33
7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008 http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 1/33  PODSETNIK 1. Imunologija, imunitet, imuni sistem, imuni odgovor 2. Imuni odgovor: - odrana od in!e"tivni# agenasa mi"roorgani$ama% - odrana od nein!e"tivni# agenasa &strani# su'stan(i, antigena% - rea"(ije 'rema stranim )elijama i t"ivima  &imunologija trans'lanta(ije% - rea"(ije 'rema tumors"im )elijama  &tumors"a imunologija% *. +roeni &'rirodni, nes'e(i!ini% imunitet: rana !a$a odrane organi$ma, uve" 'risutan "od svi#  osoa

2. Celije,Tkiva,Organi 2008

  • Upload
    branko

  • View
    248

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 1/33

 

PODSETNIK1. Imunologija, imunitet, imuni sistem, imuni odgovor 

2. Imuni odgovor:

- odrana od in!e"tivni# agenasa mi"roorgani$ama%- odrana od nein!e"tivni# agenasa &strani#su'stan(i, antigena%

- rea"(ije 'rema stranim )elijama i t"ivima  &imunologija trans'lanta(ije%- rea"(ije 'rema tumors"im )elijama  &tumors"a imunologija%

*. +roeni &'rirodni, nes'e(i!ini% imunitet:rana !a$a odrane organi$ma, uve" 'risutan "od svi#

  osoa

Page 2: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 2/33

 

. Steeni &ada'tivni, s'e(i!ini% imunitet:

- "asnija !a$a odrane/ s'e(i!ian u odnosu na antigen,

  s'e(ijali$ovane vrste rea"(ija "oje na naje!i"asniji

  nain u"lanjaju antigen/

0. ajedni"o delovanje uroenog i steenog imuniteta

. Kom'onente uroenog imuniteta:

- e'itelne arijere &"o3a i slu$ni(e%

- !ago(iti, NK )elije &'rirodne ui(e%

- sistem "om'lementa

- (ito"ini

4. Kom'onente steenog imuniteta:

-5 i T lim!o(iti

- soluilni 'rodu"ti &antitela, (ito"ini%

Page 3: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 3/33

 

6. Ti'ovi steenog imuniteta:

- #umoralni &5 lim!o(iti se"retuju antitela%: odrana

  od e"stra)elijs"i# mi"roorgani$ama/

- (elularni &T lim!o(iti i nji#ovi 'rodu"ti%: odrana

  od intra)elijs"i# mi"roorgani$ama/

7. 8rste steenog imuniteta:

- a"tivni &'rirodni, ve9ta"i%

- 'asivni &'rirodni, ve9ta"i%

1. Primarni i se"undarni s'e(i!ini imuni odgovor 

11. ;a$e s'e(i!inog imunog odgovora: 're'o$navanje,a"tiva(ija, e!e"tors"a !a$a, $austavljanje, 'am)enje

Page 4: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 4/33

 

<E=I>E, TKI8? I O@A?NI IB+NSKOA

SISTEB?

Page 5: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 5/33

 

< =I>

1. =IB;OCITI  2. ?NTIAEN P@EENT+>+<E <E=I>E

  *. E;EKTO@SKE <E=I>E

 

Page 6: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 6/33

 

=IB; CITI

B limfociti (medijatori humoralnog imuniteta) T limfociti (medijatori ćelijskog imuniteta)

CD4+ T limfociti (pomoćnički T limfociti)CD8+ T limfociti (citotoksični T limfociti)i regulatorni T limfociti (T reg) 

 B i T limfociti su jedine ćelije sa receptorom za antigen(specifično prepoznaju antigen) i zato su glavni medijatori

 stečene imunosti

 NK ćelije (ćelije uroene imunosti)

Morfologija limfocita. Limfocit u razmazu periferne krvi (A).

