababa,

palaktaw na papataas at pababa at mga notang inuulit ang tunog ng awit na natutuhan na

Nasasabi ang kahulugan at kahalagahan ng melodiya Natutukoy ang matataas at mabababang nota Nakaaawit nang maayos at wasto upang maunawaan at madama

ang daloy ng himig

II. Paksang-AralinAwit: “So-fa silaba”Mga Kagamitan:

Tsart - iskor ng “So-fa silaba”

III.PamamaraanA. Pagbabalik-aral

1. Bigyan ang mga bata ng pagsasanay sa tinig. 2. Ipaawit sa mga bata ang "Up And Down" at pag-usapan ang

tungkol sa melodiya ng awit. 3. Itanong:

a. Ana ang meladiya? b. Paana ita nabubua? c. Magbigay nga ng halimbawa.

B. Paglalahad1. Ipaulit ang "Up and Down.

Tiyaking nakasulatsa ilalim ng bawat nota ang mga so-fa silaba. Ito na ang simula ng pagpapakilala sa m:ga nota kasabay ang tono o himig na angkin ng mga ito.

2. Kapag natutuhan na ng mga bata ang awit ay ipaawit sa kanila ang mga so-fa silaba na nasa ibaba ng bawat nota.

3. Pasimulan ang pagpapakilala sa so-fa silaba. 4. Sabihin:

a. Ang so-fa silaba ay binubuo ng walong nota. a. Ito ang papataas na himig ng so-fa silaba. (Ipakita ang tsart)b. Ito ang pababang himig ng so-fa silaba. (Ipakita ang tsart)

C. Paglalahat1. Iparinig sa mga bata ang papataas at pababang tono ng mga

nota. (Guro lamang ang aawit). 2. Muling ipaawit sa mga bata ang mga titik at so-fa silaba ng "Up

and Down" at pag:.usapan ang mga bagay na makakatulong

19

Page 20: 1st grading 4th grading musika

upang makapagbigay ang mga bata ng kanilang konsepto tungkol sa so-fa silaba.

D. Pagsasanay 1. Muling ipaawit sa mga bata ang so-fa silaba ng natutuhang awit

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa dalawa at ipaawit nang wasto ang awit na "So-

fa Silaba”

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "So-fa Silaba"

20

Page 21: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic sa paraang

pataas pababa inuulit palaktaw pahakbang Naaawit nang wasto ang isang awit na nasa iskalang pentatonic

II. Paksang-Aralin“Iskalang Pentatonic”Awit: “Ang Pamaypay”Mga Kagamitan:

Tsart - iskor ng "Ang Pamaypay"

III.PamamaraanA. Pagbabalik-aral

1. Pagsasanay sa tinig 2. Pag-awit ng "Ang Pamaypay" - titik at so-fa silaba 3. Pag-uusap tungkol sa iskalang pentatonic

B. Paglalahad1. Ipaawit sa mga bata ang iskalang pentatonic 2. Muling ipaawit ang so-fa silaba ng "Ang Pamaypay" 3. Pag-usapan ang direksyon at galaw ng mga nota sa awit. 4. Sabihin:

a. Ipaliwanag ang direksyon ng mga nota: sa unang sukat. sa pangalawang sukatsa pangatlong sukat sa pang-apat na sukat

b. Awitin ang mga notang sumusunod: ___ pataas ___ pataas / pababa___ pababa ___ palaktaw ___ inuulit

C. Paglalapat Awitin ang mga sumusunod na so-fa silaba ng iskalang

pentatonic at sabihin ang direksyon at galaw ng nota.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Ang

Pamaypay".21

Page 22: 1st grading 4th grading musika

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Ang Pamaypay"

22

Page 23: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor Naawit ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor sa paraang: pataas,

pababa, inuulit, palaktaw at pahakbang

II. Paksang-AralinIskalang MayorAwit: “Love Mother Earth”Mga Kagamitan:

Tsart ng Iskalang MayorTsart ng awit na "Love Mother Earth”

III.PamamaraanA. Panimulang Gawain

1. Pagsasanay sa tinig - Ipaawit ang "ma ha ha ha ha" 2. Pagsasanay sa himig 3. Pag-awit ng iba't ibang direksyon at galaw ng mga nota sa iskalang

mayor

B. Panlinang na Gawain1. Itanong kung ana ang kalagayan ng kapaligiran at mundo ayon sa

napag-aralan nila sa "Science and Health". 2. Pag-usapan ang mga pamainaraan ng pangangalaga sa kapaligiran

o sa mundo 3. Ilahad ang iskor ng awit na "Love MotherEarth" 4. Ituro ang awit sa pamamaraang pagagad.5. Pagsanayang awitin ang awit.

C. Paglalahat1. Itanong:

a. Ano ang “iskalan mayor”?b. Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa iskala mayor?

D. Pangwakas na Gawain1. Ganyakin ang mga bata na makagawa ng mga hulwarang

panghimig na ginagamitan ng mga notang kumikilos at gumagalaw sa ibat ibang direksyon.

2. Ipaawit ang mga likhang himig.

E. PagpapahalagaTingnan kung maayos na nagagawa ng mga bata ang sumusunod:

23

Page 24: 1st grading 4th grading musika

1. Naaawit ang so-fa silaba ng iskalang mayor na tama ang himig ng bawat nota

2. Nagagawa ang mga senyas nina Kodaly at Ward habang inaawit ang iskalang mayor

3. Naisusulat ang iskalang mayor nang walang tinutularan 4. Nagpapamalas ng pagmamahal sa sanlibutan at tumutulong sa

pagtatanim ng puno at paglilinis ng kapaligiran

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na “Love

Mother Earth”.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na “Love Mother Earth”.

24

Page 25: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Natutukoy kung ano ang lundayang tonong do (home tone) ng

iskalang mayor Naaawit nang wasto ang awit na "Tayo'y Magtipid"

II. Paksang-AralinAwit: “Tayo’y Magtipid”Mga Kagamitan:

Tsart - iskor ng awit na "Tayo’y Magtipid"Tsart ng iskalang mayor

III.PamamaraanA. Panimulang Gawain

1. Pagsasanay sa tinig - 2 minuto. 2. Pagsasanay sa himig - 4 na minuto. 3. Ipaawit ang iskalang mayor.4. Ipaawit ang "Love Mother Earth".

B. Panlinang na Gawain1. Pag-usapan ang mga kilos at galaw ng katawan kapag

sumasayaw. 2. Ituro ang awit na "Tayo'y Magtipid" sa pamamaraang pagagad.

Pasayawin ang mga bata kapag natutuhan na ang awit. 3. Isa-isang suriin ang bawat sukat ng awit at pag-usapan ang galaw

at direksyon ng mga nota. 4. Tawagin ang pansin ng mga bata sa huling tono at ipakilala ang

Lundayang Tono. 5. Sabihin:

a. Sa anong nota nagtatapos ang awit na "Tayo'y Magtipid"? b. Ang awit na ito ay nasa lundayang tonong "do ". c. Bakit kaya tinawag ang awit no, ito na nasa lundayang tonong "do"?

C. Paglalahat1. Itanong:

a. Ano ang lundayang tonong "do"? b. Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa lundayang tonong

"do"? D. Paglalapat

1. Muling ipaawit sa mga bata ang "Tayo'y Magtipid" 2. Ipakita sa mga bata ang.mga tsart ng mga natutuhang awit at

tukuyin ang mga awit na nasa lundayang tonong "do" 3. Ipaawit samga bata ang naturang mga awitin

E. Pagpapahalaga25

Page 26: 1st grading 4th grading musika

1. Natutukoy ba ng mga bata ang iba pang mga awit na nasa lun 2. Wasto ba ang pagkakaawit ng himig? 3. Maayos ba ang kanilang pag-upo o pagtayo kapag umaawit? 4. Napahalagahan ba nilalaman ng awit?

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Tayo’y

Magtipid”

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Tayo’y Magtipid”

26

Page 27: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Natutukoy ang ngalang pantono ng mga guhit at puwang ng

limguhit. Nasasabi kupg ano ang ngalang pantono

II. Paksang-AralinAwit: “Mga Ngalang Pantono”Mga Kagamitan:

Larawan ng Limguhit

III.PamamaraanA. Panimulang Gawain

1. Ipaawit sa mga bata ang "Dance and Sing" 2. Pag-usapan kung ano ang lundayang tonong "do" 3. Pag-usapan ang mga katangian at gamit ng limguhit. 4. Sabihin:

a. Ano ito? (Ipakita ang larawan ng limguhit? b. Ano ang gamit ng limguhit? c. Ilang linya mayroon ang limguhit? d. Ilang puwang mayroon ang limguhit?

B. Panlinang na Gawain1. Ipakilala ang mga ngalang pantono sa limguhit.

Sabihin: a. Bawat puwang ng limguhit ay may kaukulang pangalang titik, ang

F, A, C, E. 2. Isulat ang mga titik sa mga puwang ng limguhit.

Sabihin: a. Kung babasahin mula sa unang puwang pataas ay "FACE". b. Ang bawat linya ng limguhit ay mayroon ding c. kaukulang titik, ang "E, G, B, D, F"

C. Paglalahat1. Itanong:

a. Ano ang ngalang pantono? b. Saan ginagamit ang mga ito? c. Anu-ano ang ngalang pantono ng bawat linya? d. Anu-ano ang ngalang pantano ng bawat puwang? e. Ano ang leger line?

IV. Pagtataya: 27

Page 28: 1st grading 4th grading musika

Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit sa mga bata ang “Dance and Sing”

V. Takdang Aralin: Gumawa ng paglalagom tungkol sa kanilang natutuhan sa limguhit.

28

Page 29: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Nababasa ang mga nota sa tunugang "C" Naaawit nang wasto ang himig ng awit na "Martsa" PAKSA

“Tunugang C”

II. Paksang-AralinTunugang CMga Kagamitan:

Tsart - iskor ng awit na "Martsa"Iskalang MayorTsart ni Ward

III.PamamaraanA. Panimulang Gawain

a. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. "nu" sa tono ng mataas na "do" b. Bigyan ang mga bata ng pagsasanay sa himig ng "Iskalang Mayor" c. Gamitin ang pamamaraang Kodaly sa pag-awit ng mga nota. Narito

ang mga hulwarang panghimig na maaaring pagsanayan.

B. Panlinang na Gawain 1. Ipakilala sa mga bata ang tandang tunugan2. Ilahad ang iskor ng “Martsa”3. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa tunugang "e" 4. Ituro ang awit na "Martsa" sapamamaraang "sight reading" o

pagbasa ng so-fa silaba. 5. Ipakilala sa mga bata ang nota sa "leger line" 6. Ipaawit sa mga bata ang titik ng buong awit. 7. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 8. Ipakilala sa mga bata ang doblihang panghati na tanda ng

pagtatapos ng awit.

C. Paglalahat1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan

tungkol sa Tunugang C. 2. Itanong:

a. Ano ang tunugang G? b. Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa tunugang G?

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na

“Martsa”29

Page 30: 1st grading 4th grading musika

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na “Martsa”

2nd GradingMUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga layunin: Naipapakita ang kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang menor.

II. Paksang-Aralin: Ang mga Iskalang Mayor at Menor , TX p. 25

Mga Kagamitan: Larawan ng “keyboard”Tunay na “keyboard”Ilustrasyon ng isang hakbang at kalahating hakbang ng nota

III. Pamamaraan: C. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. (2 minuto)

Gamitin ang mga pantig na “ya, ye, yi, yo, yu” na inangkupan ng mga tonong pataas nang pataas.

b. Pagbabalik-aral1. Ipaawit ang “Pilipinas Kong Mahal” at “Santa Clara”.2. Pag-usapan kung paano nagsisimula at nagwawakas ang isang awit. 3. Itanong:

a. Ano ang kaugnayan ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas? Magbigay ng halimbawa.

D. Panlinang na Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa Tunugang C: 2. Ipakita ang malaking larawan ng "keyboard" at ituro sa kanila ang iskalang kanilang

inaawit. 3. Ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa iskalang "C" Mayor. 4. Itanong:

Anu-ano ang bumubuo ng "keyboard" o tiklado? Saan matatagpuan ang pirmihang "do" o "fixed do"? Ilang hakbang ang pagitan ng do at re? (Ipapansin sa mga bata ang nilaktawang itim na tiklado). Ituloy hanggang sa makarating sa mataas na "do". '

5. Tipahin sa "keybpard" o awitin ang bawat pagitan ng mga nota upang masanay ang tainga ng mga bata sa pagkilala ng mga notang may isang hakbang o may kalahating hakbang na

30

Page 31: 1st grading 4th grading musika

pagitan. 6. Ipaliwanag kung paano nagagawa ang tunugang menor mula sa isang tunugang mayor. 7. Ipakita ang paglalarawan sa hagdan ng kalahati at isang hakbang upang lalong maunawaan

ng mga bata.

D. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor? Bakit menor ang tawag sa pangalawang iskala? Ano ang kaibahan ng isang buong hakbang sa kala hating hakbang na pagitan ng mga nota. Magbigay ng mga halimbawa.

E. Pangwawakas na Gawain: Pagsanayang awitin ang iskala mayor at iskalang menor at tandaan ang himig ng bawat isa.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Pilipinas kong mahal" at “Santa

Clara”

V. Takdang Aralin: Paano mo naipapakita ang kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang

menor?

31

Page 32: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Nasasabi ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor.

II. Paksang-Aralin: Ang mga Iskalang Mayor at Menor , TX p. 25

Mga Kagamitan: Larawan ng “keyboard”Tunay na “keyboard”Ilustrasyon ng isang hakbang at kalahating hakbang ng nota

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. (2 minuto)

Gamitin ang mga pantig na “ya, ye, yi, yo, yu” na inangkupan ng mga tonong pataas nang pataas.

b. Pagbabalik-aral1. Ipaawit ang “Pilipinas Kong Mahal” at “Santa Clara”.2. Pag-usapan kung paano nagsisimula at nagwawakas ang isang awit. 3. Itanong:

a. Ano ang kaugnayan ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas? Magbigay ng halimbawa.

B. Panlinang na Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa Tunugang C: 2. Ipakita ang malaking larawan ng "keyboard" at ituro sa kanila ang iskalang kanilang

inaawit. 3. Ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa iskalang "C" Mayor. 4. Itanong:

Anu-ano ang bumubuo ng "keyboard" o tiklado? Saan matatagpuan ang pirmihang "do" o "fixed do"? Ilang hakbang ang pagitan ng do at re? (Ipapansin sa mga bata ang nilaktawang itim na tiklado). Ituloy hanggang sa makarating sa mataas na "do". '

5. Tipahin sa "keybpard" o awitin ang bawat pagitan ng mga nota upang masanay ang tainga ng mga bata sa pagkilala ng mga notang may isang hakbang o may kalahating hakbang na pagitan.

6. Ipaliwanag kung paano nagagawa ang tunugang menor mula sa isang tunugang mayor. 7. Ipakita ang paglalarawan sa hagdan ng kalahati at isang hakbang upang lalong maunawaan

ng mga bata.

C. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor? Bakit menor ang tawag sa pangalawang iskala? Ano ang kaibahan ng isang buong hakbang sa kala hating hakbang na pagitan ng mga nota. Magbigay ng mga halimbawa.

32

Page 33: 1st grading 4th grading musika

D. Pangwawakas na Gawain: Pagsanayang awitin ang iskala mayor at iskalang menor at tandaan ang himig ng bawat isa.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Pilipinas kong mahal" at “Santa

Clara”

V. Takdang Aralin: Paano mo nasasabi ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor?

33

Page 34: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Naipapakita ang kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang menor

II. Paksang-Aralin: Ang mga Iskalang Mayor at Menor , TX p. 25

Mga Kagamitan: Larawan ng “keyboard”Tunay na “keyboard”Ilustrasyon ng isang hakbang at kalahating hakbang ng nota

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. (2 minuto)

Gamitin ang mga pantig na “ya, ye, yi, yo, yu” na inangkupan ng mga tonong pataas nang pataas.

b. Pagbabalik-aral1. Ipaawit ang “Pilipinas Kong Mahal” at “Santa Clara”.2. Pag-usapan kung paano nagsisimula at nagwawakas ang isang awit. 3. Itanong:

a. Ano ang kaugnayan ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas? Magbigay ng halimbawa.

B. Panlinang na Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa Tunugang C: 2. Ipakita ang malaking larawan ng "keyboard" at ituro sa kanila ang iskalang kanilang

inaawit. 3. Ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa iskalang "C" Mayor. 4. Itanong:

Anu-ano ang bumubuo ng "keyboard" o tiklado? Saan matatagpuan ang pirmihang "do" o "fixed do"? Ilang hakbang ang pagitan ng do at re? (Ipapansin sa mga bata ang nilaktawang itim na tiklado). Ituloy hanggang sa makarating sa mataas na "do". '

5. Tipahin sa "keybpard" o awitin ang bawat pagitan ng mga nota upang masanay ang tainga ng mga bata sa pagkilala ng mga notang may isang hakbang o may kalahating hakbang na pagitan.

