of 34 /34
Easter College ELEMENTARY DEPARTMENT Easter School Rd., Guisad, Baguio City TABLE OF SPECIFICATION Unang Panahunang Pagsusulit FILIPINO 5 Oktubre 5-7, 2011 MGA LAYUNIN PAKSANG- ARALIN # NG ARAW % # NG AYTEM KINALA - LAGYAN Natutukoy ang mga pang- uring ginamit sa pangungusap at naibibigay ang uri nito. Natutukoy ang kaantasan ng pang-uri. Nakikilala ang kayarian ng mga pang-uri. Natutukoy ang mga salitang-ugat at panlaping bumubuo sa pandiwa. Naibibigay ang wastong aspekto ng Pandiwa. Natutukoy ang uri ng Pandiwa. Naibibigay ang pokus ng pandiwa Naibibigay ang kasingkahulugan ng salita. Nasasabi ang sanhi at bunga ng isang sitwasyon. Nakikilala ang I. Wika: A. Pang-uri 1. Uri 2. Kaantasa n 3. Kayarian B. Pandiwa 1. Salitang -ugat at Panlapi 2. Aspekto 3. Uri 4. Pokus II. Pagbasa A. Talasalita an B. Sanhi at Bunga C. Pangunahin g Diwa D. Pagbubuod 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 10 6.67 6.67 6.67 10 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 13.3 3 8 5 6 5 8 5 5 6 5 5 11 #1-8 #9-13 #14-19 #20-24 #25-32 #33-37 #38-42 #43-48 #49-53 #54-58 #59-69

2nd Grading Exam

  • Upload
    marilyn

  • View
    13.173

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of 2nd Grading Exam

Page 1: 2nd Grading Exam

Easter CollegeELEMENTARY DEPARTMENT

Easter School Rd., Guisad, Baguio City

TABLE OF SPECIFICATIONUnang Panahunang Pagsusulit

FILIPINO 5Oktubre 5-7, 2011

MGA LAYUNIN PAKSANG-ARALIN

# NG ARAW

% # NG AYTEM

KINALA-LAGYA

NNatutukoy ang mga pang-uring ginamit sa pangungusap at naibibigay ang uri nito.

Natutukoy ang kaantasan ng pang-uri.

Nakikilala ang kayarian ng mga pang-uri.

Natutukoy ang mga salitang-ugat at panlaping bumubuo sa pandiwa.

Naibibigay ang wastong aspekto ng Pandiwa.

Natutukoy ang uri ng Pandiwa.

Naibibigay ang pokus ng pandiwa

Naibibigay ang kasingkahulugan ng salita.

Nasasabi ang sanhi at bunga ng isang sitwasyon.

Nakikilala ang pangunahing diwa ng talata.

Naibibigay ang buod ng akdang nabasa.

Natutukoy ang detalye ng akdang binasa.

I. Wika:A. Pang-uri

1. Uri

2. Kaantasan

3. Kayarian

B. Pandiwa1. Salitang-

ugat at Panlapi

2. Aspekto

3. Uri

4. Pokus

II. PagbasaA. Talasalitaan

B. Sanhi at Bunga

C. Pangunahing Diwa

D. Pagbubuod

E. Pagtukoy sa Detalye ng Tula

3

2

2

2

3

2

2

2

2

2

4

4

10

6.67

6.67

6.67

10

6.67

6.67

6.67

6.67

6.67

13.33

13.33

8

5

6

5

8

5

5

6

5

5

11

11

#1-8

#9-13

#14-19

#20-24

#25-32

#33-37

#38-42

#43-48

#49-53

#54-58

#59-69

#70-80

Total: 30 100 80

Page 2: 2nd Grading Exam

Prepared by:

MARILYN B. BALABAG

Noted by:

CLEOFE P. KOLLIN

Page 3: 2nd Grading Exam

Easter CollegeELEMENTARY DEPARTMENT

Easter School Rd., Guisad, Baguio City

Ikalawang Markahang PagsusulitFILIPINO 5Oktubre, 2011

Class#____Pangalan:________________________________________Score:_______Seksyon:_______________ Rating:______

WIKAI. A. Kahunan ang pang-uri at bilugan ang salitang inilalarawan nito.

1. Pinainom ng bata ang maliit na aso.2. Madilim na madilim ang gabi.3. Matagumpay ang kampanya ng mga mag-aaral.

B. Kilalanin kung ang pang-uring may salungguhit ay PANLARAWAN, PANTANGI o PAMILANG. ____________________4. Payapa ang buhay ng mag-anak.____________________5. Ang 100 mag-aaral ay magpapamalas ng espesyal na

bilang sa palatuntunan.____________________6. Isang magandang babaeng Italyana ang nakilala ni Arnold.____________________7. Ginawang opisina ni G. Tan ang ika-8 na palapag

ng gusali.____________________8. Maraming mayayamang Bikolano ang dumating sa

pagpupulong.

C. Bilugan ang pang-uri sa pangungusap. Maglagay ng √ sa ilalim ng hanay ng kaantasan nito. Simbolo: L-lantay, PH-pahambing at PS-pasukdol.

L PH PS      9. Hari nang tapang ang lider ng aming pangkat.      10. Sina Fidel at Benjo ay magsintaba.       11. Siya ang pinakamabait na anak ni aling Sita.      12. Masustansya ang gulay na iyan.      13. Di hamak na maganda ito kaysa riyan sa hawak mo.

