23.10.2014 14:43 BO:55+07:00GIAOTH6NG V~ TAl CQNG HOA xA ...sgtvt. khoi phuc kha nang hoat dQngbinh

Embed Size (px)

Text of 23.10.2014 14:43 BO:55+07:00GIAOTH6NG V~ TAl CQNG HOA xA ...sgtvt. khoi phuc kha nang hoat dQngbinh

 • S6: 53/2014/TI-BGTVT SO GTVT KHANH HOA

  DEN 56 dQR6IL- Ngay:J.&IA.O/At.I. Chuyen: ..

  Ky bot B6 Giao thong Vin tai Email: vpmot@mt.gov.vn Co quan: B(>Giao thong Van tai Thai gian ky: 23.10.2014 14:43:55 +07:00

  BO GIAO TH6NG V~ TAl CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA vrsr NAM Dqc I,p - TV do - Hanh phuc

  nsNpi, ngay 20 thdng 10 nam 2014

  THONGTU Quy djnh v~ bao duo-ng ky thu~t, sira chii'a phuong ti~n giao thong CO' giOi duO'ng bQ

  Can cu Ludt Giao thong duong bp ngay 13 thang 11 nam 2008;

  Can cu Nghj dinh s6 107120121ND-CPngay 20 thang 12 ruim 2012 cua Chinhphu quy dinh chuc nang, nhiem v~, quyen han va co cdu t6 chuc cua Bp Giao thong vdn tai;

  Theo tJJ nghi cua V~ trutmg VttKhoa h9C- Cong ngh~ va Cue trutmg Cue Dang kiim vi« Nam,

  Bp truirngB(3Giao thong v(in tat ban hanh Thong tu quy dinh vJ bao duiing leY thudt, sua chua phuong ti~ngiao thong co gim duang bp.

  ChtrO'ngI

  QUY DJNH CHUNG

  Di~u 1. Pham vi di~u chinh

  1. Thong tu nay quy dinh vS bao duong Icy thu~t (sau day gQichung h\ bao dUOng)va sua chua phuong ti~n giao thong co gi6i dUOngbe}(sau day gQi chung la xe co gi6i) tham gia giao thong dUOngbQ.

  2. Thong tu nay khong ap d\lI1gd6i vm:

  a) Xe mo to, xe gfuJ.·may,may keo;

  b) Xe co gi6i su d\lIlg vao m\lc dich qu6c phong, an ninh cua Be}Qu6c phong va BQCong an.

  Di~u 2. DAi ttrQ'ng ap dyng Thong tu nay ap d\lng d6i vm cac t6 chuc, ca nhan co lien quan d@nsu

  d\lIlg,bao duOng, sua chua xe co gi6i tham gia giao thong.

 • Di~u 3. Giii thich tir ngu

  Trong Thong nr nay, cac illngu dum day dircc hiSu nhu sau:

  1.Bdo duiing Ia cong viec d\l phong duoc tien hanh b&tbucc sau rnQt chu Icy v~ hanh nh~t dinh trong khai thac theo nQi dung cong viec d§: quy dinh nhfun duy tri trang thai Icy thu~t t6t cua xe co gioi. . ,

  2. Chu Icy baa duimg la quang duong xe chay hoac khoang thbi gian khai thac giua 02 150 bao duong.

  3. Sua chua la nhtmg hoat dQng hoac nhtmg bien phap Icy thudt nham khoi phuc kha nang hoat dQng binh thuong cua xe co gioi bfutg each phuc h6i hoac thay the cac chi ti6t, h~ th6ng, t6ng thanh d§:bj hu hong ho~c co d§u hi~u dfut dSn hu hong.

  Di~u 4. Quy dinh chung v~ bao dU'o-ng,sirs chua xe ccygiOi

  1. Xe cO'giai phai duy tri cac tinh nang va tinh tr~g Icy thu~t thong qua bi~n phap bao duang b&tbUQcho~c sua chua theo yeu c~u.

  2. Tru6c khi tien hanh bAo duOng, sira chUa phai kiSrn tra xe cO'gi6i dS dua ra giAiphap phil hQ'P.

  3. Xe cO'giai phAi duQ'c bao duang khi ho~t dQng dSn chu Icy bao duang theo quy dinh.

  4. Chu Icy bao duang cua xe phai duQ'c xay dvng phil hQ'Ptren cO's6 yeu cau cua nha san xu§t va d~c thil trong khai thac sir d\ll1g (dia hinh ho~t dQng, phful vilng lanh th6, khi h~u, yeu cau Icy thu~t).

  ChU'O'ngn QUY DJNH viBAoDUONG, sirA cHifAXE co GIro

  Di~u 5. Bao dU'&ng thllimg xuyen

  1. Bao duang thuemg xuyen duQ'c th\lC hi~n hang ngay ho~c truac, sau va trong rnBi chuySn di.

  2. Bao duang thuOng xuyenphai dUQ'cchu xe ho~c lai xe th\lC hi~n dS dam bAotinh tr~g Icy th~t cua xe truac khi xu§t phat.

