2011. gada 10. februāris

 • View
  247

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Neatkargs tukuma Zias

Transcript

 • Latvijas glbi imigrcija?Toms Reinsons

  Vidusmra Latvijas iedzvotjs, kur kaut cik seko ldzi aktulajm norism valst, jau sen vairs nepievr uzmanbu zim par emigrciju, par to, k latviei dodas pe; par to, ka vii neatgriezsies T teikt, pie vi-sa var pierast: ja ilgstoi dzvo pie dzelzcea, tad ar laiku ar vilcie-na troksni pa nakti vairs nedzird. Tomr ir ar kda neierastka tma, kura ik pa laikam tiek apspries-ta publiskaj telp imigrcija Latvij. Saprotu, ka pareizjos krzes apstkos, kad ir tik liels bezdarbnieku skaits, runas par ko tdu liekas vienkri absur-das, tomr nkotn ds jautjums vartu kt arvien aktulks. Ne-sen kd intervij ar ekonomiste Raita Karnte atzinusi, ka viengais Latvijas glbi nkotn esot imigrcija, ka mums nepiecieami produktvi cilvki viss dzves joms (darbaspks, dzimstba).

  Neaubos, ka viai sav zi ir ar taisnba, Karntes kun-dze ir Latvij atzta ekonomiste, bet Katrai darbbai ir savas se-kas. in gadjum, ja ielaidsim Latvij lielu skaitu imigrantu, ro-das jautjums, vai bsim ar mie-ru sadzvot ar das politikas blakuspardbm? Kas tad bs ie cilvki, kuri brauks uz msu dzimteni palikt uz dzvi? No kdm valstm vii vartu nkt? Kda btu socil situcija viu mtnes zem, ja ts viet izvltos starptautiski ne pai labvlg gaism attloto Latviju? Kda btu iebraucju kultra? Vai ms vispr sptu sadzvot vien valst? K un vai vispr dus iencjus vartu integrt?

  Uzskatu, ka Latvij lielai daai cilvku (pai jau politiiem) ir prsplta vlme ldzinties un izdabt bagtajm Rietumvalstm. Nevajadzgas piekpans, kdu atkrtoana. Varbt piencis laiks pardt mugurkaulu un prmaiu pc mcties no lielvalstu kdm? Visi tau redzam, ka Eiropas bagto Rietumvalstu imigrcijas politikas ir pilnb izgzus, pat Eiropas lielvaru lderi publiski to atzinui. Ttad skaidrs, ka Rie-tumvalstu pieredze ir jizvrt un jcenas no ts ko mcties.

  Kam citam, ja ne mums, ir skaidri zinms, cik grts process ir integrcija. Labi zinm, ka Latvij tas ne tuvu nav beidzies. Uzskatu, ka Karntes kundze kds un ar imigrciju piedv tikai stermia risinjumu, kas galu gal btu bumba ar laika degli.

  FOTO

  - J

  nis

  Vto

  ls

  Redakcijas sleja

  Laikraksts tukuma, kandavas, EngurEs un JaunpiLs novadiEm Nr. 17 (1578) Ls 0.40 ISSN 1407-8252

  Ceturtdiena, 2011. gada 10. februris www.ntz.lv

  ceturtdienas sarunas

  odien no 18.00 ldz 19.00 pa tlruni

  28444558 vai 63125250 js uzklauss laikraksta urnliste

  Rta Fjodorova

  2. lpp.

  Msu Tairte Irlav izrds

  jnis VTols

  Kur gan nepazst msu mkslinieci, novadnieci Tairu Hapinu? Teju katr mkslas paskum, izstdes atklan via ir klt. Trps, cepure,

  protams, ne tda k prjiem. Vrdi ar azot nekad nav jmekl. Ko dom, teic lauk. K ar muru pa naglas galvu. oreiz tiekamies Irlav. Treo reizi gaiaj miest skatmies T. Hapinas gleznas.

  obrd Tairte mazmazliet veselbu Irlavas slimnc uzlabo. Nu jau labu laiku. Viai te patk, un slimncas audm via kuvusi savj. Izstdi rosinja un krja slimncas galven rste Valentija Embure. Ne mazums klapatu bijis, lai bildes tiktu tau-tas nam pie sienm. Nu ts tur ir.

  Trsdesmit piecas. Tds nieks vien no Tairtes veikuma. Vaicjam, vai maz pati zina vietu, malu, kur vias darbi tauts izsvaidti un pati ar izrdjusies? Tairte pieklusa, domja. Teics padomt.