6. Ipaliwanag kung paano nagagawa ang tunugang menor mula sa isang tunugang mayor. 7. Ipakita ang paglalarawan sa hagdan ng kalahati at isang hakbang upang lalong maunawaan

ng mga bata.

C. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor? Bakit menor ang tawag sa pangalawang iskala? Ano ang kaibahan ng isang buong hakbang sa kala hating hakbang na pagitan ng mga nota. Magbigay ng mga halimbawa.

34

Page 35: 1st grading 4th grading musika

D. Pangwawakas na Gawain: Pagsanayang awitin ang iskala mayor at iskalang menor at tandaan ang himig ng bawat isa.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Pilipinas kong mahal" at “Santa

Clara”

V. Takdang Aralin: Paano mo naipapakita ang iyong kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na

tunugang menor?

35

Page 36: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ngmga nota sa tunugang F mayor Nakaaawit sa tunugang F mayor Naaawit nang wasto ang "Sturdy Growing Tree"

II. Paksang-Aralin: Tunugang d menor, TX p. 33

Mga Kagamitan: Iskala ng d menor sa tsart Tsart ng awit na "Salidomay" d menor 2/4 mi TX p. 34 Pitch pipe Larawan ng "keyboard"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig Gamitin ang mga pantig na "hu hu hu" sa himig na "la-ti-do" pataas nang pataas.

2. Pagsasanay sa himig (Gamitin ang senyas sa kamay ni Kodaly o "scale chart" ni Ward) Mga mungkahing himig na pagsasanayan: d menor mi - so - mi - re - do - re – mi

mi - so - mi - re - la - mi mi - re - la - la

B. Pagbabalik-Aral1. Itanong:

Ano ang pagkakaiba ng tunugang mayor at menor? Paano nagagawa ang kaugnay na tunugang menor ng isang tunugang mayor? Ano ang iskalang menor?

2. Ipaawit sa mga bata ang "Sturdy Growing Tree" . 3. Ipaawit ang iskala sa tandang Tunugang F.

C. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang iskala sa tandang Tunugang F. 2. Pag-usapan kung paano gagawin ang kaugnay na tunugang menor ng Tunugang F mayor.

Itanong kung saan matatagpuan ang lundayang tonong "la" para sa iskalang dmenor. 3. Isulat sa pisara ang iskala ng tunugang d menor. 4. Ilahad ang larawan ng "keyboard" at ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa d

menor kung umaayon sa huwarang menor. 5. Ituro ang awit na"Salidomay" sa pamamaraang "sight reading". Pag-usapan ang nilalaman

ng awit.

D. Pagsasanay: 1. Ipasulat ang iskala ng tunugang F Mayor nang walang parisan.

36

Page 37: 1st grading 4th grading musika

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree”

V. Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang iyong kasanayan sa pag-awit at pagbasa ngmga nota sa tunugang F

mayor?

37

Page 38: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Nakaaawit sa tunugang F mayor

II. Paksang-Aralin: Tunugang F Mayor, TX p. 31Awit: “Sturdy Growing Tree”, TX p. 32

Mga Kagamitan: Iskala ng F mayor sa tsart Tsart ngawit na "Sturdy Growing Tree" "Keyboard" o larawan nito

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Pagsasanay sa tinig Pagsanayan ang mga pantig na "ma-me-mi-mo-mu" sa iisang tono. Itaas

nang kala-kalahating tono sa tuwing uulitin at ibaba nang kala-kalahating tono pag nakaabot na sa F

2. Pagsasanay sa himig Pagsanayan ang sumusunod na mga himig.

F - do - so - do - so - fa - mi - re fa - mi - re - do - ti - so

re - so - la - ti - do - re - so

B. Pagbabalik-aral 1. Itanong/Sabihin:

Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor

C. Panlinang na Gawain:1. Ituro ang awit na "Sturdy Growing Tree" sa pamamaraang "sight reading" 0 pagbasa ng so-fa

silaba.

2. Ipaawit sa mga bata ang buong awit.

3. Pag-usapan ang nilalaman ng awit.

D. Paglalahat: 1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa tunugang F mayor

E. Pagsasanay: 1. Pagsanayang awitin ang “Saturday Growing Tree” sa so-fa silaba at sa mga titik nito.

IV. Pagtataya:

38

Page 39: 1st grading 4th grading musika

Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree”

V. Takdang Aralin: Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa

tunugang F mayor?

39

Page 40: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Naaawit nang wasto ang "Sturdy Growing Tree"

II. Paksang-Aralin: Tunugang F Mayor, TX p. 31Awit: “Sturdy Growing Tree”, TX p. 32

Mga Kagamitan: Iskala ng F mayor sa tsart Tsart ngawit na "Sturdy Growing Tree" F 2/4 do TX p. 32 Pitch pipe "Keyboard" o larawan nito

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Pagsasanay sa tinig Pagsanayan ang mga pantig na "ma-me-mi-mo-mu" sa iisang tono. Itaas

nang kala-kalahating tono sa tuwing uulitin at ibaba nang kala-kalahating tono pag nakaabot na sa F

3. Pagsasanay sa himig Pagsanayan ang sumusunod na mga himig.

F - do - so - do - so - fa - mi - re fa - mi - re - do - ti - so

re - so - la - ti - do - re - so

B. Pagbabalik-aral 1. Itanong/Sabihin:

Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor

C. Panlinang na Gawain:1. Ituro ang awit na "Sturdy Growing Tree" sa pamamaraang "sight reading" 0 pagbasa ng so-fa

silaba.

2. Ipaawit sa mga bata ang buong awit.

3. Pag-usapan ang nilalaman ng awit.

D. Paglalahat: 1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa tunugang F mayor

E. Pagsasanay: 1. Pagsanayang awitin ang “Saturday Growing Tree” sa so-fa silaba at sa mga titik nito.

IV. Pagtataya:

40

Page 41: 1st grading 4th grading musika

Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree”

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Sturdy Growing Tree” at pagsanayang awitin ito sa F mayor

41

Page 42: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang d menor Nakababasa/nakaaawit sa tunugang d menor Natutukoy ang d menor na katugong tunugang menor ng F mayor

II. Paksang-Aralin: Tunugang d menor, TX p. 33

Mga Kagamitan: Iskala ng F mayor sa tsart Tsart ngawit na “Sturdy Growing Tree” F 2/4 do TX p. 32 Pitch pipe “Keyboard” o larawan nito

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Pagsasanay sa tinig Pagsanayan ang mga pantig na “ma-me-mi-mo-mu” sa iisang tono. Itaas

nang kala-kalahating tono sa tuwing uulitin at ibaba nang kala-kalahating tono pag nakaabot na sa F

2. Pagsasanay sa himig Pagsanayan ang sumusunod na mga himig.

F - do - so - do - so - fa - mi - re fa - mi - re - do - ti - so

re - so - la - ti - do - re - so

B. Pagbabalik-aral 1. Itanong/Sabihin:

Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor

C. Panlinang na Gawain:1. Ituro ang awit na "Sturdy Growing Tree" sa pamamaraang "sight reading" o pagbasa ng so-fa

silaba.

2. Ipaawit sa mga bata ang buong awit.

3. Pag-usapan ang nilalaman ng awit.

D. Paglalahat: 1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa tunugang F mayor

E. Pagsasanay: 1. Pagsanayang awitin ang “Saturday Growing Tree” sa so-fa silaba at sa mga titik nito.

42

Page 43: 1st grading 4th grading musika

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree”

V. Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang d menor?

43

Page 44: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang G mayor Nakaaawit sa tunugang G mayor Naaawit nang wasto ang "The Man on the Flying Trapeze"

II. Paksang-Aralin: Tunugang G Mayor, TX p. 35 .

Mga Kagamitan: Iskala ng G mayor sa tsart Tsart ng awit na "The Man on the Flying Trapeze" G 3/4 so TX p.37 . Pitch pipe

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Pagsasanay sa tinig

Mga pantig na "Mio-mio mi" sa himig na "do-mi-so-mi-do" pataas pababa sa iskala.

2. Pagsasanay sa himig Gamitin ang mga senyas sa kamay ni Kodaly. Mga mungkahing himig:

so - so - do - re - mi mi - mi - fa - la - re - re - re - do - la - soti - do - re - mi - re - do

B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang "Sturdy Growing Tree" at "Salidomay". 2. Pag-usapan ang tunugang F mayor at d menor. 3. Itanong:

Paano makikilala ang tunugang F mayor? Paano makikilala ang tunugang d menor? Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Saan matatagpuan ang lundayang tono sa d menor?

C. Panlinang na Gawain:1. Ipasuri sa mga bata ang iskala sa tunugang G mayor. 2. Itanong/Sabihin:

Saan makikita ang pangalang pantonong G sa limguhit? Ito ang lundayang tonG ng tunugang G. Dito matatagpuan ang "do" sa tunugang G mayor.

3. Ipakita sa mga bata ang tunugang G mayor sa "keyboard" 3. Sabihin/Itanong:

Suriin ang agwat ng mga nota. Sumusunod ba sa huwarang mayor ang pagitan ng mga nota? Bakit? Paano ginamit ang sustinido?

44

Page 45: 1st grading 4th grading musika

5. Ilahad ang iskala satunugang G mayor at ipaawit sa mga bata ang iskala. 6. Ituro ang awit na "The Man on the Flying Trapeze" sa pamamaraang pagagad. 7. Pag-usapan angnilalarawan ng awit.

D. Paglalahat: 1. Itanong: .

Ano ang G mayor? Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang G mayor?

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "The Man on the Flying Trapeze”

V. Takdang Aralin: 1. Ipasulat ang iskala ng tunugang G Mayor nang walang parisan. 2. Pagawain ang mga bata ng mga huwarang himig sa tunugang G at ipaawit ang kanilang nilikha.

45

Page 46: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e menor Nakabasa/nakaaawit sa tunugang e menor N atutukoy ang e menor na katugong tunugang menor ng G mayor Natutukoy ang lundayang tonong "la" (hometone) ng iskalang e menor Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibhan ng tunugang mayor sa tunugang menor Nakalilikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit

II. Paksang-Aralin: Tunugang e menor TX p. 38

Mga Kagamitan: Iskala ng e menor sa tsart Tsart ng awit na "Sipag at 1'iyaga" e menor : mi TX p. 39 Pitch pipe Larawan ng "keyboard"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig Mga pantig na "mi-i-i-i-o" sa himig na "so-fa-mi-re-do", pataas nang pataas sa iskala.

B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang "The Man on the Flying Trapeze" 2. Pag-usapan ang tunugan ng awit 3. Itanong:

Ano ang tunugan ng awit na "The Man on the Flying Trapeze"? . Ano ang lundayang tonog G ng tunugang G? Saang bahagi ng limguhit matatagpuan ang pangalang pantonong G? Awitin ang iskala sa tunugang G.

C. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskala sa tandang tunugang G. 2. Pag-usapan kung paano gagawin ang kaugnay na tunugang menor ng tunugang G mayor. 3. ltanong kung saan matatagpuan ang lundayang tonong "la" para sa iskalang e menor. 4. Isulat sa pisara ang iskala ng tunugang e menor. 5. Ilahad ang larawan ng "keyboard" at ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa e

menor kung umaayon ang pagitan ng mga tono sa huwarang menor. 6. Ipaawit sa mga bata ang iskalang G mayor at e menor. 7. Itanong/sabihin:

Ano ang kaibhan ng tunog ng tunugang G sa tunugang e menor?

D. Paglalahat: 1. Itanong:

Ano ang kaugnayan ng tunugang G mayor at e menor?

46

Page 47: 1st grading 4th grading musika

E. Pagsasanay: 1. Ipasulat sa mga bata ang iskalang e menor nang walang tularan. 2. Ipaawit sa mga bata ang iskala hanggang madama nila ang damdaming dulot ng tunugarig

menor.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na " The Man on the Flying

Trapeze”

V. Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang iyong kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e

menor

47

Page 48: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e menor Nakababasa/nakaaawit sa tunugang e menor N atutukoy ang e menor na katugong tunugang menor ng G mayor Natutukoy ang lundayang tonong "la" (hometone) ng iskalang e menor Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibahan ng tunugang mayor sa tunugang menor Nakalilikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit

II. Paksang-Aralin: Tunugang e menor, TX p. 38 Awit: "Sipag at Tiyaga", TX p. 39

Mga Kagamitan: Iskala ng e menor sa tsart Tsart ng awit na "Sipag at 1'iyaga" e menor 4/4 mi TX p. 39 Pitch pipe Larawan ng "keyboard"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig. Mga pantig na "mi-i-i-i-o" sa himig na "so-fa-mi-re-do", pataas nang pataas sa iskala sa tuwing uulitin.

2. Pagsasanay sa himig (Maaaring gumamit ng senyas sa kamay ni Kodaly o mga nota sa iskala) Mga mungkahing himig na pagsasanayan: mi - mi - fa mi - re - do - mi - re do - ti - do - ti - do - re - do -ti-la

B. Pagbabalik-aral 1. Itanong:

Ano ang kaugnayan ng tunugang G mayor at e menor? Awitin ang iskala ng tunugang e menor.

C. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng awit na "Sipag at Tiyaga" at suriin -ang awit. 2. Itanong:

Sa anong nota nagsisimula ang awit? Sa anong nota nagtatapos ang awit? Ano ang·tunugan ng "Sipag at Tiyaga".

3. Ituro ang awit na "Sipag at Tiyaga" sa pamamaraang "sight reading". 4. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 5. Pagsanayang awitin ang "Sipag at Tiyaga". 6. Awitinang "The Man on the Flying Trapeze". 7. Paghambingin ang damdaming dulot ng dalawang awit.

D. Paglalahat:

48

Page 49: 1st grading 4th grading musika

1. Paano nagkakaiba ang mga awit na nasa tunugang G at e menor. 2. Paano nagtatapos ang bawat isa?

E. Pagsasanay: 1. Pagsanayang awitin ang mga awit na nasa tunugang Fat G at mga nasa tunugang d menor at

e menor.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sipag at Tiyaga”

V. Takdang Aralin: Paano nagtatapos ang awit na nasa tunugang e menor?

49

Page 50: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e menor Nakababasa/nakaaawit sa tunugang e menor N atutukoy ang e menor na katugong tunugang menor ng G mayor Natutukoy ang lundayang tonong "la" (hometone) ng iskalang e menor Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibahan ng tunugang mayor sa tunugang menor Nakalilikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit

II. Paksang-Aralin: Hulwarang Panghimig na Panapos ng Isang Awit

Mga Kagamitan: Iskala ng e menor sa tsart Tsart ng awit na "Sipag at Tiyaga" e menor 4/4 mi TX p. 39 Pitch pipe Larawan ng "keyboard"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig.

B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang "Sipag at Tiyaga" 2. Itanong:

Sa anong nota nagsisimula ang awit? Sa anong nota ito nagtatapos? Ano ang tunugang awit na ito? Awitin ang huling hulwarang himig.

C. Panlinang na Gawain:1. Ihanda ang mga bata upang makalikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng

isang awit 2. ltanong:

Paano nagtatapos ang awit na nasa tunugang e menor? 3. Ipaawit sa mga bata ang sumusunod na hulwarang panghimig: 4. Tulungan ang mga bata na makalikha ng isang maikling hulwarang panghimig sa tunugang

e menor na panapos sa awit 5. Itanong:

Ano ang palakumpasan ng awit? Ilang bilang mayroon ang bawat sukat? Sa anong nota dapat magtapos ang awit? Nasaan ang "do" sa tunugang e menor?

6. Ipaawit sa mga bata ang hulwarang panghimig na ginawa.

D. Paglalahat: 1. Itanong:

50

Page 51: 1st grading 4th grading musika

Ano ang mga dapat tandaan sa paglikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit?

IV. Pagtataya: Pagawain ang mga bata ng sariling hulwarang panghimig na panapos ng sumusunod sa awit na

nasa tunugang e menor

V. Takdang Aralin: Paano mo nakikilala ang kaibahan ng tunugang mayor sa tunugang menor?

51

Page 52: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo Nakikilala ang anyong binary (AB) Naaawit nangwasto ang "O, Naraniag A Bulan" at nasusuri ang anyo nito.

II. Paksang-Aralin: Anyong Binary, TX p. 40

Mga Kagamitan: Iskor ng Awit na "O, Naraniag A Bulan" na nasa tsart. C 3/4 so TXpp.41-42 "Pitch Pipe"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng Pagsasanay sa Tinig Halimbawa:

IlustrasyonItaas ang himig na ito nang kala-kalahating nota sa tuwing uulitin. Maaaring

gumawa ng sari-saring kumbinasyon ng mga nota at lapatan ng mga pantig. Laging ipaalala sa mga bata angmaganda at wastongpag-awit.