C. Lagyan ng kahon ang pang-uri at isulat sa patlang kung ang kayarian nito ay PAYAK, MAYLAPI, INUULIT, o TAMBALAN.

________________14. Anak-pawis siya ngunit marangal na tao.________________15. Langkay-langkay ang mga ibong dumapo sa kahoy.________________16. Kasingtangkad ni Robert si Francis.________________17. Kambal-tuko kung sila ay ituring.________________18. Buo ang loob niya sa pagtulong sa kapwa. ________________19. Talagang matamis ang manggang galing Guimaras.

II.A. Punan ang bawat hanay ayon sa hinihingi.

Pandiwa Salitang-Ugat Panlapi20. lumubog21. sinabi22. maglaba23. inalis24. sinulatan

Pahina 2

Page 4: 2nd Grading Exam

B. Bilugan ang mga pandiwa sa puzzle pagkatapos ilagay ang mga ito sa wastong hanay

K A T A T A K B O Y K N A MN A G L A L A B A A U A A AA L M A G T A N I M M T K TK I K A K A K A I N U S Y AI S I N A B I K K Y H A A PS I N A S A B I A S A I T OS U S U K O S I N A G N L SB I N I B I G K A S I G A O

KATATAPOS NAGANAP NAGAGANAP MAGAGANAP PAWATAS katatakbo 26. 28. 29. 31.25. 27. binibigkas 30. 32.

D. Lagyan ng × ang pandiwa ng pangungusap.Isulat ang K kung katawanin at P kung palipat ang uri nito.

_____33 Ang mga bata ay nagsasayawan.

_____34. Ang niluluto kong ulam ay para kay Dianne.

_____35. Maghanda kayo para sa darating na paligsahan.

_____36. Sila ay sumama kina Clarisse at Summer para magpakain ng mga kambing.

_____37. Nanghuhuli nang isda sina Karlo at Paolo.

D. Bilugan ang pokus ng pangungusap saka tukuyin kung ito ay TAGAGANAP, TAGATANGGAP, GANAPAN o LAYON.

_________________38. Nakapaglaba ang bata ng kumot._________________39. Bantayan moang sinaing baka masunog._________________40. Pinintahan niya ng asul ang basurahan._________________ 41. Ikuha mo si Pining ng tubig._________________ 42. Kumain ng banana cue at uminom ng sago ang bata.

PAGBASA

III. A. Itambal ang salitang may salungguhit sa Hanay A sa kahulugan nito sa Hanay B. Isulat sa kahon ang titik ng sagot.

Hanay A Hanay B

43. Mahalaga ang maagap na pagkilos ng paaralan a. lumaganap at ng tahanan.44. Ang mga bulaklak na iyan ang tanda ng malinis b. dalisay na pagmamahal ni Liwayway kay Lakan Galing.45. Ang balita ay kumalat sa buong bayan. c. mabilis

d. magkatulong

Pahina 3

Page 5: 2nd Grading Exam

B. Punan ng kasingkahulugan ang bawat upang mabuo ang cluster.

46.

47.

48.

IV. Isulat sa patlang ang S kung ang pangungusap ay tumutukoy sa sanhi at B kung bunga.

49. _____ Naging makasaysayan ang Bohol.50. _____ Maraming pangyayari ang naganap ditto na hindi malilimutan ng mga

Pilipino.

51. _____ Nais sakupin ng Espanya ang Pilipinas.52. _____ Nagpadala ng mga ekspedisyon patungo sa ating bansa ang hari ng

Espanya.

53. _____ Kinaibigan ni Legazpi si haring sikatuna. Hangad ng mga Kastila na mapaniwala ang mga Pilipino sa kanilang mabuting layunin.

V. Bilugan ang titik ng pangunahing diwa na isinasaad wsd ng mga sumusunod na talata.

54. Islam ang tawag sa relihiyon ng mga Muslim. Sumasamba sila kay Allah. Si Mohammed ang pinaniniwalaan nilang propeta. Koran ang tawag sa kanilang Banal na Aklat. Ang kanilang pook-dalanginan o sambahan ay tinatawag na moske.

Ang talata ay tungkol sa ________?

a. mga bagay na pinaniniwalaan ng mga Muslimb. relihiyong Islam ng mga Muslim.c. pagsamba ng mga Muslim

55. Ang mga balyena, tulad ng tao ay isang mamal. Humihinga sila sa pamamagitan ng baga. Isinilang nang kamukha ng ina ang kanilang anak at pinakakain mula mammary glands nila. Sila ay warm-blooded o namamalaging mataas ang temperatura ng kanilang katawan gayong lagi silang nakababad sa tubig. Sila ang tanging mamal, maliban sa sea cows, na nananatili sa tubig sa buong buhay nila.

Ang talata ay tungkol sa ______?

a. ang mga balyena ay mga mamalb. ang mga uri ng balyenac. ang tanging mamal sa tubig

56. May dalawang uri ng papaya, Hawaiian at Mexican. Ang mga papayang Hawaiian ay karaniwang natatagpuan sa mga supermarket. Ang mga ito ay hugis-peras at tumitimbang humigit-kumulang sa isang libra. Mas madaling anihin ang mga ito dahil ang puno ay bihirang tumaas nang higit pa saw along talampakan. Ang papayang Mexican ay mas malalaki kaysa Hawaiian. Maaring tumimbang hanggang sampung

Pahina 4

talino dunong

sigla saya

gampanan tuparin

Page 6: 2nd Grading Exam

libra at bumaba nang labinlimang pulgada ang uri nito. Hindi ito gaanong matamis na gaya ng Hawaiian pero masarap pa rin.

