2229315_SIKLUS APBN

 • View
  232

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 2229315_SIKLUS APBN

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  1/19

  SIKLUS APBN

  Dosen : Farid Addy Sumantri,SE.,MM.,M.Si.,Ak.

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  2/19

  1. Penyusunan dan Pengajuan RUU APBNAPBD!. Pem"a#asan dan Pengesa#an RUU APBNAPBD$. Pe%aksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pe%a&oran'euangan Negara(. Setia& ) enam "u%an, &a%ing %am"at tangga% 1 *u%i

  Pemerinta# +aji" menyam&aikan #asi% &e%aksanaanAnggaran ke DPR.

  . Pemeriksaan Pe%aksanaan Anggaran, Akuntansi danPe%a&oran 'euangan Negara

  ). Maksima% $ "u%an sete%a# &emerinta# menyusun%a&oran keuangan ak#ir ta#un, #arus disam&aikan ke

  BP' untuk di &eriksa. BP' #arus menyera#kan #asi%&emeriksaaan ! "u%an sete%a# %a&oran diteriman

  -. Pertanggungja+a"an Pe%aksanaan APBN dan Peneta&anRUU APBN menjadi UU APBN

  . DPR mengesa#kan RUU APBN &a%ing %am"at ! "u%an

  se"e%um &e%aksanaan Anggara.

  S/'0US APBN

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  3/19

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  4/19

  Se"agai instrumen ke"ijakan ekonomianggaran "er2ungsi untuk me+ujudkan

  &ertum"u#an dan sta"i%itas &erekonomianserta &emerataan &enda&atan da%amrangka men4a&ai tujuan "ernegara.

  Da%am u&aya untuk me%uruskan kem"a%itujuan dan 2ungsi anggaran terse"ut &er%udi%akukan &engaturan se4ara je%as &eranDPRDPRD dan &emerinta# da%am &roses

  &enyusunan dan &eneta&an anggaranse"agai &enja"aran aturan &okok yangte%a# diteta&kan da%am UndangUndangDasar 15(.

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  5/19

  Penyusunan dan Peneta&an APBN

  APBN meru&akan +ujud &enge%o%aan keuangan negara yangditeta&kan tia& ta#un dengan undangundang. APBN terdiri atas :

  1. Anggaran &enda&atan

  Penda&atan negara terdiri atas &enerimaan &ajak, &enerimaan"ukan &ajak, dan #i"a#

  !. Anggaran "e%anja

  Be%anja negara di&ergunakan untuk ke&er%uan &enye%enggaraantugas &emerinta#an &usat dan &e%aksanaan &erim"angankeuangan antara &emerinta# &usat dan daera#. Be%anjanegara dirin4i menurut organisasi, 2ungsi, dan jenis "e%anja.

  $. Pem"iayaan.

  APBN disusun sesuai dengan ke"utu#an &enye%enggaraan&emerinta#an negara dan kemam&uan da%am meng#im&un&enda&atan negara. Penyusunan Ran4angan APBN se"agaimanadimaksud da%am ayat 617 "er&edoman ke&ada ren4ana kerjaPemerinta# da%am rangka me+ujudkan ter4a&ainya tujuan

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  6/19

  Da%am #a% anggaran di&erkirakan de3sit,diteta&kan sum"ersum"er &em"iayaanuntuk menutu& de3sit terse"ut da%am

  Undangundang tentang APBN.

  Da%am #a% anggaran di&erkirakan sur&%us,Pemerinta# Pusat da&at mengajukan

  ren4ana &enggunaan sur&%us anggaranke&ada De+an Per+aki%an Rakyat.

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  7/19

  8a#a& Penyusunan dan Peneta&an ABPN

  A. 8a#a& Penyusunan APBN

  1.Pemerinta# Pusat menyam&aikan &okok&okok ke"ijakan 3ska% dan kerangkaekonomi makro ta#un anggaran "erikutnya ke&ada De+an Per+aki%anRakyat se%am"at%am"atnya &ertenga#an "u%an Mei ta#un "erja%an.

  !.Pemerinta# Pusat dan De+an Per+aki%an Rakyat mem"a#as kerangka

  ekonomi makro dan &okok&okok ke"ijakan 3ska% yang diajukan o%e#Pemerinta# Pusat da%am &em"i4araan &enda#u%uan ran4angan APBN ta#unanggaran "erikutnya.

