28 march 2014 pdf

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INDORE, AFTERNOON, NEWS, PAPER

Text of 28 march 2014 pdf

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  Je

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  2 MegeJeej 28 ceee& 2014

  U cR UU UU U U

  U U G U UU U` G ` cR M U G UU U U U U LU , U, UU,, UU U, U, U,UU, UU, U, U,`U U U U U U U U U U U U 'U U U U U U UU U U UU , 'U U U U U

  U U UU ` ` U U - U U U U , `U UU U U U U U U U , U UU

  U U c `UU UU U ` U U UU , U`U U U U UU U U U U U UU U U U US U ` `U U U

  U U U U U U U U UU U ` U U U U U U` U wz U U U 'UU U U U ` UU U U U ` `U U UU U mU ` ,` w} wfivy, U U U U U U cUU U UU U U U

  cR U U U U

  U` ` U U U cR U U ` U U U U U ` R UU # U U U U M U U ` ` ` UUUU U U U U U ` ` UUU U U U ` ` ` U M U UM U U cR U U ' U U U U U ' ` U U `U` U U G R.1 G U UU U U ` U # U` U U,U` U

  ` M vz ` U S`U ` ` U ` , U

  # 'U U ` U U U U . ' , , , U `, U` 'S ` v} U , v| U , U ,` , ` , y ` ` v{` U, U , U

  U , , UU U UU , E U, U, ` , , U 'S

  ` U `U ` U ` U U U

  U, U U U ` w}, U vw ` ` U ` U , U U` UU, `U, U` U, ` `U, `/ U, U, -U UUU U 'S U

  Fboewj~ ueeskemeYee egveeJe 2014 kes efueS Fboewj efpeues ceW 6 ueeKe 50 npeejSsmes celeoelee nw efpevekeer Gce 18 mes ueskej 29 Je

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  MegeJeej, 28 ceee& 2014 3

  cesue Jeeheejer peeSbiesefJepeeJeieeae DeewjDeeF&peer keer MejCeFboewj~ hegefueme Deewj cesue JeeheeefjeeW kes yeere Kejeroer-

  efyeeer kes jefpemj kes ceWsve kees ueskej KeeF& ye]{ ieF& nw~Deye cesue Jeeheejer hegefueme kes efveoxMe kees meceehle kejeveskes efueS ceb$eer kewueeMe efJepeeJeieeae, efJeOeeeke ceeefueveerieew[ keer MejCe ceW peeSbies Deewj Gvekes yeeo meerOes DeeF&peerkes heeme hengbekej mejeHee meerSmeheer Deewj heb{jerveeLe erDeeF&kes efveoxMe kees Kelce kejeves keer iegnej ueieeSbies~ cesue kesJeeheejer peeoelej efJepeeJeieeae Deewj ieew[ mes peg[s ngS nQ~efJepeeJeieeae kes keeHeer kejerye mes Fme ceeceues ceW eee& keerpee jner nw Deewj peuo ner efJepeeJeieeae kees hetje ceepejemecePeeee peeSiee~ cesue SmeesefmeSMeve kes DeOe#e efJeOeeekemegoMe&ve ieghlee mes peg[s ngS nQ~ peeoelej cesue Jeeheejerieew[ kes #es$e ceW jnles nQ FmeefueS keg Jeeheejer ieew[ kesceeOece mes Fmekee nue efvekeueevee eenles nQ~ JeeheeefjeeWkee kenvee nw efke hegefueme yesJepen ner Deheveer veekeeceerkees gheeves kes efueS JeeheeefjeeW hej jefpemj ceWsvekejves kee DeeosMe Leeshe jner nw~ JeeheeefjeeW kees henues nerDeeekej Deewj JeeefCepekej kes e fnmeeye-efkeleeye DeewjyenerKeeles jKevee he[les nQ~ veS efmejs mes Fme DeeosMe mesveF& hejsMeeveer kees ueskej Deye hegefueme Deewj cesue JeeheejerDeeceves-meeceves vepej Dee jns nQ~

  Fboewjer ceesoer keer Ske "tbmes ceW veeke ekee oerFboewj~ ueeskemeYee egveeJe kees ueskej