Elektronska mikroskopija malog limfocita (B) i limfoblasta (C)

 A B C

Page 7: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 7/33 

SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐUSLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU

 T i B LIMFOCITAT i B LIMFOCITA

S L I Č N O S T I  Slična morfologija Slična sr!"!ra r#$#%ora &a anig#n i nji'o(i' g#na S(aranj# )#lija m#morij# R#$ir"!la$ija

Page 8: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 8/33 

R A Z L I K E

Ra&ličio m#so s(aranja

  B limfo$ii * * * * * * "osna sr+  T limfo$ii * * * * * * im!s Ra&ličio is%olja(anj# ,#"s%r#sija- m#m.rans"i' %ro#ina

,C/ mol#"!la-B limfo$ii***************BCR0 C/120 C/340 C/31T limfo$ii***************TCR0 C/50 C/60 C/7

Page 9: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 9/33 

Ra&liči o.li" i %riro8a anig#na "oj# (#&!j! %osr#8s(om

r#$#%ora &a anig#n#

B limfo$ii (#&!j!9 : nai(n#0 sol!.iln# anig#n#

  : anig#n# na %o(r;ini mi"roorgani&ama i 8r!gi' )#lija: %ro#ins"# i n#%ro#ins"# anig#n#

T limfo$ii (#&!j!9 samo %ro#ins"# anig#n# %r#ra<#n# 8o %#%i8a iis%olj#n# ! s"lo%! M=C mol#"!la na %o(r;inianig#n:%r#&#n!j!)i' )#lija ,#ngl*anig#n:%r#s#ning$#ll0 A>C- 

MHC molekuli  : molekuli koji su specijalizovani za prikazivanje peptida, produkti glavnog kompleksa gena tkivne podudarnosti (engl. majorhistocompatibility complex MHC!,

 "#C: $elija koja na svojoj povr%ini prikazuje peptidne &ragmente

 proteinskih antigena u kompleksu sa molekulima MHC

R A Z L I K E

Page 10: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 10/33 

Ra&liči# #f#"ors"# f!n"$ij#

B limfo$ii : %ro8!"$ija ani#la

T limfo$ii : %ro8!"$ija $io"inaC/6?0 %omo)nič"i T limfo$ii0 T':'#l%#r@

%oma+! B limfo$iima 8a %ro8!"!j! ani#la ifago$iima 8a !ni;# ing#siran# mi"roorgani&m#

  : $ioli&a $iljni' )#lija

C/7?0 $ioo"sični ili $ioliič"i T limfo$ii0 CTL@!.ijaj! )#lij# ! čijoj s# $io%la&mi nala&# mi"roorgani&mi

 

R A Z L I K E

Page 11: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 11/33 Sema preuzeta iz knjige Basic !mmunlog"# Abbas i Lictman# isklju$ivo za potrebe pre%avanja

Page 12: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 12/33 

3* ANTIEN:>REZENTUUE ELIE ,A>C-3* ANTIEN:>REZENTUUE ELIE ,A>C-

 Definicija

#lij# "oj# imaj! s%oso.nos %r#!&imanja0 %r#ra8# i %ri"a&i(anja,%r#&#na$ij#- anig#na limfo$iima

>o "on(#n$iji0 #rmin A>C s# o8nosi na )#lij# "oj# %ri"a&!j!

anig#n T limfo$iima

  A"o o.#&.#<!j! 8r!gi signal &a a"i(a$ij! T limfo$ia,"osim!laorni signal- on8a s! o %rof#sionaln# A>C*

>rof#sionaln# A>9/#n8ris"# )#lij# ,naj(a+nij# &a &a%očinjanj# 14 im!ns"og

o8go(ora0 j* a"i(a$ij! nai(ni' limfo$ia-Ma"rofag# ,%r#&#n!j! Ag T LD ! o"! )#lijs"og i*o*-B limfo$ii ,%r#&#n!j! Ag #f#"ors"im T' LD ! o"!

'!moralnog i*o*-

Page 13: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 13/33 

/EN/RITSKE ELIEImaj! 8!g# nasa("#0 sličn# 8#n8riimaMij#loi8n# i %la&mo$ioi8n#=(aanj#0 %r#ra8a i %r#&#na$ija anig#na%ris!n# ! limfnim organima0 ! #%i#l! "o+#

  i I i r#s%iraornog ra"a i ! (#)ini

%ar#n'ims"i' organa

Slike preuzete iz knjige Basic !mmunolog"# Abbas i Lictman

isklju$ivo za potrebe pre%avanja

Page 14: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 14/33 

NEZRELE /C 9NEZRELE /C 9 '(aanj# i %r#ra8a anig#na'(aanj# i %r#ra8a anig#na

>ris!n# ! #%i#l! "o+#0 gasroin#sinalnog i r#s%iraornog ra"a

,!o.ičaj#na !la&na (raa &a mi"roorgani&m#- >rooi% n#&r#li' /C s! Lang#r'anso(# )#lij# ! #%i8#rmis!