2. Pagsasanay sa Himig

B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang "Sturdy Growing Tree" at "Salidomay". 2. Pag-usapaan ang pagkakaiba ng tunugang mayor sa tunugang menor. 3. Itanong:

Anu-ano ang pagkakaiba ng tunugang mayor sa tunugang menor? Paano magagawa ang kaugnay na tunugang menor ng tunugang mayor? Paano nagtatapos ang bawat isa?

C. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng awit na "O, N araniag A Bulan".2. Ituro ang awit sa pamamaraang payugtu-yugto. 3. Ipasuri sa bata ang bawat bahagi ng awit. 4. Itanong/Sabihin:

Suriin ang bawat bahagi ng awit. Ilang parirala mayroon ang awit? Ilang bahagi mayroon ang awit? Awitin ang bawat bahagi. Ihuni ang himig ng buong awit at pakinggang mabuti ang pagbabago nito.

D. Paglalahat: 1. Itanong/Sabihin:

Ano ang anyo ng "0, N araniag A Bulan" ayon sa mga bahagi? Ang anyong AB ay anyong "binary". Ano ang anyong "binary"?

52

Page 53: 1st grading 4th grading musika

IV. Pagtataya: 1. Itanong/Sabihin:

Awitin ang bahaging A ng "0, Naraniag A Bulan". Awitin ang bahaging B ng "0, Naraniag A Bulan". Umisip ng iba pang awit naalam ninyo na anyong binary.

V. Takdang Aralin: Paano mo napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo?

53

Page 54: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo Nakikilala ang anyong ternary (ABA) Naaawit nang maayos at wasto ang "My Lord, What a Morning"

II. Paksang-Aralin: AnyongTernary, TXp. 44

Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "My Lord, What a Morning" na nasa tsart - F mi 4/4 TXpp. 45 "Pitch Pipe"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig 2. Ipaawit ang "O, Naraniag A Bulan". 3. Pag-usapan ang anyong "binary".4. Itanong:

Paano mo nalalaman na ang isang awit ay nasa anyong binary? Ano ang anyo? Ano ang anyong binary?

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng "My Lord, What a Morning" at ituro ang awit sa pamamaraang pagagad. 2. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 3. Ipasuri sa mga bata ang iskor. 4. Itanong:

Ilang bahagi mayroonang awit? Awitin ang unang bahagi. Awitin ang ikalawang bahagi. Sa anong bahagi nagtatapos ang awitin? Anong titik ang ilalagay natin sa unang bahagi? .... sa pangalawang bahagi? .... sa

pangatlong bahagi? Ano ang ,anyo ng awit na "My Lord, What a Morning"? Bakit ABA ang naging anyo nito?

5. Linangin ang salitang "ternary"

C. Paglalahat:1. Ano ang anyong ternary? 2. Anu-ano ang mga dapat mong gawin upang malaman ang anyo ng isang awit?

IV. Pagtataya: 1. Ipagawa sa mga mag-aaral.

Pagsanayang awitin ang "My Lord, What a Morning". Lumikha ng mga payak na hulwarang himig na may anyong ternary.

54

Page 55: 1st grading 4th grading musika

V. Takdang Aralin: Kailan mo masasabi na ang isang awit ay may anyong “ternary”? Ano ang “ternary”?

55

Page 56: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Napahahalagahan ang mga tugtugin at awitin ayon sa anyo Nakikilala ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo tulad ng Da Capo (D.C.), Al Fine, D.C. Al

Fine, Dal Segno (D.S.). Naaawit nangwasto ang "Swing Low, Sweet Chariot".

II. Paksang-Aralin: Mga Simbolong may Kaugnayan sa Anyo, TX p.46

Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "Swing Low, Sweet Chariot" key F 4/4 mi TXpp. 47 -47 "Pitch Pipe"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig (2 minuto) 2. Pagsasanay sa himig (3 minuto)

B. Pagbabalik-aral 1. Itanong:

Kailan mo masasabi na ang isang awit ay may anyong "ternary" Ano ang anyong "ternary"? Paano mo malalaman ang anyo ng awit?

C. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng "Swing Low, Sweet Chariot". 2. Awitin sa mga bata ang awit. 3. Sabihin:

Aawitin ko ang awit. Pakinggan n'yong mabuti at sundan ninyo ng paningin ang iskor. Pansinin ninyo kung paano ko sinusunod ang mga simbolo na nasa iskor.

4. Pag-usapan ang mga simbolong may kugnayan sa anyo. 5. Itanong:

Paano ko inawit ang "Swing Low, Sweet Chariot"? Ilang bahagi mayroon ang awit? Ano ang inulit na bahagi? Saan natapos ang awit? Ano ang anyo ng awit?

D. Paglalahat: 1. Itanong:

Anu-ano ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo?Ano ang kahulugan ng bawat isa?Ano ang anyo ang awit na “Swing Low, Sweet Chariot”?

IV. Pagtataya: Pagsanayang awitin ang awit na “Swing Low, Sweet Chariot”.

56

Page 57: 1st grading 4th grading musika

V. Takdang Aralin: Paano mo napahahalagahan ang mga tugtugin at awitin ayon sa anyo?

57

Page 58: 1st grading 4th grading musika

58

Page 59: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IVDate: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang pagkakaiba ng pamamaraan ng ABA sa musika, sining at arkitektura

II. Paksang-Aralin: ABA sa Musika, Sining at Arkitektura, TX p. 49

Mga Kagamitan: Iskor ng awit mga na "My Lord, What a Morning" TX p. 45 at "Yes, I Love You" TX p. 49 Mga larawan na nagpapakita ng ritmo at balanse

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig

B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit sa mga bata ang "Swing Low, Sweet Chariot". 2. Pag-usapan ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo na matatagpuan sa awit. 3. Itanong:

Anu-anong mga simbolo ang makikita sa iskor ng "Swing Low, Sweet Chariot"? Ano ang kahulugan ng bawat simbolo? Magbigay ng halimbawa.

C. Panlinang na Gawain:1. Ipaalam sa mga bata na may iba't ibang uri ng sining tulad ng:

a. Sining sa pag-awit o pagtugtog b Sining sa paglikha at pagguhit c. Sining sa arkitektura

2. Iturn ang awit na "Yes, I Love You" sa pamamaraang pagagad. 3. Sabihin/Itanong:

Awitin ang "My Lord, "'hat a Morning" at "Ths, I Love You". Ano ang anyo ng mga awit na ito? Ipaliwanag ang kahulugan ng ABA sa musika.

4. Magpakita ng mga larawannagpapahayag ng ABA.

5. Itanong: Paano ipinahahayag ang ABA sa larawan? Anong mga elemento ng sining ang ginagamit upang maipakita ang anyong ABA?

6. Magpakita ng larawan ng mga gusali na nagpapahayag ng ABA

7. ltanong: Paano ipinahayag ang ABA sa sining pangarkitektura?

D. Paglalahat: 1. Itanong:

59

Page 60: 1st grading 4th grading musika

Ano ang ABA sa sining, musika at arkitektura?Paano ipinahahayag ang mga ito?

60

Page 61: 1st grading 4th grading musika

IV. Pagtataya: 1. Pagawain ang mga bata ng mga anyong ABA sa pamamagitan ng mga sumusunod:

a. ABA ng mga hulwarang ritmo b. ABA sa pamamagitan ng mga disenyo ng prutas at gulay c. ABA sa mga arkitektura o mga gusali .

V. Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang pagkakaiba ng pamamaraan ng ABA sa musika, sining at

arkitektura?

MUSIKA IV

I. Mga Layunin: Nasasabi ang kahulugan at kahalagahan ng melodiya Natutukoy ang matataas at mabababang nota Natututuhan ang awit na "Up And Down"

II. Paksang-AralinAwit: “Up and Down” C 4/4 do TX P.30

Mga Kagamitan:Tsart ng Up and Down

III. PamamaraanE. Paghahanda

3. Magsimula sa pagsasanay sa tinig - (2 minuto) 4. Sabihin:

Mga bata, paano ang huni ng lamok sa ating tainga? Gayahin nga natin - "Nu _ _ _" (himig ng mataas na “do”) Ulitin Row One Row Two Lahat Tayo

(Maaring gumamit ang guro ng isa lamang tono,j ang mataas na “do”, sa pagbibigay ng mga panutong ito, kasabay ng paglalagay ng mga daliri sa bumbunan at iuunat ang kamay pataas sa pag-awit ng “Nu _ _ _”.)

F. Paglalahad6. Ituro ang "Up and Down" sa pamamaraang pagagad7. Sabihin:

Masdan ang iskor sa harapan habang inaawit ko.Awitin ko ngayon ng payugto-yugto. Uulitin ninyo kapag ibinibigay ko ang senyas.Tiyaking maganda ang tinig ninyo sa pag-awit

8. Ipaawit na muli sa mga bata ang buong awit. 9. Ipaliwanag na ang mga awit ay binubuo ng mga simbolong inihanay sa limguhit. 10. Pag-usapan ang mga uri ng nota na ginamit sa awit. 11. Ipakilala sa mga bata ang salitang "melodiya". Sabihin sa kanila na ang himig na naririnig

61

Page 62: 1st grading 4th grading musika

nila sa pag-awit ay tinatawag na "melodiya" 12. Ipaawit ang ilang bahagi ng awit bilang halimbawa

G. Paglalahat3. Ganyakin ang klaseng magbigay ng paglalagom sa kanilang natutuhan sa aralin.4. Itanong:

f. Anu-anong uri ng nota ang matatagpuan sa awit? g. Ano ang nagbibigay tono o himig sa awit? h. Anu-anong uri ng nota ang bumubuo sa melodiya? i. Ano ang melodiya?j. Ano ang gamit ng melodiya?

H. Pagsasanay3. Muling ipaawit ang "Up And Down". 4. Awitin ang melodiya sa pamamagitan ng pantig na . "ma".

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Up and Down"

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Up and Down"

62

Page 63: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

I. Mga Layunin: Naaawit ang so-fa silaba ng mga notang papataas, papababa, palaktaw na papataas at

pababa at mga notang inuulit ang tunog ng awit na natutuhan na Natutukoy ang matataas at mabababang nota

II. Paksang-AralinAwit: “So-fa silaba”Mga Kagamitan:

Tsart - iskor ng “So-fa silaba”

III. PamamaraanE. Pagbabalik-aral

4. Bigyan ang mga bata ng pagsasanay sa tinig. 5. Ipaawit sa mga bata ang "Up And Down" at pag-usapan ang tungkol sa melodiya ng

awit. 6. Itanong:

d. Ano ang meladiya? e. Paana ita nabubua? f. Magbigay nga ng halimbawa.

F. Paglalahad5. Ipaulit ang "Up and Down.

Tiyaking nakasulatsa ilalim ng bawat nota ang mga so-fa silaba. Ito na ang simula ng pagpapakilala sa m:ga nota kasabay ang tono o himig na angkin ng mga ito.

6. Kapag natutuhan na ng mga bata ang awit ay ipaawit sa kanila ang mga so-fa silaba na nasa ibaba ng bawat nota.

7. Pasimulan ang pagpapakilala sa so-fa silaba. 8. Sabihin:

b. Ang so-fa silaba ay binubuo ng walong nota. a. Ito ang papataas na himig ng so-fa silaba. (Ipakita ang tsart)b. Ito ang pababang himig ng so-fa silaba. (Ipakita ang tsart)

G. Paglalahat3. Iparinig sa mga bata ang papataas at pababang tono ng mga nota. (Guro lamang ang

aawit). 4. Muling ipaawit sa mga bata ang mga titik at so-fa silaba ng "Up and Down" at

pag:.usapan ang mga bagay na makakatulong upang makapagbigay ang mga bata ng kanilang konsepto tungkol sa so-fa silaba.

5. Itanong:Awitin ang so-fa silaba sa unang sukat.Awitin ang so-fa silaba sa huling sukatAwitin ang so-fa silaba sa pangatlo. (atbp)Anu-ano ang mga so-fa silaba na natatagpuan sa awit ng “Up and Down”Ano ang so-fa silaba?

H. Pagsasanay 1. Muling ipaawit sa mga bata ang so-fa silaba ng natutuhang awit

63

Page 64: 1st grading 4th grading musika

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa dalawa at ipaawit nang wasto ang awit na "So-fa Silaba”

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "So-fa Silaba"

64

Page 65: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

I. Mga Layunin: Nakaaawit nang maayos at wasto upang maunawaan at madama ang daloy ng himig .

II. Paksang-AralinDireksyon at Galaw ng mga Nota TX p. 28

Mga Kagamitan:Tsart - iskor ng awit na “Up and Down”Tsart – iskor ng awit na “So-fa Silaba”

III. PamamaraanA. Pagbabalik-aral

1. Bigyan ang mga bata ng pagsasanay sa tinig. 2. Magbalik-awit sa mga iskor na “Up and Down”

B. Paglalahad1. Ilahad and iskor at ipaaawit ang so-fa silaba ng awit na “Up and Down”2. Ipansin sa mga bata ang galaw at direksyon ng awit.3. Sabihin:

Pansinin ang mga nota ng “Up and Down” Ano ang pinakamataas na nota? Ano ang pinakamababang nota? Awitin? Ano ang direksyon ng mga nota sa unang sukat? Mayroon pa bang ibang direksyon ang mga nota? Tukuyin mo nga at awitin.

C. Paglalahat1. Gumawa ng paglalagom sa aralin at magbuo ng konsepto.2. Itanong:

Ano ang masasabi ninyo sa direksyon at galaw ng mga nota?3. Narito ang mga konsepto na inaasahang mabubuo sa araling ito.

Iba-iba ang mga ayos ng nota sa limguhit May mga notang tumatas nag palaktaw, may mga tumatalon at mayroon inuulit.

I. Pagsasanay 1. Muling ipaawit sa mga bata ang “Up and Down” ng may tamang direksyon at galaw ng

mga nota.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa dalawa at ipaawit nang wasto ang awit na "So-fa Silaba” ng awit na “Up

and Down” ng may tamang direksyon at galaw ng mga nota.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "So-fa Silaba" ng awit na “Up and Down” ng may tamang direksyon

at galaw ng mga nota.

65

Page 66: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

I. Mga Layunin: Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic sa paraang pataas pababa inuulit

palaktaw pahakbang Naaawit nang wasto ang isang awit na nasa iskalang pentatonic

II. Paksang-Aralin“Iskalang Pentatonic”Awit: “Ang Pamaypay”

Mga Kagamitan:Tsart - iskor ng "Ang Pamaypay" Iskalang Pentatonic

III. PamamaraanA. Paghahanda

4. Magbigay ng pagsasanay na tinig ( 2 minuto)5. Magbalik-awit sa “Up and Down”.6. Pag-usapan ang mga direksyon at galaw ng mga nota at ipaawit ang mga sumusunod na

sukat.

B. Paglalahad5. Ipaawit ang iksor ng awit na “ Ang Pamaypay” at ituro ito sa pamamaraang pagagad.6. Awitin ang so-fa silaba ng “Ang Pamaypay”.7. Pag-usapan ng mga notang ginamit.

Itanong: Karaniwan ba ang himig ng awit?Bakit? Saan mo naririnig ang ganitong tono?Anu-ano ang mga notang ginagamit sa awit na ito?

Sabihin:Ang awit na ito ay nasa iskalang pentatonicLima lamang ang nota sa iskalang tio.Ang do-re-mi-so-la

8. Ipakita ang iskalang pentatonicSabinin:

Pakinggan ninyo at aawitin ko ang iskalang pentatonic.Kayo naman

C. Paglalahat1. Ganyakin ang klase na magbigay ng paglalagom sa kanilang natutuhang aralin.2. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong.

a. Ano ang iskalang pentatonic?b. Ilang nota mayroon ang iskalang pentatonic?c. Anu-ano ang mga notang nakapaloob dito?

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Ang Pamaypay".

V. Takdang Aralin: 66

Page 67: 1st grading 4th grading musika

Kabisaduhing mabuti ang awit na "Ang Pamaypay"

67

Page 68: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

I. Mga Layunin: Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic sa paraang pataas pababa inuulit

palaktaw pahakbang Naaawit nang wasto ang isang awit na nasa iskalang pentatonic

II. Paksang-Aralin“Iskalang Pentatonic”Direksyon at Galaw ng mga Nota

Mga Kagamitan:Tsart - iskor ng "Ang Pamaypay" Iskalang Pentatonic

III. PamamaraanA. Pagbabalik-aral

1. Pagsasanay sa tinig 2. Pag-awit ng "Ang Pamaypay" - titik at so-fa silaba 3. Pag-uusap tungkol sa iskalang pentatonic

B. Paglalahad1. Ipaawit sa mga bata ang iskalang pentatonic 2. Muling ipaawit ang so-fa silaba ng "Ang Pamaypay" 3. Pag-usapan ang direksyon at galaw ng mga nota sa awit. 4. Sabihin:

c. Ipaliwanag ang direksyon ng mga nota: sa unang sukat. sa pangalawang sukatsa pangatlong sukat sa pang-apat na sukat

d. Awitin ang mga notang sumusunod: ___ pataas ___ pababa ___ inuulit ___ pataas / pababa___ palaktaw

D. Paglalapat Awitin ang mga sumusunod na so-fa silaba ng iskalang pentatonic at sabihin ang

direksyon at galaw ng nota.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Ang Pamaypay" na nasa wastong

direksyon at galaw ng mga nota.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Ang Pamaypay" na nasa wastong direksyon at galaw ng mga

68

Page 69: 1st grading 4th grading musika

nota.

