Click here to load reader

2. udgave 2015 - Hedensted · PDF file "Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering" og "Bekendtgørelse om tilskud til kommunale

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2. udgave 2015 - Hedensted · PDF file "Bekendtgørelse om kriterier for vurdering...

 • 1

  Hedensted Kommune Vandhandleplan 2009 - 2015 2. udgave 2015

 • 2

  Indholdsfortegnelse

  Forord ...................................................................................................................................................3 1. Indledning.....................................................................................................................................4 2. Handleplanens mål .......................................................................................................................6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune ...............................................................7 4. Indsatser........................................................................................................................................8 5. Andre tiltag.................................................................................................................................14 6. Prioritering..................................................................................................................................17 7. Inddragelse af offentligheden.....................................................................................................17 8. Forholdet til anden relevant planlægning...................................................................................17 9. Baggrund ....................................................................................................................................20

  På Naturstyrelsens hjemmeside kan man bl.a. se  vandplanerne for hvert af hovedvandoplandene  de tilhørende kortbilag på Miljøministeriets MiljøGIS  høringsnotater om de gennemførte, offentlige høringer i perioden 2010 - 2013  det generelle høringsnotat vedrørende vandplanerne fra den gennemførte, offentlige høring i

  2013,  læsevejledning, relevant lovgivning m.m.

  Kort: © Hedensted Kommune

  Forsidefoto: Rohden Å’s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

  http://www.naturstyrelsen.dk/

 • 3

  Forord

  Byrådet vedtog i 2012 den 1. udgave af vandhandleplanen, som er Hedensted Kommunes udmøntning af de statslige vandplaner for perioden 2009-15.

  Statens vandplaner blev underkendt med Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december 2012. Dermed bortfaldt også Vandhandleplanen, som Hedensted Kommune vedtog i sin første udgave den 31. oktober 2012.

  De statslige vandplaner er i oktober 2014 vedtaget i en ny udgave. Hedensted Kommunes forslag til denne 2. udgave af Vandhandleplan tager således udgangspunkt i den reviderede statslige vandplan for perioden 2009-15. Vandhandleplanen får således en meget kort levetid.

  I den mellemliggende periode har vi i Hedensted Kommune løbende arbejdet med at realisere en række indsatser, som forbedrer tilstanden i vandløbene. Det har vi gjort med udgangspunkt i bl. a. "Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering" og "Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering".

  På den baggrund har vi valgt at lægge større vægt på at redegøre for hvor langt vi er i realiseringen af indsatserne i statens vandplan, fremfor at prioritere indsatserne.

  Byrådet skal fortsat pointere, at det er staten, der har det overordnede ansvar for implementeringen af Vandrammedirektivet over for EU-kommissionen, mens det er vores ansvar at udføre de tiltag, staten har pålagt os gennem vandplanerne, i det omfang vi tildeles ressourcer til opgavens udførelse.

  Byrådet lægger fortsat vægt på, at kommunens borgere inddrages i drøftelsen af alle betydende spørgsmål ved de enkelte indsatser, når indsatserne realiseres. Vi vil fortsat inddrage borgerne så tidligt som muligt.

  Forslaget til Vandhandleplan afspejler, at Hedensted Kommune i det store hele har været i stand til at realisere indsatserne i den statslige vandplan på trods af vanskelighederne med at få vedtaget den endelige Vandplan.

  Forslaget til Vandhandleplan har været fremlagt til offentlig debat i 8 uger fra 13. maj 2015.

  Kirsten Terkildsen Lene Tingleff Borgmester Formand for Udvalget for Teknik

 • 4

  1. Indledning

  De statslige vandplaner Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hvert af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med tre seksårige planperioder (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027).

  De statslige vandplaner skal sikre, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder miljømålet ”god tilstand” inden udgangen af 2015. Der fastsættes konkrete miljømål for de enkelte forekomster af overfladevand og grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet.

  Hedensted Kommunes vandhandleplan Hedensted Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Denne første handleplan vil være gældende frem til udgangen af denne planperiode i 2015.

  Handleplanen er en realisering af den del af vandplanerne for vandområderne 1.9 Horsens Fjord, 1.5 Randers Fjord, 1.11 Lillebælt/Jylland og 1.8 Ringkøbing Fjord, der vedrører kommunen. Se kort 1.

  Kort 1

 • 5

  Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser og Hedensted Kommune indgår derfor i et tværkommunalt samarbejde i såkaldte vandoplandsstyregrupper for hvert vandopland.

  En handleplan skal ifølge bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner indeholde: 1. Mål for kommunens indsats i planperioden 2. Realiseringsrækkefølge og prioritering samt forventet tidspunkt for igangsætning af den

  forventede indsats i planperioden 3. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning 4. Kort med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter 5. Redegørelse for, hvordan offentligheden vil blive inddraget

  Handleplanen må ikke stride imod vandplanerne.

  Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkommende høringssvar og vedtager Vandhandleplanen senest et år efter vandplanernes vedtagelse.

  Figur 1: Tidslinje fra vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse

  Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i ”bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner”, som er udarbejdet i medfør af Miljømålsloven.

  Miljøvurdering Den kommunale vandhandleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Vandhandleplanen gengiver alene de statslige vandplaners foranstaltninger. Hedensted Kommune anser den derfor for at være omfattet af den statslige, strategiske miljøvurdering.

  Offentlighedsfase De statslige vandplaner forpligter kommunen til at efterleve målene i vandplanerne, og indsatserne har indgået i statens offentlige høring af forslag til vandplanerne i 2013 og 2014. Kommunens råderum er meget lille i forhold til udarbejdelsen af handleplanen. Det er med dette for øje, at Byrådet lægger vægt på at inddrage kommunens borgere i drøftelsen af alle betydende spørgsmål. F.eks. kan prioriteringen af indsatsen og tidsplanen være til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres.

  0

 • 6

  2. Handleplanens mål

  Det overordnede mål med den statslige vandplanlægning i Danmark er, at alle vandforekomster - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst ”god tilstand” eller ”godt potentiale”. Målene i første planperiode skal være nået i 2015.

  I indledningen til vandplanerne skriver regeringen endvidere, at myndighederne bør give de indsatser i vandplanerne, som understøtter synergieffekt i forhold til klimatilpasning, en høj prioritet.

  Hedensted Kommune lægger vægt på at koordinere Natura2000 handleplanerne med vandhandleplanen. Det fremgår af handleplanen, hvilke konkrete lokaliteter der skal foretages en nærmere afvejning mellem natur- og vandmiljøhensyn.

  Hedensted Kommune ønsker løsninger, der tilgodeser mange forskellige interesser. Vi vil derfor inddrage forskellige interessenter i forbindelse med planlægningen og udformningen af de konkrete indsatser, fx ved at inddrage Horsens Museum for at tilgodese kulturhistoriske og arkæologiske interesser.

  Vandhandleplanen tager udgangspunkt i vandplanernes indsatsprogram, som er bindende for kommunerne, og som skal effektueres i 1. planperiode. Statens indsatsprogram er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske.

 • 7

  3. De statslige vandplaners samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune er følgende:

  Indsatsprogram Effekter

  Påvirkninger som skal reduceres

  Tilhørende virkemidler Anvendelse. af virkemidler k væ

  ls to

  f fo

  sf or

  fy si

  sk

  på vi

  rk ni

  ng ilt

  fo rb

  ru ge

  nd e st

  of fe

  r m

  ilj øf

  ar lig

  e st

  of fe

  r

  Indsatser efter Vandhandleplanen Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder Ændret vandløbsvedligeholdelse 1) Inds

Search related