29
Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of San Pascual LAUREL ELEMENTARY SCHOOL MUSIKA IV Lesson 1 Hunyo 9, 2014 I. Mga Layunin: Nadarama ang pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig Nagagamit ang anumang kilos ng katawan sa pagdama ng pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig Nakatutugon sa pulsong napakinggan sa pamamagitan ng iba't ibang kilos. II. Paksang-Aralin Pagtugon sa Pulsong Napakinggan (Beat) Mga Kagamitan: Tsart – “Twinkle, Twinkle Little Star Iskor ng "Rain, Rain Go Away!" Sanggunian: PELC I A.1, 1.1,1.2 p.1 Umawit at Gumuhit 3 pp. 6-7 III. Pamamaraan A. Pagbabalik Aral Pag-usapan ang ritmo at gayahin ang tunog at kilos ng mga bagay na may ritmo. Sabihin: Gayahin at ulit-ulitin ang huni o awit ng ibon. Ipakita mo nga sa klase ang ritmo ng mga gumagalaw na bagay.

1st Grading Musika

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mUSIKA

Citation preview

Republic of the PhilippinesDepartment of Education

Region IV-A CALABARZONDivision of Batangas

District of San PascualLAUREL ELEMENTARY SCHOOL

MUSIKA IV

Lesson 1Hunyo 9, 2014

I. Mga Layunin:

Nadarama ang pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig Nagagamit ang anumang kilos ng katawan sa pagdama ng pulso ng tunog na

naririnig at hindi naririnig Nakatutugon sa pulsong napakinggan sa pamamagitan ng iba't ibang kilos.

II. Paksang-Aralin

Pagtugon sa Pulsong Napakinggan (Beat)Mga Kagamitan:

Tsart – “Twinkle, Twinkle Little Star Iskor ng "Rain, Rain Go Away!"

Sanggunian: PELC I A.1, 1.1,1.2 p.1Umawit at Gumuhit 3 pp. 6-7

III. Pamamaraan

A. Pagbabalik AralPag-usapan ang ritmo at gayahin ang tunog at kilos ng mga bagay na may

ritmo. Sabihin:

Gayahin at ulit-ulitin ang huni o awit ng ibon. Ipakita mo nga sa klase ang ritmo ng mga gumagalaw na bagay. Hayaang ulit-ulitin ng mga bata ang ritmo Iparinig mo nga ang ritmo ng mga bagay na tumitibok at naririnig. Hayaang ulit-ulitin ng mga bata ang ritmong narinig

B. Paglalahad

1) Ipadama sa mga bata ang pulso sa pamamagitan ng pagkilos. 2) Pagmartsahin ang mga bata at bilangan ng isa, dalawa, isa, dalawa

o kaya ay kaliwa, kanan, kaliwa, kanan

3) Ipapansin sa mga bata ang regular na bagsak ng kanilang mga paa habang nagmamartsa.

4) Ipabigkas sa mga bata ang "Twinkle, Twinkle. Little Star," at pasabayan ng martsa. 5) Ituro ang awit na "Rain, Rain, Go Away" sa pamamaraang pagagad. 6) Ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain, Go Away", at ipagawa ang mga sumusunod

habang umaawit. a. Pagpalakpakhabang umaawit. b. Pagguhit sa hangin c. Pagguhit sa papel o pisara

7) Pagbukud-bukurin ang mga iginuhit na pulso ayon sa sukat (measure). Gumamit ng panghati (bar line). Gawin habang nagpapaliwanag.

C. Paglalahat

1) Ipaawit na muli sa klase ang "Rain, Rain ... " habang itinuturo ng isang bata ang mga pulso na nakaguhit sa pisara.

2) Ganyakin ang klaseng magbigay ng paglalagom ng kanilang natutuhan tungkol sa pulso.

3) Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang pulso? 2. Saan mo maihahalintulad ang pulso? 3. Paano mo maikikilos ang iyong katawan ayon sa pulso?

4) Pabigkasin ang mga bata ng isang tugma at pasabayan ng kilos ng katawan upang maipadama ang pulso.

5) Paawitin ng isang awit ang mga bata at sabayan ng kilos ng katawan upang maipadama ang pulso.

IV. Pagtataya:

Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Rain, Rain Go Away",

V. Takdang Aralin:

Kabisaduhing mabuti ang awit na "Rain, Rain Go Away".