Ang talata ay tungkol sa _____?

a. ang pag-aalaga ng papayab. ang dalawang uri ng papayac. masarap na prutas ang papaya

57. Impluwensya ng bansang India ang pagiging mapamahiin ng mga Pilipino. Ang paniniwala sa mga pamahiin ay nagpasalin-salin sa mga henerasyon. Pinaniniwalaang magiging malas ang araw ng isang tao kapag may masalubong siyang pusang itim sa kanyang pagtawid. itinataboy raw palabas ng bahay ang swerte tuwing nagwawalis sa gabi. Hindi raw magkakaasawa ang babaing umaawit sa harap ng kalan. At para sa isang tindera, magiging mabili ang kanyang tinda kung lalaki ang una niya kostumer.

Ang talata ay tungkol sa ________?

a. ugaliing mapamahiinb. Ang epekto ng pamahiin sa taoc. Ang paniniwala sa mga pamahiin ay Impluwensya ng India 58. Ang yamang tao ang pinakamahalagang yaman ng bansa. Nasa kamay ng mga mamamayan ang wastong paggamit ng mga likas na yaman na mahalaga sa pagsusulong ng kaunlaran ng bansa. May katangian ang bawat mamamayan na maaring talino ng isipan, lakas ng katawan at likas na kakayahan sa paggawa, pag-awit, pagtugtog, pagguhit o pagsulat na magagamit para makatulong sa pambansang pag-unlad.

Ang talata ay tungkol sa______________?

a. Ang yamang tao ng bansab. ang yamang tao ay ang pinakamahalagang yaman ng bansac. isulong ang pambansang kaunlaran

VI. #59-69. Basahin ang sumusunod na talambuhay.

Si Benigno Simeon Aquino, Jr., mas kilala bilang Ninoy Aquino o Benigno S. Aquino, Jr., ay isang Pilipinong senador na naging pangunahing kritiko ni Pangulong Ferdinand Marcos. Pinatay siya sa Paliparang Pandaigdig ng Maynila (na matapos ay ipinangalang Paliparang Pandaigdig ng Ninoy Aquino bilang parangal sa kanya) pagkauwi niya mula sa Estados Unidos, kung saan siya ipinatapon. Ang kanyang pagkamatay ang naging sanhi ng pagka-Pangulo ng kanyang maybahay, si Corazon Aquino, na pumalit sa 20-taong rehimeng Marcos. Ayon sa mga testigo, ang mga sundalong nag hatid sa kanya pababa ng eroplano ay may mga kinalaman sa kanyang pagkamatay. May mahigit dalawang milyon na sumama sa prusisyon para ihatid si Aquino sa kanyang huling hantungan. Ang mga naging sangkot sa kanyang pagkamatay ay napalaya na noong 2007 na tinutulan naman ng kanyang anak na si Noynoy Aquino. At siya ay isa rin sa mga bayani ng Pilipinas. Ang kanyang bantayog ay makikita sa Lungsod ng Makati.

Si Ninoy ay ipinanganak noong ika-27 ng Nobyembre, 1932. Siya ay anak ng dating Assemblyman Benigno S. Aquino, Sr. at Aurora Aquino-Aquino ng Tarlac. Si

Page 7: 2nd Grading Exam

Pahina 5Ninoy ay 17 taong gulang lamang ng matanyag sa pagiging isang korespondent ng

digmaan sa Korea. Naging pinakabatang nahalal na punong-bayan sa Concepcion,

Tarlac. Siya rin ay naging katidong teknikal ng mga pangulong sina Ramon Magsaysay

at Carlos P. Garcia. Noong panahon ng panunungkulan ni Diosdado Macapagal si

Ninoy ay umanib sa Partido Liberal. Siya ang naging pangkalahatang kalihim ng

partido na naging daan upang siya ay mahalal na pinakabatang senador noong 1967.

Nang ideklara ang Batas Militar (Martial Law), si Ninoy ay dinakip at nakulong ng

maraming taon. Siya ay nagkaroon ng sakit sa puso at pinahintulutan naman na

maoperahan sa Estados Unidos. Dahil sa pagnanasang maglingkod sa bayan at

sambayanang Pilipino, bumalik si Ninoy sa Pilipinas. Subalit sa kanyang pagbabalik ay

hindi na niya naisakatuparan ang kanyang mga adhikain sapagkat pagtuntong pa lang

niya sa paliparan ng MIA, siya ay binaril at nalugmok sa Tarmac. Ang kanyang

pagkamatay noong Agosto 21, 1983 ang siyang nagmulat at gumising sa natutulog na

damdamin ng taong-bayan.

Nag-alsa ang milyung-milyong Pilipino at ito ay tinaguriang "People Power."

Napatalsik ang dating Pangulong Ferdinand Marcos at iniluklok ang maybahay ni Ninoy

na si Corazon Aquino bilang pangulo ng bansa.

Punan ng mga tamang detalye ang balangkas ayon sa binasa.

I. Pamagat: Ang Talambuhay ni Benigno S. Aquino Jr.

II. Pagsilang:A. Pook:____________________B. Petsa: ___________________C. Mga magulang: ________________________________

________________________________

IV. Mga Naging Trabaho at katungkulan:A. ________________________________________________________B. ________________________________________________________C. ________________________________________________________

V. Mga Nagawa Para sa Bayan: A. _______________________________________________________________ B. _______________________________________________________________ C. _______________________________________________________________

VI. Kamatayan:A. Kailan: __________________________B. Saan:___________________________

Page 8: 2nd Grading Exam

Pahina 6

VII. Basahin ang sumusunod na tula pagkatapos, sagutin ang mga tanong ukol dito.

Ang Guro

I. Sa pagsapit ng umaga,NAndiyan makikita mo siya,

Pagpasok ng klase’y Masaya.