69

Page 70: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

I. Mga Layunin: Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor Naawit ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor sa paraang: pataas, pababa, inuulit, palaktaw at

pahakbang

II. Paksang-AralinIskalang MayorAwit: “Love Mother Earth”

Mga Kagamitan:Tsart ng Iskalang MayorTsart ng awit na "Love Mother Earth”

III. PamamaraanF. Panimulang Gawain

4. Pagsasanay sa tinig - Ipaawit ang "ma ha ha ha ha" 5. Pagsasanay sa himig 6. Pag-awit ng iba't ibang direksyon at galaw ng mga nota sa iskalang mayor

G. Panlinang na Gawain

6. Ipakita sa mga bata ang tsart ng iskalang mayor.7. Sabihin:

a. Ngayon naman ay iskalang mayor an gating pag-aaralanb. Ang mga tono nito ang karaniwang ginagamit sa ating mga awit.c. Makinig na mabuti at aawitin ko ang iksalang mayor.

8. Aawitin ng guro:9. Pag-usapan ang tungkol sa iskalang mayor.10. Sabihin

Ilang nota mayroon ang iskalang mayor? Ano ang masasabi mo sa una at huling nota? Anu-ano ang mga nota ng iskalang mayor? Aawitin kong muli ang iskalang mayor? Sabihin ninyo kung ano ang direksyon ng tono? Maari rin namang awitin ang iskalang mayor nang pababa. Pakinggan ninyo.

11. Ilahad ang larawan ng mga pababang nota.12. Ituro ang mga so-fa silaba at himig ng iskalang mayor.13. Ipaawit ang iksalang mayor sa pamamaraang Kodaly at Ward

H. Pangwakas na Gawain1. Pag-usapan ang direksyon at galaw ng mga nota sa iskala2. Ipaawit ang mga sumusunod na pariralang panghimig at sabihin ang galaw ng mga nota.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na “Love Mother Earth”.

V. Takdang Aralin:

70

Page 71: 1st grading 4th grading musika

Kabisaduhing mabuti ang awit na “Love Mother Earth”.

71

Page 72: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

I. Mga Layunin: Naaawit ang “Love Mother Earth” at nasasabi ang lahat ng galaw at direksyon ng mga nota nito.

II. Paksang-AralinAwit: “Love Mother Earth”Direksyon ng mga Nota

Mga Kagamitan:Tsart ng awit na "Love Mother Earth”

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain

1. Pagsasanay sa tinig - Ipaawit ang "ma ha ha ha ha" (Isang tono pataas bawat bawat ulit)

2. Pagsasanay sa himig - Iskalang mayor (pataas at pababa)

3. Pag-awit ng iba't ibang direksyon at galaw ng mga nota sa iskalang mayor4. Pag-usapan tungkol sa kanilang natutuhan konsepto sa iskalang mayor.

B. Panlinang na Gawain

1. Itanong kung ana ang kalagayan ng kapaligiran at mundo ayon sa napag-aralan nila sa "Science and Health".

2. Pag-usapan ang mga pamainaraan ng pangangalaga sa kapaligiran o sa mundo 3. Ilahad ang iskor ng awit na "Love MotherEarth" 4. Ituro ang awit sa pamamaraang pagagad.5. Pagsanayang awitin ang awit.

C. PaglalahatItanong:

a. Ano ang “iskalan mayor”?b. Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa iskala mayor?

I. Pangwakas na Gawain3. Ganyakin ang mga bata na makagawa ng mga hulwarang panghimig na ginagamitan ng

mga notang kumikilos at gumagalaw sa ibat ibang direksyon. 4. Ipaawit ang mga likhang himig.

J. Pagpapahalaga

Tingnan kung maayos na nagagawa ng mga bata ang sumusunod: 5. Naaawit ang so-fa silaba ng iskalang mayor na tama ang himig ng bawat nota 6. Nagagawa ang mga senyas nina Kodaly at Ward habang inaawit ang iskalang mayor 7. Naisusulat ang iskalang mayor nang walang tinutularan 8. Nagpapamalas ng pagmamahal sa sanlibutan at tumutulong sa pagtatanim ng puno at

paglilinis ng kapaligiran

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na “Love Mother Earth” ng may

tamang direksyon at galaw ng mga nota.

72

Page 73: 1st grading 4th grading musika

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na “Love Mother Earth”

73

Page 74: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

I. Mga Layunin: Natutukoy kung ano ang lundayang tonong do (home tone) ng iskalang mayor

II. Paksang-AralinAwit: “Tayo’y Magtipid”Mga Kagamitan:

Tsart - iskor ng awit na "Tayo’y Magtipid"Tsart ng iskalang mayor

III. PamamaraanF. Panimulang Gawain

5. Pagsasanay sa tinig - 2 minuto. 6. Pagsasanay sa himig - 4 na minuto. 7. Ipaawit ang iskalang mayor.8. Ipaawit ang "Love Mother Earth".

Pag-usapan ang daloy at direksyon ng himig sa bawat sukat ng awit.

G. Panlinang na Gawain6. Pag-usapan ang mga kilos at galaw ng katawan kapag sumasayaw. 7. Ituro ang awit na "Tayo'y Magtipid" sa pamamaraang pagagad. Pasayawin ang mga bata

kapag natutuhan na ang awit. 8. Isa-isang suriin ang bawat sukat ng awit at pag-usapan ang galaw at direksyon ng mga

nota. 9. Tawagin ang pansin ng mga bata sa huling tono at ipakilala ang Lundayang Tono. 10. Sabihin:

d. Sa anong nota nagtatapos ang awit na "Tayo'y Magtipid"? e. Ang awit na ito ay nasa lundayang tonong "do ". f. Bakit kaya tinawag ang awit no, ito na nasa lundayang tonong "do"?

H. PaglalahatItanong:

Ano ang lundayang tonong "do"? Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa lundayang tonong "do"?

I. Pangwakas na GawainMuling ipaawit sa mga bata ang "Tayo'y Magtipid" Ipakita sa mga bata ang.mga tsart ng mga natutuhang awit at tukuyin ang mga awit na nasa

lundayang tonong "do" Ipaawit samga bata ang naturang mga awitin

J. Pagpapahalaga5. Natutukoy ba ng mga bata ang iba pang mga awit na nasa lun 6. Wasto ba ang pagkakaawit ng himig? 7. Maayos ba ang kanilang pag-upo o pagtayo kapag umaawit? 8. Napahalagahan ba nilalaman ng awit?

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Tayo’y Magtipid”

V. Takdang Aralin:

74

Page 75: 1st grading 4th grading musika

Kabisaduhing mabuti ang awit na "Tayo’y Magtipid”

75

Page 76: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

I. Mga Layunin: Naaawit nang wasto ang awit na "Tayo'y Magtipid"

II. Paksang-AralinAwit: “Tayo’y Magtipid”

Mga Kagamitan:Tsart - iskor ng awit na "Tayo’y Magtipid"Tsart ng iskalang mayor

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain

1. Pagsasanay sa tinig - 2 minuto. 2. Pagsasanay sa himig - 4 na minuto. 3. Ipaawit ang iskalang mayor.4. Ipaawit ang "Love Mother Earth".

B. Panlinang na Gawain1. Pag-usapan ang mga kilos at galaw ng katawan kapag sumasayaw. 2. Ituro ang awit na "Tayo'y Magtipid" sa pamamaraang pagagad. Pasayawin ang mga bata 3.

kapag natutuhan na ang awit. 3. Isa-isang suriin ang bawat sukat ng awit at pag-usapan ang galaw at direksyon ng mga

nota. 4. Tawagin ang pansin ng mga bata sa huling tono at ipakilala ang Lundayang Tono. 5. Sabihin:

Sa anong nota nagtatapos ang awit na "Tayo'y Magtipid"? Ang awit na ito ay nasa lundayang tonong "do ". Bakit kaya tinawag ang awit no, ito na nasa lundayang tonong "do"?

C. PaglalahatItanong:

Ano ang lundayang tonong "do"? Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa lundayang tonong "do"?

D. Paglalapat1. Muling ipaawit sa mga bata ang "Tayo'y Magtipid" 2. Ipakita sa mga bata ang.mga tsart ng mga natutuhang awit at tukuyin ang mga awit na nasa

lundayang tonong "do" 3. Ipaawit samga bata ang naturang mga awitin

E. Pagpapahalaga1. Natutukoy ba ng mga bata ang iba pang mga awit na nasa lun 2. Wasto ba ang pagkakaawit ng himig? 3. Maayos ba ang kanilang pag-upo o pagtayo kapag umaawit? 4. Napahalagahan ba nilalaman ng awit?

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Tayo’y Magtipid”

76

Page 77: 1st grading 4th grading musika

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Tayo’y Magtipid”

77

Page 78: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

I. Mga Layunin: Natutukoy ang ngalang pantono ng mga guhit at puwang ng limguhit.

II. Paksang-AralinMga Ngalang Pantono”

Mga Kagamitan:Larawan ng Limguhit

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain

5. Ipaawit sa mga bata ang "Dance and Sing" 6. Pag-usapan kung ano ang lundayang tonong "do" 7. Pag-usapan ang mga katangian at gamit ng limguhit. 8. Sabihin:

Ano ito? (Ipakita ang larawan ng limguhit? Ano ang gamit ng limguhit? Ilang linya mayroon ang limguhit? Ilang puwang mayroon ang limguhit? Ano ang gamit ng limguhit? Anu-ano ang inilalagay sa limguhit?

B. Panlinang na Gawain3. Ipakilala ang mga ngalang pantono sa limguhit. 2. Sabihin:

a. Bawat puwang ng limguhit ay may kaukulang pangalang titik, ang F, A, C, E. 3. Isulat ang mga titik sa mga puwang ng limguhit.

Sabihin: Kung babasahin mula sa unang puwang pataas ay "FACE". Ang bawat linya ng limguhit ay mayroon ding kaukulang titik, ang "E, G, B, D, F"

4. Isulat ang mga titik sa mga puwang ng limguhit.5. Itanong:

b. Anu-ano ang mga ngalang pantono ng bawat puwang c. Ituro sa limguhitd. Anu-ano ang mga ngalang pantono ng bawat limguhite. Ituro sa limguhit

6. Sabihin: Kung babasahin mo nang sunud-sunod ang mga ngalang pantono ng bawat linya at

espasyo ay mapapansin mo ang pagkakasunod-sunod ng mga titik sa alpabeto “A” hanggang “G”

C. PaglalahatItanong:

f. Ano ang ngalang pantono? g. Saan ginagamit ang mga ito? h. Anu-ano ang ngalang pantono ng bawat linya? i. Anu-ano ang ngalang pantano ng bawat puwang?

78

Page 79: 1st grading 4th grading musika

j. Ano ang leger line? IV. Pagtataya:

Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit sa mga bata ang “Dance and Sing”

V. Takdang Aralin: Gumawa ng paglalagom tungkol sa kanilang natutuhan sa limguhit.

79

Page 80: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

I. Mga Layunin: Nasasabi kung ano ang ngalang pantono

II. Paksang-AralinMga Ngalang Pantono”

Mga Kagamitan:Larawan ng Limguhit

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain

1. Ipaawit sa mga bata ang "Dance and Sing" 2. Pag-usapan kung ano ang lundayang tonong "do" 3. Pag-usapan ang mga katangian at gamit ng limguhit. 4. Sabihin:

Ano ito? (Ipakita ang larawan ng limguhit? Ano ang gamit ng limguhit? Ilang linya mayroon ang limguhit? Ilang puwang mayroon ang limguhit? Ano ang gamit ng limguhit? Anu-ano ang inilalagay sa limguhit?

B. Panlinang na Gawain1. Ipakilala ang mga ngalang pantono sa limguhit. 2. Sabihin:

f. Bawat puwang ng limguhit ay may kaukulang pangalang titik, ang F, A, C, E. 3. Isulat ang mga titik sa mga puwang ng limguhit.

Sabihin: Kung babasahin mula sa unang puwang pataas ay "FACE". Ang bawat linya ng limguhit ay mayroon ding kaukulang titik, ang "E, G, B, D, F"

4. Isulat ang mga titik sa mga puwang ng limguhit.5. Itanong:

g. Anu-ano ang mga ngalang pantono ng bawat puwang h. Ituro sa limguhiti. Anu-ano ang mga ngalang pantono ng bawat limguhitj. Ituro sa limguhit

6. Sabihin: Kung babasahin mo nang sunud-sunod ang mga ngalang pantono ng bawat linya at

espasyo ay mapapansin mo ang pagkakasunod-sunod ng mga titik sa alpabeto “A” hanggang “G”

C. PaglalahatItanong:

Ano ang ngalang pantono? Saan ginagamit ang mga ito? Anu-ano ang ngalang pantono ng bawat linya? Anu-ano ang ngalang pantano ng bawat puwang?

80

Page 81: 1st grading 4th grading musika

Ano ang leger line? IV. Pagtataya:

Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit sa mga bata ang “Dance and Sing”

V. Takdang Aralin: Gumawa ng paglalagom tungkol sa kanilang natutuhan sa limguhit.

81

Page 82: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

I. Mga Layunin: Nababasa ang mga nota sa tunugang "C"

II. Paksang-AralinTunugang C

Mga Kagamitan:Iskalang MayorTsart ni Ward

III. PamamaraanD. Panimulang Gawain

1. Paghahanda1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. "nu" sa tono ng mataas na "do" 2. Bigyan ang mga bata ng pagsasanay sa himig ng "Iskalang Mayor" 3. Gamitin ang pamamaraang Kodaly sa pag-awit ng mga nota. Narito ang mga hulwarang

panghimig na maaaring pagsanayan.

2. Pagbabalik-aral1. Pag-usapan ang mga konseptong natutuhan tungkol sa mga ngalang pantono sa

limguhin.2. Itanong:

Ano ang mga ngalang pantono ng bawat puwang sa limguhitAno ang mga ngalang pantono sa bawat guhit?Awitin ang mga notang katumbas ng mga ngalang pantono

E. Panlinang na Gawain 9. Ipakilala sa mga bata ang tandang tunugan10. Ilahad ang iskor ng “Martsa”11. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa tunugang "e" 12. Ituro ang awit na "Martsa" sapamamaraang "sight reading" o pagbasa ng so-fa silaba. 13. Ipakilala sa mga bata ang nota sa "leger line" 14. Ipaawit sa mga bata ang titik ng buong awit. 15. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 16. Ipakilala sa mga bata ang doblihang panghati na tanda ng pagtatapos ng awit.

F. Paglalahat3. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa Tunugang C. 4. Itanong:

c. Ano ang tunugang G? d. Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa tunugang G?

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na “Martsa”

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na “Martsa”

82

Page 83: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

I. Mga Layunin:Naaawit nang wasto ang himig ng awit na "Martsa" PAKSA “Tunugang C”

II. Paksang-AralinTunugang C

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng awit na “Martsa”Iskalang MayorTsart ni Ward

III. PamamaraanG. Panimulang Gawain

1. Paghahanda1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. "nu" sa tono ng mataas na "do" 2. Bigyan ang mga bata ng pagsasanay sa himig ng "Iskalang Mayor" 3. Gamitin ang pamamaraang Kodaly sa pag-awit ng mga nota. Narito ang mga hulwarang

panghimig na maaaring pagsanayan.

2. Pagbabalik-aral1. Pag-usapan ang mga konseptong natutuhan tungkol sa mga ngalang pantono sa

limguhin.2. Itanong:

Ano ang mga ngalang pantono ng bawat puwang sa limguhitAno ang mga ngalang pantono sa bawat guhit?Awitin ang mga notang katumbas ng mga ngalang pantono

B. Panlinang na Gawain 1. Ipakilala sa mga bata ang tandang tunugan2. Ilahad ang iskor ng “Martsa”3. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa tunugang "e" 4. Ituro ang awit na "Martsa" sapamamaraang "sight reading" o pagbasa ng so-fa silaba. 5. Ipakilala sa mga bata ang nota sa "leger line" 6. Ipaawit sa mga bata ang titik ng buong awit. 7. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 6. Ipakilala sa mga bata ang doblihang panghati na tanda ng pagtatapos ng awit.

C. Paglalahat 1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa Tunugang C. 2. Itanong:

Ano ang tunugang G? Paano mo masasabi na ang isang awit ay nasa tunugang G?