Lesson 2Hunyo 10, 2014I. Mga Layunin

Nagagamit ang pantay-pantay na guhit ( ││││││││) sa paglalarawan ng pulso ng tunog

II. PaksaPaglalarawan ng Pulso

Kagamitan: cd, tsart ng mga awit – “ Rain, Rain Go Away” G 2 do, “Bahay Kubo” C 3 so, radio cassette, manila paper, pentel pen, patpat 4 4

Sanggunian: PELC I A 3 p. 1, Umawit at Gumuhit 3 pp. 7-8, 15-16

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain1. Pampasigla

Ritmo Ipagawa ang sumusunod:

Gamitin ng patpat 4 │ │ │ │ 4

2. Balik- aral

Ano ang pulso ng awit?

B. Panlinang na Gawain1. Pagganyak

a. Ano ang panahon natin ngayon? Gusto ba ninyo ito? Bakit?b. Anu-anong tanim mayroon sa inyong bakuran?

2. Paglalahad

a. Hatiin sa tatlong pangkat ang mga bata sa tatlong awitin. Bigyan ng awit sa pamamagitan ng bunutan. Mga awit: “Rain, Rain Go Away”, “ Bahay Kubo”, Sa Likod Bahay”.b. Pangkatang Gawain:

Iparinig ang mga awitin sa bawat pangkat Ipadama sa mga bata ang pulso ng awit Ipaguhit ang pulso sa: hangin, pisara, sa manila paper Ipaawit muli sa pangkat habang itinuturo ng ilang bata ang mga guhit sa pisara. (Maraming ulit

hanggang matutunan ang awit)

3. Pagtalakaya.Ano ang ginawa natin habang dinarama ang pulso ng awit na narinig? Paano nagkakaiba ang pulso

ng mga ito?b. Anong uri ng linya ang ginamit? Ano ang kahalagahan ng ulan sa atin? Anu- ano ang mga maari

nating itanim sa ating bakuran sa tag-ulan? Mahalaga ba ang pagtatanim ng gulay?

4. Paglalahata. Paano natin mailalarawan ang pulso ng tunog?

b. Anong uri ng guhit ang ginamit?c. Bakit mahalaga ang tunog? Ang pagtatanim ng gulay?

5. PaglalahatA. Gamitin ang dating pangkat ng mga bata1. Magparinig ng tugtog ng ibang awit sa unang pangkat 4 ; ikalawang pangkat 3; ikatlong pangkat 2

4 4 4 2. Ilarawan ang pulso ng inyong awit sa pamamagitan ng paggamit ng pantay-pantay na guhit

B. Panuto: Angkupan ng alam ninyong awit ang mga guhit na ito:

1. ││││││││││││││││ 2. ││││││││││││││││ 3. ││││││││││││││││

C. Ipaguhit ang isa sa sumusunod (bawat pangkat ay gagawa).1. Kahalagahan ng ulan2. Kahalagahan ng pagtatanim

3. Pangwakas na GawainIpaawit “ Sa Likod ng Bahay”Palakarin sa paligid ng silid ang mga bata. Ipatapik ang pulso ng awit sa ulo, balikat, braso habang

umaawit.

IV. PagtatayaA. Panuto: Pakinggan ang mga awiting ito1. Chua-ay2. Manag Biday3. Pamulinawen

B. Ilarawan ang pulso sa pamamagitan ng guhit na pantay-pantay.

V. Takdang Aralin Humanap ng isang maikling awitin sa dalawahan, tatluhan at apatang pulso. Iguhit ito sa inyong notebook.

MUSIKA IVLesson 3

I. Mga Layunin:

Natutukoy ang mabibigat at magagaan na pulso Nailalagay sa wastong lugar ang panandang diin (>) ayon sa nadamang bigat ng

tunog na narinig

II. Paksang-Aralin

Diin

Mga Kagamitan:Tsart - iskor ng awit na "Rain, Rain, Go Away"

Sanggunian: PELC A.4, 4.1 p.1 Umawit at Gumuhit 3 pp. 10-11

III. Pamamaraan

A. Pagbabalik Aral1. Ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain, Go Away". Pag-usapan ang tungkol sa pulso

at pakilusin ang mga bata ayon sa pulso habang umaawit.