  $.Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan &okok&okok ke"ijakan 3ska%,Pemerinta# Pusat "ersama De+an Per+aki%an Rakyat mem"a#as ke"ijakanumum dan &rioritas anggaran untuk dijadikan a4uan "agi setia&

  kementerian negara%em"aga da%am &enyusunan usu%an anggaran.

  Da%am rangka &enyusunan ran4angan APBN, menteri &im&inan %em"agase%aku &engguna anggaran&engguna "arang menyusun ren4ana kerja dananggaran kementerian negara%em"aga ta#un "erikutnya.

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  8/19

  Ren4ana kerja dan anggaran disusun "erdasarkan &restasi

  kerja yang akan di4a&ai. Ren4ana kerja dan anggaran disertaidengan &rakiraan "e%anja untuk ta#un "erikutnya sete%a#ta#un anggaran yang sedang disusun.

  Ren4ana kerja dan anggaran disam&aikan ke&ada De+an

  Per+aki%an Rakyat untuk di"a#as da%am &em"i4araan&enda#u%uan ran4angan APBN.

  9asi% &em"a#asan ren4ana kerja dan anggaran disam&aikanke&ada Menteri 'euangan se"agai "a#an &enyusunanran4angan undangundang tentang APBN ta#un "erikutnya.

  'etentuan %e"i# %anjut mengenai &enyusunan ren4ana kerjadan anggaran kementerian negara%em"aga diatur denganPeraturan Pemerinta#.

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  9/19

  B. 8a#an Pengajuan dan Pengesa#an RAPBN mengajadi APBN

  1.Pemerinta# Pusat mengajukan Ran4angan Undangundang tentang APBN,disertai nota keuangan dan dokumendokumen &endukungnya ke&ada De+anPer+aki%an Rakyat &ada "u%an Agustus ta#un se"e%umnya.

  !.Pem"a#asan Ran4angan Undangundang tentang APBN di%akukan sesuaidengan undangundang yang mengatur susunan dan kedudukan De+anPer+aki%an Rakyat.

  !.De+an Per+aki%an Rakyat da&at mengajukan usu% yang mengaki"atkan&eru"a#an jum%a# &enerimaan dan &enge%uaran da%am Ran4angan Undangundang tentang APBN.

  $.Pengam"i%an ke&utusan o%e# De+an Per+aki%an Rakyat mengenai Ran4anganUndangundang tentang APBN di%akukan se%am"at%am"atnya ! 6dua7 "u%anse"e%um ta#un anggaran yang "ersangkutan di%aksanakan.

  (.APBN yang disetujui o%e# DPR terin4i sam&ai dengan unit organisasi, 2ungsi,

  &rogram, kegiatan, dan jenis "e%anja..A&a"i%a De+an Per+aki%an Rakyat tidak menyetujui Ran4angan Undangundang

  se"agaimana dimaksud da%am ayat 617, Pemerinta# Pusat da&at me%akukan&enge%uaran setinggitingginya se"esar angka APBN ta#un anggaranse"e%umnya.

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  10/19

  PENUSUNAN DAN PENE8APAN APBD

  APBD meru&akan +ujud &enge%o%aan keuangandaera# yang diteta&kan setia& ta#un denganPeraturan Daera#. APBD terdiri atas

  1. Anggaran &enda&atan,

  Penda&atan daera# "erasa% dari &enda&atan as%idaera#, dana &erim"angan, dan %ain%ain&enda&atan

  yang sa#.

  !. Anggaran "e%anja,Be%anja daera# dirin4i menurut organisasi, 2ungsi,dan jenis "e%anja.

  $. Pem"iayaan.

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  11/19

  A. Penyusunan APBD

  1. APBD disusun sesuai dengan ke"utu#an &enye%enggaraan&emerinta#an dan kemam&uan &enda&atan daera#.

  !. Penyusunan Ran4angan APBD "er&edoman ke&ada ren4ana

  kerja Pemerinta# Daera# da%am rangka me+ujudkanter4a&ainya tujuan "ernegara.

  $. Da%am #a% anggaran di&erkirakan de3sit, diteta&kan sum"ersum"er &em"iayaan untuk menutu& de3sit terse"ut da%amPeraturan Daera# tentang APBD.

  (. Da%am #a% anggaran di&erkirakan sur&%us, diteta&kan&enggunaan sur&%us terse"ut da%am Peraturan Daera# tentangAPBD.

