67
Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014. 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2014. ГОДИНИ март 2014. године Година II Шид Број 4/2014 . 31. март 2014. година

4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ШИД

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И

КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2014.

ГОДИНИ

март 2014. године

Година II Шид

Број 4/2014 . 31. март 2014. година

Page 2: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

2

На основу члана 60. став 2. Закона о

пољопривредном земљишту („Службени гласник

Републике Србије„ број: 62/06, 65/08 и 41/09),

члана 32 став 1. тачка 4. Закона о локалној

самоуправи („Сл гласник РС“ број: 129/07) и члана

40. став 1. тачка 5. Статута општине Шид

(Службени лист општина Срема, брoj: 20/08, 19/10

исправка, 5/12 и „Сл. лист општина Срема“ број:

3/13), а уз сагласност Министарства

пољопривреде, шумарства и водопривреде, броj:

320-11-2404/2014-14, од 27. марта 2014.

Скупштина општине Шид, на седници одржаној

дана 31. марта 2014. године, донела је

ГОДИШЊИ ПРОГРАM

Заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта општине Шид

1. ОПШТИ ДЕО

Годишњи програм заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта на

територији општине Шид, садржи анализу

постојећег стања пољопривредног земљишта и

могућности нове организације, уређења и заштите

земљишта, обухватајући производни,

агроекономски, инфраструктурни, правни,

административни, друштвено-комунални и

еколошки аспект.

Годишњи програм заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта израдила је

Комисија за израду за израду годишњег програма

заштите, уређења и коришћења пољопривредног

земљишта у Општини Шид,

1.1 ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА ТЕРИТОРИЈЕ

ОПШТИНЕ ШИД

Општина Шид заузима површину од 687 км2 , што

је сврстава у групу већих општина у АП Војводини

са 19 насеља и 19 катастарских општина. Према

попису становништва из 2002. године на подручју

општине живи 38.973 становника, од чега у граду

Шиду 16.311. Општину Шид чине следеће

катастарске општине: Адашевци, Бачинци,

Батровци, Беркасово, Бингула, Вашица,

Вишњићево, Гибарац, Ердевик,Ђипша, Илинци,

Јамена, Кукујевци, Љуба, Моловин, Моровић,

Привина Глава,Сот и Шид.

Територија општине Шид смештена је на тромеђи

Републике Србије,Републике Хрватске и

Републике Српске.Са општинима суседних држава

повезани смо магистралним и регионалном

путевима као и са железничком мрежом. Насељена

места у општини повезана су међусобно асфалтним

путевима

Насеља се разликују по географском и

топографском положају, величини, природним,

демографским и привредним карактеристикама.

На подручју општине Шид комасирано је укупно

52870ха 90а и 71м2, пољопривредног земљишта.

Комасација није извршена на 15832ха 18а и 71м2 у

катастарским општинама: Моровић, Батровци,

Моловин, Љуба и Ђипша.

1.2. РЕЉЕФ И ГЕОЛОШКЕ

КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ ШИД

Данашњи изглед рељефа општине Шид је

последица утицаја унутрашњих и спољашњих

сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

макрорељефа издизањем појединих делова и

спуштањем других а пре свега односи се на предео

захваћен падинама Фрушке Горе, спољашње силе

теже да изравнају постојеће висинске разлике.

Најзначајније геолошко доба за опстанак основног

облика рељефа је кенозоик када се са ових

простора повукло пространо Панонско море и

почело је под утицајем спољашњих сила, ерозијом,

ветром и водом, навејавање леса које још и данас

траје.

1.3. ПЕДОЛОГИЈА ОПШТИНЕ ШИД

Преовлађујући тип земљишта на територији

општине Шид су чернозем, црнице и гајњаче.

Земљишта у овом типу имају релативно висок

потенцијал родности. Висина приноса је

варијабилна и условљена висином воденог талога и

непотпуном агротехником.

Садржај хумуса је на веома ниском нивоу 1,5-3,7

%, пХ вредност земљишта варира у границама од

неутралне до благо алкалне, док је садржај макро

елемената- хранљивих материја у лако

приступачном облику ( Н,П,К) такође неуједначен

и креће се од ниског садржаја до оптималне

обезбеђености.

Пољопривредно земљиште на територији општине

није изложено деловању ерозије, те се активности

у овом смеру не планирају.

Што се тиче распрострањености врста земљишта

пре свега треба издвојити: ливадску црницу

(карбонатну и безкарбонатну), чернозем

(карбонатни и безкарбонатни), ритску црницу и

гајњаче.

1.4. КЛИМA ОПШТИНЕ ШИД

У склопу природних фактора неког региона, клима

има знатан утицај на стварање погодних или

непогодних односа пријатних или непријатних

услова за живот и рад човека. Савремен човек све

теже и теже подноси климатске екстреме и стога је

потребно тежити да се постигну максималне

погодности за човека. Да би се све то постигло

потребно је детаљно проучити поједине климатске

елементе и на основу тих сазнања планирања,

Page 3: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

3

максимално смањити утицај неповољних, а

повећати утицај повољних елемената.

1.5. КАНАЛСКА МРЕЖА ОПШТИНЕ ШИД

Савремена обрада пољопривредног земљишта

захтева оспособљавање већ изграђеног водног

режима за наводњавање, па је потребно извршити

чишћење, нивелисање и стављање у функцију

целокупног система каналске мреже.

Пољопривредно земљиште у општини Шид са

функционисањем мелиорационог система и

организованим агротехничким мерама може

постати подручје производње здраве хране, које се

добро пласира на домаћем тржишту и у земљама

Европе.

Велики недостатак каналске мреже у општини

Шид јесте пре свега неизгрђеност система канала

за наводњавање. Са обзиром на то да је општина

Шид богата воденим токовима, пре свега мислимо

на реку Босут која целом својом дужином пролази

кроз територију општине Шид и вештачким

језерима поред насеља Ердевик и Сот недовољна је

искоришћеност природних потенцијала за

савремену пољопривредну производњу

1.5.1 ОДВОДЊАВАЊЕ

На територији општине Шид постоји девет сливова

за одводњавање са укупно 1.090 км каналске мреже

са 101км главне каналске мреже и 989.59 км

секундарне мреже. Наведени сливови су: Источно-

Ободни, Вртич, Липовац са реципијентом Савом,

Директни улив, Шидина, Вагант, Ђупунт, Борис са

реципијентом Босутом и Моловински са

реципијентом Дунавом. Каналска мрежа је у

релативно лошем стању пошто је део каналске

мреже замуљен и обрастао растињем стога је

потребно извршити измуљавање и чишћење

канала.

1.6. ЕКОЛОГИЈА ОПШТИНЕ ШИД

Годишњим програмом заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта потребно

је обухватити и еколошки аспек уређења и заштиту

пољопривредног земљишта и простора уопште.

