30.09.2013 Data raportului

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of 30.09.2013 Data raportului

 • RAPORTUL ADMINISTRA TORI LORianuarie-septembrie 2013

  Raport Trimestrullli conform: IFRSPentru exercitiul financiar : 30.09.2013Data raportului: 11 noiembrie 2013Denumirea soctetatii cornerciale: Antibiotice SASediul social: lasi, Strada V.Lupului nr.1Numarul de telefon: 0232/209000; fax: 0232/209633Codul de inregistrare fiscala: R01973096Numar de ordine in RegistrulComertului: J22/285/1991Piata reglementata pe care setranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori BucurestiCapitalul social subscris si varsat: 56.800.710 leiPrincipalele caracteristice ale valorilor rnobiltare ernise de societatea comerciala:

  actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

  Obiectivul principal al societatii Antibiotice SA in primele noua luni ale anului 2013 a fostcontinuarea asigurarii echilibrului economico-financiar al societatii prin adoptarea celor mai bunemasuri in vederea realizarii programului de vanzari, reducerii costurilor, fara a afecta calitateaproduselor, optimizarea programelor lunare de productie precum si gestionarea riguroasa aincasarilor si platilor.

  In anul 2013 s-a avut in vedere ca profitul brut planificat de 34,6 milioane lei, respectivprofitul net 28,6 milioane lei sa fie realizat in mod echHibrat pe parcursul anului 2013 precum stin urmatorii trei ani acoperiti de Planul de Afaceri al societatii. Daca in anul 2012 compania araportat un profit brut de 30,7 milioane lei La9 luni care s-a regasit si LafineLe aceluiasi an inraportarile financiare (32,5 milioane lei), in anul 2013 se observa ca la 9 luni Antibiotice SA lasiinregistreaza un profit de 19 mHioane lei, conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat ceeace inseamna ca La sfarsituL anului compania va pastra ritmul de crestere fata de cifreleplanificate, adica va realiza tinta de profit de 34,6 milioane Lei.

  1. Situatia rezultatului global

  Comparativ cu indicatorii planificati in Bugetul de Venituri si Cheltuieli, veniturile dinvanzari inregistreaza 0 crestere cu 3% datorita cresterii vanzariLor pe piata externa cu 9% ce esteo strategie de dezvoltare a firmei si pe urmatorii ani. Profitul din exploatare a inregistrat 0crestere cu 26% pe fondul unei politici judicioase de urmarire S1 reducere a costuriLor.

  1

 • BVC Realizat Realizat Rea IizatJ BVC30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 planificat 2013

  Venituri din vanzari 211,519 214,588 217,070 1.03 314,332- intern 156,000 168,187 156,675 1.00 233,000- export 55,519 46,401 60,395 1.09 81,332

  Alte venituri din exploatare 9,757 23,167 18,569 1.90 14,168Venituri aferente costurilor stocurilor deproduse 5,000 56 7,489 1.50 7,000Venituri din activitatea realizata de entitatesi capitalizata 2,500 1,723 1,820 0.73 3,400

  Cheltuieli cu materiile prime si materialeleconsumabile 74,460 70,564 73,079 0.98 109,500Cheltuieli cu personalul 49,435 51,257 53,065 1.07 71,553Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 13,600 14,091 15,413 1.13 20,000Alte cheltuieli de exploatare 66,763 67,588 72,553 1.09 92,869

  Profit din exploatare 24,518 36,033 30,838 1.26 44,978

  Venituri financiare nete -7,618 -5,376 -11,769 1.54 -10,400

  Profit inainte de impozitare 16,900 30,657 19,069 1.13 34,578

  Cheltuieli cu impozit pe profit 2,704 3,957 2,360 0.87 5,532

  Profit 14,196 26,700 16,709 1.18 29,046

  b )Elemente de bilant31.12.2012 30.09.2012 30.09.2013

  ACTIVEActive imobilizateImobilizari corporale 198,463,669 169,738,528 192,224,605lnvestitii imobiliareImobilizari necorpoarale 4,887,455 4,220,432 5,963,068Investitii in instrumente de capitaluri proprii

  203,351,125 173,958,960 198,187,673Active circulanteStocuri 47,973,857 45,955,318 55,710,733Creante comerciale 256,986,254 247,914,140 243,291,450Active financiare destinate vanzarii 140 140 140Numerar si echivalente de numerar 6,006,554 4,168,104 9,367,231

  310,966,804 298,037,702 308,369,554I TOTALACTIVE 514,317,929 471,996,662 506,557,2271CAPITALURIPROPRII51DATORIICapitaluri propriiCapital social subscris varsat 254,502,062 254,502,062 264,835,156Rezerve din reevaluare 135,933,818 95,349,430 135,933,819Rezerve legale 11,341,443 11,341,443 11,360,142Alte rezerve 101,607,532 101,607,532 105,017,965Rezultat reportat (156,836,405) (161,968,210) (164,751,254)

  2

 • Total capitaluri proprii 346,548,451 300,832,257 352,395,828

  Datorii pe termen lungSubventii pentru investitii 4,431,688 4,553,021 4,070,219Impozit amanat 918,436 852,816 918,436Provizione pe termen lung 4,313,611 16,922,229 4,313,611Total datorii pe termen lung 9,663,735 22,328,066 9,302,266

  Datorii curenteDatorii comerciale si de alta natura 58,963,493 46,131,397 40,580,236Imprumuturipe termen scurt 92,290,294 91,488,689 89,766,646Datorii din impozite si taxe curente 3,951,956 11,216,253 14,512,251Provizioane pe termen scurt 2,900,(X)()Total datorii curente 158,105,744 148,836,339 144,859,133Total datorii 167,769,478 171,164,405 154,161,399

  Total capitaluri proprii si datorii 514,317,929 471,996,662 506,557,227

  AnaLiza indica tori Lor de echiLibru demonstreaza ca reducerea creanteLor a fost unobiectiv prioritar ce a fost indepLinit si a infLuentat pozitiv atat Lichiditatea generaLa cat si ceaimediata inregistrand rate superioare atat fata de inceputuL anuLui cat si comparativ cu 9 Luni2012.