II. Sa mga mag-aaral ay matulungin,Isipan ng mga kabataan ay ginising,

Ipinakita ang dakilang adhikain.

III. Pilit niyang itinatanim sa isipan,Ang mga aralin ay pahalagahan,

At nang may magandang kinabukasan.

IV. Bawat isa ay humanga,Sa taglay niyang karunungan,

Siya’y totoong huwaran,Sa buong paaralan.

Sagutin sa buong pangungusap ang bawat tanong.

70. Ano ang paksa ng tula?___________________________________________________________________

71. Anong katangian ang mayroon siya?___________________________________________________________________

72. Kailan daw siya makikita?___________________________________________________________________

73. Ano raw ang kanyang ginigising?___________________________________________________________________

74. Anong kahanga-hangang bagay ang kanyang tinataglay?___________________________________________________________________

75. Kanino naging matulungin ang guro?___________________________________________________________________

76. Bakit siya nagging huwaran?___________________________________________________________________

77-78. Ano ang pilit niyang itinatanim sa kanyang mag-aaral? Bakit?______________________________________________________________________________________________________________________________________

79-80. Ipaliwanag ang nais ipabatid ng tula.______________________________________________________________________________________________________________________________________

“Ang umiibig sa disiplina ay umiibig sa kaalaman,

ngunit ang namumuhi sa pagtutuwid ay hangal”.Kawikaan 12:1

Inihanda ni:Bb. Marilyn B. Balabag092711

Page 9: 2nd Grading Exam

ALAMAT NG ROSAS

Noong araw ay may isang magandang dalagang nagngangalang “Rosa,” na balita sa kanyang angking kagandahan, kayumian, at kabaitan. Maraming nangangayupapa sa kanyang kagandahan. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya mapusuan.

Dahil ang gusto ni Rosa ay ang maglingkod sa Panginoon at sa pagtulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Ngunit si Cristobal, isang mahigpit niyang mangingibig, ay di makapapayag na di mapasakanya ang dalaga, at ito’y nagtangkang agawin si Rosa at dinala ito sa hardin.

Ngunit nananalangin si Rosa sa Panginoon at noon di’y siya’y naging bangkay. Sa takot ni Cristobal ay ibinaon niya ang dalaga sa bakuran nito at saka siya lumayo sa pook na iyon upang di na magbalik kailanman.

Mula noon ay hindi na nakita ng mga taga roon si Rosa. Sa halip, sa bakuran nito ay may isang halamang tumubo na may bulaklak ngunit paghawak sa tangkay nito ay mapapasigaw ka dahil sa talas ng tinik ng halamang hinahawakan. Dahil niloob ito ng Panginoon na gawing bulaklak si Rosa na ang tangkay ay may mga tinik na tagapangalaga rito upang di-pagnasaang pupulin lamang ng sinuman.

Page 10: 2nd Grading Exam

Easter CollegeELEMENTARY DEPARTMENT

Easter School Rd., Guisad, Baguio City

TABLE OF SPECIFICATIONSecond Periodical Examination

LANGUAGE 6October 5-7, 2011

OBJECTIVES SUBJECTMATTER

# OF DAYS

% # OF ITEM

S

PLACEMENT

Spell words correctly.

Tell if the verb is an action, helping, or a linking verb.

Identify the verbs used as transitive and intransitive verbs.

Use passive and active voices correctly.

Give the correct tenses of the verbs.

Use the correct verb in forming sentences.

Identify gerunds in sentences.

Use the correct kind of adverb in forming sentences.

Give the correct order of adverbs in a sentence.

Give the correct comparison of adverbs.

I. Spelling

II. Verbs: A. Kinds: 1. Action 2. Helping 3. Linking

B. Types: 1. Transitive 2. Intransitive

C. Voices 1. Passive 2. Active

D. Tenses of Verbs 1. Simple 2. Perfect 3. Progressive

E. Subject – Verb Agreement

F. Gerunds and Gerund Phrases

III. Adverbs A. Kinds 1. Time 2. Place 3. Manner 4. Frequency 5. Degree

B. Order

C. Comparing Adverbs

3

4

2

2

5

2

2

5

2

3

10

13.33

6.67

6.67

16.67

6.67

6.67

16.67

6.33

10

8

10

6

5

14

5

6

13

5

8

#1-8

#9-11, 20-26

#33-38

#39-43

#11-19, 44-48

#28-32

#50-55

#55-67

#68-72

#73-80Total: 30 100 80

Prepared by:

Page 11: 2nd Grading Exam

MARILYN B. BALABAG Noted by:

CLEOFE P. KOLLIN

Easter CollegeELEMENTARY DEPARTMENT

Easter School Rd., Guisad, Baguio City

Second Periodical examinationLANGUAGE 6October 5-7, 2011

Class#____Name:________________________________________Score:_______Section:_______________ Rating:______

I. Spell the words that the teacher will tell you.1.____________________________2. ____________________________3. ____________________________4. ____________________________5. ____________________________6. ____________________________7. ____________________________8. ____________________________

II. Identification: A. Circle the action verb in each sentence below.

9. The bluebird in the tree sings beautifully.10. The football team dashes out of the locker room.11. Paul reads The Adventures of Tom Sawyer.

