2016 2016 Contas Anuais Contas Anuais - Inicio - Axencia ...acis. Anuais ACIS 2016.pdf · 540, 541,…

Embed Size (px)

Text of 2016 2016 Contas Anuais Contas Anuais - Inicio - Axencia ...acis. Anuais ACIS 2016.pdf · 540,...

 • 2016 Contas Anuais

  2016

  Cont

  as A

  nuai

  s

 • Contido

  I. BALANCE DE SITUACIN A 31/12 1

  II. CONTA DO RESULTADO ECONMICO-PATRIMONIAL 5

  III. ESTADO DE LIQUIDACIN DO ORZAMENTO 9

  III.1. LIQUIDACIN DO ESTADO DE GASTOS 11III.1.1. LIQUIDACIN DO ORZAMENTO DE GASTOS

  (CRDITOS PRESUPOSTARIOS - OBRIGAS RECOECIDAS - REMANENTES DE CRDITO) 13

  III.1.1.1. RESUMO XERAL POR CAPTULOS 15

  III.1.1.2. RESUMO POR CAPTULOS - ARTIGOS 19

  III.1.1.3. INFORMACIN POR SECCINS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS 25

  III.1.2. DESENVOLVEMENTO DOS PAGAMENTOS PRESUPOSTOS (PAGAMENTOS PROPOSTOS - PAGAMENTOS ORDENADOS - PAGAMENTOS REALIZADOS) 31

  III.1.2.1. RESUMO XERAL POR CAPTULOS 33

  III.1.2.2. RESUMO POR CAPTULOS - ARTIGOS 37

  III.1.2.3. INFORMACIN POR SECCINS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS 43

  III.2. LIQUIDACIN DO ESTADO DE INGRESOS 49III.2.1. LIQUIDACIN DO ORZAMENTO DE INGRESOS

  (PREVISINS PRESUPOSTARIAS - DEREITOS RECOECIDOS) 51

  III.2.2. DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE XESTIN 61

  III.2.2.1. DEREITOS RECOECIDOS 63

  III.2.2.2. DEREITOS CANCELADOS 73

  III.3. RESULTADO DA LIQUIDACIN 83

  IV. MEMORIA 87

  IV.1. ORGANIZACIN 89

  IV.2. ESTADO OPERATIVO 93

  IV.3. INFORMACIN DE CARCTER FINANCEIRO 97

  IV.4. INFORMACIN SOBRE A EXECUCIN DO GASTO PBLICO 105

  IV.5. INFORMACIN SOBRE A EXECUCIN DO INGRESO PBLICO 149

  IV.6. GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO 169

  IV.7. INFORMACIN SOBRE O INMOBILIZADO NON FINANCEIRO 173

  Contas anuais

 • IV.8. OUTRA INFORMACIN 179

  Contas anuais

 • Contas anuais

  I. BALANCE DE SITUACIN A 31/12

 • A.G

  . XES

  TI

  N D

  O C

  O

  ECEM

  ENT

  O E

  N S

  A

  DE

  BALA

  NC

  E D

  ata:

  31/

  12/2

  016

  N CTAS.

  ACTIVO

  31/12/2016

  31/12/2015

  A

  ) IN

  MO

  BILI

  ZA

  DO

  2.

  015.

  271,

  470,

  00

  I. In

  vest

  imen

  tos

  dest

  inad

  os a

  o us

  o xe

  ral

  0,00

  0,00

  200

  1. T

  erre

  os e

  ben

  s na

  tura

  is 0,

  000,

  0020

  1 2.

  Infra

  estr

  utur

  as e

  ben

  s de

  stin

  ados

  ao

  uso

  xera

  l 0,

  000,

  0020

  8 3.

  Ben

  s do

  Pat

  rimon

  io h

  istr

  ico,

  art

  stic

  o e

  cultu

  ral

  0,00

  0,00

  II.

  Inm

  obiliz

  aci

  ns in

  mat

  eria

  is 0,

  000,

  0021

  0 1.

  Gas

  tos

  de in

  vest

  igac

  in

  e de

  senv

  olve

  men

  to

  0,00

  0,00

  212

  2. P

  ropi

  edad

  e in

  dust

  rial

  0,00

  0,00

  215

  3. A

  plic

  aci

  ns in

  form

  tic

  as

  10.4

  40,0

  00,

  0021

  6 4.

  Pro

  pied

  ade

  inte

  lect

  ual

  0,00

  0,00

  217

  5. D

  erei

  tos

  sobr

  e be

  ns e

  n r

  xim

  e de

  arr

  enda

  men

  to fi

  nanc

  eiro

  0,

  000,

  0021

  9 6.

  Out

  ro in

  mob

  ilizad

  o in

  mat

  eria

  l 0,

  000,

  00(2

  81)

  7. A

  mor

  tizac

  ins

  -1

  0.44

  0,00

  0,00

  III

  . Inm

  obiliz

  aci

  ns m

  ater

  iais

  2.01

  5.27

  1,47

  0,00

  220,

  221

  1.

  Ter

  reos

  e c

  onst

  ruci

  ns

  2.89

  1.21

  4,58

  0,00

  223

  2. In

  stal

  aci

  ns t

  cni

  cas,

  maq

  uina

  ria e

  ferr

  amen

  tas

  193.

  830,

  170,

  0022

  6 3.

  Mob

  iliario

  24

  6.82

  5,19

  0,00

  227,

  228

  , 229

  4.

  Out

  ro i

  nmob

  ilizad

  o 26

  2.25

  3,77

  0,00

  (282

  ) 5.