  Sestdien, 12. februr, no 10.00 ldz 18.00 ar Daugavas va-nagu atbalstu biedrba Sargi valodu un Latviju! Tukuma kultras nam (vecs daas 1. stva vestibil) vks parakstus izmaim Latvijas Re-publikas Satversmes 112. pant. Biedrbas rosints izmaias pa-redz, ka Latvijas pamatskols un visprizgltojos skols mcbas

  notiktu tikai latvieu valod. Savukrt odien, 10. februr,

  17.00 Tukuma ledus hall, Sta-diona iel 3, politisko parti-ju apvienbas Vienotba lderi diskuts par jaunveidojams parti-jas principiem. Diskusij par par-tijas izveidi ar partiju Jaunais laiks (JL), Pilsonisk savienba (PS) un Sabiedrba citai politikai (SCP)

  Tukuma un Kandavas nodau biedriem piedalsies apvienbas ldzprieksdtjs, tieslietu ministrs Aigars tokenbergs, Vienotbas Saeimas frakcijas vadtjs Dzintars Zais, k ar Saeimas deputti Ar-vils Aeradens, Aivars Volfs, Ed-vards Smiltns, Klvs Olteins un citi apvienbas prstvji.

  Vks parakstus un sprieds par partiju

  Tukum, mzikas un mkslas biedrba Brv Akadmija piedv iespju noklausties koncertu ar vie-na no Latvijas labkajiem basiem Sergeja Martinova piedalanos. Kon-certs notiks o sestdien, 12. feb- rur, 15.00, k parasti Brvs Akadmijas zl, Pasta iel 11,

  2. stva zl (ieeja no Mea ielas).Literri muziklaj pcpusdien

  Gadalaiki dzirdsiet ar Ingu nu Puriu, Jzepa Vtola Latvijas Mzikas akadmijas koncertmeistari, kura savu vstjumu jums dvs ar klavieru skam. Bet Latvijas Nacionls Ope-ras solists Sergejs Martinovs ne tikai dzieds, bs ar dzeja.

  Koncert skans Ptera aikovska cikls klavierm Gadalaiki, bs ar sens krievu komponistu ro ma- n ces, A. Pukina, A. Feta, N. ekrasova dzeja. Koncertu atbal-sta: biedrba Mzikas un Mkslas stu-dija BA, Tukuma novada dome, SIA Amatnieks. paI Ieldz sanTa jkobsone un

  aRnis abloVskis

  Ir laiks klasiskajai mzikai!

 • 2 Zias

  1. lpp.

  Ceturtdiena, 2011. gada 10. februris

  FO

  TO -

  Jn

  is V

  tols

  Vents DubroVskis

  kamr aizbrauc ldz slimncai vesels

  Esmu ar medicnisko izgltbu un oti labi zinu saslimanas, bet tpat nezinu, kuros gadjumos drkst saukt tro paldzbu... Smagus slimniekus vii netransport (tdus, kam nve deguna gal); agrk bija t agrk trajiem bija ldzi injicjamie medikamenti; ja cilvkam bija kda akta spe, kuras iemeslus nezinja, tad sauca tros. Nereti iztika ar pricti un trie brauca projm, bet tagad visa sazia caur Rgu. Kad atbrauc trie un redz, ka cilvkam slikti, tad ved uz Tukumu pat, ja jbrauc 60 km. Kad cilvks man ir izkratjies, vi ir t uztraucies un nobdjies,

  ka neko vairs nevajag viam ir labi! Ieliek slimnc, bet otr rt viam ar savu ikti jbrauc atpaka uz mjm saviem spkiem! Tas t piemra pc, ne skaidroanai...

  Redakcija: Neatliekams medicnisks paldzbas dienesta (NMP) mjas lap atrodama da visprg informcija:

  K izvrtt izsaukuma steidzambu un zint, vai nebs jmaks par to? Pacientam vai cietuajam nav jpieem lmums par savas veselbas vai dzvbas apdraudjumu un paldzbas saemanas steidzambu. NMP dienest strd kvalificti, specili apmcti medii un katru izsau-kumu izvrt pc oti stingriem kritrijiem, lai atpaztu situcijas, kas ir bstamas pacienta dzvbai vai veselbai. Par diem izsau-

  Brvbas laukums 10, Tukums, LV - 3101; Tlr. : 63125216 Fakss : 63125022

  Mob. : 28338989, 28444558

  E-pasts: ntz@ntz.lv

  Galven redaktore Ivonna Plaude.Iznk otrdiens, ceturtdiens un sestdiens. Metiens 6920 eks.

