2.1. Neurofiziologija - opsti principi (.pdf)

 • View
  223

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • NEUROFIZIOLOGIJA: OPTI PRINCIPI 1. deo

  Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Medicinska fiziologija - predavanja

  Prof. Dr Zvezdana Koji

  10/18/2016

  http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic36Lkn8PPAhWB2RoKHTvoDG0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fasper.bg.ac.rs%2Fdo2016%2Fst_master.html&psig=AFQjCNGFxCpJzH9G3FObsPZdxzPfGAbxGA&ust=1475742605808547

 • Ishodi uenja

  1. Meuelijska komunikacija: Integracija.

  NS + ES: slinosti i razlike

  2. Funkcionalna organizacija nervnog sistema (NS)

  3. Pojam informacije, impulsa, signala

  4. Kodiranje informacija u nervnom sistemu

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Medicinska fiziologija opisuje:

  - mehanizme putem kojih se odrava zdravlje

  - kako funkcioniu organi u telu.

  Postoji 10 organskih sistema; svaki od njih daje jedinstvene doprinose ukupnoj funkciji tela.

  Meutim, odravanje stabilne unutranje sredine organizma, omogueno je samo zahvaljujui integraciji organskih sistema.

  INTEGRACIJA (!) - povezivanje razliitih sistema u hijerarhijski organizovanu jedinstvenu celinu.

  NERVNI SISTEM, zajedno sa endokrinim sistemom, integrie (povezuje i uskladjuje) sve organske sisteme organizma.

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Povezivanje i usklaivanje elija je neophodno!

  Komunikacija i koordinacija!

  Vrste meuelijskih komunikacija:

  - Na dugim rastojanjima izmeu udaljenih organa i tkiva:

  Nervna, Endokrina i Neuro-endokrina.

  - Na kratkim rastojanjima unutar jednog

  organa - tkiva:

  Parakrina i autokrina.

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Razlike: u nainu pobuivanja, u brzini odgovora i u trajanju odgovora

  Endokrini sistem Nervni sistem

  Poruka putuje u obliku hormona AP

  Reakcija poinje sporo

  (latentni period)

  brzo

  Trajanje reakcije dugo kratko

  Regulie metabolike reakcije

  skeletne miie

  unutra. organe

  Vaan za: dugotrajne, fino gradirane, poste-pene procese

  (rast, reprodukcija)

  brzo snalaenje tj. reavanje kriza

  (napr. uklanjane tela od bolne drai)

  Nervni sistem i Endokrini sistem Slinost: oba su integrativna i regulatorna.

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • NERVNI SISTEM

  NS - jedan od najsloenijih organskih sistema!

  uestvuje u ostvarivanju velikog broja funkcija tela:

  - od nesvesne regulacije funkcije visceralnih organa

  - preko svesnih senzornih opaanja i voljnih pokreta,

  - do organizacije razliitih oblika ponaanja, emocija, snova i apstraktnog miljenja (koje se nalazi u osnovi intelektualnih i stvaralakih sposobnosti oveka).

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Funkcionalna organizacija NS-a:

  Podela 1: Prema osnovnoj funkciji

  1. SOMATSKI NS - Regulie funkciju ppm - obezbeuje povezanost

  oveka sa spoljanjom sredinom.

  - Time omoguava opstanak organizma u ivotnoj sredini.

  2. VEGETATIVNI (ANS) - Regulie funkciju sranog

  miia, gm i lezda. - povezuje i usklauje funkcije

  unutranjih organa. - Time - omoguava da

  organizam funkcionie kao jedna jedinstvena celina!

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Funkcionalna organizacija NS-a

  Podela 2: Prema anatomskom poloaju

  Kimena modina

  1. CNS

  Mozak

  2. PNS

  Periferni nervi poveruju CNS sa razliitim delovima tela

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Opti

  senzorni

  receptori

  Senzorni

  putevi

  Centri obrade

  senzornih inf.

  u mozgu

  2. Centralni: Integrativni deo

  Vie nervne funkcije: Uenje, pamenje i inteligencija

  Svesni i podsvesni

  motorni centri u mozgu

  Motorni

  putevi

  Somatski

  nervni sistem

  Skeletni

  miii

  ANS

  Visceralni

  organi

  Podela 3: Morfo-funkcionalna podela - Ushodni: Senzorni deo - Centralni: integrativni d. - Nishodni: Motorni deo

  Senzorno-motorna integracija!

  1. Senzorni deo 3. Motorni deo 10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Senzorni putevi

  Motorni putevi

  Integracija

  CNS PNS

  Receptori

  Efektori

  1. Senzorni neuron

  3. Motorni neuron

  2.