Савремени начин живота намеће потребу уређења

заштите од загађивања пољопривредног земљишта

и животне средине (питање депонија смећа, одвода

отпадних вода из руралних насеља и индустрије)

као и законске регулативе у овој области.

Тенденција претварања пољопривредног земљишта

у непољопривредно је у порасту, затим

неконтролисано коришћење минералних ђубрива

које повеђава загађеност земљишта и вода,

нередовно одржавање канала и путева и остало

условљава и мање приносе са земљишта и пад

квалитета истог.

У том циљу предлаже се:

-Редовна контрола плодности земљишта и

употребе минералних ђубрива и пестицида на

комасационом подручју.

-Скидање обраслих међа и стварање нових

обрадивих површина.

-Редовно чишћење хидрофилне вегетације

у каналској мрежи за одводњавање чиме се

смањује могућност појаве штеточина.

-Планско развијање пољозаштитних

појасева који штите земљиште од ерозије и ветра.

-Уређење површина и редовна обрада

земљишта и повећање сетвене површине

-Повећава се покривеност земљишта, а

самим тим и транспирација са већом количином

чистог ваздуха.

1.7. ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Заштита пољопривредног земљишта

Земљиште у КО Шид није изложено ерозији. У

кишовитим годинама велике штете проузрокује

вода која се задржава на њивама цело пролеће.

Нема довољно канала за одводњавање, а

одржавање постојећих није задовољавајуће.

Канали се не користе за наводњавање, а без тога

нема интезивне производње.

Земљиште није изложено опасним и штетним

материјама. Постоје добри услови за производњу

еколошки исправне хране.

Контрола плодности земљишта на мањим

газдинствима се не обавља, а примена минералних

ђубрива је недовољна и произвољна. На већим

поседима је редовна контрола плодности

земљишта.

Контрола примене пестицида није задовољавајућа.

Уређење пољопривредног земљишта

Просечна величина поседа је 01ха92а07м2.

Просечна величина парцеле је 00ха88а89м2.

Комасирана површина је 52.870ха 90 а 71м2

Некомасирана површина је 15.832.ха 18а 54м2 и то

у следећим катастарским општинама: КО

Батровци, КО Моровић, КО Моловин, КО Љуба и

КО Ђипша.

Page 4: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

4

Page 5: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

5

ТАБЕЛА 2. Преглед ппврщина ппљппривреднпг земљищта пп пблицима свпјине пп КО

редни

брпј

катастарска

ппщтина

пблик

свпјине

ппљппривреднп земљищте(ха)

пбрадивп ппљппривреднп земљищте(ха)

пащоаци

рибоаци,

трстици и

мпшваре

псталп

земљищте УКУПНО

оиве вртпви впћоаци винпгради ливаде укупнп

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

1 Адащевци

приватна

свпјина 1985,8981 0,0000 12,7473 4,7368 4,4260 2007,8082 13,3779 0,0000 1,3519 2022,5380

државна

свпјина РС 274,2661 0,0000 0,0000 0,0000 9,3030 283,5691 18,3393 0,0000 0,0000 301,9084

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 790,3764 0,0000 0,2344 0,0700 3,3965 794,0773 3,5800 0,0116 0,0000 797,6689

задружна

свпијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

33,1245 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,1245 9,3282 0,0000 0,0000 42,4527

Page 6: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

6

2 Башинци

приватна

свпјина 1817,7257 0,0000 15,0198 27,6187 0,0000 1860,3642 1,2804 0,0000 1,4924 1863,1370

државна

свпјина РС 157,5239 0,0000 0,0000 0,2173 0,0000 157,7412 0,3530 0,0000 0,0014 158,0956

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 20,2852 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,2852 0,0000 0,0027 3,9068 24,1947

задружна

свпијна 33,8845 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,8845 0,0000 0,0000 0,0000 33,8845

мещпвита

свпјина 4,5304 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,5304 0,0000 0,0000 0,0000 4,5304

други

пблици

свпјине

73,6409 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,6409 0,0000 0,0000 0,0000 73,6409

3 Батрпвци

приватна

свпјина 500,5650 0,0000 1,4681 0,1439 7,5296 509,7066 0,0000 0,0000 1,0160 510,7226

државна

свпјина РС 113,7334 0,0000 0,0000 0,0000 8,1510 121,8844 0,2330 2,5770 0,4846 125,1790

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 131,1769 0,0000 0,0000 0,0000 3,7890 134,9659 0,0000 0,0000 0,0000 134,9659

Page 7: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

7

задружна

свпијна 233,5607 0,0000 0,0000 0,0000 13,5530 247,1137 0,0000 0,0000 0,0030 247,1167

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

5,1422 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,1422 0,0000 0,0000 0,0000 5,1422

4 Беркаспвп

приватна

свпјина 1414,5584 0,0000 18,1447 38,0599 8,2615 1479,0245 0,6860 0,0000 1,5681 1481,2786

државна

свпјина РС 11,4410 0,0000 0,3340 0,0000 0,8777 12,6527 1,0767 0,0000 0,3321 14,0615

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 0,1051 0,0000 0,0000 0,2564 0,0000 0,3615 0,0000 0,0000 0,0000 0,3615

задружна

свпијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

19,2831 0,0000 0,0000 0,1734 0,0000 19,4565 0,3011 0,0000 0,0705 19,8281

5 Бингула приватна

свпјина 1617,4547 0,0000 1,0642 163,3104 0,0000 1781,8293 8,5007 0,0000 1,4992 1791,8292

Page 8: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

8

државна

свпјина РС 61,4719 0,0000 0,0000 7,7412 0,0000 69,2131 17,4308 0,0000 0,0054 86,6493

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 72,3966 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,3966 0,0000 0,0000 0,0000 72,3966

задружна

свпијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

46,2256 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,2256 0,0000 0,0000 0,0000 46,2256

6 Ващица

приватна

свпјина 1912,3523 0,0000 17,4330 2,3528 4,5767 1936,7148 1,1289 0,0560 1,2301 1939,1298

државна

свпјина РС 241,2636 0,0000 0,2007 0,0000 0,0380 241,5023 13,9752 0,0000 0,0038 255,4813

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 64,7831 0,0000 0,0000 0,0000 0,0924 64,8755 0,0000 0,0000 0,0000 64,8755

задружна

свпијна 366,2054 0,0000 1,5850 0,0000 0,1231 367,9135 0,0000 0,0000 0,0000 367,9135

мещпвита 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Page 9: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

9

свпјина

други

пблици

свпјине

46,5286 0,0000 0,0000 0,0000 1,5629 48,0915 0,0000 0,0000 0,0000 48,0915

7 Вищоићевп

приватна

свпјина 2098,5797 0,0000 5,7344 0,0000 1,3973 2105,7114 0,1567 1,5504 0,0844 2107,5029

