2 $ /2 $ (5 $ %' /2 $ % 2 . ' 2/ ) $ $ $ ' .! $ 5 $ '.% 4. / $$ $ %. $ / 2 $ $ 5% $/ '. %. 2 2 5 $ $5

 • View
  245

 • Download
  20

Embed Size (px)

Transcript

 • West-Vlaanderen

  Verkopers van innovatie

  ZEG NIET SALESMANAGER, MAAR CONSULTANT

  Na zijn opleiding communicatiemanage-ment, deels in Mechelen en Lyon, ging JefLeysen (28) aan de slag als accountmanagerbij een reclamebedrijf in Brussel. Nadienwas Jef vijf jaar aan de slag bij Duval Guil-laume. Van een zuivere salesfunctie wastoen niet echt sprake, want ik verkocht geentastbaar product maar eerder een creatiefconcept. Het kwam erop aan om de klant tebegrijpen en aan te voelen wat hij wilde ver-tellen in een reclamecampagne.

  TECHNOLOGIE ALS EXTRA

  DIMENSIE

  De overstap naar Nanopixel in 2016 wasvolgens Jef een logisch vervolg in zijn car-

  rire. De technologische component in hetverhaal vormde namelijk een extra dimensiein zijn functie als salesmanager. Nanopixelzoekt, als specialist in 3D-visuals en virtualreality, naar een meerwaarde om de proces-sen van de klanten, vastgoedbedrijven enaannemers, te verbeteren. Vaak zijn ze nietop de hoogte van de opportuniteiten vanbijvoorbeeld 3D-animatie, weet Jef Leysen.Residentile projectontwikkelaars kunnenin real time een rendering inzetten bij deaankoop van een projectwoning of appar-tementen. Klanten kunnen een nieuwe wo-ning virtueel configureren en beleven zon-der dat er ookmaar n baksteen gemetst is.Dat vergt van de sales de nodige creativiteitom een klant mee te nemen in dit verhaal.

  Tijdens zijn studietijd had Jef Leysen eenbijbaan als autoverkoper via telemarketing.Dat betrof pure sales op de korte termijn,eenmanier van verkopenwaar ikmijmindercomfortabel bij voel. Ik vind het veel aange-namer om met een klant mee na te denkenhoe hij zijn business kan optimaliseren. Ikziemezelf dan ook veel meer als een consul-tant dan als een salesmanager, zo vertelt hij.

  LOON PRIMEERT NIET BIJ

  NIEUWE FUNCTIE

  Ook zijn collega JochenVan Lysebettens (41)was eerder actief bij Duval Guillaume voor-aleer hij de switchmaakte als business deve-loper bij Nanopixel. Maar een evidente keu-ze was het zeker niet, want Jochen leverde inop zijn loon. Bij een eerste gesprek proefdeik meteen de ambities van het bedrijf en demogelijkheden die er lagen om mij te ont-wikkelen enmee te groeien. Datwas de chal-lenge om mij te engageren bij Nanopixel.Jochen zette zijn schouders mee onder hetproject, een jaar keihard werken later kreeghij een aangepast loon.Als business developer krijgt Jochen te ma-ken met bedrijven die willen innoveren innieuwe technologien. Het zijn voortrek-

  kers en pioniers die openstaan voor de on-gekende opportuniteiten, dat aspect van dejob ligt mij. Ik tracht mensen te overtuigenvan de kracht van technologie. Daarnaastis Jochen zeer te spreken over de variatieaan potentile klanten. Op n dag zit iksoms samen met een machinebouwer voorde landbouw, een farmabedrijf en een vast-goedmakelaar. Ze hebben uiteenlopendebehoeftes, maar staan allemaal open voorinnovatie. Samen met de andere afdelingenbij Nanopixel gaan we op zoek naar het fu-ture proofmaken van een bedrijf.

  SPEERPUNTTECHNOLOGIE

  Als bachelor mechanica leek Jochen VanLysebettens niet direct voorbestemd vooreen salesfunctie. Een eerste job als product-designer voldeed niet aan zijn verwachtin-gen, naderhand belandde Jochen toch in dereclamesector als accountmanager. Ik hebme mijn overstap naar Nanopixel nog geenmoment beklaagd. De vlakke structuur metnauwelijks hirarchie spreekt me zeer aan.Het is fijn om als business developer meete kunnen groeien in het verhaal van eenspeerpunttechnologie, besluit hij.

  Bert Verbeke

  Jef Leysen: Pure sales op de korte termijn, daar voel ik me minder comfortabel bij.

  Voor de job van je leven, dicht bij huis

  Hoe maak je potentile klanten warm voor nieuwe concepten alshigh-end 3D-visualisatie of virtual reality? Voor zijn salesafdelingkiest scale-up Nanopixel uit Roeselare bewust voor medewerkers diezowel strategisch meedenken met de klant als de technische moge-lijkheden begrijpen. Vaak hebben ze geen typisch sales-profiel. Ofhoe je als bachelor mechanica ook in de verkoop aan de slag kunt.

  Fijn om als business developer mee te groeien in het verhaal van een speerpunttechnologie, stelt Jochen Van Lysebettens.

  sales

 • 2V

  oo

  rd

  ejo

  bv

  an

  jele

  ve

  nd

  ich

  tb

  ijh

  uis

  su

  rf

  jen

  aa

  rJ

  ob

  at.b

  e/W

  es

  t-V

  laa

  nd

  ere

  n

  HeLics, de intercommunalevan de stad Leuven en destad Hasselt voor informaticaricht een selectieprocedurein voor de functies van:

  Interesse?Meer info over bovenstaan-de vacatures en het verplich-te inschrijvingsformuliervoor de kandidatuurstelling,vind je op de websiteswww.helics.be,www.hasselt.be enwww.leuven.be.