B. Paglalahad1. Linangin at ipadama sa mga bata ang diin.2. Muling ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain ... "habang isinusulat ng guro ang

pulso ng awit sa pisara. 3. Tiyaking magkakatulad at regular ang pagpalakpak ng mga bata.4. Ilagay ng guro ang panandang diin habang ipinapalakpak ng mga bata

C. Paglalahat1. Ganyakin ang klase na gumawa ng paglalahat para sa aralin. Ipasagot ang mga

sumusunod: a. Ano ang diin? b. Paano nagkakaiba ang diin at pulso? c. Saan matatagpuan ang diin ng awit?

D. Pagsasanay1. Paawitin ng isang awit ang mga bata o pabigkasin ng isang tugma na natutuhan na

habang ipinapalakpak ang pulso at diin.

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Rain, Rain Go Away" ng

may wastong diin.

V. Takdang Aralin:Kabisaduhing mabuti ang awit na "Rain, Rain Go Away" ng may wastong diin.

Lesson 4

I. Mga Layunin:

Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkat pangkat ng mga tunog sa dalawahang sukat

Natututuhan at naaawit nang wasto ang "Tayo'y Umawit" Nakakikilos ayon sa metrong dalawahan

II. Paksang-Aralin

Metrong Dalawahan

Mga Kagamitan:Tsart - iskor ng "Tayo'y Umawit"

Sanggunian: PELC I.5 p.2, Umawit at Gumuhit 3 pp. 12-13

III. Pamamaraan

A. Pagbabalik Aral1. Ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain, Go Away". Pag-usapan ang tungkol sa pulso

at pakilusin ang mga bata ayon sa pulso habang umaawit. 2. Ipaawit sa mga bata ang "Rain, Rain ... " at pakilusin sila ayon sa pulso at diin ng

awit. 3. Pag-usapan ang mga simbolo at panandang napag-aralan tulad ng: diin, sukat at

panghati.B. Paglalahad

1. Ganyakin ang mga bata sa pag-aaral ng isang bagong awit, ang "Tayo'y Umawit". 2. Itanong:

a. Ano ang maaari mong gawin kung ikaw ay nalulumbay 0 walang magawa? b. Anu-ano ang naidudulot ng awit sa isang tao?

3. Ituro ang "Tayo'y Umawit" sa pamamaraang pagagad. Hayaang nakikita ng mga bata ang lskor habang itinuturo ang awit

4. Ulit-ulitin ang pag-awit hanggang matutuhan ng mga bata ang awit. 5. Pag-usapan ang gamit ng palakumpasan sa metrong dalawahan. 6. Itanong:

a. Ano ang palakumpasan ng awit? b. Bumilang ayon sa metrong"dalawahan. c. Iang pulso mayroon ang bawat sukat sa metrong dalawahan?

C. Paglalapat

1. Gumawa ng paglalagom tungkol' sa araHn. a. Isulat ang pulso ng awit na natutuhan. b. Pagpangkat-pangkatin ang mga tunog o pulso sa dalawahan sa pamamagitan

ng panghati.c. Lagyan ng diin sa tamang lugar. d. Bumilang ng dalawahan habang itinuturo ang pulso ng awit. e. Ipalak-pak ang diin ng hulwarang ritmo:

D. Paglalahat1. Itanong:

a. Ano ang metrong dalawahan? b. Paano inaawit ang mga awit sa metrong dalawahan?

E. Pagsasanay1. Muling ipaawit ang "Tayo'y Umawit". 2. Ipagawa sa mga bata ang mga sumusunod:

a. Ipalakpak ang pulso ng awit habang umaawit. b. Magmartsa ayon sa pulso habang umaawit. c. Ipadyak ang diin habang umaawit.

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Tayo'y Umawit".

V. Takdang Aralin:Kabisaduhing mabuti ang awit na "Tayo'y Umawit".

MUSIKA IV

HUNYO 23, 2014

Lesson 5

I. Mga Layunin: Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkat pangkat ng mga tunog sa

tatluhang sukat Natutukoy ang ritmo ng narinig na awiting may tatluhang sukat Naaawit nang wasto ang "Bahay Kubo"

II. Paksang-Aralin

Metrong TatluhanMga Kagamitan:

Tsart - iskor ng "Bahay Kubo"Sanggunian: PELC I 5 p.2, Umawit at Gumuhit 3 pp.14-15

III. PamamaraanA. Pagbabalik-aral

1. Ipaawit ang "Tayo'y Umawit" at pakilusin ang mga bata ayon sa pulso at diin. 2. Pag-usapan ang metro at palakumpasan ng awit. 3. Itanong:

a. Ano ang palakumpasan ng "Tayo'y Umawit"? b. Ilang bilang mayroon ang bawat sukat? c. Ilang pulso ang madarama sa bawat sukat?

