of 33 /33
รายงานผลการศึกษาด งาน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้ ) ของบ คลากรสํานักหอสม ดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง วันที18 22 มีนาคม 2556 21 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 – 11.30 .

21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

  • Upload
    vanhanh

  • View
    241

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

รายงานผลการศกษาดงาน

สาธารณรฐเกาหล (เกาหลใต)

ของบคลากรสานกหอสมดกลาง มหาวทยาลยศลปากร

ระหวาง วนท 18 – 22 มนาคม 2556

21 มนาคม 2556

เวลา 10.00 – 11.30 น.

Page 2: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

หองสมดมหาวทยาลยยอนเซ

Yonsei University Library

Page 3: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

มหาวทยาลยยอนเซ เปนมหาวทยาลยเอกชนทเกาแกทสดของเกาหลใต เกดขนจาก

มชชนนารครสเตยนโฮเรส อนเดอรวด (Horace Underwood) ผรวมโรงเรยนยอนฮ

(Yonhi) จดตงเปนโรงเรยนแพทยชอ กวางจฮอน (Gwanghyewon)

สถาปนาในป ค.ศ.1885 โดยมพนฐานมาจากการเปนโรงเรยนและโรงพยาบาลของ

คณะผ สอนศาสนาครสต และ ไดรบการพฒนาเรอยมาจนในปจจบนจดเปน

มหาวทยาลยชนนาของเกาหล

Yonsei

Uni. Lib.

Page 4: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

หองสมดมหาวทยาลยยอนเซ กอตงในป ค.ศ. 1915 เปนหองสมดขนาดเลก

ในอาคาร YMCA ป ค.ศ. 1979 ยายททาการไปยงอาคารหอสมด Central Library

เปนอาคาร 6 ชน ตอมาป ค.ศ. 2008 ไดกอตงอาคาร Yonsei-Samsung Library

เปนอาคาร 10 ชน เชอมตอกบอาคารหองสมดเดม พรอมทงเปลยนชอเปน

Yonsei University Library

Yonsei-Sumsung

LibraryCentral Library

Page 5: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

อาคาร Yosei-Samsung Library

อาคาร 10 ชน (ชนใตดน 3 ชนเปนลานจอดรถ) อาคาร Central Library

ชน 1 ทางเขาดาน U-Lounge / Library Information / User

Service Center / Global PC International / Newspaper-Digital

Book และ Collaborative Booth

ชน 1 24-hour Study Room, Library Offices

ชน 2 บรการตอบคาถามและชวยการคนควา / ทนงอาน / Study

Room / สบคนทาง Internet / บรเวณสาหรบ Laptop

ชน 2 Humanities Collections, Circulation Desk

ชน 3 ศนยบรการ Multimedia บรการสอโสตทศน ชน 3 Social Sciences, Science & Technology Collections

ชน 4 หนงสอดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย ชน 4 Humanities & Social Sciences Collections, Seminar

Room, Study room for the Handicapped

ชน 5 บรการวารสาร หนงสออางอง ชน 5 Korean Classic Collections, Graduate Study Room

ชน 6 หนงสอดานกฎหมาย หองสมมนา ชน 6 Gaonmaru(Community Lounge), Gaonteul(Indoor

Garden), Laptop Study Room, Seminar Room, E-Newspaper

Stand, Neullaon (Men/Women Lounge)

ชน 7 Chang Ki Won International Conference Hall, Library

Office

Page 6: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

• Ubiquitous Library อยบนพนฐานการใชเทคโนโลยสารสนเทศททนสมย

สามารถใชและเขาถงขอมลจากคอมพวเตอรทมอยทกแหง

ในทกเวลา

• Cultural Library หองสมดวฒนธรรม : ท ซงเปนแหลงรวบรวม เขาถง

วฒนธรรมจากสอรปแบบตางๆ

• Convenient Library หองสมดทมบรรยากาศสบายๆ เออตอศกษา การทาวจย ม

สงอานวยความสะดวกครบครน มพน ท เพอการทา

กจกรรมในรปแบบทตองการ

องคประกอบ 3 เรองเดนทนามาใชในการปรบปรงหองสมด คอ

หองสมดไดรบการสนบสนนจาก Sumsung บรษทยกษใหญในเกาหล

ทพฒนาหองสมดเปนศนยการเรยนรททนสมย

Page 7: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

ทรพยากรสารสนเทศ

- หนงสอมากกวา 1.9 ลานเลม

- หนงสออเลกทรอนกส (e-Books) 93, 198 ชอ

- วารสารฉบบพมพ 16,571 ชอ

- วาสารอเลกทรอนกส (e-Journals) 58,591 ชอ

- ฐานขอมลวชาการ 226 ฐาน

- วสดไมตพมพ 80,420 รายการ

ระบบหองสมดอตโนมตทใช : SOLARS (Soul Library Automation Research System)

จดหมหนงสอดวยระบบดวอ (D.C : Dewey Decimal Classification)