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  12/19

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  13/19

  B. 8a#an Pengajuan dan Pengesa#an RAPBD menjadi APBD

  1. Pemerinta# Daera# mengajukan Ran4angan Peraturan Daera# tentangAPBD, disertai &enje%asan dan dokumendokumen &endukungnya ke&adaDPRD &ada minggu &ertama "u%an ;kto"er ta#un se"e%umnya.

  !. Pem"a#asan Ran4angan Peraturan Daera# tentang APBD di%akukansesuai dengan undangundang yang mengatur susunan dan kedudukanDPRD.

  $. DPRD da&at mengajukan usu% yang mengaki"atkan &eru"a#an jum%a#&enerimaan dan &enge%uaran da%am Ran4angan Peraturan Daera# tentangAPBD.

  (. Pengam"i%an ke&utusan o%e# DPRD mengenai Ran4angan PeraturanDaera# tentang APBD di%akukan se%am"at%am"atnya satu "u%an se"e%umta#un anggaran yang "ersangkutan di%aksanakan.

  . APBD yang disetujui o%e# DPRD terin4i sam&ai dengan unit organisasi,2ungsi, &rogram, kegiatan, dan jenis "e%anja.

  ). A&a"i%a DPRD tidak menyetujui Ran4angan Peraturan Daera#se"agaimana dimaksud da%am ayat 617, untuk mem"iayai ke&er%uansetia& "u%an Pemerinta# Daera# da&at me%aksanakan &enge%uaran

  setinggitingginya se"esar angka APBD ta#un anggaran se"e%umnya.

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  14/19

  Pe%aksanaan APBN

  Sete%a# APBN diteta&kan dengan undangundang, &e%aksanaannya dituangkan %e"i# %anjutdengan 'e&utusan Presiden.

  1. Pemerinta# Pusat menyusun 0a&oranRea%isasi Semester Pertama APBN dan&rognosis untuk ) 6enam7 "u%an "erikutnya.

  !. 0a&oran Rea%isasi APBN disam&aikan ke&ada

  DPR se%am"at%am"atnya &ada ak#ir *u%ita#un anggaran yang "ersangkutan, untukdi"a#as "ersama antara DPR dan Pemerinta#Pusat.

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  15/19

  $. Penyesuaian APBN dengan &erkem"angan danatau &eru"a#ankeadaan di"a#as "ersama DPR dengan Pemerinta# Pusat da%amrangka &enyusunan &rakiraan &eru"a#an atas APBN ta#un anggaranyang "ersangkutan, a&a"i%a terjadi :

  a. &erkem"angan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi

  yang digunakan da%am APBNABAN PE0A'SANAANAPBN DAN APBD

  A. Pertanggungja+a"an Pe%aksanaan APBN

  1. Presiden menyam&aikan ran4angan undangundang tentang &ertanggungja+a"an

  &e%aksanaan APBN ke&ada DPR "eru&a %a&orankeuangan yang te%a# di&eriksa o%e# BadanPemeriksa 'euangan, se%am"at%am"atnya )6enam7 "u%an sete%a# ta#un anggaran "erak#ir.

  !. 0a&oran keuangan dimaksud setidaktidaknyame%i&uti 0a&oran Rea%isasi APBN, Nera4a, 0a&oranArus 'as, dan ?atatan atas 0a&oran 'euangan,yang di%am&iri dengan %a&oran keuangan&erusa#aannegara dan "adan %ainnya.

 • 8/9/2019 2229315_SIKLUS APBN

  19/19

  B. Pertanggungja+a"an Pe%aksanaan APBB

  1. =u"ernurBu&ati>a%ikota menyam&aikanran4angan &eraturan daera# tentang&ertanggungja+a"an &e%aksanaan APBD ke&adaDPRD "eru&a %a&oran keuangan yang te%a#

  di&eriksa o%e# Badan Pemeriksa 'euangan,se%am"at%am"atnya ) 6enam7 "u%an sete%a#ta#un anggaran "erak#ir.

  !. 0a&oran keuangan dimaksud setidaktidaknyame%i&uti 0a&oran Rea%isasi APBD, Nera4a, 0a&oranArus 'as, dan ?atatan atas 0a&oran 'euangan,yang di%am&iri dengan %a&oran keuangan&erusa#aan daera#.