2UG Zagrebacka umjetnicka gimnazija - Naslovnicaos-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/...Zagrebacka umjetnicka gimnazija, ... kojima temeljne ljudske vrijednosti ... ske figure, modni crtez. crtezi upo-

Embed Size (px)

Text of 2UG Zagrebacka umjetnicka gimnazija -...

 • 2UG Zagrebacka umjetnicka gimnazija" s pravom javnosti

  Gymnasium

 • rv,uoorocjosjj uWelcome to ZUG

  Gordana i Mladen Koludrovic,osnovaci ZUG-a

  Europska dimenzija obrazovanja

  Zagrebacka umjetnicka gimnazija,utemeljena je 1994. godine kao drugaprivatna skola u Republici Hrvatskoj.Od osnutka do danas nasa je misijapredano i uvijek iznova pronalazitinove i bolje nacine obrazovanja ukojima temeljne ljudske vrijednosticine okvir za sve nase odluke, dajunam smjernice i definiraju ozracje.Upravo su nove metode, projekti i raz-vojna strategija, ucinili Zagrebackuumjetnicku gimnaziju otvorenom zamedunarodnu suradnju, a partneri nadaljinu, medunarodni projekti irazmjene pruzaju ucenicima europskudimenziju skolovanja u srcu Hrvatske.

  European dimension of education

  Zagreb Art Gymnasium was founded in1993. and was the second privateschool ever opened in the Republic ofCroatia. From the beginning untiltoday our mission has always beenfinding new and better ways of educa-tion, in which human values constitutethe framework for ail our decisions,providing guidance and defining theschool atmosphere. New methods,projects and development strategieshave confirmed that Zagreb Art Gym-nasium is fully opened to internationalcooperation, projects and exchangesproviding our students with the Euro-pean dimension of education in theheart of the Croatia.

  Temeljne vrijednosti / Core values

  Nastojimo poticati i njegovati vrijednosti koje su od koristi svim naucenicima, njihovim roditeljima, profesorima, suradnicima, citavojnasoj gimnaziji, te naravno drustvu, gradu i obrazovnom sustavu ukojem djelujemo.

  - postovanje prema obrazovanju i ucenju / respect for education and learning

  - usmjeravanje pozornosti na izvrsnost / focus on excellence

  - ljubav prema umjetnosti / commitment to the arts

  - kreativnost i jedinstvenost / creativity and uniqueness

  - prihvacanje razlicitosti / embracing diversity

  Nasa misija / Our

  ...

  I

  U svijetu u kojem je znanje moc, akultura i umjetnost bogatstvo, nasaje misija da predano uvijek iznova,pronalazimo nove i boije nacineobrazovanja mladih, kako bismo inmogli uspjesno pripremiti za svebuduce obrazovne i zivotne izazovekoji su pred njima.

  Our effort is aimed at en-couraging and maintainingvalues that benefit all ourstudents, their parents,teachers, colleagues, entireschool, and of course thelocal community and edu-cational system with whichthe school interacts.

  In a world where knowledgeequals power and culture andart equals wealth, our mission isto always find new and betterways of educating youngpeople in a creative environ-ment and to be recognized foreducating students prepared toconquer future life and all futureeducational challenges.

 • \m PS Ni\\

  stenct u najuzem srabpu gracia iica, te povijesnog

  posreanoj Diizinii mnogobrojnihokruzenju skole-izeji, galerije ii sadrzaia, Gim-ca, restorana i trgovir.. _,.._

  prometno povezana s ostalim dijeldvima grada te jean pristup skoli bez obzira na miesto stanovania.

  ited in the center of town negfUhe main squaretinjevac surrounded by many Seautiful sights thati

  inw/nt er schSoteurroundings, there- galieries, libraries and

  ITS ana snaps. In addition, thed by different means of transport and aj-

  o students, regardless of the location of their horne.

  Prometna povezanost /Traffic connection

  tramvajska stanica / tram station: 2 min

  autobusna stanica / bus station: 10 min

  zeijeznicka stanica / train station: 10 min

  Emina Debeljacki, prof.ispitna koordinatorica za driavnu maturu/ Coordinator for the National Examination

  Nasa gimnazija provodi plan i program opce gimnazije u trajanju od 4 godine koji zavrsava polaganjem drzavne mature.Tijekom skolavanja u ZUG-u, strucni nastavni kadaru svakom segmentu usmjeravai vodiucenike prema ostvarenju njihovihciljeva i postizanju zeljenih rezultafa. Tako svi nasi ucenici ispitima drzavne mature pristupaju potpuno spremni sukiadnosvojim ambicijama i zeljama. Nase dugogodisnje iskustvo je pokazalo da je temelj kvaiitetnog obrazcvanja upravo surad-nja nastavnika i ucenika prema postizanju vrhunskih rezuitata.

  Zagreb Art Gymnasium performs general gymnasium 4 year program after which students are obliged to take the NationalExam if they want to continue their education. During education at ZUG teachers guide pupils through educational pro-cess toward achieving their goals and desired score level. Thus, our students enter the examination process fully preparedin accordance with their ambition and desire. Our experience has shown that the foundation of every good education isthe close cooperation between teachers and students to achieve best scores possible.

  Lovorka Banovic, prof.nastavnica engleskog i njemadkog jezlka / English and German language teacher

  Razvoj tehnoiogije i modernih oblikasuradnju sa skoiama iz raznih dijeiovcjezika u nekim formalnim i neformalnirpostaje nuznost, a u nasoj gimnaziji njirnerskih ustanova, e-mail zadaci i kviz;;;.moviemmaking procs.ss, student:, ^roparticipate in youth fiim festivals.

