36
3 RD Grading (Filipino) Pang-abay – ang mga salitang naglalarawan sa salitang kilos o pandiwa. Hal. Taos-puso na tumutulong. Mabilis na humila. Maingat na diniligan. Pang-abay na Pamaraan – sumasagot sa tanong na paano. Hal. Mahusay bumasa Malakas umawit Masipag mag-aral Lagyan ng tsek ( ) ang patlang na may pang- abay na pamaraang naglalarawan sa pandiwang may salungguhit. __________1. Nagwawalis ng bakuran si Sharon. __________2. Maagang gumising si Karina para sa kanyang klase. __________3. Dahan-dahang naglakad ang lalaki papasok ng silid. __________4. Naglaba ng maruruming damit si Lea. __________5. Magalang na bumati ang mga mag- aaral sa kanilang punong- guro. __________6. Ang bata ay umakyat sa puno. __________7. Pumunta sa parke ang mga magkakaibigan.

3rd Grading (Filipino)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a

Citation preview

3RD Grading (Filipino)Pang-abay ang mga salitang naglalarawan sa salitang kiloso pandiwa.Hal.Taos-puso na tumutulong.Mabilis na humila.Maingat na diniligan.Pang-abay na Pamaraan sumasagot sa tanong na paano.Hal.Mahusay bumasaMalakas umawitMasipag mag-aralLagyan ng tsek ( ) ang patlang na may pang-abay na pamaraang naglalarawan sa pandiwang may salungguhit.__________1. Nagwawalis ng bakuran si Sharon.__________2. Maagang gumising si Karina para sa kanyang klas.__________!. "ahan-dahang naglakad ang lalaki papasok ng silid.__________#. Naglaba ng maruruming damit si $a.__________%. Magalang na bumati ang mga mag-aaral sa kanilang punong-guro.__________&. 'ng bata ay umakyat sa puno.__________(. )umunta sa park ang mga magkakaibigan.__________*. Maingay na pumasok ang mga mag-aaral sa silid-aralan.__________+. Taimtim na nagdarasal ang matandang baba sa simbahan.__________1,. 'ng dyanitor ay naglalampaso ng sahig.Salungguhitan ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap.1. Si Mang -arding ay masipag magtanim ng iba.t-ibang halaman sa hardin.2. /alit na tinulak ng lalaki ang magnanakaw.!. Tamad maglinis ng kanyang sapatos si 0uan1ho. 1#. Mataas lumipad ang saranggola ni 'ril.%. 'ng bata ay malambing na yumakap sa ina.&. Nagmartsa nang maayos ang mga sundalo.(. Si Nna ay masayang umawit sa palatuntunan.*. Mahusay sumagot sa tanong ng kanyang guro si Mira.+. Tahimik naglaro ang bata.1,. Mahinang magsalita ang matandang lalaki.Punan ng angkop na pang-abay na pamaraan ang patlang. Piliin ang sagot. Magalang MalinawMabagal MabilisMatiyagang 2 Maliksi1. __________ nag-aral si 3uth ng kanyang aralin kaya.t nakakuha siya ng mataas na marka.2. 'ng bata ay __________ na sumagot sa kanyang guro.!. __________ maglakad ang pagong.#. Humanga ang mga tao kay $ydia d 4ga dahil siya ay __________ tumakbo.%. __________ na magsalita ang panauhin sa palatuntunan.Salungguhitan ang pang-abay na pamaraan sa mga sumusunod na pangungusap.1. Tumayo ng tuwid ang mga bata habang itinataas ang watawat.2. "ahan-dahan siyang lumakad para hindi magising ang natutulog.!. Kumil5os siya ng mabilis para abutan ka.#. Mahusay umawit ang at ko.%. Matuling tumakbo ang bagong kots ni Hnry.&. 'ng guro ko ay masipagmagturo.(. Masarap magluto ng pansit si 'ling $tty.*. 'ng pagong ay mabagal lumakad.+. Malakas tumawa ang batang ito.1,. Takot na takot na tumalon sa ilog ang baba. 2Aling pang-abay na pamaraan ang angkop para sa diwa ng pangungusap? Piliin ang sagot sa kahon at isulat sa patlang. Mahusay mabilis mabagal Magalangmaingat tamad1. 'ng nanalo sa paligsahan ay ____________________.2. 6umagsak si Nitoy dahil __________ siyang mag-aral.!. __________ sumagot sa ibang tao ang batang mabait.#. _____________ gumuhit ang kapatid kong bunso.