  GraduL de indatorare (datorii totaLe/totaL activ) a inregistrat 0 diminuare fata deaceeasi perioada a anuLui2012 atingand niveLuLde30 %.

  Denumirea Mod de calcul 30.09.2012 30.09.2013indicatorului1. Indicatorul Activelichiditatii curente /Datorii =298.037.702/148.836.339=2,00 =308.369.5541144.859.133=curente curente 2,13

  2. Indicatorul (Datoriigradului de totalel Active =(171.164.405/471.996.662)*100 =(154.161.399/506.557.22)*indatorare Totale) =36,26% 100=30,43%3. Viteza de (Sold rnediu =(254.930.4941214.587.852)*270 =(245.178.0421217.070.45)*

  rota tie a clientilVenituri =321 zile 270=305 ziledebitelor-clienti din vanzari)*270

  4. Viteza de Venituri dinrota tie a vanzari 1Active =214.587.852/173.958.960=1,23 217.070.458/198.187.673 =active lor imobilizate 1,10

  imobilizate

  c)Cash-flowNiveLuLnumerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei a fost de 6

  miLioane lei. Incasarile in numerar din activitatea de exploatare pentru perioada ianuarie -septembrie 2013 au fost de 215,3 milioane lei( cu 100,,6mai mare decat in 2012) in timp ce inaceeasi periaada a anului trecut au fast de 194,9 miliaane lei. PLatile in numerar catre furnizoriide bunuri si servicii au fast de 131,8 milioane lei in timp ce in aceeasi periaada a anului trecut afost de 119,5 milioane lei, iar cele catre st in numeLe angajatiLar in legatura cu persanaLuLde 48,4miliaane lei.

  3

 • Totodata au fost efectuate plati in numerar de 12,4 milioane lei, reprezentand taxa pevaloare adaugata, impozit pe profit, impozite locale, dobanzi bancare si taxa claw back, in timpce in aceeasi perioada a anuLui anterior a fost de 19,6 milioane lei.

  Din activitatea de investitii nu s-au inregistrat incasari, insa au fost efectuate pLati pentruimobilizari corporaLe si necorporaLe de 10,7 milioane Lei.

  Din activitatea de finantare au fost efectuate rambursari din imprumuturi de pe termenscurt de 2,5 milioane lei.la sfarsitul perioadei nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 9,3 milioane

  Lei.

  2. Analiza activitatii societatii

  Strategiite companiei in perioada 2013-2014 ce cuprind dezvoltarea activitatilor stiintificesi de cercetare, dezvoltarea parteneriatelor pe prindpalele piete internationale precum sidezvoltarea portofoliului prin asimilarea de produse noi, vor determina consolidarea afacerii petermen lung si cresterea profitului, atat pe piata interna cat si la niveLinternational.

  Pe primele 9 luni 2013 a fost realizate venituri din vanzari superioare celor inregistrate inaceeasi perioada a anului trecut cu 0 crestere semnificativa pe piata externa.

  Evolutia veniturilor din vanzari in perioada 2012-2013 (9 luni)I -rnii lei-

  Ve~ituri din 9 luni 2012 9 Luni2013 Variatie

  ~

  nzari 201312012Intern 168.187,2 156.675,06 -6,85,0%Expo 46.400,7 60.395,40 +30,2%Total 214.587,9 217.070,46 +1,15%

  Vanzarile Antiblotice SA catre distribuitori pe piata interna LaniveLuLprimelor 9 luni 2013sunt de 156.675,06 mil I lei, in timp ce vanzarile produselor Antibiotice SA din distributie infarmacii au fost in aceeasi perioada de 205.643,4 mii lei (in crestere cu 15,3% comparativ cuperioada similara 2012), i~r vanzarile produselor Antibiotice SAdin farmacii catre pacienti au fostLanivelul de 220.843,4 mil lei (un plus de 3,5%fata de ianuarie - septembrie 2012).

  Evolutia vanzarilor in piata farmaceutica ale companiei Antibioticein perioada 2012-2013 (9 luni)

  -mii lei-Indicator 9 luni 2012 9 luni 2013 Variatie

  201312012lesire din distributie 178.287,4 205.643,4lesire din farmacii si spitale 213.472,7 220.843,8Sursa : vanzari distribuitori 9luni 2012-2013; Cegedim 9/uni 2012-2013

  +15,3%+3,5%

  Cu un ritm de crestere superior altor companii farmaceutice gene rice, societateaAntibiotice SA dezvolta in piata farmaceutica din Romania in primele 9 luni ale anului 2013 0valoare de 220,8 milioane lei, in crestere cu +3,5%fata de perioada similara 2012.

  4

 • Societatea Antibiotice SA isi mentine pozitia de lider pe segmentul medicamentelorgenerice comercializate in spitale, pe piata medicamentelor generice ocupand locul 4, cu 0 cotade piata de 6,5%. Pe piata farmaceutica interna ocupa locul11 cu 0 cota de piata de 2,5%.

  5egmentul farmacii Retail detine 0 pondere de 60% in valoarea realizata de companie(131,7 milioane lei), evolutie constanta fata de 2012. Segmentul Hospital inregistreaza 0 cresterede +9%,de la 81,9 milioane lei in 2012la 89,2 milioane lei in 2013. (Sutsa date/of Cegedim).

  Clasele terapeutice care au inregistrat cr