300 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lý Luận Chính Trị 101-200

Embed Size (px)

Text of 300 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lý Luận Chính Trị 101-200

 • 19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )

  forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 1/20

  101. QHSX tc ng km hm s pht trin LLSX khi

  a - QHSX ph hp LLSX

  b - QHSX lc hu hn so vi LLSX

  c - QHSX tin b hn so vi LLSX

  d - C b v c

  [HUI.VN] P N - D

  102. Trong x hi c phn bit v i khng giai cp, quy lut no gi vai tr l ng lc thc

  y s pht trin ca x hi?

  a - Quy lut u tranh giai cp

  b - Quy lut c s h tng quyt nh kin trc thng tng

  c - Quy lut tn ti x hi quyt nh thc x hi

  d - Quy lut mu thun

  [HUI.VN] P N - A

  103. V.I.Lnin vit: u tranh ca mt b phn nhn dn ny chng li mt b phn khc,

  cuc u tranh ca qun chng b tc ht quyn, b p bc v lao ng chng bn c c

  quyn, c li, bn p bc v n bm, cuc u tranh ca nhng ngi cng nhn lm thu

  hay nhng ngi v sn chng nhng ngi hu sn hay giai cp t sn. l cuc u

  tranh g?

  a - u tranh kinh t

  b - u tranh chnh tr

  c - u tranh dn tc

  d - u tranh giai cp

  [HUI.VN] P N - D

  104. Nh nc u tin trong lch s l kiu nh nc no?

  a - Nh nc phong kin

  b - Nh nc ch n

  c - Nh nc t sn

  d - Nh nc v sn

  [HUI.VN] P N - B

  105. Kiu nh nc no sau y c V.I.Lnin gi l nh nc na nh nc?

  a - Nh nc ch n

  b - Nh nc phong kin

  c - Nh nc t sn

  d - Nh nc x hi ch ngha

  [HUI.VN] P N - D

 • 19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )

  forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 2/20

  106. Phm tr no ni ln s sp xp, mi quan h v c ch vn hnh ca cc b phn, cc

  yu t trong mt hnh thi kinh t x hi nht nh?

  a - Cu trc x hi

  b - Cu trc giai cp

  c - C s h tng

  d - Kin trc thng tng

  [HUI.VN] P N - A

  107. Lch s x hi loi ngi tng xut hin nhng lo cu trc x hi no?

  a - Cu trc x hi phi giai cp

  b - Cu trc x hi c giai cp

  c - C a v b ng

  d - C a v b sai

  [HUI.VN] P N - C

  108. Quan h s hu c trng trong nhng x hi c cu trc phi giai cp?

  a - Quan h s hu t nhn

  b - Quan h s hu c th

  c - Quan h s hu tp th

  d - Tt c cc cu u sai

  [HUI.VN] P N - C

  109. Quan h s hu c trng trong nhng x hi c cu trc c giai cp?

  a - Quan h s hu t nhn

  b - Quan h s hu x hi

  c - Quan h s hu tp th

  d - Tt c cc cu u sai

  [HUI.VN] P N - A

  110. Hnh thc u tin ca u tranh giai cp ca giai cp cng nhn khi cha ginh c

  chnh quyn?

  a - u tranh chnh tr

  b - u tranh kinh t

  c - u tranh v trang

  d - u tranh t tng

  [HUI.VN] P N - B

  111. Trong cc c trng sau dn tc, c trng no l quan trng nht?

 • 19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )

  forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 3/20

  a - Chung mt hnh thi kinh t x hi

  b - Chung sng trn mt lnh th

  c - Chung mt ngn ng

  d - Chung mt nn vn ha

  [HUI.VN] P N - A

  112. Mu thun i khng gia cc giai cp l do:

  a - S khc nhau v t tng, li sng

  b - S i lp v li ch c bn li ch kinh t

  c - S khc nhau gia giu v ngho

  d - S khc nhau v mc thu nhp

  [HUI.VN] P N - B

  113. Vai tr ca u tranh giai cp trong lch s nhn loi?

  a - L ng lc c bn ca s pht trin x hi

  b - L mt ng lc quan trng ca s pht trin x hi trong cc x hi c giai cp

  c - Thay th cc hnh thi kinh t x hi t thp n cao

  d - Lt ch thng tr ca giai cp thng tr

  [HUI.VN] P N - B

  114. Ni dung c bn v trc tip xy dng gia nh Vit Nam hin nay l g?

  a - Pht trin kinh t x hi

  b - Nng cao trnh dn tr cho nhn dn lao ng

  c - Xy dng gia nh no m, bnh ng tin b v hnh phc

  d - Gii phng ngi ph n

  [HUI.VN] P N - C

  115. Chn cu ng: Ngun gc ca s hnh thnh v phn chia giai cp trong x hi l do:

  a - Sc tc

  b - Ti nng

  c - Tn gio

  d - Kinh t

  [HUI.VN] P N - D

  116. Chn cu ng:

  a - C s trc tip hnh thnh v phn chia giai cp trong x hi l do:

  b - Chin tranh ca cc b lc

  c - Ca ci trong x hi ngy cng nhiu

  d - Chim ot t liu sn xut ca cng thnh ring

 • 19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )

  forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 4/20

  [HUI.VN] P N - D

  117. Khi nim no sau y c dung ch mt cng ng ngi n nh c hnh thnh

  trong lch s trong mt lnh th nht nh, c chung mi lien h v kinh t, ngn ng v mt nn

  vn ha?

  a - B lc

  b - Dn tc

  c - Quc gia

  d - B lc

  [HUI.VN] P N - B

  118. Trong mt quc gia a dn tc th vn g cn gii quyt c coi l c ngha c bn

  nht thc hin quyn bnh ng gia cc dn tc?

  a - Ban hnh h thng hin php v php lut v quyn bnh ng gia cc dn tc

  b - Chng t tng phn bit chng tc, k th chia r dn tc

  c - Nng cao trnh dn tr, vn ha cho ng bo

  d - Xa b dn s chnh lch v mi mt gia cc dn tc do lch s li

  [HUI.VN] P N - D

  119. c trng ni bt trong quan h gia cc dn tc nc ta?

  a - L s phn b an xen nhau, khng mt dn tc no c lnh th ring

  b - L s on kt dn tc, ha hp dn tc trong mt cng ng thng nht

  c - L c s chnh lch v trnh pht trin KTXH gia cc dn tc

  d - L cc dn tc c bn sc vn ha ring, a dng, phong ph

  [HUI.VN] P N - B

  120. Cc th lc th nh s dng chin lc din bin ha bnh chng ph s nghip xy

  dng T quc x hi ch ngha ca nhn dn ta trn phng din no?

  a - Kinh t, chnh tr x hi

  b - Vn ha, t tng

  c - o c, li sng

  d - C a, b, c u ng

  [HUI.VN] P N - D

  121. Nc ta c bao nhiu dn tc cng nhau chung sng?

  a - 49

  b - 52

  c - 54

  d - 56

 • 19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )

  forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 5/20

  [HUI.VN] P N - C

  122. Hin nay cc dn tc t ngi nc ta c dn s chim t l bao nhiu phn trm s dn

  c nc:

  a - 15%

  b - 16%

  c - 13%

  d - 17%

  [HUI.VN] P N - C

  123. Gia nh l g?

  a - L mt trong nhng hnh thc t chc c bn trong i sng cng ng ca con ngi

  b - Mt thit ch vn ha x hi c th

  c - c hnh thnh, tn ti v pht trin trn quan h hn nhn, quan h huyt thng, quan h

  nui dng v gio dc gia cc thnh vin

  d - Bao gm a, b, c

  [HUI.VN] P N - D

  124. Hn nhn tin b da trn c s no?

  a - Tnh yu

  b - Hn nhn 1 v 1 chng

  c - T nguyn

  d - C a, b, c

  [HUI.VN] P N - D

  125. Quan h no c coi l quan h c bn nht trong gia nh?

  a - Quan h hn nhn

  b - Quan h hn nhn v huyt thng

  c - Quan h qun t trong mt khng gian sinh tn

  d - Quan h nui dng

  [HUI.VN] P N - B

  126. Chc nng no c coi l chc nng c bn v ring c ca gia nh?

  a - Ti sn xut con ngi

  b - Gio dc gia nh

  c - T chc i sng gia nh

  d - Tha mn tm sinh l

  [HUI.VN] P N - A

 • 19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )

  forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 6/20

  126. Trong Lun cng v Phbch, Mc vit: Trong tnh hin thc ca n, bn cht con

  ngi l tng ha []. Hy in vo ch trng hon thin cu trn.

  a - Nhng quan h sn xut

  b - Nhng quan h x hi

  c - Nhng quan h giao tip

  d - Nhng quan h giai cp

  [HUI.VN] P N - B

  128. Khi ni v con ngi, ch ngha McLnin cho rng: con ngi l mt [] sinh hc x

  hi. Hy in vo ch trng hon thin cu trn.

  a - C th

  b - Thc th

  c - Tp hp hai mt

  d - Sinh vt

  [HUI.VN] P N - B

  129. Phm tr no ni ln t hp thi , thuc tnh ring trong quan h hnh ng ca tng

  ngi vi gii t nhin, vi x hi v bn thn?

  a - C th

  b - Thc th

  c - Nhn cch

  d - T cch

  [HUI.VN] P N - C

  130. Bn cht con ngi c quyt nh bi:

  a - Cc mi quan h x hi

  b - Gio dc ca gia nh v nh trng

  c - N lc ca mi c nhn

  d - Hon cnh x hi

  [HUI.VN] P N - B

  131. Cu trc nhn cch bao gm:

  a - Th gii quan ca c nhn

  b - Tm hn

  c - Nng lc v phm cht x hi

  d - Gm c a, b, c

  [HUI.VN] P N - D

 • 19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )

  forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 7/20

  132. Ch ngha McLnin quan nim v con ngi nh th no?

  a - L thc th t nhin

  b - L ch th ci to hon cnh

  c - L thc th x hi

  d - C a, b ,c

  [HUI.VN] P N - D

  133. Con ngi pht trin v hon thin mnh ch yu da trn yu t no?

  a - Pht trin kinh t x hi

  b - u tranh giai cp

  c - Lao ng sn xut

  d - C 3 cu trn u sai

  [HUI.VN] P N - C

  134. Con ngi XHCN bao gm nhng con ngi no t XH no?

  a - T XHTB

  b - C trong XHTB v XH XHCN

  c - Trong XH XHCN

  d - T XH c li v sinh ra trong XH mi

  [HUI.VN] P N - B

  135. La chn [HUI.VN] P N ng. Quan h gia c nhn v tp th c xy dng trn

  c s no?

  a - S thch

  b - Li ch

  c - Ngh nghip

  d - Thi quen

  [HUI.VN] P N - B

  136. Cc Mc v hnh thi thc no l thuc phin ca nhn dn?

  a - Chnh tr

  b - o c

  c - Tn gio

  d - Khoa hc

  [HUI.VN] P N - C

  137. Hin nay nc ta cn tn ti t tng trng nam khinh n, bn cho bit iu th

  hin tnh cht g ca thc x hi

  a - Tnh bo th

 • 19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )

  forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 8/20

  b - Tnh vt trc

  c - Tnh k tha

  d - Tnh c lp

  [HUI.VN] P N - A

  138. Hnh thi thc no phn nh i sng chnh tr ca x hi?

  a - Chnh tr

  b - o c

  c - Tn gio

  d - Khoa hc

  [HUI.VN] P N - A

  139. Hnh thi thc no phn nh ton b cc t tng, quan im ca mt giai cp, l s

  phn nh mt php l trong i sng x hi?

  a - Chnh tr

  b - o c

  c - Php quyn

  d - Khoa hc

  [HUI