=(aaj! %ro#ins"# anig#n# mi"roorgani&ama i rans%or!j! i' 8or#gionalni' limfni' č(oro(a g8# i' %ri"a&!j! T limfo$iima 8a .i i'%r#%o&nali

U o"! migra$ij# "a limfnim č(oro(ima 8#n8ris"# )#lij# sa&r#(aj! 8a.i %osal# #fi"asn# ! %r#&#na$iji Ag i sim!la$iji nai(ni' T limfo$ia

ZRELE /CZRELE /C  !! %r#&#na$ija anig#na T limfo$iima i "osim!la$ija%r#&#na$ija anig#na T limfo$iima i "osim!la$ija

L* ČOR , T )#lijs"a &ona0 >ARAKORTKS - SLEZINA , T )#lijs"a &ona0 >ALS -

Page 15: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 15/33

 

FOLIKULARNE , FOLIKULSKE- /EN/RITSKE ELIEFOLIKULARNE , FOLIKULSKE- /EN/RITSKE ELIE

U FOLIKULIMA SLEZINE I LIMFNI= ČOROA

>REZENTUU ANTIEN a"i(iranim B LIMFOCITIMA ! o"!'!moralnog im!ns"og o8go(ora

ZNAČA ZA AFINITETNO SAZREANE B LIMFOCITA

Page 16: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 16/33

 

MAKROFAIMAKROFAI

>ris!ni ! s(im organima i (#&i(nim "i(ima Im# %r#ma lo"a$iji9

in#sinaln# ,! $r#(!-0 al(#olarn# ,! %l!)ima-0 'isio$ii ,! (#&i(nim"i(ima-0 K!%ff#ro(# )#lij# ,! j#ri-0 mi"roglij# ,! mo&g!-0 os#o"lasi,! "osima-

s! A>C "oj# a"i(no fago$i!j! (#li"# %ari"!l#

Z.og oga imaj! (a+n! !log! ! %r#&#na$iji anig#na "oji nasaj!%r#ra8om fago$io(ani' mi"roorgani&ama0 "ao ;o s! .a"#rij# i%ara&ii*

Mog! %r#&#no(ai mi"ro.n# anig#n# nai(nim T limfo$iima iin8!"o(ai %rimarni im!ns"i o8go(or0 ma8a s! 8#n8ris"# )#lij#

#fi"asniji i&a&i(ači %rimarnog im!ns"og o8go(ora 

U #f#"ors"oj fa&i )#lijs"og im!ns"og o8go(ora T limfo$ii%r#%o&naj! mi"ro.n# anig#n# na ma"rofagama i %oma+! im 8a!ni;# fago$io(an# mi"roorgani&m#

Page 17: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 17/33

 

5* EFEKTORSKE ELIE5* EFEKTORSKE ELIE

' )M*+C)) (#"-M" $elije!:  >ro8!"$ija ani#la

)M*+C)):  #f#"ors"i C/6? T %ro8!"!j! $io"in# "ojia"i(iraj! B limfo$i# i ma"rofag#

#f#"ors"i C/7? T s! $ioo"sični

/ 01)21:  n#s%#$ifična $ioo"sičnos

M"/3+*"4):  !ro<#ni im!ni#

 #f#"ors"# )#lij# s%#$ifičnog im!ni#a

153+*)):  !ro<#ni im!ni#

  #f#"ors"# )#lij# s%#$ifičnog im!ni#a

Page 18: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 18/33

 

ORANI I TKIA IMUNSKO SISTEMAORANI I TKIA IMUNSKO SISTEMA

 CE&'AL&! (primarni ili generativni)(nastanak i razvoj limfocita)

kostna sr* 

timus

 

