2015 P-MIK-2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rules

Text of 2015 P-MIK-2015

2015 Maturitetniizpitni katalog za poklicno maturo Ljubljana 2013 Krajave Vrste izobraevalnih programov: SSI program srednjega strokovnega izobraevanjaPTIprogrampoklicno-tehnikegaizobraevanja(izobraevanjepopridobljenisrednjipoklicni izobrazbi) PT izobraevalni program poklicnega teaja Prilagojeni izobraevalni programi: SI izobraevalni program je prilagojen za narodno meano obmoje Slovenske Istre in se izvaja v slovenskem unem jeziku IS izobraevalni program je prilagojen za narodno meano obmoje Slovenske Istre in se izvaja v italijanskem unem jeziku DVizobraevalniprogramjeprilagojenzadvojezinoizvajanjevslovenskeminmadarskem unem jeziku na narodno meanem obmoju gibalno ovirani izobraevalni program je prilagojen za kandidate s posebnimi potrebami (gibalno ovirani) slepi in slabovidni izobraevalni program je prilagojen za kandidate s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni) gluhi in nagluni izobraevalni program je prilagojen za kandidate s posebnimi potrebami (gluhi in nagluni ter z govorno-jezikovnimi motnjami) SSPSI Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraevanje SSSI Strokovni svet RS za splono izobraevanje PIK predmetni izpitni katalog MATURITETNI IZPITNI KATALOG ZA POKLICNO MATURO 2015 Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2015 je sprejela Dravna komisija za poklicno maturo na 6.seji12.4.2013tergapredloilavdoloitevStrokovnemusvetuRSzapoklicnoinstrokovno izobraevanje. Ta ga je v skladu z 20. lenom Zakona o maturi (Uradni list RS, t. 1/07-UPB1) doloil na 141. seji 24. 5. 2013. Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo zane veljati s spomladanskim izpitnim rokom 2015 ter velja e v jesenskem izpitnem roku 2015 in zimskem izpitnem roku 2016. VSEBINA PREDGOVOR .................................................................................................... 5 1CILJI IN IZVEDBA POKLICNE MATURE ..................................................... 6 1.1Poklicna matura kot izpit z dvojno kvalifikacijo ..................................... 6 1.2Kdo lahko opravlja poklicno maturo? ................................................... 6 1.3Opravljanje poklicne mature v dveh delih ............................................ 6 1.4Obvezni in izbirni predmeti poklicne mature ........................................ 7 1.5Predmetni izpitni katalogi ..................................................................... 7 2OCENJEVANJE PRI POKLICNI MATURI .................................................... 8 2.1Ocenjevanje.......................................................................................... 8 2.2Zunanje ocenjevanje znanja................................................................. 8 2.3Izpiti in deli izpitov ................................................................................ 9 2.4Kritve maturitetnih pravil ..................................................................... 9 2.5Sploni uspeh in maturitetno sprievalo s pohvalo .............................. 