90
SIBIKA 2 nd Grading Quiz Quiz No. 1 A. Pambansang Bulaklak B. Pambansang Sayaw C. Pambansang Wika I. Iguhit ang bulaklak kung tama ang sinasabi sa pangungusap. At dahon kung mali. 1. Kulay pula ang ating pambansang bulaklak. 2. May mabangong amoy ang sampaguita. 3. Walang halaga ang sampaguita sa mga Pilipino. 4. Cariñosa ang ating pambansang sayaw. 5. Ang pagiging mahinhin ng mga kababaihan ang ipinapakita sa Cariñosa. 6. Ayon sa sayaw na Cariñosa, ang mga kalalakihan ay magalang at matiyagang manligaw. 7. Huwag gamitin ang ating pambansang wika sa ibang lugar. 8. Dapat pag-aralan ng mga Pilipino ang Wikang Pilipino. 9. Mahalin at ipagmalaki ang sariling wika. 10. Ugaliing basahin ang mga babasahin sa Wikang Filipino.

3rd Grading Quiz

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 3rd Grading Quiz

SIBIKA

2nd Grading Quiz

Quiz No. 1

A. Pambansang Bulaklak

B. Pambansang Sayaw C. Pambansang Wika

I. Iguhit ang bulaklak kung tama ang sinasabi sa pangungusap. At dahon

kung mali.

1. Kulay pula ang ating pambansang bulaklak.

2. May mabangong amoy ang sampaguita.

3. Walang halaga ang sampaguita sa mga Pilipino.

4. Cariñosa ang ating pambansang sayaw.

5. Ang pagiging mahinhin ng mga kababaihan ang ipinapakita sa Cariñosa.

6. Ayon sa sayaw na Cariñosa, ang mga kalalakihan ay magalang at matiyagang manligaw.

7. Huwag gamitin ang ating pambansang wika sa ibang lugar.

8. Dapat pag-aralan ng mga Pilipino ang Wikang Pilipino.

9. Mahalin at ipagmalaki ang sariling wika.

10.Ugaliing basahin ang mga babasahin sa Wikang Filipino.

Page 2: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 2

A. Pambansang Laro: Sipa

B. Bumubuo ng mag-anak ng Pilipino

C. Maliit o Malaking Mag-anak

A. Isulat ang ngalan ng mga sumusunod na larawan.

1. Nanay 2. Tatay 3. Kuya

4. Ate 5. Bunso

B. Isulat ang Tama o Mali.

1. Ang sipa ay pambansang laro ng mga Pilipino.

2. Ang nanay ang haligi ng tahanan.

3. Malaki na mag-anak na may 8 kasapi.

4. Maliit ang mag-anak na may 3 kasapi.

5. Ang tatay ang ilaw ng tahanan.

Page 3: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 3

A. Laki ng Mag-anak at Populasyon

B. Pamayanan

I. Isulat ang kung tama ang sinasabi sa pangungusap at x kung hindi tama.

1. Populasyon ang tawag sa bilang ng mga tao sa isang pook.

2. Pare-pareho ang laki ng mag-anak na Pilipino.

3. Walang kinalaman ang bilang ng kasapi ng mag-anak maliit ang populasyon ng Pilipinas.

4. Kung maliliit ang bilang ng kasapi ng mag-anak, maliit ang populasyon ng Pilipinas

5. Kung malalaki ang mga mag-anak, malaki ang populasyon ng Pilipinas.

6. Ang pamayanan ng Pilipinas ay binubuo ng mga mag-anak na Pilipino.

7. Malaki ang kinalaman ng mag-anak sa pagbuo ng isang pamayanan.

8. Ang mga Amerikano ang bumubuo sa pamayanan ng Pilipinas.

9. Ang mag-asawang Santos ay may walong anak. Sila ay kabilang sa maliit na mag-anak.

10.May isang anak sina Mr. at Mrs. Cruz. Sila ay may maliit na mag-anak.

Page 4: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 4

A. Mga Anyong Lupa

A B

1. Larawan ng lambak burol

2. Larawan ng bundok bundok

3. Larawan ng burol talampas

4. Larawan ng talampas kapatagan

5. Larawan ng kapatagan Lambak

II. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot at isulat sa patlang.

bundok burol lambak bulkan kapatagan talampas

________ 6. Pinakamataas na anyong lupa.

________ 7. May butas sa ibabaw at pumuputok.

________ 8. Patag na lupa sa pagitan ng mataas na lupa.

________ 9. Pinakamalawak na patag na lupa.

________ 10. Mas mababa kaysa bundok.

Page 5: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 5

Mga Anyong Tubig

A. Isulat ang titik ng tamang sagot.

1. Mas malawak at mas malalim kaysa dagat.

a. karagatan b. dagat c. ilog

2. Higit na maliit kaysa dagat at mabilis kung umagos

a. lawa b. ilog c. dagat

3. Tubig na nagmumula sa itaas ng bundok pabagsak sa ibaba.

a. talon b. sapa c. lawa

4. Anyong tubig na naliligiran ng lupa.

a. sapa b. talon c. lawa

5. Maalat, malawak at malalim kaysa ilog.

a. ilog b. karagatan c. dagat

B. Isulat ang ngalan ng mga sumusunod na larawan ng anyong tubig.

6. Larawan ng ilog =

7. Larawan ng sapa =

8. Larawan ng Talon =

9. Larawan ng Dagat =

10.Larawan ng Karagatan =

11.