  Izdevjs SIA Novadu Zias. Abonanas indekss 3069.Masu informcijas reistrcijas apl. #000702425.

  Darba laiks no 8.00 ldz 18.00, sestdiens no 9.00 ldz 14.00.Prpublicana, bez redakcijas rakstiskas ataujas, aizliegta.

  Par sludinjumu un reklmu saturu atbild iesniedzjs.Publictie materili ne vienmr atspoguo redakcijas viedokli.

  Iesniegtos manuskriptus nerecenz un atpaka neizsniedz.Honorrus par iepriekjo mnesi var saemt pirmdiens, ceturtdiens.

  Iespiests tipogrfij Mkusala, Rg, Mkusalas iel 41.

  www.ntz.lv

  CeturtDienas sarunas

  Latvij un pasauL

  MeLn hronika

  Msu tairte irlav izrdsMksliniecei mugur koi zils

  mtelis. Zem t debeszila kleita. Protams, koka pr plao virs mkoiem. Lai audis redz! Acs mksliniecei mirdz lepnba. Ir ar par ko. Plecos tikai 88 gadi. Divi klieri etras nulles. Trsdesmit trs ar sank, ja ciparu uz pusm prl un otru pusi mal noliek.

  Uz izstdes atklanu bija atbrau kui Tairtes paas un vias mkslas mltji. audis no muzeja, novada domes. Draugi, pazias. K alla tds reizs. Uzteicieni, ziedi, laba vljumi. Mksliniece gari nerunja. K alla, sacju tak par tieajiem vrdiem, kuri k punktii uz visiem i salikti. Aplausus no kltesoajiem uzklausja. Tairte atkal desmitniek trpjusi. K alla. Mazmaz cienastia galdu mksliniecei klt pienesa. Pati, protams, sdja zles viduc. K gan citdi. Brni no skolas bija atnkui, k bittes ap medus ziedu pie Tairtes uz ceiem notupui. Klausjs Tairtes ststos. oreiz par ko? pc sarunm vaicju mksliniecei. Zini, ma

  Laik no 7. ldz 9. februrim Tu-kuma policijas iecirkn reistrti 23 notikumi un noformts 31 administratvo prkpumu protokols. Ceu transporta negadjumi nav reistrti.

  Reistrtas divas zdzbas no pirm stva dzvokiem, dienas laik dzvokl iekstot caur balkonu, td aicinm iedzvotjus bt vrgiem un par aizdomgm personm nekavjoties ziot policijai.

  4. februrNo 8.00 ldz 8.40 Kandavas

  interntvidusskolas mcbu klas kdam 1996. gad dzimuam vrietim nozagts mobilais te

  lefons Nokia 5130. Nodarts zaudjums Ls 84 apmr. Uzskts kriminlprocess.

  No 5. februra 8.00 ldz 7. februra 9.00 Kandavas novad, Matkules pagast, saimniecbas pagalm atsttam ekskavatoram RH6 nozagti divi akumulatori. Nodarts zaudjums Ls 114 apmr. Uzskts kriminlprocess.

  Laik no 1. februra 20.00 ldz 7. februra 10.00 Tukuma novad, Lestenes pagast, etros elektrolnijas posmos nozagti elektrbas vadi A4 X35. Zaudjumi un vaings personas tiek noskaidroti.

  7. februr No 9.00 ldz 16.00 Tukum,

  Mea iel, atsldzot durvis, iekts dzvokl, kur nozagtas zeltlietas. Uzskts kriminlprocess. No 9.00 ldz 17.00 Tukum, Kuldgas iel, caur balkonu iekts dzvokl, kur izvandtas mantas un nozagtas zeltlietas dtes un kuloni.

  11.00 Engures novad, Smrdes pagast, pie veikala noerti divi sui, kas klaioja bez pavadas un uzpura. Saimniekiem izrakstts administratvo prkpumu protokols.

  17.00 Tukuma novad, Slampes pagast, no neaizslgtas kts nozagti 4 elektromotori, 4 lampas, kapara vadi 40 m garum un 15 metla caurules. Nodarts zaudjums Ls 180 apmr. Uzskts kriminlprocess.

  8. februr12.00 Kandavas novada Mat

  kules pagast, kdai saimniecbas kai uzlauzta durvju sldzene un nozagti dadi saimniecbas instrumenti. Uzskts kriminlpro