9 2.6Popravljanje negativnih ocen, ponovno opravljanjepoklicne mature in izboljevanje pozitivnih ocen................................10 2.7Pritobe zoper ocenjevanje ugovor .................................................10 2.8Priznavanje izpitov .............................................................................10 2.9Roki za dokonanje izobraevanja .....................................................11 3PREDMETI POKLICNE MATURE ..............................................................12 3.1Splonoizobraevalni predmeti (prvi in tretji predmet) .......................12 3.2Drugi in etrti predmet ........................................................................16 4PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI ...............32 KAZALO PregledniceStran ARANERSKI TEHNIK17 AVTOSERVISNI TEHNIK17 EKONOMSKI TEHNIK17 ELEKTROTEHNIK18 FARMACEVTSKI TEHNIK18 FOTOGRAFSKI TEHNIK18 GASTRONOMIJA19 GASTRONOMIJA IN TURIZEM19 GEODETSKI TEHNIK19 GEOTEHNIK20 GOZDARSKI TEHNIK20 GRADBENI TEHNIK20 GRAFINI TEHNIK21 HORTIKULTURNI TEHNIK22 KEMIJSKI TEHNIK22 KMETIJSKO-PODJETNIKI TEHNIK22 KOZMETINI TEHNIK23 LADIJSKI STROJNI TEHNIK23 LESARSKI TEHNIK24 LOGISTINI TEHNIK24 MEDIJSKI TEHNIK24 NARAVOVARSTVENI TEHNIK25 OKOLJEVARSTVENI TEHNIK25 PLOVBNI TEHNIK26 PREDOLSKA VZGOJA26 STROJNI TEHNIK27 TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ27 TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE27 TEHNIK MEHATRONIKE28 TEHNIK OBLIKOVANJA28 TEHNIK OPTIK28 TEHNIK RAUNALNITVA29 TEHNIK STEKLARSTVA29 TEHNIK VAROVANJA29 USTVARJALEC MODNIH OBLAIL30 VETERINARSKI TEHNIK30 ZDRAVSTVENA NEGA30 ZOBOTEHNIK31 IVILSKO PREHRANSKI TEHNIK31 Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 20155 PREDGOVOR Z Maturitetnim izpitnim katalogom za poklicno maturo smo opredelili vsebine, kot jih doloajo vzgojno-izobraevalni programi ter Zakon o maturi (Uradni list RS, t. 1/07-UPB1) in podzakonski akti, sprejeti nanjegovipodlagi.Katalogvsebujeinformacije,kisopovezanezocenjevanjempripoklicnimaturi, popravljanjem negativnih ocen, izboljevanjem ocen in ponovnem opravljanju celotne poklicne mature, omonostihinpostopkihzapritobe,pravicidovpogledainugovoraterrokihzadokonanje izobraevanja po posameznem izobraevalnem programu.Kandidati bodo pri poklicni maturi 2015 opravljali izpite v skladu s tem maturitetnim izpitnim katalogom indokazovalidoseganjestandardovznanjatako,kotjedoloenospredmetnimiizpitnimikatalogi, skladnozveljavnozakonodajo.Kandidatiimajopravicoopravljatipoklicnomaturopoprogramu,po kateremsoseizobraevali,edveletiponjegovemizteku.Tojepomembnozlasti,kose izobraevalniprogramizrazlinovsebinopoklicnematureneloijopoimenih,zatosmoprivsakem izobraevalnem programu navedli tevilko in letnico Uradnega lista RS, v katerem je objavljen. Zaradi preglednostismoiztekajoeseprogrameoznailisibko,noveoziromaprenovljeneprogramepas krepko pisavo. Poklicnamaturajesestavljenaiztirihpredmetovinseopravljanaeniravnizahtevnosti,razenpri slovenini, kjer je ocenjevalna lestvica ustrezno poviana.Kandidati lahko dobijo dodatne informacije na oli, na kateri opravljajo poklicno maturo, pri razredniku in tajniku olske maturitetne komisije za poklicno maturo.Za ustrezno pripravo in potek poklicne mature ter njeno ovrednotenje bo Dravna komisija za poklicno maturovskladussvojopristojnostjosprejelaustreznestrokovneodloitve,okaterihbosproti seznanjala ole in kandidate. Dr. Jurij ink urednik 6Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2015 1CILJI IN IZVEDBA POKLICNE MATURE 1.1Poklicna matura kot izpit z dvojno kvalifikacijo Poklicna matura kot zakljuek omogoa pridobitev srednje strokovne izobrazbe. 1.Posameznik si s poklicno maturo pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki mu omogoa kvalificirano zaposlitev. 