државна

свпјина РС 143,3261 0,0000 0,0000 0,0000 6,4369 149,7630 57,6340 31,8202 4,7720 243,9892

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 470,5831 0,0000 33,7455 0,0000 0,0000 504,3286 0,0000 0,0000 0,0000 504,3286

задружна

свпијна 140,7187 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 140,7187 0,0000 0,0000 0,0000 140,7187

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

104,2115 0,0000 3,6828 0,0000 0,0000 107,8943 40,1799 0,0000 0,0000 148,0742

8 Гибарац

приватна

свпјина 938,0496 0,0000 37,0047 15,5402 50,7102 1041,3047 2,1344 0,1906 1,2617 1044,8914

државна

свпјина РС 366,0080 0,0000 21,3122 0,0000 0,0000 387,3202 5,5483 0,0000 0,0000 392,8685

Page 10: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

10

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 2,3733 0,0000 0,0000 0,0000 0,8883 3,2616 8,8189 0,0000 0,0000 12,0805

задружна

свпијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

4,7189 0,0000 0,0000 0,0000 2,3207 7,0396 0,0000 0,0000 0,0000 7,0396

9 Ердевик

приватна

свпјина 3074,0723 0,0000 16,2494 107,2348 19,7420 3217,2985 26,4656 0,0000 22,1590 3265,9231

државна

свпјина РС 329,3781 0,0000 2,4060 83,7471 30,8757 446,4069 16,3297 0,0000 0,1093 462,8459

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 3,7983 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,7983 0,0000 0,0000 0,0000 3,7983

задружна

свпијна 1,3702 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3702 0,0000 0,0000 0,0000 1,3702

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Page 11: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

11

други

пблици

свпјине

77,6047 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,6047 0,0000 0,0000 0,6901 78,2948

10 Ђипща

приватна

свпјина 189,3579 0,0000 3,7795 4,5370 3,7569 201,4313 9,9469 0,0000 0,2565 211,6347

државна

свпјина РС 13,6832 0,0000 7,6785 0,1845 0,6021 22,1483 84,7809 0,0000 0,0000 106,9292

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна

свпијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

3,6902 0,0000 1,9850 0,0000 0,0000 5,6752 7,5243 0,0000 0,0000 13,1995

11 Илинци

приватна

свпјина 1400,7322 0,0000 15,7397 2,1712 2,0161 1420,6592 3,4598 0,0000 0,0190 1424,1380

државна

свпјина РС 343,1659 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 343,1659 7,6069 0,0000 0,0000 350,7728

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Page 12: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

12

друщтвена

свпјина 265,6309 0,0000 1,3502 0,0000 1,7981 268,7792 0,2621 0,0000 0,0000 269,0413

задружна

свпијна 131,8721 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 131,8721 0,0000 0,0000 0,0000 131,8721

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

165,9090 0,0000 0,0919 0,0000 0,0000 166,0009 0,0000 0,0000 0,0000 166,0009

12 Јамена

приватна

свпјина 1849,6267 0,0000 9,4210 0,0000 0,0602 1859,1079 0,6094 10,5512 0,2960 1870,5645

државна

свпјина РС 509,5076 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 509,5076 48,7016 108,4652 0,9032 667,5776

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 381,3146 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 381,3146 0,0000 0,0000 1,3083 382,6229

задружна

свпијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

41,9663 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,9663 0,0000 0,0000 0,0000 41,9663

Page 13: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

13

13 Кукујевци

приватна

свпјина 2054,8862 0,0000 31,5554 39,1507 0,0000 2125,5923 10,0952 0,0504 2,6612 2138,3991

државна

свпјина РС 315,9703 0,0000 0,0000 0,0455 0,0000 316,0158 10,8699 3,6574 22,6325 353,1756

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 3,1230 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,1230 2,9339 9,5173 0,0000 15,5742

задружна

свпијна 318,7906 0,0000 0,0000 29,9438 0,0000 348,7344 3,8614 0,0000 5,2502 357,8460

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

9,1412 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,1412 0,0000 0,0000 0,0000 9,1412

14 Љуба

приватна

свпјина 569,9219 0,0000 3,8296 22,8472 20,1599 616,7586 3,3891 0,0000 4,5423 624,6900

државна

свпјина РС 12,4537 0,0000 1,0380 6,0983 19,8261 39,4161 2,9498 0,0000 1,2886 43,6545

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Page 14: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

14

задружна

свпијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

0,1773 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1773 0,0000 0,0000 0,0000 0,1773

15 Мплпвин

приватна

свпјина 346,3217 0,0000 1,2351 13,8445 26,9966 388,3979 1,1268 0,0000 1,6488 391,1735

државна

свпјина РС 98,3581 0,0000 0,1798 6,1375 2,4221 107,0975 99,7232 0,0000 0,0000 206,8207

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна

свпијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

3,8435 0,0000 0,0000 0,0000 0,3255 4,1690 0,9089 0,0000 0,0000 5,0779

16 Мпрпвић приватна

свпјина 756,7814 0,0000 1,5255 0,0000 2,3439 760,6508 0,2567 0,2876 0,0538 761,2489

Page 15: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

15

државна

свпјина РС 674,3113 0,0000 0,0000 0,0000 2,6265 676,9378 86,3956 130,2282 3,6304 897,1920

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

задружна

свпијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

13,8139 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13,8139 0,0000 0,0000 0,0000 13,8139

17 Привина

Глава

приватна

свпјина 497,6126 0,0000 12,2868 22,1338 6,5665 538,5997 1,3274 0,0000 1,2014 541,1285

државна

свпјина РС 4,1316 0,0000 0,0000 33,0348 0,3216 37,4880 14,5934 0,0000 6,3647 58,4461

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 9,8447 0,0000 0,0000 0,0000 0,6928 10,5375 0,0000 0,0000 0,0000 10,5375

задружна

свпијна 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Page 16: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

16

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18 Спт

приватна

свпјина 826,3552 0,0000 6,4523 61,1871 22,6369 916,6315 2,9348 0,0000 5,2330 924,7993

државна

свпјина РС 38,0169 0,0000 12,3136 94,5428 0,4466 145,3199 102,2983 0,0000 32,7206 280,3388

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 50,1437 0,0000 0,0986 0,0000 0,8629 51,1052 0,0000 0,1202 0,0000 51,2254

задружна

свпијна 0,0000 0,0000 0,0000 50,5346 0,0000 50,5346 0,0000 0,0000 0,0000 50,5346

мещпвита

свпјина 0,7873 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7873 0,0000 0,0000 0,0000 0,7873