Page 6: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 6

Mga Magagandang Tanawin sa Bansa

I. Isulat ang T kung tama at M kung hindi.

1. Ang mga Ifugao ang gumawa ng Banaue Rice Terraces.

2. Ang Banaue Rice Terraces ay hagdanang patungo sa langit.

3. Nakikilala sa buong mundo ang Banaue Rice Terraces.

4. Isang tao lamang ang nagpaganda ng Banaue Rice Terraces.

5. Walang makikitang tanim sa Banaue Rice Terraces.

II. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot.

Rizal Park Nayong Pilipino Fort Santiago Mc Arthur Park Boracay Manila Zoo

6. Lugar na matatagpuan ang mga hayop.

7. Modelo ng magagandang pook at tanawin sa Pilipinas.

8. Dito makikita ang monumento ni Gen. Mc Arthur.

9. Puting-puti at pinung-pino ang buhangin na siyang dinarayo ng mga turista.

10.Ang pangalan nito ay ginaya sa pangalan nng ating pambansang bayani.

Page 7: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 7

Pamayanang Luzon, Visayas, Mindanao

I. Isulat ang T kung wasto ang pangungusap at M kung di-wasto.

1. Ang mag-anak na Ifugao ay nakatira sa pamayanang Quezon City.

2. Ang pamayanan ng Pilipinas ay binubuo ng mga mag-anak na Pilipino.

3. Ang mga Amerikano ang bumubuo sa pamayanan ng Pilipinas.

4. Malaki ang kinalaman ng mag-anak sa pagbuo ng isang pamayanan.

5. Bumubuo ng isang pamayanan ang mga mag-aaral na Muslim.

6. Maraming pamayanan ang bumubuo sa bansang Pilipinas .

7. Ilokano ang salita ng mga nasa pamayanan.

8. Pagtatanim ang karaniwang hanapbuhay sa pamayanang pagsasaka.

9. Ang mga Bicolano ay kabilang sa pamayanang Bisayas.

10.Pagsasaka ang karaniwang hanapbuhay sa pamayanang pangingisda.

Page 8: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 8

Nasasabi na ang Pilipinas ay binubuo ng pamayanan.

A. Isulat ang T kung tama at M kung mali.

1. Maraming pamayanan ang bumubuo sa bansang Pilipinas.

2. Iba-iba ang laki ng pamayanan sa bansang Pilipinas.

3. Pagsasaka ang karaniwang hanapbuhay sa pamayanang pangisdaan.

4. Iba’t-ibang bato, marmol at mineral ang karaniwang nakukuha sa pamayanang minahan.

5. Pagtatanim ang karaniwang hanapbuhay sa pamayanang pagsasaka.

B. Isulat kung anong uri ng pamayanan ang mga ss. Piliin ang sagot sa kahon.

6. Larawan ng Pamayanang Pangisdaan

7. Larawan ng Pamayanang Minahan

8. Larawan ng Pamayanang Pansakahan

9. Larawan ng Pamayanang Industriyal

10.Larawan ng Pamayanang Lungsod

Page 9: 3rd Grading Quiz

SIBIKA 3rd Grading Quiz

QUIZ NO. 1

Naiisa-isa ang mga pangunahing pangangailangan ng Pamilya (Tirahan at Pagkain).

Panuto: Isulat ang A kung pagkaing pampalakas B kung pagkaing pampalaki, at C kung pampaganda.

1. fried chicken 2. ampalaya 3. abokado 4. saging 5. itlog

Isulat sa patlang ang T kung tama ang pangungusap at M kung Mali.

6. Maaring tirhan ng tao ang ilalim ng puno. 7. Kailangan natin ang bahay upang mailigtas tayo sa mga kaaway at

mababangis na hayop. 8. Hindi kailangan ng tao ang tirahan. 9. Masayang nagsama-sama ang mag-anak sa isang tirahan.10.Mas mahalaga ang alahas kaysa tirahan.

Page 10: 3rd Grading Quiz

Quiz # 2

1. Naiisa-isa ang mga pangunahing mga pangangailangan sa pamilya (Kasuotan /Kagamitan).

2. Nasasabi na ang bawat kasapi ng mag-anak ay may bahaging dapat gampanan sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan.

I. Panuto: Iugnay ang mga larawan na nasa A at B. Isulat ang titik ng tamang sagot.

A B 1. Botas a. panlaro 2. Pajama b. pambahay 3. Jogging Pants c. pantag-init4. Daster d. pantulog 5. T-shirt/Shorts e. pantag-ulan

II. Isulat sa puwang kung tatay, nanay, ate, kuya ang mga ss. na gawain.

6. Paghahanap-buhay para sa mag-anak 7. Pamamalengke 8. Pagluluto ng pagkain 9. Pag-iigib ng tubig 10.Pag-aalaga ng kapatid

Page 11: 3rd Grading Quiz

Quiz # 3

Natatalakay kung paano natutugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mag-anak.

I. Iguhit ang masayang mukha kung ito ay pagtugon sa pangangailangan at

malungkot kung hindi.

1. Nagsusugal ang tatay.

2. Nagtatanim ng gulay sa likod ng bahay.

3. Nananahi ng mga damit ang nanay.

4. Nag-aaway ang mag-anak.

5. Naghahanap-buhay ang tatay.

6. Umiinom ng alak, naglalasing ang tatay.

7. Nagtitinda ng isda ang nanay.

8. Nagtutulungan ang mag-anak.

9. Nakikipagsuntukan ang tatay.

10. Nagkakaisa ang mag-anak.

Page 12: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 4

Nasasabi ang kahalagahan ng pagtutulungan ng babae at lalake sa pagtugon sa

pangunahing pangangailangan.