  Inte

  rneu

  ron

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • 4) Mozak odluuje da odmakne ruku

  5) Mozak alje impulse u motorne neurone kimene modine za miie ruke (efektori)

  6) Efektori odmiu ruku

  Nadraaj receptor senzorni neuron integrativni centar

  motorni neuron efektor odgovor

  1) Receptori u koi otkrivaju nadraaj

  2) Impulsi (signali) se preko senzornih neurona prenose u kimenu modinu

  3) Iz kimene modine drugi neuron prenosi signal u v.mozak

  4) Svesna radnja je kada mozak napravi dobro promiljen odgovor

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Tri osnovne funkcije:

  1. Senzorna (osetna) opaa promene u SSO i USO.

  2. Integrativna vri analizu i sintezu (sa predhodnim iskustvom)

  3. Motorna odgovora na promene u SSO i USO.

  Nervni sistem

  Inteligentnija bia imaju vee asocijativne zone (interneuroni integrativna funkcija!)

  Motorne zone Senzorne zone Asocijativne zone

  Video: 3D 10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • CNS: predavanja

  CNS - 1.deo - osnovni principi neurofiziologije

  - senzorna neurofiziologija:

  - opti somato senzorni sistem: ulo dodira (poloaja, toplotne i bolne osetljivosti)

  - specijalni senzorni sistemi: vid, sluh, miris, ukus

  CNS - 2. deo - motorika

  CNS - 3. deo

  - integrativne funkcije

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Osnovni principi neurofiziologije

  Ispitna pitanja:

  Danas: 1. Pojam informacije, impulsa, signala

  2. Kodiranje informacija

  3. Zakoni nervnog provoenja

  4. Neuron: morfo funkcionalne karakteristike

  Sutra 1. Sinapse.

  2. Nervna vlakna klasifikacija

  3. Transmisija kroz grupe neurona.

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • POJAM INFORMACIJE, IMPULSA I SIGNALA

  Doivljaj sveta oko nas, na kontakt sa realnou i nae celokupno ponaanje, zavise od protoka informacija kroz nervni sistem!

  Percepcija (opaanje) vs. Realnost

  GREKA STUDENATA: NS prenosi promene sa periferije ??,

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

  http://www.singleblackmale.org/wp-content/uploads/2011/03/Perception-3.jpg

 • Informacija: sve ono to mi u vidu drai primamo, a ima za nas neko znaenje. Prijem drai: putem receptora. Meutim, da bi se prenosile du ushodnih (aferentnih) n.vl. do SKVM , drai moraju da se transformiu. 1. Prvi nivo transformacije: na nivou receptora: nastaje receptorski potencijal, AP. (Kodiranje informacije). 2. Drugi, i ostali naredni nivoi transformacije: sinapsi. Dekodiranje (prepoznavanje, shvatanje) informacija: u SKVM.

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Informacija = dra

  Na organizam prima ogroman broj informacija

  (o promenama u USO i u SSO), ali sve informacije ne stiu do kore velikog mozga (SKVM).

  Samo 1% stie do kore, a 99% se odbacuje, kao nebitne!

  (napr. nesvesni smo delova tela u kontaktu sa odeom).

  To je dobro, jer veliki broj informacija doveo bi do generalizovanih refleksa i do nesvrsishodnih odgovora.

  Sve drai bi mogle izvesti organizam iz stanja ravnotee, ali NS ga vraa i prilagoava funkciju organizma samo vanim draima (informacijama).

  Selekcija drai vri se na nivou receptora i na nivou sinapsi!

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Na nivou Re: kodiranje informacije:

  razliiti oblici energije pretvaraju se u elektrini potencijal (Receptorski Potencijal - RP).

  Od RP moe nastati Akcioni Potencijal (AP): on je nain na koji informacija putuje kroz CNS.

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Akcioni potencijal (AP) = impuls

  pojedinana bioelektrina pojava.

  na membrani 1 NV svi AP su isti (ZSIN)

  nisu nosioci informacija!

  Meutim, AP nikada ne idu pojedinano, ve se kombinuju, a to su signali.

  Signal = vie akcionih potencijala.

  Oni se uzajamno razlikuju, oni su nosioci informacija!

  vremensko-prostorni obrazac kojim receptor obavetava centar o zbivanjima na periferiji.

  Informacija u obliku SIGNALA (vie AP) putuje du specifinih senzornih nervnih puteva prolazi kroz sinapse!

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Signal dnevne svetlosti Signal none svetlosti

  Impuls = akcioni potencijal

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Na nivou sinapsi: signali (AP) se menjaju. Tako se vri selekcija drai (informacija)!

  Tu moe doi do:

  potenciranja, pojaavanja signala (1 dendrit kontaktira sa 1000 neurona) ili do

  slabljenja signala i prekida prenosa informacije.

  U jednom trenutku jedna sinapsa moe da potencira, a u drugom da inhibira prenos informacija.

  Dalja sudbina informacija:

  putem specifinih nervnih puteva stiu do: k.m., subkortikalnih centara ili u korteks, gde se prepoznaju i uvaju.

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Prepoznavanje (dekodiranje) senzorne informacije je funkcija KORE VELIKOG MOZGA.

  Specifini senzorni putevi prenose informacije (u obliku signala) do razliitih delova CNS: (kontralateralnog) CEREBRALNOG KORTEKSA. projekcione zone: prepoznaju, dekodiraju i uvaju informaciju!

  10/18/2016 Prof. dr Z.Koji

 • Korteks pre