B. Circle the present perfect tense of verbs in the following sentences.

12. Earl has never ridden a helicopter.13. The runner has broken the previous championship record.14. Jonathan has not chosen a course to take up in collage.15. Our group members have already reported.

C. Underline the verbs in future perfect tense in each of the following sentences.

16. By the time I finished, I will have used up all my paper.17. Everyone will have grown tired waiting for me before I reach the site.18. My son will have gone to the US by the time I reach the age of 56.19. By January nest year, Mariko will have received her license.20. Clark will have graduated before this school year ends.

III. Alternate Response: A. Circle the verbs in the following sentences then identify if it is use as a LINKING or a HELPING verb.

________________21. Nick will eat spaghetti and meatballs for dinner tonight. ________________22. My socks are in the top dresser drawer.________________23. Mallory is walking to the park. ________________24. Beth's clothes are muddy.________________25. The dogs are sleeping on the bed.________________26. Elizabeth and Cheyenne had gone to the library.

Page 12: 2nd Grading Exam

________________27. The large, barking dogs were scary.

Page 2

B. Circle the correct verb that will complete the sentence.28. Billy (want, wants) to buy a new skateboard. 29. Grandma and Grandpa (cook, cooks) a hamburger for dinner. 30. The dogs (growl, growls) when the mail carrier comes. 31. That computer (beep, beeps) when you turn it on. 32. The basketball (roll, rolls) across the court.

C. Tell if the underlined verb is transitive or intransitive.

_________________33. The shelf holds three books and a vase of flowers._________________34. The cat slid quietly under the deck._________________35. The rabbit hopped quickly back to his hole._________________36. The cat chased the mouse around the house._________________37.  I wrote a letter to my mother in Guam last night._________________38. Mommy, please buy me a new pair of shoes.

D. Tell whether the sentences are written in passive or active voice.

_______________ 39. They listen to music every day._______________ 40. She is reading an e-mail._______________ 41. These cars are produced in Japan._______________ 42. Alan teaches Civics._______________ 43. German is spoken in Austria.

IV. Completion:A. Using the words in parenthesis, complete the text below with the appropriate tenses

of the verbs.

44. Every Monday, Sally (drive) ____________ her kids to soccer practice.45-46. Usually, I (work) _________ as a secretary at Easter College, but this summer I __________ (study) French at a language school in Paris. That is why I am in Paris Now.47. Please stop (take) ________your sister’s toys.48. What are you (look) ________ at?

B. Underline twice the gerunds in each of the following sentences.

49. Wearing contact lenses is not convenient for me.

50. After sweeping the yard, Cho rested.

51. Collecting stamps is one of Benjamin’s favorite hobbies.

52. Eli enjoys solving puzzles.

53. Laughing helps ease tension.

54. A popular form of recreation in Europe is hiking.

V. Multiple Response:

Circle the adverb in each sentence. Then, tell whether the adverb is an adverb of TIME, PLACE, MANNER, DEGREE, or FREQUENCY.

Page 13: 2nd Grading Exam

___________________55. Because it was raining, the boys played inside. ___________________56. Yesterday, I went to school. ___________________57. I waited patiently for the door to open. ___________________58.The puppy was running around.

Page 3

___________________59. He slept very late.___________________60. She is rather busy these days.___________________61. He has almost finished.___________________62. Today, I found a new friend.___________________63. You have always been so accommodating.___________________64. Put the flowers below.___________________65. We sang wholeheartedly to the melodious piano

accompaniment.___________________66. I would rather remain in this room than see my enemy’s

face.___________________67. The court is quite doubtful about the emerging issues of

the crime.

VI. Combine in a series the following adverbs and use them in sentences.

68. immediately, home, as soon as possible______________________________________________________________________

69. nervously, here, yesterday______________________________________________________________________

70. finally, succeedingly, yesterday______________________________________________________________________

71. sincerely, the other day, here______________________________________________________________________

72. rapidly, almost, early______________________________________________________________________

VII. Box the correct form of adverb in each sentence.

73. The top basketball player worked (bad, badly) today.74. Our eyes blink (automatic, automatically) every two to ten seconds.75. Nobody does it (best, better) than he.76. Clark works the (faster, fastest) among the employees.77. Earl ran (best, better) in his Superman costume than Benjie in his Spiderman attire.78. The story I just heard ended (happily, happy).79. I advise that you watch this film (most closely, more closely) than that.80. I advise that you watch this film (most closely, more closely) than that.

Proverbs 22:1A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.

Prepared by:Marilyn B. Balabag093011

Page 14: 2nd Grading Exam

They listen to music.     Active    Right.She is reading an e-mail.     Active    Right.These cars are produced in Japan.     Passive    Right.Alan teaches Geography.     Active    Right.German is spoken in Austria.     Passive    Right.

   

Exercise Directions: Write down the gerund in each sentence.  After it, tell how it is being used in the sentence: subject, direct object, predicate noun, or object of the preposition.  Some sentences do NOT have a gerund.  Remember that any part of speech can be compound, meaning that there can be two or more.

1. Helen enjoys sketching children.

2. Swimming is good exercise.

3. Elaine and Rita are singing in the chorus tonight.

4. Of all my interests, I care most about swimming.

5. Traveling gives one a chance to see many wonderful sights.

6. A good hobby for boys can be fishing or painting.

7. Few things are better for relaxing than a satisfying hobby.(CAREFUL - there is only one gerund in this sentence!)

8. Many people find that they can beat stress by walking.

9. A good hobby and exercise can be skating.

10. Visiting our relatives in a pleasant activity.

Gerund Recognition Practice - Answers

1. sketching - direct object

2. Swimming - subject

3. No gerund - verb phrase: are singing

4. swimming - object of preposition, about

5. Traveling - subject

Page 15: 2nd Grading Exam

6. fishing - predicate noun    painting - predicate noun(these 2 are known as compound gerunds used as predicate nouns.)

