2014-07-02_Kursus Kepimpinan Instruksional GKMP PPDPG OK

 • View
  20

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of 2014-07-02_Kursus Kepimpinan Instruksional GKMP PPDPG OK

 • KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL MEREALISASIKAN ASPIRASI PPPM 2013-2025Kursus Kepimpinan Instruksional GKMP Pasir Gudang Inisiatif Transformasi Pendidikan Daerah Pasir Gudang, Johor 2014

  0leh: Pn. Hajah Salleha Binti Abd Kahar (SIPartner Plus)

 • 2 ..dapat mencabar proses, mencetuskan visi yang dikongsi bersama, berupaya menggerakkan hati orang lain untuk bertindak, menjadi model serta memandu jalan. 2. ..dapat meletakkan peranan yang seimbang & saksama, antara mengurus sekolah yang bersifat rutin & administratif, dan menggerakkan dirinya sebagai pemimpin instruksional. SIAPAKAH PEMIMPIN YANG MENCAPAI TAHAP TERBAIK Kouzes dan Posner (1990)

 • AMALAN PENGURUSAN PENGETUA (KAJIAN aktiviti pengurusan 6 orang pengetua,sepanjang pemerhatian selama 352 jam).

  DAPATAN

  Purata, pengetua menghabiskan masa pengurusan:1. Mesyuarat / perjumpaan ibu-bapa (66.4%), 2. Tugasan pejabat (19.8%), 3. Rondaan ( 7.6%), 4. Menjawab telefon ( 4.3%), 5. Mengajar murid ( 1.1%) 6. Mencerap pengajaran guru ( 0.7%) .

  Azlin Norhaini Mansor, UKM

 • Mengurus PenilaianKesahan dan kebolehpercayaan item ujianPembinaan item dan skima pemarkahanBank soalanAnalisis dan laporan peperiksaan dalaman dan awamStrategi peningkatan akademikMengurus tenaga pengajarKesesuaian opsyenPembangunan stafKomitmen tugas

  Mengurus Pusat Sumber SekolahMemastikan berfungsi dan menyokong kurikulumMengurus P&P Penggerak panitiaMemanatu & membimbingPemulihan dan pengayaanMengurus jadual waktu IndukKelasGuru gantiPeranan GKMP: BantuMantapkan Kepimpinan Instruksional

  PERANAN DAN BIDANG TUGAS GURU KANAN MP

 • SENARAI TUGAS GURU KANAN(Kurikulum)

  Memimpin guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Penggal / Mingguan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya.Mempengerusikan mensyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran di bawah kawalannya.Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

 • SambMenyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti- aktiviti bimbingan , pemulihan, dan pengkayaan.

  Membimbing guru terlatih , guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

  Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan berkesan.

 • Samb.Mengkaji laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya.

  Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah , Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan.

  Membantu dalam pemilihan bahan pusat sumber, alat pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain.

 • Samb..Menganggotaai Jawatankuasa Kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain yang diarahkan oleh Pengetua.Membantu menjalankan kursus , taklimat , penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.

  Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenaai pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru.

 • Samb.Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan amalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentas kurikulum.

  Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya

 • KokurikulumMerancang , menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar.

  Merancang , mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya.

 • PengurusanMembantu menentukan serta menagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidang dan kawalannya.

  Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan , kursus dan latihan untuk guru.

  Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.

 • Samb..Membantu merancang takwim sekolah .

  Menyelia kerja kerja guru di bawah bidang kawalannya.

  Membantu merancang takwim sekolah .

  Menyelia kerja kerja guru di bawah bidang kawalannya

 • SambMenyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan.

  Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.

  Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan , barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya.

 • Samb..Menentukan aspek aspek menyampaian nilai-nilai murni dan amalan berlaku di bilik darjah dan sekolah.

  Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan menjaga keceriaannya bagi persekitaraan yang kondusif.

  Menyelia kerja-kerja kursus pelajar, mempertingkatkan pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang.

  Berhubung dengan PKG , Pejabat Pendidikan Daerah dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa jua maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru.

 • Tugas tugas lainBerhubung dengan guru kanan mata pelajaran sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan.

  Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data atau maklumat mengenai semua pelajaran dan menggunakannya dengan berkesan dan berhasil .Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan, kegiatan sukan ,penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber.

  Melaksana segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

 • 11 ELEMEN KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL (MODEL HALLINGER) 1) Merangka matlamat sekolah2) Menyampaikan matlamat sekolah3) Menyelaras kurikulum 4) Penyeliaan dan penilaian Instruksi5) Memantau kemajuan pelajar6) Melindungi waktu P& P7) Membudayakan Perkembangan Profesional8) Mengekalkan ketampakan9) Menyediakan ganjaran kpd guruPenguatkuasaan standard akademikMenyediakan insentif kpd pelajar.