  3. NQi dung bao duang thuOng xuyen th\lc hi~n theo quy dinh t~i Ph\lI\lc I ban hanh kern theo Thong tu nay.

  2

 • £

  ~~U9qlo-e!~-e!~uraq; oru dr!l ~P -e.nq~ans !P nnp oonp n~qd~W?n.n !9W 9Aoaq VAl~mp ~ UVOltra II¥nq~ n~!l o~q WVP~U9Ip{ '~u9q nq !q !9!~ O~ ~X .I

  W!~ /.)'Jax tq!q'J 1U}S°6 n~!G

  '-e.nq~-elJs'~UQ.nposq 9S ~uoll U~!q~ql oonp !Vqd -e.nq~-elJS'~UQnp osq 9s O~ -e\l~1)[ qtrtp ~UQnp 0llq·vnb lr)l'Z •

  '~x nno ltmql ~ fuillll qun ugqu ~yx an W~!){UVqU~!q 9~ !llqd ~ qu!P ~UQnp osq quvq u~!l !tp{nss VA~~>n11..I

  • . #

  ax tUl w~DI °8n~!G

  'ugqu nrap doq nqd uqur ueAnq~ 9P qulll 9~U~!Ar~nql £){ op !Vqd ~ qutp ~tI.Qnposq qtrpi Anb ~uoll oonq ~~J 'z

  -doq nqd ~UQnp oaq l{U!llAnb ~qr\p A~X ~p ~UQnp oaq ~ nqo '~unp !9U OVAJ)~ ~~ n~qd ~UQnp ollq 9S O~ ~K) 'I

  W!~ /.)'Jax 1"1quIp ~tJ.Qnp o,q qU!JJ Anb ~Iu!nb '~u.itp AVXo/. it~!G '~U9nx lWnx~x o-e!~W~!P !-,?ql,r;).lqun '~-9n.nurP 0VUU9!){n~!p o~ql A\ll

  A~q~ ~x UD{ OO~'I ~~oq ~~ql ZO uoq 9qu ~.6np ~uglpl quvq o~q troq !'

 • 2. Vi~c sua chua phai dtroc thuc hi~n thea dung tieu chuan, quy chu§n Icy thuat va yeu cdu cua nha san xu~t.

  3. Sau khi hoan thanh viec sua chua, kh~c phuc htr hong cua xe co gioi, co sa bao duong, sua chua phai kiSm tra va v~ hanh thir phtrong ti~n, dam bao phirong ti~n v~ hanh an dinh, an toan moi cho phep xu~t xirong d8 tham gia giao thong.

  4. Co sa bao dirong, sua chua chiu trach nhiem bao hanh nQi dung sua chua trong thai han t6i thi~u 02 thang ho~c 1.500 km tuy thea di~u kien nao den tnroc, tinh tir thai di~m giao xe xuAtxuong.

  CbU'O'DgIV

  TRAcH NHI¥M THVC ID¥N DiSu 10. Trach nhi~m ciia don vi vin tai, cbu xe, lai xe 1. Thuc hi~n ki8m tra tinh trang hoat dQng cac chi tiet, h~ th6ng, tfmg

  thanh dS dam bao an toan Icy thu~t va bao v~ mor-wOng cua xe co gi6i truoc khi tham gia giao thong.

  2. Ki~m tra, bao dUOng thuOng xuyen tl1.l'6cva sau mQt chuyen di ho~c sau m6i ngay ho~t dQng d8 nb ch~c tinh tr?ng Icy thu~t cua xe co giOi. Kip thOi phat hi~n, kh~c ph\lc cac hu hong, dam bao cho xe ~o gi6i ho~.t'dQng an toan, an dinh. .

  3. Th\l'Cbien dAydli va dUngyeu cdu cac nQi dung quy dlnh 4li Thong tu nay.

  4. Theo doi va ch~p hanh vi~c bao dUOng phuong ti~n thea chu ey bao duang nh~m duy tri tinh tr~g Icy thu~ cua xe co gi6i thea tieu chu~, quy chuftn Icy thu~t khi tham gia giao thong dUOngbQ.

  DiSu 11. Trach nhi~m clla cac cO'slY bao dU'o-ng,sua chfra

  1. C6 dli nang I\lc va trang thiet bi cAn thiet d~ dam bao ch~t Iuqng cong tac bao duang, sua chua.

  2. Xay d\lI1g, t&chuc th\lc hi~n quy trinh Icy thu~t cho bao duOng, sua chua phil hgp v6i tUng ki8u lo~i xe co gioi.

  3. Bao dam ch~t luc;mgbao dUOng dinh ey, sua chua xe co giOi dUng tieu chuftn, quy chuftn Icy thu~t v~ an toan Icy thu~t va bao v~ moi truOng.

  4. Sir d\lng thi~t bi chuyen dUng, cac bien phap Icy thu~t tien ti~n dam bao an toan lao dQng, ch~t luc;mgtrong cong mc bao duOng, sUa chua xe co gim.