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na “Martsa”

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na “Martsa”

83

Page 84: 1st grading 4th grading musika

3rd Grading MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang ginagampanan ng timbre sa awitin Nasasabi ang pagkakaiba ng mga tinig ng mga mang-aawit

II. Paksang-AralinMga Tining sa Pag-awit

Mga Kagamitan:"Cassette Player" "Tapes" ng mga tinig ng nagsasalita at umaawit na lalaki, babae, bata, matanda.

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Ipaawit ang "Umindak-indak" at "Our Big Round Earth". Pag-usapan ang gamit ng panandang pag-uulit sa simula at wakas ng isang seksyon o bahagi ng awit.

B. Panlinang na Gawain:1. Sabihin:

Ang tao ay nilalang na may likas na instrumento sa lalamunan na tinatawag na "vocal chord". Ito an,g kauna-unahang instrumento na ginagamit ng isang tao sapagkat ang unang gawain ng isang sanggol pagkapanganak ay ang iparinig ang kaniyang tinig sa pamamagitan ng pag-iyak.

2. Hayaang makinig ang mga bata sa radyo o "tape recorder". 3. Pag-usapan ang mga tinig ng mga taong umaawit o nagsasalita. 4. Itanong:

Sino ang umaawit o nagsasalita? Paano mo nakilala? Magkakatulad ba ng tinig ang mga tao

5. Sabihin: Malimit ay makaririnig ka ng tinig n,g mga taong umaawit. Mapapansin mo na ang

tinig sa pagsasalita ay iba sa tinig na ginagamit sa pag-awit. Mapapansin mo rin na iba-iba ang tinig ng mga umaawit. ang tawag sa iba't ibang uri ng tinig ay timbre o uri ng kulay ng tunog.

C. Paglalahat:1. Ganyakin ang klase na makapagbigay ng paglalagom ng kanilang natutuhan sa aralin. 2. Itanong:

An.u-ano ang iba't ibang tinig sa pag-awit? Paano nagkakaiba a~tg mga tinig ng Inga umaawit? Ano ang timbre? Saan ito

tumutukoy?

IV. Pagtataya:

84

Page 85: 1st grading 4th grading musika

Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na “Umindak-indak”

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Umindak-indak"

85

Page 86: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Nasasabi ang katangian ng tinig na ginagamit sa iba't ibang pagkakataon

II. Paksang-AralinMga Katangian ng Tinig

Mga Kagamitan:Tsart ng awit na "Doon Po sa Amin”

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Paghahanda:Magbigay ng pagsasanay sa tinig.

2. Pagbabalik-aral:1. Pag-usapan ang iba't ibang ud ng tinig sa pag-awit. 2. Itanong: Paano mo mapapaganda ang iyong tinig sa pag-awit?

B. Panlinang na Gawain:1. Sabihin:

Ang iyong tinig ay maaari mong gawing malambing upan' bumagay sa kundiman. Ang kundiman ay isang uri ng awit na puno ng dmndamin at pagmamanal. Sa

pamamagitan ng magandang himig, malumanay na ritmo at malambing na tinig ay maipahahayag ng isang umaaiwit ng kundiman ang kanyang pagmamahal, pagtatampo, pag-asa, hinanakit at iba pa.

2. Ituro ang awit na "Doon Po Sa Amin" sa pamamaraang pagagad. 3. Ipaawit sa mga bata ang awit. Hayaang mag-eksperimento sila sa pag-aangkop ng iba't

ibang uri ng tinig. 4. Ipaawit sa mga bata ang "Happy Together" o isang awit ng martsa.

C. Paglalahat:1. Pag-usapan ang mga uri ng tinig na maaaring gamitin sa pag-awit ng kundimanat sa pag-

awit ng martsa. 2. Itanong:

Paano dapat awitin ang isang kundiman? Paano dapat awitin ang awit na martsa? Ano ang dapat gawin upang maging kaaya-aya sa pandinig ang tinig habang

umaawit?

D. Pangwakas nga Gawain:1. Ipaawit ang "Doon Po Sa Amin" at ang "School". Subaybayan ang bawat pag-awit ng

mga bata at tiyakin na pinalalabas nila nang maayos ang kanilang mga tinig sa pag-awit.

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na “Doon Po Sa Amin”

86

Page 87: 1st grading 4th grading musika

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na " Doon Po Sa Amin

87

Page 88: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang ginagampanan ng timbre sa tugtugin Napapangkat ang mga instrumentong musikal ayon sa uri ng tunog

II. Paksang-AralinMga Instrumentong Di-Tiyak ang Tono

Mga Kagamitan:Mga instrumentong perkusyon

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain:

1. Ipaawit ang "Doon po sa Amin" at "School". 2. Pag-usapa:n ang mga tImbre ng tinig na angkop sa bawat awit. 3. Itanong:

Anong timbre ng tinig ang dapat gamitin sa bawat awit? Paano ninyo mapagaganda ang timbre ng inyong tinig?

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iba't ibang uri ng mga instrumentong perkusyon2. Hayaang patunugin ng mga bata ang mga instrumento. 3. Magbigay ng mga pamantayan upang hindi sila maging magulo. 3. Pag-usapan kung paano tinutugtog ang mga instrumento at kung ano ang tunog ng bawat

isa. 4. Uriin ang instrumento ayon sa tunog at pamamaraan ng pagtugtog.

a. Tinutugtog sa pamamagitan ng pagpukpok, mga pinagtatama, pinag-uuntog, pinagkikiskis, kinakalog.

b. Tunog ng mga instrumentongdi-tiyak ang tono. * mataas - triangle * mataginting - bell * mahina - castanets* matinis - triangle o bell * maigsi - sticks * mataas - triangle* makalabog - tambol * mababa - tambol

C. Paglalahat:1. Itanong:

Paano malalaman kung ang isang instrumento ay may di-tiyak na tono? Paano mauuri ang mga instrumentong musikal ayon sa tono?

D. Paglalapat:1. Ipagawa ang mga sumusunod sa mga bata:

Kumuha ng mga instrumentong perkusyon. Tuklasin kung paano matutugtog nang maayos ang mga instrumentong perkusyon.

IV. Pagtataya:

88

Page 89: 1st grading 4th grading musika

Pangkatin ang klase sa apat at pagpangkat-pangkatin ang mga instrumento ayon sa timbre ng uri ng tunog.

V. Takdang Aralin: Anu-no ang mga iba’t bang uri ng instrumentong musical? Magbigay ng pagkakaiba ng bawat isa.

89

Page 90: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang ginagampanan ng timbre sa tugtugin Napapartgkat ang mga instrumentong musikal ayon sa uri ng tunog Nakatutugtog ng mga payak na himig sa instrumentong may tiyak na tono

II. Paksang-AralinMga Instrumentong May Tiyak ang Tono

Mga Kagamitan:Mga instrumentong may tiyak na tono tulad ng organ, xylophone, melodion

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain:

1. Pagbabalik-aral:1. Itanong:

Anu-ano ang iba't ibang uri ng instrumentong musikal? Ibigay ang pagkakaiba ng bawat isa.

Magbigay ng halimbawa ng lnga instrumentong ditiyak ang tono.

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang mga instrumentong may tiyak na tono tulad ng organ, xylophone, melodion,

at harmonica

C. Paglalahat:1. Itanong:

Paano malalaman kung ang isang instrumento ay may di-tiyak na tono? Paano mauuri ang mga instrumentong musikal ayon sa tono?

2. Hayaang patunugin ng mga bata ang mga instrumento. (Magbigay ng pamantayan upang hindi sila magulo)

3. Itanong/lpagawa:

Kaya mo bang tumugtog ng instrumentong may tiyak na tono? Maaari kang tumugtog ng xylophone, melodion, marimba, organ o piano.

D. Paglalapat:1. Itanong:

Anu-ano ang instrumentong may tiyak na tono? Paano tinutugtog o pinatutunog ang mga ito?

IV. Pagtataya:Tugtugin ang awit na “Twinkle, Twinkle Little Star” sa isang instrumentong may tiyak na tono?

90

Page 91: 1st grading 4th grading musika

V. Takdang Aralin: Maghandang tumugtog ng isang payak na himig na ginagamit ang isang instrumentong may tiyak na

tono.

91

Page 92: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng rondalya Nakikilala ang iba't ibang instrumentong ginagamit sa rondalya Nasasabi ang katangian ng tunog na likha ng iba't ibang instrumento ng rondalya

II. Paksang-AralinMga Instrumentong Rondalya

Mga Kagamitan:Mga larawan o tunay na instrumento ng rondalya

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain:

1. Pagbabalik-aral:1. Itanong:

Anu-ano ang dalawang uri ng instrumentong musikal? Ibigay ang pagkakaiba ng bawat isa. Magbigay ng halimbawa ng mga instrumentong may tiyak na tono.

B. Panlinang na Gawain:1. Pag-usapan ang mga pagtitipon at mga palatuntunan na mayroong mga rondalyang tum

utugtog. 2. Ipaliwanag sa mga bata kung ano ang rondalya. 3. Isa-isang ilahad at ipakilala sa mga bata ang mga instrumento ng rondalya. 4. Magkuwento at magpaliwanag sa mga batao 5. Sabihin:

Lima ang pangunahing instrumento ng rondalya

C. Paglalahat:1. Itanong:

Anu-ano ang iba't ibang instrumentong ginagamit sa rondalya?

Ipaliwanag ang katangian ng tunog ng bawat isa

IV. Pagtataya:Bakit dapat pahalagahan at ipagmalaki ang rondalya?

V. Takdang Aralin: 1. Anu-anong simbolo ang ginagamit sa paghina ng awit?2. Anu-ano ang mga simbolo ang kumakatawan sa mga dynamics? Bakit mahalaga ang dynamics?

92

Page 93: 1st grading 4th grading musika

93

Page 94: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ___________

I. Mga Layunin: Natutukoy ang bilang ng pariralang bumubuo sa isang awit Napaghahambing ang mga parirala ng awit Naaawit nang wasto ang “Umindak-indak”

II. Paksang-AralinPanandang Pag-uulitAwit: Umindak-indakMga Pariralang Magkakatulad at Di-magkakatuladMga Kagamitan:

Tsart - iskor ng awit na "Umindak-indak"

III.PamamaraanA. Panimulang Gawain

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig at pagsasanay sa himig.2. Ilahad ang tsart ng buong awit at tsart ng bawat parirala3. Ipaawit sa mga bata ang “Umindak-indak”

B. Panlinang na Gawain1. Ipasuri sa mga bata ang bawat parirala ng awit na “Umindak-

inadak”

C. Paglalahat1. Ihanda ang mga bata sa pagbibigay ng ANYO ng awit na

“Umindak-indak”2. Sabihin:

a. Ilang parirala mayroon ang awit?b. Awitin ang unang parirala, Markahan ito ng Ac. Awitin ang pangalawang parirala,pangatlo at pang-apat na

parirala.d. Anu-anong mga titik ang ilalagay natin sa kanila?

IV. Pagtataya:

Paawitin ang mga bata ng mga awit na dati nilang alam. At ipasuri sa mga bata ang bawat parirala kung magkatulad o di-magkatulad.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na “Umindak-indak”

MUSIKA IV

94

Page 95: 1st grading 4th grading musika

Date: _____________

I. Mga Layunin:

Natutukoy ang bilang ng pariralang bumubuo sa isang awit

II. Paksang-AralinPanandang Pag-uulit Awit: Umindak-indak

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng awit na "Umindak-indak"

Tsart ng bawat pariralang panghimig ng awit na "Umindak-indak"

III. PamamaraanI. Paghahanda

Magbigay ng pagsasanay sa tinig. Magsanay sa himig. Gamitin ang mga senyas kamay ni Kodaly o ni Ward.

J. Paglalahada. Ituro ang awit na "Umindak-indak" sa pamamaraang pagagad. b. Pagsanayang awitin ang awit. Paindakin ang mga bata habang umaawit. c. Itanong:

Anong bagong simbolong pangmusika ang napansin mo?

Ang tawag diyan ay panandang pag-uulit .

Paano natin inawit ang lugar na nasasakupan ng panandang pag-uulit?

K. Pangwaskas na Gawain: Ipapalakpak sa mga bata ang ritmo ng buong awit. Ilang parirala mayroon ang buong awit? Ipapalakpak ang ritmo ng bawat parirala - A, B, C, D Ipaawit sa mga bata ang so-fa silaba ng bawat parirala - A, B, C,

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na “Umindak-indak”

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Umindak-indak"

95

Page 96: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin:Napaghahambing ang mga parirala ng awit

II. Paksang-AralinPanandang Pag-uulit Awit: Umindak-indak

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng awit na "Umindak-indak"

Tsart ng bawat pariralang panghimig ng awit na "Umindak-indak"

III. PamamaraanA. Paghahanda

Magbigay ng pagsasanay sa tinig. Gamitin ang mga senyas kamay ni Kodaly o ni Ward.

B. Paglalahada. Ituro ang awit na "Umindak-indak" sa pamamaraang pagagad. b. Pagsanayang awitin ang awit. Paindakin ang mga bata habang umaawit. c. Itanong:

Anong bagong simbolong pangmusika ang napansin mo?

Ang tawag diyan ay panandang pag-uulit .

Paano natin inawit ang lugar na nasasakupan ng panandang pag-uulit?

C. Pangwaskas na Gawain: Ipapalakpak sa mga bata ang ritmo ng buong awit. Ilang parirala mayroon ang buong awit? Ipapalakpak ang ritmo ng bawat parirala - A, B, C, D Ipaawit sa mga bata ang so-fa silaba ng bawat parirala - A, B, C,

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na “Umindak-indak”

V. Takdang Aralin: Kailan mo masasabi na ang mga parirala ay magkakahawig?

96

Page 97: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Natutukoy at naaawit ang magkatulad at di-magkatulad na parirala ayon sa ritmo at sa

himig

II. Paksang-AralinMga Pariralang Magka-tulad at Di-Magkatulad.

Mga Kagamitan:Tsart ng bawat pariralang panghimig ng awit na "Umindak-indak"

III. PamamaraanA. Paghahanda

Magbigay ng pagsasanay sa tinig at pagsasanay sa himig.

Pagbabalik-aral

Ilahad ang tsart ng buong awit at tsart ng bawat parirala Ipaawit sa mga bata ang "Umindak-indak"

B. Paglinang na Gawain Ipasuri sa mga bata ang bawat parirala ng awit na "Umindak-indak" Sabihin:

Awitin ang so-fa silaba ng parirala A at B.

Ano ang masasabi mo sa daloy ng himig? Magkatulad ba sila?

Ipalakpak ang ritmo ng parirala A at B. Isulat ang ritmo sa pisara.

Ano ang masasabi mo sa ritmo ng dalawang parirala?

Saan magkatulad ang dalawang parirala?

Muling awitin ang dalawang parirala habang ipinapalakpak ang ritmo

Pansinin naman natin ngayon ang parirala Cat D.

C. Paglalahat Ihanda ang mga bata sa pagbibigay ng ANYO ng awit na "Umindak-indak" Sabihin:

Ilang parirala mayroon ang awit? Awitin ang unang parirala.

97

Page 98: 1st grading 4th grading musika

Markahan mo ng A ang unang parirala. Awitin ang pangalawang parirala.

Magkatulad ba ang una at pangalawang parirala?

Kung hindi magkatulad ay markahan mo ng "B" ang pangalawang parirala.

Awitin ang pangatlong parirala. Katulad ba ito ng una at pangalawang parirala?

Kung gayon ay lagyan natin ng ibang titik - (Ilagay ang titik "C").

Awitin ang pang-apat na parirala.

D. Pangwakas na Gawain Muling ipaawit ang "Umindak-indak"

E. PagpapahalagaIpagawa ang mga sumusunod:

a. Paawitin ang mga bata ng mga awit na dati nilang alam.

b. Ipasuri sa mga bata ang bawat parirala kung magkatulad o di-magkatulad.

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na “Umindak-indak” at ipasuri sa

mga bata ang bawat parirala kung magkatulad o di-magkatulad.

V. Takdang Aralin: Paano nagkakatulad ang mga parirala ng awit?

98

Page 99: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Naawit ng wasto ang “Umindak-indak”

II. Paksang-AralinMga Pariralang Magka-tulad at Di-Magkatulad.

Mga Kagamitan:Tsart ng bawat pariralang panghimig ng awit na "Umindak-indak"

III. PamamaraanA. Paghahanda

Magbigay ng pagsasanay sa tinig at pagsasanay sa himig.

Pagbabalik-aral

Ipaawit sa mga bata ang "Umindak-indak" Ipapalakpak ang bawat parirala

Ipaawit ang bawat parirala - sa titik at sa so-fa silaba.

B. Paglinang na Gawain Ipasuri sa mga bata ang bawat parirala ng awit na "Umindak-indak" Sabihin:

Awitin ang so-fa silaba ng parirala C at D.

Suriin ang ritmo.

Suriin ang himig.

Magkatulad ba ang dalawang parirala?