I. Punan ang patlang ng tamang sagot.Piliin ito sa loob ng kahon.

mag-anak kasuotan magtulungan tirahan pagkain

1. Kailangang magtulungan ang __________ sa pagtugon sa mga pangunahing

pangangailangan.

2. Ang pagtatanim at pagluluto ay nakatutugon ng pangangailangan sa _________.

3. Naglalaba si Nanay, katulong si Ate para matugunan ang pangangailangan

sa______.

4. Ang mga lalake at babae ay kailangan din silang ____ sa mga gawaing bahay.

5. Tulong-tulong din tayo sa paglilinis para sa kalinisan ng ating____________.

II. Isulat kung tama o mali ang pangungusap.

6. Dapat kung iligpit ang sarili kong mga gamit.

7. Tumulong sa pagliligpit sa mga nakakalat na gamit sa bahay.

8. Sundin ang utos ni nanay.

9. Madali ang gawain kung sama-sama sa paggawa.

10.Hayaang si nanay at tatay na lamang ang gagawa sa lahat ng bagay.

Page 13: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 5

1. Nasasabi ng may higit na pagkakaalam ang maliit na pamilya na natutugunan ang

mga pangangailangan.

2. Natutukoy ang iba pang pangangailangan ng mag-anak sa pamayanan tulad ng

malinis na paligid.

I. Isulat ang tama kung wasto ang sinasabi ng pangungusap.at Mali kung hindi.

1. May sapat na pagkain ang maliit na pamilya.

2. Minsan ay sapat sa masustansyang pagkain ang malaking pamilya.

3. May panahon sa paglilibang ang maliit na pamilya.

4. Mas maayos at magara ang kasuotan ng mga anak sa maliit na pamilya.

5. Ang maliit na pamilya ay may mas higit na pagkakataong matugunan ang

pangunahing pangangailangan.

6. Dapat sumali tayo sa sa anumang gawain sa pamayanan.

7. Itapon ang basura sa ilog.

8. Pinipitas ko ang bulaklak sa pook pasyalan.

9. Naglalaro ako ng taguan sa may mga halaman.

10.Magtulugan tayo para manatiling malinis ang pamayanan.

Page 14: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 6

I. Lumalahok ng may kasiglahan sa mga gawain kaugnay ng pagdiriwang.

Isulat ang S kung sang-ayon sa tinutukoy ng pangungusap at b kung di sang-ayon.

1. Hindi maganda kung pupunta ka sa isang kaarawan.

2. Sumasali kapag may palarong nagaganap.

3. Masarap makihalo sa mga kapitbahay sa araw ng Pasko.

4. Mas mabuting magkulong kapag may nagaganap na kasayahan.

5. Nakakapagpasigla ng katawan at puso kapag lagi kang naalalang anyayahan sa

mga okasyong ipinagdiriwang.

II. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

6. Nagpapaputok kapag sumasapit ang

hatinggabi.

a. Pasko

7. Nagpapalitan ng regalo b. Kaarawan

8. Pag-alala sa araw ng pagsilang ng

isang tao.

c. Araw ng mga puso

9. Pag-alala sa patron ng bawat lugar. d. Bagong Taon

10.Buwan kung saan pinapahalagahan

ang puso at damdamin ng tao.

e. piyesta

f. Araw ng mga Patay

Page 15: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 7

Lumalahok nang may kasiglahan sa mga gawain kaugnay sa pagdiriwang (Bagong

Taon).

I. Isulat ang tama kung ito ay ginagawa tuwing Bagong Taon.

1. Nagpapaputok pagsapit ng hatinggabi.

2. Hindi tayo naghahanda ng maraming pagkain.

3. Gumagawa ng ingay.

4. Pumupunta sa sementeryo.

5. Nagdarasal/magsisimba bago sumapit ang hatinggabi.

II. Isulat ang tama kung ang nabanggit na gawain ay ginagawa tuwing mahal na araw.

6. Ginugunita ang pagkapako ni Jesus sa Krus.

7. Naghahanda ng maraming pagkain.

8. Nagpapalitan ng regalo.

9. Sumasama sa prosisyon.

10.Nagdarasal/Nagnonovena.

Page 16: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 8

1. Natatalakay ang mga paraan ng pakikipagtulungan sa pagtugon sa

pangangailangan ng pamayanan.

2. Naisasagawa ang makakayang gawain sa pagtugon sa iba pang pangangailangan

ng mag-anak.

Panuto:Iguhit sa patlang ang masayang mukha kung ginagawa at malungkot kung

hindi.

_____1. Sumasali ako sa anumang gawain sa pamayanan.

_____2. Itinatapon ko ang dumi sa basurahan.

_____3. Pinipitas ko ang mga bulaklak sa pook pasyalan.

_____4. Tumutulong ako sa pagtatanim.

_____5. Mag-iingay ako sa mga daan o kalsada.

Sagutin ng Tama o Mali.

6. Isasara ang bukas na gripo sa palaruan kung hindi ginagamit.

7. Tingnan/pagmasdan lang ang mga nagtatanim sa inyong barangay.

8. Ang mga pagkaing pampalusog ay nakatutugon para mabuhay.

9. Makiisa at makipagtulungan sa mga gawain.

10.Magkalat habang lumalakad.