+E!,E&! (sekun%arni)

(aktivacija zreli limfocita)

slezina

limfni $vorovi

limfno tkivo ko*elimfno tkivo sluznica (mukozni imunski sistem)

Page 19: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 19/33

 

=EMATO>OEZA U=EMATO>OEZA U KOSTNO SRIKOSTNO SRI

Kosna sr+ j# m#so '#mao%o#&# g8# nasaj! s(# )#lij# "r(i* Za sa&r#(anj# o(i' )#lija0!"lj!č!j!)i i limfo$i#0 .ini s! fa"ori mi"rosr#8in# ,)#lij# srom# i sol!.ilni fa"ori rasa i

8if#r#n$ija$ij#-

C/56?0 S$a:1?

Page 20: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 20/33

 

Kostna srž

• Stromalne ćelijemasne ćelije, fibroblasti, makrofage i

endotelijalne ćelije• Proliferacija i maturacija prekursorski

ćelija u kostnoj srži je stimulisana

citokinimaVećina se naziva CFU(eng. Colon!stimulating factors)

Page 21: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 21/33

 

TIMUSTIMUS

 1* C#nralni limfoi8ni organ &a ra&(oj T

limfo$ia

3* Sasa(lj#n i& 8(a r#+nja ,lo.!sa- "oji s!(#&i(nim %r#gra8ama ,s#%ama- %o8#lj#ni nar#+nji)# ,lo.!l!s#-

5* S(a"i r#+nji) s# sasoji i& s%olja;nj#g

,amnij#g- 8#la: "or#"s i !n!ra;nj#g,s(#lij#g- 8#la: m#8!la

6* #lij# im!sa s! limfoi8n# ,imo$ii- in#limfoi8n# ,)#lij# mi"rosr#8in#-@ imo$ii s!im!sni T limfo$ii ra&ličiog s#%#na &r#losi

G* #lij# mi"rosr#8in# s! #%i#ln# )#lij#0ma"rofagi0 8#n8riičn# )#lij# i 8r* O(# )#lij# inji'o(i %ro8!"i o.#&.#<!j! o%imaln#!slo(# &a sa&r#(anj# T limfo$ia i %ro$#s#s#l#"$ij#

Slike preuzete iz knjige Basic !mmunolog"# Abbas i Lictman# isklju$ivo za

potrebe pre%avanja

Page 22: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 22/33

 

TIMUSTIMUS

  H* E%i#ln# )#lij# !č#s(!j! ! sa&r#(anj! Tlimfo$ia i %ro$#sima %o&ii(n# i n#gai(n#s#l#"$ij# %!#m 8ir#"nog "ona"a ili%osr#8s(om sol!.ilni' fa"ora ,im!sni'ormoni0 $io"ini-*

7* Tim!sni ma"rofagi !"lanjaj!

n#s#l#"$ionisan# imo$i#* >ris!ni i !"or#"s! i m#8!li*

2* /#n8riičn# )#lij# m#8!l# !č#s(!j! !n#gai(noj s#l#"$iji imo$ia*

14* =assallo(a #la: sasoj# s# o8"on$#nrični' sloj#(a #%i#lni' )#lija* O(#

)#lij# s! n#"roičn#0 "al$ifi"o(an# i"#raini&o(an#* Uloga =T nij# %o&naa

Page 23: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 23/33

 

S L E Z I N AS L E Z I N A

KA>SULA0 o8 "oj# s# ! >AREN=IM,>UL>U- %r!+aj! n#%o%!n#

%r#gra8# ,ra.#"!l#-* U %r#8#l! 'il!sa ! sl#&in! !la&#0

o8nosno na%!;aj! j# "r(ni i limfnis!8o(i i n#r(i

U ra.#"!lama s# nala&i ar#rij#0 o8"oji' s# ! %!l%! sl#&in# granaj!$#nraln# ar#rij#

O"o $#nraln# ar#rij# ,ar#riol#-nala&i s# sloj g!so &.ij#ni' Tlimfo$ia9 T )#lijs"a &ona0%#riar#riolarni limfo$ini omoač,>ALS-