други

пблици

свпјине

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

19 Шид

приватна

свпјина 2391,1593 0,0000 18,3633 6,7167 14,9685 2431,2078 0,0000 0,0000 3,1056 2434,3134

државна

свпјина РС 495,5269 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 495,5269 0,0000 0,0000 28,0216 523,5485

Page 17: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

17

државна

свпјина СРЈ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

друщтвена

свпјина 115,3011 0,0000 0,0726 0,0000 2,7795 118,1532 0,0000 0,7067 0,0000 118,8599

задружна

свпијна 139,5601 0,0000 0,0000 0,0000 0,1485 139,7086 0,0000 0,0000 0,0000 139,7086

мещпвита

свпјина 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

други

пблици

свпјине

51,1009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,1009 0,0000 0,0000 0,0000 51,1009

• извпр ппдатака: РГЗ за 2014 - Сектпр за инфпрматику и кпмуникације

Page 18: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

18

Page 19: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

19

ТАБЕЛА 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини

назив кприсника и оегпва адреса

ппвршина

земљишта

кпју

кпристи (ха)

исказанп пп

катастарским

ппштинама

(ха)

Александар Виншић, Шид, Бранка Радишевића38 2010/2030 101,7279 33,0348

68,6931

Верица Виншић, Спт, Марщала Тита 87а 2009/2029 62,7950 62,7950

Гпрдан Лазаревић, Гибарац, Иве Лпле Рибара 8 2009/2029 21,3121 21,3121

Мира Брестпвашки, Ердевик, Матије Гупца 65 2009/2039 22,0770 22,0770

"Винарија Мплпвин", Шид, Златка Шнајдера 2 2009/2039 47,1744 47,1744

"ЈИТ-инжиоеринг-агрп", Ердевик, Милин Дп 53 2009/2039 30,3802 30,3802

Станислав Лујић, Ващица, Впјвпђанска 12 2012/2015 22,3297 22,3297

Бранислав Михајлпвић, Ердевик, Краља Петра Првпг 7 2012/2015 28,7461 28,7461

Павле Чикещ, Ердевик,Карађпрђева 86 2012/2015 21,3216 21,3216

Ненад Шаппоа, Ердевик, Фрущкпгпрска 71 2012/2015 28,6133 13,5534

15,0599

Дущан Зплптић, Ердевик, Живпјина Мищића 68 2012/2015 39,9681 17,5099

22,4582

Живан Сремшић, Ердевик, Светпг Саве 20 2012/2015 69,1487 69,1487

"Agrex trade" дпп, Ердевик, Ј.Н.А. 1 2012/2015 109,7220

16,8376

37,6931

55,1913

Ненад Сремшић, Ердевик, Светпг Саве 21 2012/2015 77,7215 34,3628

43,3587

Милан Бпјанић, Бингула, Стевана Шарца 11 2012/2015 13,5920 13,5920

Милан Мартић, Гибарац, Карађпрђева 27 2012/2015 31,3791 31,3791

Милан Трифунпвић, Гибарац, Карађпрђева 25 2012/2015 20,8656 20,8656

Page 20: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

20

Дејан Тпдпрпвић, Гибарац, Саве Шуманпвића бб 2012/2015 9,3084 9,3084

Драган Бјелић, Гибарац, Десанке Максимпвић 8 2012/2015 51,5289 51,5289

Драган Трбпјевић, Кукујевци, Републиканска 22 2012/2015 22,6242 22,6242

"Beocapra" дпп, Кукујевци, Гршкпг пријатељства бб 2012/2015 24,3825 24,3825

Јпван Лукић, Кукујевци, Впјвпде Синђелића 21 2012/2015 17,0700 17,0700

Милан Зарић, Вищоићевп, Дубрава 69 2012/2015 38,1963 38,1963

Сава Станищић, Вищоићевп, Филипа Вищоића 98 2012/2015 46,3821 46,3821

ВС "ОВС" дпп, Шид, Вука Карачића 4 2012/2015 56,0466 56,0466

Миркп Белан, Љуба, Масарикпва 15 2012/2015 57,2134 57,2134

Гпран Јурпщевић, Јамена, Вука Карачића бб 2012/2015 21,8842 21,8842

Дущан Лазаревић, Јамена, Нпвпсадска 22 2012/2015 4,9300 4,9300

Бранкп Милинкпвић, Башинци,Впјвпђанска 14 2012/2015 51,9537 26,1807

25,7730

Љубища Чавић, Адащевци, Бранка Радишевића 132 2012/2015 20,1101 20,1101

Радпван Анчић, Бингула, ул. ЈНА бр. 82 7,7412 7,7412

Радпван Анчић, Бингула, ул. ЈНА бр. 82 6,3808 6,3808

Сретп Арсенпвић, Шид, ул. Впјвпђанских бригада бр. 2 0,6096 0,6096

Сретп Арсенпвић, Шид, ул. Впјвпђанских бригада бр. 2 0,0177 0,0177

Сретп Арсенпвић, Шид, ул. Впјвпђанских бригада бр. 2 1,2477 1,2477

Бранислав Славујевић, Шид, ул. Змај Јпвина бр. 31 3,0950 3,0950

Бранислав Славујевић, Шид, ул. Змај Јпвина бр. 31 74,7429 74,7429

Радпслав Ранисављевић, Ващица, ул. Впјвпђанска, бр. 66 12,2273 12,2273

Радпслав Ранисављевић, Ващица, ул. Впјвпђанска, бр. 66 17,6455 17,6455

Ранкп Пејић, Нпви Сад, ул. Тпплице Милана бр. 19 0,2359 0,2359

Ранкп Пејић, Нпви Сад, ул. Тпплице Милана бр. 19 0,2446 0,2446

Ранкп Пејић, Нпви Сад, ул. Тпплице Милана бр. 19 7,4594 7,4594

Бприслав Мијатпвић, Привина Глава, ул. ЈНА бр. 35 42,4925 42,4925

Бприслав Мијатпвић, Привина Глава, ул. ЈНА бр. 35 17,2276 17,2276

Page 21: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

21

Данилп Балащћак, Бикић дп, ул. Чапајева бр. 48 5,0102 5,0102

Данилп Балащћак, Бикић дп, ул. Чапајева бр. 48 4,4641 4,4641

Данилп Балащћак, Бикић дп, ул. Чапајева бр. 48 13,7981 13,7981

Данилп Балащћак, Бикић дп, ул. Чапајева бр. 48 31,5790 31,5790

ЗЗ ''РАТАР'', Шид, ул. Карађпрђева бр. 91 39,7007 39,7007

ЗЗ ''РАТАР'', Шид, ул. Карађпрђева бр. 91 38,2910 38,2910

ЗЗ ''РАТАР'', Шид, ул. Карађпрђева бр. 91 30,6148 30,6148

ЗЗ ''РАТАР'', Шид, ул. Карађпрђева бр. 91 12,7605 12,7605

ЗЗ ''РАТАР'', Шид, ул. Карађпрђева бр. 91 66,4664 66,4664

ЗЗ ''РАТАР'', Шид, ул. Карађпрђева бр. 91 31,3243 31,3243

ЗЗ ''РАТАР'', Шид, ул. Карађпрђева бр. 91 46,9237 46,9237

ЗЗ ''РАТАР'', Шид, ул. Карађпрђева бр. 91 8,1361 8,1361

ЗЗ ''РАТАР'', Шид, ул. Карађпрђева бр. 91 45,9374 45,9374

ЗЗ ''РАТАР'', Шид, ул. Карађпрђева бр. 91 21,4126 21,4126

ЗЗ ''РАТАР'', Шид, ул. Карађпрђева бр. 91 65,7492 65,7492

ЗЗ ''РАТАР'', Шид, ул. Карађпрђева бр. 91 16,8465 16,8465