B. Paglalahad1. Ganyakin ang mga bata sa patuloy na pag-awit. 2. Tiyakin na laging katamtaman ang labas ng kanilang tinig at maayos at maingat

ang pag-awit upang maabot ang wastong nota. Ilahad ang iskor ng awit na "Bahay Kubo" at pag-usapan ang mga simbolo ng awit.

C. Paglalahat1. Itanong

a. Ano ang metrong tatluhan? b. Ano ang gamit nito sa isang awit?

D. Paglalapat1. Gumawa ng paglalagom tungkol sa aralin

a. Isulat ang pulso ng awit b. Pagpangkat-pangkatin ang mga pulso sa tatluhan sa pamamagitan ng panghati. c. Lagyan ng diin sa tamang lugar.

E. Gawaing Upuan1. Pagpangkat-pangkatin ang sumusunod na mga pulso ayon sa metrong tatluhan at

lagyan ng diin. 2. Humandang iparinig sa klase ang pulso at diin ng hulwarang ritmo na ginawa.

IV. Pagtataya:Panuto:Isulat ang titik ng tamang sagot

1. Aling awitin ang may tatluhang sukat?A. Ambo Hato C. SitsirtsitB. Bahay Kubo D. Tayo’y Umawit

2. Ilang kumpas mayroon sa isang sukat ang awit na ito?A. Isa C. dalawaB. tatlo D. apat

3-5 Awitin nang wasto ang awit na "Bahay Kubo"

V. Takdang Aralin:Kabisaduhing mabuti ang awit na "Bahay Kubo"

MUSIKA IV

HUNYO 24, 2014Lesson 6

I. Mga Layunin: Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkat pangkat ng mga tunog sa apatang

sukat Naaawit nang maayos ang awit na "Sa Likod Bahay" Nakakikilos ayon sa metrong apatan

II. Paksang-AralinMetrong ApatanMga Kagamitan:

Tsart - iskor ng "Sa Likod Bahay"Sanggunian: PELC I 5 p.2, Umawit at Gumuhit 3 pp.16-17

III. PamamaraanA. Pagbabalik-aral

1. Awitin ang "Tayo'y Umawit" at "Bahay Kubo". 2. Pag-usapan- ang tungkol sa metrong dalawahan at metrong tatluhan. 3. Pakilusin ang mga bata ayon sa metrong dalawahan habang inaawit ang "Tayo'y

Umawit". 4. Pakilusin ang mga bata ayon sa metrong tatluhan habang inaawit ang "Bahay

Kubo". 5. Ipapalakpak sa mga bata ang mga sumusunod na hulwarang ritmo:

B. Paglalahad

1. Ituro nang pagagad ang awit na "Sa Likod Bahay". 2. Ituro ang awit nang payugtu-yugto.3. Itanong sa mga bata ang mga sumusunod kapag natutuhan na nila ang awit.

a. Anu ang palakumpasan ng awit na “Sa Likod Bahay”?b. Ano ang metro ng awit?c. Ilang pulso ang nadarama ninyo sa isang sukat?

C. Paglalapat1. Ipagawa sa mga bata ang mga sumusunod:

a. Pumalakpak ayon sa pulso habang umaawit.b. Magmartsa ayon sa pulso habang umaawit.c. Ipadyak ang diin habang nagmamartsa.d. Isulat ang pulso sa hangin.e. Isulat ang pulso sa pisara at pagpangkatpangkatin sa apatang sukat.

2. Ipabigkas sa mga bata ang bilang sa halip na paggalaw ayon sa pulso.

D. Paglalahat1. Itanong

a. Ano ang metrong apatan?b. Paano inaawit ang mga awit sa metrong apatan?

E. Pagpapahalaga1. Ilang pulso sa isang sukat mayroon ang metrong apatan?2. Bumilang ayon sa metrong apatan.3. Ano ang palakumpasan ng metrong apatan?4. Lagyan ng panandang diin ang awit na natutuhan.5. Paano ginagamit ang panghati?

