of 8 /8
Don Ivan Rodriguez Mateo

3 centrals eòliques

  • Upload
    nischo

  • View
    254

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 3 centrals eòliques

Page 1: 3 centrals eòliques

Don Ivan Rodriguez Mateo

Page 2: 3 centrals eòliques

L’energia eòlica L’energia eòlica es pot considerar com l’aprofitament

energètic de la força del vent. Influeixen altres factors, com ara la rotació de la Terra, les estacions de l’any o les condicions atmosfèriques.

Page 3: 3 centrals eòliques

Tecnologies per a l’aprofitament del vent Per a l’aprofitament de l’energia eòlica s’utilitzen les

aeroturbines, anomenades molins de vent. El principi de funcionament d’una aeroturbina consisteix

en extreure part de l’energia cinètica del vent mitjançant pales que giren sobre un eix, amb el qual obtenim energia mecànica.

Page 4: 3 centrals eòliques

Tipus d’aeroturbines Les aeroturbines que utilitzen directament l’energia

mecànica obtinguda a l’eix s’anomenen aeromotors, i les que la transformen en energia elèctrica, aerogeneradors.

Aeromotors: Màquines lentes, moltes pales entre 12 i 24, amb un rendiment molt baix, que requereixen poca velocitat de vent, s’obté una potència molt baixa.

Aerogeneradors: Màquines ràpides, poques pales entre 2 i 3 amb un rendiment molt alt, requereixen més velocitat de vent, s’obté una potència més elevada.

Page 5: 3 centrals eòliques

Aeromotor Aerogenerador

Page 6: 3 centrals eòliques

Parts d’una aeroturbina

1. El rotor: transforma l’energia del vent en energia mecànica. Està format per pales unides a un eix.

3. Sistema de regulació: té la funció de regular la velocitat del rotor en cada cas

4,5,6. Convertidor energètic: és la part mecànica (carcassa, multiplicador, generador) destinada a transformar l’energia mecànica obtinguda a l’eix del rotor.

7. Bancada: element estructural que protegeix tot el sistema i les parts de la aeroturbina.

9. Suport: té la funció d’elevar el rotor per millorar la captació i absorbir les vibracions que es produeixen

Page 7: 3 centrals eòliques

Tipus d’aerogeneradorsEix vertical: Tenen un rendiment molt baix i actualment

estan en desús. Eix horitzontal: Tenen un rendiment molt elevat i

actualment són els que s’utilitzen en tots els parcs eòlics.

VERTICAL

HORITZONTAL

Page 8: 3 centrals eòliques

Parc EòlicsEls parc eòlics són les instal.lacions que aprofiten l’energiaelèctrica obtinguda amb aerogeneradors.Instal.lacions no connectades a la xarxa comercial.Instal.lacions connectades a la xarxa com a suport.Instal.lacions connectades a la xarxa elèctrica com a

central generadora.