Зденка Старшевић, Јамена, ул. Впјвпђанска бр. 12 20,1299 20,1299

Митар Савић, Илинци, ул. Змај Јпвина бр. 28 10,1192 10,1192

Митар Савић, Илинци, ул. Змај Јпвина бр. 28 2,4545 2,4545

Недељкп Тубић, Адащевци, ул. Бранка Радишевића бр. 234 10,1233 10,1233

Александар Видић, Адащевци, ул. Железнишка бр. 42 35,6355 35,6355

Јпвица Степанић, Адащевци, ул. Железнишка бр. 84 36,7075 36,7075

Бранимир Ракић, Башинци, ул. Вука Карачића бр. 24 39,8047 39,8047

''РИТ'', Шид, ул. Омладинска бр. 37 37,0021 37,0021

Ђпрђе Радивпјевић, Батрпвци, ул. Пинкијева бр. 25 1,5196 1,5196

Ђпрђе Радивпјевић, Батрпвци, ул. Пинкијева бр. 25 17,3020 17,3020

Ђпрђе Радивпјевић, Батрпвци, ул. Пинкијева бр. 25 4,8986 4,8986

Ђпрђе Радивпјевић, Батрпвци, ул. Пинкијева бр. 25 0,5755 0,5755

Page 22: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

22

Ђпрђе Радивпјевић, Батрпвци, ул. Пинкијева бр. 25 1,0754 1,0754

Ђпрђе Вушкпвић, Батрпвци, ул. Пинкијева бр. 32 2,3213 2,3213

Ђпрђе Вушкпвић, Батрпвци, ул. Пинкијева бр. 32 18,4659 18,4659

Бранислав Радивпјевић, Батрпвци, ул. Југпслпвенске нарпдне

армије бр. 2 0,2741 0,2741

Василије Кпраћ, Бингула, ул. Југпслпвенске нарпдне армије бр. 2 10,0609 10,0609

Василије Кпраћ, Бингула, ул. Југпслпвенске нарпдне армије бр. 2 0,7828 0,7828

Милан Мищшевић, Ващица, ул. Никпле Тесле бр. 45 0,5870 0,5870

Милан Мищшевић, Ващица, ул. Никпле Тесле бр. 45 1,5373 1,5373

Ђурађ Шајинпвић, Ващица, ул. Леоинпва бр. 75 3,1101 3,1101

Жељкп Сремац, Ващица, ул. Вука Карачића бр. 29 2,5300 2,5300

Жељкп Сремац, Ващица, ул. Вука Карачића бр. 29 24,1296 24,1296

Ђпрђе Ђашанин, Ващица, ул. Леоинпва бр. 25 19,8046 19,8046

Небпјща Саватпвић, Ващица, ул. Леоинпва бр. 66 21,9713 21,9713

Миланкп Гпјић, Гибарац, ул. Лпвашка бр. 4 32,9909 32,9909

Никица Гпјкпвић, Гибарац, ул. Лпвашка бр. 3 8,2718 8,2718

Гпран Бранкпвић, Гибарац, ул. Саве Шуманпвића бр. 28 32,9296 32,9296

Ђпрђе Бпрак, Ердевик, ул. Фрущкпгпрска бр. 72 15,8526 15,8526

Јпван Красуља, Ердевик, ул. Краља Петра I бр. 48 64,3070 64,3070

Даркп Дудпк, Ердевик, ул. Масарикпва бр. 54 6,9892 6,9892

Зприца Медић, Илинци, ул. Змај Јпвина бр. 65 25,1724 25,1724

Милица Митрпвић, Илинци, ул. Сремска бр. 3 27,4552 27,4552

Миливпј Ђурић, Илинци, ул. Впјвпђанска бр. 77 27,7305 27,7305

Владимир Шиђанин, Илинци, ул. Впјвпђанска бр. 56 20,5411 20,5411

Александар Маукпвић, Илинци, ул. Сремска бр. бб 15,5803 15,5803

Дущкп Стпјщић, Илинци, ул. Впјвпђанска бр. 15 21,9628 21,9628

Милпрад Матијащ, Илинци, ул. Впјвпђанска бр. 46 20,5100 20,5100

Предраг Петрпвић, Илинци, ул. Сремска бр. 4 27,2226 27,2226

Page 23: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

23

Милпрад Анишић, Јамена, ул. Бранка Радишевића бр. 33 10,6612 10,6612

Јпвп Јпкић, Јамена, ул. Кнеза Лазара бр. 21 5,0761 5,0761

Милан Савић, Јамена, ул. Бранка Радишевића бр. 68 3,9664 3,9664

Јпвп Јпкић, Јамена, ул. Кнеза Лазара бр. 21 22,3056 22,3056

Живан Вешић, Јамена, ул. Кнеза Лазара бр. 8 16,8715 16,8715

Мирпслав Ђпкић, Јамена, ул. Бранка Радишевића бр. бб 16,5153 16,5153

Срећкп Јпкић, Јамена, ул. Вука Карачића бр. 32 12,7044 12,7044

Милпрад Анишић, Јамена, ул. Бранка Радишевића бр. 33 15,5340 15,5340

Зпран Јанкпвић, Јамена, ул. Впјвпђанска бр. 20 5,8688 5,8688

Зпран Јанкпвић, Јамена, ул. Впјвпђанска бр. 20 4,0354 4,0354

Зпран Јанкпвић, Јамена, ул. Впјвпђанска бр. 20 23,7330 23,7330

Слпбпдан Јпкић, Јамена, ул. Милпща Обилића бр. 38 21,4082 21,4082

Јпвица Векић, Јамена, ул. Кнеза Лазара бр. 23 19,1426 19,1426

Владимир Анишић, Јамена, ул. Бранка Радишевића бр. 38 7,6658 7,6658

Мијпдраг Ђпкић, Јамена, ул. Бранка Радишевића бр. 111 9,2997 9,2997

Мијпдраг Ђпкић, Јамена, ул. Бранка Радишевића бр. 111 9,0437 9,0437

Слпбпдан Јпкић, Јамена, ул. Милпща Обилића бр. 38 8,7625 8,7625

Срећкп Јпкић, Јамена, ул. Вука Карачића бр. 32 13,1792 13,1792

Савп Ђпкић, Јамена, ул. Бранка Радишевића бр. бб 26,8028 26,8028

Јпвп Јпкић, Јамена, ул. Кнеза Лазара бр. 21 16,2284 16,2284

Владимир Анишић, Јамена, ул. Бранка Радишевића бр. 38 14,0960 14,0960

Мијпдраг Ђпкић, Јамена, ул. Бранка Радишевића бр. 111 7,2274 7,2274

Милпрад Ђпкић, Јамена, ул. Бранка Радишевића бр. 111 15,5130 15,5130

Мијпдраг Ђпкић, Јамена, ул. Бранка Радишевића бр. 111 7,3868 7,3868

Живан Вешић, Јамена, ул. Кнеза Лазара бр. 8 11,4749 11,4749

Слпбпдан Јпкић, Јамена, ул. Милпща Обилића бр. 38 10,6065 10,6065

Радпмир Кпсијер, Кукујевци, ул. Српских владара бр. бб 37,0368 37,0368

Зпран Петрпвић, Кукујевци, ул. Впјвпде Синђелића бр. 25 23,9704 23,9704

Page 24: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

24

Бпјка Мутић, Кукујевци, ул. Вука Карачића бр. 91 23,2496 23,2496

Стевп Чубра, Кукујевци, ул. Впјвпде Синђелића бр. бб 6,8843 6,8843

Стевп Чубра, Кукујевци, ул. Впјвпде Синђелића бр. бб 15,6943 15,6943

Сретп Бпгатић, Кукујевци, ул. Српских владара бр. 75 21,4717 21,4717

Бпјка Мутић, Кукујевци, ул. Вука Карачића бр. 91 0,5723 0,5723

Ђурп Свпрцан, Кукујевци, ул. Српских владара бр. 41 1,9699 1,9699

Зпран Петрпвић, Кукујевци, ул. Впјвпде Синђелића бр. 25 7,5194 7,5194

Бпјка Мутић, Кукујевци, ул. Вука Карачића бр. 91 0,2140 0,2140

Зпран Петрпвић, Кукујевци, ул. Впјвпде Синђелића бр. 25 0,9636 0,9636

Александар Лукић, Кукујевци, ул. Впјвпде Синђелића бр. 21 14,7022 14,7022

Ђурп Кпсијер, Кукујевци, ул. Пащићева бр. 12 18,5882 18,5882