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sa Likod Bahay"

V. Takdang Aralin:Kabisaduhing mabuti ang awit na "Sa Likod Bahay"

MUSIKA IV

HUNYO 30

Lesson 7

I. Mga Layunin:

Nailalarawan ang pulso sa anyong "quarter note" at "quarter rest" Natututuhan at naaawit nang wasto ang "Ang Pusa Ko" Nabibigkas ang titik ng awit ayon sa hulwarang ritmo nito. Nasusunod ang panandang "quarter rest" Naibibigay ang tunog ng hulwarang ritmo sa pamamagitan ng iba't ibang kilos ng

katawan

II. Paksang-Aralin

“Quarter Note “at “Quarter Rest” (Nota at Pahinga)Mga Kagamitan:

Tsart - iskor ng "Ang Pusa Ko"Sanggunian: PELC I.6 p.2, Umawit at Gumuhit 3 pp. 18-19

III. Pamamaraan

A. Pagbabalik-aral1. Ilahad ang iskor ng awit at ipaawit sa mga bata ang "Ang Pusa Ko". Pag-usapan

ang mga elemento ng musika na natutuhan na. Itanong: a. Ilang pulso mayroon ang isang sukat ng awit na "Ang Pusa Ko"? b. Ilang sukat mayroon ang awit? c. Bumilang ayon sa pulso ng awit. Ano ang palakumpasan ng awit?

B. Paglalahad1. Pag-usapan ang mga alagang hayop ng mga bata.

Itanong:a. Anu-ano ang mga alaga ninyong hayop?b. Paano mo ipinakikita ang iyong pagmamahal sa iyong alagang hayop?c. Paano nakatutulong sa atin ang mga alagang hayop?

2. Ituro sa pamamaraang pagagad ang awit.3. Itanong ang mga sumusunod kapag natutuhan na ang awit.

a. Nasa anong palakumpasan ang awit?b. Ilang pulso mayroon ang isang sukat?

C. Paglalahat1. Itanong:

a. Ano ang “quarter note”?b. Ano ang pagkakaiba ng “quarter note” sa “quarter rest”?c. Ilang bilang ang tinatanggap ng bawat isa?

D. Pagpapahalaga

1. Itanong:a. Ilang bilang ang tinatanggap ng bawat isang quarte note?b. Iguhit ang quarter note.c. Iguhit ang quarter rest.

IV. Pagtataya:

Sagutin ang mga sumusunod.1. Ano ang quarter note?2. Ano ang quarter rest?3. Ilang bolang ang tinatanggap ng bawat isa?4-5 . Iguhit ang quarter note at quarter rest

V. Takdang Aralin:

Kabisaduhing mabuti ang awit na "Ang Pusa Ko"

MUSIKA IVHULYO 1, 2014

I. Mga Layunin: Naipakikita na ang dalawahang tunog na magkasingtagal ang haba ay maaaring

katumbas ng isang pulso. Naisasagawa sa pamamagitan ng pag-awit, pagbigkas, pagkilos o pagtugtog ang

dalawahang tunog na magkasingtagal ang haba katumbas ng isang pulso. Naisusulat ang dalawang magkasintagal ang habang tunog na katumbas ng

isang pulso sa anyong eighth note.

II. Paksang-AralinEighth Note

Mga Kagamitan:Tsart - iskor ng "Laging Mag-iingat"Larawan ng eighth note

Sanggunian: PELC I 6 p.2, Umawit at Gumuhit 3 pp.21-23

III. Pamamaraan

A. Pagbabalik-aral1. Awitin ang "Laging Mag-ingat" at pag-usapan ang mga elemento ng musikimg

natutuhan na habang nakalahad ang iskor ng awit. Itanong: a. Ilang pulso mayroon ang isang sukat sa awit na "Laging Mag-ingat"? b. Ilang sukat mayroon ang 'awit? c. Bumilang ayon sa pulso ng bawat sukat. d. Ano ang palakumpasan ng awit?

B. Paglalahad1. Ipasuri sa mga bata ang mga notang ginamit sa "Laging Mag ingat" at ipakilala ang

"eighth note". 2. Ipapalakpak o ipabigay sa mga bata ang halaga ng mga sumusunod na nota. 3. Itanong

a. Ilang pulso o bilang mayroon ang isang sukat? b. Ilang "eighth note" mayroon sa isang sukat?c. Ilang "eighth note" ang dapat ipalakpak sa isang bilang? Upang maging

madali ang pagbibigay halaga sa "eighth note" ay sabihin natin ang pantig na "di" sa bawat nota

C. Paglalahat1. Itanong

a. Ano ang eighth note?b. Ilang bilang ang tinatanggap ng bawat isa?