2.S poklicno maturo se je mogoe vpisati v tudijske programe vijega in visokega strokovnega izobraevanja. Za vpis v posamezni univerzitetni tudij mora kandidat po poklicni maturi uspeno opraviti e izpit izposameznegapredmetasplonemature.Nekateriuniverzitetnitudijskiprogramineomogoajo vpisazdodatnimpredmetomtegakotpogojzavpisvuniverzitetniprogramdoloajofakultete samostojno.esekandidatodloizadodatnipredmetsplonemature,gaopravljavskladuz Zakonomomaturi(UradnilistRS,t.1/07-UPB1)inPravilnikomosplonimaturi(UradnilistRS,t. 29/08 in 40/11). Dodatni izpit splone mature se lahko opravlja v asu opravljanja poklicne mature. 1.2Kdo lahko opravlja poklicno maturo? Poklicno maturo lahko opravlja kandidat, ki je: uspenokonal4.letnikinvseobveznostiizprogramasrednjega strokovnega izobraevanja, uspeno konal 2. letnik in vse obveznosti iz programa poklicno-tehnikega izobraevanja, uspeno konal poklicni teaj ali opravil mojstrski, delovodski oziroma poslovodski izpit. Poklicna matura pomeni zakljuek olanja po doloenem izobraevalnem programu, zato se kandidat prijaviknjenemuopravljanju,koizpolnivseobveznostiizprograma,naolioz.organizacijiza izobraevanje odraslih, na kateri je bil vpisan med olanjem oz. na kateri je konal zadnji letnik. Koledar opravljanja poklicne mature Poklicnamaturaseopravljavtrehizpitnihrokih:spomladanskem,jesenskeminzimskem.Datume izpitovzaposamezniizpitnirokdoloakoledarpoklicnemature,kijeobjavljennaspletnihstraneh Dravnegaizpitnegacentra(www.ric.si).Sestavnidelmaturitetnegakoledarjasotudidatumiza prijavo in odjavo v posameznem izpitnem roku. 1.3Opravljanje poklicne mature v dveh delih Poklicnamaturaseopravljavceloti,torejjetrebaopravitiizpiteizvsehtirihpredmetovvenem izpitnem roku. Izjemoma lahko opravljajo maturo v dveh delih, in sicer v dveh zaporednih izpitnih rokih, kandidati:udeleenci izobraevanja odraslih,brez statusa dijaka, s posebnimi potrebami, kiizzdravstvenih,socialnihalidrugihupravienihrazlogovnisomogli opravljati izpitov poklicne mature v celoti v istem izpitnem roku. Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 20157 Zaupravienerazlogesetejejo:tejaakutnabolezen,nesreaindrugizdravstvenirazlogi,ki onemogoajoopravljanjeizpitov.Oupravienostirazlogovnapodlagivloge,kijedopolnjenaz ustreznimi dokazili, odloa Dravna komisija za poklicno maturo. 1.4Obvezni in izbirni predmeti poklicne mature Poklicna matura se opravlja iz tirih predmetov. Prvadvapredmetastaobvezna:prvipredmetjeslovenina,naobmojih,kjeriviitalijanska narodnaskupnost,jevolahzitalijanskimunimjezikomnamestoslovenineitalijaninainna obmojih, kjerivimadarskanarodnaskupnost,lahko kandidatizberesloveninoalimadarino. Drugi predmet je izpit, s katerim se preverja temeljno strokovno znanje. Pri dveh predmetih lahko kandidat izbira: pri tretjem se odloa med matematiko ali tujim jezikom, na narodno meanem obmoju v Slovenski Istri pa tudi za drugi jezik (slovenino ali italijanino). Pri etrtem predmetu izbira med razlinimi oblikami praktinega dela v poklicu. V skladu z izobraevalnim programomizbiramedizdelkomoziromastoritvijoinzagovoromaliizpitnimnastopom(slednjev programu predolske vzgoje). PredmetiObvezniIzbirni Prvi predmetSlovenina (italijanina ali madarina) Drugi predmetTemeljno strokovno znanje Tretji predmetMatematika ali tuji jezik (angleina, nemina in italijanina) ali drugi jezik* etrti predm