Page 17: 3rd Grading Quiz

FILIPINO

3rd Grading Quiz

Quiz No. 1

1. Natutukoy ang pinagsama-samang tunog ng patinig at katinig/katinig-patinig-katinig.

I. Buuin ang pangungusap.

dapdap salop ulap

sapsap alitaptap

1. Masarap ang isdang _____.

2. Malago ang dahon ng punong ___________.

3. Limang piso ang isang ___________ na asim.

4. Kumikislap ang ____________ kung gabi.

5. Kulay asul ang ____________.

II. Salungguhitan ang salitang katulad ng nasa loob ng kahon.

6. sobre pobre sobre doble

7. sukob bukod lukob sukob

8. dibdib dibdib kabkab lablab

9. kabkab lukab kabkab lablab

10.Abner Arnel Abner Elmer

Page 18: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 2

Nakapagbibigay/nabibigkas nang wasto ang mga salitang may simula/huling tunog na

katinig – patinig-katinig. /at/ /et/ /it/ /at/ /ot/ /it/ at /ad/ /ed/ /id/ /id/ /ud/.

I. Panuto: Piliin ang salitang naiiba sa pangkat.

1. lumot lumot kumot lumot

2. alamat alamat alamat salamat

3. maliit mabait maliit maliit

4. salakot salakot sabukot salakot

5. sipit pipit sipit sipit

II. Bilugan ang salitang may katulad na pantig sa kahon.

6. ad hubad sulat galak

7. ed Edna Elma Elas

8. id sinulid sinulat sinukat

9. od uod ulo ukol

10. id lubid luhod Ted

Page 19: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 3

Natutukoy ang tunog na pinagsamang patinig at katinig/ katinig-patinig-katinig sa

napakinggang salita.

I. Bilugan ang mga salitang may pantig na /ak/ /ek/ / ik/ /ok/ /uk/

1. Malakas ang kokak ng palaka.

2. Mabili ang manok.

3. Mataas ang bundok.

4. Matalas ang itak.

5. Makapal ang aklat.

II. Piliin ang naiibang salita sa pangkat.

6. manok manok lamok

7. anak anak uwak

8. sulok bulok bulok

9. halik pilik halik

10. itak utak utak

Page 20: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 4

I. Natutukoy ang tunog ng pinagsamang patinig at katinig/ katinig- patinig-katinig sa

napakinggang salita. /ag/ /eg/ /ig/ /og/ /ug/.

II. Piliin ang salitang katugma o kasintunog ng nasa kahon.

1. balag dalaga dalag dalawa

2. tulog bulag kulog dalag

3. tubig malamig mabaho Malabo

4. banig tulog tunog tinig

5. pinipig bubuyog kuliglig lulubog

III. Bilugan ang salitang tinutukoy sa larawan.

6. dalag sugpo kabag

7. kulog niyog bubuyog

8. papag kabag balag

9. bilog sugpo banig

10. bilog papag banig

Page 21: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 5

Natutukoy ang pinagsamang tunog ng patinig at katinig. ?katinig-patinig-katinig. /as/ /es/

/s/ /os/ /us/, /am/ /em/ im/ /om/ um/

I. Bilugan ang mga salitang magkakasintunog.

1. patis batis balut atis

2. sapatos bakya labanos paos

3. luya singkamas sigarilyas kalamyas

4. gatas isda patatas bayabas

5. ligas ahas ubas kalabasa

II. Piliin ang salitang nagsasabi sa bilang na nasa kahon.

6. 6 apat anim lima

7. 9 isa dalawa siyam

8. 10 walo sampu dalawampu

9. 20 dalawampu tatlumpu limampu

10.90 siyam siyamnapu anim

Page 22: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 6

Nakapagbibigay/nabibigkas nang wasto ang mga salitang may simula/huling tunog

na /an/ salitang may simula/ huling tunog na /an/ / en/ in/ /on/ un/.

I. Buuin ang salita sa tulong ng mga patnubay na salita sa panaklong.

1. kan ________- (tawag sa bigas na naluto.)

2. ka__________ - (gamit sa pagluluto)

3. ba_________ - (dalang pagkain ng mag-aaral)

4. sab________- (gamit sa paligo)

5. un_________- (gamit sa pagtulog)

II. Bilugan ang mga salitang tinutukoy sa larawan.

6. Kawayan Halaman Bakuran

7. Kalan Unan Pinggan

8. Asin Anim Kanin

9. Sabon Kahon Kariton

10. Hamon Milon Mamon

Page 23: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 7

Nakapagbibigay/nabibigkas nang wasto ang mga salitang may simula/huling tunog na /ang/ eng/ ing/ ong/ ung.

I. Bilugan ang salitang may katulad sa tunog ng pantig sa unahan.

1. Mang = saging mangga papaya

2. Long = saing kangkong talong

3. Gong = tandang pagong kambing

4. Sing = singko saing saging

5. Bong = labong talong kangkong

II. Hanapin sa hanay B ang tinutukoy na ngalan sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang

sagot.

A B

6. Masarap na isda a. bagoong

7. Alahas sa daliri b. kangkong

8. Dahong gulay c. galunggong

9. Mabagal lumakad d. pagong

10.Maalat na pagkain e. singsing

f. halaman

Page 24: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 8

Natutukoy ang pinagsamang tunog ng mga patinig at katinig, katinig-patinig-katinig.