  Am

  ortiz

  aci

  ns

  -1.5

  78.8

  52,2

  40,

  0023

  IV

  . Inv

  estim

  ento

  s xe

  stio

  nado

  s 0,

  000,

  00

  V. In

  vest

  imen

  tos

  finan

  ceiro

  s pe

  rman

  ente

  s 0,

  000,

  0025

  0, 2

  51, 2

  56

  1. C

  arte

  ira d

  e va

  lore

  s a

  long

  o pr

  azo

  0,00

  0,00

  252,

  253

  , 257

  2.

  Out

  ros

  inve

  stim

  ento

  s e

  crd

  itos

  a lo

  ngo

  praz

  o 0,

  000,

  0026

  0, 2

  65

  3. F

  ianz

  as e

  dep

  sito

  s co

  nstit

  udo

  s a

  long

  o pr

  azo

  0,00

  0,00

  (297

  ) 4.

  Pro

  visi

  ns

  0,00

  0,00

  27

  B) G

  AST

  OS

  A D

  ISTR

  IBU

  R E

  N V

  ARI

  OS

  EXER

  CIC

  IOS

  0,00

  0,00

  C

  ) A

  CT

  IVO

  CIR

  CU

  LAN

  TE

  914.

  851,

  630,

  00

  I. Ex

  isten

  cias

  0,00

  0,00

  30

  1. C

  omer

  ciai

  s 0,

  000,

  0031

  , 32

  2. M

  ater

  ias

  prim

  as e

  out

  ros

  apro

  visio

  nam

  ento

  s 0,

  000,

  0033

  , 34

  3. P

  rodu

  tos

  en c

  urso

  e s

  emite

  rmin

  ados

  0,

  000,

  0035

  4.

  Pro

  duto

  s te

  rmin

  ados

  0,

  000,

  0036

  5.

  Sub

  prod

  utos

  , res

  iduo

  s e

  mat

  eria

  is re

  cupe

  rado

  s 0,

  000,

  00(3

  9)

  6. P

  rovi

  sins

  0,

  000,

  00

  II. D

  ebed

  ores

  61

  8.42

  0,69

  0,00

  43

  1. D

  ebed

  ores

  orz

  amen

  tario

  s 61

  8.42

  0,69

  0,00

  44

  2. D

  ebed

  ores

  non

  orz

  amen

  tario

  s 0,

  000,

  00

  45

  3. D

  ebed

  ores

  por

  adm

  inist

  raci

  n d

  e re

  curs

  os p

  or c

  onta

  dou

  tros

  en

  tes

  pbl

  icos

  . 0,

  000,

  00

  470,

  471

  , 472

  4.

  Adm

  inist

  raci

  ns

  Pbl

  icas

  0,

  000,

  0055

  0, 5

  55, 5

  58

  5. O

  utro

  s de

  bedo

  res

  0,00

  0,00

  (490

  ) 6.

  Pro

  visi

  ns

  0,00

  0,00

  III

  . Inv

  estim

  ento

  s fin

  ance

  iros

  tem

  pora

  is 60

  ,00

  0,00

  540,

  541

  , 546

  , (54

  9)

  1. C

  arte

  ira d

  e va

  lore

  s a

  curt

  o pr

  azo

  0,00

  0,00

  542,

  543

  , 544

  , 54

  5, 5

  47, 5

  48

  2. O

  utro

  s in

  vest

  imen

  tos

  e cr

  dito

  s a

  curt

  o pr

  azo

  0,00

  0,00

  565,

  566

  3.

  Fia

  nzas

  e d

  eps

  itos

  cons

  titu

  dos

  a cu

  rto

  praz

  o 60

  ,00

  0,00

  (597

  ), (5

  98)

  4. P

  rovi

  sins

  0,

  000,

  0057

  IV

  . Tes

  oure

  ra

  296.

  370,

  940,

  0048

  0, 5

  80

  V. A

  xust

  es p

  or p

  erio

  dific

  aci

  n 0,

  000,

  00

  TO

  TA

  L X

  ERA

  L (A

  +B+

  C)

  2.93

  0.12

  3,10

  0,00

  N CTAS.

  PASIVO

  31/12/2016

  31/12/2015

  A

  ) FO

  ND

  OS

  PRO

  PIO

  S 2.

  767.

  021,

  180,

  00

  I.

  Patri

  mon

  io

  2.46

  0.21

  3,03

  0,00

  10

  0 1.

  Pat

  rimon

  io

  2.46

  0.21

  3,03

  0,00

  10

  1 2.

  Pat

  rimon

  io r

  ecib

  ido

  en a

  dscr

  ici

  n 0,

  000,

  00

  103

  3. P

  atrim

  onio

  rec

  ibid

  o en

  ces

  in

  0,00

  0,00

  (1

  07)

  4. P

  atrim

  onio

  ent

  rega

  do e

  n ad

  scric

  in

  0,00

  0,00

  (1

  08)

  5. P

  atrim

  onio

  ent

  rega

  do e

  n ce

  sin

  0,00

  0,00

  (1

  09)

  6. P

  atrim

  onio

  ent

  rega

  do a

  o us

  o xe

  ral

  0,00

  0,00

  11

  II.

  Rese

  rvas

  0,

  000,

  00

  III

  . Res

  ulta

  dos

  de e

  xerc

  icios

  ant

  erio

  res

  0,00

  0,00

  12

  0 1.

  Res

  ulta

  dos

  posit

  ivos

  de

  exer

  cici

  os a

  nter

  iore

  s 0,

  000,

  00

  (121

  ) 2.

  Res

  ulta

  dos

  nega

  tivos

  de

  exer