 • Merujuk kpd Model K.I . Hallinger, senaraikan elemen K.I .yang ditekankan dalam video

 • Singapore 21st C Teaching Strategies

 • VISI & MISIVisi: Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

  Misi: Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

 • TAGLINE

  SIRE-EUROStrongImplementation,RapidExecution -Excellence:UltimateReach of anOrganization

 • MATLAMAT: AMALANKEPIMPINAN INSTRUKSIONALialah melaksanakan 5 aspirasi sistem,11 anjakan utama bagi memenuhi 6 aspirasi muridPPPM 2013-2025

 • IMPAK AMALAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL YANG BERKESAN

  -BAND DAN RANKING SEKOLAH MENINGKAT

  - MENGURANGKAN JURANG KEBERHASILAN MURID ANTARA SEKOLAH

 • KEPIMPINAN INSTRUKSIONALSEORANG PENTADBIR DI SEKOLAH HARUS MEMPUNYAI SUATU HALA TUJU UNTUK MENCAPAI MATLAMAT MELALUI SEBARANG CARA ATAUPUN SEMUA CARA USAHA YANG DILAKUKAN

 • DEFINISI KEPIMPINAN INSTRUKSIONALTidak terdapat hanya satu definisi tentang kepimpinan instruksional ataupun panduan khusus berkenaan peranan seorang pemimpin instruksional (Flath, 1989).

  Tindakan- tindakan yang diambil oleh seseorang pengetua atau yang diturunkuasakan untuk meningkatkan perkembangan pembelajaran pelajar Debevoise (1984)

 • SambunganMengikut Richardson (1989), seorang pemimpin instruksional mestilah memimpin kearah pemcapaian pelajaran dan menjadikan kualiti instruksional sebagai keutamaan teratas dan mestilah mampu menjadikan visi sekolah satu kenyataan.

  Blas (1998) menyatakan kepimpinan instruksional adalah gabungan penyeliaan, pembangunan staf dan perkembangan kurikulum.

 • . Sambungan definisiHussein (1989) mendefinisikan kepimpinan instruksional sebagai usaha-usaha yang diambil oleh pemimpin sekolah untuk menyediakan inovasi kurikulum dan untuk memperkembangkan proses P & P dengan tujuan menjayakan matlamat sekolah

 • .. Sambungan definisiDalam erti kata yang mudah, kepimpinan instruksional didefinisikan sebagai pemimpin sekolah yang mengambil peduli (cakna) terhadap pengajaran guru dan pembelajaran PELAJAR serta perkembangannya dan sentiasa membina suasana pembelajaran di sekolahnya.

 • KAJIAN KAJIAN TERBARU TERHADAP SEKOLAH YANG BERJAYA MENUNJUKKAN KEPENTINGAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL TERUTAMANYA PERANAN PENGETUA DALAM MENYELARAS DAN MENGAWAL PROGRAM INSTRUKSIONAL

  BOSSERT S.T.et.al (1982) dalam Educational Administration Quarterly vol.18 No.3

 • Sesuatu iklim yang kondusif untuk pembelajaran-bebas dari masalah disiplin dan vandalismSesebuah sekolah memberi penekanan terhadap pengajaran kemahiran asasWujud pengharapan di kalangan guru-guru bahawa semua pelajar boleh mencapai kejayaanSistem pemantauan dan penaksiran pelajar berasaskan objektif pengajaran yang jelas

  Kajian secara tekal melaporkan sekolah-sekolah yang berjaya mempunyai ciri-ciri berikut:

 • PROSES MEWUJUDKAN SEKOLAH BERKESAN MH1: Mendefinisikan matlamat :-Merangka matlamatMenyampaikan matlamat

  Faktor kritikal kejayaan: KEMAHIRAN KOMUNIKASIAMALAN : Selalu diuar-uarkan kepada warga sekolah (guru/murid/staf)/PIBG)

 • MERANGKA MATLAMAT SEKOLAHWUJUDKAN MATLAMAT BAGI MEMPERTINGKATKAN LAGI ARAS PENCAPAIAN AKADEMIK SEDIA ADA

  RANGKA MATLAMAT AKADEMIK SEJAJAR DENGAN TEMPOH MASA

  1.1

 • RANGKA MATLAMAT AKADEMIK SEKOLAH BERASASKAN TANGGUNGJAWAB KAKITANGAN DALAM MENCAPAINYA

  d. GUNAKAN KAJIAN KEPERLUAN ATAU SOAL SELIDIK BAGI MEMANTAPKAN INPUT DARI KAKITANGAN DALAM HAL MEMBINA MATLAMATMERANGKA MATLAMAT SEKOLAH

 • MERANGKA MATLAMAT SEKOLAH1.1e.GUNAKAN DATA PRESTASI AKADEMIK PELAJAR APABILA MENETAPKAN MATLAMAT AKADEMIK SEKOLAH.

  f. BINA MATLAMAT YANG MUDAH