- /ar/ /er/ /ir/ /or/ /ur/

- /aw/ /iw /ay/ /oy/

I. Sagutin ang sumusunod na tanong. Piliin ang sagot sa kahon.

karpintero doktor kundoktor hardinero tsuper

1. Nag-aalaga ako ng mga halaman. Sino ako?

2. Gumagawa ako ng bahay. Sino ako?

3. Nagbibigay ako ng tiket sa mga pasahero. Sino ako?

4. Gumagamot ako ng mga maysakit. Sino ako?

5. Nagmamaneho ako ng dyip. Sino ako?

II. Bilugan ang salitang magkakasintunog.

6. apoy kahoy kulay

7. patay pinipig tulay

8. bahay gulay kasoy

9. kamay baboy kahoy

10.sabaw uhaw aray

Page 25: 3rd Grading Quiz

2nd Grading Quiz No. 1

A. Mga Salitang Magkakaugnay B. Patinig (a,e,i,o,u)

A. Isulat ang unang tunog ng mga sumusunod:

1. _____ pa

2. _____ lisi

3. _____ lap

4. _____ law

5. _____ lan

B. Bilugan ang mga salitang magkakaugnay

6. bahay kanin nanay ulam

7. lapis walis papel bag

8. guro aklat turo basa

9. paaralan watawat hagdan saging

10.bayabas melon araw pagaspas

Page 26: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 2

A. Pagtukoy sa mga katinig sa Alpabeto.

B. Pagtukoy kung saan matatagpuan ang katinig sa salita (una – gitna – huli).

C. Pagpapantig

I.A. Bilugan ang mga salitang nagsisimula sa katinig.

Chito langaw ugatEdgar ahas mani

B. Isulat ang U kung nasa unahan ang katinig, G kung sa gitna, H kung nasa hulihan.

4. b – labas

5. t – tayo

6. p – sapatos

C. Isulat ang mabubuo na salita.

7. pin + ya =

8. bin + ta + na =

9. mag + la + ro =

10. sa + las =

Page 27: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 3

A. Pagtukoy sa mga titik na nasa unahan/gitna/ hulihan ng pantig/salita.

B. Pagtukoy sa mga Salitang Magkasintunog.

C. Pagsulat sa mga letra ng alpabeto ayon sa tunog na narinig.

I. Bilugan ang mga salitang magkasintunog sa bawat bilang.

1. balat bata lahat

2. ama ate ina

3. bahay gulay bato

4. Pilipino ninuno Pilipinas

5. Mahal bayan paaralan

II. Isulat ang unang titik ng mga salitang babanggitin ng guro.

6. p apel

7. a ma

8. m ahal

9. y oyo

10.b ato

Page 28: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 4

A. Pagbasa ng mga Salitang binubuo ng mga patinig, at mga pantig na ka, ke, ki, ko,

ku.

B. Pagbasa ng mga salitang binubuo ng mga patinig at mga pantig na ga, ge, gi, go, gu,

ma, me, mi, mo, mu.

1. ba ________ (ga, ma, ko)

2. _________sa (gu, ge, ma)

3. da ________ (ga, gi, go)

4. ________ ta (me, ma, mi)

5. ka ma (ku, ko, ka)

II. kabit ang pangalan ng larawan.

1. a. gabi

2. b. gatas

3. c. kamatis

4. d. mata

5. e. kahon

Page 29: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 5

Pantig: Nga, Nge, Ngi, Ngo, Ngu

A. Isulat ang nawawalang pantig sa pangalan ng larawan.

1. __________ pin

2. ba ___________

3. ___________ so

4.sa ____________

5. __________ wi

B. Isulat sa kahon ang tamang salita na pangalan ng larawan.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 30: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 6

Pantig: Sa, Se, Si, So, Su

1.

2.

3.

4.

5.

II. Isulat ang magkakatulad na salita.

6. bisa – basa – basa

7. laso – laso – lasa

8. sisiw – suso – sisiw

9. pusa – piso – pusa

10. suka – sopas – suka

Page 31: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 7

Pantig: Ha, He, Hi, Ho, Hu

I. Salungguhitan ang naiibang salita sa pangkat.

1. saha suha saha

2. haba baha baha

3. hito hita hito

4. suha saha suha

5. hati bati bati

II. Ibigay ang angkop na salita sa tamang larawan.

6. kaba baka baha

7. suha baka haba

8. hati hita luha

9. hasa suha hito

10. hito baka kaha

Page 32: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 8

1. Natutukoy ang mga tunog ng patinig/katinig sa napakinggang salita.

2. Nabibigkas ng wasto ang mga salitang may pantig la – le-li-lo-lu.

3. Nabibigkas ng wasto ang mga salitang may pantig na ra-re-ri-ro-ru

I. Isulat ang nawawalang pantig para mabuo ang salita.

1.

2.

3.

4.

5.

II. Bilugan ang salitang may pantig na la – le-li-lo-lu

6. lima masa maha

7. ang dalaga ay

8.bilao May Aso

9. Luma awit basa

10. rosas lobo tore

Page 33: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 9

1. Nabibigkas ng wasto ang mga salitang may we wi wo wu

2. Nakabubuo ng salita sa pagsasama-sama ng mga pantig.

3. Nababasa ang mga pantig, salita at pangungusap na may tunog na wa we wi wo wu.

I. Panuto: Lagyan ng () tsek ang salitang magkatulad.

1. isa dalawa lawa dalawa

2. kawali kawali sawali kawali

3. hiwaga diwata diwata diwata

4. hiwaga nakatawa kawawa kawawa

5. nawala wala nawala nawala

6. Isa ang watawat

a. b. c.

7. Dalawa ang bola

a. b. c.

8. Kawali ito

a. b. c.

9. Walo ito

a. 1 b. 2 c. 8

10.Nakatawa ito

a. b. c.

Page 34: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 10

1. Nabibigkas /nakabubuo ng salita sa pagsasama-sama ng mga pantig nay a-ye-yi-yo-

yu.

Panuto A. Dagdagan ng pantig upang mabuo ang pangalan ng larawan.