  5. Co bi~n phap thu hai, xu If chAt thai va phS li~u (d~u, rna, cao su ...), bao dam khong gay 0 nhiSm moi truOng.

  4

 • CbllO'ngV

  HI~U Ll/C TID HAND vA TO CWC THl/C Hlt;N Ili~u 12.Hi~u l1!ctbi hanh

  Thong nr nay co hi~u luc thi hanh k~ tir ngay 01 thang 12 nam 2014 va thay th~ Quyet dinh s6 992/2003/QD-BGTVT ngay 09 thang 4 nam 2003 cua BQ tnrong BQ Giao thong v~ U\i ban hanh "Quy dinh bao dirong Icy thu~t, sua chua 0 to".

  Ili~u 13. T6 chirc tbllc hi~n

  Chanh Van phong BQ, Chanh Thanh tra BQ, cac Vu tnrong, T3ng Cl)C tnrong T6ng C\lC Duong bQ Vi~t Nam, Cue tnrong Cue Dang ki~m Vi~t Nam, Giam doc Sa Giao thong v~ tai cac tinh, thanh pho true thuoc Trung irong, Thu tnrong cac co quan, t6 chirc va ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Thong nr nay.!. ~

  Nai nh~n: - Nhu Di8u 13; - VAnphong Chinh phu; - Cac Be;" CO'quan ngang Be;" CO'quan thudc Chinh phil;

  - UBND cac tinh, TP true thucc TW; - Cac Thu tnrong B~ GTVT; - Cue Ki~m tra van ban (BQTu phap); - Cong baa; - C6ng Thong tin di~n ruChinh phU; - Trang Thong tin di~n ruBe;,GTVT; . - Baa Giao thong, n.p chi GTVT; - LUll: VT, KHCN.

  Ilinh La Thing

  5

 • PHVLVCI

  NQIDUNGBAODUONGTHtrONGXUYEN

  (Ban hanh kern theo Thong ttr 8653/20141TF-BGTVTngay 20 thdng 10 ndm 2014 cUaB9 tnrang B9 Giao thong vdn tai)

  NQIDUNGBAODUONGTHUONGXuvEN

  1 KiA t ' ~• em ra truO'c khi xuat phat

  a) Tru6c khi khai a9ng a9ng CCl .

  . - Ki~in tra tinh n:~ng,ben ngoai xe, bi~n s6, dung cu mang theo xe, hinh ciru hoa, hila pha cira su co, giay ta va cac trang bj khac;

  - Ki~m tra mat ngoai 16p,ap sudt lbp, l~p d~t banh xe (kS ea 16pdu phong);

  , - Ki~m tra mroc Hunmat, ntroc rna kinh, nhien Iieu, dAumay, may nen khi, bau IQekhi, day eu roa;

  - Ki8m tra ~ae day din di~n, may phat di~n, may khoi dQng,binh ie quy (dB thA , ~ A)emmroc neu can ; .

  - Ki~m tra viec lien k€t cua cac chi ti€t, duong bng;

  - KiSmtra hanh trinh tv do cua vo lang, ban d~p ly hQ'P,ban dap phanh.

  b) Sau khi khai a(mg a(jng CCl

  _Nghe dSbi~t su him viec binh thirong ciia dong ea va h~ thbng lien quan;

  _KiSm tra s\llam vi~e va gia tri. chi bao eua d6ng h6, den bao tren bang di8u khiSn;

  _KiSm tra s\llam vi~e eua phanh ehinh va phanh d6;

  _KiSm tra tinh tr~g va s\llfun vi~e eua den ehi~u sang phia tnrae, cae den tin hi~u, den phanh, g~t nuae, phun nuae rna kinh;

  _Quan sat gfunxe dSphat hi~n S\l ra rieua chAtlong, khi nen.

  2.Ki~m tra khi xuit phat va trong hIcvin hanh xe tren dtrimg

  a) Khi xe khai hanh

  Chil y kiSm tra tae d\lng eua ly hQ'P,phanh, lai. b) Trong qua trinh xe v~n himh

  _Chu y cae am thanh pha~r~ tiI s~.Ian: vi~~eti~d~?g ea~cae .h~th6ng ehuy€n dQngva than xe, thimg hang de kip thm phat hH~mcae tIeng keu l~,

  6

 • _Theo doi str chi bao cua cac dAng hA, den tin hi~u;

  _ Luon chu y den Sl,llam vi~c va tac dung cua h~ th5ng phanh chinh va h~ thfmg laL

  3. Ki~m tra va bao dU'01lgsau khi k~t thiie hanh trlnh _V~ sinh ben ngoai va dum gfun xe d~ phat hien cac htr hong sau qua trinh

  v~hanh;

  _ Ki~m tra mire nhien li~u, dftu may, mroc lam mat, mroc rita kinh (b3 sung neu thieu);

  - Ki~m tra banh xe, ap sudt hoi lap (k~ ca 15p dl,lphong);

  - Kiem tra cac lien ket cua h~ thang treo, khop nBi chii' th~p (cac dang), b~t ch~t banh xe, khop c~u, khop chuyen hirong;

  - Ki~m tra canh quat gi6, day cu roa;

  - Ki~m tra d~u n5i cua 5n