1X 2X 3X 1s MAX 1X - ?· 1X 2X 3X 1X MAX DIM STROBE ... Reservamo-nos o direito de exigir a prova de… page 1
1X 2X 3X 1s MAX 1X - ?· 1X 2X 3X 1X MAX DIM STROBE ... Reservamo-nos o direito de exigir a prova de… page 2

1X 2X 3X 1s MAX 1X - ?· 1X 2X 3X 1X MAX DIM STROBE ... Reservamo-nos o direito de exigir a prova de…

Embed Size (px)

Text of 1X 2X 3X 1s MAX 1X - ?· 1X 2X 3X 1X MAX DIM STROBE ... Reservamo-nos o direito de exigir a prova...

+ -

+ -

+

+ -+ >43C (110F)

kontakt. Vymte baterie. Zkontrolujte, zda nejsou kontakty zkorodovan, ppadn je oistte. Nkolikrt stlate spna.Nepodailo se? Kontaktujte svho dodavatele Black Diamond nebo BlackDiamondEquipment.com.

NHRADN DLYPro tuto svtilnu jsou k dispozici nsledujc nhradn dly: baterie a elastick psek.

VAROVN Odpovdn dospl mus dohlet na uit u dt mladch 12 let. Abyste omezili monost uduen, nedvejte si svtilnu kolem krku. Zkontrolujte sprvnou funknost ped kadm uitm. Noste s sebou nhradn sadu bateri pro krizov situace. Nikdy se nedvejte pmo do svtla a nesvite do o druhm. Intenzivn svtlo me poranit oi. Spolenost Black Diamond Equipment nenese odpovdnost za dsledky vznikl pm, nep-mm, nhodnm nebo jinm uvnm produkt a za kody takto vznikl. Kad je odpovdn za sv iny a aktivity a nese odpo-vdnost za veker dsledky, kter z tchto aktivit vzniknou.

OMEZEN ZRUKAZruka je na dobu jednoho roku od data zakoupen, pokud nen zkonem ureno jinak. Naemu odbrateli zaruujeme pouze dodvku zbo bez defektu materilu a bez defektn emesln prce. Pokud naleznete skryt defekt, vrate nm produkt a my vm zaleme nov v souladu s nsledujcmi podmnkami: Zruka se nevztahuje na bn opoteben vrobku nebo jeho nesprvn skladovn, modifikace nebo pokozen. Vyjmky Ze Zruky: Zruka se nevztahuje na bn uvn a opoteben. Zruka se navztahuje na nsledujc: neautorizovan zsahy do zazen, nevhodn pouvn,nevhodn drba, nehoda, nedbalost, poko-zen, nebo pokud je Produkt vyuvn k jinm elm ne, ke kte-rm je uren. Tato zruka vm dv specifick prva, a mete mt i jin prva v zvislosti na state, kde se nachzte. Nejsme odpovdn za pm nebo nepm nebo jin nsledky plynouc z vyuvn Produktu.elov svtilna Black Diamond je v souladu s poadavkem EMC (elektromagnetick kompatibilita) nazen 2004/108/EC a RoHS Directive 2011/65/EU.Deklarace Konformity: Deklarace konformity pro tento produktu je na strnce: http:blackdiamondequipment.com/DOC

[SK]

NVOD NA POUITIELED ELOVKA STORMVdr batri: Vdr batri me by rzna, v zvislosti od via-cerch faktorov: Znaka a erstvos batri. as na zotavenie ie as po ktor elovka nebola zapnut. Teplota. Nastavenia elovky.DLEIT: Pozorne dodriavate tento nvod. Akkovek pravy tohto vrobku spsobia stratu zruky. Nesprvne pouitie elovky me pouvateovi spsobi ujmu.

BATRIE Pouvajte alkalick, ltiov alebo nabjaten batrie typu AAA. Nemieajte star a nov batrie a batrie rozlinch druhov. Pouit batrie odovzdajte do zberne. Poas skladovania a prepravy batrie vyberte.

POUVANIE/NASTAVENIA(Pozri priloen ilustrcie)

PRIPOJENIE A NASTAVENIE ELASTICKHO ELOVHO POPRUHUTto elovku je mon rovnakm postupom pripoji aj k popru-hom na batohoch alebo sedacch vzoch i na opasok. Ke je elastick hlavov popruh sprvne upevnen, bude v priamom kontakte s vaim elom. Uvoni alebo dotiahnu hlavov popruh mete posvanm plastovej pracky dopredu alebo dozadu.