1. Papaya - papaya

2. Yo - yoyo

3. _____ ro - yero

4. Sa ______ - saya

5. ______ngib - yungib

6. Alin ang kinakain?

yero yoyo yema

7. Alin ang nilalaro?

Yeso yoyo yero

8. Alin ang lumilipad?

palaka maya tuta

9. Sino ang taga-agala ng bata?

saya maya yaya

10.Alin ang prutas?

paying piso papaya

Page 35: 3rd Grading Quiz

2nd Grading Quiz

Quiz No. 5

MATHEMATICS

Writing numbers from 11 through 900 in symbols and in words.

A. Write the number name in symbols.

1. Three hundred

2. Seven hundred fourteen

3. Six hundred five

4. Five hundred four

5. Six hundred fifty-one

B. Write the ff. numbers in words.

6. 526

7. 840

8. 613

9. 604

10.87

Page 36: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 6

Reading and writing Ordinal numbers 1st through 10th.

I. Write the position of each letter. E G G P L A N T

1. P =

2. N =

3. E =

4. A =

5. L =

II. Write the position of the object from left-right.

6. =

7. =

8. =

9. =

10. =

Page 37: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 6

Reading and writing money up to P50.

I. Match Column A with Column B. Write the letter on the space provided.

A B

_____1. One peso a. P 5

_____2. Five centavo coin b. 25¢

_____3. Fifty peso c. P 50

_____4. Twenty-five cents d. 5¢

_____5. Five pesos e. P 1

II. Write the correct symbol on the blank.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 38: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 8

1. Tells the value of a given set of coins and paper bills up to P50.00

2. Compares values of the different denomination of coins and paper bills through P50

using the relation symbols.

I. Write how much in all

1.

2.

3.

4.

5.

II. Compare: Write >, < or = = on the blank.

6. P 20, P5, 25¢ P10, P5, 25¢

7. P1 P5

8. P5, P20, P1 P5, P5, 25¢

9. 5¢ 15¢

10. P 5, P5, P 5 P10, P 5 P20, P5

Page 39: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 9

1. Shows the relationships of joining two sets of objects to addition of whole numbers (2-6)

Directions: Complete each sentence; write the number for each blank. 1.

+ =

2.

+ =

3.

+ =

4.

+ =

5.

+ =

6. and are

5 + 1 =

7. and are

0 + 6 =

8. and are

2 + 1 =

9. and are

3 + 2 =

10. and are

4 + 2 =

Page 40: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 10

1. Adds two 1-digit nos. having sum of 10 and less.

2. Adds three 1 digit nos. having sums of 18.

I. Find the sum.

9+ 1

5

6+ 6

3

8+ 4

4

7+ 8

3

9+ 9

0

II. Write the missing number.

6. 4 + _____ = 6

7. _____ = 8 = 11

8. _______ + 4 = 9

9. 2 + ______ = 7

10. _______ = 3 = 6

Page 41: 3rd Grading Quiz

3rd Grading MATHEMATICS

Quiz No. 1

1. Adds 2-digit numbers with sum through 99 without regrouping.

2. Adds 3-digit numbers with sum through 999 without regrouping.

3. Adds 2-digit numbers with sum through 99 with regrouping.

1.

53+ 26

2.

873+ 115

3.

900+ 28

4.

675+ 310

5

77+ 11

6.

758+ 193

7.

436+ 189

8.

89+ 76

9

36+ 89

10.

58+ 93

Page 42: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 2

1. 2-3 digit numbers with the sum through 900 with regrouping.

2. Solve 7-step problem involving addition of whole numbers up to 900 with regrouping.

I. Find the sum

1.

596+ 271

2.

643+ 291

3.

264+ 483

4.

98+ 43

5.

87+ 15

II. Read the problem. Circle the letter of the correct answer.

Mother bought 6 apples and 4 oranges. How many fruits did mother buy in all?

6. What is asked?

a. number of apples b. number of oranges c. number of apples and oranges

7.What are given?

a. 6 apples and 4 oranges b. 6 apples c. 4 oranges

8. What is the word clue?

a. many b. all c. how

9. What is the operation to be used?

a. subtraction b. multiplication c. addition

10.State the complete answer.

Page 43: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 3

1. Solve 1 step word problem involving addition of whole numbers including money with sum up to 900 without regrouping.

I. Read and answer.

A. Che-che made 3 paper bags. Kat made 22 paper bags. How many paper bags did they made in all?

1. What is asked?

a. Number of paper they made

b. Number of papers they made in all

c. Number of bags

2. What are given?

a. 3 paper bags and 22 paper bags

b. 3 bags

c. 22 paper bags

3. What is the word clue?

a. in

b. all

c. has

4. What operation will be used?

a. addition b. subtraction c. divide

5. What is the complete answer?

a. 25 paper bags

b. 26 paper bags

c. 27 paper bags

Page 44: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 4

1. Solve 1-step word problems involving addition of whole numbers including money with sums up to 900 with regrouping.

I. Read and answer.

A. Lita bought apples for P12.50 and an egg for P3.75. How much did she spend in all?

1. What is asked?

2. What are given?

3. What is the word clue?

4. What operation will be used?

5. What is the answer?

B. Father sold 36 ducks and 47 rabbits. How many animals did Father sell in all?

6. What is asked?

7. What are given?

8. What is the word clue?

9. What operation will be used?

10.What is the answer?