7. relaxing - object of preposition, for(satisfying is a participle (adjective) modifying the noun, hobby)

8. walking - object of preposition, by

9. skating - predicate noun

10. visiting - subject

Page 16: 2nd Grading Exam

Easter CollegeELEMENTARY DEPARTMENT

Easter School Rd., Guisad, Baguio City

TABLE OF SPECIFICATIONSecond Periodical Examination

READING 6October 5-7, 2011

OBJECTIVES SUBJECTMATTER

# OF DAYS

% # OF ITEM

S

PLACEMENT

Identify the synonyms and antonyms of given words.

Provide the meaning of words using anagrams.

Give the meaning of words using context clues.

Arrange words in a cline to varying degrees.

Identify the figurative language used in the sentences.

Write their own Haiku.

Recognize the different reference materials found in the library.

Make an outline of a selection read.

Construct a story frame of a selection read.

Construct a tree diagram of a selection read.

I. Vocabulary Words A. Synonyms and Antonyms

B. Anagrams

C. Context clues

D. Word Cline

II. Figures of Speech A. Simile B. Metaphor C. Personification D. Hyperbole E. Onomatopoeia F. Alliteration

II. Haiku

III. Reference Materials A. Dictionaries B. Thesaurus C. Atlas D. Encyclopedia E. Almanac

VI. Outlining

V. Story Frame

VI. Tree Diagram

3

2

2

2

3

2

2

4

5

5

10

6.67

6.67

6.67

10

6.67

6.67

13.33

16.67

16.67

8

5

6

5

8

5

6

11

13

13

#1-8

#9-13

#14-19

#20-24

#25-32

#33-37

#38-43

#44-54

#55-67

#68-80

Total: 30 100 80

Page 17: 2nd Grading Exam

Prepared by:

MARILYN B. BALABAG

Noted by:

CLEOFE P. KOLLIN

Easter CollegeELEMENTARY DEPARTMENT

Easter School Rd., Guisad, Baguio City

Second Periodical examinationREADING 6

October 5-7, 2011

Class#____Name:________________________________________Score:_______Section:_______________ Rating:______

I. A. Circle the pairs of words that are antonyms in each set.

1. save throw spend money2. play safe watch dangerous3. tidy lost tornado cluttered4. scrub push pull wagon

B. Circle the two synonyms for each set of words.

1. toasty chilly cool comfortable2. walk crawl stroll run3. argue scare confuse frighten4. bravery honesty courage winner

II. Unscramble each word and write it on the line. Be sure each word is spelled correctly.

9. ____________________________ s b o p i r o c s hint: long nose, like a trunk

10. ____________________________ e p n i d s n p i hint: animals with finned feet

11. ____________________________ i e M o x chint: country located south of the United States

12. ____________________________ i p a m i r y r lhint: mainly; mostly

13. ____________________________ p u o s c t o s ehint: sea animals with eight arms

III. A. Read each sentence carefully then answer the question that follows.

14. The girls languidly put on their jackets as if they had no energy at all.

Using the comparison clue, the word languidly in this sentence means  energetically  quickly

  energy-less  actively

15.  The mother was determined to prove her son's innocence; the father was resolute as

Page 18: 2nd Grading Exam

well.

Using the comparison clue, the word resolute in this sentence means  wavering  determined

  not determined  unsure

Page 2

16.  Some people feel perplexed by brain teasers, while others figure them out quickly.

Using the comparison clue, the word perplexed in this sentence means  troubled or confused  at ease

  calm  relaxed

B. Read each sentence carefully then answer the question that follows.

17. Johnny was besotted in not checking the depth of the water before he jumped in, but it was a good thing that his father was wise and checked it first.

Using the contrast clue, the word besotted in this sentence means  decent  unaware

  foolish  incomplete

18.  Brad made a cursory effort to finish his homework. This was unlike him; usually he worked hard to finish before dinner.

Using the contrast clue, the word cursory in this sentence means  insincere  genuine

  valid  actual

19.  I thought the painting of the waves crashing into the shore was very picturesque, but I thought the one next to it was quite ugly.

Using the contrast clue, the word picturesque in this sentence means  attractive  large

  colorful  soothing

IV. #20-24. Group related words and arrange them in a cline according to varying degrees. Write the words in the blanks.

Fresh fog cough smoke sneeze healthy cool sniff warm smog clean

1 2 3 4_______________ ______________ _______________ ______________________________ ______________ _______________ ______________________________ ______________ _______________ _______________

V. Read the following examples of figurative language. Identify the poetic device being used. Choose your answer from the box. Write the letter of your answer on the line before the number.

a. simile b. alliteration c. onomatopoeia d. personification e. metaphor f. hyperbole

_____25. “He leans to spit his pear. Being gone, it can’t reveal the joy of leaving. But it does.” _____26. “Chicago is a city that is fierce as a dog with tongue lapping for action.” _____27. “We strike straight. We lurk late.” _____28. “Silver bells... How they tinkle, tinkle, tinkle in the icy air of night.” _____29. “I’d rather take baths with a man-eating shark [then do my homework].” _____30. “Poets make pets of pretty words.”