D. Paglalapata. Muling ipaawit sa mga bata ang awit na “Laging Mag-ingat". b. Ipapalakpak sa mga bata ang pulso habang umaawit. c. Ipapalakpak ang bawat nota habang umaawit.

d. Muling hatiin sa dalawang pangkat ang mga batao Ipapalakpak sa isang pangkat ang pulso at sa isa ay ang bawat nota habang umaawit.

IV. Pagtataya:Hatiin sa dalawang pangkat ang mga bata. Ipapalakpak sa isang pangkat ang pulso at sa isa

aya ng bawat nota habang umaawit.

V. Takdang Aralin:Kabisaduhing mabuti ang awit na "Ang Laging Mag-ingat"

MUSIKA IVHULYO 7, 2014

I. Layunin Nakatutugon sa payak na hulwarang ritmo na nagagamit na pansaliw sa

isang awit sa pamamagitan ng instrumentong perkusyon

II. Paksang AralinRitmo- Pagtugon sa Payak na Hulwarang Ritmo na Nagagamit na Pansaliw sa

Isang Awit sa Pamamagitan ng Instrumentong Perkusyon

Kagamitan: tsart ng Awit “Tayo’y Umawit”, mga instrumentong perkusyonSanggunian: PELC II A. 8. 8.1 p. 3, Umawit at Gumuhit 3, pp. 12-13, 62-65

III. PamamraanA. Panimulang Gawain

1. PampasiglaIpalakpak ang Ritmo – 2 │ │ │

4Ano ang ritmo? Ritmong pandalawahan?

2. Balik-Aral Ipabigkas ang titik ng awit ayon sa ritmo“Rain, Rain Go Away” G 2 do, Umawit at Gumuhit 3 p.7

4B. Panlinang na Gawin

1. PagganyakKapag nakakarinig kayo ng awitin o tugtugin ano ang karaniwang ginagawa

ninyo? Paano ninyo ginagawa ang inyong pagkilos? Ayon bas a pulso ng awit?

2. Paglalahada. Ipakita na may ilang payak na hulwarang ritmo ng dalawahan sa

palakumpasang 2. Ipasuri ang bawat isa. Sabihin ang palakumpasan, mga 4

uri ng nota at ang sukat. Ipapalakpak ang bawat isa.

│ │ │ │

2│ │ │ │4 │ │ │ ││

b. Ilahad ang iskor ng awit na Tayo’y Umawit F 2 do. Ituro ang awit sa 4

pamamaraang paggagad. Ipapalakpak ang ritmo ng awit.c. Sabihin at ipaliwanag ang pamantayan ng paggamit ng mga instrumentong

perkusyon. Ipamigay ang tambol, batingting, pares na bao. Pasabayin ang mga bata sa mga payak na hulwarang ritmong nasa tsart habang inaawit sa 24.

3. Pagtalakay

Ano ang palakumpasan ng awit? Ano ang palakumpasan ng hulwarang ritmong pansaliw? Sa anong paraan ninyo natugunan ang payak na hulwarang ritmong pansaliw?

4. PaglalahatAng mga payak na hulwarang ritmong pansaliw sa palakumpasang 2 ay

4Natutugunan sa pamamagitan ng intrumentong perkusyon tulad ng tambol, batingting, pares ng bao at iba pa.

5. PaglalapatAwitin muli ang Tayo’y Umawit. Sabayan ito ng pagtugtog ng instrumentong

perkusyon ayon sa payak na hulwarang ritmo.

C. Pangwakas na GawainPangkatin ang mga bata – Ang unang pangkat ay awit at ang ikalawang pangkat ay

tutugtog ng pansaliw.

IV. Pagtataya

Panuto: Lagyan ng tsek (√) ang kulom ng inyong sagot

Mga Sukatan Opo Hindi po Di-Gaano1. Nagagamit ko ba ang mga payak na hulwarang

ritmong pansaliw sa pamamagitan ng instrumentong perkusyon?

2. Nakikiisa ba ako sa aking mga kamag-aaral sa pagsasagawa ng mga Gawain?

V. Takdang Aralin

Gumawa ng hulwarang ritmong pansaliw sa dalawahang ritmo.Tugtugin ito sa pamamagitan ng instrumentong perkusyon.

