2000V4.08 08-11-06 10.55 Sida 21 C-vitamin för ?· och Näringslära för högskolan(NH) från 2006.… page 1
2000V4.08 08-11-06 10.55 Sida 21 C-vitamin för ?· och Näringslära för högskolan(NH) från 2006.… page 2

2000V4.08 08-11-06 10.55 Sida 21 C-vitamin för ?· och Näringslära för högskolan(NH) från 2006.…

Embed Size (px)

Text of 2000V4.08 08-11-06 10.55 Sida 21 C-vitamin för ?· och Näringslära för högskolan(NH) från...

 • Skrbjugg r C-vitaminets ursprungli-ga bristsjukdom. Redan r 1227 gavGilbertus de Aguilla rdet att sjmnp lngre btfrder skulle ha med sig ett fr-rd av frukt och grnsaker fr att undvikaskrbjugg. r 1601 visade kapten JamesLancaster att tre teskedar citronsaft dagligenrddar sjmn frn skrbjugg. Alla sjmnp Lancasters frsksskepp verlevde med-an 40 procent av besttningen p de tre kon-trollskeppen avled i skrbjugg. James Lind(171694) visade i en kontrollerad studieatt citrusfrukter botade skrbjugg hos sj-mn. Studien utfrdes 146 r efter Lancas-ters underskning. Det tog ytterligare 48 rinnan dagligt intag av citrusfrukter infrdesi engelska flottan och skrbjugg frsvann.

  Skrbjugg beskrivs vanligen som engeneraliserad och livshotande sjukdom ihela kroppen. Irwin Stone (1907-84) ochLinus Pauling (1901-94) menade att bristp askorbinsyra kan ge sjukdom lokalt ienskilda vvnader, som till exempel vid athe-roskleros i artrernas krlvggar.

  De flesta dggdjur bildar askorbinsyraAskorbinsyra bildas i fyra enzymatiska stegfrn glukos. Mnniskans frfder frloradefr ungefr 40 miljoner r sedan frmganatt bilda askorbinsyra. Apor, marsvin, enindisk fladdermus, fiskar, mnga fglar ochinsekter kan inte producera egen askorbin-syra. Fr de flesta djur har detta inte under-skts.

  Rttan kan till exempel ka sin egenpro-duktion av askorbinsyra med tre gnger vidstress eller infektion. Geten och ngra andradjur kan ka egenproduktionen med minsttio gnger. Detta r endast studerat fr fdjurarter. Olika djurs produktion av askor-binsyra motsvarar med hnsyn till vikt 215gram/dygn fr mnniskor. Men vilkenmngd C-vitamin vi behver r oskert.

  C-vitaminniver i kroppenEn frisk mnniska har 12 gram askorbin-syra i kroppen [1]. Mindre n 300 mg inne-br risk fr skrbjugg [2]. Koncentrationenr hgre i binjurar, gon, hjrna och vitablodkroppar. Vita blodkroppar har mer ntio gnger hgre koncentration av askor-binsyra n omgivande vvnad. Vid hgre

  intag av C-vitamin frkortas halveringsti-den i blod till mindre n en timme. Tillskottmed snabb absorption av C-vitamin som tasen gng per dag kar blodkoncentrationenunder ngra f timmar. Intravenst givet C-vitamin kan ge upp till 70 gnger hgre kon-centration i blodplasma n oral tillfrsel.Men detta toppvrde sjunker ocks snabbtefter att tillfrseln upphrt [3]. Jmfrelsemellan peroral och intravens behandlingspeciellt med hnsyn till cancer diskuterasocks i en aktuell artikel [4]

  C-vitamin viktigt fr kroppsfunktioner C-vitamin r en antioxidant med antiin-flammatorisk effekt som dessutom kar kv-veoxid (NO), har viss blodtryckssnkandeeffekt vid hypertoni, snker hgt kolesterol,stder endotelfunktionen, strker immun-frsvaret och vad som krvs fr syntes av pro-teiner. Utifrn detta r det naturligt attunderska vilken betydelse askorbinsyrakan ha vid olika sjukdomstillstnd.