Page 19: 2nd Grading Exam

_____31. “His fin [is] like a piece of sheet-iron, three corned and with a knife-edge.” _____32. “And I will come again, my love, [even if] it were ten thousand miles.”

Page 3

VI. Choose the reference book under column B which would provide answer to the question under column A. Write the letter of your answer on the blank provided for.

Column A Column B

____33. What is the origin of the word “ciao”? a. Collier’s Encyclopedia____34. How big is Singapore?____35. What was the total population of b. The New Webster’s Dictionary

China in 2005?____36. What is the pronunciation of “coiffeur”? c. Encyclopedia Americana____37. What is Charles Darwin’s Theory? d. Thesaurus____38. Who was the champion in the 2000 e. The Philippine Atlas

World Cup? f. Gold Medallion World Atlas

VII. #39-49. Read the selection. Fill in the outline using the list of headings and subheadings. Write them in their proper places.

The Skylark belongs to the lark family of birds. It is found chiefly in the Eastern Hemisphere- in Europe and in some regions of Asia. The skylark grows about seven inches long. It has a light brown coat with dark brown streaks. All larks have a long claw in ach back too.

Most Skylarks build nests on the ground in open fields. They use bits of grass, cloth, hair, or sticks to construct their nests.

Skylarks are famous for the song they sing in flight. People frequently hear the song when the bird is out of sight. Many poets have written about the skylarks’ song.

Oxford First Encyclopedia, (Oxford University Press, 1998)

1. About seven inches long2. Built on the ground in open fields3. Famous for their song in flight4. Appearance of skylarks5. Use grass, cloth, hair, sticks6. Claws on hind toes.7. Skylarks’ nests8. Poems about Skylark’s song9. Skylarks Song10. Light brown coat with dark brown streaks11. Heard when bird is out of sight

An Outline

I._____________________________________ A. _________________________________________ B. _________________________________________ C. _________________________________________

II. _____________________________________ A. __________________________________________ B. __________________________________________

III. _____________________________________ A. __________________________________________ B. __________________________________________

Page 20: 2nd Grading Exam

C. __________________________________________

Page 4

IX. #50-62. Read the selection carefully. Complete the story frame that follows.

The Cow and the CarabaoBy Concordia Logue, Saturnina Femen, Regina Condez, and Miriam Capili

A muddy Carabao slowly made its way to a grassy field. A Cow was munching grass in a nearby meadow.

“Look how dirty you are, friend Carabao,” said the Cow. “You expect me to look clean after a day’s work in the muddy fields? You should be ashamed of yourself instead, you lazy bone. While I work you do nothing but eat and sleep the whole day. Of course your body will be soiled like mine”.

You ought to be thankful for being useful in the field,” the cow said, “You will live much longer than me”.

“What do you mean by that?” asked the Carabao.“Our master wants you to live as long as possible,” explained the cow. “You are

needed to plow and harrow the fields. On the other hand, I eat and rest with little or nothing to do so I grow big and fat. Our master will then sell me to the butcher to be slaughtered. All of us have our own destinies to fulfill. So you see, it is useless to complain about life.

The Carabao heard what the Cow said. He knew why the farmer took good care of him. He was a great help to his work in the fileds.

“Poor Cow,” said the Carabao. I “have always envied you for leading an easy life. Now, I do not envy you anymore.

In this story the problem starts when ________________________________________________________________________________________________________________

After that, _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Then, _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ The problem is finally solved when __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ The story ends with ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

X. #63-74. Read the text then complete the tree diagram that follows.

Kinds of Spiders

Spiders are small animals that belong to the Arachnida. They have eight jointed legs and can spin webs but do not have wings.

Spiders can be grouped according to the way they catch food. Those spiders who just spin a web and wait for their food are called trappers. Those who go out and find their food are called hunters.

Hunters may be further subdivided into four groups according to the way they hunt for food. Those spiders who hunt for food by jumping are called spiders. Those who wait for their food and then attack are called crab spiders. Those spiders who have behave like wolves are called wolf spiders. An example of this is the tarantula. Lastly, there are spiders

Page 21: 2nd Grading Exam

who hunt for fish and frogs on the surface of ponds and streams. These are called fisher spiders.

Page 5

VI. #75-80.Haiku poems are usually written about one simple thing. An animal, a season of the year, a raindrop and others. Write your own haiku. Remember to follow the syllable pattern 5-7-5.

_______________________________Title

_______________________________________________________________________________

_________________________________

The proverbs of Solomon:

   A wise son brings joy to his father,    but a foolish son brings grief to his mother.

Proverbs 10:1

Prepared by:

Marilyn B. Balabag

SPIDERS

Page 22: 2nd Grading Exam

Name: ____________________

Main IdeaThe main idea of a paragraph is what all the sentences are about. Read the paragraph and ask, “What’s your point?” That will help you zero in on the main idea.Read each paragraph carefully. Choose the best answer to the questions that follow.1. Juan loves to play games. His favorite game is chess because it requires a great deal of thought. Juan also likes to play less demanding board games that are based mostly on luck. He prefers Monopoly because it requires luck and skill. If he’s alone, Juan likes to play action video games as long as they aren’t too violent.What is the main idea of this paragraph?a. Juan dislikes violence.b. Juan likes to think.c. Juan enjoys Monopoly.d. Juan enjoys playing games. 2. Maria is watching too much television. A toddler shouldn’t be spending hours staring blankly at a screen. Worse yet, some of her wild behavior has been inspired by those awful cartoons she watches. We need to spend more time reading books with her and pull the plug on the TV!What is the main idea of this paragraph?a. Watching a lot of television isn’t good for Maria.b. Books are good.c. All cartoons are bad.d. Some cartoons are bad for Maria. 3. Samantha, I can’t eat or sleep when you are gone. I need to hear your scratchy voice and see your lovely toothless smile. I miss that special way that you eat soup with your fingers. Please come home soon!What is the main idea of this paragraph?a. Samantha, you have bad manners.b. Samantha, you should see a dentist.c. Samantha, I miss you.d. Samantha, I have lost my appetite. 4. Someday we will all have robots that will be our personal servants. They will look and behave much like real humans. We will be able to talk to these mechanical helpers and they will be able to respond in kind. Amazingly, the robots of the future will be able to learn from experience. They will be smart, strong, and untiring workers whose only goal will be to make our lives easier.Which sentence from the paragraph expresses the main idea?a. Someday we will all have robots that will be our personal servants.b. We will be able to talk to these mechanical helpers and they will be able to respond in kind.c. They will look and behave much like real humans.d. Amazingly, the robots of the future will be able to learn from experience.

All That Glitters    Kim wants to drive her three kids and their two friends to the soccer game. The problem is that her shiny new SUV only has room for five passengers including the driver.    Kim misses her old eight passenger SUV but she’s still thankful that the new one gets much better gas mileage.

1. Which of the following statements is false?

Page 23: 2nd Grading Exam

a. Kim’s new vehicle is not meant to carry six people.b. Kim’s old SUV had seating for more passengers than the new one.c. Kim won’t be able to take her kids to the soccer game.

    Karim had $500 dollars to invest. He was considering a number of options.    “I’d really like to buy gold bars with the money and hide them in a big hole in our yard,” he said.    “Five hundred dollars won’t buy much gold,” his father pointed out. “You could put all the gold in your shoe and never notice that it’s there.”    “That takes all the fun out of it!” Karim groaned. “I just won’t buy any gold at all!”    When Karim’s father suggested that he deposit the money in his new savings account at the local bank, Karim quietly stated, “That could work.”

2. What did karim want to buy?

a. new shoesb. a small gold coinc. gold barsd. a used hamburger

3. From the selection we can tell that Karim _______.

a. will save his $500 at the local bankb. might decide to put his money into his bank accountc. will put the cash under his pillow and wish for a toothd. does not trust banks

    Scientists in Australia have discovered a planet that seems to be a solid diamond. They estimate it to be about five times the size of Earth. The diamond planet is 4,000 light years away, so don’t plan on traveling there any time soon.

4. Which one of the following do you think scientists needed in order to make this discovery?

a. a microscopeb. a smartphonec. a jewelery stored. a radio telescopeAs the summer sun sent scattered rays through the maple and oak leaves overhead, the young deer stood frozen, making it almost impossible for the hikers to see her.

1. In the above passage, the word “frozen” means _______.

a. very coldb. visiblec. not movingd. not melted

Christmas is a time when Dad reverts to his childhood. I really think he looks forward to Santa’s visit more than any other member of the family. Mom says that he’ll always be a child during this season.

2. What does “reverts” mean in the above passage?

a. stands up straightb. peeks at presentsc. drinks too much egg nogd. goes back to being what he was

Page 24: 2nd Grading Exam

Fortunately, the explosion diverted the asteroid from a course that would have sent it hurdling into our planet.

3. To divert is to _______.

a. change the direction ofb. look for really high wavesc. jump into a dry riverd. look through a telescope

A wonderful 98 year old woman is working day and night to knit scarves to send as gifts for the troops. What a selfless person she is!

4. A selfless woman _______.

a. is selfishb. has no namec. likes to wear scarvesd. cares more about others than herself

Use the context of the selections to identify antonyms.Megan was determined to finish her homework before bedtime. She still had to start her math assignment; it would take at least an hour to complete. She sighed and thought, “I’ve been working really hard since right after dinner!”1. Which word in the paragraph is an antonym of “complete”?2. Which word in the paragraph is an antonym of “before”?There are some very different opinions about the outcome of the presidential election. James insists that Al Gore really won the election and that the U.S. Supreme Court took it away from him. He didn’t have the same kind of objections when the Florida Supreme Court ruled for his candidate. Is James right, or is he just a sore loser?In my opinion, the final decision was correct. The Supreme Court of the United States ruled against a very bad and unequal process. Votes weren’t being counted, they were being assigned to people who hadn’t cast legal votes. George W. Bush was the true winner of the presidential election.3. Which word in the selection is an antonym of “same”?4. Which word in the selection is an antonym of “against”?5. Which word in the selection is an antonym of “loser”?

Using Context - SynonymsUse the context of the selections to identify synonyms.

Harold is a hard worker who helps our company succeed. We would be well advised to pay him more money before some other corporation snatches him away. It’s always wise to compensate employees fairly if you want your business to thrive.1. Which word in the selection is a synonym of “compensate”?2. Which word in the selection is a synonym of “corporation”?Santa just can’t expect his elves to manufacture all the presents he needs to deliver to good little boys and girls. That task could never be done in time. The elves do make many of the toys in Santa’s own shop. The rest of the toys are outsourced to major companies around the world. Santa requires a lot of help to get his job accomplished.3. Which word in the selection is a synonym of “manufacture”?4. Which word in the selection is a synonym of “accomplished”?5. Which word in the selection is a synonym of “needs”?6. Which word in the selection is a synonym of “job”?