Ђурп Кпсијер, Кукујевци, ул. Пащићева бр. 12 13,0639 13,0639

Бпјка Мутић, Кукујевци, ул. Вука Карачића бр. 91 0,6584 0,6584

Ђурп Свпрцан, Кукујевци, ул. Српских владара бр. 41 2,4821 2,4821

Ђурп Свпрцан, Кукујевци, ул. Српских владара бр. 41 8,8338 8,8338

Бпјка Мутић, Кукујевци, ул. Вука Карачића бр. 91 0,1228 0,1228

Гпран Пуран, Мпрпвић, ул. Никпле Тесле бр. 48 30,1477 30,1477

Мпмир Чубра, Спт, ул. Марщала Тита бр. 84 12,5724 12,5724

''ШИД'' Шид, ул, Карађпрђева бр. 91 5,6476 5,6476

Гпран Мпмшилпвић, Шид, ул. Омладинска бр. 32 6,9928 6,9928

Жељкп Мерданпвић Шид, ул. Ђуре Кища бр. 44 94,8544 94,8544

Бранислав Мпмшилпвић, Шид, ул. Омладинска бр. 32 99,1379 99,1379

Јпвица Степанић, Адащевци, ул. Железнишка бр. 84 0,2071 0,2071

Јпвп Јпкић, Јамена, ул. Кнеза Лазара бр. 21 3,4828 3,4828

Јпвп Јпкић, Јамена, ул. Кнеза Лазара бр. 21 2,0522 2,0522

Милпрад Маливук, Мплпвин, ул. Фрущкпгпрска бр. 42 19,7909 19,7909

Миле Пресешкпвић, Шид, ул. Иве Лпле Рибара бр. 16 0,9098 0,9098

Маја Урсуз, Спт, ул. Владимира Назпра бр. 17 1,6055 1,6055

Page 25: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

25

JП "Наципнални парк Фрущка Гпра", Сремска Каменица, Змајев

трг 1 2009/2029 49,2374 49,2374

ЈВП "Впде Впјвпдине", Булевар Михајла Пупина 25 2012/2022 9,5524 9,5524

Укупнп 3.380,6235 3.380,6235

• извор података: Уговори о закупу пољопривредног земљишта у државној својини

Page 26: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

26

Page 27: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

27

Page 28: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

28

ТАБЕЛА 10ц . Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по програму 2012. (трећа година закупа)

Page 29: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

29

Page 30: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

30

Page 31: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

31

Page 32: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

32

Табела 14. Предложени бројеви јавног надметања по праву пречег - сточари

Page 33: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

33

уговори по праву пречег закупа закључиће се на 1 годину закупа

сточар 20. Милан Мартић по ППЗ добио 31,3791ха по Програму 2012. год. на 3. године

Page 34: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

34

Page 35: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

35

Page 36: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

36

Page 37: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

37

ТАБЕЛА 15. Преглед груписаних надметања

Page 38: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

38

Page 39: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

39

Page 40: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

40

Page 41: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

41

Page 42: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

42

Page 43: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

43

Page 44: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

44

Page 45: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

45

Page 46: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

46

Page 47: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

47

Page 48: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

48

Page 49: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

49

Page 50: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

50

Page 51: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

51

Page 52: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

52

Page 53: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

53

Page 54: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

54

ТАБЕЛА 16а.:Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена закупом

или давањем на коришћење без накнаде

Катастарска

ппштина

Ппвршина

(ха) Разлпг изузимаоа Кпментар

Адащевци -1,2391 разлика у ппдацима из исте јавне евиденције

Башинци 12,6156 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Батрпвци 43,9290 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Беркаспвп 14,0615 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Бингула 32,5725 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Ващица 36,3234 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Вищоићевп 243,9892 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Гибарац 71,7530 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Ердевик 80,0908 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Ђипща 43,3809 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Илинци 12,3868 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Јамена 165,9074 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Кукујевци 76,0413 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Љуба 43,6545 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Мплпвин 130,3811 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Page 55: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

55

Мпрпвић 867,0443 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Привина Глава 22,8960 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Спт 155,1455 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

Шид 77,5992 Правнп и фактишкп

стаое се разликују

На терену није ппљппривреднп земљищте, прпмена није

спрпведена у катастру. Кпмисијски кпнстатпванп.