Paghambingin ang parirala A at C.

Ano ang masasabi mo sa himig?

Ano ang masasabi mo sa ritmo?

Suriin ang ritmo at himig ng parirala B at D.

Paghambingin ang dalawang parirala.

99

Page 100: 1st grading 4th grading musika

C. Paglalahat Ihanda ang mga bata sa pagbibigay ng ANYO ng awit na "Umindak-indak" Sabihin:

Ilang parirala mayroon ang awit? Awitin ang unang parirala.

May katulad ba sa una, pangalawa at pangatlong parirala ang huling parirala?

Anong parirala ang katulad nito?

Ano ang titik na ilalagay natin dito?

Idagdag natin ang mga pariralang inuulit .

C. Pangwakas na Gawain Muling ipaawit ang "Umindak-indak"

E. PagpapahalagaIpagawa ang mga sumusunod:

a. Paawitin ang mga bata ng mga awit na dati nilang alam.

b. Ipasuri sa mga bata ang bawat parirala kung magkatulad o di-magkatulad.

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na “Umindak-indak”

V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti ang awit na “Umindak-indak” at tukuyin ang anyo ng awit?

100

Page 101: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin:Natutukoy ang magkakahawig na parirala ayon sa ritmo at sa himig

II. Paksang-Aralin:Magkakahawig na Parirala

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng "Bells"

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Magbigay ng pagsasanay sa tinig at pagsasanay sa himig. Ipaawit sa mga bata ang "Umindak-indak"

B. Panlinang na GawinPag-usapan ang tungkol sa pagsisimba at banggitin ang tungkol sa kampana ng simbahan.

Ituro ang awit na “Bells” sa pamamaraang pagagad Sabihin:

IIang parirala mayroon ang awit ita "Bells”?

Awitin ang unang parirala sa pamamagitan ng "loo"

Awitin ang pangalawang parirala.

Paano nagkahawig ang dalawang pariralang ito?

C. Paglalahat Ganyakin ang mga bata na makapagbigay ng paglalagom tungkol sa anyo ng mga awit. Itanong:

Paano nagkakatulad ang mga parirala ng awit?

D. PagsasanayPagsanayang awitin ang awit na "Bells"

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na " Bells "

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na " Bells "

101

Page 102: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin:Naaawit nang wasto ang "Bells"

II. Paksang-Aralin:Magkakahawig na Parirala

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng "Bells"

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Magbigay ng pagsasanay sa tinig at pagsasanay sa himig. Ipaawit sa mga bata ang "Bells"

B. Panlinang na GawinPag-usapan ang tungkol sa pagsisimba at banggitin ang tungkol sa kampana ng simbahan.

Ituro ang awit na “Bells” sa pamamaraang pagagad Awitin ang awit na "Bells" sa pamamagitan ng pantig "la" Sabihin:

Awitin ang unang parirala sa pamamagitan ng "loo" Awitin ang pangalawang parirala.

Paano nagkahawig ang dalawang pariralang ito? Awitin ang pangatlong parirala.

Awitin ang pang-apat na parirala.

Paano sila nagkakahawig.

Ngayon naman ay awitin ninyo ang huling parirala Mayroon ba itong kahawig?

C. Paglalahat Ganyakin ang mga bata na makapagbigay ng paglalagom tungkol sa anyo ng mga awit. Itanong:

Paano nagkakaiba-iba ang mga parirala?

E. PagsasanayPagsanayang awitin ang awit na "Bells"

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na " Bells "

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na " Bells "

102

Page 103: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin:Naaawit ang magkakahawig na parirala at nasasabi kung paano nagkahawig ang mga ito

II. Paksang-Aralin:Magkakahawig na Parirala

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng "Bells"

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Magbigay ng pagsasanay sa tinig at pagsasanay sa himig. Ipaawit sa mga bata ang "Umindak-indak" at “Bells”

Pag-usapan ang anyo ng awit na “Bells”

B. Panlinang na GawinPag-usapan ang tungkol sa pagsisimba at banggitin ang tungkol sa kampana ng simbahan.

Awitin ang awit na "Bells" sa pamamagitan ng pantig "la" Ipasuri sa mga bata ang bawat parirala ng awit. Sabihin:

IIang parirala mayroon ang awit ita "Bells”?

Awitin ang unang parirala sa pamamagitan ng "loo" Awitin ang pangalawang parirala.

Paano nagkahawig ang dalawang pariralang ito? Awitin ang pangatlong parirala.

Awitin ang pang-apat na parirala.

Paano sila nagkakahawig.

Ngayon naman ay awitin ninyo ang huling parirala Mayroon ba itong kahawig?

C. Paglalahat Ganyakin ang mga bata na makapagbigay ng paglalagom tungkol sa anyo ng mga awit. Itanong:

Kailan mo masasabi na ang mga parirala ay magkakahawig?

F. PagsasanayPagsanayang awitin ang awit na "Bells"

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na " Bells "

103

Page 104: 1st grading 4th grading musika

V. Takdang Aralin: Paano nagkakahawig ang mga parirala?Anu-ano ang mga uri ng Tinig?

104

Page 105: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin:Nagagamit ang iba't ibang uri ng tinig na angkop sa pagsasalita at pag-awit

II. Paksang-Aralin:Mga Uri ng Tinig

Mga Kagamitan:Cassette Player

"Tape" ng mga tinig ng nagsasalita at umaawit na lalaki, babae, bata, matanda.

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Ipaawit ang "Umindak-indak" at "Bells". Pag-usapan ang gamit ng panandang pag-uulit.

B. Panlinang na Gawain Hayaang makinig ang mga bata sa radyo o tape recorder. Pag-usapan ang mga tinig ng mga taong umaawit o nagsasalita. Itanong:

Sino ang umaawit o nagsasalita? Paano mo nakilala? Babae ba ang nagsasalita o umaawit? Bata ba o matanda ang nagsasalita? Paano mo nalaman?

Ipaliwanag ang mga uri ng tinig. Sabihin:

Ang tinig ng mga umaawit ay karaniwang nahahati sa apat-dalawa para sa babae at dalawa sa lalaki. Ang-tinig ng mga babae sa pag-awit ay tinatawag na soprano at alto. Ang soprano ay tinig ng mataas at may kaliitan. Ang alto ay ang tinig na mababa at may kalakihan .

C. Paglalahat Ganyakin ang klase na magbigay ng paglalagom ng kanilang natutuhan sa aralin. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:

a. Anu-ano ang ibat' ibang tinig sa pagsasalita? Paano nagkakaiba ang tinig ng mga lalaki sa tinig ng mga babae sa pagsasalita?

b. Ilang uri ng tinig mayroon ang mga babae sa pag- awit?

c. Ano ang pagkakaiba ng bawat isa?

d. Ilang tinig mayroon ang mga.lalaki sa pag-awit? Ano ang pagkakaiba ng bawat isa?

105

Page 106: 1st grading 4th grading musika

IV. Pagtataya:Ipagawa sa mga batao

Pakinggan ang mga tinig ng mga kamag-aral at sabihin kung ano ang timbre ng kanilang mga tinig.

V. Takdang Aralin: Ano ang timbre? Magbigay ng halimbawa.

106

Page 107: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin:Nakikilala ang uri ng tinig na ginagamit sa pagsasalita at pag-awit

II. Paksang-Aralin:Mga Uri ng Tinig

Mga Kagamitan:Cassette Player

"Tape" ng mga tinig ng nagsasalita at umaawit na lalaki, babae, bata, matanda.

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Ipaawit ang "Umindak-indak" at "Bells". Pag-usapan ang gamit ng panandang pag-uulit.

B. Panlinang na Gawain Hayaang makinig ang mga bata sa radyo o tape recorder. Pag-usapan ang mga tinig ng mga taong umaawit o nagsasalita. Itanong:

Sino ang umaawit o nagsasalita? Paano mo nakilala? Ipaliwanag ang mga uri ng tinig. Sabihin:

(lparinig sa mga bata ang halimbawa ng mga tinig na soprano at alto). Ang dalawang uri ng tinig ng mga lalaki ay ang tenor at baho. Ang tenor ay mataas at medyo matinis. Ang baho naman ay mababa, malaki at kung minsan ay parang dumadagundong. Ang tinig naman ng mga bata, maging lalaki o babae ay maaaring soprano o alto). Ang tawag sa mga tinig na naririnig mo ayon sa uri ay TIMBRE.

C. Paglalahat Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:

a. Ilang tinig mayroon ng mga lalaki sa pag-awit? Ipaliwanag ang bawat isa?

b. Ano ang timbre? Saan ito tumutukoy?

c. Anu-ano ang mgahalimbawa ng timbre ng tinig?

Inaasahang paglalagom na ibibigay ng mag-aara. Ang timbre ay ang iba't ibang uri ng tinig o tunog na maririnig mula sa isang nagsasalita o umaawit.· Ang mga halimbawa ng timbre ng tinig ay mataas, matinis, maliit, manipis, mataginting, malambing at iba pa.

107

Page 108: 1st grading 4th grading musika

IV. Pagtataya:Ipagawa sa mga batao

Ipagaya sa mga bata ang mga tinig ng mga kilalang tagapagbalita. Ipagaya ang mga tinig ng bata, lolo, lola, dalaga at binata sa kanilang pagsasalita.

V. Takdang Aralin: Anu-ano ang ibat’ibang uri ng tinig

108

Page 109: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin:Nasasabi ang pagkakaiba ng tinig-babae sa tinig-lalaki kung nagsasalita o umaawit

II. Paksang-Aralin:Magandang Tinig sa Pag-awit Awit: “Magtanim Tayo ng Gulay”

Mga Kagamitan:Tsart ng “Magtanim Tayo ng Gulay”

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Paghahanda Magbigay ng pagsasanay sa tinig. Magsanay sa himig.

Pag-akyat, pagbaba at pagpapabalik-balik sa mga nota sa iskala mula "do" hanggang "mi"

2. Pagbabalik-aral Pag-usapan ang ibat' ibang uri ng mga tinig.

B. Panglinang na Gawain Ituro ang awit na "Magtanim Tayo ng Gulay" sa himig na "Did you Ever See a Lassie" sa

pamamaraang pagagad. Pagsanayang awitin ang awit.

C. Paglalahat Paawitin nang magkabukod ang mga lalaki at babae. Itanong:

May pagkakaiba ba ang tinig ng mga babae sa tinig ng mga lalaki? Ano ang pagkakaiba sa timbre ng kanilang mga tinig? May narinig ka bang iba pang uri ng timbre ng tinig?

D. Pangwakas na GawainIpaawit ang "Magtanim Tayo ng Gulay" Tiyakin na "head tone" ang ginagamit ng mga bata sa pag-awit.

IV. Pagtataya:Subaybayan ang bawat pag-awit ng mga bata at tiyakin na pinalalabas nila nang maayos ang

kanilang mga tinig sa pag-awit.

V. Takdang Aralin: Paano nasasabi ang pagkakaiba ng tinig-babae sa tinig-lalaki kung nagsasalita o umaawit?

109

Page 110: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin:Naaawit nang may maayos na tinig ang "Magtanim Tayo ng Gulay"

II. Paksang-Aralin:Magandang Tinig sa Pag-awit Awit: “Magtanim Tayo ng Gulay”

Mga Kagamitan:Tsart ng “Magtanim Tayo ng Gulay”

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Paghahanda Magbigay ng pagsasanay sa tinig. Magsanay sa himig.

Pag-akyat, pagbaba at pagpapabalik-balik sa mga nota sa iskala mula "do" hanggang "mi"

2. Pagbabalik-aral Pag-usapan ang ibat' ibang uri ng mga tinig. Magbigay ng mga uri ng mga tinig ng mga taong naririnig nilang nagsasalita o umaawit

sa radyo o sa TV.

B. Panglinang na Gawain Pag-usapan ang kahalagahan ng pagtatanim. Pagsanayang awitin ang awit.

C. Paglalahat Paawitin nang magkabukod ang mga lalaki at babae. Pag-usapan ang sariling tinig ng mga bata. Sabihin:

Pakinggan mo ang sariling tinig sa pag-awit.Ano ang timbre ng iyong tinig?·· Paano mo mapapaganda ang timbre ng iyong tinig sa pag-awit?

D. Pangwakas na Gawain

110

Page 111: 1st grading 4th grading musika

Ipaawit ang "Magtanim Tayo ng Gulay" Tiyakin na "head tone" ang ginagamit ng mga bata sa pag-awit.

IV. Pagtataya:Ipagaya sa mga bata ang mga tinig sa pag-awit ng mga artista at iba't ibang mang-aawit.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na " Magtanim Tayo ng Gulay "

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin:Nakikilala ang mga instrumentong perkusyon na may tiyak at di-tiyak na tono

II. Paksang-Aralin:Mga Instrumentong Perkusyon

Mga Kagamitan:Iba't ibang instrumentong perkusyon

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Ipaawit ang "Magtanim Tayo ng Gulay" Itanong:

Anong timbre ng tinig ang ginamit ninyo sa pagawit? Muling ipaawit ang "Magtanim Tayo ng Gulay" na may maayos na pagpapalabas ng tinig.

B. Paglalahad Ilahad ang iba't ibang uri ng mga instrumentong perkusyon tulad ng mga sumusunod:

pompiyang sticks xylophone castanets tambol bao marakas "wood blocks" tamborine tinuhog na tansan

Magbigay ng pamantayan upang hindi sila maging magulo. Hayaang patunugin ng mga bata ang mga instrumento. Pag-usapan kung paano tinutugtog ang mga instrumento at kung ano ang tunog ng bawat

isa. Itanong:

Anu-ano ang mga instrumentong perkusyon? Paano tinutugtog ang bawat isa sakanila? Ano ang tunog ng bawat isa sa kooila? Alin sa mga instrumentong perkusyon ang may maraming tono?

C. Paglalahat

111

Page 112: 1st grading 4th grading musika

Ipapangkat sa mga bata ang mga instrumento ayon sa uri ng tunog: mataas mabigat mababa magaan

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipatugtog ang mga instrumentong magkakatulad ang tunog tulad

ng pompiyang, batingting at bell.

V. Takdang Aralin: Magdala ng isang uri ng instrumentong perkusyon. (sabihin sa mga bata kung ano ang dadalhin

ng bawat grupo) MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin:Napapangkat-pangkat at nlipipili ang mga instrumento ayon sa:

bigat at gaan ng tunog taas at baba ng tunog tinis at laki ng tunog

II. Paksang-Aralin:Mga Instrumentong Perkusyon

Mga Kagamitan:Iba't ibang instrumentong perkusyon

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Ipaawit ang "Magtanim Tayo ng Gulay" Itanong:

Paano ninyo mapagaganda ang timbre ng inyong tinig? Muling ipaawit ang "Magtanim Tayo ng Gulay" na may maayos na pagpapalabas ng tinig.

B. Paglalahad Tumugtog ng isang pariralang himig sa pamamagitan ng xylophone o lira. Pag-usapan ang iba't ibang tunog ng mga instrumento at itanong sa mga bata ang

pagkakaiba ng tunog ng xylophone o lira sa tunog ng ibang mga instrumentong perktisyon.

Sabihin: Alin ang mga instrumentong may tiyak na tono? Alin ang mga instrumentong di-tiyak ang tono? Bakit tinawag na mga instrumentong may tiyak na tono ang lira at xylophone? Anu-anong timbre o kulay ng tunog ang naririnig mula sa mga instrumento?

C. Paglalahat Ipapangkat sa mga bata ang mga instrumento ayon sa uri ng tunog:

112

Page 113: 1st grading 4th grading musika

malakas mahina matinis malaki

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipatugtog ang mga instrumentong magkakatulad ang tunog tulad

ng pompiyang, batingting at bell.

V. Takdang Aralin: Paano nakikilala ang mga instrumentong perkusyon na may tiyak at di-tiyak na tono?

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin:Nagagamit ang instrumento bilang pansaliw

II. Paksang-Aralin:Pagtugtog ng mga Instrumentong Perkusyon

Mga Kagamitan:Iskor ng "Awit at Tugtog"

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Pag-usapan ang iba't ibang instrumentong perkusyon Itanong:

Paano tinutugtog ang mga instrumentong perkusyon? Anu-ano ang mga timbre ng tunog nila? Paano napapangkat-pangkat ang mga instrumento?

B. Paglinang na Gawain lturo ang awit na "Awit at Tugtog". Ipapansin sa mga bata ang panandang pag-uulit. Muling ipaawit ang "Awit at Tugtog" at pasaliwan ng iba pang mga instrumentong

perkusyon.

C. PaglalahatItanong:

Ano ang mga instrumentong perkusyon?Paano ginagamit ang mga ito?

D. Paglalapat Magplano upang makabuo ng "Kitchen Symphony".

Sabihin sa mga bata ang iba't ibang kasangkapang gagamitin at maghanda upang sumali sa isang palatuntunan sa paaralan. Pag-suotin ang mga bata ng "apron" at "head band"

113

Page 114: 1st grading 4th grading musika

upang maging maganda ang tingin sa kanila. Papiliin ang mga bata ng mga awit o tugtugln na naka"tape".