  Glukos och andra sockermolekyler kon-kurrerar med C-vitamin om samma trans-portmekanism in i cellen. Hg konsumtionav socker och andra kolhydrater motverkarC-vitamins funktioner. Att man i forskningp C-vitamin vanligen ej kontrollerat frsockerintaget kan ha orsakat att studier medC-vitamintillgg ej varit framgngsrika.

  Forskning om C-vitamin vid sjukdomAlbert Szent-Gyrgyi (1893-1986) isolera-de 1928 C-vitamin och fick sedan Nobel-priset 1937. Under 1930-talet visade ClausW Jungeblut (1897-1976) att askorbinsyrainaktiverade poliovirus hos rhesusapor [5]inaktiverade difteritoxin samt hade visseffekt mot stelkrampstoxin hos marsvin.

  Frederick R Klenner (190784) var denfrste lkaren som betonade att det krvs sto-ra doser av C-vitamin fr att f effekt vid sjuk-domsbehandling. Framfrallt behandladehan infektionssjukdomar inklusi-ve polio, men ven MS. Hananvnde ibland s mycket som100 gram (intravenst + peroralt)frdelat p 24 timmar. Klennerpublicerade drygt 20 vetenskapli-ga rapporter [6].

  Irwin Stone brjade forska p

  C-vitamin 1932 och hade senare stor inver-kan p Linus Paulings intresse fr C-vita-min. 1972 publicerade Stone en bok [7] somrefererade forskningen om askorbinsyransbetydelse vid infektioner, cancer, hjrt-krl-sjukdom, inflammation, reumatism, allergi,gonsjukdomar, magsr, njursjukdom, dia-betes, frgiftning, sr, frakturer, intensiv-vrd, psykiska sjukdomar, stress, rkning,graviditet och ldrande.

  ka dosen tills magen sger ifrnRobert F Cathcart (1932-2007) var orto-pedkirurg och konstruerade en vlkndhftprotes. Inspirerad av Pauling brjadehan ta C-vitamin som hjlpte mot hans egnaluftvgsinfektioner. Under drygt 35 rbehandlade han 30.000 patienter med hgadoser askorbinsyra. 1981 beskrev han attpatienter med sjukdom ofta tlde hgredoser peroralt C-vitamin utan att f diarr[8,9]. Nr kroppen vid sjukdom och stressbehver mer askorbinsyra s absorberashgre andel C-vitamin n fr friska indivi-der som fr mer diarr och dessutom utsn-drar mer C-vitamin i urinen vid tillfrsel ihgre dos.

  Vad lrs i Sverige ut om C-vitamin?I Sverige finns tv bcker som anvnds inomhgskoleutbildningarna. Det r NordicNutrition Recommendations 2004 (NNR)och Nringslra fr hgskolan (NH) frn2006. Det kan vara intressant att se av vadsom hittills beskrivits i denna artikel somocks medtagits i dessa tv bcker: 1) attskrbjugg r C-vitamins ursprungliga brist-sjukdom terfinns i NNR och NH, 2) attde flesta dggdjur syntetiserar egen askor-binsyra str i NH men inte i NNR, 3) attdjur under stress bildar mer askorbat finnsinte nmnt i ngon av bckerna, 4) om C-vitaminets niver i kroppsvvnader finns endel information i bde NNR och NH, 5) C-vitamins betydelse och behov vid sjukdomdiskuteras kortfattat i NNR, men ej i NH,6) om konkurrensen mellan C-vitamin ochglukos fr man inget veta i NNR eller NH,

  212000-Talets Vetenskap 4/2008

  C- vitamin fr prevention och behandlingI denna artikel fster verlkare Bo H. Jonsson uppmrksamheten p fle-ra aspekter rrande C-vitamin (askorbinsyra eller askorbat). Dessa brvara av intresse bde fr hlso- och sjukvrden och fr allmnheten.

  Citronen en klassisk klla tillC-vitamin

  Ortomolekylr medicin:

  2000V4.08 08-11-06 10.55 Sida 21

 • 22 2000-Talets Vetenskap 4/2008

  7) forskning om C-vitaminbehandling vidsjukdom beskrivs ngot i NH, men nstaninte alls i NNR, och 8) begreppet titratingto bowel tolerance och dess implikationernmns verhuvudtaget inte i NNR ellerNH.

