2013 ,التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة

 • View
  227

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 2013 DCP/1799/NA

  978-92-807-3386-0

 • ZZZXQHSRUJ

 • :

  .

  :

  :

  :Elephants in the Dust

 • :

  .

  :

  :HQOLJKWHQ

  :

 • climate

  climate

  climate

 • (

  (

  (

  (

 • -

 • .

  .

 • HQOLJKWLQJ 3KLOLSVOLJKWLQJOSRAM AG

  HQOLJKWLQJ

 • SE4ALL

  SE4ALL HQOLJKWHQ

  SE4ALL

  6($//

  :

  :

  SE4ALL

  9

 • 1DID1DDQD(

 • ZZZXQHSRUJDQQXDOUHSRUW

 • 6(&7,21+($',1*

  81,7('1$7,216(19,5210(17352*5$00(

  disasters

  disasters

  disasters

 • .

 • 3UDFWLFDO$FWLRQ

 • (DUWK6SDUN,QWHUQDWLRQDO

  (DUWK6SDUN,QWHUQDWLRQDO(QqML3ZzS

  (DUWK6SDUN,QWHUQDWLRQDO

  :

  ZZZXQHSRUJDQQXDOUHSRUW

 • ecosystem

  ecosystem

  ecosystem

 • (

  (

  *

 • .

  7UXFRVW

  1DWXUDO&DSLWDODW5LVN7KH7RS([WHUQDOLWLHVRI%XVLQHVV

 • 3UR(FR6HUY

 • -

  ZZZXQHSRUJDQQXDOUHSRUW

  6WROHQ$SHV7KH,OOLFLW7UDGHLQ&KLPSDQ]HHV*RULOODV%RQRERVDQG

  2UDQJXWDQV

 • environ gov

  environ gov

  environ gov

 • (

  (

  (

  (

  (

  (

  (

  (

  (

  (

  (

 • 81(3OLYH

  81(3OLYH

  81(3OLYH

 • ,QIRU0($

 • -

  ZZZXQHSRUJDQQXDOUHSRUW

 • OCHA

 • harmful sub

  harmful sub

  harmful sub

 • (

  1$

  (

  (

  (

  (

  (

  (

  (

  (

 • -

  ZZZXQHSRUJDQQXDOUHSRUW

 • rsource

  rsource

  rsource

 • (

  ,62

  ,62

  ,62

  (

 • 6:,7&+$VLD

 • 5-GEO

 • MM

  .

 • -

  ZZZXQHSRUJDQQXDOUHSRUW

 • &/,0$7(&+$1*(

 • .

 • QDQFLDO

  QDQFLDO

  QDQFLDO

 • (

  (

  -ZZZXQHSRUJDQQXDOUHSRUW

  (

  (

 • *RRJOH(DUWK*,6

  6ORZ)RRG

 • Paul Edmondson

  Chris Gloag

  ENB

  UNEP/Riccardo Gangale

  Moises Saman/Magnum Photos 3XN

  Dominic Nahr/Magnum Photos

  UN OCHA UN OCHA

  Anssi Kullberg

  Albert Gonzalez Farran

  Peter Prokosch Jacques Perrin

  Ministry of Environment and Natural Resources Protection Tim Freccia

  Peter Prokosch PEI

  Georgina Goodwin AP/Azim Sayyid

  Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

  ENB Ric Francis

  Lawrence Hislop

  Usman Tariq, UNEP Environmental Investigation Agency

  Bert van Dijk Matthieu Budin

  Mr.Saylakham Khayongek

  Caborca Boots Michael Owens

  Klaus Pichler

 • www.unep.org/annualreport/2013

  30552-00100

  unepinfo@unep.org

  www.unep.org

 • www.unep.org