Page 45: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 5

1. Removes a subset from a given set of object.

2. Shows the relationship of the removal of a group of objects from a given set of subtraction of whole numbers.

I. Write a number sentence from the given set and subset.

1. = - =

2. = - =

3. = - =

4. = - =

5. = - =

6. = - =

7. = - =

8. = - =

9. = - =

10. = - =

Page 46: 3rd Grading Quiz

6.

2 4 6 + 4 + 2 – 2 -__ 6 6 4 2

7.

5 + 3 + -_ - _

8. 4 + 5 + -__ -_____

9. 6 + 2 + - -_ _

Quiz No. 6

Shows that subtraction is the inverse of addition.

I. Fill in the missing number.

1. 2 + 6 = _______

______ + 2 = 8

_______ - 6 = 2

8- _______ = 6

2. 7 + 2 = 9

____ + ____ = 9

______ - 2 = 7

9 - ______ = 2

3. 10 – 3 = 7

_______ + ________ = _________

_______ - ________ = _________

_______ - ________ = _________

_______ - ________ = _________

4. 1 + 4 = 5

_______ + ________ = _________

_______ - ________ = _________

_______ - ________ = _________

5. 4 + 5 = 9

9 - ______ = 4

9 - ______ = 5

II. Write the addition and subtraction sentences.

10.

5 + 2 + - -_ _

Page 47: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 7

1. Subtracts 1-digit numbers with minuend through 18.

I. Find the difference.

1.

8

- 0

2.

6

- 4

3.

5

- 1

4.

11

- 6

5.

12

- 9

6.

11

- 11

7.

12

- 0

8.

13

- 13

9.

9

- 8

10.

1

- 0

Page 48: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 8

I. Subtracts 1-digit numbers with minuend up to 999 without regrouping.

1.

896

- 4

2.

784

- 3

3.

658

- 5

4.

476

- 2

5.

594

- 3

6.

645

- 2

7.

789

- 6

8.

999

- 9

9.

846

- 2

10.

769

- 6

Page 49: 3rd Grading Quiz

2nd Grading

ENGLISH

Quiz No. 1

A. Medial Vowel Sound

B. Beginning Sound

C. Listening to a Dialogue

I. Write the medial/beginning sound of the words the teacher will say.

1. met

2. sat

3. sun

4. Nora

5. Anna

6. Dondee

7. fan

II. Listen to a Dialogue. Write the letter of the correct answer. (The teacher will read the

dialogue.)

8. Who is Adel Silva?

a. boy b. girl c. baby

9. What grade is Adel in?

a. grade one b. grade two c. grade three

10.What else does Noli say about Adel?

a. She is my friend

b. She is my classmate

c. She is in grade two

Page 50: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 2

A. Listening to ending sounds

B. Using He and She

C. Initial and Medial /Ee/

Direction: Write the final consonant sound

1. fl

2. lea

Circle the letter with /e/

3.

4.

5. hen mat hug

Write He or She on the blank.

6. This is Nadine. _______ is in grade one.

7. This is Lola Senyang. __________ is my grandmother.

8. This is Joel. _________ is my friend.

9. This is my brother. _________ is five years old.

10. This is Mr. Alex Dulay ___________ is a teacher.

Page 51: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 3

A. Using You and I.

B. Listening to a Story

I. Write the word I and You, to complete each sentence.

1. Ron holds the chick, He says: ________ have a chick.

2. Gina is pointing the goat of another girl. _____ have a goat.

3. Pal is feeding his hen. ________ have a hen.

4. The girl is holding a doll. _______ have a doll.

5. Tina holds the pencil. ________ have a pencil.

6. Dan shows his toy. _______ have a toy.

7. Tony holds his ball. He says: ______ have a ball.

II. Listen to the story of a funny monkey.

8. Who is dippy?

a. monkey b. dog c. cat

9. Whom does he talks to?

a. father b. mother c. brother

10.How many ears do you have?

a. 2 b. 3 c. 5

Page 52: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 4

A. Talk about objects using it and they.

B. Use the singular and plural forms of nouns.

I. Write the plural forms of the following nouns.

1. lamb =

2. mat =

3. top =

4. bird =

5. rat =

II. Complete the sentences with It or They.

6. This is a hat.

_________ is on the chair.

7. These are ants.

_________ are on the leaves.

8. These are cats

_________ are on the mat.

9. This is a pan.

_________ is on the table.

10.These are papayas.

_________ are on the basket.

Page 53: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 5

The Long /ey/ sound

I. Encircle the word with Long e sound.

1. bed seeds egg

2. feet net hen

3. pen teeth men

4. bell ball meat

5. leaf den Ben

6. deer red fell

7. Jed sheep led

8. wet set beat

9. hear yen cell

10. ten deep pet

Page 54: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 6

The short a sound

1. a can a fan a man

2. a hat a bat a cat

3. a can a man a fan

4. a bar a car a jar

5. a ham a dam a jam

II. What words can we make? Write the word formed.

6. b + at =

7. m + an =

8.. l + ag =

9. s + am =

10. h + at =

Page 55: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 7

Use of A or An

I. Use a or an before each word.

1. _________ Apple

2. _________Eggplant

3. _________ Coin

4. _________Train

5. ________ Dog

6. ________ Arm

7. ________ Leg

8. ________ Ant

9. _________ Ax

10._________Star

Page 56: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 8

1. Identify critical vowel sounds heard.

2. Identify words that describes.

I. Underline the word with short /o/ sound

1. goat cat get

2. Bob rose bout

3. boat sold hop

4. orange sat sell

5. ox axe men

II. Write the word that describes the picture.

6. long short

7. hot cold

8. rough short

9. small big

10. hot cold

Page 57: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 9

1. Identify and produce short I.

2. Answer riddles.

Directions: Copy the word with i sound.