  \ ::'. -: : if i ici j i.'!Tir.!1 :. ; ijhOiOOiUpny

  group !:'i^"-' rii1., offers ^uciints the possi-bi!;:y TO =-x.vp'3r. jhoi-" love- to\va:r|; phc--r^n;nr,; ,y, Ou!i!i.:; -: Jucarion Students g*t i s : inrighl Into creation ol difi'/.-rent kfridsof fo'ioci'ophy iii -.,-.- i'o:-:":ion i\jto^rap!'iy.

  - . ' - o'jruphy. docum'-nrary pho-tor:!"';:!:;! i/, ci^^or: ofioTc"!!"'."]::;!':-/. ;/: > cii'ciico'T-mercial piioto^iroi it-; :; - - .- ; ;= in- school yoar, ''--:.. i->c-:,i -..-:.}.: 01 ' : , , . ;; - ic ;e:';tr,-l ;::!-! ie E~in - : . } -:'-:i; '.lik-'d.

  ZUG Schoolyard is an on-line magazinethat has been launched with the -io give leaders ihe in-.fnhi nr'a

 • Opceobrazovni predmetiObligatory curriculum classes

  Opceobrazovni gimnazi:nastavak daljnjeg obraz>dio nastavnog plana i p

  ' " daljnjeg usav il* :; ';.-."? :

  anja kao temelj zajbavezni

  eru i

  n omogucuje polaznicima ZUvelikom broju hrvatskih i stranin svi

  lika omogucava da uc

 • Jezicne skupine predmeta / Language courses

  U bilo kojoj kulturi bilo gdje u svijetu, poznavanjejezika vrio je vazno. Jezik nam omogucavamnogo vise od komuniciranja i izrazavanjamisljenja, stavova i emocija. Jezik je sadrzan i uraznim oblicima, najceSce je to usmeni i pisaniobik no jezik nalazimo i u neverbalnim oblicima.Kao takav, jezik je nuzan u ucenju i razumijevanju.Vazan dio procesa ufienja jezika je njegovaprakticna primjena u usmenoj i pisanoj formi. Ti-jekom nastave Jezicne grupe predmeta uceniciprotaze kroz veliki broj usmenih i pisanih vjezbi i za-dataka koji ukljucuju konverzacijske vjezbe, pr-ezentacije, rasprave i niz pisanih radova od kojihje pisanje eseja jedan od vaznijih elemenataocjenjivanja. Vaznost poznavanja vlastitog ali istranih jezika najbolje je izrekao filozof LudvigWittgenstein, "Granice jezika su granice znanja".

  Languages are important in any culture any-where in the world. Languages are very powefuland can do much more than just enable peopleto communicate with each other and conveytheir emotions. Language can be written,spoken, shown or otherwise communicatedmaking it absolutely necessary part in learningand understanding. Very important part of lan-guage learning process is practical use of writtenand spoken language. During the education stu-dents have many written and oral exercises andwork opportunites to practice expressing theiropinion and thoughts in the right way. This in-cludes fluent speech, oral presenations, debatingand a variety of written asignments especiallyessays. The language of one country can revealits features and caracteristics giving us the insightinto the people and culture. In the words of thephilosopher Ludwig Wittgenstein ; 'The limits oflanguage are the limits of knc

  Jezik / Language I.Strani jezik / (.foreign language ILStranl Jezik / il.forelgn language

  : / Croatian Ian Jerik / English la Jeztk / Italian!

  Skupina prirodnih predmeta / Natural science courses

  Znanje steceno kroz grupe prirodnih predmetaomogucuje polaznicima da razviju kriticko ianaliticko misljenje te sposobnost rjesavanjaproblema. Nastavnici prirodnih predmeta kroznastavni program kvalitetno pripremaju ucenikeza pristupanje ispitima drzavne mature. Ljepotaprirodnih predmeta lezi u otkrivaju slozenosti iraznolikosti svijeta kroz kontekst matematickih iznanstvenih nacina spoznavanja.

  Knowledge gained through natural sciencecourses enables students to develop lifelongcompetencies in critical and analytical thinking,reasoning and leading to problem-solving abili-ties. Natural science teachers aim to provide thequality high school program that prepares stu-dents to enter the final examination fully pre-pared to achieve their desired score level. Thesecourses reveal the complexity and diversity of theworld within the context of mathematical and sci-

  ledge.

  Predmet / Course

  Sportske aktivnsoti /

  Redovna nastava i program TZK-a odrzava se udvorani Sportskog i rekreacijskog centra Salata.Cilj sportskih aktivnosti je pomoci ucenicima unjihovom rastu i razvoju. Isto tako, redovnomtjelovjezbom ucenici stjecu samopouzdanje ipozitivan stav i osjecaj o vlastitim postignucima.Osim obveznog dijela programa, ufienici mogukoristiti i klizaliste / tijekom zime/, te kosarkaskoigraliste. rukometno igraliste i bazen u Ijetno vri-jeme.

  ZUG sport activities offer workout classes and pro-grams held in the Sports and Recreational CentreSalata. Our goal is not only to help students be in-volved with sport activities helping their growthand development, but also to gain self confi-dence and feel positive about their accomplish-ments. Obligatory sport activities are great foun-dation for

Recommended

View more >