O8ma' 8o >ALS:a nala&# s# limfnifoli"!li0 %rimarni ili s#"!n8arni,g#rminai(ni $#nri-: foli"!li s!B )#lijs"a &ona

>ALS i LIMFNI FOLIKULI čin# '15

#5#5 slezine 6 )M*+ /)7+slezine

Page 24: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 24/33

 

O"o .#l# %!l%# nala&i s# %rs#nlimfo$ia ,T i B- i ma"rofaga6M"34)"" -+"

Marginalna zona je tanak sloj  izme8ubele i crvene pulpe

C#nralna ar#rija s# grana !%#ni$ilarn# ar#rij#0 o8nosno "a%ilar#"oji s# &a(r;a(aj! sin!soi8ima0 o"o

"oji' s# nala&# #riro$ii0 ma"rofag#08#n8riičn# )#lij#0 r#"i limfo$ii i%la&ma )#lij# oni čin# C3715#5#5  sl#&in#

Sin!soi8i s# &a(r;a(aj! ! (#n!lama"oj# s# !li(aj! ! sl#&ins"! (#n! "ojanosi "r( i& sl#&in# ! $ir"!la$ij!

SLEZINA E FILTER ZA KRJ

Ma"rofag# ! $r(#noj %!l%i fago$i!j!mi"ro.# ,ani#lom o%soni&o(an#- i8r!g# č#si$# i& "r(i  

SLEZINASLEZINA

Page 25: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 25/33

 

LIMFNI ČOROILIMFNI ČOROI No8!larni agr#gai limfnog "i(a

lo"ali&o(ani 8!+ limfni' s!8o(a $#logorgani&ma

Fil#ri &a limf! ,#"sra$#l!larna #čnosi& s(i' #%i#la0 (#&i(ni' "i(a i (#)in#%ar#n'ims"i' organa-

Limfa !la&i ! limfni č(or af#r#nnimlimfnim s!8o(ima na nj#go(oj"on(#"snoj srani0 a i&la&i i& nj#ga#f#r#nnim limfnim s!8o(ima na"on"a(noj srani0 'il!s!

S(a"i limfni č(or j# o"r!+#n "a%s!lom o8 "oj# s# ! !n!ra;njos %r!+aj!ra.#"!l#* Is%o8 "a%s!l# j#s!."a%s!larni (#ns"i sin!s ! "oji s#!li(a limfa i& af#r#r#nn'i limfni' s!8o(a

LIMFNI ČOROI

Page 26: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 26/33

 

LIMFNI ČOROI

Kor#"s:8#o is%o8 "a%s!l#M#8!la: !n!ra;nji 8#o

Kor#"s s# sasoji o8 9

1* S%olja;nj#g "or#"sa 

: foli"!li %rimarni i s#"!n8arni  ,B &ona-: foli"!ls"# 8#n8ris"# )#lij# "oj#%r#&#n!j! Ag B )#lijama

3* /!.o"og "or#"sa0 %ara"or#"sa0%arafoli"!larnog "or#"sa ,T &ona-

: T limfo$ii: 8#n8ris"# )#lij# "oj# %r#&#n!j! Ag T)#lijama: "r(ni s!8o(i s%#$ifičn# gra<#0 &(*(#n!l# sa (iso"im #n8o#lom ,=E-

 M # 8 ! l a

ra8# j# m#8!larn# ra"#0 limfo$ii i%la&ma )#lij#0 a i&m#<! nji' s!m#8!larni sin!si "ojima limfa oič# i&"or#"sa č(ora ! #f#r#nn# limfn#s!8o(# i o8nosi limfo$i# ! $ir"!la$ij!

Page 27: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 27/33

 

Limfo$ii !la&# ! limfni č(or %r#"o (#n!la sa(iso"im #n8o#lom ,=E-

Migra$ija T i B limfo$ia ! o8go(araj!)#r#gion# j# %o8 !i$aj#m s%#$ifični' '#mo"ina"oj# %ro8!"!j! n#limfoi8n# )#lij# i' r#giona

/#n8ris"# )#lij# "oj# s! %ri'(ail# anig#n !