1. ten tap tin ton

2. bat bit but bet

3. up an on in

4. nine pin pipe kite

5. milk tie kite pipe

6. king bike ride pipe

B. Copy of letter of the correct answer.

7. I wear it everyday with sock. What is it?

a. slipper b. shoes c. feet

8. It’s a place were we learn to read and write.

a. It is market b. It is school c. It is a mall

9. I read it everyday. It gives me knowledge and makes me intelligent. What is it?

a. It is a corn b. it is a book c. it is a paper

10. I go to this place when I am sick. The good doctor makes me well. What is it?

a. It is hospital b. it is school c. it is market

Page 58: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 10

1. Use this is, that is in sentence.

2. Read and write names of the days of the week.

I. A. Use this /that is. Write the letter only.

1. Dan is painting the door. He says________

a. This is a door b. That is a door

2. Ana is showing her umbrella. What does she say?

a. This is an umbrella b. That is an umbrella

3. Rey is holding a ruler. He says _________.

a. That is a ruler b. This is a ruler.

B. Underline the correct answer.

4. Rolly is holding a book. Is this a book?

( Yes, it is, No, it isn’t )

5. Donna is holding a bag. Is this a bag?

( Yes, it is, No, it isn’t )

6. Rj is holding a kite. Is this a kite?

( Yes, it is, No, it isn’t )

Fill in the blanks.

7. _____________, Monday

8. _____________, Wednesday

9. Thursday, _____________

10._____________, Sunday

Page 59: 3rd Grading Quiz

3rd Grading

Quiz No. 1

1. Read and write the names of the month in a year.

2. Tell the sequence of events in a story heard through pictures.

I. Fill in the blanks.

1. January ____________ March

2. April ______________ June

3. ________________ August

4. _______________ October

5. November _____________

II. Arrange them in order they happen.

6. 7.

8. 9.

10.

Page 60: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 2

1. Answer wh- questions about a story listened to.

2. Use present form of verb to be (am, is, are)

I. Read the story. Write the letter of the correct answer. “At the Park”.

1. Who asked the children if they wanted to go to the park?

a. mother b. father c. grandfather

2. Who went to the park?

a. the children b. grandfather c. the family

3. Who were tired?

a. the children b. father c. mother

II. Write am, is or are on the blank.

4. The yoyo _____ new.

5. I __________ a Boy.

6. The girls ______ happy.

7. Mar _________ neat.

8. Nena ________ fall.

9. I ___________ Dino.

10.The mangoes _______ green.

Page 61: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 3

1. Use the simple past tense of verbs.

II. Encircle the correct form of verb inside the parentheses.

1. Mario (watered, watered) the plants yesterday.

2. Terry (wiped, wipe) the windows last week.

3. Jonjon (washed, washed) the dishes last night.

4. Lisa (cleaned, clean) the yard last Monday.

5. Eric (scrub, scrubbed) the floor yesterday.

6. Mother (water, watered) the plants.

7. Father (work, worked) in the office.

8. Tony (play, played) basketball.

9. Mila (plant, planted) trees.

10.The janitor (clean, cleaned) the yard.

Page 62: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 4

1. Answer where questions in a story.

2. Copy words/phrases that tell where

I. Underline the words /phrases that tells where.

1. He stays on the hill.

2. Nena is in the market.

3. My father is on the roof.

4. He sits on the bench.

5. The book is on the table.

6. The cat sleeps under the chair.

7. The pigs are in the pigpen.

8. The birds are on the tree.

9. The children are on the playground.

10. I go to school everyday.

Page 63: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 5

1. Answering when questions.

2. Copy words/phrases that tell when

I. Encircle the words/phrases that tell where

1. Mario goes to the farm in the morning.

2. Ben came last night.

3. The family arrives at five o’clock.

4. The boys ride their bikes in the afternoon.

5. Today is Friday.

6. We went to Manila last week.

7. She will wash the clothes tomorrow.

8. I went to the market yesterday.

9. We will have party tonight.

10.Last night, I dreamed about an angel.

Page 64: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 6

1. Note details and answer questions correctly.

2. Talk about things using in, an, under, in sentence correctly.

I. Write in, on or under.

1. 4.

2. 5.

3. 6.

II. Write in, on or under in the blank to complete the sentence.

6. The bird is the cage.

7. The book is __________ the desk.

8. The apples are _________ the basket.

9. The bird is _________ the tree.

10. The ball is _________ the tree.

Page 65: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 7

1. Write and use above and below correctly.

I. Use above or below.

1. The birds fly ______ the trees.

2. His name is _________ the picture.

3. The dolphins jump _____ the water.

4. The pockets are _________ the knee.

5. The kite flies ____the houses.

6. The balloon is ______ the table.

7. The rabbit is ________ the branches of the trees.

8. The dog is _______ the branches of the trees.

9. The airplane flies ______ the clouds.

10.The ball is ______ the tree.

Page 66: 3rd Grading Quiz

Quiz No. 8

1. Perceive relationship as to source, function.

2. Use the – ing form of verbs correctly.

I. A. Tell where the food comes from. Write the letter of the correct answer.

1. eggs a. cow

2. milk b. hen

3. pork c. pig

4. fruit d. tree

B. Tell where each animal or insect lives. Write the letter only.

5. dog a. anthill

6. bee b. beehive

7. bird c. doghouse

8. ant d. nest

II. Select the action word that tells about the picture.

9. Mother is (praying, reading)

10.The boy is (playing, catching)