кпнтрпла из таб. 16.

2128,5329

2128,5329

катастарске парцеле на коју се односи изузимање налазе се у документацији комисије

Page 56: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

56

Page 57: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

57

Page 58: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

58

Page 59: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

59

Број: 011-53/II-13

Дана: 31. марта 2014.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

Page 60: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

60

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 6.

Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС”

бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута

општине Шид („Сл. лист општина Срема” бр.

20/08, 19/10-исправка, 5/12 „Сл. лист општине

Шид“ број 3/13 ) а у вези члана 9. став 4. Закона о

финансијској подршци породици са децом („Сл.

гласник РС“ бр. 16/02, 115/05, и 107/09),

Скупштина општине Шид, на седници одржаној

31. марта 2014. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ

ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

Члан 1.

У Одлуци о финансијској подршци

породици са децом на територији Општине Шид

(„Сл. лист општина Срема“ бр: 5/12 и „Сл. лист

општине Шид“ 4/13) члан 3. мења се и гласи:

„Права на финансијску подршку породици

са децом, у смислу ове одлуке су:

1.право на једнократну новчану помоћ

мајкама за прворођено дете,

2.право на поклон честитку мајкама које

роде двојке односно тројке,

3.право на једнократну новчану помоћ

незапосленој породиљи,

4.право на поклон честитку за новорођенче,

5. новогодишња поклон честитка,

6.право на бесплатан боравак деце у

предшколској установи,

7.право на бесплатну исхрану деце у

основним школама“.

Члан 2.

Поднаслов под тачком 2. испред члана 10.

мења се и гласи:

„2. право на поклон честитку мајкама

које роде двојке односно тројке“

Члан 3.

Члан 10. мења се и гласи:

„Право на поклон честитку мајкама које

роде двојке односно тројке имају мајке које

приликом порођаја роде двојке односно тројке, а

које имају пребивалиште односно боравиште на

територији општине Шид.

Право из става 1. овог члана остварује се на

основу поднетог захтева и следећих доказа:

1.фотокопија извода из матичне књиге

рођених за новорођену децу,

2.фотокопије личне карте, избегличке

легитимације или легитимације расељеног лица.

Номинални износ поклон честитке мајкама

које роде двојке односно тројке утврђује

председник општине Закључком, за сваку текућу

буџетску годину, у складу са Одлуком о буџету

општине Шид и планираним средствима за ту

намену.“

Члан 4.

Поднаслов под тачком 4. испред члана 11.

мења се и гласи:

„4.право на поклон честитку за

новорођенче“

Члан 5.

У члану 11. реч „пакет“ мења се речима

„поклон честитку“.

Члан 6.

У члану 12. став 1. реч „пакет“ мења се

речима „поклон честитку“.

У истом члану став 2. реч „пакет“ мења се

речима „поклон честитку.“

Члан 7.

У члану 13. став 1. реч „пакет“ мења се

речима „поклон честитку.“

У истом члану став 2. брише се.

Члан 8.

Поднаслов под тачком 5. испред члана 14

мења се и гласи :

„5. новогодишња поклон честитка“.

Члан 9.

У члану 14. став 1. речи: „новогодишњи

поклон„ мењају се речима:

„новогодишњу поклон честитку“.

У истом члану став 2. речи: „новогодишњи

поклон„ мењају се речима:

„новогодишњу поклон честитку“.

Члан 10.

Члан 22. мења се и гласи:

„Родитељи који на основу донетог решења

о признавању права на пакет за новорођенче до

дана ступања на снагу ове Одлуке нису остварили

ово право оствариће право на поклон честитку за

новорођенче на основу донетог решења надлежног

Page 61: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

61

одељења Општинске управе по службеној

дужности.“

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном листу општине

Шид“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-57/II-14

Дана: 31. марта 2014. године

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. став 1.тачке 6. Закона о

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број:

129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута

општине Шид („Сл. лист општина Срема", број

20/08, 19/10-исправка, 5/12 „Сл. лист општине

Шид“ број: 3/13) , а у вези члана 38. став 1. Закона

о правима пацијената („Сл. гласник РС“ број:

45/13) Скупштина општине Шид, на седници

одржаној 31. марта 2014. године, донела је

ОДЛУКУ О

ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ И

ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ

ОПШТИНЕ ШИД

Члан 1.

У Одлуци о образовању и именовању

Савета за здравље општине Шид («Сл. лист

општине Шид» број: 13/13) иза члана 4. додаје се

члан 5. који гласи:

„Члан 5.

Председник Савета има право на месечну

накнаду за рад у Савету у висини од 8.000,00

(осамхиљада) динара, док остали чланови Савета

остварују право на накнаду у висини предвиђеној

Одлуком о платама и накнади трошкова

функционерима општине Шид, одборницима

Скупштине и члановима радних тела органа

општине Шид («Сл. лист општина Срема» број:

20/08, 30/08, 25/09, 24/11, 25/12, 31/12 и „Сл. лист

општине Шид“ број: 4/13 и 2/14)

Члан 2.

Досадашњи члан 5. и 6. постају члан 6. и 7.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном листу општине

Шид”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-58/II-14

Дана: 31. марта 2014.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. тачка 8.

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»

број 129/07), члана 19. и 40. тачка 22. Статута

општине Шид («Сл. лист општина Срема» број

20/08, 19/10 исправка, 5/12 „Службени лист

општине Шид“ број 3/13), а у вези члана 21.

Закона о јавним службама и («Сл. гласник РС» број

42/91) Скупштина општине Шид на седници

одржаноj 31. марта 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

РАДА ДОМА ЗДРАВЉА „ШИД“ У ШИДУ ЗА

2014. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада

Дома здравља „Шид“ у Шиду за 2014. годину, на

основу Одлуке Управног одбора Установе број:05-

1698/3-1 од 4.12.2013. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном

доношења, а објавиће се у „Службеном листу

општинe Шид“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-54/II-14

Датум: 31. март 2014.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

Page 62: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

62

На основу одредбе члана 32. тачка 8.

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»

број 129/07), члана 19. и 40. тачка 22. Статута

општине Шид («Сл. лист општина Срема» број

20/08, 19/10 исправка, 5/12 „Службени лист

општине Шид“ број 3/13), а у вези члана 21.