MUSIKA IVHULYO 8, 2014

I. LayuninNakatutugon sa payak na hulwarang ritmo na nagagamit na pansaliw sa isang awit sa pamamagitan ng instrumenting perkusyon.

II. PaksaPagtugon sa Hulwarang Ritmong Pansaliw sa 3 sa pamamagitan ng instrumenting perkusyon.

4

Kagamitan: Tsart ng awit ng “Bahay Kubo” , mga instrumentong perkusyon

Sanggunian: PELC II.A. 8. 8.1 p 3, Umawit at Gumuhit 3 p. 14-15

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain

1. Pampasiglaa. Ritmo 3 - g-indak sa palakumpasang 3 na gagamitin ng hulwarang ito.

4 4b. Teorya: Ano ang kahulugan ng palakumpasang 3?

42. Balik-aral

Ipaawit: Tayo’y UmawitB. Panlinang na Gawain

1. PagganyakAno ang napapansin ninyo sa inyong kapaligiran? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga puno at halamang gulay sa kapaligiran?

2. PaglalahadPag-aralan natin ngayon ang awiting bayan na alam at paborito ng marami “Ang Bahay Kubo” Ano ang sinasaad ng awit?a. Mula sa tsart magpakita ng ilang payak na hulwarang ritmo sa palakumpasang ¾

Ipasuri ang bawat isa. Sabihin ang palakumpasang, mga uri ng nota at ang mga sukat. Ipalakpak ang bawat isa.│ │ │ │

3 │ │ │ │4

│ │ │ │

b. Ipakita ang iskor ng awit ng “Bahay Kubo” C 3 4Ituro ang awit sa pamamagitan ng paggagad. Ipapalakpak ang ritmo ng awit.

c. Ipamigay ang tamborin, pares ng patpat, marakas. Ipasunod ang pamantayan sa paggamit ng mga instrumenting perkusyon. Ipatugtog ang mga payak na hulwarang ritmong nasa tsart habang umaawit ang mga bata sa ritmong tatluhan.

3. PagtalakayAno ang palakumpasan ng awit? Anu-ano ang mga hulwarang ritmong pansaliw na tinugtog? Ano ang gamit ninyo sa pagtugon nito?

4. PaglalahatGabayan ang mga bata sa paglalahat.

5. Paglalapata. Bigyan ng isang uri ng instrument ang bawat pangkat.b. Ipatugtog ang itinakdang hulwarang ritmo para sa bawat pangkat.c. Paunahing patugtugin ang tambol, ikalawa ang batingting, at ikatlo ang bao.

C. Pangwakas na GawainPasayawin ang mga babae habang tumutugtog ng instrument ang mga lalaki.

IV. Pagtataya

MGA SUKATAN OPO HINDI PO DI- GAANO

1. Nakatugon ba ako sa payak na hulwarang ritmo sa pamamagitan ng instrumenting perkusyon.

2. Nakiisa ba ako sa aking mga kapangkat sa pagsasagawa ng mga gawain.

3. Sumunod ba ako sa mga alituntunin ng mga gawain?

V. Takdang AralinGumawa ng mga instrumenting perkusyon mula sa mga patapong bagay. Dalhin sa klase.

Lesson 11

I. Layunin Nakatutugon sa payak na hulwarang ritmo na nagagamit na pansaliw sa

isang awit sa pamamagitan ng instrumentong perkusyon

II. Paksang AralinPagtugon sa Hulwarang Ritmo sa 4 sa Pamamagitan ng Instrumentong Perkusyon

4Kagamitan: tsart ng Awit “Tayo’y Umawit”, mga instrumentong perkusyonSanggunian: PELC II A. 8. 8.1 p. 3, Umawit at Gumuhit 3, pp. 16-17, 62-65

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain1. Pampasigla

Ipakita ang iba’t ibang hulwarang pansaliw sa 2 at 3. Ipapalakpak ito sa mga bata4 4

2. Balik- aralIpaawit ang “Bahay Kubo” C 3 so.

4Ipakita ang mga ginawang instrumento ng mga bata. Bigyang- pagpapahalaga. Ano

ang isinasaad ng awit? Bakit kailangang magtanim ng mga gulay sa bakuran?