SKLADOVANIE A PREPRAVA(Pozri priloen ilustrcie)

STAROSTLIVOS A DRBA(Pozri priloen ilustrcie)

RIEENIE PROBLMOVAk elovka nefunguje: Skontrolujte, i s batrie sprvne orientovan a i sa dotkaj kontaktov. Vymete batrie. Skontrolujte, i na kontaktoch a spojoch nie je korzia a ak je to potrebn vyistite ich. Niekokokrt postlajte vypna.Nepodarilo sa? Kontaktujte vho predajcu Black Diamond alebo www.BlackDiamondEquipment.com.

NHRADN DIELYNa tto elovku neexistuj pouvateom vymeniten diely s vnimkou batri a elastickho elovho popruhu.

VSTRAHY Deti mladie ako 12 rokov mu tento vrobok pouva len pod dohadom zodpovednej dospelej osoby. Aby ste znili riziko prpadnho ukrtenia nenoste popruh elov-ky okolo krku. Pred kadm pouitm skontrolujte i vaa elovka sprvne funguje a v kritickch situcich vdy majte zo sebou druh zdroj sveta a dostaton mnostvo nhradnch batri. Nepozerajte priamo do svetelnho la ani nesviete inmu pria-mo do o. Siln svetlo me pokodi v zrak alebo zrak inch osb vo vaej blzkosti. Spolonos Black Diamond Equipment nezodpoved za akkovek kodu alebo priame, nepriame, i nhodn dsledky svisiace s pouvanm jej vrobkov. Za vae konanie a aktivity, a z nich vyplvajce nsledky zodpovedte vy sami.

OBMEDZEN ZRUKAJeden rok od nkupu rume, a to iba pvodnmu maloobchod-nmu kupujcemu (Kupujci), e nae vrobky (Vrobky) nemaj chyby materilu ani vroby/prevedenia. Zruka na svietidl plat tri roky. Ak Kupujci objav chybu, ktor je kryt zrukou, mal by vrti Vrobok predajcovi, u ktorho Vrobok kpil. Ak to nie je mon, vrti Vrobok nm na adresu, ktor poskytneme. Poda nho vberu Vrobok opravme alebo vymenme. Toto je cel rozsah naich zvzkov spojench s touto zrukou a po uplynut prslunej zrunej doby vetky tieto zvzky zanikaj. Pri vet-kch reklamcich si vyhradzujeme prvo poadova predloenie dokladu o kpe.Vnimky zo zruky: Nerume za ben opotrebovanie a pokodenie Vrobku (ako naprklad rezy hranami ly, opotrebovanie podrky, a in). Za Vrobok nerume v prpade nepovolench zsahov alebo zmien, nesprvneho pouitia, nesprvnej drby, nehody, zneuitia, ak je zanedban, pokoden, alebo ak je pouit na el, na ktor nebol uren. Tto zruka vm dva urit prva, mete vak ma aj alie prva, ktor mu by v kadom tte in. Pokia nie je v tomto zrunom vyhlsen uveden inak, nezodpovedme za priame, nepriame, nhodn alebo in kody vzniknut pri pouit, alebo spsoben pouitm tohto vrobku. Tto zruka nahrdza akkovek in zruky, vslovn i implikovan, vrtane, okrem inho, implikovanej zruky obchodovatenosti alebo vhodnosti na urit el (niektor tty neumouj vylenie alebo obme-dzenie nhodnch alebo nslednch kd, i obmedzenie doby trvania implikovanch zruk, take vyie uveden obmedzenia sa na vs nemusia vzahova).Tento vrobok spolonosti Black Diamond spa poiadavky smernice o elektromagnetickej kompatibilite (EMC Directive) 2004/108/EC a RoHS Directive 2011/65/EU.Vyhlsenie O Zhode: Vyhlsenie o zhode pre tento vrobok njdete na: http://blackdiamondequipment.com/DOC

[SL]

NAVODILA ZA UPORABOELNA SVETILKA STORMTrajnost baterij: ivljenska doba baterij se bo razlikovala glede na: Znamko in starost baterij

Dolino trajanja neuporabe svetilke Temperaturo Nastavitve svetilkePOMEMBNO: Pozorno sledite vsem navodilom. Kakrnakoli predelava tega izdelka iznii garancijo. Nepravilna uporaba lahko uporabniku koduje.