Закона о јавним службама и («Сл. гласник РС» број

42/91) Скупштина општине Шид на седници

одржаноj 31. марта 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ

ЗАШТИТЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„ШИД“ У ШИДУ ЗА 2014. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада

Јавне установе социјалне заштите Центар за

социјални рад „Шид“ у Шиду за 2014. годину, на

основу Одлуке Управног одбора Установе број:06-

964 од 31.01.2014. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном

доношења, а објавиће се у „Службеном листу

општинe Шид“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-55/II-14

Датум: 31. март 2014.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. тачка 8.

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»

број 129/07), члана 19. и 40. тачка 22. Статута

општине Шид («Сл. лист општина Срема» број

20/08, 19/10 исправка, 5/12 и „ Службени лист

општине Шид“ број 3/13), а у вези члана 21.

Закона о јавним службама («Сл. гласник РС» број

42/91) Скупштина општине Шид на седници

одржаноj 31.марта 2014. годне, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШИД

ЗА 2014. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада

Туристичке организације Шид за 2014. годину који

је усвојио Управни одбор Туристичке организације

дана 28.02.2014. године под бројем 1-2/14.

II

Ово Решење ступа на снагу даном

доношења, а објавиће се у „Службеном листу

општинe Шид“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-56/II-14

Датум: 31. март 2014.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 12.став 2. и 3 ,

члана 13. став 2 a у вези члана 16. и 19. став 2.

Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС»

број 119/2012) члана 32. став1. тачка 9. Закона о

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број

129/07), и члана 40. став 1. тачка 10. Статута

општине Шид («Сл. лист општина Срема» број

20/08 , 19/10 исправка, 5/12 „ Сл. лист општине

Шид“ број 3/13), Скупштина општине Шид на

седници одржаноj 31. марта 2014. године донела

је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ЗА РАДИОДИФУЗНУ, НОВИНСКУ И

ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ „РАДИО ШИД“

ШИД

1.У Решењу о именовању Надзорног

одбора Јавног предузећа за радиодифузну,

новинску и издавачку делатност „Радио Шид“ Шид

број: 011-122/II-13 од 27. јуна 2013. године у тачки

3. уместо износа „35.000,00

динара(тридесетпетхиљададинара) за председника

и 32.000,00 динара (тридесетдвехиљадединара) за

члана месечно“ треба да стоји „12.000,00 динара

(дванаестхиљададинара) за председника и

10.000,00 динара (десетхиљададинара) за члана

месечно“.

Page 63: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

63

2. Ово Решење ступа на снагу даном

доношења, а објавиће се у „Службеном листу

општине Шид“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-59/II-14

Датум: 31. марта 2014.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. став1. тачка 9.

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»

број 129/07), а у вези члана 20. Закона о јавним

службама («Сл. гласник РС» број 42/91 и 71/94) и

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Шид

(«Сл. лист општина Срема» број 20/08 , 19/10

исправка, 5/12 „Службени лист општине Шид“

број 3/13), Скупштина општине Шид на седници

одржаноj 31. марта 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ

ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ШИД

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Радмила Бобић, за члана

Управног одбора Туристичке организације Шид,

из реда запослених.

II

Ово Решење ступа на снагу даном

доношења, а објавиће се у „Службеном листу

општине Шид“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-60/II-14

Датум: 31. марта 2014.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 54. став 2. Закона

о основама система образовања и васпитања («Сл.

гласник РС» број 72/09 и 52/11) члана 32. став1.

тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл.

гласник РС» број 129/07), и члана 40. став 1.

тачка 10. Статута општине Шид («Сл. лист

општина Срема» број 20/08, 19/10 исправка, 5/12

„Сл. лист општине Шид“ број 3/13), Скупштина

општине Шид на седници одржаноj 31. марта

2014.године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП

ВИШЊИЋ“ШИД

I

У Решењу о именовању чланова

Школског одбора Основне музичке школе „Филип

Вишњић“ Шид (“Службени лист општине Шид“

број 1/13) у тачки II подтачки 3. речи :“Горан

Сарапа, из Шида, Светог Саве 99“ ,замењују се

речима :“Слађана Зечевић, из Шида, 6. Децембра

5“.

II

Ово Решење ступа на снагу даном

доношења, а објавиће се у „Службеном листу

општине Шид“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-61/II-14

Датум: 31. марта 2014.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

На основу члана 41. став 3. Закона о

култури („Сл. гласник РС“ број 72/2009), члана 32.

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи

(,,Службени гласник РС“ број: 129/07) и члана 20.

Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ број:

42/91 и 71/94) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута

општине Шид (,,Службени лист општина Срема“

број: 20/08, 19/10-исправка и 5/12 „Службени лист

општине Шид“ број 3/13), Скупштина општине

Шид, на седници одржаној дана 31. марта 2014.

године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ

ОДБОРА ГАЛЕРИЈЕ СЛИКА „САВА

ШУМАНОВИЋ“ У ШИДУ – УСТАНОВА

КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Page 64: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

64

I

У решењу о разрешењу и именовању

чланова Управног одбора Галерије слика „Сава

Шумановић“ у Шиду – Установа културе од

националног значаја у тачки II у подтачки 1. се

речи : „Љубица Јукић, члан“ замењују речима:

„Јованка Дабић, за члана „.

II

Ово Решење ступа на снагу даном

доношења а објавиће се у ,,Службеном листу

општине Шид“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-62/II-14

Дана: 31. марта 2014.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

Page 65: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

65

САДРЖАЈ

Број Назив Страна

акта акта

ОПШТИНА ШИД

Скупштина општине

Програм

1. Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2014. години ............................. 1

Одлуке

10. Одлука о изменама одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији

општине Шид ................................................................................................................................................. 60

11. Одлука о допуни одлуке о образовању и именовању Савета за здравље општине Шид ....................... 61

Решења

41. Решење о давању сагласности на Програм рада Дома здравља „Шид“ у Шиду за 2014.

годину ............................................................................................................................................................. 61

42. Решење о давању сагласности на Програм рада Јавне установе социјалне заштите Центар

за социјални рад „Шид“ у Шиду за 2014. годину ....................................................................................... 62

43. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације шид за 2014.

годину ............................................................................................................................................................. 62

44. Решење о измени решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за

радиодифузну, новинску и издавачку делатност „Радио шид“ Шид ........................................................ 62

45. Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Шид ....................................... 63

46. Решење о измени решења о именовању Чланова школског одбора основне музичке школе

„Филип Вишњић“ Шид ................................................................................................................................. 63

47. Решење о измени решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Галерије

слика „Сава Шумановић“ у Шиду – установа културе од националног значаја ..................................... 63

Page 66: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

66

Page 67: 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март … · 2018-02-15 · сила.Унутрашње силе су утицале на стварање

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД понедељак 31. март 2014.

67

Службени лист општине Шид, излази по потреби,

Идавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове,

Карађорђева бр. 2 Шид.

Уредник Ромко Папуга, начелник општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544

www.sid.rs