IV. Pagtataya:Ganyakin ang mga bata upang makalikha sila ng sariling mga hulwarang ritmo na

ipansasaliw sa napiling tugtugin.

V. Takdang Aralin: Paano tinutugtog ang mga instrumentong perkusyon? Anu-no ang ibat’ibang uri ng mga

instrumentong perkusyon?

114

Page 115: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin:Nakalilikha ngiba't ibang tunog mula sa iba't ibang bagay na paligid

II. Paksang-Aralin:Pagtugtog ng mga Instrumentong Perkusyon

Mga Kagamitan:Iskor ng "Awit at Tugtog"

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Pag-usapan ang iba't ibang instrumentong perkusyon Itanong:

Anu-ano ang mga timbre ng tunog nila? Paano napapangkat-pangkat ang mga instrumento?

B. Paglinang na Gawain lturo ang awit na "Awit at Tugtog". Patugtugin ang mga bata ayon sa mga sumusunod:

1. pompiyang - diin ng awit 2. tambol - pulso ng awit 3. pares ng patpat - ritmo ng awit

Muling ipaawit ang "Awit at Tugtog" at pasaliwan ng iba pang mga instrumentong perkusyon.

C. PaglalahatItanong:

Ano ang mga instrumentong perkusyon?Paano ginagamit ang mga ito?

D. PaglalapatPapiliin ang mga bata ng mga awit o tugtugln na naka"tape". Ganyakin ang mga bata upang makalikha sila ng sariling mga hulwarang ritmo na ipansasaliw sa napiling tugtugin.

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa dalawa ipaawit sa bawat pangkat ang awit na “Tugtog” at

pasaliwan ng nararapat na instrumentong perkusyon sa mga bata.

V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti at kabisaduhin ang awit na “Tugtog”

115

Page 116: 1st grading 4th grading musika

4th GradingMUSIKA IV

Date: _____________

I. Mga Layunin: Nakaaawit nang madamdamin sa pamamagitan ng daynamiks Natutukoy ang mga bahagi ng awit na mahina at malakas

II. Paksang-AralinDaynamiks TX p.68 - 70

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor na "Natutulog ang Bata" F 4/4 do TX p. 70

III. PamamaraanL. Paghahanda

Magbigay ng pagsasanay sa himig Magsanay sa himig

Pag-akyat, pagbaba at pagpapabalik-balik sa mga nota sa iskala mula "do" hanggang "so"

Pag-usapan ang iba't ibang uri ng mga instrumentong perkusyon. Itanong:

Paano tinutugtog ang mga instrumentong perkusyon? Anu-ano ang iba't ibang pangkat ng mga instrumentong perkusyon? Tugtugin ang instrumentong may tiyak na tunog.

M. Panlinang na Gawain:a. Ituro ang awit na “Natutulog ang Bata” sa pamamaraang pagagad.b. Paawitin nang may damdamin ang mga bata sa pamamagitan ng pag-awit nang mahina

sa ibang bahagi at pag-awit nang malakas sa ibang bahagi. Gamitan ng senyas ng kamay .

N. Paglalahat:Itanong:

Ano ang kahulugan ng simbolong ''p "?

Ano ang kahulugan ng simbolong "f'?

116

Page 117: 1st grading 4th grading musika

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit ang “Natutulog ang Bata” nang madamdamin at ipasunod ang

mga panandang pandaynamiks.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Natutulog ang Bata”

117

Page 118: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: _____________

I. Mga Layunin: Nasasabi ang kahulugan ng “p" (piano) at "f' (forte) Nakasusunod sa seoyas na p at f ng isang awitin

II. Paksang-AralinDaynamiks TX p.68 - 70

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor na "Natutulog ang Bata" F 4/4 do TX p. 70

III. PamamaraanO. Paghahanda

Magbigay ng pagsasanay sa himig Ipatugtog sa mga bata ang mga instrumentong ayon sa timbre ng kanilang tunog. Itanong:

Tugtugin ang instrumentong may tiyak na tunog. Tugtugin ang mga instrumentong matitinis ang tunog.

mabababa ang tunog kumakalansing magagaang ang tunog

Ipaawit sa isang pangkat ng mga bata ang "Awit at Tugtog" at pasaliwan ng nararapat na instrumentong perkusyon sa ibang bata.

P. Panlinang na Gawain:a. Ituro ang awit na “Natutulog ang Bata” sa pamamaraang pagagad.b. Ipapansin sa mga bata ang mga simbolo sa bahagi napinahinaan ng guro at sa bahagi na

pinalakasan ng guro. c. Sabihin:

Saang bahagi ko pinahinaan ang pag-awit?Saan ko pinalakasan? Anu-anong mga simbolo ang napansin ninyo sa mga bahaging nabanggit? Ang simbolong ''p” ay piano at ang. "f'” ay forte. Ang dalawang simbolong ito ang mga simbolong pandaynamiks .

Q. Paglalahat:Itanong:

Ano ang kahulugan ng simbolong ''p "? Ano ang kahulugan ng simbolong "f'?

Ano ang nangyayari kapag sinunod ang mga simbolong ''p” at "f'?

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit ang “Natutulog ang Bata” nang madamdamin at

118

Page 119: 1st grading 4th grading musika

ipasunod ang mga panandang pandaynamiks.

V. Takdang Aralin: Ano ang ibig sabihin ng dynamics. Ano ang nagagawa ng daynamiks sa isang komposisyon?

Anu-ano ang mga simbolo ng daynamiks at ano ang ibig sabihin ng bawat isa?

119

Page 120: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: _____________

I. Mga Layunin: Nasusunod ang tempo ng isang himig o awit

II. Paksang-AralinMabilis na Tempo TX p. 71

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng awit na “The Fire Truck”F 2/4 so TX p. 71

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain:

Paghahanda Magbigay ng pagsasanay sa tinig Magsanay sa himig

Pag-akyat, pagbaba at pagpapabalik-balik sa mga nota sa iskala mula "so" hanggang mataas na "do"

Pagbabalik-aral: Ipaawit ang "Natutulog ang Bata" ipasunod ang daynamiks at pag-usapan ang tungkol sa

daynamiks. Itanong:

Ano ang kahulugan ng daynamiks? Ano ang nagagawa ng daynamiks sa isang komposisyon? Anu-ano ang mga simbolo ng daynamiks at anoang ibig sabihin ng bawat isa?

C. Paglalahad: Ituro ang awit na "The Fire Truck" sa pamamaraang pagagad. Ganyakin ang mga bata na umawit nang magaan upang maging madali ang pag-awit

nang mabilis Pag-usapan ang nais ipahiwatig ng awit. ltanong:

Ano ang isinasaad ng awit na "The Fire Truck "? Saan kaya ito papunta? Ano ang ipinahihiwatig nito? Ano ang tempo ng awit?

D. Paglalahat: Ganyakin ang mga bata na magbigay ng paglalagom sa kanilang natutuhan sa aralin.

IV. Pagtataya: Ganyakin ang mga bata na awitin ang awit na “The Fire Truck” na nasusunod ang tamang

tempo ng himig o awit.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "The Fire Truck" at sundin ang panandang tempo.

120

Page 121: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: _____________

I. Mga Layunin: Nakaaawit nang mabilis na tempo batay sa titik at damdaming ipinahihiwatig ng awit . Naawit ng wasto ang “The Fire Truck”

II. Paksang-AralinMabilis na Tempo TX p. 71

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng awit na “The Fire Truck”F 2/4 so TX p. 71

III. PamamaraanA. Paghahanda

Magbigay ng pagsasanay sa himig Magsanay sa himig

Pag-akyat, pagbaba at pagpapabalik-balik sa mga nota sa iskala mula "so" hanggang mataas na "do"

B. Pagbabalik-aral: Ipaawit ang "The Fire Truck", na may tamang tempo ng himig Itanong:

Ano ang isinasaad ng awit na na “The Fire Truck”?Ano ang ipinahihiwatig nito?Bakit kailangang awitin ito ng mabilis?

C. Paglalahad: Ituro ang awit na "The Fire Truck" sa pamamaraang pagagad. Ganyakin ang mga bata na awitin ito ng mabilis. Pag-usapan ang nais ipahiwatig ng awit. ltanong:

Ano ang isinasaad ng awit na "The Fire Truck "? Saan kaya ito papunta? Nasa anong palakumpasan ang awit na "The Fire Truck"? Anu-anong uri ng mga nota ang ginamit?

D. Paglalahat: Itanong:

Paano malalaman na ang isang awit ay kailangang awitin nang mabilis? Anu-ano ang dapat mong tingnan sa iskor ng awit? Ano ang tempo?

IV. Pagtataya: Ipaawit ang "The Fire Truck" at sundin ang panandang tempo. Tiyakin na kahit mabilis ang pag-awit ay maging malinaw ang pagbigkas sa mga titik at wasto

ang pagkakaawit ng himig. Ipabigkas sa mga bata ang ritmo ng awit sa pamamaraang Kodaly.

121

Page 122: 1st grading 4th grading musika

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "The Fire Truck"

MUSIKA IV

Date: _____________

I. Mga Layunin: Nakaaawit nang madalang batay sa titik at damdaming ipinahihiwatig ng awit

II. Paksang-AralinMabagal na Tempo TX p .. 72

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng mga awit na "Pilipinas Kong Mahal" C 4 so TX p. 73

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain:

Magbigay ng pagsasanay sa tinig. Pagsanayin ang mga bata sa himig, Pag-akyat, pagbaba at pagpapabalik-balik sa iskala

mula sa "so" hanggang mataas na "do".

B. Panlinang na Gawain: Ipakita 'ang iskor ng "Pilipinas Kong Mahal" Pilipinas Kong Mahal Ituro ang awit sa pamamaraang pagagad at ipasunod ang mungkahing tempo. Itanong:

Ano sa palagay ninyo ang nababagay na tempo sa Pilipinas Kong Mahal? Bakit?

C. Paglalahat: Itanong:

Paano mo malalaman na ang isang awit ay kailangang awitin nang mabagal? Ano ang hahanapin mo sa iskor ng awit?

IV. Pagtataya:Ipaawit nang maraming ulit ang "Pilipinas Kong Mahal". Tiyakin na wasto ang himig at ang

damdaming ibinibigay ng mga bata sa pag-awit.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Pilipinas Kong Mahal"

122

Page 123: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: _____________

I. Mga Layunin: Naaawit nang wasta ang "Pilipinas Kong Mahal" Nasasabi kung paano maipakikita ang pagmamahal sa bayan

II. Paksang-AralinMabagal na Tempo TX p .. 72

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng mga awit na "Pilipinas Kong Mahal" C 4 so TX p. 73

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain:

Magbigay ng pagsasanay sa tinig. Ipaawit ang "The Fire Truck" Pag-usapan ang tempo ng awit. Itanong:

Ano ang tempo ng awit na ita? Bagay ba ang tempo sa awit? Bakit? Ano ang tempo?

B. Panlinang na Gawain: Ipakita ang iskQr ng "Pilipinas Kong Mahal" Pilipinas Kong Mahal Pag-usapan kung paano maipamamalas ang pagmamahal sa bayan Pag-usapan ang isinasaad ng awit, gayon din ang tempo nito Itanong:

Anong bahagi ng awit ang dapat awitin ,nang may damdamin?

C. Paglalahat: Itanong:

Paano mo malalaman na ang isang awit ay kailangang awitin nang mabagal? Ano ang hahanapin mo sa iskor ng awit?

IV. Pagtataya: Ipaawit nang maraming ulit ang "Pilipinas Kong Mahal". Lapatan ng nararapat na daynamiks ang awit.

Itanong: Saang lugar dapat hinaan ang awit? Saan dapat lakasan?

V. Takdang Aralin: Kailan ginagamit ang katamtamang bilis kapag umaawit? Ibigay ang kahalagahan ng tempo.

123

Page 124: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: _____________

I. Mga Layunin: Nakaaawit nang katamtaman ang bilis

II. Paksang-AralinKatamtamang Tempo

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng awit na "Music Alone Shall Live" F 3/4 do TX p.74

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain:

Magsanay sa tinig at sa himig Ipaawit sa mga bata ang "The Fire Truck" at "Pilipinas Kong Mahal" Pag-usapan ang tempong mabilis at mabagal.

B. Panlinang na Gawain: Ilahad ang iskor ng "Music Alone Shall Live" Iparinig ang awit sa mga batao Itanong:

Paano ko inawit ang "Music Alone Shall Live"?

C. Paglalahat: Itanong:

Kailan iiwgamit ang katamtamang bilis kapag umaawit?

IV. Pagtataya: Paawitin ang mga bata ng. mga awit na natutuhan na nila. Itanong sa mga bata kung ano ang tempo ng mga inawit nila.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Music Alone Shall Live"

124

Page 125: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: _____________

I. Mga Layunin: Nakaaawit nang katamtaman ang bilis

II. Paksang-AralinKatamtamang Tempo

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng awit na "Music Alone Shall Live" F 3/4 do TX p.74

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain:

Magbigay ng pagsasanay sa himig Ipaawit sa mga bata ang "Pilipinas Kong Mahal" at “Music Alone Shall Live”? Pag-usapan ang tempong mabilis at mabagal.

B. Panlinang na Gawain: Ilahad ang iskor ng "Music Alone Shall Live" Iparinig ang awit sa mga bata. Itanong:

Ano ang pagkakaiba ng tempo ng awit na “Music Alone Shall Live sa tempo ng "The Fire Truck" at "Pilipinas Kong Mahal"?

Ituro ang awit sa pamamaraang pagagad.

C. Paglalahat: Itanong:

Kailan giiwgamit ang katamtamang bilis kapag umaawit? Ano ang tempo? Ano ang kahalagahan nito?

IV. Pagtataya: Ganyakin ang mga bata na lumikha ng maiikling awit na ayon sa tempong nais nila. .

V. Takdang Aralin: Magbigay ng paglalagom sa mga natutuhan sa aralin.

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang daynamiks sa madamdaming pagpapahayag ng musika

125

Page 126: 1st grading 4th grading musika

II. Paksang-AralinPAKSA : Piano (''p'') at Forte ("f "), TX p. 61

Mga Kagamitan:Tsart ng mga iskor ng "Tulog Na" at "Hurrah! We Won The Game"

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa himig. 2. Pag-usapan kung paano mapagaganda ang timbre ng tinig.

B. Panlinang na Gawain:1. Awitan ang mga bata

a. "Tulog Na" " P " (piano) b. "Hurrah! We Won The Game" "f" (forte)

2. Sikaping maipahayag ang damdamin sa pamamagitaq ng pagsunod sa daynamiks.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Anu-anong simbolo ang ginagamit sa paglakas at paghina ng awit? Ipaliwanag ang bawat isa.

D. Paglalapat:

Ipaawit sa mga bata ang "Tulog Na" at "Hurrah! We Won the Game". Kumpasan ang mga bata upang masunod ang daynamiks.

E. Pagpapahalaga:

Itanong: . Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa daynainiks?

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit sa mga bata ang “Tulog Na” at “Hurrah! We Won the Game”.

Sikaping maipahayag ang damdamin sa pamamagitan ng pagsunod sa daynamiks.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na “Tulog Na” at “Hurrah! We Won the Game”.

126

Page 127: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Nakatutugon sa angkop na paglakas at paghina ng awit ayon sa sagisag na "p" (piano)

at "f" (forte)

II. Paksang-AralinPAKSA : Piano (''p'') at Forte ("f "), TX p. 61

Mga Kagamitan:Tsart ng mga iskor ng "Tulog Na" at "Hurrah! We Won The Game"

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa himig. 2. Pag-usapan kung paano mapagaganda ang timbre ng tinig.

B. Panlinang na Gawain:1. Awitan ang mga bata

a. "Tulog Na" " P " (piano) b. "Hurrah! We Won The Game" "f" (forte)

2. Pag-usapan ang mga awit na narinig. 3. Itanong:

Paano nagkaiba ang dalawang awit? Anong simbolo ang taglay ng bawat isa?

C. Paglalahat:1. Itanong:

Anu-anong simbolo ang ginagamit sa paglakas at paghina ng awit? Ipaliwanag ang bawat isa.

Ano ang daynamiks? .

D. Paglalapat:

Ipaawit sa mga bata ang "Tulog Na" at "Hurrah! We Won the Game” na sinusunod ang nakasaad na daynamiks.

E. Pagpapahalaga:

Itanong: . Paano ginagamit ang daynamiks?

Bakit kailangang makasunod sa mga simbolo ng daynamiks?

127

Page 128: 1st grading 4th grading musika

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit sa mga bata ang “Tulog Na” at “Hurrah! We Won the

Game”na sinusunod ang nakasaad na daynamiks.

