2.1.3. Efekti uvođenja poreza na dohodak fizičkih lica

 • View
  247

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of 2.1.3. Efekti uvođenja poreza na dohodak fizičkih lica

 • " "

  UNIVERSITY OF NI University Library "Nikola Tesla"

  DIGITAL REPOSITORY OF THE UNIVERSITYOF NI

  Ph.D. Theses

 • UNIVERZITET U NIU EKONOMSKI FAKULTET

  KONTROVERZE OPOREZIVANJA DOHOTKA FIZIKIH LICA

  -DOKTORSKA DISERTACIJA-

  Kandidat: Mentor: mr Marina orevi Dr Jadranka urovi-Todorovi

  Ni, 2008.

 • I UVOD................................................................................................................................................... 5

  II MESTO I ULOGA POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA U PORESKOM SISTEMU................................................................................................................................. 10 2.1. UVOENJE I EFEKTI UVOENJA POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA 10

  2.1.1. Poreski sistem i poreska politika ............................................................................ 10 2.1.1.2. Struktura savremenih poreskih sistema........................................................... 18

  2.1.1.2.1. Mesto poreza na dohodak fizikih lica u poreskim sistemima savremenih drava .................................................................................................................. 26

  2.1.1.2.2. Tendencije razvoja poreza na dohodak fizikih lica u savremenim poreskim sistemima............................................................................................................. 28

  2.1.1.3. Optimalan poreski sistem................................................................................ 31 2.1.2. Pojava i razvoj poreza na dohodak fizikih lica...................................................... 37

  2.1.2.1. Istorijski razvoj poreza na dohodak fizikih lica ........................................... 37 2.1.2.1.1. Subjektni porezi .......................................................................................... 38 2.1.2.1.2. Porezi na prihode ........................................................................................ 41

  2.1.2.2. Uvoenje poreza na dohodak fizikih lica ..................................................... 43 2.1.3. Efekti uvoenja poreza na dohodak fizikih lica .................................................... 47

  2.1.3.1. Efekat dohotka ............................................................................................... 48 2.1.3.2. Efekat supstitucije .......................................................................................... 49 2.1.3.3 Efekti stimulacije ........................................................................................... 54

  2.1.3.3.1. Efekti na ponudu rada................................................................................ 55 2.1.3.3.2. Efekti na tednju i investicije..................................................................... 60

  2.1.3.4. Efekti stabilizacije........................................................................................... 66 2.1.3.4.1. Efekti na nezaposlenost ............................................................................. 67 2.1.3.4.2. Efekti na inflaciju ...................................................................................... 68

  2.1.3.5. Efekti redistribucije......................................................................................... 70 2.2. SPECIFINOSTI OPOREZIVANJA DOHOTKA FIZIKIH LICA ....................... 76

  2.2.1. Osnovne karakteristike poreza na dohodak fizikih lica ........................................ 76 2.2.1.1. Elastinost poreza na dohodak fizikih lica i problem automatske stabilizacije ........................................................................................................................ 76 2.2.1.2. Izdanost poreza na dohodak fizikih lica ...................................................... 81

  2.2.2. Sistemi poreza na dohodak fizikih lica................................................................. 83 2.2.2.1. Analitiko (cedularno) oporezivanje............................................................... 84 2.2.2.2. Sintetiko (globalno) oporezivanje ................................................................. 84 2.2.2.3. Meovit sistem oporezivanja dohotka............................................................. 88 2.2.2.4. Faktori koji utiu na izbor adekvatnog sistema oporezivanja ......................... 89

  2.3. KONFLIKT EFIKASNOSTI I PRAVINOSTI U SISTEMU POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA............................................................................................................... 91

  2.3.1. Efikasnost i pravinost kao pretpostavke optimalnog oporezivanja........................ 91 2.3.1.1. Princip efikasnosti.......................................................................................... 92 2.3.1.2. Princip pravinosti ......................................................................................... 97

  2.3.2. Naini za reavanje konflikta izmeu principa efikasnosti i principa pravinosti u oporezivanju ....................................................................................................................... 103

  III SINTETIKO OPOREZIVANJE DOHOTKA I ANALIZA OSNOVNIH ELEMENATA POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA .............................................................................. 109

  3.1. IZBOR PORESKOG OBVEZNIKA.......................................................................... 109 3.1.1. Pojedinac kao poreski obveznik poreza na dohodak fizikih lica....................... 112 3.1.2. Porodica kao obveznik poreza na dohodak fizikih lica...................................... 115

  3.1.2.1. Metod deobe dohotka.................................................................................... 118 3.1.2.2. Metod porodinih kvota ................................................................................ 119

  2

 • 3.1.2.3. Metod dvostruke poreske lestvice................................................................. 120 3.1.3. Efekti zajednikog oporezivanja dohotka fizikih lica.......................................... 122 3.1.4. Analiza relevantnih pokazatelja prilikom izbora obveznika poreza na dohodak

  fizikih lica............................................................................................................. 125 3.1.5. Poreski tretman drutva lica................................................................................. 128

  3.2. DILEME PRI ODREIVANJU IRINE OSNOVICE OPOREZIVANJA ..................... 131 3.2.1. Izbor dohotka kao izvora oporezivanja ................................................................ 134 3.2.2. Vrste prihoda koje podleu oporezivanju .......................................................... 142

  3.2.2.1. Novani prihodi ............................................................................................ 142 3.2.2.1.1. Lina primanja......................................................................................... 143 3.2.2.1.2. Prihodi od samostalnog rada.................................................................... 144 3.2.2.1.3. Prihodi od kapitala(kamata, dividenda i renta)......................................... 147 3.2.2.1.4. Ostali prihodi ............................................................................................ 150

  3.2.2.2. Kapitalni dobici............................................................................................ 151 3.2.2.3. Fringe benefits ............................................................................................. 158 3.2.2.4. Transferna primanja ...................................................................................... 160 3.2.2.5. Analiza problema imputiranog dohotka........................................................ 162

  3.3. PRIRODA PORESKIH STOPA- DILEME OKO ODABIRA................................... 166 3.3.1. Vrste poreskih stopa .............................................................................................. 166

  3.3.1.1. Proporcionalne poreske stope ...................................................................... 167 3.3.1.2. Progresivne poreske stope............................................................................. 168 3.3.1.3. Degresivne poreske stope............................................................................. 176

  3.3.2. Faktori koji utiu na izbor izmeu pojedinih vrsta poreskih stopa ....................... 178 3.3.3. Flat porezi............................................................................................................. 182

  3.4. PORESKE OLAKICE I OSLOBOENJA U SISTEMU OPOREZIVANJA DOHOTKA FIZIKIH LICA............................................................................................. 186 3.4.1. Standardni i nestandardni odbici od poreske osnovice poreza na dohodak fizikih

  lica ......................................................................................................................... 187 3.4.2. Utvrivanje egzistencijalnog minimuma .............................................................. 197 3.4.3. Efekti poreskih podsticaja u sistemu poreza na dohodak fizikih lica................. 199

  3.5. NEGATIVNO OPOREZIVANJE............................................................................. 203 IV OPOREZIVANJE DOHOTKA FIZIKIH LICA U SRBIJI...................................................... 210

  4.1. POJAVA POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA U SRBIJI.......................... 210 4.1.1. Istorijski razvoj poreza na dohodak fizikih lica u Srbiji ...................................... 210 4.1.2. Pokuaj uvo