%. Si 'ndy ay __________ magtrabaho kaya siya hindi nagkakakamali.Gumamit ng pang-abay na pamaraan sa pagsagot sa sumusunod na mga tanong._________1. )aanong lumipad ang bagong saranggola._________2. )aanong tumakbo ang usa7_________!. )aanong bumusina ang trn._________#. )aanong lumakad ang isang maliit na bata_________%. )aanong umawit si $a Salonga.Pang-abay na Pamanahon ito ay nagsasabi ng oras o panahon na naganap o nangyariang kilos o pandiwa. - sumasagot sa tanong na Kailan.Hal.bukas kahaponngayon sa isang arawaraw-araw noong isang arawkaninagabi-gabiSalungguhitan sa bawat pangungusap ang nagsasabi kung kalian.1. )upunta kami bukas sa 6ohol.2. Nag-aaral si $isa ng kanyang aralin gabi-gabi.!. Nagbabayad ako ng upa sa bahay buwan-buwan.#. Magluluto ang nanay mamaya.%. Nagsasaya ngayon ang mga panauhin sa brtday ni 3i1o. !Lagyan ng ekis ang salitang nagsasabi ng oras o panahon.matulin malakas mamayamamayang hapon mahimbing maingaykagabi kanina sa pla8aLagyan ng bilog ang salitang nagsasabi kung kalian ginawa ang kilos ang pandiwang may salungguhit sa pangungusap. Kung wala lagyan ng ekis.1. Siya ay naglalaba araw-araw.2. 'ng magsasaka ay masipag magtanim sa bukid.!. 'ng pamilya 3ys ay nagsisimba tuwing $inggo.#. Magpapasundo ako kay kuya Nol sa Sabado.%. Mag-aaral ako mamayang gabi.&. 6ukas9 magpipiknik kami.(. Masayang nagkwnto si 'ling Marta ng kanyang buhay.*. Ngayon pupunta ang aking mga kamag-aral sa bahay.+. Si Sharon ay masipag tumulong sa kanyang mga magulang.1,. Mahimbing na natutulog ang sanggol sa duyan.!sulat sa patlang ang wastong pang-abay na pamanahon upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang sagot.$inggo tanghali madaling-arawkatapusan ng buwan bihira :sang arawaraw-araw kanina"isymbr maaga1. Kami ay nagiipon ng mga lumang dyaryo9 plasti1 at bot __________.2. __________ siyang pumapasok sa paaralan.!. Masaki ang ngipin ni $uis9 __________ kasi siyang magsipilyo.#. __________ ang huling buwan ng taon.#%. Si 'ling )inay ay nagpatingin sa do1tor noong __________.&. Si /ra1 ay nagbabayad ng tubig at kurynt tuwing __________.(. Tumitilaok ang tandang tuwing __________.*. Sama-samang nagsisimba ang mag-anak tuwing __________.+. Si $ydia ay umalis __________.1,. 'ng sanggol ay natutulog sa __________.Salungguhitan ang salita o mga salitang sumasagot sa tanong na kailan at bilugan ang pandiwang inilalarawan nito.1. Mamimili sila sa "i;isoria sa $inggo.2. "arating bukas ang lola ko.!. 'alis kami sa bakasyon.#. Kahapon ko pa siya hinihintay.%. Magluluto ng ginataan ang nanay mamaya.&. 'raw-araw siyang nagsisimba sa kanilang tsapl.(. 'ng pagsusulit ay magsisimula sa $uns.*. Namasyal kami sa 3i8al )ark noong $inggo.+. 'alis sila sa unang buwan ng taon.1,. Sumakit ang tiyan ko kagabi.Punan ng angkop na pang-abay na pamanahon ang patlang.1. 'ng malinis na bata ay naliligo________________.2. Masipag si 'ndr dahil siya ay nag-aaral _________.!. Mamamamlngk ang nanay ko __________ dahil wala siyang pasok sa opisina.#. Nagsisimba ang mag-anak ___________________.%. 6akasyon ang mga batang mag-aaral."ilugan ang salitang nagsasaad ng panahon sa pangungusap.1. )umapasok ako sa paaralan araw-araw.2. Nagsisimba ang pamilya tuwing $inggo.!. Sa Sabado ikakaksal ang at niya.#. Tuwing gabi9 umiinom ako ng gatas.%. Nagtitinda ang nanay ng mga gulay tuwing 6iyrns.%"ilugan ang salitang nagsasaad ng panahon sa bawat pangungusap.1. Si Tatay ay pumapasok araw-araw.2. Nagsimba ako kahapon.!. Kagabi ay natulog ako kasama ang at.#. Sa $uns magbabakasyon ang lola.%. $umuwas si $olo sa probinsya kaninang umaga.Salungguhitan mo ang salitang nagsasabi kung kalian.1.