V. Takdang Aralin:Ibigay ang iba’t ibang antas ng daynamiks at ang mga kaukulang senyas ng kamay.

128

Page 129: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Nakasusunod sa unti-unting paglakas (crescendo) at paghina (decrescendo) ng tono sa

isang awit

II. Paksang-Aralin"Crescendo" at "Decrescendo", TX p. 61

Mga Kagamitan:Tsart ng "Pilipinas Kong Mahal" na may mga simbolong pandaynamiks

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Pag-usapan ang mga napag-aralan tungkol sa daynamiks. 2. Itanong:

Paano ginagamit ang daynamiks? Anu-anong mga simbolo ang kumakatawan sa mga ito? Bakit mahalaga ang daynamiks?

B. Panlinang na Gawain:1. Ipakita sa mga bata ang iskor ng "Pilipinas Kong Mahal". 2. Pag-usapan ang isinasaad ng awit. 3. Ipaawit sa mga bata ang "Pilipinas Kong Mahal". 4. Sabihin:

Ipaaawit ko sa inyo ngayon ang "Pilipinas Kong Mahal". Lahat kayo ay titingin sa akin, habang ako ay kumukumpas at sundin ninyo ang lahat ng

aking senyas.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Ano ang.kahulugan ng "crescendo"? Ano ang kahulugan ng "decrescendo"?

D. Pagpapahalaga:Itanong:

Ano ang bahagi ng daynamiks sa pag-awit nang madamdamin?

IV. Pagtataya:Paawitin nang wasto ang mga bata ng awit na “Pilipinas Kong Mahal”tiyakin na nakasusunod

sila sa mga senyas

V. Takdang Aralin:

129

Page 130: 1st grading 4th grading musika

Ganyakin ang mga bata na gumawa ng isang paglalagom sa natutunang aralin.

130

Page 131: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Natutukoy ang mga bahagi ng himig/tugtugin na ginagamitan ng crescendo at

decrescendo.

II. Paksang-Aralin"Crescendo" at "Decrescendo", TX p. 61

Mga Kagamitan:Tsart ng "Pilipinas Kong Mahal" na may mga simbolong pandaynamiks

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magkaroon ng pagsasanay sa himig.2. Pag-usapan ang mga napag-aralan tungkol sa daynamiks. sinusunod ang nakasaad na

daynamiks.

B. Panlinang na Gawain:1. Ipakita sa mga bata ang iskor ng "Pilipinas Kong Mahal". 2. Ipaawit sa mga bata ang "Pilipinas Kong Mahal". 3. Ipaliwanag sa mga bata ang gagawing mga senyas.

a. mahina c. papalakas b. malakas d. papahina

4. Paawitin ang mga bata. Tiyakin na nakasusunod sila sa mga senyas mo. 5. Pag-usapan ang ginawa nilang pag-awit. 6. Itanong:

Naibigan ba ninyo ang ginawa ninyong pag-awit,? Anu-anong simbolo ang nakikita ninyo sa iskor? Paano inaawit ang mga bahagi na may crescendo at decrescendo?

C. Paglalahat:1. Itanong:

Anu-anong simbolo ang kumakatawan sa daynamiks?

D. Pagpapahalaga:Itanong:

Ano ang kahalagahan ng daynamiks?

IV. Pagtataya:Paawitin nang wasto ang mga bata ng awit na “Pilipinas Kong Mahal”tiyakin na nakasusunod

131

Page 132: 1st grading 4th grading musika

sila sa mga senyas

V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti ang iba’t ibang antas ng daynamiks at ang mga kaukulang senyas ng kamay.

132

Page 133: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Naipahihiwatig ang damdamin ng awit sa pamamagitan ng tempo

II. Paksang-AralinAndante at Allegro, TX pp. 64 - 65 Awit : "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan"

Mga Kagamitan:Tsart ng awit na "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig.2. Ipaawit ang "Tulog Na", "Hurrah! We Won The Game" at "Pilipinas kong Mahal".

Ipasunod ang daynamiks at pag-usapan ang tungkol sa daynamiks. 3. Itanong:

Ano ang kahulugan ng daynamiks? Ano ang magagawa ng daynamiks sa isang komposisyon?

B. Panlinang na Gawain:1. Ipakita ang iskor ng "Si Nanay, Si Tatay, Di Ko Babayaan" 2. Pag-usapan kung paano maipakikita ang pagmamahal sa magulang. 3. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 4.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Ano ang pagkakaiba ng dalawang awit?

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa dalawa muling ipaawit ang “Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaanan”

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na “Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaanan”

133

Page 134: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Naibibigay ang kahulugan ng tempong allegro (mabilis), andante (mabagal) at moderato

(katamtaman ang bilis)

II. Paksang-AralinAndante at Allegro, TX pp. 64 - 65 Mga Awit : "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan", "Paruparong Bukid"

Mga Kagamitan:Tsart ng dalawang awit:

"Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan "Paruparong Bukid" .

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig.2. Ipaawit ang "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan. Ipasunod ang daynamiks at pag-usapan

ang tungkol sa daynamiks. 3. Itanong:

Anu-ano ang mga simbolo ng daynamiks at ano ang ibig sabihin ng bawat isa? B. Panlinang na Gawain:

1. Ipakita ang iskor ng "Si Nanay, Si Tatay, Di Ko Babayaan" 2. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 3. Sabihin:

Ito ay isang awit sa Bicol. Sino ang naka-uunawa sa nilalaman ng awit? Ano ang isinasaad ng awit? Kung walang naka-uunawa ay ipaliwanag ang nilalaman ng awit.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Paano inaawit ang awit na may tempong andante? ... ang may tempong "allegro"?

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa dalawa muling ipaawit ang “Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaanan” at

“Paruparong Bukid”.

V. Takdang Aralin: Ano ang kahulugan ng "andante”? Ano ang kahulugan ng "allegro"?

134

Page 135: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin:1. Naipahihiwatig ang damdamin ng awit sa pamamagitan ng tempo 2. Naibibigay ang kahulugan ng tempong allegro (mabilis), andante (mabagal) at moderato

(katamtaman ang bilis) 3. Nakasusunod sa tempong allegro, andante, at moderato sa pagpapahayag ng pagbabago ng

bilis o dalang ng isang awit4. Naaawit nang wasto ang mga awit na "Si Nanay, Si Tatay D-i Ko Babayaan," "Paruparong

Bukid" at "I'm Riding on an Elephant"

II. Paksang-AralinAndante at Allegro, TX pp. 64 - 65 Mga Awit : "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan", "Paruparong

Bukid"

Mga Kagamitan:Tsart ng tatlong awit:

"Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan "Paruparong Bukid" . "Riding on an Elephant Pitch pipe

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig.2. Ipaawit ang "Tulog Na", "Hurrah! We Won The Game" at "Pilipinas kong Mahal".

Ipasunod ang daynamiks at pag-usapan ang tungkol sa daynamiks. 3. Itanong:

Ano ang kahulugan ng daynamiks? Ano ang magagawa ng daynamiks sa isang komposisyon? Anu-ano ang mga simbolo ng daynamiks at ano ang ibig sabihin ng bawat isa? Isulat ang mga simbolo ng daynamiks. Paano malalagyan ng daynamilis ang isang awit?

B. Panlinang na Gawain:1. Ipakita ang iskor ng "Si Nanay, Si Tatay, Di Ko Babayaan" 2. Pag-usapan kung paano maipakikita ang pagmamahal sa magulang. 3. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 4. Sabihin:

Ito ay isang awit sa Bicol. Sino ang naka-uunawa sa nilalaman ng awit? Ano ang isinasaad ng awit? Kung walang naka-uunawa ay ipaliwanag ang nilalaman ng awit.

5. Ituro ang awit sa pamamaraang pagagad at ipasunod ang mungkahing tempo.6. Itanong:

Paano inaawit ang "Bi Nanay, Si Tatay, Di Ko Babayaan"? Ano ang tempo ng awit?

135

Page 136: 1st grading 4th grading musika

7. Ipaawit sa mga bata ang "Paruparong Bukid". Pag-usapan ang tempo ng awit. C. Paglalahat:

1. Itanong: Ano ang pagkakaiba ng dalawang awit? Paano inaawit ang awit na may tempong andante? ... ang may tempong "allegro"? Ano ang "andante”? Ano ang "allegro"?

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa dalawa muling ipaawit ang “Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaanan” at

“Paruparong Bukid”.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na “Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaanan” at “Paruparong

Bukid”.

136

Page 137: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Nakasusunod sa tempong allegro, andante, at moderato sa pagpapahayag ng pagbabago

ng bilis o dalang ng isang awit

II. Paksang-AralinModerato, TX p. 65 Awit: "Riding on an Elephant"

Mga Kagamitan:Tsart ng awit na “Riding on an Elephant”

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig. Pag-akyat, pagbaba at pagbabalik-balik sa mga nota sa iskala habang itinuturo ng

guro. 2. Pagbabalik-awit sa "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan" at "Paruparong Bukid".

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng "Riding on an Elephant". 2. Pag-usapan ang tandang tunugan.

C. Paglalahat:1. Pag-usapan ang tungkol sa tempo ng awit. 2. Itanong:

Paano mo inawit ang "Riding on an Elephant"? Ano ang pagkakaibg ng tempo nito sa tempo ng "Si Nanay, Si Tatay, Di Ko Babayaan"

at "Paruparong Bukid"?

IV. Pagtataya:1. Paawitin ang mga bata ng mga awit na natutunan nila. 2. Itanong kung ano ang tempo ng kanilang mga inawit.

V. Takdang Aralin: Ganyakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa natutunang aralin.

137

Page 138: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Naaawit nang wasto ang mga awit na "Si Nanay, Si Tatay D-i Ko Babayaan,"

"Paruparong Bukid" at "I'm Riding on an Elephant"

II. Paksang-AralinModerato, TX p. 65 Awit: "Riding on an Elephant"

Mga Kagamitan:Tsart ng awit na “Riding on an Elephant”

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magsanay sa himig. Pag-akyat, pagbaba at pagbabalik-balik sa mga nota sa iskala habang itinuturo ng

guro. 3. Pagbabalik-awit sa "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan" at "Paruparong Bukid". 4. Pag-uusap tUligkol sa tempo ng dalawang awit, at ang pagkakaiba ng "Andante" at

"Allegro".

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng "Riding on an Elephant". 3. Ituro ang awit na "Riding on an Elephant" sa pamamaraang "sight reading" o pagbasa ng

so-fa silaba. 4. Ipaawit sa mga bata ang titik ng buong awit .

C. Paglalahat:1. Pag-usapan ang tungkol sa tempo ng awit. 2. Itanong:

Ano ang pagkakaibg ng tempo ng Riding on an Elephant sa tempo ng "Si Nanay, Si Tatay, Di Ko Babayaan" at "Paruparong Bukid"?

Ibigay ang pagkakaiba ng tempong "Allegro" "Andante" at "Moderato" Ano ang tempo?

IV. Pagtataya:Ganyakin ang mga bata na lumikha ng maikling awit ayon sa tempong nais nila.

V. Takdang Aralin: Humanda sa isang pagsusulit

138

Page 139: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang tekstura at armonya ng isang awit

II. Paksang-AralinArmonya sa Dalawang Bahaging "Round"

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng “Singing Birds”.

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. 2. Pagsanayin ang mga bata sa himig- paakyat, pababa, pabalik-balik sa iskala mula

mababang "do" hanggang mataas na "do". 3. Ipaawit ang "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan" at "Hurrah! We Won The Game".

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng "Singing Birds" at ituro ang awit sa pamamaraang "sight reading"

o pagbasa ng so-fa silaba. 2. Pagsanayang awitin ang awit. 3. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat upang maawit ang "Singing Birds" sa

pamamaraang "round" o paikot. Paunahin ng pag-awit ang unang pangkat at kapag nasa pangalawang bahagi na ito ay paawitin na ang pangalawang pangkat. Parehong magsisimula ang dalawang pangkat sa unang himig. Sa ganitong paraan ay magkakasalikop ang una at pangalawang bahagi ng awit kaya't maririnig ang harmonya.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Ano ang "round"? Paano nagkakaroon ng armonya? Ano ang armonya?

IV. Pagtataya:Ipaawit sa mga bata ang “Row Your Boat” sa pamamaraang “round”.

V. Takdang Aralin: Paano napahahahalagahan ang tekstura at armonya ng isang awit?

139

Page 140: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Nakaaawit ng dalawang bahaging "round" Naaawit nang wasto ang "Singing Birds"

II. Paksang-AralinArmonya sa Dalawang Bahaging "Round"

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng “Singing Birds”.

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. 2. Ipaawit ang "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan" at "Hurrah! We Won The Game". 3. Pag-usapan ang tempo.

B. Panlinang na Gawain:1. Pagsanayang awitin ang awit na “Singing Birds” at “Row Your Boats”.2. Ipasuri sa mga bata ang iskor ng awit na “Row Your Boats”.3. Itanong:

Sa ilang bahagi nahahati ang awit? Ilang pangkat ang kailangang umawit ng "round" na ito? Anong bahagi ang unang inaawit? Kailan nagsisimulang umawit ang pangalawang pangkat? Saang bahagi ng awit nagkq,karoon ng armonya?Bakit? Ano ang nangyayari sa tekstura sa pag-awit ng dalawang bahaging "round"?

4. Sabihin: Ulit-ulitin ang pag-awit upang marinig ang armonya ng mga himig. Maging maingat kayo sa pag-awit upang hindi lumihis ang inyong tono.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Paano nagkakaroon ng armanya? Ano ang armonya? Ano ang tinutukoy ng tekstura?

IV. Pagtataya:Ipaawit sa mga bata ang “Singing Birds” at Row your Boat sa sa pamamaraang “round”.

140

Page 141: 1st grading 4th grading musika

V. Takdang Aralin: Paano nagkakaroon ng tekstura at armonya sa pag-awit ng “round”.

141

Page 142: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang tekstura at armonya ng isang awit

II. Paksang-AralinDalawahang Himig (Partner Songs) Awit : "AcoKini Si Anggi" at "Leron,Leron Sinta"

Mga Kagamitan:Mga Iskor ng "Aco Kini Si Anggi" at "Leron, Leron Sinta"

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. 2. Magsanay sa himig.

Gamitin ang scale ng pamamaraang ward. 3. Ipaawit ang "Singing Birds" at "Row Your Boat" sa pamamaraang "round".

Pag-usapan kung paano nagkakaroon ng tekstura at armonya sa pag-awit ng "round".

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang mga iskor ng "Leron, Leron Sinta" at "Aco Kini Si Anggi". 2. Ituro ang "Aco Kini Si Anggi" sa pamamaraang pagagad. 3. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Ipaawit sa unang pangkat ang "Leron,Leron

Sinta" at sa pangalawang pangkat ang "Aco Kini Si Anggi". Pangunahan ang pag-awit upang magsabay-sabay ang mga bata at magkaugnay arig mga himig upang lumabas ang armonya.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Ano ang "partner songs"? Kailan maaaring pagtambalin ang dalawang awit?

IV. Pagtataya:Ganyakin ang mga bata na muling awitin ang "Leron,Leron Sinta" at "Aco Kini Si Anggi".

V. Takdang Aralin: Bakit maaaring gawing "partner songs" ang "Tinikling" at "Aringkindinghinding"?

142

Page 143: 1st grading 4th grading musika

MUSIKA IV

Date: ______________

I. Mga Layunin: Naaawit nang sabayan ang dalawang himig (partner songs)

II. Paksang-AralinDalawahang Himig (Partner Songs) Awit : "AcoKini Si Anggi" at "Leron,Leron Sinta"

Mga Kagamitan:Mga Iskor ng "Aco Kini Si Anggi" at "Leron, Leron Sinta"

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig/himig. Gamitin ang scale ng pamamaraang ward.

3. Ipaawit ang "Singing Birds" at "Row Your Boat" sa pamamaraang "round". Pag-usapan kung paano nagkakaroon ng tekstura at armonya sa pag-awit ng "round".

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang mga iskor ng "Leron, Leron Sinta" at "Aco Kini Si Anggi". 2. Ituro ang "Aco Kini Si Anggi" sa pamamaraang pagagad. 3. Suriin ang dalawang iskor. 4. Sabihin/Itanong:

Hindi lahat ng awit ay maaaring gawing partner songs. Paghambingin ang dalawang awit. Ano ang palakumpasan ng dalawang awit? Magkatulad ba sila ng tunugan? Suriin ang bilang ng mga sukat. Ano ang masasabi mo?

C. Paglalahat:1. Itanong:

Ano ang "partner songs"? Kailan maaaring pagtambalin ang dalawang awit? Paano dapat awitin ang "partner songs"?

IV. Pagtataya:Ganyakin ang mga bata na awitin ang iba pang "partner songs" tulad ng "Tinikling" at

"Aringkindingkinding".

V. Takdang Aralin: Humanda sa isang pagsusulit

143

Page 144: 1st grading 4th grading musika

144