BATERIJE Uporabljajte alkalne, litijeve ali baterije za polnjenje, tipa AAA Ne meajte starih in novih baterij ali baterij razlinih vrst Dotrajane baterije pravilno zavrzite Med hrambo in dolgotrajnejim transportom baterije odstranite iz svetilke

NAINI (glej priloene ilustracije)

PRITRDITEV IN NASTAVITEV ELASTINEGA TRAKUPravilno nameen elastini trak naj se prilega glavi in naj bo v neposrednem stiku z vaim elom. e elite sprostiti ali zategniti trak okoli glave, premikajte plastino zaponko na njem naprej ali nazaj. Na enak nain lahko elno svetilko namestite tudi na razli-ne trakove in zanke nahrbtnika ali na pas.

SKLADIENJE IN TRANSPORT(glej spremljajoe ilustracije)

NEGA IN VZDREVANJE(glej spremljajoe ilustracije)

ODPRAVLJANJE MOTENJe elna svetilka ne dela: Preverite ali so baterije pravilno vstavljene in ustrezno obrnjene ter se dotikajo kontaktov Zamenjajte baterije Preverite kontakte in povezave, ter jih po potrebi oistite Vekrat pritisnite na stikalo.Ni uinka? Kontaktirajte lokalnega prodajalca ali www.blackdiamondequipment.com

REZERVNI DELIZa to svetilko ni nobenih rezervnih delov, ki bi jih lahko zamenjal uporabnik, razen seveda baterij in elastinega traku.

OPOZORILA Med uporabo svetilke mora otroka mlajega od 12 let nadzoro-vati odrasla, odgovorna oseba Da se izognete nevarnosti zaduitve, ne ovijajte elastinega traku okoli vratu Pred uporabo vedno preverite delovanje svetilke in imejte v kritinih situacijah vedno s seboj e rezerno svetilko oz. zadostno koliino rezervnih baterij Ne glejte neposredno v svetlobni snop in ne svetite drugim naravnost v oi. Intenzivna svetloba svetilke lahko pokoduje oko. Proizvajalec Black Diamond ni odgovoren za posledice, ne neposredne ne posredne, sluajne ali nenamerne, kakor tudi ne za katerokoli vrsto kode nastale zaradi uporabe tega izdelka. Vi sami ste odgovorni za svoja dejanja in delovanja in za vse posledice, ki izhajajo iz njih.

OMEJENA GARANCIJAZ enoletno garancijo od datuma nakupa jamimo prvemu kupcu, da so nai izdelki brez napak v materialu in izdelavi. Za svetilne izdelke velja triletna garancija. e kupec odkrije skrito napako, naj izdelek vrne na prodajno mesto. e to ni mogoe, naj vrne izdelek nam, na priloeni naslov. Izdelek bomo popravili ali zame-njali z novim. To je obseg nae odgovornosti znotraj te garancije in ta po izteku dogovorjenega garancijskega obdobja preneha. Pridrujemo si pravico zahtevati dokazilo o nakupu za vse garan-cijske zahtevke.Izkljuitev Garancije:Pri normalni obrabi in izrabi izdelkov (kot npr. obraba robnikov smui, podplatov evljev ipd.) ne nudimo garancije. Prav tako je izkljueno jamstvo v primeru nedovoljene predelave, nestrokovne uporabe, neprimernega vzdrevanja, pokodb nastalih pri nesre-ah, nepravilne uporabe in uporabe za katero izdelek ni predviden. V skladu s to garancijo imate doloene pravice, lahko pa imate e druge pravice, ki se lahko razlikujejo od drave do drave. Razen s to garancijo izrecno navedenega jamstva ne prevzemamo nobene odgovornosti za neposredne, posredne ali nakljune posledice oz. kakrnokoli drugo kodo, ki bi nastala z uporabo naih izdelkov. Ta garancija velja namesto vseh drugih garancij, izrecno ali mole, vkljuno vendar ne omejeno, z implicitno garancijo za obiajno komercialnost ali zmonost uporabe za doloen namen (nekatere drave ne dopuajo izkljuitve ali omejitve garancije za neposre-dne, posredne ali nakljune posledice oz. za kakrnokoli drugo kodo, tako da morda zgoraj imenovane klavzule izkljuitve ne drijo za vse ali vsaj ne v polnem obsegu).Black Diamondova svetilka ustreza zahtevam EMC (elektroma-gnetna kompatibilnost) Direktiva 2004/108/EC in RoHS Directive 2011/65/EU.Izjava O Skladnosti: Izjavo o skladnosti tega izdelka si lahko pogledate na:

Recommended

View more >