  Yeepehee nj efJeOeevemeYee ceW ueieeleejyew"keW kejJee jner nw~keue efJeOeevemeYee #es$eeceebke 4 keer efJeOeeekeceeefueveer ieew[ ves Dehevesngkegceebo ceeie& efmLeleefveJeeme meeJeefjee YeJeveceW yew"ke yegueeF& Leer,efpemeceW hetJe& meYeeheefle Mebkej eeoJe,keceue uee, meesvet je"ewj, megOeerj os[ies,cesIee efJemhegles, ceesnve je"ewj, ceoveepeehele, mebkeuhe Jecee&, efJepee Jecee&,jepesMe keueeCes, yebMeer eewjefmeee,jepesMe ceovehegefjee meefnle keg Deewjueesie Yeer hengbes Les~ egveeJe eYeejer MebkejeeoJe ves meerOes efJeOeeeke ceeefueveer ieew[kees efMekeeele keer efke ceb[ue DeOe#ecensMe ceesoer GvnW "erke mes yew"keeW keermetevee veneR osles nQ~ Fme hej ceesoer vesDeeheefe ueer Deewj kene efke nce njmetevee osles nQ Deewj Deepe Yeer metevee

  oer ieF& lees eeoJe Deejece kej jns LesDeewj GvneWves Meece kees eeo efoueeves kee

  pej kene Lee~ Fme hejeeoJe ves Deeheefe ueerlees censMe ceesoer veejepen e s G" s , Gv e k e e rveejepeieer ye{er lees kegD e e s j v e s l e e D e e w jkeee&kelee&DeeW ves ceesoer kes

  jJewes hej Deeheefe ueer Leer~ ceeefueveerieew[ kes meeceves ner ceeceuee ye{e lees

  hetJe& meYeeheefle Mebkej eeoJe kees iegmmeeDee ieee Deewj GvneWves neLe ceesoer hejes[ efoee~ hetJe& meYeeheefle kees henues nerhenueJeeve kene peelee nw, pewmes ner neLe"tbmes kes he ceW ceesoer hej ieee ceesoer vesGme neLe mes yeeves keer keesefMeMe keer leesJen "tbmee veeke hej pee ueiee~ "tbmeeueieles ner ceesoer keer veeke mes Ketve yenefvekeuee, lelkeeue Fboewjer ceesoer keesngkegceebo ceeie& mes efmeer veefmeie nesceueeee ieee~ meeLe ceW Jeneb GheefmLele

  peeoelej Yeepehee veslee efmeer veefmeienesce hengbes~ FOej ceeefueveer ieew[ vesmeyekees mecePeeee Deewj meeLe ceW MebkejeeoJe mes Yeer kene efke Deehe Yeer DemheleeuepeeS Deewj ceeceues kees Meeble kejW~ Fmehej eeoJe ves kene Lee efke cesjer keesF&YeeJevee Ssmeer veneR Leer~ eeoJe ves iegmmeshej efveeb$eCe kej meoelee efoKeeF& Deewjyeeo ceW efmeer veefmeie nesce Yeer hengbes,peneb hej ceesoer keer KetvecePeej veeke kee^erceW efkeee ieee~

  Mecee& kees yeeeves kes keejCe SmeerSHe mebosn ceWvx U

  U U ` U U UU U

  U UD Q U UU UQ Q L U `U ' UU U ` wfifi} wfivw vy ' ` S U U UU ' ` ` U ` UU U U `

  `U. UU U UU U U mU ` U UU U LU U U U U U U , `U U U U ` U ' U `U

  ' U RU `SU U U`SU

  ` U U LU ` U U

  U Q , U , U U f U U U U ' U

  heerSceer Ieeseuee

  eMeJeble keueye pee Oecekee DeejerDees kee Deceueeoes yeiewj vecyej keer iee[er efceueer, megyen Syeer jes[ hej Yeer ngF& keej&JeeF&Fboewj~ meleemeebF& mketue eewjens hej DeejerDees keer keej&JeeF& ngF&, DeejerDees DeefOekeejer hengbes keF& ieeef[eeW kees jeskee,

  wkeme kes keeiepeele eske efkeS, efpevekes wkeme veneR Les Gvekes Dee@ve ueeFve wkeme YejJeeSb ieS Deewj efHej ieeef[eeb jJeevee keerieF&~ DeefOekeejer eneb mes eMeJeble keueye hengbes eneb hej oes Dee[er iee[er Ke[er ngF& Leer, efpeve hej vecyej hues veneR Leer. Fmehej DeejerDees DeefOekeejer ves Deeheefe ueer Deewj oesveeW ieeef[eeW kees peyle kejves keer yeele kener lees eMeJeble keueye keer Deesjmes peJeeye Deeee efke Ske iee[er kes vecyej Dee egkes nQ Deewj Ske iee[er hej vecyej Deevee yeekeer nw~ Fme hej otmejer iee[erkes keeiepeele osKeves kes yeeo efnoeele oskej Ske iee[er es[er ieF& Deewj otmejer Dee[er iee[er peyle keer ieF&~