  Solliciteer tijdig: uitersteinschrijvingsdatum is18 februari 2018.Je kandidatuur, vergezeldvan je cv, het verplichteinschrijvingsformulier,een kopie van het vereistediploma n het bewijs vanrelevante beroepservaringdien je in:- per e-mail: jobs@helics.be- per post: HeLics, Professor

  Van Overstraetenplein 1,3000 Leuven

  Je functie:De stafmedewerker privacy en gegevensbescherming waarborgt deimplementatie en naleving van de GDPR (General Data Protection Regu-lation) of ook wel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)en is betrokken bij de uitwerking van het privacybeleid. Hij/zij is het aan-spreekpunt over zaken die verband houden met de verplichtingen rondgegevensbescherming.Hij/zij stelt interne regelingen en procedures op, en implementeertdeze. Hij/zij implementeert organisatiebrede policies en goodpractices.Hij/zij beantwoordt juridische vragen over privacy en verwerking vanpersoonsgegevens. Hij/zij actualiseert en beheert ook alle documentenen contracten in het kader van gegevensbescherming.Hij/zij werkt mee aan de analyse van projecten en systemen op het vlakvan privacy en data security, onderzoekt vormen van bedreigingen enlevert advies om hier adequaat mee om te gaan. Hij/zij werkt hiervoorsamen met de veiligheidsconsulent van beide steden.Hij/zij is de aanspreekpersoon voor de toezichthoudende overheid enandere externe partijen.

  Je profiel: Je hebt een master in IT, rechten, economische wetenschappen

  of handelsingenieur. OF ALTERNATIEF: je hebt een ICT gerelateerdmasterdiploma en je hebt bewezen ervaring met juridische aspectenOF je hebt een juridisch masterdiploma en je hebt bewezen ervaringmet ICT gerelateerde aspecten OF je hebt een masterdiploma metbewezen ervaring op het vlak van ICT en juridische aspecten.

  Je hebt minstens 3 jaar ervaring met het opstellen en implementerenvan procedures en hebt ervaring met auditing.

  Je hebt een sterke affiniteit met informaticatoepassingen. Je hebt interesse in zowel de juridische als technische aspecten rond-

  om data protection, privacy management, cyber security, informationsecurity governance en risk management.

  Kennis van specifieke privacyregels voor lokale overheden is een plus-punt.

  Je hebt een kritische en analytische geest en werkt zeer resultaats-gericht.

  Je hebt een sterke hands-onmentaliteit en kan zelfstandig werken. Je bent een vlotte communicator, zowel schriftelijk als mondeling.

  STAFMEDEWERKER PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING (m/v)Standplaats: deeltijds Leuven en deeltijds Hasselt - voltijds - niveau A - contractueel

  Je functie:Als pc-technicus voer je technische taken uit in verband met de instal-latie, configuratie en ondersteuning van de bestaande IT-apparatuur bijde steden (Leuven en Hasselt apart). Je staat in voor de installatie en hetonderhoud van pcs, randapparatuur en de basissoftware. Je staat in voorde fysieke installaties en interne verhuizingen van hardware van de eind-gebruikers.Je verzorgt eveneens de eerstelijnshelpdesk, staat ter beschikking van degebruikers en verleent hen bijstand (van op afstand of ter plaatse) bin-nen de perken van de procedures die binnen de organisatie gelden envolgens prioriteit van aanvragen en taken, dit alles onder supervisie vanuw teamleider.Je doet de eerste vaststellingen bij problemen, handelt allerlei incidentenaf (pcs, netwerk, printers, mail ) en je documenteert jouw interventiesin de tool voor het centraal beheer van de IT-aanvragen.

  Je profiel: Je hebt minimaal een diploma secundair onderwijs en aanvullende

  ICT gerelateerde opleidingen zijn een pluspunt. Minstens twee jaar ervaring met de ondersteuning van PC-gebruiker

  binnen een grotere organisatie. Ervaring met eerstelijnsondersteuning. Je gaat vlot om met de volgende operating systems: Windows 7,

  10 en, in mindere mate, Mac OS X en Linux. Algemene hardwarekennis (installatie van pcs, herstelling). Goede kennis van de werking en de configuratie van smartphones en

  tablets (Android, iOS). Basiskennis inzake gebruik van een Active Directory (wachtwoorden,

  opzoekingen ). Je bent communicatief, kan goed omgaan met stress en je werkt

  graag samen in een hecht team. Je kan goed regels en afspraken nakomen.

  PC-TECHNICI (m/v)Voor standplaatsen Leuven en Hasselt - voltijds - niveau C - contractueel

  Ons aanbod voor deze functies:Voltijds - mogelijkheid tot weekendwerk en permanentie (voor technici) - contractueel dienstverband - via aanwerving met een aanleg vaneen wervingsreserve voor 3 jaar. Een boeiende en uitdagende functie, flexibele werktijden, competitief loon, maaltijdcheques, hospitalisatie-verzekering, fietsvergoeding

  NATIONAL SALES MANAGERreinigingssystemen voor de voedingsindustrie

  De functie:

  Je bent in de eerste plaats een commercile gangmaker diede markt van defood & beverage bedrijvenop een actievemanier bewerkt in Vlaanderen en de Benelux, en dit op hetvlak van reinigingssystemen en hygineproblematiek in hetalgemeen.

  Je staat in voor het bewerken van mogelijke prospecten,dit vnl. bij de vleesverwerkende bedrijven, brouwerijen,zuivelprod