  Fr att f vet mer om vad C-vitaminverkligen r fr vi se oss om i andra rikt-ningar, bland annat genom att ta del avforskningens originalpublikationer. Att pdet viset ska information r helt centralt ievidensbaserad medicins ursprungsbetydel-se till skillnad frn auktoritetsbaserad medi-cin som fortfarande 2008 har en ofrtjntstark stllning.

  De tre omrden som Pauling frmstgnade sitt intresse fr C-vitamin gllerinfektioner, cancer och hjrt-krlsjukdom.Han publicerade bcker om C-vitamin vidfrkylning och influensa.

  C-vitamin vid infektionerEn noggrann genomgng av C-vitaminsbetydelse vid infektioner har gjorts av Tho-mas Levy [10]. Cochrane publicerade 2007den senaste versionen av sin systematiskaversikt av C-vitamin och frkylning [11].Deras sammanfattning r att vitamin C ihga doser har en preventiv effekt som r sobetydlig att det inte kan rekommenderas.Steve Hickey har i flera texter kritiseratCochrane-gruppens metodologi. Hanmenar att man baserat versikten p socialoch epidemiologisk medicinsk forskningutan biologisk frstelse fr askorbats spe-cifika biologiska effekter. Det innebr attman grundar sig p studier med inadekvat

  dosering (t ex lga doser en gng per dygn).Man har ocks uteslutit framgngsrika stu-dier med argumentet att kontrollgrupp sak-nats. Men effekterna i ngra av dessa studi-er har varit stora och upprepats i oberoen-de studier. Slutligen har frfattarna extra-polerat och generaliserat sin slutsatser bort-om redovisade data, speciellt i sina pressre-leaser [12].

  C-vitamin vid cancer Den skotske kirurgen Ewan Cameron(192291) inledde 1971 ett samarbete medPauling. Till patienter med ej behandlings-bar cancer gav han 10 gram C-vitamin dag-ligen. Patienterna fick C-vitamin dagligen.Patienterna fick C-vitamin intravenst defrsta tio dagarna, drefter peroralt restenav livet. Patienterna fick frlngd verlev-nad jmfrt med kontrollgruppen [13,14].Cameron observerade ocks att hga doserav C-vitamin var smrtstillande och under-lttade avgiftning frn opiater s att patien-terna slapp abstinenssymptom. Frn Mayo-kliniken publicerades senare tv negativastudier. Man gav tio gram C-vitamin pero-ralt dagligen i 2,5 mnader [15,16]. Att stu-dierna hade helt olika design nmnde maninte, men detta har senare ppekats i fleraartiklar [17]. P senare r har ett antal arti-klar publicerats som talar fr att C-vitaminintravenst i hga doser br kunna varaintressant i cancerbehandling. Askorbinsy-ra r toxiskt fr flera typer av cancerceller.Mest diskuterad hypotes r att C-vitaminbildar vteperoxid som r toxiskt fr can-cerceller [18]. Hga doser av askorbat mot-

  verkar ocks glukos som cancerceller frodasp. Kanske r det ocks betyelsefullt att C-vitamin motverkar mikroorganismer somkan bidra till tumrsjukdom.

  C-vitamin vid hjrt-krlsjukdomPauling menade att C-vitamin i hga doserskule kunna motverka atheroskleros ochhjrt-krlsjukdom. En del fallstudier stderdenna hypotes, men randomiserade kon-trollstudier har inte gjorts [19]. S sm-ningom breddade Pauling sina nringsre-kommendationer med vitaminer, mineraleroch aminosyror som lysin vid kardiovasku-lr sjukdom.

  P senare r har det publicerats flera ver-sikter om myter och kontroverser kringaskorbinsyra, bde mer vetenskapliga [20]och mer populrt skrivna [21].

  Bo H Jonsson, med dr, verlkare

  bo.jonsson@ki.se

  1. Kallner A, et al. Steady-state turnover and bodypool of ascorbic acid in man. Am J Clin Nutr1979;32:530-9.2. Baker EM, et al. Metabolism of 14C- and 3H-labeled L-ascorbic acid in human scurvy. Am JClin Nutr 1971;24:444-54.3. Padayatty SJ, et al. Vitamin C pharmacokine-tics: implications for oral and intravenous use.Ann Intern Med 2004;140:533-7.4. Ducong