Click here to load reader

2557 1.swis.acp.ac.th/html_edu/acp/temp_research/178.pdf · PDF file- วันที่ 6 สิงหาคม 2557 1. นัดเรียนจ านวน 15 คน ในช่วงพักกลางวันหลังรับประทานอาหารเสร็จที่ห้อง

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2557 1.swis.acp.ac.th/html_edu/acp/temp_research/178.pdf · PDF file- วันที่...

 • โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม งานวิจัยในชัน้เรียน / งานวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร

  ปีการศึกษา 2557 ช่ืองานวิจัย การแก้ปัญหานกัเรียนในการเขียนช่ือมมุ และแขนของมมุโดยใช้สญัลกัษณ์จากแบบฝึกหดัเสริม คณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2557 ช่ือคุณครู มิสอาระยา อาจนาฝาย กลุ่มสาระฯ/งาน คณิตศาสตร์ ชัน้ ป. 4 1. หลักการและเหตุผล

  คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึง่ท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีฝึกให้มนษุย์รู้จกัคดิอยา่งมีเหตผุลและยงัเป็นพืน้ฐานท่ีมี ความสมัพนัธ์กบักิจกรรมของมนษุย์เป็นอยา่งมาก เชน่ การซือ้ขาย การดเูวลา วิศวกร สถาปนิก การเงิน และการธนาคาร (บริุนทร์, 2535) นอกจากนัน้วิชาคณิตศาสตร์ยงัเป็นพืน้ฐานส าคญัตอ่วิชาอ่ืนๆ เชน่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ยพุิน, 2524) โจทย์ตา่งๆ ในวิชาคณิตศาสตร์จะเป็น สถานการณ์จ าลองท่ีครูจดัขึน้ เพ่ือชว่ยฝึกให้นกัเรียนรู้จกัคดิและหาวิธีแก้ปัญหาในรูปแบบตา่งๆ สาเหตุ ส าคญัประการหนึง่ท่ีท าให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ การท่ีนกัเรียนต้องเรียน เนือ้หาเร่ืองใหมท่ัง้ท่ียงัขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีเป็นพืน้ฐานของเร่ืองนัน้ ทัง้นีเ้พราะลกัษณะส าคญั ประการหนึง่ของวิชาคณิตศาสตร์ คือ เป็นเนือ้หาท่ีตอ่เน่ืองกนัเป็นล าดบัขัน้ การเรียนรู้เนือ้หาบางเร่ืองจะไม่ สามารถท าได้ ถ้าไมไ่ด้เร่ืองท่ีเป็นพืน้ฐานมาก่อน ดงันัน้ครูผู้สอนได้เล็งเห็น และตระหนกัถึงความส าคญัของเร่ืองนีจ้งึได้จดัท างานวิจยัในชัน้เรียนนีข้ึน้ เพ่ือการแก้ปัญหานกัเรียนในการเขียนช่ือมมุ และแขนของมมุโดยใช้สญัลกัษณ์ของนกัเรียนในระดบัชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 4 ขึน้ เพ่ือให้นกัเรียนมีความเข้าใจสามารถเขียนสญัลกัษณ์ได้อยา่งถกูต้อง และเป็น พืน้ฐานท่ีดีในการเรียนระดบัสงูตอ่ไป

  2. วัตถุประสงค์การวิจัย

  เพ่ือแก้ปัญหานกัเรียนในการเขียนช่ือมมุ และแขนของมมุโดยใช้สญัลกัษณ์จากแบบฝึกหดัเสริม คณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2557

  วช.022_1 ไมเ่ต็มรูปแบบ

 • 3. นิยามศัพท์

  - สัญลักษณ์ หรือ เคร่ืองหมาย (Symbol) โดยพืน้ฐานหมายถึง ส่ิงทีใ่ช้แทนความหมายของอีกส่ิง หน่ึง หรือถ้าจะกลา่วให้ลกึลงไปอีก สญัลกัษณ์ หมายถึง วตัถ ุอกัษร รูปร่าง หรือสีสนั ซึง่ใช้ในการส่ือ ความหมายหรือแนวความคดิให้มนษุย์เข้าใจไปในทางเดียวกนั อาจจะเป็น รูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ในทาง ปรัชญามกัมีค านิยามวา่ ทกุสิ่งทกุอยา่งในธรรมชาติ หรือแม้ในจกัรวาล สามารถแทนได้ด้วยสญัลกัษณ์ทัง้สิน้

  สญัลกัษณ์นัน้ชว่ยในการส่ือสาร อาจจะเป็นรูปภาพ การเขียนอกัษร การออกเสียง หรือการท าทา่ทาง ซึง่ชว่ยให้ผู้สง่สารและผู้ รับสารเข้าใจตรงกนัแม้จะพดูกนัคนละภาษา แตข่ึน้อยูก่บัประสบการณ์ของทัง้สองฝ่าย วา่ ผู้สง่สารมีความสามารถใช้สญัลกัษณ์ให้ส่ือความหมายมากเพียงใด และผู้ รับสารมีความเข้าใจใน สญัลกัษณ์ท่ีใช้มากเพียงใด ดงันัน้ภาษามือจงึจดัวา่เป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึง่เชน่กนั

  - พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2525 ได้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้วา่ “แบบฝึก หมายถึง แบบตวัอยา่ง ปัญหา หรือ ค าสัง่ท่ีตัง้ขึน้เพ่ือให้นกัเรียนฝึกตอบ” สว่น ชยัยงค์ พรหมวงศ์ กลา่วถึงความหมายของแบบฝึกสรุปได้วา่ แบบฝึกหมายถึง สิ่งท่ีนกัเรียนต้องใช้ควบคูก่บัการเรียน มี ลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัท่ีครอบคลมุกิจกรรมท่ีนกัเรียนพงึกระท าจะแยกกนัเป็นหนว่ยหรือจะรวมเลม่ก็ ได้ แบบฝึกทางภาษาหมายถึง สิ่งท่ีสร้างขึน้เสริมสร้างความเข้าใจทางภาษาตามแนวหลกัสตูรของ กระทรวงศกึษาธิการ และเสริมเพิ่มเตมิเนือ้หาบางสว่นท่ีชว่ยให้นกัเรียนน าความรู้ไปใช้ได้อยา่งถกูต้อง จากความหมายของแบบฝึกดงักลา่ว สรุปได้วา่ แบบฝึก หมายถึง สิ่งท่ีสร้างขึน้เพ่ือเสริมสร้าง ทกัษะให้แก่นกัเรียน มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัให้นกัเรียนได้กระท ากิจกรรมโดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันา ความสามารถของนกัเรียนให้ดีขึน้

  ความส าคัญของแบบฝึก เชาวนี เกิดเพทางค์ (2524 : 23) ได้กลา่วถึงความส าคญัของแบบฝึกไว้วา่ “แบบฝึกเป็น เคร่ืองมือท่ีชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจ และชว่ยให้ครูทราบผลการเรียนของนกัเรียน

Search related