244 Ruim 300.000wanbetalers Zorgverzekeringswet

Embed Size (px)

Text of 244 Ruim 300.000wanbetalers Zorgverzekeringswet

  • verzekeringen

    45zorg & financiering > 2-2010

    Op 1 september 2009 waren er 304.000 wanbe-talers voor de Zorgverzekeringswet, een stij-ging van zestig procent ten opzichte van de eer-ste meting van het aantal wanbetalers eind2006. Toen lag het aantal wanbetalers nog op190.000 personen. De stijging van het aantalwanbetalers in deze periode is vooral te zien bijmannen en allochtonen. Ruim 86.000 personenstaan al bijna vier jaar te boek als wanbetaler.Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CentraalBureau voor de Statistiek (CBS).

    Op 1 september 2009 was 2,3 procent van de in-woners van Nederland van achttien jaar enouder wanbetaler. Ze zijn wel verzekerd tegenziektekosten, maar hebben minimaal zes maan-den geen premie betaald. Verhoudingsgewijszijn allochtonen ruim drie keer zo vaak wanbe-taler als autochtonen. Het aandeel wanbetalersonder de verschillende herkomstgroeperingenloopt sterk uiteen: van 1,6 procent onder de

    autochtonen tot 16,1 procent onder Antillianenen Arubanen.Ten opzichte van 2006 is het aantal wanbetalersmet ruim 110.000 personen toegenomen. In2007 en 2008 bedroeg het aantal wanbetalersrespectievelijk 240.000 en 257.000. In de eersteacht maanden van 2009 zijn daar 47.000 wanbe-talers bijgekomen. In de periode 2006-2009 issprake van een relatief grote groei bij mannenen allochtonen. Een lichte daling is te zien bijachttien- en negentienjarigen.Een vaste groep van ongeveer 86.000 personenstaat sinds de invoering van de Zorgverzeke-ringswet op 1 januari 2006 bij alle metingen ge-registreerd als wanbetaler. Dat betekent dat 45procent van de personen die eind 2006 wanbeta-ler was, dat op 1 september 2009 nog steeds is.Ten opzichte van de totale groep wanbetalerstelt de vaste kern wanbetalers naar verhoudingiets meer autochtonen dan allochtonen.Bron: CBS, 18 december 2009