ทนงอานจานวน 5,500 ทนง

Page 8: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

การศกษาดงานครงน Yonsei University Library

จดนกศกษาพานาชม เพยง ชนท 1 และ ชนท 2 เทานน

ชน 1 ทางเขาดาน U-Lounge / Library

Information / User Service Center / Global

PC International / Newspaper-Digital Book

และ Collaborative Booth

ชน 2 บรการตอบคาถามและชวยการคนควา /

ทนงอาน / Study Room / สบคนทาง Internet /

บรเวณสาหรบ Laptop

Page 9: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

นกศกษาทมาตอนรบ

Page 10: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

ประตทางเขา คลายๆ กบทางเขาใชบรการรถไฟฟา ผใชบรการ ใชสมารทการด

วางลงดานบน กสามารถเขาได ดานขางมเคานเตอรใหบรการ

Page 11: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

ภายในอาคาร ชน 1

Page 12: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

ต งแตบรเวณทางเดนเขาหองสมด จะพบจอคอมพวเตอรขนาดใหญ ตดต งรอบ

ทางเดน ทงหมดเปนจอสมผสทใหสารสนเทศแตกตางกน

สถานทโอโถง สะดวกสบาย เหมาะสมตอการศกษาคนควา

Page 13: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

จอ LCD แสดงทตงของมหาวทยาลย

Page 14: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

สวน U-Lounge

- Information Display System / ⓤIntelliboard การนาเสนอขอมลของหองสมด /

วดทศนและขาวสารทเกยวของ และประกาศของมหาวทยาลยหรอหองสมด

ผานจอ LCD ขนาด 52 นว

Page 15: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

‐ MOD (Multimedia On Demand) เปนบรการมลตมเดยตามคารองขอ ประกอบดวย

ภาพยนตร (VDO Clip) ภาพนง ตวอกษร และ IPTV ซงแสดงภาพบน LCD ขนาด 32 นว

ควบคมโดยจอขนาดเลก 8 นวบนโตะ เนอหาใน MOD นนจะเปน e-book/e-newspaper ซง

ผใชกสามารถคนหา และยนอานไดจากหนาจอ LCD แบบสมผส สามารถพลกหนาหนงสอ

ไดเหมอนการอานหนงสอจรง และเทคโนโลยชวยผอนคลายผใชดวยเกมตาง ๆ

Page 16: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

- Kiosk (Seat ticket Issue) หนาจอบรการจองทนงของหองตางๆ ไดแก หองคนควา /

หองบรการ Laptop / ศนยบรการมลตมเดย เปนตน

Page 17: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

-ⓤTable (Smart Table) เปนโตะระบบดจตอลมลตฟงกชน มทนง 4 ท สาหรบ

กลมผใชบรการทตองการศกษาคนควารวมกน มกระดานอเลกทรอนกสใหบรการดวย

Page 18: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

- Memoboard เปนบอรดประชาสมพนธผานหนาจอสมผสขนาด 60 นว ผใชสามารถ

Login สหนาจอหลกของหองสมด การสงขอความแบบเปดเผย หรอสงเฉพาะบคคล

หนาจอจะแบงเปน Lost and Found / Notices / Buying & Selling / Part-time Jobs และ

Miscellaneous

Page 19: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

-ⓤ Newspaper เปนสมผสสาหรบอานหนงสอพมพฉบบอเลกทรอนคส PDF File

และอานยอนหลงได 1 เดอน

Page 20: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

- Global PC Island กลมเครองคอมพวเตอรทตดตงภาษาตาง ๆ ไวเพอใหบรการนสต

ตางชาต สามารถเลอกพมพภาษาตางๆ จากคยบอรดไดถง 6 ภาษา คอ องกฤษ จน ญปน

รสเซย ฝรงเศส และเยอรมน

Page 21: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

- บรการทนงอานหนงสอ มความสวยงามและหลากหลายรปแบบ ทงทเปนทอานเดยว

หองสาหรบผใชเปนกลมตงแต 3-5 คน พรอมอปกรณเพอการศกษาคนควา

ชน 2 :  บรเวณทนงอาน

Page 22: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

- ถงใสรมและทเสยบรม ผใชบรการทตองการนารมทเปยกนาเขาหองสมด

ใหนารมมาเสยบในชองกลม จะมถงใสรมให ซงม 2 ชอง สาหรบรมขนาดสน และ

รมขนาดยาว

หนาประตชนท 2

กอนเขาหองสมด

Page 23: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

บรเวณทสบบหร

Page 24: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

ทางเขา-ออกหองสมดดานอาคาร Yosei-Samsung Library

Page 25: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

พาชมบรเวณมหาวทยาลย

Page 26: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

มอบหนงสอเปนทระลก

Page 27: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library
Page 28: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library
Page 29: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library
Page 30: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library
Page 31: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library
Page 32: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library

Horace Grant Underwood

Page 33: 21 March (Yonsei Library) - thapra.lib.su.ac.th March... · ห้องสมุดมหาว ทยาลิยยอนเซั Yonsei University Library