1
6FKHLEHQJDVVH 7UHQGOLQH %DVWHODQOHLWXQJHQ 6DELQH +DGHUHU $ - :LHQ (-0DLO KDGHUHU#WUHQGOLQHFRDW 7HO -- 2QOLQHVKRS ZZZWUHQGOLQHFRDW 7HFKQLNEOlWWHU &RS\ULJKW EHL )LUPD 7UHQGOLQH +DQGHOVXQWHUQHKPHQ 6DELQH +DGHUHU )U HYHQWXHOOH 6FKlGHQ RGHU 9HUOHW]XQJHQ EHL $QZHQGXQJ GHU 7HFKQLNHQ ZLUG NHLQH +DIWXQJ EHUQRPPHQ 'LH 3HUOHQ LP JHZQVFKWHQ 'HVLJQ DXI GHU 3HUOHQEUHWW-6RUWLHUKLOIH Ä%HDG 'HVLJQ %RDUG³ DXIOHJHQ $P $QIDQJ XQG DP (QGH GHV $UP UHLIHQV VROOWHQ NOHLQHUH E]Z OHLFKWH 3HUOHQ DXIJHIlGHOW ZHUGHQ *URH VFKZHUH 3HUOHQ N|QQHQ GLH (QGVW FNH GHV $UPUHLIHQV QDFK DXHQ ]LH KHQ 9RP )HGHUGUDKW PLW GHP 6HLWHQ VFKQHLGHU =ZLFN]DQJH HLQLJH 5XQGXQJHQ DE]ZLFNHQ 'LH 3HUOHQ LQ GHU YRUEHUHLWHWHQ 5HLKHQ- IROJH DXIIlGHOQ 1DFK GHP $XIIlGHOQ GDV (QGH GHU 6SLUDOH HEHQIDOOV PLW GHU =DQJH XPELHJHQ '5$ 6&= 3HUOHQDUPUHLIHQ DXI )HGHUGUDKW 6&+ '5$ 'HQ )HGHUGUDKW DP %HJLQQ GHU 6SLUDOH PLW GHU =DQJH XPELHJHQ

3HUOHQDUPUHLIHQ · 6fkhlehqjdvvh© © 7uhqgolqh© %dvwhodqohlwxqjhq© © 6delqh©+dghuhu© $©õ© ©:lhq© (õ0dlo ©kdghuhu#wuhqgolqh fr dw© 7ho © õ õ © © © 2qolqhvkrs ©zzz

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 3HUOHQDUPUHLIHQ · 6fkhlehqjdvvh© © 7uhqgolqh© %dvwhodqohlwxqjhq© © 6delqh©+dghuhu© $©õ© ©:lhq© (õ0dlo ©kdghuhu#wuhqgolqh fr dw© 7ho © õ õ © © © 2qolqhvkrs ©zzz

6FKHLEHQJDVVH©� 7UHQGOLQH %DVWHODQOHLWXQJHQ

6DELQH©+DGHUHU

$©-©����©:LHQ

(-0DLO�©KDGHUHU#WUHQGOLQH�FR�DW

7HO�©���-���-���©��©�� 2QOLQHVKRS�©ZZZ�WUHQGOLQH�FR�DW

7HFKQLNEOlWWHU

&RS\ULJKW�EHL�)LUPD�7UHQGOLQH��+DQGHOVXQWHUQHKPHQ�6DELQH�+DGHUHU

)�U�HYHQWXHOOH�6FKlGHQ�RGHU�9HUOHW]XQJHQ�EHL�$QZHQGXQJ�GHU�7HFKQLNHQ�ZLUG�NHLQH�+DIWXQJ��EHUQRPPHQ�

'LH�3HUOHQ�LP�JHZ�QVFKWHQ�'HVLJQ�DXI�GHU�3HUOHQEUHWW-6RUWLHUKLOIH�Ä%HDG�

'HVLJQ�%RDUG³�DXIOHJHQ��

$P�$QIDQJ�XQG�DP�(QGH�GHV�$UP�UHLIHQV�VROOWHQ�NOHLQHUH��E]Z��OHLFKWH�3HUOHQ�DXIJHIlGHOW�ZHUGHQ��*UR�H��VFKZHUH�3HUOHQ�N|QQHQ�GLH�(QGVW��FNH�GHV�$UPUHLIHQV�QDFK�DX�HQ�]LH�

KHQ�

9RP�)HGHUGUDKW�PLW�GHP�6HLWHQ�VFKQHLGHU��=ZLFN]DQJH��HLQLJH�

5XQGXQJHQ�DE]ZLFNHQ�

'LH�3HUOHQ�LQ�GHU�YRUEHUHLWHWHQ�5HLKHQ-IROJH�DXIIlGHOQ�

1DFK�GHP�$XIIlGHOQ�GDV�(QGH�GHU 6SLUDOH�HEHQIDOOV�PLW�GHU�=DQJH

XPELHJHQ�

��

'5$����� 6&=����� 3HUOHQDUPUHLIHQ DXI�)HGHUGUDKW

6&+�����

'5$����� �� ��

'HQ�)HGHUGUDKW�DP�%HJLQQ�GHU�6SLUDOH�PLW�GHU�=DQJH

XPELHJHQ��

��