#%i#l!0 migriraj! %r#"o af#r#nni' limfaični's!8o(a ! T &on# limfnog č(ora

Slike preuzete iz knjige Basic !mmunolog"# Abbas i Lictman#

isklju$ivo za potrebe pre%avanja

Limfno tkivo ko*e

Page 28: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 28/33

 

Limfno tkivo ko*e 

Epi%ermis

keratinociti# melanociti# Langeransove -elije# intraepitelni L"

(ve-inom su C/0# γδ 'C0)ermis

' L" (C10 i C/0# uglavnom perivaskularno) i makrofage

Limfno tkivo sluznica (mukozni imunski sistem)

2 mukoza gastrointestinalnog i respiratornog trakta5 mukozi gastrointestinalnog trakta L" su prisutni u velikom broju uri gla(na r#giona9%ifuzno unutar epitela#

%ifuzno unutar lamine proprie# i

u organizovanim kolekcijama u lamini proprii krajnici (tonzile)#+ajerove plo$e# apen%iks

Page 29: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 29/33

 

" #C$"K%&'C$' &$*C$T'

 !ai"ni limfociti se kreću putem kr"otoka dolimfni č"oro"a, i preko limfatikusa na#ad u

kr"otok mnogo puta, s"e dok u limfnimč"oro"ima ne sretnu antigen kojeg prepo#naju

$ecirkulacija omoguća"a ograničenom broju

nai"ni limfocita koji su specifični #a odre%eniantigen da traže taj antigen po telu

Page 30: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 30/33

 

&imfociti koji su reago"ali sa 'g i diferento"ali se uefektorske i memorijske ćelije, "raćaju se na#ad u kr"otok imigriraju na mesta infekcije (inflamacije) u periferna(nelimfoidna tki"a)

 !eki efektorski limfociti preferencijalno migriraju u

 pojedina tki"a, kao to su koža i cre"o

Proces kojim pojedine populacije limfocita selekti"noula#e u limfni č"or ili neka tki"a (ali ne i druga) na#i"a se 

,$N- limfocita

Page 31: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 31/33

 

oming nai"ni T &* u limfne č"oro"e i muko#na limfna tki"a + od"ija se kro# -. uključuje ra#ličite'/-01.!- 23&-K4&- 1 -23K1!- 

 "d#ezivni mole$uli na %& 'oming receptori "d#ezivni mole$uli na endotelijalnim ćelijama za $oje se vezuju #oming receptori& "dresini

 !a T&*+ &selektin !a -.u &56+ 7l*8'29 !a -.u 7'T+ 2ad8'29 

 !a T &*+ 88$: "e#uje se #a emokine koji se produkuju u T #oni l5č5

7l*8'29; gl*canbearing cell adesion molecule92ad8'29; mucosal addressin cell adesion molecule9

Page 32: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 32/33

 

Nai(ni T limfo$ii migriraj! i& "r(i %r#"o %os"a%ilarni' (#n!la sa (iso"im #n8o#lom,=E- ! %r#8#o %ara"or#"sa0 g8# %r#%o&naj! anig#n is%olj#n na m#m.rani 8#n8riičn#)#lij#@

A"i(irani ,#f#"ors"i -T limfo$ii na%!;aj! limfni č(or %r#"o #f#r#nni' limfaični'

s!8o(a i %r#"o 8!$!s 'ora$i$!s !la&# ! "r(*I& "r(i0 #f#"ors"i T limfo$ii migriraj! %r#"o #n8o#la "r(ni' s!8o(a ! %#rif#rna "i(a nam#sa inf#"$ij#* N#"i #f#"ors"i T lD imaj! s%oso.nos 8a migriraj! ! %oj#8ina "i(a0 "ao;o s! "o+a i $r#(o

M#morijs"i T limfo$ii9

C#nralni m#morijs"i T limfo$ii ili osaj! ili migriraj! ! 3o limfn# organ#

Ef#"ors"i m#morijs"i T limfo$ii migriraj! ! %#rif#rna "i(a0 naročio m!"o&na "i(a

Page 33: 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

7/23/2019 2. Celije,Tkiva,Organi 2008

http://slidepdf.com/reader/full/2-celijetkivaorgani-2008 33/33