  Fboewj~ ce.e. ceW10, 17 Deewj 24Deewue kees nesves JeeuesegveeJe kes efueS eosMekeebesme ves eosMe Yejkes keebesefmeeeW kees he$eYespekej Deeieen efkeeee f k e e f J eO e ev emeY e eegveeJe kes mecee yetLekecesefeeb "erke mes veneRyeve heeF& Leer, efpemekeeKeeefceeepee keebesme vesYegielee Lee Fme yeejpeeoelej peien yetLekecesefeeb yeve ieF& nwpeneb veneR yeveer nw Jeneblelkeeue yevee uee rpeeS~ yetLe mebie"vecepeye t l e ne s v e s me segveeJe ue[vee keebesmeke s e fueS Deemeevenesiee, yetLe keceser kese f u eS mecc e s u e v e,eefMe#eCe efMeefJej efkeSpeeS, efpemeceW GmeyetLe #es$e ceW jnvesJeeues ceesee& mebie"veke s h eoee fOeke eje r,mJel e b $ e l e e me b e ec emesveeveer kees efJeMes

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  MeefveJeej 16 veJebyej 2013Mege Jeej, 28 ceee& 20144oes heeflveeesW hej eeket Deewjkegune[er mes peeveuesJee nceueeFboewj~ Mejeye heerves mes cevee

  kejves hej heefle ves helveer kees eeketceejkej Ieeeue kej efoee~ IeveeieebOeer veiej efmLele cebieue ceeie& keernw~ eneb jnves Jeeues jcesMeeb efheleeefceeerueeue meesveer kees helveer ceceleeves Mejeye heerves mes jeskee Lee DeewjFmeer yeele kees ueskej obheefe ceW efJeJeeones ieee Deewj heefle ves helveer hejeeket mes peeveuesJee nceuee kej efoeeDeewj Hejej nes ieee~ Ieeeue helveerkees Gheeej kes e fueS Demheleeue

  hengbeeee ieee Deewj heefle kes efKeueeHenlee kes eeeme kee cegkeocee ope&efkeee ieee~ JeneR ye[e yeepeej jeTceW hewmes ve osves keer yeele hej kewueeMeefhelee veeLetjece ves helveer keeMeer hejceejkees kegune[er mes peeveuesJee nceuee

  kej Ieeeue kej efoee~ ceefnuee kesneLe Deewj efmej ceW iebYeerj ees DeeF&nw, efpemes Gheeej kes efueS Demheleeuehengbeeee ieee nw~ hegefueme ves Oeeje307 kes lenle cegkeocee ope& kejefueee nw~ efJepee veiej Fueekes ceWjemlee jeskekej Ske egJeke kees leerveueesieesW ves eeket ceejkej Ieeeue kejefoee~ hegefueme ves ceeceuee ope& kejpeebe Meg keer~ efJepee veiej hegefuemeves yeleeee efke Ievee ieCesMe veiejefmLele efMeJe cebefoj kes heeme ngF& enebmes iegpej jns ke=

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  MegeJeej 28 ceee& 20145

 • MegeJeej 28 ceee& 20146 7MegeJeej 28 ceee& 2014

  vece&oe ef#eee efuebke eespevee keer heeFhe ueeFve Hetervece&oe ef#eee efuebke eespevee keer heeFhe ueeFve Hetervece&oe ef#eee efuebke eespevee keer heeFhe ueeFve Hetervece&oe ef#eee efuebke eespevee keer heeFhe ueeFve Hetervece&oe ef#eee efuebke eespevee keer heeFhe ueeFve Heterefmecejesue #es$e ceW peyeo&mle peue yeneJe, hene[eW mes eeveW Deewj helLej efiejves ueies, eeleeeele yeeefOele, osKeves Jeeuee keesF& veneR

  Fboewj~ ceeb vece&oe kes ef#eee mesefceueve kes efueS [eueer ieF& heeFheueeFve efmecejesue #es$e ceW Het ieF&~Fme heeFhe ueeFve kes Het peeves mesFme #es$e ceW peyeo&mle peue yeneJenes jne nw~ hene[eW kes Thej mesheeFhe mes vece&oe kee heeveer Fleveerlespe Jesie mes efvekeue jne nw efke enheeveer hene[ keer eeve lees[leehelLejeW kees Deheves mee ueslee ngDeeme[ke hej efiej jne nw~ efpemekeseueles Fme mLeeve hej eeleeeele

  Yeer yeeefOele nes jne nw~ Fme meejerefmLeefle kees osKeves, mecePeves Deewjjeskeves kes efueS keesF& leweej ve