B. Panlinang na Gawain1. Pagganyak

Ang awit natin ngayon ay may kaugnayan sa paghahalaman.2. Paglalahad

a. Ipakita ang iskor ng awit sa “Sa Likod Bahay” C 4 do. Ituro ang awit sa 4

pamamaraang paggagad. Ipapalakpak ang ritmo ng awit.b. Mula sa pisara ay ipakita at ipapalakpak ang sumusunod na mga payak na hulwarang ritmo.

4 │ │ │ │4 │ │ │ │

│ │ │ │

c. Ipamigay ang mga instrumentong perkusyon sa bawat pangakat. Ipagamit ang mga nilikhang instrumento. Ipatugtog bilang pansaliw ang hulwarang nasa tsart sa palakumpasang 4.

43. Pagtalakay

Ano ang isinasaad ng awiting “Sa Likod ng Bahay”? Anu-anong gulay ang nabanggit sa awit?

Ano ang palakumpasan ng awit? Ano ang hulwarang ritmong ginamit?

Anu-anong instrument ang inyong ginamit sa pagsaliw at pagtugon sa hulwarang ritmong pansaliw?

Paano ang paraan ng pagtugtog ng mga instrumentong perkusyong pansaliw?

4. PaglalahatAng mga instrumentong perkusyon tulad ng tambol, batingting, maracas, castanets,

tamburin at iba pang likha mula sa patapong bagay ay nagagamit sa pansaliw sa mga payak na hulwarang panritmo na palakumpasang 2.

4

5. Paglalapat Pangkatin ang klase sa tatlo. Bigyan ang bawat pangkat ng hulwarang ritmong pansaliw. Magpatugtog ng isang tugtugin sa 4.

4 Isaliw ang mga hulwarang ritmo sa pamamagitan ng kanilang instrumentong

perkusyong hawak at isaliw ito sa awit.

C. Pangwakas na GawainIpaawit ang Pamulinawen. Sabayan ng palakpak ang ritmo nito.Sabayan ng palakpak ang ritmo nito.Pumili ng isang hulwarang ritmong pansaliw na angkop para sa instrumentong perkusyonng hawak at isaliw ito sa awit.

IV. Pagbibigay-Halaga1. Nakatugon ba kayo sa hulwarang ritmong pansaliw sa palakumpasang 4 sa

4pamamagitan ng mga instrumentong perkusyon?

2. Nakagawa ba kayo ng payak na instrumentong perkusyon?3. Nagamit ko ba ito sa pagtugtog?

V. Takdang Aralin

Lumikha ng instrumentong perkusyon mula sa mga bagay sa kapaligiran.

Lesson 12

I. Mga Layunin: Natutukoy ang ngalang pantono ng mga guhit at puwang ng limguhit. Nasasabi kupg ano ang ngalang pantono

II. Paksang-AralinAwit: “Mga Ngalang Pantono”Mga Kagamitan:

Larawan ng LimguhitSanggunian: PELC II A. 2 p. 5, Umawit at Gumuhit 3 pp.41-42

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain

1. Ipaawit sa mga bata ang "Dance and Sing" 2. Pag-usapan kung ano ang lundayang tonong "do" 3. Pag-usapan ang mga katangian at gamit ng limguhit. 4. Sabihin:

a. Ano ito? (Ipakita ang larawan ng limguhit? b. Ano ang gamit ng limguhit? c. Ilang linya mayroon ang limguhit? d. Ilang puwang mayroon ang limguhit?

B. Panlinang na Gawain1. Ipakilala ang mga ngalang pantono sa limguhit.

Sabihin: a. Bawat puwang ng limguhit ay may kaukulang pangalang titik, ang F, A, C, E. 2. Isulat ang mga titik sa mga puwang ng limguhit.

Sabihin: a. Kung babasahin mula sa unang puwang pataas ay "FACE". b. Ang bawat linya ng limguhit ay mayroon ding c. kaukulang titik, ang "E, G, B, D, F"

C. Paglalahat1. Itanong:

a. Ano ang ngalang pantono? b. Saan ginagamit ang mga ito? c. Anu-ano ang ngalang pantono ng bawat linya? d. Anu-ano ang ngalang pantano ng bawat puwang? e. Ano ang leger line?

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit sa mga bata ang “Dance and Sing”

V. Takdang Aralin: Gumawa ng paglalagom tungkol sa kanilang natutuhan sa limguhit.